Nasazení IPTV do počítačové sítě

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Nasazení IPTV do počítačové sítě

 • esk vysok uen technick v Praze

  Fakulta informanch technologi

  Katedra potaovch systm

  Diplomov prce

  Nasazen IPTV do potaov st

  Bc. Jakub Lznika

  Vedouc prce: Ing. Alexandru Moucha, Ph. D.

  7. kvtna 2014

 • Podkovn

  Chtl bych podkovat panu Ing. Alexandru Mouchovi, Ph.D. a Ing. Viktoruernmu za rady pi realizaci tto prce. Dle bych chtl podkovat aktivnmlenm ze sdruen JM-Net o.s., dky kterm se podailo zajistit produknprosted pro nasazen televize v sti.

 • Prohlen

  Prohlauji, e jsem pedloenou prci vypracoval samostatn a e jsem uvedlveker pouit informan zdroje v souladu s Metodickm pokynem o etickpprav vysokokolskch zvrench prac.

  Beru na vdom, e se na moji prci vztahuj prva a povinnosti vyplvajcze zkona . 121/2000 Sb., autorskho zkona, ve znn pozdjch pedpis,zejmna skutenost, e esk vysok uen technick v Praze m prvo nauzaven licenn smlouvy o uit tto prce jako kolnho dla podle 60odst. 1 autorskho zkona.

  V Praze dne 7. kvtna 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • esk vysok uen technick v PrazeFakulta informanch technologic 2014 Jakub Lznika. Vechna prva vyhrazena.Tato prce vznikla jako koln dlo na eskm vysokm uen technickmv Praze, Fakult informanch technologi. Prce je chrnna prvnmi ped-pisy a mezinrodnmi mluvami o prvu autorskm a prvech souvisejcchs prvem autorskm. K jejmu uit, s vjimkou bezplatnch zkonnch li-cenc, je nezbytn souhlas autora.

  Odkaz na tuto prci

  Lznika, Jakub. Nasazen IPTV do potaov st. Diplomov prce. Praha:esk vysok uen technick v Praze, Fakulta informanch technologi, 2014.

 • Abstrakt

  Tato prce shrnuje problematiku vbru vhodnho IPTV een a po jehonasazen do stedn velk potaov st. Velkm tmatem prce jsou sle-dovac sondy, kter vcesmrov provoz monitoruj a vyhodnocuj chyby pipenosech v sti. Prce se v rmci nasazen zabv problematikou klientskcheen.

  Klov slova IPTV, multicast, unicast, IPTV een, sledovn multicastprovozu, OpenWRT iptv, MikroTik iptv

  Abstract

  This thesis summarizes the issues of selecting the proper IPTV solution till itsdeployment to a mid-size computer network. Main topic of this work describestracking sensors, which are monitoring and evaluating errors during multicasttransmission in the network. Separate topic concerns of deployment of clientsolutions.

  Keywords IPTV, multicast, unicast, IPTV solutions, multicast monitoring,OpenWRT iptv, MikroTik iptv

  ix

 • Obsah

  vod 1

  1 Pedstaven IPTV 31.1 Architektura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2 Hlavn funkce IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.3 IPTV platformy v esk republice . . . . . . . . . . . . . . . . 81.4 Metody komprese pi penosu televiznch kanl . . . . . . . . 131.5 Monosti penosu datovch proud pes IP s . . . . . . . . . 141.6 Protokoly a prostedky vyuit pro penos vcesmrovho vysln 15

  2 Analza zpsobu nasazen IPTV 232.1 Pedstaven st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.2 Vybran referenn lokality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.3 Mon metody en vcesmrovho vysln . . . . . . . . . . . 332.4 Volba technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  3 Nasazen IPTV 373.1 Konfigurace pten st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.2 Nastaven bezdrtovch prvk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403.3 Msta nasazen IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.4 Klientsk een . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  4 Monitoring vcesmrovho vysln 514.1 Analza zpsob monitorovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514.2 Monitorovac sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524.3 Problmy v sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.4 Referenn lokality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  Zvr 67

  xi

 • Literatura 69

  A Doplnn vybranch st prce 77A.1 Podrobn informace o monitorovacm programu . . . . . . . . . 77A.2 Informace o klientskch smrovach TP-LINK se systmem

  OpenWRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80A.3 Konfigurace ptench prvk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  B Seznam pouitch zkratek 91

  C Obsah piloenho DVD 95

  xii

 • Seznam obrzk

  1.1 Architektura IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2 Ukzka rozhran uivatele platformy sledovanitv.cz . . . . . . . . . 91.3 Ukzka rozhran Nangu.TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.4 Ukzka rozhran uivatelskho prosted platformy 4network.tv . . 111.5 Ukzka rozhran Easytv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.6 Nasazen multicast protokol v jednotlivch segmentech st . . 151.7 Pedstaven jednoduch st s nasazenou funkc MVR . . . . . . . 16

  2.1 Mapa pten st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.2 Fotografie bezdrtovho spoje Alcoma . . . . . . . . . . . . . . . . 262.3 Fotografie bezdrtovho spoje Orcave 1S10 . . . . . . . . . . . . . 272.4 Fotografie bezdrtovho spoje Ericsson Mini-Link . . . . . . . . . . 272.5 Fotografie bezdrtovho spoje UBNT AirFiber . . . . . . . . . . . 282.6 Fotografie bezdrtovho spoje Siklu EtherHaul . . . . . . . . . . . 292.7 Fotografie bezdrtov technologie UBNT ady M . . . . . . . . . . 302.8 Mapa st v Modleticch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.9 Mapa st v anech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.10 Mapa st v Nupakch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.11 Mapa st v prask Libui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.12 Ukzka samostatnch IPTV VLAN v sti . . . . . . . . . . . . . . 35

  3.1 Ukzka propojen se st provozovatele IPTV platformy . . . . . . 383.2 Nastaven QoS u bezdrtovho spoje Alcoma . . . . . . . . . . . . 413.3 Rozhran bezdrtovho spoje NEC iPasolink . . . . . . . . . . . . . 423.4 Ilustrace funkce prvku, kter oddluje IPTV od internetu u kon-

  covho uivatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443.5 Schma ipu AR7240 z pohledu sovho administrtora . . . . . . 45

  4.1 Doporuen rozmstn sond v pten sti . . . . . . . . . . . . . . 534.2 Monitoring - bn ppad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554.3 Monitoring - ppad, kdy horn mez petee . . . . . . . . . . . . . 56

  xiii

 • 4.4 Monitoring - ppad, kdy horn mez a ta identifiktoru paketupeteou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  4.5 Graf chyb v pjmu jednotlivch paket . . . . . . . . . . . . . . . 604.6 Graf pijatho potu paket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.7 Referenn lokality - vstup sond v pten sti . . . . . . . . . . . 644.8 Referenn lokality - vstup sondy v anech . . . . . . . . . . . . 654.9 Referenn lokality - vstup sondy v Nupakch . . . . . . . . . . . 66

  A.1 OpenWRT Luci pihlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81A.2 OpenWRT Luci nastaven internho pepnae . . . . . . . . . . . . 82A.3 OpenWRT Luci nastaven sovch most a adres . . . . . . . . . . 83A.4 OpenWRT Luci nastaven bezdrtov st . . . . . . . . . . . . . . 84A.5 Pihlaovac strnka pepnae HP V1900 . . . . . . . . . . . . . . 90A.6 Nastaven funkce IGMP-snooping v pepnai HP V1900 . . . . . . 90

  xiv

 • Seznam tabulek

  3.1 Mapovn port u modelu TP-LINK WR741nd . . . . . . . . . . . 483.2 Mapovn port u modelu TP-LINK WR1043nd . . . . . . . . . . 483.3 Mapovn port u modelu TP-LINK WDR4300 . . . . . . . . . . . 49

  xv

 • vod

  Termn IPTV (internet protocol television - televize pes internetov protokol)je obecn pojem ukrvajc v sob mnoho funkc a vhod spojench v jednuslubu [29]. Zrove je pro mnoh sov sprvce velmi nenvidnm term-nem. Zaveden televize do st je mnohdy velmi nron jak na as, tak i napenenku majitele st. Je zrove i velkou zatkvac zkoukou, ve kterse projev, jak kvalitn je s postavena a jestli byl pi vstavb kladen drazna kvalitu, nebo na kvantitu.

  Po pechodu na digitln vyslan a vypnut poslednch analogovch vys-la dolo k velkmu boji mezi souasnmi poskytovateli a ostatnmi subjektyo zkaznka. Kdo dnes nenabz njakou formu televize, jako kdyby na trhunebyl.

  Nejvtm konkurentem pro IPTV je standard digitlnho kabelovho vy-sln DVB-C, digitlnho satelitnho vysln DVB-S a digitlnho pozemnhovyslan DVB-T [74]. Na rozdl od jinch standard m televize pes interne-tov protokol adu skal, ale pin i obrovskou klu vhod, kter se ostat-nch monost netkaj nebo tkaj jen z sti [29].

  Tato prce tedy pin ucelen pehled problematiky IPTV v relnmprovozu a zrove jej monitoring.

  Velkm tmatem m diplomov prce budou monitorovac sondy, kterm budevyhrazena samostatn kapitola. Mnoho poskytovatel IPTV nesleduje vce-smrov vysln a reaguj tak a na nespokojen podnty zkaznk. Tymnohdy nejsou vyeeny efektivn, jeliko poskytovatel nezjist, kde se na-chz jdro problmu. Bude implementovna efektivn monost sledovn stza elem eliminace tchto problm. Namen data budou pouita k soupisujednotlivch nalezench chyb pi implementaci. Nsledn budou tyto chybyvyeeny, ppadn bude navrhnuta cesta k een.

  Teoretick st bude obsahovat pedstaven sluby IPTV vetn nutnchkomponent pro provoz. Zrove bude uveden pehled nejvyuvanjch platfo-rem v esk republice. Soust tto kapitoly bude i pehled protokol a forem

  1

 • vod

  distribuce obsahu klientm.V analytick sti bude pedstavena s, do kter bude IPTV implemento-

  vna. Bude shrnuto nkolik zpsob, jak v tto sti slubu nasadit a nslednbude jeden z nich vybrn.

  V praktick sti prce bude vyuito informac z teoretick a analyticksti a budou provedeny zmny, aby mohla IPTV fungovat. Soust st budetak nvrh vhodnho een brny oddlujc IPTV provoz od ostatnch datv sti u koncovch klient.

  V zvru budou shrnuty vsledky tto prce vetn praktickch dopadna s, do kter bude IPTV nasazena.

  2

 • Kapitola 1

  Pedstaven IPTV

  IPTV provozuj telekomunikan opertoi ve svch datovch