„›¢N C£¾O B N HO£â‚¬NG ANH GIA CAO...

download „›¢N C£¾O B N HO£â‚¬NG ANH GIA CAO BACH/VN...¢  B„›¢N C£¾O B„› CH C£â€‌NG TY C„»â€‌ PH„›¦N

of 140

 • date post

  06-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of „›¢N C£¾O B N HO£â‚¬NG ANH GIA CAO...

 • BẢN CÁO BẠCH

  CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

  2/140

  CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp

  ngày 01/06/2006 và thay đổi lần thứ 20 ngày 11/05/2012)

  CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

  Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

  Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

  Giá bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

  Tổng số lượng chào bán : 107.474.210 cổ phần

  Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá) : 1.074.742.100.000 đồng

  TỔ CHỨC TƯ VẤN

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

  Trụ sở chính

  Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 84 8 3824 2897 Fax: 84 8 3824 4259

  E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn

  Chi nhánh Hà Nội

  Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Điện thoại: 84 4 3936 6321 Fax: 84 4 3936 6311

  E-mail: ssi-hn@ssi.com.vn

  TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

  Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

  Địa chỉ: Bitexco Financial Tower, Tầng 28, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 84 8 3824 5252 Fax: 84 8 3824 5250

  Email: eyhcmc@vn.ey.com Website: www.ey.com

  mailto:ssi@ssi.com.vn http://www.ssi.com.vn/ mailto:ssi-hn@ssi.com.vn mailto:eyhcmc@vn.ey.com http://www.ey.com/

 • BẢN CÁO BẠCH

  CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

  3/140

  MỤC LỤC

  I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ........................................................................................................................ 6

  1. Rủi ro về kinh tế..................................................................................................................................... 6

  2. Rủi ro về luật pháp ................................................................................................................................ 7

  3. Rủi ro do đặc thù ................................................................................................................................... 8

  4. Rủi ro của đợt chào bán và của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán .................................. 9

  5. Rủi ro pha loãng .................................................................................................................................. 10

  6. Rủi ro khác .......................................................................................................................................... 11

  II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH ................. 11

  1. Tổ chức phát hành .............................................................................................................................. 11

  2. Tổ chức tư vấn .................................................................................................................................... 12

  III. CÁC KHÁI NIỆM ................................................................................................................................. 12

  IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ................................................................ 13

  1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .......................................................................................... 13

  2. Cơ cấu tổ chức của Công ty ............................................................................................................... 16

  3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty ................................................................................................... 17

  4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty và những người có liên quan;

  Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức

  vốn thực góp hiện tại ........................................................................................................................... 19

  5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức

  phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm

  soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: ...................................................................... 22

  6. Giới thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty ...................................................................................... 24

  7. Hoạt động kinh doanh ......................................................................................................................... 25

  8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất 70

  9. Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp khác trong cùng ngành ................................................ 74

  10. Chính sách đối với người lao động ..................................................................................................... 88

  11. Chính sách cổ tức ............................................................................................................................... 90

  12. Tình hình tài chính ............................................................................................................................... 90

  13. Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Ban kiểm soát; Kế toán trưởng ........................................ 102

  14. Tài sản thuộc sở hữu Công ty ........................................................................................................... 112

  15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .................................................................................... 113

  16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức ........................................................ 114

  17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành .................................... 115

  18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng

  khoán đăng ký ................................................................................................................................... 121

 • BẢN CÁO BẠCH

  CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

  4/140

  V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ..................................................................................................................... 121

  1. Loại cổ phiếu ..................................................................................................................................... 121

  2. Mệnh giá ............................................................................................................................................ 122

  3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán .................................................................................................. 122

  4. Giá chào bán dự kiến ........................................................................................................................ 122

  5. Phương pháp tính giá ....................................................................................................................... 122

  6. Phương thức phân phối .................................................................................................................... 122

  7. Thời gian phân phối cổ phiếu ............................................................................................................ 124

  8. Đăng ký mua cổ phiếu ....................................................................................................................... 125

  9. Phương thức thực hiện quyền .......................................................................................................... 125

  10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài ........................................................................ 126

  11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng .............................................................................. 126

  12. Các loại thuế liên quan ...................................................................................................................... 126

  13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ........................................................... 127

  VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN .................................................................................................................... 128

  1. Mục đích chào