Michailas Bulgakovas "Suns sirdis"

download Michailas Bulgakovas "Suns sirdis"

of 41

 • date post

  26-Mar-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.690
 • download

  459

Embed Size (px)

Transcript of Michailas Bulgakovas "Suns sirdis"

MICHAILAS BULGAKOVASM. Bulgakovas (1891 - 1940) apysak ,,uns irdis" para 1925 m. sausio - kovo m n. Atri krinio socialin satyra su aismingai pinta fantastika i gen ininerijos pasaulio tuomet suk l prietaringiausi nuomoni ir gin. D l RAPP'o ir jo kritik agresyvumo M. Bulgakovo rankratis eis deimtmeius buvo ,,kalintas" archyvuose. Pirm kart publikuotas tik 1987 m. Versta i: Znamia", 1987, 6.

UNS IRDIS Apysaka I - - - - - h - h - h! O, pavelkite mane, a stu. Pga tarpuvart je staugia man amin atils, ir a kaukiu su ja. Prapuoliau a, prapuoliau. Nevidonas su nevaria kepuraite Centrin s liaudies kio tarybos tarnautoj Normalaus maitinimo valgyklos vir jas liktel jo verdaniu vandeniu ir nutvilk man kair on. Koks gyvat , o dar proletaras. Viepatie, dieve mano kaip skauda! Iki kaul nudegino. A dabar kaukiu, kaukiu, bet argi kauksmas pagelb s. Kuo a jam ukliuvau? Nejaugi a ap siu Liaudies kio taryb, jeigu pasirausiu iuklyne? Gobus nenaud lis! Js pavelkite jo terl: juk jis kiek paritus, tiek pastaius. Vagis su variniu snukiu. Ak, mon s, mon s. Vidurdien pavaiino mane mulkis verdaniu vandeniu, o dabar jau sutemo, madaug ketvirta valanda po piet, sprendiant pagal tai, kaip kvepia svognais i Preistenkos ugniagesi komandos. Kaip jums inoma, ugniagesiai vakarienei valgo ko. Bet tai - paskutinis daiktas, visai kaip grybai. Kita vertus, pastami Preistenkos unys pasakoja, kad Neglinajos Baro" restorane eriama firminiu patiekalu - grybais su atriu padau po 3 rub. 75 kap. u porcij. Tai jau m g jams tas pat kaip laiyti kalio... - - - ... on skauda nepakeniamai, ir visikai aikiai matyti mano perspektyv tolumos: rytoj atsivers aizdos, ir kyla klausimas, kuo a jas gydysiu? Vasar galima sulakstyti Sokolnikus, ten auga ypatinga vaistaol , be to, be vargo prisi si der nuopjov, pilieiai prim to riebaluoto popieriaus prisilaiysi. Ir jeigu ne kokia cypl , laidanti gerkl m nesienoje - mylima Aida" - taip, kad irdis apmirta, bt labai gerai. O dabar kur pasid si? Jums niekas nespard batu pasturgalio? Spard . Plyta onkauli netrank ? Ragauta iki soties. Visko patyriau, su savo dalia susitaikiau, ir jei dabar verkiu, tai tik d l fizinio skausmo ir alio, nes mano prigimta sp ka dar neibl so... Gaji unika sp ka. Bet tai mano knas sudarkytas, mutas permutas, pasityiojo i jo mon s utektinai. Juk svarbiausia kas - taip aputino verdaniu vandeniu, net po gaurais pratvilk , vadinasi, kairiam onui n ra jokios pagalbos. A labai lengvai galiu susirgti plaui udegimu, o susirgs a, pilieiai, pastipsiu i bado. Sergant plaui udegimu, reikia gul ti paradiniam jime po laiptais, o kas gi, jei ne a pats, nepasivelkantis vienstypis uo, b gin s nuo vienos iukli d s prie kitos, iekodamas maisto? Persmelks plaut, imsiu liauti pilvu, nusilpsiu, ir bet koks specialistas nudobs mane lazda. Ir kiemsargiai su skardiniais enklais ant krtin s pastvers mane u koj ir t ktels ve ias... I vis proletar kiemsargiai - lykiausi menkystos. moni atmatos - emiausia kategorija. Vir j pasitaiko visoki. Pavyzdiui - velionis Vlasas i Preistenkos. Kiek jis gyvybi igelb jo. Kadangi sergant svarbiausia alk numarinti. Ir tai, bdavo, sako seni unys, vystels Vlasas kaul, o ant jo atuntadalis svaro m sos. Amin atils jam u tai, kad buvo tikra asmenyb , graf Tolstoj ponikas vir jas, o ne i Normalaus maitinimo tarybos. K jie ten idarin ja normaliai maitindami - uns galva neinea. Juk jie, bjauryb s, i smirdanios sdytos m sos verda kopstien, o tie, b diai, nieko ir neino. B ga, lemia, laka. Kokia maininkut gauna pagal devint kategorij keturis su puse ervonco, na, tiesa, meiluis jai padovanoja fildepersines kojines. O juk u t fildepers kiek jai patyi reikia iksti. Juk jis j ne kaip nors paprastai, o pranczikai myli. Palem kai tie pranczai, tarp ms kalbant. Nors ir apsiai ryja, ir vis su raudonuoju vynu... Taip... Atb ga maininkut , juk u puspenkto ervonco Bar" nenueisi. Jai ir kinematograf neutenka, o kinematografas moteriai vienintel paguoda gyvenime. Dreba, raukosi, bet srebia... Tik pagalvok: keturiasdeimt kapeik u du patiekalus, o abu tie patiekalai ir

penkiakapeikio neverti, nes kitas dvideimt penkias kapeikas kvedys pavog . O jai argi tokio maisto reikia? Jai ir deiniojo plauio virn nesveika, ir moterika liga pranczikos kilm s, darbe jai atskaityta, valgykloje pavinkusiu maistu pamaitinta, tai ji... va... B ga tarpuvart su meiluio kojin m. Kojos sualusios, pilv puia, nes jos kailiniai madaug kaip mano, o kelnaites mvi plonas, vien tik permatomi mezgin liai. Draiskalas meiluiui. Tepabando usimauti flanelines, jis uriks: kokia tu negrakti! Man nusibodo mano Matriona, dabar at jo mano dienel s. A dabar pirmininkas, ir kiek tik prisivogsiu - viskas moters knui, v i kakleliams, dievikajam Abrau - Diurso. Nes a jaunyst je pakankamai prisibadavau, gana man, o pomirtinio gyvenimo n ra. Gaila man jos, gaila! Bet paties savs man dar labiau gaila. Ne i egoizmo itaip sakau, oi ne, o tod l, kad i tikrj ms nevienodos slygos. Jai bent namie ilta, na, o man, o man... Kur a eisiu? U - - - - !.. - Ci ci ci! arikai, a arikai... Ko tu ungzgi, vargeli? Kas tave nuskriaud ? Ai... Ikarusi ragana pga suderkino vartus ir savo luota uv t panelei per aus. Sijon l atsmauk iki keli, atideng kremines kojines ir siaur ruoel prastai skalbiam n riniuot markin li, ugniau odius ir u r sniegu un. Dieve mano... .Kokia dargana... Oi... Ir pilv skauda. Tai nuo kopstien s, tai nuo kopstien s! Ir kada gi visa tai baigsis? Palenkusi galv, panel puol atak, prasibrov pro vartus, ir gatv je j m sukinti, sukinti, k toti v jas, paskui ji pavirto sniego stulpu ir dingo. O uo liko tarpuvart je ir, kent damas d l nuutinto ono, prisiglaud prie altos sienos, prad jo gaudyti kvap ir tvirtai nusprend , kad daugiau i ia niekur neis, ia tarpuvart je ir gal gaus. irdyje jam buvo taip skaudu ir sunku, taip vienia ir baisu, kad smulkios kaip spuogiukai unikos aaros iried davo i aki ir tutuojau ididavo. Sudarkytas onas iurpsojo susiv lusiais apled jusiais gurgulais, o tarp j buvo matyti raudonos kraupios aputinimo d m s. Kokie be nuovokos, apkiaut, iaurs vir jai. Jinai j pavadino ariku"... Koks jis, po velni, arikas"? arikas - tai apvalainas, mits, kvaias, dantis aviin ko, kilming t v snus, o jis gauruotas, istyps ir apdraskytas, perkars valkata, benamis uo. Beje, d kui u ger od. Anapus gatv s trinktel jo rykiai apviestos krautuv s durys, ir pro jas i jo pilietis. Btent pilietis, o ne draugas, net gal tikriausiai - ponas. Ariau - aikiau - ponas. Js manote, a sprendiu i palto. Niekai. Dabar labai daug kas i proletar vilki paltus. Tiesa, apykakl s ne tokios, apie tai ir kalb ti n ra ko, bet vis d lto i tolo galima apsirikti. O tai i aki - ia jau ir i arti, ir i toli neapsiriksi. O, akys - didelis dalykas. Tarytum barometras. Viskas matyti - kieno irdyje didiulis nuobodulys, kas nei u , nei u t gali raktel ti bato galu onkaulius, o kas pats kiekvieno bijo. Va tai tok liokaj kaip tik ir bna malonu iuptel ti u kulknies. Bijai - e tau. Jei bijai - vadinasi, vertas... r - r - r... au - au... Ponas rytingai per jo pgos skuryje gatv ir eng tarpuvart. Taip, taip, itas kaip ant delno. itas dvokianios kopstien s neveis, o jeigu jam kur nors j paduot, jis pakelt tok triukm, laikraius parayt: mane, Filip Filipovii, norima nunuodyti. tai jis vis ariau ir ariau. is valgo soiai ir nevagia, is nespardys, bet ir pats nieko nebijo, o nebijo tod l, kad visada sotus. Jis protinio darbo ponas, su pranczika smailia barzdele ir ilais sais, puriais ir auniais kaip prancz riteri, taiau pgoje nuo jo dvelkia bjauriai - ligonine. Ir cigaru. Kyla klausimas, kuri velni jis atsitrenk CL tarybos kooperatyv? tai jis visai ia pat... Ko ieko? - - - ... K jis gal jo pirkti niekam tikusioje krautuv je, argi jam maa Ochotnyj riado? K gi? De - r. Pone, jeigu js btum te mats, i ko daroma ta dera, js n i tolo neitum te prie krautuv s. Atiduokit j man. uo sukaup paskutines j gas ir apdujs m liauti i tarpuvart s ant aligatvio. Pga m kaip i autuvo pliauk ti vir galvos, blakydama audekl plakato su didiul m raid m: ,,Ar galima atjaun ti?" inoma, galima. Kvapas atjaunino mane, pak l nuo em s, svilinaniais uorais sur m dvi paras buvus tui skrand, kvapas, permus ligonin s kvapus, dangikas kvapas kapotos arklienos su esnaku ir pipirais. Jauiu, inau - dein je jo kailini kien je dera. Ji vir mans. O mano valdove! Pavelk mane. A mirtu. Vergika ms irdis, niekinga dalia. uo m liauti kaip gyvat , pilvu, aaromis apsipildamas. Atkreipkite d mes vir jo darb. Bet juk js n u k neduosite. Ak, a labai gerai pastu turtingus mones! O i esm s - kam jinai jums? Kuriems galams jums supuvusi arkliena? Tokio nuodo niekur negautumei, tik Mosselpromo krautuv j. O js iandien pusryiavote, js, visame pasaulyje pagars js vyrik lytini liauk d ka. - - - - ... Kas gi ia darosi ioje aar pakaln je? Matyt, mirti dar anksti, o prarasti vilt - tikra nuod m . Rankas jam laiyti, daugiau nieko nelieka. Paslaptingasis ponas pasilenk prie uns, ybtel jo auksiniais akini r meliais ir itrauk i dein s kien s balt pailg paket l. Nenusimovs rud pirtini, nuvyniojo popieri, kur tuoj pat pagrieb pga, ir atlau gabal deros, vadinamos Krokuvos ypatingja. Ir atkio uniui. O, nesavanaud

asmenyb ! U - - ! - Fi fi, - pavilp ponas ir pridr grietu balsu: - Imk! arikai, arikai! V l arikas. Pakriktijo. Ogi vadinkite kaip norite. U tok nepaprast js gerum. uo kaipmat pradr sk odel, gaikiodamas suleido dantis; Krokuvos der ir vienu akies mirktel jimu j sulemt . lemdamas taip paspringo dera ir sniegu, jog net apsiaarojo, nes i godumo vos neprarijo virvut s. Dar, dar laiau jums rank. Buiuoju kelnes, mano geradary! -Kol kas uteks... - ponas kalb jo kapodamas odius, tarytum bt komandavs. Jis pasilenk prie ariko, d miai pavelg jam akis ir staiga perbrauk pirtin ta ranka intymiai ir velniai uniui per pilv. - Aha, - reikmingai itar jis, - antkaklio n ra, na ir puiku, tavs man ir reikia. Eik paskui mane. - Jis pasprags jo pirtais. - Fi fi! Eiti paskui jus? Nors pasaulio krat. Spardykite mane savo fetriniais batais