Modul Pengajaran Tmk Thn 3

download Modul Pengajaran Tmk Thn 3

of 46

Transcript of Modul Pengajaran Tmk Thn 3

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  1/46

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  2/46

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  3/46

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  Kurikulum Standard Sekolah Rendah

  MODUL PENGAJARAN

  TEKNOLOGI MAKLUMAT

  DAN KOMUNIKASI

  TAHUN 3

  Terbitan

  Bahagian Pembangunan Kurikulum

  2011

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  4/46

  Cetakan Pertama 2011

  Kementerian Pelajaran Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara

  apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain

  sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan

  Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks

  Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  5/46

  KANDUNGAN HALAMAN

  MS Word

  Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh 1

  Bullets and Numbering 5

  MS PowerPointMembuat Animasi Pada Teks dan Imej 11

  Membuat Animasi Menggunakan Teknik AnimasiSlaid

  17

  Menyisip Video 23

  MS ExcelMembentuk Jadual 2 Lajur X 3 Baris danMempersembahkan Data Dalam Bentuk Carta Pai

  27

  Pengintegrasian MS PowerPoint dan MS Excel 31

  E-mel

  Meneroka Dunia E-Mel 35

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  6/46

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  7/46

  DRAF18102011

  Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

  1

  1

  MODUL PENGAJARAN

  PENJAJARAN TENGAH

  DAN

  PENJAJARAN PENUH

  (MS WORD)

  TAHUN 3

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  8/46

  DRAF18102011

  Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

  2

  2

  StandardKandungan TMK:

  2.0, 5.0

  StandardPembelajaranTMK:

  2.1, 5.1

  Penerangan: Dalam modul ini, murid akan belajar cara untuk menaip teksdalam bentuk karangan pendek serta membuat penjajaran

  tengah dan penjajaran penuh pada teks yang ditaip. Strategi P&Pyang dicadangkan ialah Pembelajaran Kendiri.

  Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu)

  Kreativiti: Murid akan menghasilkan teks dalam bentuk karangan pendekdengan mengaplikasikan kemahiran penjajaran tengah danpenjajaran penuh. Murid mengolah imej, teks dan warnamengikut kesesuaian untuk menghasilkan persembahan yangkreatif.

  Bahan PnP: 1. Modul Pembelajaran Penjajaran Tengah dan PenjajaranPenuh MS Word.

  2. Contoh karangan pendek3. Slaid MS Power Point 4. Video bagaimana menyisipkan penjajaran tengah dan

  penuh

  DRAFNota: 1. Pastikan komputer murid telah dihidupkan.2. Memaparkan petikan karangan yang telah disediakan pada

  skrin.

  3. Murid mencetak hasil kerja dengan kebenaran guru secaraberkumpulan dan menggunakan pencetak secara berhemah.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  9/46

  DRAF18102011

  Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

  3

  3

  CadanganAktiviti:

  1. Murid melancar MS Word.2. Guru memaparkan contoh karangan pendek.

  3. Murid menaip teks yang dipaparkan.4. Guru menunjukkan langkah menggunakan penjajaran tengah.5. Murid mengaplikasikan penjajaran tengah pada teks yang

  ditaip.6. Guru menunjukkan langkah menggunakan penjajaran penuh.7. Murid mengaplikasikan penjajaran penuh pada teks yang

  ditaip.

  Pentaksiran: Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian menggunakanlampiran

  Menghidupkan komputer mengikut tatacara yang betul Melancarkan MS Word

  Menaip teks

  Klik dan serlah teks

  Klik Formatdan pilih Paragraph

  Pilih Centereddan klik Ok

  Pilih Justified dan klik Ok

  Pemulihan: Murid yang belum menguasai kemahiran mengulangi langkah-langkah penjajaran yang diajar dengan bimbingan guru atau

  rakan.

  Pengayaan: Murid menghasilkan satu karangan mudah dalam aplikasi MSWord secara kreatif yang merangkumi:

  1. penjajaran penuh2. penjajaran tengah3. teks pelbagai warna dan saiz4. sisipan imej

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  10/46

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  11/46

  DRAF10102011

  Bullets and Numbering MS Word5

  MODULPENGAJARAN TMK

  MS WORD

  BULLETS AND NUMBERING

  TAHUN 3

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  12/46

  DRAF10102011

  Bullets and Numbering MS Word6

  StandardKandungan TMK:

  2.0

  StandardPembelajaran TMK:

  2.1

  Penerangan: Dalam pembelajaran ini, murid diperkenalkan kepada format

  Bullets and Numbering dalam perisian pemproses kata (MSWord). Mereka akan diajar cara menyisip Bullets andNumbering. Kemahiran yang diperolehi akan membolehkanmurid mengemukakan idea mereka secara tersusun dan kreatif.Kemahiran ini juga membolehkan murid menyiapkan sesuatuprojek seperti Poster dengan lebih menarik dan kreatif. Strategiyang digunakan dalam topik ini ialah konstruktivisme di manamurid akan membina pemahaman baru untuk menghasilkantugasan yang diberikan.

  Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu)Bahan p&p: 1. Contoh Poster yang mengandungi format Bullets dan

  Numbering2. Video bagaimana menyisip Bullets and Numbering.

  Kreativiti: Menghasilkan Poster yang mengandungi fon, warna fon, saizfon dan imej yang bersesuaian.

  Nota: 1. Boleh juga menggunakan ikon Bullets dan Numbering dibar menu dalam p&p untuk mengajar modul ini.

  Cadangan Akt iviti: 1. Paparkan atau tunjukkan beberapa keping poster yangmengandungi format bullets dannumbering.

  2. Dengan menggunakan MS Word, murid diminta menaipteks daripada contoh teks yang diberi. Murid akanmelakukan kemahiran berikut:

  a. Menyisip Bulletsb. Menyisip Numbering

  3. Membuat aktiviti pengukuhan.4. Menghasilkan tugasan yang diberikan.5. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Murid perlu

  kenalpasti lokasi fail mereka disimpan.

  Pentaksiran: Kaedah pemerhatian menggunakan senarai semak sepertilampiran

  Pemulihan: Murid yang tidak dapat menggunakan format Bullets andNumbering akan diberi tayangan video untuk diulangtayangberkali-kali sehingga kemahiran ini boleh dicapai.

  Pengayaan: Murid membuat tugasan dengan menggunakan format Bulletsand Numbering yang berlainan.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  13/46

  DRAF10102011

  Bullets and Numbering MS Word7

  CONTOH TEKS

  PERATURAN MAKMAL KOMPUTER

  Anda perlu:

  Jaga kebersihan makmal

  Jangan makan dalam makmal.

  Tutup elektrik apabila keluar dari makmal.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  14/46

  DRAF10102011

  Bullets and Numbering MS Word8

  Contoh Poster Menu

  SELAMAT DATANG KE RESTORAN PAK ABU

  MENU

  MAKANAN:

  NASI GORENG - RM4.00

  NASI KERABU - RM 4.00

  MEE GORENG - RM3.50 MEE REBUS - RM4.50

  BIHUN GORENG - RM 3.50

  BIHUN HAILAM RM4.00

  MINUMAN:

  TEH O

  TEH AIS

  KOPI O

  KOPI AIS

  MILO PANAS

  MILO AIS

  NESCAFE PANAS

  NESCAFE AIS

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  15/46

  DRAF10102011

  Bullets and Numbering MS Word9

  Contoh Rakaman Video Yang diTayangkan Menggunakan

  Window Media Player

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  16/46

  DRAF10102011

  Bullets and Numbering MS Word10

  Contoh Senarai Semak

  Format Bullets

  Format Numbering

  Aktiviti Tandakan () jikaboleh buat

  Lancarkan MS Word

  Taipkan petikan yang diberi

  Klik dan serlah teks

  Klik Format

  Klik Bullets and Numbering

  Klik butang Bulleted

  Pilih dan klik ruangan Bullets yang disukai dan klik OK

  Aktiviti Tandakan ( ) jikaboleh buat

  Lancarkan MS Word

  Taipkan petikan yang diberi

  Klik dan serlah teks

  Klik Format

  Klik Bullets and Numbering

  Klik butang Numbered

  Pilih dan klik ruangan Numbering yang disukai dan klik OK

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  17/46

  DRAF08/03/2012

  Membuat Animasi Pada Teks dan Imej MS PowerPoint

  11

  MODUL

  PENGAJARAN TMK(MS POWERPOINT)

  MEMBUAT ANIMASI PADA

  TEKS DAN IMEJ

  TAHUN 3

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  18/46

  DRAF08/03/2012

  Membuat Animasi Pada Teks dan Imej MS PowerPoint

  12

  StandardKandungan: 2.0

  StandardPembelajaran: 2.2

  Penerangan:Dalam pembelajaran ini murid akan belajar bagaimanamengaplikasikan animasi pada teks dan imej dalam satu slaidpersembahan. Pembelajaran kolaboratif membolehkan murid untukmempersembahkan idea mereka secara berkumpulan menggunakanMS PowerPointdengan kreatif dan menarik.

  Tempoh Masa: 60 minit ( 2 waktu )

  Bahan P&P: 1. Modul Pembelajaran Membuat Animasi.2. Folder yang mengandungi imej haiwan.

  Kreativiti: Menghasilkan persembahan digital yang mengandungi pelbagaianimasi pada teks dan imej.

  Nota:Dicadangkan:1. Guru hendaklah memastikan komputer murid telah dihidupkan.2. Guru hendaklah memastikan imej haiwan tersedia di

  dalam folder my picture.3. Galakkan murid mencuba pelbagai kesan animasi.

  CadanganAktivit i:

  1. Guru menunjukkan satu contoh persembahan slaid yangberanimasi.

  2. Murid diminta menaip teks Haiwan hidup di air .3. Tunjukcara memasukkan animasi pada teks dan imej.4. Murid akan menyisipkan imej daripada folder my picture.5. Murid bersama guru membuat animasi pada teks dan imej.6. Murid boleh mencuba pelbagai kesan animasi.7. Melihat persembahan slaid yg telah dibuat dengan menggunakan

  view show.8. Murid menyimpan fail dan keluar daripada MS PowerPoint.9. Untuk kerja kumpulan, aplikasikan animasi pada teks dan imej

  mengikut kreativiti.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  19/46

  DRAF08/03/2012

  Membuat Animasi Pada Teks dan Imej MS PowerPoint

  13

  Pentaksiran Kaedah Senarai Semak seperti dilampiran.

  Pemulihan Murid membuat animasi pada teks dan imej secara berulang-ulangdengan bantuan guru atau rakan sebaya.

  Pengayaan Murid menghasilkan persembahan digital yang kreatif merangkumi:1. Teks mengandungi pelbagai warna dan saiz.2. Menyisip imej .3. Animasi pada perkataan.4. Animasi pada imej.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  20/46

  DRAF08/03/2012

  MembuatAnimasiPadaTeksDanImejMSPowerPoi

  nt

  14

  Nama

  :

  .

  Tahun

  :..

  Tarikh

  :

  SenaraiSemakdalamPentaksiranMem

  buatAnimasi

  Tandakan(/

  )padaruanganyangsesuai.

  Bil

  StandardKandungan

  Standa

  rdPembelajaran

  Pengetahuan,kemahirandannila

  iyang

  telahdicapai

  Penilaian

  1

  2

  3

  1

  2.0M

  emilihdan

  m

  engaplikasikan

  sumberTMK

  yang

  b

  ersesuaian

  2.2Membuatanimasi

  pad

  ateksdan

  ime

  jdalam

  perisian

  persembahan

  (MS

  PowerPoint)

  RekabentukVisual

  Susun

  aturgrafikdanwarna.

  Saizfon

  danteks

  Kandun

  gan

  Menepa

  titajuk

  Mengap

  likasikan

  animasipada

  teksdan

  imej

  Penyam

  paian

  Berkeya

  kinan

  dalam

  menyampa

  idan

  memberipenerangan

  Menarik

  perhatian

  Petunjuk

  1Sederhana

  2Baik

  3Ce

  merlang

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  21/46

  DRAF08/03/2012

  Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint15

  LampiranLembaran kerja murid.

  Tajuk: Membuat Animasi

  Nama:..

  Kelas:

  Nomborkan langkah di bawah ini mengikut susunan yang betuluntuk membuat animasi.

  Klik SlideShow-CustomAnimation

  Klik Slide Show-View Show

  Klik Add Effect

  Klik imej

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  22/46

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  23/46

  DRAF08/03/2012

  Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid

  17

  MODUL

  PENGAJARAN TMK(MS POWERPOINT)

  MEMBUAT ANIMASI

  MENGGUNAKAN TEKNIKANIMASI SLAID

  TAHUN 3

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  24/46

  DRAF08/03/2012

  Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid

  18

  MODUL PENGAJARAN: ELEMEN TMK

  StandardKandungan:

  2.0, 7.0

  StandardPembelajaran:

  2.3, 7.1

  Penerangan: Dalam pembelajaran ini murid akan belajar sisip objek (basic shape)dan mengaplikasikan teknik animasi slaid persembahan. Kemahiranini akan membolehkan murid mempersembahkan idea merekamenggunakan MS PowerPoint dengan kreatif dan menarik tanpamenggunakan fitur. Murid akan menyediakan animasi pergerakanbesi ke arah magnet

  Tempoh Masa: 60 minit ( 2 waktu )

  Bahan P&P: 1. Modul Pembelajaran Membuat Animasi Menggunakan TeknikAnimasi Slaid.

  2. Persembahan slaid mengenai pergerakan objek.

  Kreativiti: Menghasilkan persembahan digital yang mengandungi animasi slaidtanpa menggunakan fitur animasi yang terdapat dalam MSPowerPoint.

  Nota: 1. Dicadangkan komputer murid telah dihidupkan.

  2. Guru hendaklah memastikan menu drawingtelah dipaparkan padaapliksi MS PowerPoint.

  3. Murid boleh mencuba pelbagai bentuk animasi.4. Penilaian dilakukan berdasarkan pada senarai semak yang telah

  disediakan.

  CadanganAktivit i:

  1. Guru menunjukkan satu contoh persembahan slaid yangmenggunakan teknik animasi slaid.

  2. Murid diminta melukis objek mudah, aktiviti salin dan tampal objekserta slaid seperti di dalam modul pembelajaran.

  3. Tunjukcara membuat animasi menggunakan teknik animasi slaid.4. Murid bersama guru membuat kemahiran teknik animasi slaid.5. Murid boleh mencuba pelbagai objek mudah dan cara

  pergerakkan menggunakan teknik animasi slaid mengikutkreativiti mereka.

  6. Melihat persembahan slaid yg telah dibuat dengan menggunakanview show.

  7. Murid menyimpan fail dan keluar daripada MS PowerPoint.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  25/46

  DRAF08/03/2012

  Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid

  19

  Pentaksiran Kaedah Senarai Semak

  Pemulihan Murid membuat animasi menggunakan teknik animasi slaid secaraberulang-ulang.

  Pengayaan Murid menghasilkan persembahan digital yang kreatif merangkumi:1. Animasi menggunakan teknik animasi slaid.2. Animasi mengandungi pelbagai warna, bentuk dan saiz.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  26/46

  DRAF08/03/2012

  MembuatAnimasiMenggunakanTeknikAnimasiSla

  id

  Nama

  :

  .

  Tahun

  :..

  Tarikh

  :

  SenaraiSemakdalamPentaksiranMem

  buatAnimasiMenggunakanTeknikAnimasiSlaid

  Tandakan(/

  )padaruanganyangsesuai.

  Bil

  Standard

  Kand

  ungan

  StandardPembelajaran

  Pengetahuan,kemahirandannila

  iyang

  telahdicapai

  Penilaian

  1

  2

  3

  1

  2.0M

  emilihdan

  m

  engaplikasikan

  sumberTMK

  yang

  b

  ersesuaian

  7.0M

  enggunakan

  T

  MKuntuk

  m

  engemukakan

  id

  eadan

  m

  aklumatsecara

  kreatifdan

  in

  ovatif

  2.3Mem

  buatanimasi

  Meng

  gunakanobjek

  Muda

  hmenggunakan

  teknikanimasislaid.

  (MSPowerPoint)

  7.1Meng

  hasilkan

  produkdigital

  deng

  an

  meng

  gunakan

  peris

  ianyang

  telah

  dipelajarisecara

  kreat

  if

  (mem

  anipulasiobjek

  muda

  hdanslaid)

  Rekabe

  ntukVisual

  Susun

  aturgrafikdanwarna.

  Susuns

  laidmengikutturutanyangbetul.

  Kandun

  gan

  Menepa

  titajukdanmencukupi

  Penyam

  paian

  Berkeya

  kinan

  dalam

  menyampa

  idan

  memberpenerangan

  Menarik

  perhatian

  Petunjuk

  1Sederhana

  2Baik

  3Ce

  merlang

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  27/46

  DRAF08/03/2012

  Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid

  21

  Projek murid.

  Nama: ..

  Kelas:

  Tajuk: Bahan Magnetmagnet menarik objek yang diperbuatdaripada besi.

  Arahan:1. Kamu dikehendaki menyediakan satu slaid persembahan

  yang menggunakan teknik animasi slaid.

  2. Persembahan hendaklah mengandungi perkara berikut: Projek hendaklah berdasarkan tajuk di atas.

  Menggunakan sekurang-kurangnya 8 slaid.

  Susunan grafik yang baik.

  Penggunaan warna yang menarik.3. Persembahan mengikut kreativiti masing-masing.4. Kamu dikehendaki menghantar tugasan pada ___________.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  28/46

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  29/46

  DRAF08/03/2012

  Menyisip Video MS PowerPoint

  23

  MODULPENGAJARAN TMK

  (MS POWERPOINT)

  MENYISIP VIDEO

  TAHUN 3

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  30/46

  DRAF08/03/2012

  Menyisip Video MS PowerPoint

  24

  StandardKandungan TMK:

  2.0

  StandardPembelajaran TMK:

  2.4

  Penerangan: Dalam modul ini, murid akan belajar cara untuk menyisip video melauifolder yang disediakan. Murid juga akan melihat persembahan videoyang mereka sisipkan. Strategi pengajaran dan pembelajaranyang dicadangkan ialah pembelajaran konstruktivisme di mana muridmembina sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman.

  Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu)

  Bahan PnP: 1. Imej habitat hidup di air dan darat.2. Video pendek habitat hidup di air.3. Modul Pembelajaran Menyisip Video dalam MS PowerPoint.

  Kreativiti: Menghasilkan persembahan yang mengandungi video pendek.

  Nota:1. Dicadangkan komputer murid dihidupkan terlebih dahulu.2. Sediakan folder yang mengandungi video pendek..3. Pastikan format video yang sesuai.

  CadanganAktiviti:

  1. Tunjukkan satu persembahan slaid yang ada imej statik dan video.2. Cara menyisip video dari folder My Documents.3. Menyimpan fail.4. Melihat persembahan.5. Keluar dari MS PowerPoint.

  Pentaksiran: Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian

  Pemulihan: Guru akan membuat latih tubi kepada murid yang belum menguasaikemahiran menyisip video.

  Pengayaan: Murid menghasilkan satu persembahan MS PowerPoint kreatif yangmerangkumi:

  1. teks pelbagai warna dan saiz2. sisipan imej3. menyisip video

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  31/46

  Meny

  isipVideo

  MSP

  owerPo

  int

  25

  N

  ama

  :

  .

  Tah

  un

  :..

  T

  ari

  kh

  :

  S

  enara

  iSema

  kda

  lam

  Pen

  taks

  iran

  Meny

  isipVideo

  T

  an

  da

  kan

  (/)pa

  daruanganya

  ngsesua

  i.

  Bil

  Stan

  dard

  Kan

  dungan

  Stan

  dard

  Pem

  be

  lajaran

  Penge

  tahuan,

  kema

  hira

  ndann

  ila

  iyang

  telahdicapa

  i

  Pe

  nila

  ian

  1

  2

  3

  1

  2.0

  Mem

  ilihdan

  mengap

  likas

  ikan

  sum

  ber

  TMK

  yang

  bersesua

  ian

  2.4

  Meny

  isipv

  ideo

  da

  lam

  peris

  isian

  persem

  ba

  han

  (MS

  PowerPo

  int)

  Rekabentuk

  1.

  Sa

  izfonan

  kesesu

  aian

  teks

  2.

  Kesesua

  ianv

  ideo

  Kandungan

  3.

  Menepa

  tit

  ajukdan

  mencu

  kup

  i

  Penyampaian

  4.

  Berkeya

  kinan

  dalam

  menyampa

  i

  danmem

  berpenerangan

  5.

  Menari

  kperha

  tian

  P

  etun

  juk

  1

  Se

  derhana

  2

  Ba

  ik

  3

  Cemerlang

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  32/46

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  33/46

  DRAF080312

  Meneroka Dunia MS Excel Tahun 3

  27

  MODULPENGAJARAN TMK

  MS EXCEL

  MEMBENTUK JADUAL 2LAJUR X 3 BARIS DANMEMPERSEMBAHKANDATA DALAM BENTUK

  CARTA PAI

  TAHUN 3

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  34/46

  DRAF08/03/2012

  Meneroka Dunia MS Excel Tahun 329

  StandardKandungan TMK:

  2.0, 3.0

  StandardPembelajaranTMK:

  .2.5, 3.1

  Penerangan: Modul ini akan membantu murid dalam membentuk jadual 2 lajurx 3 baris dan menggunakan fungsi AutoSumdalam MS Excel.Murid seterusnya dibimbing untuk memasukan data yang adadalam jadual ke dalam bentuk carta pai. Strategi pengajaran danpembelajaran yang dicadangkan ialah konstruktivisme

  Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu)

  Bahan PnP: Modul Pembelajaran Mengenal Dunia MS ExcelTahun 3.

  Kreativiti:Murid menggunakan fitur-fitur dalam MS Excel untukmenghasilkan jadual dan carta pie yang kemas dan menarik.

  Nota: 1. Dicadankan komputer murid telah dihidupkan.2. Pastikan murid meminta kebenaran guru sebelum mencetak

  hasil kerja.3. Pralihat cetak sebelum mencetak.

  4. Murid diberi galakan untuk menghasilkan jadual dan cartapai yang cantik dan menarik menggunakan fitur-fitur yangmereka tahu

  CadanganAktivit i:

  1. Guru memaparkan jadual 2 lajur x 3 baris serta menerangkancara membentuknya.

  2. Murid dibimbing untuk memasukan data dalam jadual yangsama.

  3. Murid dibimbing langkah demi langkah untuk membina cartapai daripada jadual yang telah dibentuk.

  4. Guru menunjukkan cara menggunakan fungsiAutoSum

  untuk menjumlah secara automatik.5. Murid menggunakan fiturAutoSumuntuk menjumlah secara

  automatik.6. Murid menambah baik hasil kerja dan membentangkannya

  kepada rakan-rakan.

  Pentaksiran: Kaedah pemerhatian menggunakan senarai semak.Murid dinilai ketika melakukan aktiviti berikut:-1. Menghasilkan jadual 2 lajur X 3 baris.2. Menjumlah menggunakan fungsiAutoSum.3. Membina carta pai daripada jadual

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  35/46

  DRAF08/03/2012

  Meneroka Dunia MS Excel Tahun 329

  Pemulihan: Murid yang telah menguasai kemahiran akan membantu rakanyang belum menguasai kemahiran tersebut dengan bimbinganguru.

  Pengayaan: 1. Menggunakan kemahiran perisian hamparan elektronik MSExceluntuk mengira perbelanjaan harian peribadi danmenghasilkan dalam bentuk pai.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  36/46

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  37/46

  DRAF25/10/2011

  Pengintegrasian MS PowerPoint dan MS Excel31

  MODUL PENGAJARANTMK

  PENGINTEGRASIANMS POWERPOINT DAN

  MS EXCEL

  TAHUN 3

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  38/46

  DRAF25/10/2011

  Pengintegrasian MS PowerPoint dan MS Excel32

  StandardKandungan:

  7.0

  Standard

  Pembelajaran:

  7.1

  Penerangan: Dalam pembelajaran ini murid akan belajar untuk membuatpautan fail MS Excelke dalam persembahan MS PowerPoint.Murid akan mengalami pembelajaran secara konstruktivisme dimana mereka akan membina konsep baru berdasarkanpengetahuan yang diperolehi dalam pengajaran danpembelajaran.

  Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu)

  Bahan P&P: 1. Modul Pembelajaran Murid Mengintegrasi MS PowerPointdan MS Excel.

  2. Fail MS Power Point yang mengandungi imej haiwan.3. Fail MS Excelyang mengandungi anak haiwan.

  Kreativiti: 1. Membuat butang pautan.

  Nota: 1. Dicadangkan semua komputer telah dihidupkan.

  2. Sediakan fail MS PowerPoint yang mengandungi imej ibuhaiwan dan satu fail MS Excelyang mengandungi imej anakhaiwan untuk digunakan oleh murid.

  3. Menyediakan fail imej haiwan dalam My Document.

  4. Kedua-dia perisian iaitu MS PowerPointdan MS Excelperludilancarkan.

  CadanganAktiv it i:

  1. Tunjukkan satu hasil kerja MS PowerPointyang dipautkandengan satu fail MS Excel menggunakan butang yang

  berlainan.

  2. Penerangan tentang proses pautan MS Eceldengan MSPowerPoint.3. Membuka fail IBU HAIWAN.ppt4. Membuat satu butang untuk proses pautan dalam fail MS

  PowerPoint.5. Lakukan pautan dengan fail MS Excel.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  39/46

  DRAF25/10/2011

  Pengintegrasian MS PowerPoint dan MS Excel33

  6. Melakukan proses pautan fail MS Exceldengan fail MSPowerPoint.

  7. Membuat latihan dalam fail MS Excelyang telah dipautkandengan slaid MS PowerPoint.

  Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian

  Guru akan membuat pemerhatian menggunakan senarai semaksemasa murid melakukan:- membuka fail MS PowerPoint.

  - membuat butang untuk pautan.- melakukan proses pautan MS PowerPointdengan MS

  Excel.- melakukan proses pautan MS Exceldengan MS

  PowerPoint.- mempersembahkan tugasan yang telah dibuat.

  Pemulihan: Guru akan membimbing murid yang belum menguasaikemahiran di atas.

  Pengayaan: Menghasilkan satu slaid persembahan MS PowerPointdanpautkan dengan satu fail MS Excelyang disediakan oleh guru.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  40/46

  DRAF25/10/2011

  Pengintegrasian MS PowerPoint dan MS Excel34

  SENARAI SEMAK

  PENGINTEGRASIAN MS POWERPOINT DAN MS EXCEL

  TAHUN 3

  TAJUK : MEMBUAT PAUTAN ANTARA DUA FAIL BERLAINAN

  NAMA : _______________________________ KELAS : _______________

  Standard Kandungan Standard Pembelajaran

  7.1 Menggunakan TMK untukmengemukakan idea danmaklumat secara kreatif dan

  inovatif.

  7.1 Menghasilkan produk digital yangmengintegrasikan perisianhamparan elektronik dan perisian

  persembahan (MS Exceldan MSPowerPoint) secara kreatif.

  Pengetahuan, Kemahiran dan Nilai yang dicapai Tandakan ()

  Murid boleh:

  1. Membuka fail MS PowerPoint .

  2. Membuat butang untuk pautan.

  3. Melakukan proses pautan MS PowerPointdengan MSExcel.

  4. Melakukan pautan MS Exceldengan MSPowerPoint.

  5. Membuat persembahan tugasan yang telah dibuat.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  41/46

  DRAF13102011

  Meneroka Dunia E-mel

  35

  MODUL PENGAJARAN TMK

  MENEROKA DUNIA E-MEL

  TAHUN 3

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  42/46

  DRAF13102011

  Meneroka Dunia E-mel

  36

  StandardKandungan TMK:

  1.0 dan 4.0

  StandardPembelajaranTMK:

  1.2, 4.1 dan 4.2

  Penerangan: Murid belajar mengepil fail dan membuka fail yang dikepil melaluie-mel kepada rakan. Guru menggunakan strategi p&p kolaboratifdi mana murid bertukar bahan pembelajaran untuk menghasilkanbuku skrap.

  Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu)

  Bahan p&p: 1. Imej tumbuh-tumbuhan di dalam folder My Picture.2. Modul Pembelajaran Meneroka Dunia E-mel.3. Slaid persembahan Jom, Meneroka E-mel!

  Kreativiti: Menghantar e-mel menggunakan pelbagai format fon dan warna.

  Nota:

  1. Pastikan capaian Internet berfungsi.

  2. Dicadangkan supaya komputer murid dihidupkan sebelumpengajaran.

  3. Sediakan satu folder pelbagai imej tumbuh-tumbuhan diMalaysia dalam folder My Picturedi komputer murid.

  4. Guru dan murid mesti mempunyai akaun e-mel. Sekiranyamurid tiada akaun e-mel, daftar terlebih dahulu. Hanya Hotmailmembenarkan murid dibawah umur 12 tahun mendaftar.

  5. Rujuk kepada penyelaras TMK atau juruteknik (jika ada) untukpenyediaan folder gambar di dalam pelayar (server).

  6. Ingatkan murid supaya tidak mendedahkan kata laluan akaune-mel kepada orang lain.

  7. Ingatkan murid supaya Daftar Keluar (Sign Out) akaun e-melsebelum menutup Internet Eksplorer (IE).

  8. Galakkan murid bermain permainan menghantar dan mengepile-mel melalui http://www.bbc.co.uk/webwise/courses/internet-basics/lessons/email-with-dick-and-harry

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  43/46

  DRAF13102011

  Meneroka Dunia E-mel

  37

  Cadangan Aktivit i: Aktiviti 1:

  1. Murid membayangkan situasi berikut:

  Awi meminta anda menghantar gambar tumbuh-tumbuhanuntuk menyiapkan buku skrap kumpulan. Dia perlumenghantar tugasan tersebut pada hari esok. Apakah carayang anda gunakan untuk menghantar gambar tersebut?

  2. Murid memberikan jawapan.3. Murid diperkenalkan kepada e-mel atau mel elektronik iaitu satu

  proses menghantar mesej secara terus dari satu komputer kesatu komputer. Ianya cepat, murah dan boleh hantar pada bila-bila masa (murid telah belajar di Tahun 2). Murid jugadiperkenalkan kepada attachment iaitu mengepil fail dimanamelalui e-mel, fail seperti imej, dokumen dan persembahan

  boleh dikepil untuk dikongsi bersama rakan. Sekiranya capaiantidak berfungsi, guru boleh menggunakan:a. Video yang dirakam sendirib. Video yang dimuat turun dari Internet seperti You Tube

  Aktivit i 2:

  1. Murid mendapatkan alamat e-mel rakan mereka untuk tujuanberkongsi maklumat melalui e-mel.

  2. Murid mendaftar masuk akaun e-mel dan dibimbing caramengepil fail imej dari My Picture.

  3. Murid menghantar e-mel kepada rakan.4. Murid membuka dan membaca e-mel serta fail yang dikepil.5. Murid menyimpan fail yang telah dibaca.

  Pentaksiran: Kaedah Anekdot:Murid boleh menceritakan dengan betul cara mengepil danmembuka fail yang dikepil melalui e-mel.

  Pemulihan: Murid mengulang cara mengepil dan membuka fail yang dipeilmelalui e-mel dengan bantuan guru.

  Pengayaan: Murid mengepil lebih dari satu fail kepada rakan mereka.

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  44/46

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  45/46

 • 7/25/2019 Modul Pengajaran Tmk Thn 3

  46/46