Nashik Municipal Corporation Total Micro Containment Zones ... Sr. No. Active Zones 1 Ahilyabai...

download Nashik Municipal Corporation Total Micro Containment Zones ... Sr. No. Active Zones 1 Ahilyabai Holkar

of 36

 • date post

  29-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nashik Municipal Corporation Total Micro Containment Zones ... Sr. No. Active Zones 1 Ahilyabai...

 • Sr. No. Active Zones

  1 Ahilyabai Holkar Chowk, Jadhav Sankul, Satpur, Nashik 2 Row House No.718, Chamunda Ngr, Satpur, Nashik 3 Vishwas Nagar, Ashok Ngr, Satpur, Nashik 4 Row House No.7/8, Chamunda Ngr, Satpur, Nashik 5 Zinat Café,MHB Colony, Satpur, nashik 6 Near Sidheshwar Mandir, Satpur colony, Nashik 7 Shriram Samarth Heights, Lahori Ngr, Satpur, Nashik 8 Row No.15 66, Shivneri Chowk, Satpur, Nashik 9 Akash Avenue, Priyanka Park, Tidke Ngr, Nashik 10 Ashapuri Appt., Tidke Ngr, Nashik 11 Radhkrishn, Near Renuka Mata Mandir, Ashok Ngr, Satpur, nashik 12 Shivnagri Appt., Nagre Chowk, Ashok ngr, Satpur, nashik 13 Nanashri Appt., Pawar Sankul, Vishwas Ngr, Nashik 14 Sidhivinayak Residency, Chamunda Ngr, Ashok Ngr, Satpur, Nashik 15 Kakad Mala, Nagre Chowk, Ashok Ngr, Satpur, Nashik 16 Pawar Sankul, Giridhar Row House, Vishwas Ngr, Satpur, Nashik 17 Samarth Row House, Pawar Sankul, Satpur, Nashik 18 Borade Mala, Shramik Ngr, Satpur, Nashik 19 नागरे मळा, िमकनगर, सातपूर नािशक 20 जनाधन वामी मं दर, वसंतराव फुलिसंग, पा याची टाक , काबन नका िशवाजीनगर,सातपूर 21 यादव सोसायट , िमकनगर, बस टॉपजवळ, िमकनगर सातपूर 22 मह कंपनी गोडाऊन जवळ, गुंढेवार , िमकनगर, सातपूर 23 विमपु प अपाटमट, ुव नगर िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक 24 सा हल संकुल अपाटमट, मूत बंग याजवळ, िमकनगर, सातपूर 25 R N- 304 B 26 राज ी पाक लॉट नंबर -15-16 िनळकंठे वर नगर अशोकनगर 27 राज ी पाक लॉट नंबर िनळकंठे वर मं दराजवळ नगर अशोकनगर 28 साई प बंगलो,गणेश रो-हाउस सावरकरनगर अशोकनगर सातपूर 29 म नंबर-39 गणपती मं दरा जवळ वा तूनगर,अशोकनगर 30 द णमुखी हनुमान मं दराजवळ संभाजीनगर अशोकनगर सातपूर 31 द णमुखी हनुमान मं दराजवळ संभाजीनगर अशोकनगर सातपूर 32 खुशबू रो-हाउस नंबर १०, िमकनगर, सातपूर 33 बागुल हाउस जवळ, गाजरे हॉ पीटल, िशवाजीनगर, सातपूर 34 साई अपाटमट, शिनमं दरा जवळ, िमकनगर, सातपूर 35 ुवांकुर हाईटस, आय ट आय कॉलनी, िमकनग,र सातपूर 36 वामी सदन अपाटमट, अ ह याबाई होळकर, धमाजी कॉलनी, िशवाजीनगर 37 ऋषीराज, रवेरा जेहान सकल जवळ, गंगापूर रोड, नािशक 38 रमा अपाटमट, मा णक माकट जवळ, काबन नाका, िशवाजीनगर 39 अनुराणी पाक ल मी नगर, म नं.1, व ासनगर, अशोकनगर, सातपुर 40 म नं.12, वामी समथ रो हाऊस, व ासनगर, अशोकनगर, सातपुर 41 कुल वािमनी रो हौिसंग सोसायट , अशोकनगर सातपुर 42 म नं.12, अ वनायक सोसा. गणपती मंद राजवळ, अशोकनगर, सातपुर 43 सुवणा रो-हाउस, म नंबर -५, संक प हॉ पीटल माग,े िशवाजी नगर 44 बालाजी पाक, गुडलक बेकर जवळ, िशवाजीनगर, सातपूर 45 ीिनवास अपाटमट, मोतीवाला कॉलेज जवळ, िशवाजीनगर सातपूर 46 सुदशन रो-हाउस, जलाराम माकट माग,े धमाजी कॉलनी, िशवाजीनगर 47 यशराज गौरव अपाटमट, ुव नगर, िशवाजीनगर, सातपूर 48 वरद मूत बंगला, िशवाजीनगर सातपूर 49 कंुभार हाउस नंबर - ५, िशवाजीनगर 50 जाधव संकुल, रेणुकामाता जवळ, अशोकनगर ,सातपूर नािशक 51 अ ह याबाई होळकर चौक, जाधव संकुल, अशोकनगर 52 शगुन रो-होऊस गती शाळेजवळ, अशोकनगर, सातपूर नािशक 53 लॉट नंबर -२ A, सव अपाटमट, सावरकरनगर, अशोकनगर 54 घर नंबर A -२६ ,रा य कमचार वसाहत, अशोकनगर, सातपूर 55 राधाकृ ण नगर, पा या या टाक जवळ, अशोकनगर, सातपूर 56 राधाकृ ण नगर, अशोकनगर, सातपूर 57 गाय ी दशन अपाटमट, जाधव संकुल, हनुमान मं दराजवळ, अशोकनगर 58 पंपळगाव बहुला, ंबक रोड सातपूर, नािशक 59 सोमे र कॉलनी, ABB कंपनी यामाग,े यायाम शाळे या जवळ सातपूर 60 लॅट- नं- २,मलबार अपाटमट,सोमे र कॉलनी,सातपूर

  Active

  Active Active Active Active Active Active

  Active

  Active

  Active Active Active Active Active Active

  Active Active

  Active

  Active Active Active Active Active Active

  Active Active Active Active Active Active

  Active Active Active Active Active

  Active Active

  Active Active

  Active Active Active Active

  Active Active Active Active

  Active Active

  Active

  Active

  Active Active

  Active

  Nashik Municipal Corporation Total Micro Containment Zones 1947

  Active Active Active

  785

  Active Active Active

  Page 1 of 36

 • 61 ल मण टाऊनिशप, D-२६ सातवा माळा,कामगारनगर सातपूर 62 लॅट- नं- ९ गणेश नगर,नवनाथ करणा जवळ,सातपूर 63 लॉट नंबर-४८,ऋषी प कंपनीजवळ,खा दावेनगर,सातपूर 64 कांबळे वाड सातपूर माकट या माग ेसातपूर 65 २२६ ितरंगा चौक,कामगार नगर,आिशष कराणा दकुानाजवळ,कामगार नगर सातपूर 66 कामगारनगर आिशष कराणा दकुान कामगारनगर सातपूर 67 कृपा हॉ पटल या माग,ेसातपूर 68 घाटोळ मळा शेजार ,कामगारनगर पावती करण दकुान कामगारनगर सातपूर 69 देवी मं दरा माग,ेकामगार नगर सातपूर 70 साई सुरज िनवास, वधाते ग ली,आशीवाद ब डंग समोर,सातपूर 71 बालाजी अने स लॅट नंबर-५,खांदवे नगर सातपूर 72 २२६ ितरंगा चौक,कामगार नगर,आिशष कराणा दकुानाजवळ,कामगार नगर सातपूर 73 २२६ ितरंगा चौक,कामगार नगर,आिशष कराणा दकुानाजवळ,कामगार नगर सातपूर 74 जानक अपाटमट लॅट नं.५, काळेनगर-२ कामगार नगर सातपूर 75 गणेश चौक,पावती करण दकुान,कामगार नगर सातपूर 76 ितरंगा चौक,कांगार नगर 77 म नंबर-१७६२,गणेश चौक कामगारनगर सातपूर 78 मधुर मंगल अवे यू पेस, लॅट-नं.२ B २७/२८ कामगारनगर सातपूर 79 सातमाऊली चौक, िमकनगर 80 धनदाई रो-हाउस, हंद शाळेजवळ िमकनगर सातपूर. 81 चैत य अपाटमट,सावरकर नगर,आनंदव ली,गंगापूर रोड नािशक. 82 खुशाली वहार अपाटमट,िशवाजीनगर,सातपूर. 83 एक वरा ाईड, ुव नगर,िशवाजीनगर सातपूर 84 ित मला नंदन अपाटमट,A-५ गणेशनगर सातपूर 85 पाट ल चाळ,गणपती मं दराशेजार गणेश नगर सातपूर 86 वारबाबा नगर,मा तीमं दरा समोर,सातपूर 87 ल डे ग ली, वारबाबा नगर,सातपूर. 88 गणेश नगर,कामगार नगर सातपूर 89 मा ती मं द