Microsoft Dynamics AX Microsoft, Microsoft Dynamics, logo aplikace Microsoft Dynamics, Microsoft...

download Microsoft Dynamics AX Microsoft, Microsoft Dynamics, logo aplikace Microsoft Dynamics, Microsoft BizTalk

of 347

 • date post

  15-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Microsoft Dynamics AX Microsoft, Microsoft Dynamics, logo aplikace Microsoft Dynamics, Microsoft...

 • Microsoft ®

  Dynamics ®

  AX 2012

  Nové, změněné a nadále nepouţívané funkce pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  Datum: leden 18, 2013

  Tento dokument byl přeloţen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je― bez jakékoli záruky bezchybnosti. Můţe pouţívat

  nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody

  způsobené špatným překladem v tomto dokumentu nebo jeho pouţitím.

  Zřeknutí se práv:

  Tato příručka obsahuje informace vztahující se k aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 a Feature Pack pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Průvodce také odkazuje na změny v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

  Tento obsah je předběţný a můţe podstatně změnit před konečným uvedením prodejní verze softwaru, které jsou zde uvedeny.

  Poznámka: některé informace v této příručce se vztahuje pouze na instalace aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a některé informace se vztahují pouze k aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nebo Feature Pack pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012.

  Pokud není uvedeno jinak v této příručce, veškerý obsah platí pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

  a Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

  Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

 • 2

  NOVÉ, ZMĚNĚNÉ A NADÁLE NEPOUŢÍVANÉ FUNKCE PRO APLIKACI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

  Tento dokument podporuje předběţné verzi softwarového produktu, který se můţe podstatně změnit uvedením produktu. Tento dokument je poskytován pouze pro informaci a společnost Microsoft neposkytuje ţádné záruky, výslovně uvedené či mlčky předpokládané, v tomto dokumentu. Informace v tomto dokumentu včetně adres URL a jiných odkazů na webové servery, se mohou změnit bez předchozího upozornění. Veškerá rizika vyplývající z pouţití nebo vyplývající z pouţití tohoto dokumentu nese uţivatel. Pokud není uvedeno jinak, společnosti, organizace, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, loga, osoby, místa či události pouţité v ukázkách v uvedených příkladech jsou smyšlené. Jejich spojení se skutečnou společností, organizace, produktu, název domény, e-mailové adresy, loga, osobě, místo nebo událost je určena nebo ji nelze dovozovat. Za dodrţování všech platných autorských zákonů zodpovídá uţivatel. Bez porušení práv chráněných autorskými právy nesmí být ţádná část tohoto dokumentu reprodukována, uloţena nebo zavedena do systému vyhledávání informací nebo přenášena v jakékoli podobě a jakýmikoli prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, zaznamenáním nebo jinak) za jakýmkoli účelem bez výslovného písemného povolení od společnosti Microsoft Corporation.

  Společnost Microsoft můţe vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo práva na jiné duševní vlastnictví, které se týkají témat v tomto dokumentu. Není-li tak výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě se společností Microsoft, poskytnutí tohoto dokumentu vám neuděluje ţádné licence na tyto patenty, ochranné známky ani ţádné jiné duševní vlastnictví.

  Copyright © 2012 Microsoft. Všechna práva vyhrazena.

  Microsoft, Microsoft Dynamics, logo aplikace Microsoft Dynamics, Microsoft BizTalk Server, Microsoft Excel, Microsoft rozhraní .NET Framework, aplikace Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, sluţby pro analýzu serveru Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft Visual Studio a Microsoft Word jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

  Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

  Microsoft Dynamics je řada integrovaných, přizpůsobitelných řešení pro správu podniku, která vám i vašim

  zaměstnancům pomohou přijímat obchodní rozhodnutí s větší jistotou. Microsoft Dynamics funguje podobně

  jako a pomocí známých softwaru společnosti Microsoft, automatizace a zjednoduší finanční, vztah se zákazníkem

  a zpracuje dodavatelského řetězce tak, aby vám pomůţe jednotky obchodní úspěch.

  USA a v Kanadě bezplatné 1-888-477-7989

  V jiných zemích: +1-701-281-6500

  www.microsoft.com/Dynamics

  http://www.microsoft.com/dynamics

 • 3

  NOVÉ, ZMĚNĚNÉ A NADÁLE NEPOUŢÍVANÉ FUNKCE PRO APLIKACI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

  Přehled obsahu

  Úvod ........................................................................................................... 7 Abstraktní .......................................................................................................................... 7 Struktura dokumentu .......................................................................................................... 7 Zpětná vazba ..................................................................................................................... 7 Více informací .................................................................................................................... 7

  Funkce na úrovni produktu ......................................................................... 8 Databáze změny: tabulka vztahů .......................................................................................... 9 Změny databáze: dědičnost tabulky ..................................................................................... 11 Změny databáze: zůstat neaktivních tabulek ......................................................................... 13 Sluţba Commerce for Microsoft Dynamics ERP ....................................................................... 14 Weby sluţby Microsoft Dynamics ERP .................................................................................... 15 Payment Services for Microsoft Dynamics ERP ........................................................................ 16 Změny uţivatelského rozhraní ............................................................................................. 17 Upgrade ........................................................................................................................... 20 Sluţby a Application Integration Framework (AIF) .................................................................. 23 Portál Enterprise Portal a Role centra .................................................................................... 28 Zabezpečení zaloţené na rolích ............................................................................................ 32 Zabezpečení dat ................................................................................................................ 34 Organizační model ............................................................................................................. 36 Doplněk Analysis cubes ...................................................................................................... 38 Země kontextu .................................................................................................................. 42 Vykazování ....................................................................................................................... 43 Finanční dimenze ............................................................................................................... 47 Rozpočtování a kontrola rozpočtu ......................................................................................... 51 Řádky knihy a bez odpovídajících poloţek a distribuce ............................................................. 58 Daně ................................................................................................................................ 62 Adresář ............................................................................................................................ 65 Výrobky ........................................................................................................................... 68 Zaměstnanci ..................................................................................................................... 71 Politický rámec .................................................................................................................. 74 Mezipodnikové poloţky časového rozvrhu v projektech

  (Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack) .......................................................................... 76 Modul maloobchodní (Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack) ............................................. 79 Nápověda serveru .............................................................................................................. 82 Glosář aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 .......................................................................... 86 Rozpočtové plánování (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ......................................................... 88 Mzda (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ................................................................................ 97 Data oddílů (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ...................................................................... 104 E-commerce investice pro maloobchodní kanál rozptýlené ..................................................... 105