MOTORNA LOKOMOTIVA SERIJE 621 - i pravilnici/vozila/strana/JZ 621/621... · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  285
 • download

  18

Embed Size (px)

Transcript of MOTORNA LOKOMOTIVA SERIJE 621 - i pravilnici/vozila/strana/JZ 621/621... · PDF...

 • MMOOTTOORRNNAA LLOOKKOOMMOOTTIIVVAA SSEERRIIJJEE 662211..11

  UUppuuttssttvvoo zzaa ooddrržžaavvaannjjee

  4-8092-015-00

  �MKS holding, a.s. Drahelická 2083 288 03 Nymburk �eská Republika Tel.: +420 325 518 811 Fax: +420 325 518 888

 • Uputstvo za održavanje Lokomotiva 621.1

  SADRŽAJ

  ................................................................................................................................. 3SADRŽAJ

  ....................................................................................................................................... 7UVOD

  1 SISTEM ODRŽAVANJA VOZILA ...................................................................................... 11 1.1 Staranje pri radu, pregledi i popravke ............................................................................ 11 1.2 Opseg radova preventivnih pregleda.............................................................................. 12 1.3 Dnevne kontrole prilikom stupanja u službu i napuštanja službe mašinovo�e.............. 13

  2 SIMPTOMI KOJI ZABRANJUJU ILI OGRANI�AVAJU RAD LOKO............................. 15

  3 OPIS POSLOVA NA POJEDINIM CELINAMA ................................................................. 18

  4 PLAN PODMAZIVANJA ..................................................................................................... 39

  5 METODSKE INSTRUKCIJE ................................................................................................ 41 5.1 Dizanje lokomotive ........................................................................................................ 41 5.2 Isprobavanje lokomotive na optere�uju�em otporu ....................................................... 41 5.3 Merenje izolacionog stanja ............................................................................................ 41 5.4 Zavarivanje..................................................................................................................... 43 5.5 Defektoskopske probe hodnog dela ............................................................................... 44 5.6 Demontaža i montaža osovinskog sklopa ...................................................................... 45 5.7 Održavanje osovinskog sklopa....................................................................................... 46 5.8 Izbor opruga ogibljenja lokomotive ............................................................................... 48 5.9 Oprema vozila ................................................................................................................ 48

  6 PREGLEDI I TEHNI�KI PODACI ODABRANIH ELEMENATA .................................... 49 6.1 Spisak plombiranih mesta .............................................................................................. 49 6.2 Spisak klinastog remenja................................................................................................ 50 6.3 Pregled sijalica ............................................................................................................... 50 6.4 Spisak osiguravaju�ih elemenata ................................................................................... 51 6.5 Dopunske tabele zazora i dimenzija............................................................................... 52

  7 SPISAK PRILOGA I PRILOZI ............................................................................................. 55 Prilog br. 1 Postupak zatezanja klinastih remenova na DM................................................ 57 Prilog br. 2 Uzorak zapisnika o redovnoj tehni�koj kontroli železni�kog vozila ............... 59 Prilog br. 3 Zapisnik o podešavanju snage lokomotive....................................................... 62 Prilog br. 4 Karakteristike optere�enja lokomotive............................................................. 66

  4-8092-015-00 3 / 67

 • Uputstvo za održavanje Lokomotiva 621.1

  Spisak tabela

  tab. 1: Norme pre�enih kilometara i vremenskih rokova izme�u pregleda i popravki......... 11 tab. 2: Minimalne vrednosti izolacionog otpora ................................................................... 42 tab. 3: Isklju�eni instrumenti pri merenju rejona pobudjivanja vu�nog alternatora ............. 42 tab. 4: Isklju�eni instrumenti pri merenju vu�nog rejona ..................................................... 43 tab. 5: Isklju�eni instrumenti pri merenju rejona ventilacije vu�nih motora ........................ 43 tab. 6: Dopunska tabela dimenzija za održavanje osovinskog sklopa .................................. 45 tab. 7: Presovani sastavci na osovinskom sklopu i vu�nom motoru..................................... 45 tab. 8: Vrednosti kolebanja posle opravke osovinskog sklopa (u skinutom stanju) ............. 45 tab. 9: Vozni obris UIC-ORE sa punim vencem bandaža..................................................... 46 tab. 10: Plombe od strane �MKS ........................................................................................... 49 tab. 11: Plombe – drugih isporu�ioca ..................................................................................... 49 tab. 12: Plombe kupca............................................................................................................. 50 tab. 13: Pregled klinastog remenja.......................................................................................... 50 tab. 14: Spisak sijalica............................................................................................................. 50 tab. 15: Spisak osigura�a......................................................................................................... 51 tab. 16: Spisak osigura�a......................................................................................................... 52 tab. 17: Osovinska transmisija ................................................................................................ 52 tab. 18: �epovi i �aure poluga ko�nica ................................................................................... 52 tab. 19: Zazor osovinskih ležajeva tipa SKF 23234 CC/C3VG114........................................ 53

  Spisak slika

  sl. 1: Kompletan izgled motorne lokomotive 621.101 ......................................................... 9 sl. 2: Kompletan izgled motorne lokomotive 621.101 ......................................................... 9 sl. P 1: Drža� zahvatnika vijka ventilatora............................................................................. 57 sl. P 2: Pritezanje potisnog šrafa ............................................................................................ 57 sl. P 3: Zatezanje klinastog remenja na motoru sa unutrašnjim sagorevanjem..................... 58

  Spisak koriš�enih skra�enica

  �SN �eška tehni�ka norma DM motor sa unutrašnjim sagorevanjem EDK elektrodinami�ka ko�nica HDV pogonsko šinsko vozilo MH glavna opravka MM mali periodi�ni pregled MO radni pregled MV veliki periodi�ni pregled TK tehni�ka kontrola VM vu�ni motor TNŽ tehni�ke norme železnica

  4 / 67 4-8092-015-00

 • Uputstvo za održavanje Lokomotiva 621.1

  Pregled dopunske tehni�ke dokumentacije

  - �D V 99/1 - Popravka osovinskih sklopova železni�kih šinskih vozila - Priru�nik za rad i održavanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem Caterpillar C 15 - Opis, pregledi i popravke vu�nog alternatora TA 611 W04 - Opis, pregledi i popravke vu�nog motora TE 015 C - Dokumentacija za vazdušni kompresor 3 DSK 100 - opis i uputstvo za upotrebu i uputstvo

  za održavanje - Uputstvo za upotrebu i održavanje klimatizacionog ure�aja Sütrack AC7 - Uputstvo za puštanje u rad , upotrebu i održavanje za istosmerne motore serije M i

  generatore serije G - pomo�ne elektri�ne mašine proizvo�a�a EM Brno - Dokumentacija za ko�ioni otpornik serije R4V - Uputstvo za upotrebu i održavanje ispravlja�a TSU 12309 - Uputstvo za upotrebu i održavanje elektromagnetnih kontaktora tipa SA-SC-SE-SG - Uputstvo za upotrebu i održavanje pneumatskih kontaktora tipa SD 18 - Radni propis ZB 733 za ko�ioni cilindar DAKO-BS - Radni propis ZB 514 za ko�ioni cilindar DAKO-B - ZB 835 - Uputstvo za upotrebu i održavanje panelnog tipa ko�nika DAKO-BSE kojim se

  upravlja elektri�nim putem - ZB 848 - Radni propis za razvodnik DAKO-CV1nD 10-L - Grejanje tolom vodom Hydronic 10 - dokumentacija za Kupca - Grejanje toplim vazduhom Airtronic D4 - dokumentacija za Kupca

  4-8092-015-00 5 / 67

 • Uputstvo za održavanje Lokomotiva 621.1

  UVOD Ova publikacija i sve navedene informacije u njoj su intelektualno vlasništvo firme �MKS holding, a.s. Zbog toga nije dozvoljeno njeno koriš�enje u druge svrhe, osim onih za koje je bila namenjena. Reprodukcija, širenje i davanje ovog dokumenta, njegovog dela ili njegove sadržine tre�oj osobi je, bez izri�ite saglasnosti vlasnika dokumenta, zabranjeno. Kršenje ove zabrane povla�i odgovornost za nastalu štetu. Sva prava su zadržana takodje i u slu�ajevima registrovanog patenta, industrijskog modela ili stvarala�kog projekta. �MKS holding, a.s. Drahelická 2083 288 03 Nymburk �eská Republika Tel.: +420 325 518 811 Fax: +420 325 518 888

  Interna oznaka ovog dokumenta je 4-8092-015-00. Za ispravno otvaranje teksta dokumenta u elektronskom obliku potrebno je imati instaliran vodi� Acrobat Reader, firme Adobe, verzija 6 ili vi