Michael Brie & Christoph Spehr - Šta je socijalizam?

download Michael Brie & Christoph Spehr - Šta je socijalizam?

of 142

 • date post

  06-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Michael Brie & Christoph Spehr - Šta je socijalizam?

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  1/142

  TA JESOCIJALIZAM?

  KONCEPTI PRAKSE PROBLEMI

  MIHAEL BRI (MICHAEL BRIE),KRISTOF PER (CHRISTOPH SPEHR)

  SLOBODAKROZSOCIJALIZAM

  SLOBODAISOCIJALIZAM

  SLOBOD

  AILISO

  CIJALI

  ZAM

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  2/142

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  3/142

  TA JESOCIJALIZAM?

  KONCEPTI PRAKSE PROBLEMI

  MIHAEL BRI (MICHAEL BRIE),KRISTOF PER (CHRISTOPH SPEHR)

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  4/142

  IMPRESUM

  Publikacija: ta je socijalizam? Koncepti Prakse Problemi

  Izdava: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe,Gospodar Jevremova 47, 11000 Beograd, www.rosalux.rs

  Autori: Prof. Dr. Michael Brie (1954) je direktor Instituta za drutvenu analizupri Rosa Luxemburg Stif tung u Berlinu.

  Dr. Christoph Spehr (1963) je portparol partije Die Linke (Levica) u Bremenu.

  Ovaj tekst je skraena verzija nemakog originala: Michael Brie, Christoph Spehr:Was ist Sozialismus? (kontrovers 1/2008)

  Berlin (Rosa Luxemburg Stif tung i WISSEN Transfer).Prevod sa nemakog: ore Tomi

  Korektura: Petar Atanackovi i Milo Jadi

  Redakcija: Milo Jadi, Ana Veselinovi i Boris Kanzleiter

  Sve ilustracije su iz kolekcije Meunarodnog instituta za socijalnu istoriju(International Institute for Social History - IISG) u Amsterdamu.

  Dizajn i prelom: Ana Humljan

  Priprema za tampu: Dejan Dimitrijevi

  tampa: Pekograf, Vojni put II 258/d, Beograd (Zemun).

  Tira: 1000

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  5/142

  SADRAJ

  05 Za poetak

  07 1. Socijalizam je mrtav! iveo socijalizam?

  10 2. Socijalizam jedna istorijska retrospektiva 10 2.1. Od ranog socijalizma do 1917. godine 25 2.2. Od ruske revolucije do 1968. godine 40 2.3. Od Nove levice do 1975. godine 52 2.4. Od pobede neoliberalizma do danas 74 2.5. Ponovno oivljavanje socijalistikih vizija

  79 3. Socijalizam u 21. veku

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  6/142

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  7/142

  5KONCEPTI PRAKSE PROBLEMI

  ZA POETAK

  irom sveta je poela jedna nova diskusija o socijalizmu. Iz

  krize neoliberalizma izrasta potraga za alternativama. Ka-pitalizam nije poslednja re istorije. Ali da li je socijalizamsledee poglavlje? I ta uopte on znai? Koji konikti suobeleavali socijalizam u njegovoj istoriji? Koje kontradik-cije danas obeleavaju socijalistiko miljenje i delovanje?Kakvu budunost socijalizam ima u 21. veku?

  Publikacija koja je pred vama pokuava da razmotri pitanje

  moe li se na poetku treeg milenijuma zamisliti i reali-zovati jedan novi socijalizam koji bi ponudio bolja reenjaza savremene globalne probleme. S tim ciljem, autori ovebroure, Mihael Bri (Michael Brie) i Kristof per (ChristophSpehr), predstavljaju nam kratak istorijat dvovekovnih ide-ja i borbi za jedno drugaije drutvo, humanije i racionalni-je od kapitalizma, ali i tekue diskusije o novim moguno-

  stima socijalistikog prevazilaenja postojeeg poretka. Umomentu snane globalne ekonomske krize, kada deni-tivno postaje jasno da neoliberalni kapitalizam nije krajnjihorizont istorijskog razvoja, i kada ponovo postaje mogu-e misliti nemogue, ini nam se da nema bolje temeod ponovnog promiljanja socijalistikih alternativa.

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  8/142

  6 TA JE SOCIJALIZAM?

  Posebno je zanimljivo objavljivanje teksta pod ovim naslo-vom, ba na ovim prostorima. Jezik na koji je broura pre-vedena do pre 20 godina je bio slubeni jezik drave kojase nazivala socijalistikom. Nakon jugoslovenskog kolap-

  sa, drave koje su je na krvav nain nasledile, okrenule sulea svom socijalistikom nasleu. To im nije donelo mno-

  go dobrog. Paradoksalno je da danas ba u ovim post-socijalistikim regionima, koje aktuelna kriza posebnopogaa, nedostaje diskusija o alternativama postojeemporetku.

  Nadamo se da e ova publikacija dati skroman doprinos

  pokretanju jedne preko potrebne debate, kako o nedosta-cima istorijskog socijalizma, tako i o mogunostima jed-nog savremenog demokratskog socijalizma.

  Ana Veselinovi, Milo Jadi i Boris KanzleiterBeograd, decembar 2011. godine

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  9/142

  7KONCEPTI PRAKSE PROBLEMI

  SOCIJALIZAMJE MRTAV!

  IVEO SOCIJALIZAM?Diskusije o socijalizmu se ne prekidaju

  Sedamdeset i jedan dan crvena zastava se 1871. godine

  vijorila nad Parizom i simbolizovala prvu socijalistiku re-publiku, komunu radnika. Preko sedamdeset i etiri godinevijorila se nad zgradama vlade Sovjetskog Saveza (SSSR).Pobeda nad Hilterovim faizmom pre svega i jeste izvoje-vana pod crvenom zastavom. Jedno vreme treina svet-skog stanovnitva ivela je u dravama koje su se zvalesocijalistikim. Kada je crvena zastava u noi izmeu 31.

  decembra 1991. godine i 1. januara 1992. godine spute-na sa Kremlja, izgledalo je kao da je epoha socijalistikerevolucije denitivno zavrena.

  Ipak, duh socijalizma preiveo je i propast socijalisti-kog svetskog sistema. irom sveta otpoela je jedna dis-kusija o socijalizmu u 21. veku. U Venecueli on je po-

  1.

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  10/142

  8 TA JE SOCIJALIZAM?

  stao program vlade izabranog predsednika Uga aveza(Hugo Chavez). U Ekvadoru on treba da postane ustavnicilj. U Boliviji je Pokret za socijalizam doao na vlast. Au Nemakoj predsednik FDP-a1, Gido Vestervele (Guido

  Westerwelle) skandira: sloboda umesto socijalizma. OdGregora Gizija (Gregor Gysi) stigao je odgovor: sloboda isocijalizam. A Oskar Lafonten (Oskar Lafontaine) dodaje:sloboda putem socijalizma!2

  Skoro polovina graanki i graana u starim saveznimpokrajinama (Nemake) i dve treine u novim saveznimpokrajinama vide socijalizam kao dobru ideju koja je loe

  ostvarena. Takoe, na suprotstavljenost izmeu socijaliz-ma i demokratije danas se ni izbliza ne gleda toliko otrokao samo pre nekoliko godina: jedna treina stanovnitvau zapadnoj i polovina u istonoj Nemakoj vidi mogunostda se socijalizam i demokratija usklade. ta je, meutim,socijalizam?

  Socijalizam, kao prvo, nije nita drugo nego ono,emutee socijalistkinje i socijalisti, ono to politiki ine i ono

  to su posledini efekti toga. To je jedna od osnovnih po-litikih struja koja se uvek iznova otkrivala, a i trenutnose sutinski obnavlja. U skladu sa razmerom promenekapitalizma menja se i socijalizam, a i sam je esto imaoodluujueg uticaja na kapitalizam. U daljem tekstu po-

  1 FDP (Freie Demokratische Partei = Slobodna demokratska partija) liberalna partija koja trenutno uestvuje u vladi SR Nemake. Gido Ve-stervele trenutno (2011.) je ministar spoljnih poslova SR Nemake, ali vienije na elu partije. Prim. prev.

  2 Gregor Gizi i Oskar Lafonten su vodei politiari partije Levice (Die Lin-ke.) u SR Nemakoj.

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  11/142

  9KONCEPTI PRAKSE PROBLEMI

  kuaemo da odgovorimo na pitanje ta je socijalizam,time to e se prikazati suprotnosti koje su karakteristineza socijalizam kao pokret prakse ve 200 godina i koje suodredile njegov kontradiktoran razvoj. To e biti uinjeno

  na osnovu primera, a u sredite panje bie postavljeniglavni konikti. Na kraju e biti izveden sistematian po-

  kuaj prikaza najvanijih izazova socijalizma u 21. veku,koji se hvata u kotac sa skupom svih fundamentalnihkontradikcija solidarne emancipacije.

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  12/142

  10 TA JE SOCIJALIZAM?

  SOCIJALIZAM JEDNA ISTORIJSKA

  RETROSPEKTIVA

  Rani socijalizam i rani komunizam (1793-1848.)Prosvetiteljstvo, velika Francuska revolucija krajem 18.veka i industrijska revolucija u Engleskoj, koja je zapoelaotkriem parne maine i maine za tkanje, stvorili su idej-ne, politike i ekonomsko-socijalne preduslove za moder-ni socijalizam.

  Od antikog doba u svim velikim civilizacijama uvek je po-stojala vizija zlatnog doba slobode, jednakosti i solidarno-sti bilo kao idealizacija prolosti, kao nada u budunostili kao udaljeno mesto. Revolucionarni dogaaji kasnog18. veka, meutim, stvorili su jednu sasvim novu situaciju:izgledalo je kao da oni mnogim savremenicima dokazujuda se drutva sutinski mogu iznova (revolucionarno) obli-

  2.1. OD RANOG SOCIJALIZMADO 1917. GODINE

  2.

 • 8/2/2019 Michael Brie & Christoph Spehr - ta je socijalizam?

  13/142

  11KONCEPTI PRAKSE PROBLEMI

  kovati po principma razuma i pravde. Oni su pruili naduda e svi ljudi moi da ive u blagostanju. Brzim povea-njem produkcije dobara postalo je jasno: siromatvo ve-ine nije vie uslov blagostanja manjine. Ono je takoe

  uinilo jasnim da narod sam moe da stvara istoriju, tj.moe da postane odluujui akter promene.

  Meutim, politika revolucija u Francuskoj i ekonomskarevolucija u Engleskoj imale su toliko upeatljiv uticaj nasavremenike ovih dogaaja upravo zato to su, sasvimoigledno, esto postizale suprotan efekat od onog kojisu njihovi pokretai eleli: vladavina prava prerasla je u

  teror, republika naroda u carstvo, poruka o bratstvu u dva-desetogodinji rat u kom je napoleonska Francuska po-stala osvaja kontinentalne Evrope. Objava ljudskih pravanije ni pomenula ene i robove, a u graanskom zakonikupodvela ih je pod vlasnitvo (belog) mukarca. Viestrukiporast produkcije dobara tokom industrijske revolucije bio je obeleen jednim do tada nepoznatim osiromaenjem

  ljudi i ire