Modely vztahu člověka a přírody

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  25
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Modely vztahu člověka a přírody. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Modely vztahu člověka a přírody

 • 2013Marek VchaA passenger on a boat began to drill a hole under his seat. The other passengers protested. He replied, What business is it of yours? I am drilling hole under my seat, not yours. The others replied, But the water will rise and flood the boat for all of us.Rabbi Shimon bar Yochai

 • Situace v Evropje zvltn, e v Evrop oscilujeme mezi dvma naprosto rozdlnmi vztahy k prod.

 • bu se k prod stavm utilitaristicky a sname se ve vytit, split a prodat

 • nebo ve smyslu Deep Ecology v n vidme tajemnou Mother Nature

 • Kesanstv a Environmentln etika

 • Richard A. BaerSvt nle Bohu, nikoli lidemlovk zde ije pouze v podnjmusvt je majetkem kter nm nepathumankind does not have unconditional freedom to conquer and exploit what it could never ownBh miluje stvoen svttedy svt iv i neivBh vidl, e vechno, co uinil, je velmi dobr. Byl veer a bylo jitro, den est. (Gen 1 31)Nejen svt iv a neiv, nbr i vztahy mezi jeho soustmi, web of life jsou soust stvoen

 • Richard A. Baerrabovn zem je ve sv nejhlub podstat protinboenskkesan nedopust ani uctvn prody, ani jejm pohrdnm

 • Proti uctvn prodyStarobyl judaismus se li od panteismu nikoli ve sv neschopnosti vnmat duchy v ivoich i rostlinch, nbr tm, e tyto duchy odmt deifikovatOiven proda m nefesh i ruach stejn jako maj lidAle stejn tak, jako hebrejsk bible odmt zboovat lovka, odmt zbotit i produ. (Kay, J., (2001) Concepts of Nature in the Hebrew Bible. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p. 101)

 • Panteismus a jeho odmtnut TomemTvorov se podobaj Bohu, avak Bh se nepodob tvorm. Vdy z nho a skrze nho a pro nho je vecko! (m 11, 36)Bh nespov v njak konkrtn vci, avak vechny vci spovaj v Bohu. v nm ijeme, pohybujeme se a jsmeAll things are in God since in the Godhead God has all being, all substance, and all existence; and again as around the Godhead insofar as they are derived from God.Zstate ve mn, a j ve vs. (Jan 15,3)

 • Richard A. Baerlovk neme zstat lovkem, ani by ml vldu nad prodou.ovldn ohnnstup pastevectv a polnohospodstvmechanick a elektrick technologie a chceme nebo ne, lovk prod vldne.

 • Role kesanstvkesanstv nicmn nezn rozdl mezi sakrlnm a profnnm (!)posvtnm se vc i msto stane uvnm a nikoli sebou samm (Jan Sokol)roztren chrmov opony ve chvli Jeovy smrti (Mk 15,38; Mt 27,51) ru tento rozdlji 2000 let je hlsno, e tst nepinese kumulace majetku

 • Pravoslavn teologieSvt je stvoen jako dobr, a proto m bt milovnv udlosti Inkarnace na sebe Kristus bere lidsk tlo a tedy m intrinsic value cel stvoen svtspsa zahrnuje celou stvoenou hmotu, stejn jako lidsk tlo a dui (Chryssavgis, J., The World of the Icon and Creation: An Orthodox Perspective on Ecology and Pneumatology. in Hessel, D.T., Ruether, R.R. (eds.) Christianity and Ecology. (2000) Harvard University Press, Cambridge, MA,)

 • PravoslavRusov toti pohlej na Zemi jako na ivouc organismus. Jedn se o urit pozstatek slovansk mytologie, kter hovoila o vlah matce Zemi. lovk sm sebe nevnm jako pna Zem, nbr spe jako jejho syna.(pidlk, T., (2007) Vm v ivot vn. Eschatologie. Refugium, Velehrad Roma. p. 60)

 • Filosofie zracionalizovala a zlegitimizovala sil o ovldnut prody: ostr rozdlen svta na svt duchovn (lidsk mysl, noumenln svt) a materiln svt (proda, fenomenln svt) povzbudilo lidstvo, aby vidlo produ jako vyuiteln soukol vc, bez jakkoli duchovn animace. Pierce, J., Jameton, A,m (2004) New Ways of Thinking About Bioethics. in The Ethics of Environmentally responsible Health Care (New York: Oxford University Press, 2004),111-125

 • Bible a ekologie "Kdy bude dlouhou dobu oblhat njak msto a v boji se ho zmocn, nezni jeho stromov a nebude je vytnat sekerou. Vdy z nho me jst. Nekcej je! Co je strom na poli lovk, abys jej tak oblhal? Me zniit a skcet jenom strom, o nm v, e to nen stroms ovocemk jdlu;pouije hopi stavb oblhachonspuproti mstu, kter s tebou vede boj, dokudmstonepadne."Deut 20, 19 - 20

 • Bible a ekologiePrincip udrovn zemPrincip sabatu: stvoen mus bt umonno, aby se restituovalo z lidskho uvn jeho zdrojPrincip plodnosti, vyadujc rozvoj stvoen k jeho plnostiPrincip naplnn a mez, kter tvrd, e existuj meze pro roli lovka ve stvoen, kter je nutno respektovat(Ondok, J.P., (2001) Prodn vdy a teologie, CDK, Brno, str. 53)

 • Princip abatuabat nen jen odpoinut po esti dnech stvoenmon naopak, svt je stvoen kvli abatupravovrn id o abatunic novho netvonic neniuv hojnosti zemje to abat, kter definuje rozdl mezi stewardem a Vldcemvdom, e i my patme do Boho stvoen, e jsme soust prody

 • Sedm rokPo est let bude osvat zemi a sklzet z n rodu. Sedmho roku ji nech leet ladem. Nebude ji obdlvat, aby jedli uboci z tvho lidu, a co zbude, spase poln zv. Tak nalo i se svou vinic a se svm olivovm. Po est dn bude konat svou prci, ale sedmho dne pestane, aby odpoinul tvj bk i osel a aby si mohl oddechnout syn tv otrokyn i tvj host. (Ex 23, 10-12)

 • Sedm roktak jako lovk (adam) potebuje odpoinek po tdenn prcipodobn pda (adamah) potebuje tent odpoinek

 • Creation as Gods Temple John WaltonBostva pebvaj v chrmu, a pouze v chrmu. Proto nakonec je chrm postaven. Meme dokonce ct, e pesn toto chrm je msto, kde Bh pebv. Ve starovkm svt je toto msto prostorem, kde jsou krize vyeeny, kkde je znovu dosaeno stability, a kde se vci vrac na sv msta. Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press Academic, IL, USA

 • Creation as Gods Temple Garry DeWeese, Ph.Dproda oslavuje Boha, Bh se raduje z dla svch rukou. alm 19,2:Nebesa vypravuj o Bo slv, obloha hovo o dle jeho rukou.

 • Creation as Gods Temple Garry DeWeese, Ph.Dalm 148:Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve vinch! Chvalte ho, vichni jeho andl, chvalte ho, vechny jeho zstupy. Chvalte ho, slunce s mscem, chvalte ho, vechny jasn hvzdy. Chvalte ho, nebesa nebes, rovn vody nad nebesy, chvalte Hospodinovo jmno! Vdy on pikzal, a bylotostvoeno, on tomu dal povstat navky a navdy, nazen, kter vydal, nepomine. Ze zem a chvl Hospodina netvoi a vechny propastn tn, ohe, krupobit, snh i mlha, boun vichr, kter pln jeho slovo, horstva a vechny pahorky, ovocn stromy a vechny cedry, zv a vechna dobytata, plazi, okdlen ptactvo, krlov zem a vechny nrody, vladai a vichni soudci zem, jinoi i panny, starci i mlad. A chvl Hospodinovo jmno, pouze jeho jmno je vyven, jeho velebnost je nad zem i nebem. Vyvil roh svho lidukchvle vech svch vrnch, syn Izraele, lidu, kter je mu blzk. Haleluja.

 • Creation as Gods Temple Garry DeWeese, Ph.DJb 26,7-10:On rozthl sever nad pustotou, nad nicotou zavsil zemi, vody zabaluje do oblak, mrano pod nimi se neprotrhne; svjtrn zahaluje, rozprostr nad nm oblak. Na vodn hladin vykrouil obzor, kde kon svtlo i tma.Jb 38, 4-11:Kde jsi byl, kdy jsem zakldal zemi? Povz, v-li nco rozumnhoo tom. V, kdo stanovil jej rozmry, kdo nad n nathl mic ru? Do eho jsou zaputny jej podstavce, kdo kladl jej heln kmen, zatmco jitn hvzdy spolen plesaly a vichni synov Bo propukli v hlahol? Kdosevel moe vraty, kdy se valilo z lnazem, kdy jsem mu uril za odv mrano a za plnku temn mrak, kdyjsem mu stanovil meze, poloil zvory a vrata a ekl: A sem sm pijt, ale ne dl; zde se slo tv nespoutan vlnobit!

 • Creation as Gods Temple Garry DeWeese, Ph.Dalm 104, 2-5:Hal se svtlem jak pltm, rozpn nebesa jako stanovou plachtu. Mezi vodami si klene sn, z mraen si vz inavzn se na perutch vtru. Z vichr si in sv posly, z ohnivch plamen sluhy. Zemijsizaloil na pilch, aby se nehnula navky a navdy.alm 11,4:Hospodin je ve svm svatm chrmu, Hospodin m trn svj na nebesch. Jeho oi hled, jeho pohled zkoum lidsk syny.

 • Creation as Gods Temple Garry DeWeese, Ph.Dstvoen nen jevit; je to chrm. (Dr. Garry deWeese)

 • The Cosmos is a TempleMeme pochopit spojen mezi chrmem a vesmrem lpe, pokud pochopme, e ve stravokm svt byly chrmy povaovny jako symboly kosmu. Egyptsk chrmy slouily jako modely kosmu, kde podlaha znzorovala zemi a strop nebe.

 • 1 Krl 7, 15-26Vytvoil dva bronzov sloupy; jeden sloup byl vysok osmnct loket a dal se obepnout rou dvanct loketdlouhou;stejn taksloup druh. Udlal t dv hlavice, odlit z bronzu, a nasadiljena vrchol sloup; jedna i druh hlavice byly vysok pt loket. Na hlavicch, kter byly na vrcholu sloup, bylo propltan movn s etzkovmi ozdobami. Sedm jich bylo na jedn i na druh hlavici. Ke sloupm udlal dv ady grantovch jablek kolem kadho movn pikrvajcho hlavici na vrcholu sloupu; stejn to udlal s druhou hlavic. Hlavice na vrcholu sloup uchrmovpedsn byly zakoneny lili tyi loktevysokou. Na obou sloupech bylo nahoe kolem vydut hlavicpipevnnok movn dv st grantovch jablek v adch, u obou hlavic. Sloupy postavil u pedsn chrmu. Postavil prav sloup a dal mu jmno Jakn. Pak postavil lev sloup a dal mu jmno Baz. Sloupy byly na vrcholku zakoneny lili. Tak byla dohotovena prcenasloupech. Odlil tak moe o prmru deseti loket, okrouhl, pt loket vysok; dalo se obepnout mic rou dlouhou ticet loket. Pod jeho okrajem je dokola vroubilo vncov, desetozdobna jeden loket; lemovaly moe dokola. Vncov bylo odlito ve dvou adch spolu s nm. Moespovalo na dvancti bcch; ti byli obrceni na sever, ti na zpad, ti na jih a ti na vchod. Na nich bylo moepoloenoa zadky vech bylyobrcenydovnit. Bylo na dla siln a jeho okraj byl udln jako okraj pohruneborozkvetl lilie. Pojalo dva tisce bat.

 • Samotn fakt, e Bible vnuje asi 15x vt prostor konstrukci svatyn Izraelity ne tomu, jak Bh stvoil Universum prozrazuje, jak jsou lidsk skutky cenn pro Boha

 • Vodorovn osa chrmu je uspodna ve stejnm podku, jak je uspodna vertikln osa kosmu. Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

 • Creation as Gods Temp