Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

of 28 /28
Monica Lindqvist 2009 Monica Monica Lindqvist Lindqvist Kvalitetsutveck Kvalitetsutveck lare lare BUoK BUoK förvaltningen förvaltningen Gällivare

description

Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun. ”Från behaviorism till konstruktivism”. eller ”Från påverkan till medverkan”. så att säga… ”Den röda tråden i våra styrdokument”. Januari 2007 började arbeta som kvalitetsutvecklare. Vad är skolans uppdrag ? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Page 1: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

MonicaMonicaLindqvistLindqvist

KvalitetsutvecklKvalitetsutvecklareare

BUoK BUoK förvaltningenförvaltningen

Gällivare Gällivare kommunkommun

Page 2: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

””Från behaviorism Från behaviorism till konstruktivism”till konstruktivism”

ellereller

””Från påverkan tillFrån påverkan tillmedverkan”medverkan”

Page 3: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

så att säga…så att säga…

””Den röda tråden Den röda tråden i våra i våra

styrdokument”styrdokument”

Page 4: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

Januari 2007 Januari 2007 började arbeta började arbeta

som som kvalitetsutvecklarkvalitetsutvecklar

ee•Vad är skolans uppdrag ? Vad är skolans uppdrag ? •Vad är Vad är kvalitetsutvecklarenskvalitetsutvecklarens uppdrag ? uppdrag ?

Page 5: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

Min Min ”resa” för ”resa” för

attattförstå förstå

skolansskolansuppdrag uppdrag

??

?? ??

??

??

Lpfö, Lpfö, Lpo, LpfLpo, Lpf

§§§§

Reflekterat

Samtalat med & Lyssnat på

Page 6: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

Skolans Skolans uppdraguppdrag

??

?? ?? ??

??

Läroplanerna följs i olika utsträckning

0% 100%

Flera läroplaner parallellt påen skola Lgr

69, Lgr 80, Lpo 94

USK:en borttagen i teorin

Olika förhållnings-

sättinkluderande

/exkluderand

e

Olika kulturerinom & mellan

skolor

Skillnad Skillnad mellan teori mellan teori & verklighet& verklighetLpfö, Lpo,Lpfö, Lpo,

LpfLpf

Page 7: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

Vad är det som Vad är det som gör att gör att

läroplanerna inte läroplanerna inte är är

implementeradeimplementeradefullt ut ? fullt ut ?

??

?? ?? ??

??

Från stat till kommun

Implementering upp till

varje kommunFrån regel &

resurs till mål och resultat styrning

Dåliga politikerDåliga skolcheferDåliga rektorerDåliga lärare

”Syndabockstänkande”

Page 8: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

Finns det fler Finns det fler förklaringar till förklaringar till att läroplanerna att läroplanerna

inte är inte är implementerade implementerade

fullt ut fullt ut

??

??

??

?? ??

PARADIGMSKIFTPARADIGMSKIFTETET PARADIGMSKIFT PARADIGMSKIFTETET

Page 9: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

DEN DEN ”RÖDA TRÅDEN” ”RÖDA TRÅDEN”

I VÅRA I VÅRA STYRDOKUMENTSTYRDOKUMENT

Page 10: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

FÖRSKOLANFÖRSKOLANPedagogiskt programPedagogiskt program Lpfö -98 Lpfö -98

• DagisDagis• Ställföreträdande Ställföreträdande

förälderförälder• OmvårdnadOmvårdnad• Hemlik miljö; soffor, Hemlik miljö; soffor,

gardiner mmgardiner mm• Vuxenplanerade Vuxenplanerade

aktiviteter i gruppaktiviteter i grupp

• FörskolaFörskola• PedagogPedagog• Lärande och Lärande och

omvårdnad ”Educare”omvårdnad ”Educare”• Spännande, Spännande,

utmanande, lärande utmanande, lärande miljömiljö

• Aktiviteter som barnen Aktiviteter som barnen själva kan påverkasjälva kan påverka

Page 11: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

FÖRSKOLANFÖRSKOLANPedagogiskt programPedagogiskt program Lpfö -98 Lpfö -98

• Observationsarbete Observationsarbete som går ut på att som går ut på att bedöma barnens bedöma barnens mognads- och mognads- och utvecklingsnivåutvecklingsnivå

• Pedagogisk Pedagogisk dokumentation där dokumentation där man belyser man belyser lärprocesser som lärprocesser som möjliggör analys och möjliggör analys och reflektion och bildar reflektion och bildar underlag för fortsatt underlag för fortsatt utveckling av arbetetutveckling av arbetet

Page 12: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

FÖRSKOLANFÖRSKOLANPedagogiskt programPedagogiskt program Lpfö -98 Lpfö -98

• Uppdraget bygger Uppdraget bygger på en utvecklings-på en utvecklings-psykologisk psykologisk grund, det grund, det normala barnetnormala barnet

• Uppdraget bygger på Uppdraget bygger på tanken att varje barn är tanken att varje barn är kompetent/unikt. kompetent/unikt. Personalen är nyfiken Personalen är nyfiken på barnets egna på barnets egna strategierstrategier

Page 13: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

GRUND- & GYMNASIESKOLANGRUND- & GYMNASIESKOLANTidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94

• Jag lär dig = Behavioristisk Jag lär dig = Behavioristisk

kunskapssynkunskapssyn

• Traditionell Traditionell katederundervisning/katederundervisning/eleven blev en eleven blev en kunskapsmottagarekunskapsmottagare

• Lärande byggs och växer Lärande byggs och växer fram i ett sammanhang = fram i ett sammanhang = Konstruktivisk Konstruktivisk kunskapssynkunskapssyn

• Katederundervisning i Katederundervisning i kombination med ett kombination med ett mentorskap/eleven ska mentorskap/eleven ska också bli en också bli en kunskapssökare och kunskapssökare och kunskapsanvändarekunskapsanvändare

Page 14: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

GRUND- & GYMNASIESKOLANGRUND- & GYMNASIESKOLANTidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94

• Grunden för Grunden för lärandelärandeUtifrån motivationUtifrån motivationUtifrån styrningUtifrån styrning

• PåverkanPåverkan• Slutna frågorSlutna frågor

• Grunden för lärandeGrunden för lärandeInifrån motivationInifrån motivationInifrån styrningInifrån styrning

• MedverkanMedverkan• Öppna frågorÖppna frågor

Exempel: Exempel: 1. Kläder när barn/elever är ute1. Kläder när barn/elever är ute2. Skolk2. Skolk

Page 15: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

SLUTNASLUTNA FRÅGOR ÖPPNA FRÅGORFRÅGOR ÖPPNA FRÅGOR

• Kan besvaras med Kan besvaras med Ja Ja

NejNej Kort svar Kort svar

• Svar som inte leder Svar som inte leder dialogen vidaredialogen vidare

= improduktiva= improduktiva

= ett avslut = ett avslut

• Inga givna eller enkla svarInga givna eller enkla svar

• Den svarande måste Den svarande måste utveckla sitt sätt att tänka; utveckla sitt sätt att tänka; svar som leder till nya frågor svar som leder till nya frågor och svar i en processoch svar i en processdär alla bidrar genom att där alla bidrar genom att vidga perspektivetvidga perspektivetoch tillföra ny kunskapoch tillföra ny kunskap

= produktiva= produktiva

= möjlighet att tänka efter och = möjlighet att tänka efter och reflektera inte bara minnas reflektera inte bara minnas och reproduceraoch reproducera

s.34 Att lyfta den pedagogiska praktiken + (ML)s.34 Att lyfta den pedagogiska praktiken + (ML)

(Påverkan) (Påverkan)

(Medverkan)(Medverkan)

Page 16: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Behavioristisktförhållningssätt

* Påverkan* Slutna frågor

FrånvaroFrånvaroJag har bett dig stanna kvar efter lektionen för att jag har sett att du har stor frånvaro

och jag är orolig för dig…

Konstruktivistisktförhållningssätt

* Medverkan* Öppna frågor

Page 17: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

GRUND- & GYMNASIESKOLANGRUND- & GYMNASIESKOLANTidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94

• Läraren bedömer Läraren bedömer elevens kunskaperelevens kunskaper

• Summativ bedömningSummativ bedömning

• Läraren bedömer elevens Läraren bedömer elevens kunskaper. Eleven ska ges kunskaper. Eleven ska ges förutsättningar att förstå förutsättningar att förstå och vara delaktig i sin och vara delaktig i sin egen kunskapsutveckling egen kunskapsutveckling

• Självvärdering, formativ Självvärdering, formativ och summativ bedömningoch summativ bedömning

Page 18: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

GRUND- & GYMNASIESKOLANGRUND- & GYMNASIESKOLANTidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94

• Om eleven behöver stöd Om eleven behöver stöd i skolan beror det på i skolan beror det på elevens bristande elevens bristande förmågaförmåga

• Elever som inte är Elever som inte är intresserade exkluderasintresserade exkluderas

• Om eleven behöver stöd i Om eleven behöver stöd i skolan måste man skolan måste man pedagogiskt kartlägga pedagogiskt kartlägga helheten: vad utmärker helheten: vad utmärker situationer där elevens situationer där elevens lärande fungerar och inte lärande fungerar och inte fungerar, lärmiljö, fungerar, lärmiljö, gruppsammansättning, gruppsammansättning, närvaro, frånvaro, närvaro, frånvaro, möjligheter, hindermöjligheter, hinder

• Elever som inte är Elever som inte är intresserade ska intresserade ska motiveras, stimuleras att ta motiveras, stimuleras att ta aktiv del i sin egen aktiv del i sin egen kunskapsutvecklingkunskapsutveckling

Page 19: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

GRUND- & GYMNASIESKOLANGRUND- & GYMNASIESKOLANTidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94

• Skolans skyldighet Skolans skyldighet ”leverera” 9 års ”leverera” 9 års undervisningundervisning

• Inlärning uppdelad i Inlärning uppdelad i ”hjärna” & ”händer””hjärna” & ”händer”

• Skolans skyldighet Skolans skyldighet ”bygga” kunskaper & ”bygga” kunskaper & färdigheterfärdigheter

• Eleven ska arbeta med Eleven ska arbeta med hela sig. Eleven ska få hela sig. Eleven ska få uppleva olika uttryck för uppleva olika uttryck för kunskaper. Drama, rytmik, kunskaper. Drama, rytmik, dans, musicerande och dans, musicerande och skapande i bild, text och skapande i bild, text och form. Pröva, utforska, form. Pröva, utforska, tillägna sig och gestalt tillägna sig och gestalt olika kunskaper och olika kunskaper och erfarenheter.erfarenheter.

Page 20: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

Lpfö -98Lpfö -98

• UppdragUppdrag• Barn-/människosynBarn-/människosyn

• Planering av dagarnaPlanering av dagarna• Utformning av Utformning av

miljön/lärmiljön, ute/inne miljön/lärmiljön, ute/inne • Förändrat förhållningssätt Förändrat förhållningssätt

till barnentill barnen• Förändrat arbetssätt med Förändrat arbetssätt med

barnenbarnen• Förändrad dokumentationFörändrad dokumentation

• SträvansmålSträvansmål

• UppdragUppdrag• Barn-/människo- & Barn-/människo- &

kunskapssynkunskapssyn• Planering av lektionernaPlanering av lektionerna• Lärmiljöns betydelseLärmiljöns betydelse

• Förändrat förhållningssätt Förändrat förhållningssätt till elevernatill eleverna

• Förändrat arbetssätt med Förändrat arbetssätt med elevernaeleverna

• Förändrad bedömningFörändrad bedömningoch dokumentationoch dokumentation

• Strävans- & uppnåendemålSträvans- & uppnåendemål

Lpo -94 & Lpf -94Lpo -94 & Lpf -94

Page 21: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

Lpfö -98Lpfö -98

• VADVAD som ska göras står i som ska göras står i läroplanenläroplanen

• HURHUR det ska göras ska det ska göras ska arbetas fram lokalt genom arbetas fram lokalt genom pedagogiska diskussioner pedagogiska diskussioner och pedagogisk och pedagogisk utvecklingutveckling

• Fler valmöjligheter och Fler valmöjligheter och större arbetsglädje både större arbetsglädje både för barn och personal. för barn och personal. Lärandet ska vara lustfylltLärandet ska vara lustfyllt

Lpo -94 & Lpf -94Lpo -94 & Lpf -94• VADVAD som ska göras står i som ska göras står i läroplanen och läroplanen och kursplanerna kursplanerna

• HURHUR det ska göras ska det ska göras ska arbetas fram lokalt genom arbetas fram lokalt genom pedagogiska diskussioner pedagogiska diskussioner och pedagogisk utveckling och pedagogisk utveckling

• Fler valmöjligheter och Fler valmöjligheter och större arbetsglädje både större arbetsglädje både för elever och personal. för elever och personal. Lärandet ska vara lustfyllt Lärandet ska vara lustfyllt

Page 22: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

PARADIGMSKIFTETPARADIGMSKIFTET

PARADIGMSKIFTET PARADIGMSKIFTETKräver andra pedagogiska Kräver andra pedagogiska strategier än strategier än informationinformation och och inläsninginläsning av av läroplanerläroplaner

Från behaviorism till Från behaviorism till konstruktivismkonstruktivism(från påverkan till medverkan)(från påverkan till medverkan)

Page 23: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Förändring av värderingarvärderingar

Förändring av ”metakunskapmetakunskap”

Förändring av skicklighet och attityderskicklighet och attityder

Förändring av förståelseförståelse

• Teoretiska föreläsningar

• Strukturerade instruktioner

• Teoretisk litteratur som bearbetas

• Praktiskt inriktade föreläsningar

• Dialog/diskussion

• Case

• Problemoritenterad tentamen

• Rollspel

• Managmentspel

• Processorienterad diskussion

• Fältprojekt

• Argumentationsinriktade diskussioner

• Experiment/forskning

• Analys av litteratur

Fyra pedagogiska strategier mer eller mindre lämpade för skilda typer av inlärningFyra pedagogiska strategier mer eller mindre lämpade för skilda typer av inlärning

Björn Axelsson; ”Kompetens för konkurrenskraft”

Page 24: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Luleå tekniska universitetLuleå tekniska universitetRegionalt utvecklingscentrum, RUCRegionalt utvecklingscentrum, RUC

The road to success is always under construction

by Author Unknown

Page 25: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

Våra förväntningar på Våra förväntningar på IUP SeminarieserienIUP Seminarieserien

BehavioristiskBehavioristiskgrundgrund

• ” ”Jag” lär Jag” lär dig…dig…

• Info om ettInfo om ett färdigt färdigt konceptkoncept

• Avbocknings Avbocknings mall mall

• Klart, vidare Klart, vidare till nästa… till nästa…

KonstruktivistiskKonstruktivistiskgrundgrund

• Kunskaper växer Kunskaper växer fram fram i ett sammanhang i ett sammanhang

• Meta kunskapMeta kunskap

• Erfarenhetsutbyte/Erfarenhetsutbyte/ dialog dialog

• Process idéerProcess idéer

• Matriser idéerMatriser idéer

Page 26: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009

PARADIGMSKIFTEPARADIGMSKIFTETT PARADIGMSKIFTE PARADIGMSKIFTE

TTKräver andra pedagogiska Kräver andra pedagogiska strategier än katederundervisning strategier än katederundervisning och inläsning av läxoroch inläsning av läxor

Från behaviorism till konstruktivismFrån behaviorism till konstruktivism(från påverkan till medverkan)(från påverkan till medverkan)

Page 27: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

The road to success is always under construction by Author Unknown

LPPTydliga mål

Förberedelse av lektion

Elevens självvärdering

IUPSkriftliga omdömen

i alla ämnen

Betyg

Formativ

SummativKKOONNSSTTRRUUKKTTIIVVIISSMM

Page 28: Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

Monica Lindqvist 2009