MULTIMEDIJALNA BIBLIOTEKA - · Web viewSnimanje zvuka sa mikrofona ili nekog drugog izvora...

Click here to load reader

 • date post

  25-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MULTIMEDIJALNA BIBLIOTEKA - · Web viewSnimanje zvuka sa mikrofona ili nekog drugog izvora...

MULTIMEDIJALNA BIBLIOTEKA

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA

MULTIMEDIJALNI SISTEMI

MULTIMEDIJALNA BIBLIOTEKA

http://www.maturski.org

Sadraj:

1. UVOD 3

2. STORYBOARD, NAVIGACIJA KROZ APLIKACIJU 4

3. LINGO SKRIPTE 10

3.1. KONTROLA POZADINSKE PJESME 11

3.2. KREIRANJE NOVOG ALBUMA 12

3.3. ISPISIVANJE SADRAJA FAJLA U TEXTBOX 13

3.4. KREIRANJE LISTE SADRAJEM TEKSTUALNOG FAJLA 14

3.5. ESTO KORITENE SKRIPTE 15

4. XTRA BIBLIOTEKE 16

4.1. cXtraSoundRec 17

4.2. cXtraRTFEditor 17

4.3. cXtraWebBrowser 17

5. PRILOG 18

5.1. VANIJI LANOVI EKIPE 18

5.2. DOKUMENTACIJA XTRA BIBLIOTEKA 19

5.2.1. cXtraSoundRec 19

5.2.2. cXtraRTFEditor 21

5.2.3. cXtraWebBrowser 25

5.2.4. BuddyAPI xtra 26

6. LITERATURA 31

1. UVOD

Prilikom izrade multimedijalne biblioteke osnovna ideja je bila da napravimo aplikaciju koja e korisniku omoguiti rad sa razliitim tipovima medija, prvenstveno digitalnim video i audio medijima.

Konceptualno, aplikacija je zamiljena kao biblioteka u koju korisnici postavljaju ve gotov multimedijalni sadraj, da bi nakon toga isti mogli pregledati. Glavna uloga same aplikacije je u hijerarhijskom arhiviranju multimedijalnog sadraja, po osnovnim kategorijama. One predstavljaju tipove multimedijalnog sadraja koji aplikacija podrava (npr kategorije audio, video, tekst).

Tokom razvoja same aplikacije, proirili smo osnovnu ideju, a samim tim i poetni koncept tako to smo omoguili korisniku aplikacije (u daljem tekstu samo korisnik) kreiranje sopstvenih audio zapisa i tekstualnih fajlova. Takoe smo omoguili i otvaranje internet stranica, dodue, na primitivnom nivou, ali funkcionalno i praktino.

Tokom zavrnih radova na aplikaciji proirili smo hijerarhiju tako da korisnik pored osnovnih kategorija, moe kreirati i svoje kategorije. Primjer ovoga je kreiranje foto albuma, gdje svaki foto album sadri slike koje mu je korisnik dodjelio.Unutar grafikog interfejsa ostavili smo mogunost pretrage multimedijalnog sadraja, ali ova funkcionalnost nije implementirana.

Kada se sve ovo uzme u obzir pred vama stoji potpuno funkcionalna aplikacija, koja na jednostavan nain ispunjava potrebne zahtjeve korisnika ali takoe ostavlja i dovoljno prostora za dalju nadogradnju i nove verzije.

2. STORYBOARD, NAVIGACIJA KROZ APLIKACIJU

Ovo je poetni ekran multimedijalne biblioteke. Klikom na dugme Start Virtual Library pokree se glavni ekran multimedijalne biblioteke.

Glavni ekran multimedijalne biblioteke sastoji se od glavnog menija, koji se nalazi sa lijeve strane. ine ga opcije video fajlovi, audio fajlovi, tekstualni fajlovi, web fajlovi. Klikom na slike u donjem lijevom uglu otvara se meni za rad sa slikama.

Nakon to smo na glavnom ekranu kliknuli na dugme Video fajlovi otvara nam se ovaj ekran. Centralni dio ekrana je zamiljen kao reklamni dio na kome se sluajnim izborom prikazuje najava jednog od trenutno aktuelnihh filmova.

Glavni meni se proiruje opcijama Dodavanje novih video zapisa, Pregled video zapisa.

Ekran dodavanje novih video zapisa je u sutini prilino jednostavan. Podjeljen je na dva dijela, jedan dio nam omoguava izbor video zapisa koji elimo dodati, a u drugom dijelu se taj video zapis reprodukuje.

Ovaj prozor omoguava korisniku aplikacije da dodaje nove video zapise u multimedijalnu biblioteku, a da ih prethodno pogleda.

Ekran pregled video zapisa omoguava korisniku da pregleda video zapise koji se trenutno nalaze u multimedijalnoj biblioteci. Sa lijeve strane kreira se spisak svih video zapisa. Opcijama back i next prelazi se na perthodni i sljedei video zapis, respektivno.

U sluaju da na raunaru nije instaliran Quick Time, ispisae se ime fajla koji se puta, ali nee biti reprodukcije.

Nakon to smo na glavnom ekranu kliknuli na dugme Audio fajlovi, otvara se ovaj ekran. Centralni dio je zamiljen kao reklamni dio, na kome se sluajnim izborom prikazuje neka od aktuelnih najava muzikih grupa ili njihovih albuma.

Glavni meni se proiruje opcijama dodaj audio zapis, snimi audio zapis, pregledaj audio zapise.

Ekran dodaj audio zapis omoguava korisniku da dodaje (arhivira) audio zapise u multimedijalnu biblioteku. Ovaj ekran je podjeljen u dva dijela, gdje prvi dio slui za izbor audio zapisa koji elimo dodati, a u drugom dijelu moemo presluati te audio zapise, prije nego to ih arhiviramo.

Ekran snimi novi audio zapis omoguava korisniku da snimi svoj audio zapis i arhivira ga. Predpostavlja se da korisnik ima potrebni hardver (mikrofon) koji je korektno instaliran.

Prije samog snimanja korisnik moe izabrati frekvenciju snimanja 22050Hz ili 44100Hz kao i 8bitno ili 16bitno snimanje.

Ekran presluavanje audio zapisa omoguava korisniku da preslua arhivirane audio zapise.

Posebnu panju treba obratiti na dva digmeta presluavanje muzike i presluavanje snimljenih zapisa. Klikom na jedno od ova dva dugmeta mjenja se spisak audio zapisa koji se presluava.

Nakon to smo na glavnom ekranu kliknuli na dugme Tekstualni fajlovi, otvara se ovaj ekran. Centralni dio je zamiljen kao reklamni dio, na kome se sluajnim izborom prikazuju dve trenutno aktuelne knjige.

Glavni meni se za sada proiruje opcijom Tekst editor.

Ekran tekst editor omoguava korisniku da kreira tekstualni dokument po principu WYSWYG (What you see is what you get).

Ovaj tekst editor implementira sve standardne opcije tekst editora (bold, italic, underline, insert picture, subscript..). O detaljima njegove izrade priaemo kasnije.

Nakon to smo na glavnom ekranu kliknuli na dugme Web fajlovi, otvara se ovaj ekran. Centralni dio jo uvijek nije rezervisan. Jedna od ideja je da se u njemu reklamiraju najaktuelnije internet prezentacije.

Glavni meni se za sada proiruje opcijom Otvori stranicu sa interneta.

Ekran otvori stranicu sa interneta omoguava korisniku pregled internet stranica pomou explorera ugraenog u samu multimedijalnu biblioteku. Ovaj explorer implementira osnovne funkcionalnosti po uzoru na internet explorer.

Nakon to smo na glavnom ekranu kliknuli na sliku u donjem lijevom uglu otvara se ovaj ekran. Centralni dio jo uvijek nije rezervisan. Jedna od ideja je da se u njemu prikazuju najnovije slike i galerije slika iz arhive.

Glavni meni se za sada proiruje opcijama Kreiraj novi album, Dodaj slike u album, Pregledaj albume i slike.

Ekran kreiraj novi album omoguava korisniku da pregleda spisak postojeih albuma i kreira nove albume. Kreirajui ve postojei album, korisnik brie sadraj tog albuma (resetuje ga).

Ekran dodaj slike u album omoguava korisniku da dodaje slike u albume koje je prethodno kreirao. Svaka slika koju korisnik doda u album automatski se arhivira u multimedijalnu biblioteku.

Korisnik ima mogunost da pregleda svaku sliku prije nego to je arhivira. Takoe za svaki album koji izabere prikazuje mu se spisak trenutnih slika u tom albumu.

Ekran pregledaj slike omoguava korisniku da pregleda albume koje je kreirao i slike koje je arhivirao.

Nakon to unese ime albuma i pritisne dugme ok prikazuje mu se lista svih slika u tom albumu. Ove slike korisnik pregleda pomou opcija back i next.

Napomena:

Svaki korisniki ekran (izuzev glavni navigacijski ekran) u gornjem desnom uglu ima opciju Virtual Library Homepage. Klikom na ovu opciju korisnik se vraa na glavni navigacijski ekran. Na ovaj nain korisnik u svakom momentu moe pristupiti glavnom meniju, a samim tim i bilo kom drugom dijelu aplikacije.

3. LINGO SKRIPTE

Tokom realizacije multimedijalne biblioteke napisali smo veliki broj lingo skriptova. Neki od njih su koriteni vie puta kao to je poznati:

on prepareFrame me

_movie.go(_movie.frame)

end

Neki lingo skriptovi su napisani da pomognu izvravanje postojeih lingo skriptova ili da isprave bug-ove koji su se javljali prilikom debugginga. U daljem tekstu opisaemo najvanije i najzanimljivije lingo skriptove, trudei se da saeto i na jednostavan nain opiemo kako oni funkcioniu.

Napomena:

Pored ovih lingo skriptova koristili smo i nekoliko gotovih xtra biblioteka. Ove biblioteke, kao i njihove funkcije opisaemo u sledeem poglavlju.

3.1. KONTROLA POZADINSKE PJESME

Sljedeih nekoliko skriptova omoguavaju korisniku da kontrolie pozadinsku pjesmu, koja kree im se aplikacija starta.

U samom startu aplikacije , pokree se pjesma u sound kanalu 1 i atribut zvuk = -1. Ovo znai da pauza nije pritisnuta.

global zvuk

on PrepareMovie

--> zvuk=1 znaci da je zvuk ukljucen, zvuk=-1 je isljucen zvuk

zvuk = 1

sound(1).play(member("Eminem-stan"))

end

Sledea skripta se aktivira klikom na sound off/on dugme. Njena jedina uloga je da promjeni vrijednost zvuk promjenjive. Ako je zvuk = 1 prije startanja skripte onda e mu nova vrijednost biti -1 nakon izvravanja skripte i obrnuto.

global zvuk

on mouseUp me

zvuk = zvuk * (-1)

-->if (zvuk=1) then member("sound").text = "SOUND ON"

-->if (zvuk=-1) then member("sound").text = "SOUND OFF"

if (zvuk=1) then

sprite("sound").member.text = "SOUND ON"

sound(1).play()

end if

if (zvuk=-1) then

sprite("sound").member.text = "SOUND OFF"

sound(1).pause()

end if

end

Klikom na opcije tiho, srednje, glasno mjenja se jaina pozadinske pjesme. Skripte koje rade ovo imaju sledei izgled. Vano je napomenuti da volume atribut sound kanala uzima vrijednosti u opsegu od 0 do 255, gdje 0 predstavlja najniu jainu (pjesma se ne uje) a 255 najglasniju reprodukciju.

on mou