Mre¾a izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do

Click here to load reader

download Mre¾a izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do

of 19

 • date post

  30-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Mre¾a izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do

 • Ministrica za delo, druino, socialne zadeve in enake monosti na podlagi 18. lena Zakona o

  zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, t. 16/07-uradno preieno

  besedilo, 87/11 in 96/12-ZPIZ-2) in na predlog Direktorata za invalide, vojne veterane in rtve vojnega

  nasilja sprejema mreo izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v naslednjem besedilu:

  MREA IZVAJALCEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

  za obdobje od 2014 do 2020

  http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=720http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3724http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201296&stevilka=3693

 • Mr ea 2 01 4 -2 020, stra n 2

  KAZALO:

  I. Uvod ....................................................................................................................................................... 3 II. Dosedanje izvajanje zaposlitvene rehabilitacije ...................................................................................... 4 III. Izbor izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije .............................................................................................. 5 IV. Izhodia pri oblikovanju mree 2014-2020 ............................................................................................. 6

  IV.I. Izhodini podatki pri oblikovanju mree 2014-2020 .................................................................................................... 6 Tabela 1: tevilo oseb v evidenci brezposelnih oseb in tevilo invalidov v evidenci brezposelnih oseb po obmonih slubah ZRSZ na dan 28. 2. 2010 in 30. 4. 2013 ............................................................................................................................................. 6 Tabela 2: Razmerje tevila vseh oseb in tevila invalidov v evidenci brezposelnih oseb v odnosu do obsega strokovnih timov doloenih v Mrei 2010-2013 po obmonih slubah ZRSZ na dan 30. 4. 2013 .............................................................................. 7 Tabela 3: tevilo obravnavanih oseb na rehabilitacijskih komisijah z glavno nosilno funkcijo po MKF duevne funkcije, funkcije vida, funkcije sluha in z glavno diagnozo po MKB bolezni oesa in adneksov, bolezni uesa in mastoida, duevne in vedenjske motnje v obdobju od 1. 3. 2010 do 30. 4. 2013 ............................................................................................................... 8 Tabela 4: tevilo vkljuenih oseb (razlinih glede na EMO) v zaposlitveno rehabilitacijo po obmonih slubah ZRSZ v letu 2010 (1. 3. - 31. 12.), 2011, 2012, 2013 (1. 1. - 30. 4.) ...................................................................................................................... 9 Tabela 5: tevilo in dele izhodov v zaposlitev po zakljueni zaposlitveni rehabilitaciji v obdobju od 1. 3. 2010 do 30. 4. 2013 po obmonih slubah ZRSZ in glede na obseg strokovnih timov v posamezni obmoni slubi ZRSZ .............................................. 10

  IV.II. Osnovna naela ........................................................................................................................................................... 10 IV.III. Strokovni tim za zaposlitveno rehabilitacijo .............................................................................................................. 11

  1. Sestava strokovnega tima ................................................................................................................................... 11 2. Obseg strokovnih timov ...................................................................................................................................... 12

  Tabela 6: Obseg delovanja strokovnih timov na teden glede na obseg strokovnega tima ..................................................... 13 3. Strokovni timi za posamezne ciljne skupine invalidov ........................................................................................ 13 4. Povezovanje strokovnih timov ............................................................................................................................ 14

  IV.IV. Normativi na podroju zaposlitvene rehabilitacije .................................................................................................... 14 Tabela 7: Letni normativ ob upotevanem 90 % financiranju s strani MDDSZ ....................................................................... 15

  V. Mrea za obdobje od 2014 do 2020 ....................................................................................................... 16 Tabela 8: Mrea 2014-2020 (obseg strokovnih timov po obmonih slubah ZRSZ)................................................................ 17

  VI. Financiranje mree 2014-2020 .............................................................................................................. 17 1. Stroki dela strokovnega tima ............................................................................................................................. 17 2. Materialni stroki ................................................................................................................................................ 18 3. Poraba proraunskih sredstev ............................................................................................................................. 19 4. Posebne okoliine .............................................................................................................................................. 19

  SEZNAM OZNAK: MDDSZ Ministrstvo za delo, druino, socialne zadeve in enake monosti

  MKB Mednarodna klasifikacija bolezni

  MKF Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti in zdravja

  MREA 2006-2009 Mrea izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije

  MREA 2010-2013 Mrea izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2010 do 2013

  MREA 2014-2020 Mrea izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020

  OS ZSRZ Obmona sluba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

  ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

  ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

  ZZRZI Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

  Obmone slube ZRSZ (OS ZRSZ):

  CE - Obmona sluba ZRSZ Celje

  KO - Obmona sluba ZRSZ Koper

  KR - Obmona sluba ZRSZ Kranj

  LJ - Obmona sluba ZRSZ Ljubljana

  MB - Obmona sluba ZRSZ Maribor

  MS - Obmona sluba ZRSZ Murska Sobota

  NG - Obmona sluba ZRSZ Nova Gorica

  NM - Obmona sluba ZRSZ Novo mesto

  PT - Obmona sluba ZRSZ Ptuj

  SE - Obmona sluba ZRSZ Sevnica

  TR - Obmona sluba ZRSZ Trbovlje

  VE - Obmona sluba ZRSZ Velenje

  VSE OS vse obmone slube ZRSZ

 • Mr ea 2 01 4 -2 020, stra n 3

  I. UVOD

  Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, t. 16/2007-uradno

  preieno besedilo 2, 87/2011 in 96/2012-ZPIZ-2, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) v 18. lenu doloa,

  da se zaposlitvena rehabilitacija izvaja kot javna sluba v okviru mree izvajalcev zaposlitvene

  rehabilitacije, pri emer se pri vzpostavitvi mree upoteva tevilo in potrebe invalidov glede na vrsto

  invalidnosti in regionalno pokritost z izvajalci storitev. V mreo se lahko vkljuijo javni zavodi ter druge

  pravne in fizine osebe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za izvajanje storitev zaposlitvene

  rehabilitacije.

  Zaposlitvena rehabilitacija so storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo,

  se zaposli, zaposlitev zadri in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero (4. len ZZRZI).

  Zaposlitvena rehabilitacija je pravica invalida do posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije v

  obsegu, na nain in v trajanju, opredeljenem v rehabilitacijskem nartu (13. len ZZRZI).

  Invalid po 3. lenu ZZRZI je oseba, ki pridobi status invalida po ZZRZI ali po drugih predpisih, in

  oseba, pri kateri so z odlobo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duevne

  okvare ali bolezni in ima zato bistveno manje monosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v

  zaposlitvi napreduje. Pogoji in merila za pridobitev statusa invalida so opredeljeni v II. poglavju ZZRZI.

  Storitve zaposlitvene rehabilitacije po 15. lenu ZZRZI so:

  svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi,

  priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov,

  pomo pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o monostih vkljuevanja v usposabljanje

  in delo,

  pomo pri izboru ustreznih poklicnih ciljev,

  razvijanje socialnih spretnosti in vein,

  pomo pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve,

  analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,

  izdelava narta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida,

  izdelava narta potrebne opreme in sredstev za delo,

  usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu,

  spremljanje in strokovna pomo pri usposabljanju in izobraevanju,

  spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,

  sprotno ocenjevanje uspenosti rehabilitacijskega procesa,

  ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov,

  opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije.

  V kolikor bo ZZRZI v obdobju veljavnosti te mree v 15. lenu spremenjen oziroma dopolnjen, bodo

  izvajalci zaposlitvene rehabilitacije dolni upotevati sprejete spremembe pri izvajanju storitev

  zaposlitvene rehabilitacije.

  Druge podzakonske podlage za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije:

  Pravilnik o merilih in postopku z