MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala...

of 78 /78
MGA HIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN

Embed Size (px)

Transcript of MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala...

Page 1: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

MGA HIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN

Page 2: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN

Ginbantala sang—Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw

Dakbanwa sang Salt Lake, Estado sang Utah

Page 3: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

Kinamatarong sa Pagpabalhag, pagpabantala kag pagpakopya © 1996 iya lang sang—

Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga AdlawTanan nga mga kinamatarong ginahuptan

Ginbalhag sa Estados Unidos sang AmerikaPagtugot sa Ingles: Marso 1988

Pagtugot sa Paglubad: Marso 1988Linubad sang Hymns and Children’s Songs

Hiligaynon

Page 4: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

MGA KAUNDANAng mga himno nga natala sa suhestyon nga paggamit, apang kalabanansa mga ini mahimo nga gamiton sa kapin pa sa isa ka katuyuan. Parehosini, kalabanan sang pangbukas kag panghingapos nga mga himnomahimo nga gamiton sa bisan diin sini nga katuyuan.

PangbukasKari, Kari, Kamo Mga Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Inanak Sang Ginuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Manunubos Sang Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Kamong Mga Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Kon Sa Balod Sang Kabuhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Ang Hilikuton Sang Ginuo Buhaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Sa Tanan nga Tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Matam-is ang Buluhaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Katahum Sang Kaagahon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Pang-sakramentoAng Manunubos Patay Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Dios, Amay nga Langitnon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Dakong Kaalam Kag Gugma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Si Jesus Natawong Kubos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Dios Nga Amay Dungga Kami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Ako Nahalawhaw Gid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22May Berdeng Bungyod sa Layo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Mag-amba Kita Bulahan Kay Jesus Ngalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Sa Pagpaubos, Amon Manluluwas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

PanghingaposAng Espiritu Sang Dios daw Kalayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Sa Ibabaw Bukid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Maghambal, Ano’ng Kamatuoran? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Magkalipay ‘Ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Himoa Ang Husto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Salamat, O Dios sa Manalagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Buhi Gid ang Manunubos Ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Dios Mangin Sa Imo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40O Amay Ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

iii

Page 5: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

iv

M g a K a u n d a n

Pinasahi nga mga TopikoGugma sa Balay (Family, Home) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Indi sa Kataas Sang Bukid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Sang Magbiya Ka sa Kwarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Dayawon ang Tawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Sa Malayong Patag Sang Judea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Ang Gab-i nga Malinong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Nabanhaw ang Ginuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Sia Nabanhaw! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Mga Ambahanon sang KabataanAko Anak Sang Dios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Buhi ang Amay Ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Sang Mabasa Ko Inang Sugilanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Salamat, Mahal Nga Amay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Ang Ginuo Naghatag Sang Templo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Kaluoy Sugod sa Akon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Magmaisog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Mga Diademang Bulawan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Tudloi Ako sang Iya Gugma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Pangpanimalay nga Pangamuyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Talamdan sang Nahauna nga mga Linya Kag mga Tig-ulo . . . . . . . . . . . . . . .68

Ang pang-musika nga mga akompanyamento para sa mga himno kagmga ambahanon sang kabataan nga nalakip sa sining balhag mabatiansa Mga Himno kag Mga Ambahanon sang Kabataan audiocassette (52052)sang, nga yara sa mga sentro nga tigpanagtag sang Simbahan.

Page 6: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

MGA HIMNO

Page 7: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

2

Maysalig q = 66-84

&

# 44

34œ

œœ .

œœ

œ .

.œœœ

j

œœœœ

œœ

œœ

˙˙

1. Ka - ri, ka - ri, ka - mo mga San - tos;2. Nga - a ki - na - hang - lan nga mag - bak - ho?3. Ang Dios nag - han - da i - sa ka du - og,4. Kon ki - ta ma - ma - tay sa da - la - non,

?

# 44

34

œ

œ

œ .

œ

œ

œ .

œœ œœ

œ

œ

œ

œ

J

œ œ˙˙

[

&

# 34

44œ .

.œœœ

˙˙ œ .

.œ œœ˙˙

œœ

œ .

œœ

œ .

.œœœ

j

La - kat sa ka - li - pay. Bi - san ’bud - lay i -Ang ta - nan ma - sul - hay. Nga - a ki - ta mag-Sa la - yong ’Ka - tun - dan, Did - to wa - la’y ma -Ma - ngin ma - li - pa - yon! Ki - ta hil - way sa

?

# 34

44

œ . œ ˙

˙œ

œ

œ .

œ

œ

œ .

œ . œ œ ..œœœ

˙̇ œ

œ

J

]

&

# 34œœ

œœ

œœ

œœ

˙˙

œ .

.œœœ

˙˙ œ .

.œ œœœœ

ning pang - la - ka - ton, Gras - ya ma - ngin a - ton.dum - dom sang pad - ya Kon ki - ta mag - bi - ya?sa - kit, ma - pa - hog; Ang San - tos bu - ga - yan.pag - pa - nga - bud - lay; U - pod sa ma - ta - rong!

?

# 34

œœ œœ

œ

œ

œ . œœ œ

˙˙

œ . œ˙

˙

œ ..œœœ

œœ

u

U

Kari, Kari, Kamo Mga Santos

Page 8: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

3

&

#œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œœœ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ

œœ

Ma - a - yo pa - mag - hi - mud - os Ang a -Hug - ton ang ha - wak; mag - i - sog. Ang DiosAng a - ton am - ba ma - dung - gan, Sing - gitKon ka - bu - hi ta ma - lu - was Ka - pa -

?

# œ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ

&

#œœ

œœ

œ

œ

œ

œœœ

œœ

œœ

œ ..œ œ

jœœ œœ

œ ..œœ

J

ton li - bog ma - ta - bog; Ta - gi - pu - su -na - ton sa a - ton u - pod; Ki ta da -- yonda - ya - won Ha - ring Di - os; Sa i - ba - bawhu - wa - yan ma - ang - kon, Pa - bas - ku - gon

?

# œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œœ œ ..œ œœ

J

œœ

œ

œ

œ .

&

#œœ

jœœ

œ

œ

˙

˙œ .

.œœœ

˙˙ œ .

.œ œœ˙˙

on ma - li - pay— Ang ta - nan Ma - taw - hay!ma - ka - si - ling— Ang ta - nan Ma - taw - hay!si - ning pu - long— Ang ta - nan Ma - taw - hay!am - ba - ha - non— Ang ta - nan Ma - taw - hay!

?

# œ œ œ . œœœ

J

œ œ ˙̇ œ . œ˙

˙

œ ..œ

œœ

˙̇

˙

Texto: William Clayton, 1814–1879Lanton: Dinuma-an nga amba sa Ingles

Doctrine and Covenants 61:36–39Doctrine and Covenants 59:1–4

Page 9: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

4

Maudyakon q = 96-112

&bb 44 œ .

.œœœ

j

œœœœ œœ

œœ ˙̇

œœ

œœ

œœ œ

œ œœ˙˙

œœ

1. I - na - nak sang Gi - nu - o, Du - ngan mag - am - ba ki - ta.2. Ang ka - li - pay hi - ma - ya, Man - lu - lu - was ma - ki - ta!3. Na - pa - nap - tan sing pu - ti, May ka - sa - nag ka - bu - hi.

? bb 44

œ .

œ

œ

J

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

˙

˙

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œœœœ˙

˙

&bbœ ..œ

œœ

j

œœœœ œœ

œœ ˙̇

œœ

œœ

œœ œ

œ œœ

˙˙

œœ

Al - sa ti - ngug ma - sad - ya, Gi - nu - o mag - ga - hum naMa - na - og sa ka - sa - nag, Ka - la - u - tan ma - rum - pag.Am - ba sang pa - si - du - ngog; I - sing - git sing ma - tu - nog.

? bb

œ .

œ

œ

J

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

˙

˙

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

˙

˙

&bb œ .

.œœœ

j

œœ

œœ

œ

œœœ

˙˙

œ .

.œœœ

j

œœ

œœ

œ

œœœ

˙˙

Sa si - ning ka - li - bu - tan, Ka - la - u - tan tin - lu - an,O, ki - ta - mag - i - nam - ba, Sa Gi - nu - ong Ha - ri ta!Ka - li - bu - tan hu - ga - san, Sang ta - nan ka - sal - a - nan

? bbœ . œ

j

œ œ œ . œ

j

œ œœ . œ

Jœœ

œ œœ œ ˙̇ œ . œ

Jœœ

œ œœ œ ˙̇

[

&bbœ ..œ

œœ

j

œœœœ œœ

œœ ˙̇

œœ

œœ

œœ œ

œ œœ

˙˙

œœ

Kon ang ta - wo ma - ta - rong, May gug - ma kag ka - li - nong.Ang kul - ba ta ma - du - la, Kon may gug - ma sa tu - nga!Ang ta - nan nga ’ga - pu - yo; Ka - sing - ka - sing ma - lu - lo.

? bb

œ .

œ

œ

J

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

˙

˙

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

˙

˙

]

Inanak Sang Ginuo

Texto: James H. Wallis, 1861–1940Lanton: Tulalay nga Kinatsila; ginhimos ni Benjamin Carr, 1768–1831

Doctrine and Covenants 133:25, 33, 56Bugna 7:9–17

Page 10: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

5

May pagsalig q = 84-100

&

## 44œ œ œœ

œœœœ

˙̇ œœ œœ œœ ˙̇ œœ œœ ˙ .œœœ œ ˙ .

1. Ma - nu - nu - bos sang Is - ra - el, A - mon ka - li - pay, I -2. Si - a ma - ka - ri, kar - ne - ro ti - pu - non, Si -3. Ma - du - gay ka - mi sa sa - la nag - ta - lang, Sa -4. Ka - ba - ta - ang’ Si - on Ma’ - yong ba - li - ta, Tan-

?

##44œœ œœ

œ

œ

œœ

œ

œ

˙

˙

œœœœ œœ ˙ œ

œ

œ

œ˙ ..˙

œ

œ˙

[ ]

&

## ˙˙

œœœœ

œœœœ

œœ

œœ

˙ ..˙œœ œ

˙˙

œ œ œœ ˙̇ œœœœœ

kaw sa a - mon ‘ga - bu - gay, Sa ad - law kag gab - i, I - kawla da - lal - hon sa Si - on, Nga - a mag - ta-ngis sa, Pa - tagdis - yer - to ki - na - hang - lan, Kon - tra na - li - pay, Sang ka -da ya - ra na ma - ki - ta, In - di ma - had - lok, Ki - ta

?

##˙˙

œœœœ

˙˙ # œœ œœ

˙ .

œœ

˙˙

œœœœ

œ

œ

˙

˙œœ

œ

œ

&

## ˙̇ œœ œœ œœ œœ ˙̇ œ œ œ . œ

j

œœ œ ˙̇ œœ œœ ˙ .˙ ˙ œ ˙ .

ang ha - li - gi, Man - lu - lu - was a - mon ha - ri.ka - ma - ta - yon, Sa ka - mi - nga - wan mag - ta - lang?mi na - lis - dan, A - pang Is - rael ma - ngin hil - way.ang mag - ta - rong, Pag - tu - bos a - ton ma - ang - kon.

?

##

˙˙

œœ œœ ˙ œ œ œ . œ

j

œœ œœ˙

˙

œ

œ

œ

œ˙ ..˙

˙˙ ˙

[ ]

Manunubos Sang Israel

Exodo 13:21–221 Nefi 22:12

5. Ginuo, Ibalik, Guyang’ masanag; Agod kalag paumpawan Matam-is nga handum, Duog mong balaan Sa dughan ko may paglaum.

6. Anghel nga linaksa Nagkinasadya Naghulat ang kadam-an Pulong sang kaluwasan Nangibabaw Sa Dios, naglanog pagdayaw.

Texto: William W. Phelps, 1792–1872; ginasunod kay Joseph Swain, 1761–1796 Nalakip sa nahaunang SUA (LDS) nga tulun-an sang himno, 1835.Lanton: Freeman Lewis, 1780–1859

Page 11: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

6

Nga may pagkadungganon q = 100-112

&bbbb 44 œœ

˙˙

œœ

œœ ˙̇ œœ

œœ œœ œœ œœœœ

˙ ..˙

1. Ka - mong mga San - tos sang a - ton Gi - nu - o,2. Bi - san kon a - no ang i - mo ka - him - ta - ngan,3. In - di mag - ka - had - lok, A - ko ka - u - pod mo;

? bbbb 44

œ

œœœ

œœ

œœ

˙ ..˙

œ

œ

˙

˙

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œ

œ

œ

œ

[ ]

&bbbb

œœ˙˙

œœ

œœ

˙˙

œœ

œ

œœœœœ œ

œ œœ˙ ..˙

Ma - ba - kod ka - momg pun - das - yon sa pag - tu - o!Sa ka - i - mu - lon, mang - gad, o ka - sul - ha - yan!In - di mag - pa - lu - ya kay i - mo Dios A - ko.

? bbbb

œœ

œ

˙

˙

œ

œ

œœ

˙̇ œœœœ œ

œ

œ

œœ

œœ

˙ .

&bbbbœœ

˙˙

œœ

œœ

˙˙

œœ

œœ

˙̇ œœ œœ œœ œœ ˙̇

Sa ma - nga pu - long nga gin - ha - tag ni Cris - to,Ba - lay o lu - was, sa ta - kas o sa da - gat,—Lig - u - non ka, bu - li - gan kag pa - tin - du - gon,

? bbbb

˙ .

œ

œ

˙

˙

œ

œ

œ

œ

˙̇ œœœœ

˙˙

œœœœœœ

&bbbb

œœ œœœœ

œœ

œœ

œœ œœ œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œœœœœœœ˙

Sa a - ton Man - lu - lu - was, sa a - ton Man - lu - lu - was,Kon i - mo ki - na - hang - lan, kon i - mo ki - na - hang - lan,I - tib - ong ko i - kaw, I - tib - ong ko i - kaw,

? bbbb œ

œœœ

œœ

œœ

˙˙

œ œ ˙œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œœ œœ ˙ œ

œ

Kamong Mga Santos

Page 12: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

7

&bbbbœœ

˙˙

œœ

œœ

˙˙

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ œœ

˙ ..˙

Sa pu - long ni Cris - to ki - ta mag - pa - na - go.Kon i - mo ki - na - hang - lan i - kaw bu - li - gan.I - tib - ong i - kaw sang ka - mot kong Gam - ha - nan.

? bbbb

˙œ

œ

˙̇ œœ œœœ b œ œœ œ

œœœ

œ

œœœ

œœ

˙ .

][

4. Sa dalom nga tubig ikaw pakadtuon Suba sang kasubo indi ka anuron Updan ko ikaw, sa huol luwason Sa imo kasakit, sa imo kasakit Sa imo kasakit, ikaw bantayan.

5. Kon sa dako nga pagtilaw natingban Sang akon nga grasya ikaw tigan-an Kasakit, kabudlay malampuwasan Sa pagkamatarong, sa pagkamatarong Sa pagkamatarong, ikaw ulayon.

6. Sa kaulihian, akon pamatud-an Indi maglubad pa gugmang harianon Nian kon ang tanan akon pagabanhawon Ako man gihapon, ako man gihapon Ako man gihapon, Dios mong maluluy-on.

7. Kalag nga kay Jesucristo nagasandig Di ko pabay-an nga sang yawa maapid Kalag mo bisan sang impiyerno uyugon Indi gid nga mas-a, Indi gid nga mas-a, Indi gid nga mas-a akon talikdan.

Texto: Ginpatungod kay Robert Keen, mga 1787. Nalakip sa nahaunang SUA (LDS) nga tulun-an sang himno, 1835.Lanton: Ginpatungod kay J. Ellis, mga 1889

Isaias 41:10; 43:2–5Helaman 5:12

Page 13: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

8

May kaalikaya q = 80-96

Kon Sa Balod Sang Kabuhi

&

## 24 œœ œœ œœ

œœœœ œœ œœ œœ

œœ # œœ˙̇

1. Kon sa ba - lod sang ka - bu - hi may bag - yo,2. Gin - tub - lag ka ba - la sang pa - la - lig - ban?3. Kon i - kaw ’ga - tu - lok mang - gad sang i - ban,4. Sa tu - nga sang li - bog da - ko kag ga - may,

?

##24

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

J

œ .

.œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

[

&

##œœ

œœœœ

œœœœ œœ œœ œœ œœ

œœ˙̇

Kon na - du - la na ta - nan pag - la - um mo,Ma - bug - at ba - la krus nga gi - na - pas - an?Dum - du - ma mang - gad ni Cris - to i - mo man.Dios la - baw sa ta - nan nga ma - nga ba - gay.

?

##œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

J

œ .

œœœœœœœœ

˙

˙

]

&

##œœ œœ œœ

œœœœ œœ œœ œœ

œœ # œœ˙̇

Ang ma - nga bu - gay mo i - sa i - sa - ha,Ang bu - gay i - si - pa, pag - du - dar ’lim - ti,I - si - pon ni - mo bu - gay nga bi - lid - honAng ma - nga ang - hel ma - ta - tap sa i - mo,

?

##œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

J

œ .

.œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

&

##œœ

œœœœ

œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙̇

Gin - hi - mo sang Gi - nu - o, ma - ki - bot ka.Kag i - kaw mag - am - ba, ad - law li - ga - ri.Pad - ya sa la - ngit, pu - luy - an nga da - yon.Bu - li - gan ka man sa pang - la - ka - ton mo.

?

##œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

J

œ .

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ˙̇

Page 14: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

9

&

## œ ..œ œœ

jœœ œœ œœ œœ

œ œ ˙

˙œ œ œ œ

Ang bu - gay mo i - sa i - sa ha.Ang da - mong bu - gay mo i - sa i - sa - ha.

?

##

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ

J

œ ..œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

&

##œ ..œ

œœ

jœœ œœ œœ œœ œœ

œœ˙̇

I - si - pon gin - hi - mo sang Dios ta.I - si - pon ni - mo gin - hi - mo sang Dios ta.

?

##œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

J

œ .

œœ

œœ

œœ

œœ

˙

˙

&

## œ .

.œœœ

j

œœ

j

œ ..œœœ

œœ œœ œœ ˙̇

I - si - pon mo; i - sa i - sa - ha.Ang da - mong bu - gay mo;

?

##œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

J

œ ..œ

œœ

œœ

œœ

œœ ˙̇

rit.

&

## œœ

œœ

œœ

œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙̇

I - si - pon ni - mo gin - hi - mo sang Dios ta.

?

##

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ œœ œœ œ œ

œ˙̇œ

a tempo][

Texto: Johnson Oatman Jr., 1856–1922Lanton: Edwin O. Excell, 1851–1921

Doctrine and Covenants 78:17–19Alma 34:38

Page 15: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

10

Nga may kusog q = 92-108

&

44 œ ..œ

œœœœ

œœ œœ

œ ..œ ## œœœ ..œ n œœ n œ ..œ # œœ

œœ

1. Ang hi - li - ku - ton sang Gi - nu - o bu - ha - ton.2. In - di mag - i - sol bi - san ki - ta diu - tay3. Kon hus - tong bu - hat wa - ay ki - ta ka - sa - kit,

?

44

œ ..œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ .

œ

œ

œ .œ œ . œ œ

œ

œ . œ œ . œ

& œ ..œ n œœ œœ

œ .

.œœœ

œœ

œ ..œ œœ œ ..œœœ œ ..œ œœ œœ

Sa ta - pos ka - bu - hi may pad - ya nga ba - tu - non;Kon i - pa - ang - gid sa pa - ngon - tra nga ’ga - ku - bay;Kay sa Gi - nu - o, ang bu - lig ma - la - pit;

?

œ .

œ

œ

œ

œ

œ .

œ

œ

œ

œ

œ .

œ

œ

œ ..œœ

œ

œ .

œœ

œœ

& œ ..œœœ

œœœœ œœ

œ .œ œ .

.œœœ œ . # œ œœœ œ . œ

Ka - ta - ru - ngan sang es - pa - da up - dan,In - di ma - ki - ta bu - lig sang Gam - ha - nan,Sa ka - bud - la - yan, San - tos n’ya li - pa - yon,

?

œ ..œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ .œ œ ..œ

œœ

œ ..œ

œœ

œœ

œ

[

&œœ

œœ œ . œ œœ

œ œ ˙ œ

Œ

œ œ ˙ œ

Es - pa - dang ma - ta - rong.Ma - tu - od a - pi - nan.Ma - tu - od pa - dag - on.

?

œœ

œœ

œ . œ œœ œ œ ˙̇ œœ Œ

œ œ

œ

]

Ang Hilikuton Sang Ginuo Buhaton

Page 16: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

11

&

˙ œ œ ..œ œœ œ ..œ ## œœ

œ ..œ n œœ œœ

Œ

œ œ œ . œ œ . œ

Bi - san mag - sunsun

- log ang pa - ngon - tra;ang pa - ngon - tra;

?

œœ œœœ ..œœœ œ . œ œ .

œ

œ

œ .

œ

œ

œ

œœ . œœ . œ œ . œ

&

˙ œ œ ..œ

œœ

œ .

.œœœœ ..œ œœ œ œ . œœ œ œ . œ œ œ . œ

I - sog, kaykay

Gi - nu - o u - pod ta.Gi - nu - o u - pod ta.

Ang Gi -

?

œ

œ

œ

œœ ..œ

œœ œ ..œœœ

œ . œ œ . œ œœ œ ..œ œœœ . œ œ . œ

& ˙œ œ .

.œœœ œ . # œ œ ..œ

œœ

œ .

.œœœœ ..œ œœœ œ œ . œ œ . œ

nu - o lang ang a - ton pa - ti - hon kag in - di

?

œ

œœœ

œ ..œœœ

œ ..œ

œœ

œ ..œ

œœœ ..œ

œœ œ ..œ œœ

œ ..œ

œœ

& œ .œœ

j

œœ

œœ œœ

œœ

˙ .œ . œ œ

J

œ . œ œ . # œ œ

ang ma - nga ma - la - u - ton!

?

œ . œ œ

j

œ

j

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ . œ œ . # œ œœ . œ

J ˙ .

U

u

U

u

Texto kag Lanton: Evan Stephens, 1854–1930 Doctrine and Covenants 6:33–371 Nefi 22:15–17

I - sog, bi - san mag - - log Da - pat

ta mag - dang In - di

ta mag - ka - had- lok sa ma - la - ut kun - di ang Gi - nu -

o, ang A - may sa La - -ngit a mong Sun - don ta.

Page 17: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

12

Mainiton q = 60-72

&

# 34 œ

œ

œ .

.œœœ

j

œœœœ

˙˙

œœ

œ ..œ

œœ

j

œœ œœ ˙̇

1. Ki - na’ng - lan ko i - kaw, Ma - al - wang’ Gi - nu - o.2. Ki - na’ng - lan ko i - kaw, A - ko pa - la - pi - ti.3. Ki - na’ng - lan ko i - kaw, Ka - li - pay o su - bo.4. Ki - na’ng - lan ko i - kaw, O la - bing Ba - la - an.

?

# 34 œ

œ

œ .

.œœœ

J

œ œ ˙˙

œœ

œ ..œ œœ

J

œœœœ

˙

˙œ œ

[ ]

&

#

œœ ..œ

œœ

j

œœ

˙˙

œœ œ ..œ

œœ

j

œœ # œœ ˙œ œ œ ˙

Ti - ngug mong mag - lu - lo, May pag - hi - da - et.Pag - su - lay wa’y ga - hum, Kon i - kaw ya - ri.Ka - bu - hi wa’y pu - los, Kon ’di mo ’ko up - dan.Ang ku - non mo a - ko, A - nak nga Bu - la - han!

?

# œœ œ ..œœœ

J

œœ œœ˙ œœ œ . œ

j

œ

œ

œ

œ˙̇˙ œ . œ

J

&

#œœ œ ..œ œ

œ

jœœ œœ œœ ˙̇ œ .

.œœœ

jœœ

œœ

œœ

œœ

I - kaw ki - na - hang - lan ko; Sa ta - nan nga ti - on!

?

#œœ

œ ..œ œœ

J

œœ

œœ

œ

œ

˙

˙

œ .

.œœœ

J

œ

œ

œ

œ

œœ œœ

&

#

œœ

œ ..œœœ

j

œœ œœ œœœœ

œœ

œ .

.œœœ

jœœ

˙˙

Bu - ga - yan mo Gi - nu - o, Gi - na - hang - yo ko!

?

# œœ

œ ..œ

œœ

J

œœœœ

œ

œ

œœ

œœ

œ ..œœœ

J

œœ˙

˙

[ ]

Sa Tanan nga Tion

Texto: Annie S. Hawks, 1835–1918Lanton: Robert Lowry, 1826–1899

2 Nefi 4:16–35Mga Salmo 143:1

Page 18: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

13

Mainiton q = 84-96

&

# 34

œœœœ

œœ

˙˙

œœ

˙˙

# œœ

˙ .

.˙ œ œœœœœ

1. Ma - tam - is ang bu - lu - ha - ton, Dios, Ha - ri2. Ba - la - ang’ ad - law pa - hu - way. Wa - la’y sab -3. Ang Gi - nu - o sa - li - gan ta Bu - hat kag4. Ka - da - lag - an i - sing - git ko Ad - law - ad -

?

# 34

œ

œ

œœ œ

œ˙˙

œœ˙ œ

œ˙ ..˙

œœ

œœ

œœ

˙

[

&

#

˙˙

œœ

˙˙

œœ

˙ ..˙

œœ

œœ

œœ

˙˙

œœ

ko da - ya - won ka, Gug - ma mo sa ka -lag sa dug - han ko. Kun - ta - ni dug - hanpu - long da - ya - won. Bu - gay kag gras - yalaw sa nga - lan mo, Sa ka - li - pay ma -

?

# ˙˙

œœ˙ œ

œ˙ ..˙ œœ œœ œœ

˙ œ˙ ˙ n œ

]

&

#œ œ œ

œ˙ ..˙ œœ œ

œ

œœ

˙̇ œœœœ œ

œ œœ˙ ..˙

˙

a - ga - hon, Kag sa gab - i ka - ma - tu - o - ran.ko ka - tu - lad, Ar - pang ma - lu - lot ni Da - vid!na - ga - si - ga! Lay - gay mong ma - da - lom ba - la - an!ki - ta ko Pu - no hi - ma - ya na - wong mo!

?

# œœœœ

œ

œ

˙ .

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œœ

œ

œ

œœœ œ ˙ .

.˙œ

[ ]

Matam-is ang Buluhaton

Texto: Isaac Watts, 1674–1748Lanton: John J. McClellan, 1874–1925

Mga Salmo 92:1–5Enos 1:27

5. Sala, kaaway ko sadto Karon ’di na magtublag pa Kahuyangan kag duhaduha Upod sa yawa madula.

6. Sa langitnon kong puluy-an Upod sa Dios kong Gamhanan Tanan kong luyag buhaton Ihatag n’ya kay matarong.

Page 19: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

14

Nga may pagkadungganon q = 84-92

&bb 44

œ ..œœœ

œœ œœ œœœœ

œœ ˙̇ œ ..œ

œœ

1. Ka - ta - hum sang ka - a - ga - hon! Ka - sa -2. Nag - lu - hod kag nag - pa - nga - yo— Ang ba -3. May ka - sa - nag nga nag - kun - sad, Sa - nag4. “Jo - seph, i - ning pa - lang - ga ko; Pa - ma -

? bb 44

œ ..œ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

˙˙

œ ..œ

œœ

[

&bb œœ œœ œ

œ

œ

œ

œ

œ˙˙ œ ..œ

œœœœ œœ œœ

œœ

nag si - lak sang ad - law. Ang ma - nga pis - pis nag -ta nag - pa - nga - mu - yo— Ga - hum sang ya - wa nag -pa sa ad - tong ad - law, Ma - hi - ma - ya - ong’ ba -ti - i ma - nga pu - long!” Gin - sa - bat gin - pa - nga -

? bbœœ

œœ

œœ œœ œ ˙œ ..œ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œ ˙

]

&bbœœ ˙̇ œ ..œ

œœ

œœ œ œ œœ n œœ ˙ ..˙

œ œ

am - ba, May lan - ton sa ka - ka - hu - yan,dam - hag Ang ka - lag may gin - bat - yag;na - ag Nag - tu - pa sa pa - li - bot n’ya,mu - yo, Na - ma - ti sia sa Gi - nu - o.

? bbœœ

˙˙

œ . œ œœ œœ

œœ

œ

œ

œ

œ˙ ..˙œ .

œ

Katahum Sang Kaagahon

Page 20: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

15

&bb

œ . œœ ..œ

œœ

j

œœ œ œœœ œ

œœ . œœ . œ œ œ œ . œ

Si Jo - seph nag - pa - ngi - ta sang Dios Did - toA - pang ’lig - on nga nag - sa - lig, Sa A -Nag - pa - ki - ta du - hang Ti - nu - ga, A - nakHi - ma - ya sang ta - gi - pu - su - on, Na - ki -

? bb œ . œ œ ..œ

œœ

J

œœ œœ œœ

œœ œœ œ . œœ . œ œ . œ

&bb œ ..œ

œœ

j

œœ œ˙ .

.˙ œ ..œœœ

œœ œœ œœ œœ

œœœ œ

sa ka - ta - lu - nan, Si Jo - seph nag - pa - ngi - tamay nga La - ngit - non, A - pang ’lig - on nga nag -kag Dios nga A - may, Nag - pa - ki - ta du - hang Ti -ta n’ya Dios na - ton; Hi - ma - ya sang ta - gi - pu -

? bbœ ..œ

œœ

J

œœ œœ ˙ .

.˙œ ..œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

[

&bbœœ ˙̇ œ ..œ

œœ

œœ œ œ œœ œœ ˙ .œ œ ˙ .

sang Dios Did - to sa ka - ta - lu - nan.sa - lig, Sa A - may nga La - ngit - non.nu - ga, A - nak kag Dios nga A - may.su - on, Na - ki - ta n’ya Dios na - ton.

? bbœœ

˙˙ œ ..œ œœ œ œ œ

œ

œ

œ˙ ..˙

œ œ

]

Texto: George Manwaring, 1854–1889Lanton: Sylvanus Billings Pond, 1792–1871; pinasibo ni A.C. Smyth, 1840–1909

Joseph Smith—History 1:14–20, 25Santiago 1:5

Page 21: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

16

May kaligdong q = 69-84

&bb 34

œœ œœ œœ˙˙

œœ ˙̇ œœ

˙ ..˙

1. Ang Ma - nu - nu - bos pa - tay na,2. Sang ma - la - ut gin - dus - lak Sia,3. Sa ka - sa - kit, nag - pa - u - mod,4. “A - may, ang ku - pa ku - ha - a.

? bb 34

œœ

œœ

œœ

˙œœ

˙˙ œ ˙ .

.˙˙ œ

[ ]

&bb

œœ œœ œœ˙˙

œœ ˙̇n œœ ˙ .˙ .

Nga sa sa - la, ka - ba - ya - ran.Ka - mot, ti - il, kag ki - lid man;Sa pag - an - tos, wa - la’y ku - mod.Kon in - di gid, im - non ko na.

? bbœ

œ

œ

œ

œ ˙̇ œœ

˙ œ

œ˙ ..˙

œ ˙

&bbœœ

œœ

œœ

˙̇ œœ ˙̇ œœ ˙ ..˙

Gin - ha - lad ka - bu - hi ni - ya,Gin - ta - may, gin - ya - gu - ta Sia,Sang A - may nga ka - bu - but - on,Ang su - go mo gin - tu - man ko,

? bb ∑ ∑ ∑ ∑

Ang Manunubos Patay Na

Page 22: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

17

&bb œœ

œœ

œ

œ˙˙

œ œ ˙˙ n œœ

˙ ..˙œ

Gin - ha - lad ka - bu - hi ni - ya,Gin - ta - may, gin - ya - gu - ta Sia,Sang A - may nga ka - bu - but - on,Ang su - go mo gin - tu - man ko;

? bbœ

œœœ n œœ ˙

œ

œ

˙˙

œ

œ˙ ..˙˙

&bb

œœœœ

œœ

œ œ n œ œœœ b ˙

˙ œœ

˙ .

.˙œ œ œ

A - gud ang ta - wo may hi - ma - ya.Gin - pu - rong - pu - ro - ngan tu - nu - kon.Gin - tu - man su - go’ng ha - lang - don.Es - pi - ri - tu ko ba - tu - na.”

? bbœ œœ œ

œ

œ

œ

œœœ

˙˙

œœ

˙ .

œ œ

][

5. Patay na ang Ginuo ta Adlaw nawad-an sing siga Duta nagkurog, naghaya Duta nagkurog, naghaya Makalilisang! Dios ta patay na.

6. Buhi sia, Buhi Dios naton Simbolong diosnon Simbahon Pagbuot niya tumanon Pagbuot niya tumanon Balaan nga ngalan dayawon!

Texto: Eliza R. Snow, 1804–1887Lanton: George Careless, 1839–1932

Doctrine and Covenants 18:11Lucas 22:42; 23:46

Page 23: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

18

Masimbahon q = 69-84

&

## 44 œ œ œ œ . œ

j˙̇ œœ œ

œœ œœ

œ .

œ

œ

j

˙ ..˙

œ œ œ œ . œ

J

œ

1. Dios A - may nga La - ngit - non, Sa ka - hi - ta - a - san,2. Sag - ra - dong ha - lad dios - non, Nga wa - la ma - hang - pan,3. Si Je - sus nga hi - nap - las, Na - na - og sa la - ngit4. Wa’y tu - pong nga ka - a - lam, Bu - ko nga Ba - la - an,

?

##44

œ œ œ œ . œ

j ˙

˙

œ

œœœ

œ

œ

œ

œ

œ . œ

j

˙ ..˙œ œ œ œ . œ

J

œ . œ

J

[ ]

&

## œ

œœ œ

œœ ..œ œœ

j

˙̇ œœœ

œœ œ œ .

.œ œœ

j˙ ..˙

œœ œ

Sa nga - lan sang Gi - nu - o, Ka - mi ’ga - pa - nga - bay,La - was kag du - go Ni - ya, Sa - la ta ba - ya - ran,Ka - lag na - ton ga - wa - ron, Gug - ma ta ma - am - bit—Him - pit nga ka - lu - wa - san, Gin - du - lot sa ta - nan,

?

##

œœ

œ

œ

œœ

œ ..œ œ

j

˙̇ œœ œœ œœ

œœ

œ ..œ

œ

œ

J

˙ ..˙œ

J

&

##œœ œ .

.œœœ

j

œœ

œœ

˙˙

œœœœ œœ ## œœ œœ

œœ ˙ ..˙

Sa pag - pa - ka - ba - la - an, Tu - big kag ti - na - pay,A - gud ka - mi mag - sak - si, Nag - an - tos A - nak mo,Wa’y ha - yag nga ka - am - bong, Nga sang ta - wo hang - don—Na - ngin ta-wong ma - tu - od, Gi - nu - o nag - ka - ri,

?

##œœ

œ .

.œœœ

J

œœ

œœ

˙˙

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙ ..˙

&

## œ

œœ œ

œœ ..œ œœ

j

˙̇ œœœ

˙˙ ˙ ˙ .

œœ˙ ..˙

œœ ˙ œ œ œ

A - gud dum-du - mon na - mon, Ang ha - lad nga dios - non—Es - pi - ri - tu ma - ang - kon Sang ta - gi - pu - su - on.Sa - ad nga Man - lu - lu - was, Mag - him - pit sa a - ton.Sa i - yang ka - him - pi - tan, Ang ta - wo ma - ba - wi.

?

##

œœ

œ

œ

œœ

œ ..œ œ

j

˙̇ œœ œ ˙˙

˙˙

˙ ..˙

œ

œ˙ ..˙

œ

][

Dios, Amay nga Langitnon

Texto: William W. Phelps, 1792–1872. Nalakip sa nahaunang SUA (LDS) nga tulun-an sang himno, 1835.Lanton: Felix Mendelssohn, 1809–1847

Doctrine and Covenants 20:77, 79Isaias 53:2–5

Page 24: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

19

Matawhay q = 66-76

&b 34

œœ œ œ

œœ œ

œœ

œ œ œ ˙̇ œ

œœ ˙ ˙˙ œ

1. Da - kong ka - a - lam kag gug - ma Nag -2. Ha - mi - ling du - go nag - tu - lo; Ka -3. Lu - bos nag - tu - man si Je - sus Pad -4. Gin - tan - da - an n’ya da - la - non, Kag

? b34

œœœ œ œœ œ œ

#œœ

˙̇œœ

˙˙ œ

œ˙

˙

[ ]

&bœ

œ œœ œ

œœ

œœ

˙˙

œœ

œœn œœb œ

œ˙˙

œœ˙ œ

pu - no sa la - ngit Gin - pa - da - la Man -bu - hi n’ya gin - ha - tag, Wa - la’y sa - la angya - may hi - ma - ya “Pag - bu - ot mo Diosda - pun - ta pa - du - long Sa ka - pa - wa kag

? b˙˙

œœ

œœ

œœ

œ

œ

˙̇ œœ

˙ œœ ˙œœ

œ œ ˙

&b œœ œ

œœœ

˙

˙ œœ œœ œ

œ

œ

œ

œ

œ œœ˙˙˙

lu - lu - was Mag - an - tos ka - ma - ta - yon!gin - ha - lad, Ka - taw - han di - ma - lag - lag.tu - ma - non,” Ko - ro - nang du - tan - on.ka - bu - hi Di - in Dios mag - tam - bong.

? b

œ œ œœ ˙˙

œœ

˙˙

œœ œœ œœ

œ

œ˙ ˙̇

˙

U

u

[ ]

Dakong Kaalam Kag Gugma

Texto: Eliza R. Snow, 1804–1887Lanton: Thomas McIntyre, 1833–1914Mga bersikulo 1,2,5 kag 6 nagakabagay ilabi na gid sa sakramento.

Moises 4:1–2Alma 42:14–15

5. Sa handumanan sang lawas Tinapay kaunon, Kay Cristong Dios, isaksi man Kupa itagay ta.

6. Dakong himaya, balaan, Buko sang pagtubos! May gugma, kag may kaluoy Lakip katarungan.

Page 25: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

20

May kaligdong q = 76-88

&

## 34 ˙˙ œœ

˙̇ œœœœ œœ

œœ ˙̇

Œ˙̇ œœ

˙̇ œœ

1. Si Je - sus na - ta - wong ku - bos, Nag - ka - ri sa2. Sad - to i - sa ka Cor - de - ro, Ang Gi - nu - o3. Du - gu - on, nag - u - ga - yong; Sa hi - ma - ya4. Sad - to gin - ta - lik - dan Sia, Ka - ron Ha - ring

?

##34˙̇ œ

œ

˙

˙œœ

œœ œœ œœ ˙Œ

˙ œœ ˙˙

œœ

˙ ˙

[ ]

&

##œœ œœ

œœ˙̇Œ ˙˙ œœ

˙̇ œœœœ œœ

œœ ˙̇ Œ ˙˙

œœ

Hi - ma - ya. Ka - li - sud, su - bo, nag - an - tos; Pag - ba -Da - kong A - ko. Sad - to sa krus Sia nag-du - ko; Pa - nga-ma - pa - du - long. Gin - sik - way sang ta - wo N’ya, Ka - ronmay tro - no na. Sad - to Sia ta - nan gin - an - tos, Ka - ron

?

##œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙˙ Œ ˙̇ œ

œ

˙

˙œœ

œœ œœœœ

˙

˙ Œ˙˙

œ

œ

&

## ˙˙ œ ˙ œ

˙ Œ˙̇ œœ

˙̇ œœ œœ œœœœ ˙ .

œ ˙ œ˙

˙ .

lik mag - ga - hum Sia. Pag - ba - lik mag - ga - hum Sia.nod I - ya sak - yan. Pa - nga - nod I - ya - sak - yan.Ha - ring Ki - la - la. Ka - ron Ha - ring Ki - la - la.in - di na - ku - bos. Ka - ron in - di na - ku - bos.

?

##˙˙

œ ˙ œ˙Œ

˙ œœ ˙˙

œœ

˙

˙

œ

œ˙ ..˙

œ ˙ œ˙ ˙

[ ]

Si Jesus Natawong Kubos

Texto: Parley P. Pratt, 1807–1857Lanton: Giacomo Meyerbeer, 1791–1864, pinasibo

Lucas 2:7Mateo 25:31

Page 26: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

21

Masimbahonq = 69-84

&

# 34

˙̇#œœ

œœœœ

œœ

˙˙

œœ

˙ .

.˙˙˙ #

œœ

1. Dios nga A - may dung - ga ka - mi; Sang gras -2. Gras - yang Dios - non i - ha - tag; Yu - hum3. Ma - tin - aw nga tu - big im - non, Es - pi -

?

# 34

œœ # œ

œœœ

œ

œ

œ

œ

˙̇ œœ ˙ ..˙

˙̇ œœ

˙

[ ]

&

#

œœ n

œœ

œœ #

˙˙

œ œ ˙ ..˙ ˙̇

#œœ

œœœœ

œœœ

ya mo pa - dal - hi. Sa pag - am - bit sak -mong ’ga - ba - na - ag. Sam - tang ti - na - payri - tu mo ma - ang - kon. Pa - ta - wad o

?

#œœ

œœ

œœ ˙̇ œ

œ˙ ..˙

œœ # œ

œœœ

œ

œ

œ

œ˙

&

#

#˙˙

œ œ ˙ ..˙ œ œ œ

œœœ

œ

œœœ

˙˙

œœ

˙ .

.˙œ# ˙

ra - men - to, May pa - hu - way sa Gi - nu - o.nag - ka - on, Ma - ha - mu - ot ka sa a - mon.Gi - nu - o; Sa - la na - mon sa i - mo.

?

# ˙˙

œ

œ˙ ..˙ œ œ œ

œœœ

œœ œ ˙̇ œœ ˙ ..˙

# ˙œ

[ ]

Dios Nga Amay Dungga Kami

Texto: Annie Pinnock Malin, 1863–1935Lanton: Louis M. Gottschalk, 1829–1869; pinasibo ni Edwin P. Parker, 1836–1925

Doctrine and Covenants 59:9–122 Nefi 10:24–25

Page 27: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

22

Mapamalandungon q = 66-84

&bbbb 34 œœ œœ

œœ

œœ œœ œœ

œœœœœœ

œœ

œ ..œ œœ œ .œ .

1. A - ko na - ha - law - haw gid sa gug - ma ni Je - sus,2. A - ko na - ’bu - long sa I - ya tro - no na - na - og3. Ang ma - nga ka - mot gin - pi - las ba - yad sa u - tang!

? bbbb 34 Œ

˙ . ˙ . ˙ . œ œ .

Duweto

&bbbb

œ

j

œœœ

œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ

œœ œ ..œ n œœ b œ

..œœ

J

œ

A - ko nag - li - bog sa gras - ya nga gin - ha - tag n’ya.Ta - ba - ngan ka - lag sang su - bong kong’ ma - su - a - yon,I - ning ka - lu - oy, gug - ma ay - han ma - ka - lim - tan?

? bbbb ‰ ˙ . ˙ .

˙ .œ œ .

&bbbb

œœ

j

œœœœ

œœ œœ œœ

œœœœ

œœ

œœ

œ ..œœœœ ..œ

A - ko nag - ku - rog kay Sia ang gin - lan - sang sa krus,Nga Sia mag - ha - tag da - kong gug - ma sa su - bong ko,A - kon da - ya - won kag a - kon nga pa - lang - ga - on,

? bbbb ‰

˙ . ˙ . ˙ .œ œ .

Ako Nahalawhaw Gid

Page 28: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

23

&bbbb œœ

j

œœn œœ œœ

n œœœœ

œœœœ œœ œœ œ ..œ n œœ ˙b ˙

A - ko nga ma - ka - sa - sa - la I - ya gin - tu - bos.Sa - rang mag - ang - kon, mag - ga - wad, mag - pa - ka - ta - rong.Tub - tob sa ma - hi - ma - ya - ong’ tro - no Sia lud-han.

? bbbb ‰

˙ . ˙ .

˙ .˙ .

&bbbb œœ

œœ

œœ

œ .

.œœœœœ

œœ

œœ

œœ

œ ..œ œœ œœœœ œœ œœ

Ma - ka - ti - li - nga - la nga Sia mag - u - li - kid kag mag - pa -

? bbbbœ

œ

œ

œœœ

œ ..œœœœœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ ..œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

[

Harmoniya

&bbbbœ ..œ œœ ˙̇

œ

œ

œ

œœœ

œ ..œœœ˙˙

œ ..œœœ œœ œ

œ˙˙

ka - ma - tay! Ma - ka - ti - li - nga - la, ang i - ya gug - ma!

? bbbbœ . œ ˙ œœ œœ œ œ .

.œn œœ

˙

˙

n œ .

œœ

œœ

œœ

˙

˙

œ . œ ˙ œ

]

Texto kag Lanton: Charles H. Gabriel, 1856–1932 Mosias 3:5–8Juan 15:13

Page 29: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

24

May kaligdong q = 72-84

&bbb44 œœ œœ œœ œœ œœ œ ..œ œ

œ

j

œœ

œœ

1. May ber - deng bung - yod sa la - yo, Sa2. ‘Di ma - tung - kad, ’di ma - a - soy, I -3. Wa - la’y i - ban nga ma - a - yo Sa -4. I - ya ki - ta gin - hi - gug - ma! Hi -

? bbb44

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ .

.œœœ

J

œœ

œœ

[

&bbb œœ

œœ œ

œ œœ˙ ..˙

œœ

œœ n

œœ

œœ œœ

gwa sang dak - ban - wa, Na - lan - sang did - to’ngyang ka - sa - ki - tan, A - pang ang pag - an -la ma - ba - ya - ran. Gan - ha - an I - yagug - ma - on man Sia, Mag - sa - lig nga ga -

? bbbœœ

œ

œ

œ œ ˙ ..˙œ œ œœ œœ bœœ

œœ

œ

œ

&bbb œœ œœ œ

œœœ

œœ

œœ

œœ œœ˙ ..˙

Gi - nu - o, Ma - lu - was lang ki - ta.tos ni - ya Gin - ha - lad sa ta - nan.ma - buk - san Sa la - ngit ma - sud - lan.wa - ron N’ya, Kag Sia tu - ma - non ta.

? bbb

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ

œœ

œ

œ

œ

œ˙ ..˙

]

May Berdeng Bungyod sa Layo

Texto: Cecil Frances Alexander, 1818–1895Lanton: John H. Gower, 1855–1922

Juan 19:16–20Mga Hebreo 13:12

Page 30: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

25

Mainiton q = 76-88

&bb 34 œœ

œœ

œœ

œœ

œœ œœ œœ œ ..œœœ œœ œœ œœ œœ

œœ

1. Mag - am - ba ki - ta bu - la - han kay Je - sus nga - lan, Da -2. Na - lab - yan ni - ya gan - ha - an sang ka - ma - ta - yon, Ka -3. I - na - gaw ni - ya ang ya - bi sang ka - ma - ta - yon, U -4. Ang ti - na - pay kag tu - big a - mong la - ra - wan Ha -

? bb 34

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœœœ

œœ

œ ..œœœ

œœ œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

[ ]

&bb˙̇ œœ n œœ

œœœœ

œœ œœ œœ œ ..œ

œœ œœ œœ œ ..œœœœœ œœ

ya - won kag pa - si - dung-gan Sia nga nag - pa - a - gay du-go salu - wa - san gin - tan - yag Ka - lag sang ma - nga na - ka - sa - lalo sang man-og di - nug - mok; Nag - man-do buk-san gan-ha - an sanglad ni - ya sa sa - la; Ma - nga San - tos mag - am - bit kag mag-

? bb˙˙

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

œ .

œ

œ

œ

œœœ

œ ..œœœ

œ

œ

œ

œ

&bbœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ

˙ œœ

˙˙

œ ˙˙œ . œ

Jœ œ . œ œ œ œ

Kal - bar - yo, Ma - bu - hi lang ki - ta.gin - ta - wag, Sa la - ngit mag - ti - pon.pri - so - han, Mi - na - tay nag - ba - ngon.sak - si nga, Na - dum - du - man n’yo sia.

? bb˙˙

œœ

˙

˙

œœ˙ œœ ˙ œ

œ

˙˙œ . œ œ

˙

[ ]

Mag-amba Kita Bulahan Kay Jesus Ngalan

Texto: Richard Alldridge, 1815–1896Lanton: Joseph Coslett, 1850–1910

2 Nefi 9:5, 10–11Moises 4:20–21

Page 31: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

26

Mahinay q = 72-84

&b 34 ˙

˙œœ œ œ œœ

œœ

œœ œœ œœ œœœœ

˙˙

œœ˙

1. Sa pag - pa - u - bos, a - mon Man - lu - lu -2. Sud - li a - mon ka - sing - ka - sing; Tud - lu - an

? b34

˙̇ œ

œœ œ œ

œœ

œ

œœ

œœ

˙

˙

œ

œ

˙̇ œœ˙

[ ]

&b ˙̇ œœ œ

œ œœœœ ˙ . ˙

˙œœ œ œ œœ˙ . ˙

was gin - am - po na - mon, Gin - pa - ka - ma -sang pag - hi - gug - ma. Ka - bay pa nga

? b

˙˙

œ

œ

œ

œ

œœ

œ

œ˙ ..˙ ˙̇ œ

œœ œ œ

œ˙

&b ˙ œœ œœ œœ

œœ˙˙

œœ

˙̇ œœ œœ œœ

œœ ˙ .œ œ ˙ .

a - yo ti - na - pay, tu - big sa nga - lan mo ka - ron.ang a - mon pa - nga - mu - yo ma - dung - gan ni - mo.

? b

œ

œ

œœœœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙̇ œœ

˙˙

œ

œ

œ

œ

œœ

œ

œ˙ ..˙

Sa Pagpaubos, Amon Manluluwas

Page 32: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

27

&b ˙˙

œœ #

œœ

œœ œœ˙̇ œœ œœ n œœ œœ

˙̇ œœ

In - di ko ma - lim - tan, O Man - lu - lu - was, ngaKay kon a - mon ma - pa - ki - ta ang i -

? b

˙̇ œœ

œœ

œœ

œ

œ

˙˙

œœ

œœ

œœ

œ

œ

˙˙

œœ

&b œœ

œœœœ

œœ œœ œœ ˙ .œœ œœ

œœ

œœ œ œ

œœ ˙ œ

nag - a - gay du - go mo Sang mag - du - log angmong ha - lad nga ba - la - an, Gi - nu - o ba - tu -

? b

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ

˙ œœ œœ

œœ ˙ œœ

œ œ œ œ

&b œ œ œœ œ œ œ œ œœ

˙˙

œœ

œœ

œœœœ ˙̇ œœ ˙ ..˙

˙ œ œ

ta - gi - pu - su - on Sang sa krus sang Kal - bar - yo.na ka - mi li - wat Ma - ga - sa - nag hi - ma - ya mo.

? b

œ œ œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œœœ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œ

œ˙ ..˙˙

[ ]

Texto: Mabel Jones Gabbott, n. 1910. © 1948 SUA (LDS)Lanton: Rowland H. Prichard, 1811–1887

2 Nefi 2:7Doctrine and Covenants 59:9

Page 33: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

28

Maudyakon q = 96-112

&bb 44 œœ

˙˙

œœ

œœ

˙˙

œœ

œœ

˙̇ œœ œœ œ ..œœœ

j

œœ

1. Ang Es - pi - ri - tu sang Dios daw ka - la - yo!2. Ang Gi - nu - o na - ga - pa - du - gang i - hi - ba - lo,3. Mag - ti - pon ’ta sa ma - lig - dong nga es - pi - ri - tu,4. Ang ad - law bu - la - han ang kar - ne - ro kag ang leon

? bb 44

œ

œ

˙

˙

œœ œœ˙ œœ

œœ ˙˙

œœ

œœ

œ .

œ

œ

J

œ

œ

˙

[ ]

&bb

œœ œœœœ

œœ

œœ

œœ œ œœ

œ

œ

œœ

œœ œ

œ œœ˙ ..˙œ

Hi - ma - ya sa u - li - hing ad - law na - ga - but - lak;Bi - na - lik ma - nga hu - kom pa - re - ho sad - to.

’Pa - lap - nag sang gin - ha - ri - an sang la - ngit sa lu - was,U - lu - lu - pod mag - pa - hu - way nga wa - la’y ka - a - kig,

? bb œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœœœ

œœ

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

˙ .

&bb

œœ˙˙

œœ

œœ

˙˙

œœ

œœ

˙̇ œœ œœ œ ..œœœ

j

œœ

Ang ma - nga pa - nan - a - won kag bu - gay ya - ri na,Ang a - lam kag ga - hum sang Dios na - ga - san - yog;A - gud ma - nub - li ta pa - a - gi sa pag - tu - oSam - tang si E - fr’im pu - rong - pu - ro - ngan sa Si - on,

? bbœ

œ

˙

˙

œœ œœ˙ œœ

œœ ˙˙

œœ

œœ

œ .

œ

œ

J

œ

œ

˙

&bb

œœ œœœœ

œœ

œœ

œœ œ œœ

œ

œ

œœ

œœ œ

œ œœ˙ ..˙œ

Ang ma - nga ang - hel ma - ka - ri sa pag - bi - si - ta.Ang ta - bon sang du - ta na - ga - a - mat i - dog.Sang ma - nga bu - gay kag hi - ma - ya sang Dios.Si Je - sus na - na - og sa ka - ru - sang ka - la - yo!

? bb œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœœœœœœ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

˙ .

Ang Espiritu Sang Dios daw Kalayo

Page 34: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

29

&bb

œœ ˙̇ œœœœ ˙̇ œœ

œœœœ

œœœœ n

œœ

œ œ œ œ˙ œ

Mag - am - ba, Mag - sing - git u - pod sa la - ngit, Da -

? bbœ

œ

˙

˙œœ

œ

œ

˙

˙œœ

œ

œ

˙

˙

œœ

œ

œ

œœ œ

œœœ

&bbœ œ

˙ œœ

œœ ˙̇ œœ

œœ

˙

˙œ .

.œœœ

j

˙ ..˙œ œ œ

ya - won, da - ya - won ta ang Dios si Je - sus!

? bb œœ

œœ

œœœœ

œ

œ

˙˙

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œ .

œœ

J

˙ ..˙

&bb œœ

œ œ œœ

œœ ˙̇

œ

œœœ

œ ..œœœ

j

œœ n

œœ

œ œ œ œ˙ ˙ œ

Ang hi - ma - ya sa ka - hi - ta - a - san i - ha - tag,

? bbœœ

˙ œœœ ˙

˙œœ

œ

œ

œ ..œœœ

J

œœœ

œ

œœ œ

œœœ

œœ

œ

[

&bbœ œ

œ . œ

jœ œ œ

œœœ

œœ

œ

œ

œœœœ

˙˙

œœœœ

˙ .

.˙œ ˙ œ

Kag buas, wa - la’y ka - ta - pu - san A - men kag a - men!

? bb

œ

œ

œ . œ

j

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ

œ

œœœœ ˙ œ

œ

œ

œ

˙ ..˙˙

˙

]

Texto: William W. Phelps, 1792–1872. Nalakip sa nahaunang SUA (LDS) nga tulun-an sang himno, 1835. Gin-amba sang pagpahanungod sang Templo sa Kirtland sang 1836.Lanton: Henry Tucker, mga 1863

Doctrine and Covenants109:79–80

Doctrine and Covenants 110

Page 35: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

30

May kapag-on h = 56-72

&

# 22

œœœ

œœ

œ œœ˙ ..˙ œœ

œœœœ

œœ

œœ ˙ ..˙œœ

1. Sa i - ba - baw bu - kid, Gin - hum - lad ha - ya - hay.2. Ang Dios na - ga - dum - dom, Tug - an ni - ya sad - to3. Ba - lay pa - tin - du - gon, Ma - ki - tang hi - ma - ya,4. Sang la - yi nga da - yon, Did - to ki - ta tun - an,

?

# 22

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙ ..˙

œ

œ

œœ

œœ œœ

œœ

˙ .

[ ]

&

#œœ

œœ œ œœ# œœ

˙˙ ˙̇ œœ œœ # œœ œœ ˙ .

œ˙ .

Ma - nga pung - sod tan - aw; Ta - nan gi - na - pay - pay.Nga did - to sa Si - on Ang Ka - ma - tu - o - ran!Ka - taw - han ma - dung - gan Sa pung - sod nga i - ban.Sang ka - ma - tu - o - ran, Du - ta du - ma - la - han.

?

œ

œœ

œœ

œœ œ

œ˙˙

˙

˙œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ˙ ..˙

&

#

œ œ

œ œ œ ˙ . œ œœœ

œœ# œœ

˙ .

Œ Œœ œ œ ˙ .

œ œ

Sa De - se - ret, nga ma - hi - da - e - ton,Ka - sa - nag n’ya mag - bi - hag pa - nan - awMa - tak - lad ’ta, Gi - nu - o sim - ba - hon,Da - lan ni - ya wa - la’y ka - ta - pu - san,

?

#Œ Œ œ œ œ ˙ . œ œ œœ œ œ

œ

˙ ..˙œ ˙ ˙

˙ . œ œ œ

&

# œ

œ

˙

˙

˙

˙œœ

œœ œœœœ ˙

˙ ˙̇ ˙ ..˙

Bu - kid sang Dios pa - tin - du - gon!Ta - nan sa u - li - hing ad - law.Ang pu - long n’ya, tun - an na - ton.Pa - tay na - ton lu - wa - son man.

?

# Œ Œ œœœœ

œœ œ#

œ

œœœ

œ

œ

˙˙

œ œ ˙ ..˙œ˙

[ ]

Sa Ibabaw Bukid

Texto: Joel H. Johnson, 1802–1882Lanton: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Isaias 2:2–3Isaias 5:26

Page 36: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

31

May kalig-on q = 72-96

&b 44

œœœ œ ..œ œ

œœœ

œ ..œ œœ œœœœ œœ œœ œœœ

1. Mag - ham - bal a - no’ng ka - ma - tu - o - ran? A - li2. I - ham - bal a - no’ng ka - ma - tu - o - ran? Ma - si -3. Cet - ro sang ma - pi - gu - son ma - hu - log, Sa ham -4. Mag - ham - bal a - no’ng ka - ma - tu - o - ran? Sia a -

? b44

œœœœ

œ ..œœœ œœ œ .

.œœœ

œœ

œœ œ œ œœ œ œ

[ ]

&bœœ

œ ..œœœ

œœ

œœ

œœ

˙ ..˙ œ . œ

œœ

œ ..œœœ

œœ

œœ

œœœ . œ

sia nga hi - yas sang du - ta, Kag ka - ma - tu - o - ran la - binglaw nga pad - ya han - du - mon; Sa ka - da - dal man ang bad - lakpak si - nang ka - ta - ru - ngan. A - pang ka - ma - tu - o - ran ma-mong u - li - hi kag u - na. Bi - san ang la - ngit kag du - ta

? b

œœ œ .

.œœœ

œ œœœœ ˙ ..˙

œ .

œ

œ

œœ

œ ..œœœ

œœ œœ

œœœ

&b œœ

œ ..œœœ

œœ œœ œœœœ œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ œœ

bi - lid - hon kon Ang ko - ro nang ma - la - ha - lon sang ha -pa - ngi - ta - on U - kon sa la - bing ma - ta - as nga la -ga - pa - bi - lin Ma - ga - pa - ngi - ba - baw ang ma - pag - onmag - ta - li - wan, Ka - ma - tu - o - ran ma - ga - lu - pig sa

? b

œ

œ

œ .

œ

œ

œœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œœœœ

œœœ œ œ œ œ œ

U

u

&b œœ œ ..œ

œœ œœ œ . œ œœœ ..œ œœ œœ

œ ..œ œœ ˙ ..˙œ . œ

ring bu - ga - lon, Lag - do kag hig - ko nga ka - bi - gon.ngit sa - ka - a, A - mong han - dum nga dung - ga - non.nga sad - sa - ran, ’Di mag - da - ug ang ma - pi - gu - son.ka - la - i - nan, ’Di - mag - bal - hin, wa’y ka - ta - pu - san.

? b

œ

œ

œ .

œ

œ

œ

œ

œ .

œ

œ

œœ

œ ..œœœ

œ

œ

œ .

œ

œ˙ ..˙

][

Maghambal, Ano’ng Kamatuoran?

Texto: John Jaques, 1827–1900Lanton: Ellen Knowles Melling, 1820–1905

Doctrine and Covenants 93:23–28Juan 18:37–38

Page 37: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

32

Masinadyahon q = 100-120

&

## 34 œ ..œ œœ œ œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ œœœœ

œœ

œœœ

1. Mag - ka - li - pay ’ta sa ad - law sang ka - lu - wa - san.2. Mag - hi - ni - gug - ma - a - nay kag ’di mag - pa - a - loy,3. Sa pag - tu - o mag - sa - lig ki - ta kay Je - ho - va

?

##34

œ ..œ

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

œœ œ œ

œ œœœ

&

## œœ

œœ œœ œœ œ

œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙̇

In - di du - mu - lu - ong sa ka - li - bu - tan.In - di mag - ma - la - ut ki - ta mag - i - sa.Mag - tuy - toy sa a - ton si - ning i - nad - law,

?

##œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ œ œ ˙œ œ œ ˙

&

##œ . œ œ œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ œœœœ

œœ

œœœ œ

Ma - a - yong ba - li - ta ’ga - ta - wag sa a - ton,Sam - tang ang ’di dios - non na - had - lok, ’ga - ku - rog,Pag - ti - law ta - pos na kag ki - ta ban - ha - won.

?

##œ . œ œœ

œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

œœ œ œ

œ œœœ

œ

&

## œœ

œ .

.œœœ

j

œ ..œ œœ˙̇ œ ..œ œœ œœ

œœœœ

˙˙

Ya - ri du - gay - du - gay pag - tu - bos ma - ang - kon,Ban - ta - yan ang ad - law sang Man - lu - lu - was ta,U - pod sa ma - ta - rong pag - ka - ri ni Je - sus.

?

##œœ

œ ..œ

œœ

J

œ .

œ

œ

˙˙

œ ..œœœ

œœ œ œ

œ

˙˙

œ

Magkalipay ’Ta

Page 38: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

33

&

## œœ

˙˙

# œ ..œœœ

œœ

œ ..œ

œœ

j

˙˙

# œ ..œœœ

œœ

œœ

Ta - nan nga gin - tug - an ang San - tos ha - ta - gan,Ta - nan nga gin - tug - an ang San - tos ha - ta - gan,Ta - nan nga gin - tug - an ang San - tos ha - ta - gan,

?

##œœ ˙̇ # œ . œ œ

œ œ ..œ œœ

J

˙̇ # œ . œ œœ œœœ . œ œ . œ

&

## œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙̇

Sa bi - log nga ad - law in - di hi - lab - tan,Sa bi - log nga ad - law in - di hi - lab - tan,Sila pu - rong - pu - ro - ngan sa ka - la - ngi - tan,

?

##œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ œ œ ˙œ œ œ ˙

&

##œ ..œ œœ œ œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ œœœœ

œœ

œœœ

Ang du - ta ma - ngin su - bong sang Har - din sang E - den,Ang du - ta ma - ngin su - bong sang Har - din sang E - den,Ang du - ta ma - ngin su - bong sang Har - din sang E - den,

?

##œ .

œ

œœœ

œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

œœ œ œ

œ œœœ

[

&

## œœ

œ .

.œœœ

j

œ ..œ œœ˙̇ œ ..œ œœ œœ

œœœœ

˙˙

Si Je - sus mag - si - ling, “Ka - ri ka sa a - kon.”Si Je - sus mag - si - ling, “Ka - ri ka sa a - kon.”Si Cris - to mag - i - sa sa ka - taw - han Ni - ya.

?

##œœ

œ ..œ

œœ

J

œ .

œ

œ

˙˙

œ ..œœœ

œœ œ œ

œ

˙˙

œ

]

Texto: William W. Phelps, 1792–1872. Nalakip sa nahaunang SUA (LDS) nga tulun-an sang himno, 1835.Lanton: Henry Tucker, mga 1863

Moises 7:61–67Ika-10 nga Artikulo sang Pagtuo

Page 39: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

34

May kapag-on q = 96-116

&

# 34 œ .

.œœœ

j

œœ

˙˙

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

˙˙

1. ‘Hi - mo hus - to; ad - law na - ga - but - lak,2. ‘Hi - mo hus - to; ga - pos ’ga - ka - hu - log,3. ‘Hi - mo hus - to; mag - u - nong wa’y had - lok,

?

# 34œ .

œ

œ

j

œ

œ

˙

˙

œ

œ

œœœœ œœ

œ

œ

˙

˙

[

&

#

œ ..œ œœ

j

œœ œœœœ

œœ

œ ..œ

œœ

jœœ

˙ .

I - wag sang ka - hil - wa - yan ’ga - su - gat.Ka - de - na sang u - li - pon ta - pok na;Pa - da - yu - na ang pun - ta ya - ra na.

?

# œ ..œ

œœ

J

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ ..œœœ

J

œœ˙ .

]

&

#œ .

.œœœ

j

œœ

œ .

.œœœ

j

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

˙˙

Ang ang - he - les sa a - ton ’ga - pa - ni - lagI - ni - wa - gan pag - la - um ang ma - ta - rongMa - tang ’ga - ta - ngis in - di na mag - lu - ha.

?

# œ .

œ

œ

j

œ

œ

œ .

œ

œ

j

œ

œ

œœœœ œœ

œ

œ

˙

˙

&

#

œ ..œ œœ

j

œœ œœœœ

œœ

œ ..œ

œœ

jœœ

˙ .

Kon ki - ta gid na - ga - hi - mo hus - to!Ka - ma - tu - o - ran na - ga - pa - da - yon!Bu - gay ’ga - hu - lat, Hi - mo sing hus - to!

?

# œ ..œ

œœ

J

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ ..œœœ

J

œœ˙ .

Himoa Ang Husto

Page 40: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

35

&

#

œœ œœ œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ ˙̇

Di - li mag - ta - ka sa pag - hi - mo hus - to.

?

# œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

&

#

œœœœ

œœ

œ

œœœ

œœ œœ

j

#œ ..œ œœ

˙ ..˙

Mag - tin - dog pa - ra sa ka - hil - wa - yan;

?

# œ œ œ œœ œ œ

œ

œ

œ

J

œ .

œ

œ˙ ..˙

œ œ œ œ

&

#œ .

.œœœ

j

œœ

œ .

.œœœ

j

œœ

œ ..œ

œœ

jœœ

œœ

˙˙

May ka - i - sog tu - lu - ka ang buas dam - lag.

?

# œ .

œ

œ

j

œ

œ

œ .

œ

œ

j

œ

œ

œ ..œœœ

J

œœœ

œ

˙

˙

&

#

œ ..œ œœ

j

œœ œœœœ

œœ

œ ..œ

œœ

jœœ

˙ .

Dios ma - ga - am - lig, Hi - mo - a’ng hus - to!

?

# œ ..œ

œœ

J

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ ..œœœ

J

œœ˙ .

Texto: Wala pangalan. The Psalms of Life, Boston, 1857Lanton: George Kaillmark, 1781–1835

Deuteronomio 6:17–18Helaman 10:4–5

Page 41: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

36

May kaalikaya q = 76-92

&

## 44œ . œ œœ œ . œ œ . œ œ ..œ

œœ˙̇ œœ œ . œœ . œ œ . œ œ . œ œ . œ

1. Sa - la - mat, O Dios sa ma - na - lag - na Nga mag -2. Kon ang gal - um sa i - ba - baw na - mon Mag - pa -3. Mag - am - ba sa i - ya nga ka - lu - oy. Ad - law

?

##44œ . œ œ

œœ ..œœœ œ ..œ

œœœ ..œ

œ

œ

˙

˙œœ œ ..œ

œœœ

[

&

##œœ œ ..œ œœ

œœœ ..œ œœ ˙ ..˙ œ . œ œœ œ . œœ . œ œ . œ

tuy - toy sa a - mon ka - ron. Sa - la - mat sahog sang a - mon ka - li - nong, May - yu - hum sanggab - i si - a’ng da - ya - won, Ka - li - pay sa

?

##œœ

œ ..œœ

œ

œœ

œ ..œœœ

˙ .

.˙œ . œ œ

œœ ..œ

œœœ

]

&

##

œ . œ œ ..œœœ

˙̇ œœ œœ œœ œ ..œœœ œœ œ ..œ œœœ . œ

ma - a - yong ba - li - ta Nga ma - ga - i - wag sa a -pag - la - um sa a - mon, La - pit na ang ka - lu - wa -ma - a - yong ba - li - ta, Mag - ha - tag bu - hi nga su -

?

##œ ..œ

œœ

œ ..œ

œ

œ

˙

˙

œœ

œœ

œœ

œ ..œœœ œ œ .

œ

œ

œ

U

u

Salamat, O Dios sa Manalagna

Page 42: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

37

&

##˙ ..˙

œœœœ

œ .

.œœœ

œœ œ ..œ œœ ˙̇ œœ œ . œœ . œ

mon. Sa - la - mat sa ma - nga bu - gay mo sa ma -san. May sa - lig ka - mi sa Gi - nu - o. Na - pa -ga. Kag sa da - yon nga ka - him - pi - tan Sang tam -

?

##˙ ..˙

œœ

œœ

œ ..œœœ

œœ

œ .

œ

œ

˙

˙œœ œ ..œ

œœ

&

##œœ œ ..œ œœ

œœœ ..œ œœ ˙ ..˙

œœœœ

œ .

.œœœ

al - wan mong ma - nga ka - mot. Ma - li - pay ka -ma - tud - an na sang u - na. Ang ma - la - u -pad kag ma - nga ma - pi - san, Nag - sik - way ma -

?

##œœ

œ ..œ

œ

œ

œœ

œ ..œœœ

˙ .

œœ

œœ

œ ..œœœ

[

&

## œœ œ ..œ œœ ˙̇ œœ œ . œ œœ

œ ..œ œœ œœœ ..œ œœ ˙ .œ . œ ˙ .

ming mag - a - la - gad, Kag mag - tu - man sang i - mo su - go.ton nga ka - a - way Sa u - li - hi si - la’ng ma - ma - tay.a - yong ba - li - ta Sang ka - li - pay ’di ma - ka - ki - ta.

?

##œœ

œ .

œ

œ

˙

˙œœ œ ..œ

œœ

œœ

œ ..œœœ

œ

œ

œ .

œ

œ˙ ..˙

]

Texto: William Fowler, 1830–1865Lanton: Caroline Sheridan Norton, 1808 mga 1877

Doctrine and Covenants 21:1–5Mosias 2:41

Page 43: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

38

May kalinong q = 72-84

&

# 44œ œ œœ

œœ

œœ

œœ

œœœ

œœœ

œœœ œœ œ œœ

œœ

œ œ œ

1. Bu - hi gid ang Ma - nu - nu - bos ko. Ma - ka - li - li -2. Bu - hi Sia, mag - sang - kap sa a - kon. Bu - hi Sia, mag -3. Bu - hi Sia, Ab - yan kong la - ngit - non. Hi - gug - ma - on4. Bu - hi Sia! nga - lan hi - ma - ya - on! Bu - hi Sia, Man -

?

# 44 œ

œ œ œœ œ ˙˙

œœ

Œœ œ œœœ ˙ ˙

u

U[ ]

Unison

&

#

œœ

œœ

œœœ

œœœ

œœœ œ œ . œ

jœ œ œ œ

œ œ . œ

J

œœ

pay i - ning pu - long! Na - bu - hi nga pa - tay sad -tuy - toy sing da - yon. Bu - hi Sia, a - ko li - pa -a - ko sing da - yon. Sam - tang bu - hi mag - am - ba -lu - lu - was na - kon. Ka - tam - is si - ning ka - li -

?

# œ ˙˙

œœ

Œ

œœ œœ œœœœ

u

U

&

#˙ . œ œ œ .

.œœœ

jœœ

œœ

œœ

œœ

˙ .

.˙œ œ œ œ œ

to. Bu - hi Sia, bu - hi’ng Pa - ngu - lo ko.yon. Bu - hi Sia, ya - mo ko u - lik - don.

’ko. Ha - ri, Pa - ri, ma - na - lag - na ko.pay: “Bu - hi gid ang Ma - nu - nu - bos ko!”

?

œ œ œ œ ˙˙ ˙

˙

˙ ..˙

˙ . œ # œ

Buhi Gid ang Manunubos Ko

Page 44: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

39

&

#

œ œœ .

.œ œœ

j

œœ œœœœ

œœ ˙ ..˙ œ œœ .

.œ œœ

j

œ œ œ œ

Bu - hi Sia, a - ko hi - gug - ma - on. Bu - hi Sia, ma -Bu - hi Sia, mag - du - la kul - ba - ko. Bu - hi Sia, mag -Bu - hi Sia, mag - ha - tag gin - ha - wa Ka - ma - ta - yonBu - hi Sia, nga - lan hi - ma - ya - on! Bu - hi Sia, Man -

?

# œœœœ

œ ..œ

œœ

J

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙ ..˙

œ

œ

œ

œœ ..œ

œœ

J

Harmony

&

#œœ œœ

œœœœ ˙ ..˙ œœ œœ œ ..œ œœ

j

œœœœ

œœ œœ

nug - a - pin na - kon. Bu - hi Sia, ka - lag ko sa - gu -pa - hid lu - ha ko. Bu - hi Sia, dug - han ko taw - ha -gin - lu - tos ni - ya. Bu - hi Sia, ba - lay ko han - da -lu - lu - was na - kon. Ka - tam - is ka - li - pay si - ning

?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙ ..˙ œ

œœœ

œ ..œ

œœ

J

œœ

œœ

œœ

œœ

&

#

˙̇œœ

œ œ œ ..œ œ

jœœ œœ œ

œ œœ˙ ..˙

œ œ œ

J

ron. Bu - hi Sia, a - ko i - na - ku - pon.yon. Bu - hi Sia, bu - gay pa - am - bi - ton.on. Bu - hi Sia, did - to a - ko dal - hon.pu - long: “Bu - hi gid ang Ma - nu - nu - bos ko!”

?

# ˙œœ œ

œ# œœ

œ .

.œœœ

J

n œ

œ

œ

œœœ

œœ

˙ ..

.

˙

˙

˙

[ ]

Texto: Samuel Medley, 1738–1799. Nalakip sa nahaunang SUA (LDS) nga tulun-an sang himno, 1835.Lanton: Lewis D. Edwards, 1858–1921

Job 19:25Mga Salmo 104:33–34

Page 45: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

40

May kaligdong q = 66 - 80

&

44 œ ..œ œœ

j

œœ œœ œœ œœœœ œœ

˙̇œ ..œ

œœ

j

1. Dios ma - ngin sa i - mo, pa - a - lam; I - yang2. Dios ma - ngin sa i - mo, pa - a - lam; Sa i -3. Dios ma - ngin sa i - mo, pa - a - lam; Tin - dog

?

44

œ ..œ

œœ

J

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ œ ˙˙

œ .œœ

J

œ œ .

[

&œœ œœ œœ œœ ˙̇ ˙̇ œ .

.œœœ

j

œœ

œœ

œ œœ œ

lay - gay u - ba - yan ka; U - pod sa kar - ne - romo nga pang - la - ka - ton, Hak - son ka sang I - yaha - ya - hay sang gug - ma; Ang ka - ma - ta - yon lu -

?

œœ

œœ

œœ

œœ

˙

˙

˙

˙

œ ..œ œœ

J

œœ œœœœ

œœ

& ˙̇ ˙̇ œ ..œ œœ

jœœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ

ni - ya. Dios ma - ngin sa i - mo, pa - a - lam.but - kon. Dios ma - ngin sa i - mo, pa - a - lam.pi - ga. Dios ma - ngin sa i - mo, pa - a - lam.

?

˙

˙˙˙

œ ..œ

œœ

J

œ

œ

œ

œœœ

œœ œ œ

œœœ

œ

u

U ]

Dios Mangin Sa Imo

Page 46: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

41

& œ ..œœœ

œœ œ œ .

.œœœ œœ

˙̇ œ ..œ œœ˙ œ

Pa - a - lam, Pa - a - lam, Tub - tobPa - a - lam, pa - a - lam, pa - a - lam

?Œ Œ

œœ

œœ

œ

œ

œ .

.œœœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ ..œ

œœ

& œ ..œœœ

j

œœ œœ œ œ ˙ ..˙œ ..œœœ

œœ œ œ .

.œœœ

œ œ ˙ œ

kay Je - sus nga ti - i - lan, Pa - a - lam, pa - a -pa - a - lam, Pa - a - lam, pa - a -

?

œ .

œ

œ

J

œ

œœœ œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œŒ Œ

œœœœ

œ

œ

œ .

.œœœ

&œœ

˙ ..˙ œ ..œ œœ

j

œœ œœ œ œ œœ œœ ˙œ œ ˙

lam, Dios ma - ngin sa i - mo, pa - a - lam.lam, pa - a - lam,

?

œœ

œœœœ

˙˙

œ ..œ

œœ

J

œ

œœœœœœœ œ œ

œ˙̇œ

U

u

Texto: Jeremiah E. Rankin, 1828–1904Lanton: William G. Tomer, 1833–1896

2 Mga Taga-Tesalonica 3:16Numeros 6:24–26

Page 47: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

42

Mainiton q = 42-56

O Amay Ko

&

# 34

œœœœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ œ œ œ

œ œ œ

1. A - may ko nga na - ga - pu - yo Sa ha - lang -2. Sa ma - hi - ma - ya - ong ti - nu - tu - yo Sa du - ta3. Na - tun - an ko nga taw - gon kang A - may, Pa - a - gi4. Kon a - ko ang ma - ga - ta - li - wan, I - hig - da

?

# 34

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ

[ ££ £

£££

&

#œ .

œ

œ

j

œ

œœœœœ

˙˙ œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœœœ

don nga pu - luy - an, San - o a - ko ma - ba - lik sagin - bu - tang mo a - ko Kag gin - pa - nas pa - num-sa Es - pi - ri - tu mo, A - pang tub - tob i - pa - num-ang pa - tay’ng la - was ko, A - may, I - loy, a - ko sug - a -

?

# œ..œ

œœ

J

œœ

œœ œœ

˙

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

]

£

£ £ £

££

&

#œœ

œœ œ œ œ œ .

.œœœ

j

œœ

œœ œœ

˙˙œ œ œ

i - mo Kag ma - ki - ta li - wat na - wong mo?du - man Sa ma - nga ka - ab - ya - nan sad - to;ba - lik, I - hi - ba - lo ’di ko ma - hang - pan.la - won Sa ha - ri - a - non nga pu - luy - an

?

# œœ œœ œœœœ

œœ

œ .

œ

œ

J

œ

œœœ

œœ

˙

˙

£

£

£

£

Page 48: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

43

&

#

œœ

œœ

œœ

œ ..œ

œœ

j

œœœœ

œœ

œœ

œœ œ

œ œœ œ œ

Sa I - mong ba - la - ang’ pu - luy - an Es - pi - ri -A - pang ka - sa - mi may i - sang ti - ngug Ga - hu -Sa la - ngit ang gi - ni - ka - nan Si - la ba -Sa u - li - hi kon ma - ta - pos Ta - nan nga

?

# œ œ œ œ ..œ

œœ

J

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œœ œœ œœœ œ œ

£

£

£ £

££

&

#œ ..œ

œœ

j

œœœœœœ

˙˙

œœ

œœ

œœ

œ ..œ

œœ

j

œœœœœœ

tu ko ba - la gi - kan? Sang u - na kong pag - ka -tik “day - o ka - di - ri,” Na - bat - ya - gan ko a - ko nag -la na - ga - tag - i - sa Wa - la i - ni sa ka - ta -gin - su - go ni - mo, Kon i - mo nga pa - ga - tu -

?

#œ .

œ

œ

J

œ

œœœœœ ˙ œ œ œ œ .

.œœœ

J

œœœœœœ

˙ œ œ œ

££

£ £

£

&

#œœ

œœ œœ

œœ

œœ

œ ..œ

œœ

j

œœ œœ

j

˙̇

ba - ta, Did - to ba - la gin - a li - la?ta - lang Gi - kan sa ka - hi - ta - a - san.ru - ngan, Did - to may i - loy a - ko.gu - tan Ma - pu - yo ’ko sa i - mo.

?

# œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ ..œ

œ

œ

J

œ

œ

œ

œ

J

˙

˙

œ œ œ

£

£ £

£

]

Texto: Eliza R. Snow, 1804–1887Lanton: James McGranahan, 1840–1907

Mga Taga-Roma 8:16–17Mga Binuhatan 17:28–29 (22–31)

Page 49: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

44

Mainiton q = 88-108

&

# 44

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ œœ˙˙ œ ..œ

œœ

j

œœ

œœ

˙ ..˙

Œ

1. Kon may gug - ma sa ba - lay Ka - ta - hum ta - nan;2. Pa - yag nga ma - li - pa - yon, May pag - hi - gug - ma;3. Kon may gug - ma sa ba - lay La - ngit ’ga - yu - hum;

?

# 44

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœœ

˙

˙

œ .

œ

œ

j

œ

œ

œ

œ

˙ ..˙ Œ

][

&

#œ .

œ

œ

jœœ œ

œœœ œœ

˙̇œœ

œœ

œ ..œ

œœ

j

˙ .

Œ

Kon may gug - ma sa ba - lay Ka - li - pay ta - nan.Ka - a - kig kag ka - hi - sa Sa ba - lay wa - la.Ka - li - bu - tan ma - sad - ya Sa pag - hi - gug - ma.

?

# œ . œ

jœœ œ œ

œœœ

˙˙

œœ

œœ œ ..œ œ

j

˙ ..˙

Œœ . œ

J

œœ

J

&

#

œœ

œœ

œœ

œœ

œ .

œœ

j˙˙ œœ

œœ œœ œœ œ ..œœœ

j˙̇

Ka - li - nong, ka - bu - ga - na, Ang a - ton ma - ngin pad - ya.Ro - sas nga ’ga - pa - ngam-yon; Har - din sa ti - il na - ton,Ang sa - pa na - ga - am - ba; La - ngit wa - la’y ka - du - lom.

?

# œ œœ œœ œœœ .

œ

œ

j

˙

˙

œœ

œœ

œœ

œ

œœ ..œœœ

J

˙

˙œ

Gugma sa Balay

Page 50: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

45

&

#œ ..œ

œœ

jœœ œœ œœ œœ

˙̇œ

œœ

œ ..œ

œœ

j

˙ .

Œœ

Kon may gug - ma sa ba - lay Ti - on ’ga - la - bay.Kon may gug - ma’ng pu - luy - an May ka - li - pa - yan.May I - sang na - ga - yu - hum Sa ’ba - baw na - ton.

?

#œ ..œ

œœ

J

œœ

œœ

œ

œœœ

˙

˙

œœ

œœ œ ..œ œœ

J

˙ .

.˙Œ

&

#

˙̇˙˙

˙ .

.˙Œ ˙

˙˙̇

˙ .

.˙Œ

Ang gug - ma, Ang gug - ma;Ang gug - ma, Ang gug - ma;Ang gug - ma, Ang gug - ma;

?

# ˙˙

˙˙

˙ .

.˙Œ

˙ ˙̇ ˙ ..˙ Œ

˙

&

#œ .

œ

œ

jœœ œ

œœœ œœ

˙̇œ

œ

œ

œ

œ œœ˙ ..˙

Œœ

Kon may gug - ma sa ba - lay Ti - on ’ga - la - bay.Kon may gug - ma’ng pu - luy - an May ka - li - pa - yan.May I - sang na - ga - gu - hum, Sa ’ba - baw na - ton.

?

# œ . œ

jœœ œ œ

œœœ

˙˙

œœ œœœœ

œ

œ˙ ..

.

˙

˙

Œœ . œ

J

œ

UU

u u

][

Texto kag Lanton: John Hugh McNaughton, 1829–1891 Mosias 4:14–15Ang Manugwali 9:9

Page 51: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

46

May kapag-on q. = 48-58

&b 68 œœ

j

œœ œœ

jœœ œœ œœ

œœ

œœ

jœœ

œœ

j

œ ..œœœ œœ

œœ œœ

j

1. In - di sa ka - ta - as sang bu - kid U - kon sa ka - da - ga -2. Ay - han si Je - sus may ’pa - ham - bal Pu - long nga may ka - lu -3. Pa - tod ya - ra du - og sa du - ta A - lan - yon nga gin - han-

? b68

œœ

J

œœ

œœ

J

œœœœ

œœ

œœ œœ

J

œ

œ

œœ

J

œ ..œœœ

œœ œœ

œœ

J

[

&b œ ..œ œœ œœ

jœœ œœ

jœ ..œœœ

œœ

œœ

œœ

jœœ

œœ

j

tan, In - di sa a - tu - bang sang a - way Gi -lo; O ba - si sa ba - nas sang sa - la, Nag -da Pa - nga - bu - la - yan ko sing bug - os Kay

? b

œ .

œ

œ

œ

œ

J

œœ

œœ

J

œ ..œœœ

œœ

œœ œœ

J

œ œ

œ

J

œ

U

u

&b œ .

.œœœ œœ œ

œœœ œœ œ . œ

œœ

j

œ ..œ œœ œœ œœ # œœ œœœ . œ

nu - o su - guon a - ko. Sa ma - hi - nay nga ti - ngugta - lang pa - ngi - ta - on. Sang Man - lu - lu - was a - kosi Je - sus did - to sa Krus. Kay pa - lang - ga mo i - kaw

? b

œ .

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ ..œ œœ œœ

J

œ ..œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

]

&b œœ œ

œ

jœœ

œœ

j

œ ..œ œœ œœ œœ œ

œœœ

œ ..œ œœ œ

j

œ

J

ma - na - wag Sia sa ba - nas nga ’di su - na - do, Sab -tuy - tu - yan, Ma - du - lom man ang a - lag - yan, Ti -sa - li - gan, Ma - lu - lo nga pag - a - ti - pan, Hi -

? b

œœ œœ

J

œœ œœ

J

œ ..œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ

œ

œ

œ ..œ

œœ œœ

J

Indi sa Kataas Sang Bukid

Page 52: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

47

&b œ ..œ œœ œœ

œ ..œœœ

œœ

œ ..œn œœœœœœœœ

j

œœ

œœ œœ œœ œ ..œ œœ

ton ko Gi - nu - o kon da - pi - ton mo: Kad - tu - an ko ang gus - tongug ko mag- la - nog sang men - sa - he mo: I - ham- bal ko’ng ’pa-ham - balmu - on ko ang pag - bu - ot mo: Sun - don ko ang gus - to Ni-

?b

œ ..œœœœœœ ..œœœ

œœ

œ ..œ œœ œœ œ œ

œ

J

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ .

œ

œ

œ

U

u

&bœ . œ

œœ

j

œ ..œ œœ œœ œœ # œœ œœ

œœ œ

jœœ

œœ

œœœ . œ œ

J

mo.mo. Bi - san di - in mo gus - to Gi - nu - o, Bu - kidmo.

? b

œ ..œ œœ œœ

J

œ ..œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

J

œœ œœ œœ

&b œ .

.œ œœ œœ œœ œœ

œœœ ..œ œœ œ

jœ ..œ œœ œœ

œ ..œœœœœœ

J

man, pa - tag, ka - da - ga - tan; I - ham - bal ko ang i - pa -

? bœ ..œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ

œ

œ

œ ..œ

œœ œœ

J

œ ..œ

œœœœ

œ ..œœœœœ

&b œ . n œ œ œ

œœœ

j

œœ

œœ œœ œœ œ ..œ œœ œ . œœ œ

J

œ . œ

ham - bal mo Sun - don ko ang gus - to Ni - mo.

? b

œœ œœ

J

œ œ

œ

J

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ .

œ

œœ ..œ œœ

œ

U

u

Texto: Mary Brown, 1856–1918Lanton: Carrie E. Rounsefell, 1861–1930

1 Nefi 3:7Doctrine and Covenants 4:2

Page 53: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

48

Mapamalandungon q = 72-88

&bbb44 œ ..œ œœ

jœœ œœ œ

œœœ ˙

˙˙

œ ..œ œœ

jœœ œœ

˙

1. Sang mag - bi - ya ka sa kwar - to, Na - nga - mu - yo2. Kon dug - han mo may ka - a - kig, Na - nga - mu - yo3. Pag - ti - law i - kaw na - ab - tan, Na - nga - mu - yo

? bbb44

œ ..œ

œœ

J

œœ

œœ

œœ œœ ˙̇ ˙̇ œ .

œ

œ

J

œœ

œœ

[ ]

&bbb ˙ ..˙

Œœ ..œ œœ

j

œœ œœ œ œ ˙̇ ˙˙œ œ

ka? Sa nga - lan ni Je - su - cris - to,ka? Nag - pa - nga - yo ka sang gras - ya,ka? Kon ka - lag pu - no pag - bak - ho,

? bbb

˙ .

.˙ Œœ .

œ

œ

J

œ

œ

œ

œœœ

œ

œ

˙˙ ˙̇

&bbb œ ..œ œœ

jœœ œœ œ

œœœ ˙ ˙̇ œ ..œ

œœ

jœ ..œ

œœ

j

˙

Na - nga - yo ka ka - ha - mu - ot, I - ta - ming ka -Nga i - kaw ma - ka - pa - say - lo, Sang i - mo kon -

“Ban - yos sang Ga - l’ad” may i - mo, Sa si - ning ad -

? bbb

œ ..œ

œœ

J

œœ

œœ

œœ œœ

˙

˙

˙

˙œ ..œ

œœ

J

œ .

œ

œ

J

Sang Magbiya Ka sa Kwarto

Page 54: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

49

&bbb˙ ..˙

Œ œ ..œ œœ

jœœ œœ n# œœ

œœ˙˙ ˙̇

ron?tra? Ka - ka - poy ma - ha - gan - ha - gan!law?

? bbb

˙ ..˙ Œœ ..œ

œ

œ

J

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ˙˙

˙

˙

&bbb œ ..œ

œœ

jœœ œœ œœ œœ ˙ ..˙

Œ œ ..œ œœ

jœœ œœ œ

œœœ

Kon mag - pa - nga - mu - yo ka. Kon ka - bu - hi mo ma -

? bbb

œ ..œ

œ

œ

J

œ

œ

œ

œœœ

œœ

˙ .

.˙ Œœ ..œ

œœ

J

œœœœœœ œœ

&bbb˙ ˙̇ œ ..œ

œœ

jœ ..œ

œœ

j

˙ ..˙

Œ

˙

pu - ngaw, Mag - pa - nga - mu - yo.

? bbb

˙

˙

˙

˙œ ..œ

œœ

J

œ .

œ

œ

J

˙ ..˙ Œ

][

Texto: Mary A. Pepper Kidder, 1820–1905Lanton: William O. Perkins, 1831–1902

Mga Salmo 5:3, 12Marcos 11:24–25

Page 55: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

50

Makusganon q = 76-96

&

24

œ œ . œ œ œ œœœœ

œœ

œ ..œœœ

œœ œœœ œ . œ œ œ

1. Da - ya - won sia’ng na - ham - bal ni Je - ho - va!2. Da - ya - won si - ang na - ma - tay i - sang mar - tir;3. Wa - la’y ka - ta - pu - san nga pag - ka - pa - ri.4. Na - ga - da - la bu - gay ang sak - ri - pis - yo,

?

24

œœ œ ..œ œœœœ œœ

œœ

œ

œœœ

œ ..œ œœœ

œ

œ

œ

[ ]

& œœ

œ ..œ œœ œœ

œ ..œ œœ œ œ œœœœ ˙̇œ œ

Gin - ta - wag sia’ng ma - ngin Ma - na - lag - na.Pa - ga - ta - hu - ron ang i - ya nga - lan!Da - la - yon nga ma - ngin i - ya’ng ya - bi.Tub - son sang du - ta du - go si - nang ta - wo.

?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œœœ ..œ œœ œ

œœ ..œ

œœ

& œ œ . œ œ œ œœœœ

œœ

œ ..œœœ

œœ œœœ œ . œ œ œ

Gin - bu - ga - yan ka - ta - pu - sang di - nag - on,Du - go ni - yang gin - pa - a - gay sa ma - du - gay,Sa tu - nga sang du - ma - an nga ma - na - lag - na,Pu - ka - wa’ng ka - li - bu - tan sa ka - ta - ru - ngan.

?œœ œ ..œ œœ

œœ œœ

œœ

œ

œœœ

œ ..œ œœœ

œ

œ

œ

& œœ

œ ..œ œœ œœ

œ ..œ œœ œ œ œœœœ ˙œ œ ˙

Ma - nga ha - ri kag pung - sod ma - ta - hod.Hus - tis - ya sa la - ngit gin - pa - nga - bay.Sa gin - ha - ri - an Si - a ko - ro - na - han.Si “u - tod Jo - seph” li - wat ma - ki - lal - an.

?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ ..œ œœ œ

œœ ..œ

œœ ˙̇

Dayawon ang Tawo

Page 56: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

51

&œœ

œ .

œœ

œ œ œ œœœ

œ .

œœ

œ œ œœ

œ œ œœ œ

Ang Ma - na - lag - na, nag - ka - yab sa la - ngit!

?

œ œ œ œ œœ œ

œ ..œ œœ

œ œ œœ œœ œ œ

œ ..œ œœ

œ œ œ œ

&œœ

œ ..œœœ

œœœœ

œ

œ

j

œœ

j

œœ

œœ #

œœ œœ œ n œ œ œ

œ œ œ œ

Ma - nga ma - lu - i - bon wa - la sing ma - hi - mo

?

œ œ œ n œ œ œœœ

œ ..œœœ

œ œ œœ

J

œœ

J

œœ

œœ

œœ

œœ

œ œ œ œ

U

u

& œ œ . œ œ œ œœœœ

œœ

œ ..œ

œœ

œœ œœœ œ . œ œ œ

Ka - u - pod sia sang ma - nga Dios ma - ga - pla - no;

?œœ œ ..œ œœ

œœ œœ

œœ

œ

œœœ

œ ..œ œœœ

œ

œ

œ

& œœ

œ ..œ œœ œœ

œ ..œ œœ œ œ œœœœ ˙œ ˙

Ka - ma - ta - yon wa - la na - i - pek - to.

?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ ..œ œœ œ

œœ ..œ

œœ ˙̇

[ ]

Texto: William W. Phelps, 1792–1872Lanton: Natawhan nga ambahanon nga Scot

Doctrine and Covenants 135

Page 57: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

52

Malipayon q= 92-112

&b 44 œ œ . œ œœ œ ..œ

œœœœ œ ..œ œœ ˙̇ œœ œ ..œ

œœœœ œœ

œœœ œ . œ

1. Sa ma - la - yong pa - tag sang Ju - de - a, Ma - nga ba - ke - ro na -2. Tu - nog sang gug - ma nga na - ga - tu - bos, Men - sa - he sang ka - lu-3. U - pod sa ang - he - les mag - ka - sad-ya, Ta - gi - pu - su - on kag4. Pa - da - li - on ang ma - nga ti - ni - on, Mag - ug - yon sa tu - nog

?b44

œœ

œœ

œœ

˙˙ .

œ

[ ]

&b œœ œœ œœ œœ œ

œœ . œ œœ

Œ œœ

œ ..œœœœœ

Œœœ œœ œ . œ

ka - ba - ti sang am - ba:oy sang ka - la - ngi - tan: Hi - ma - ya- on, Hi - ma - ya- on,ti - ngog mag - i - nam - ba: Hi - ma - ya- on Dios sanga Dang - ga - non:

? b ˙ ˙

œœœ ..œ œ

œœ Œ

œ œ . œ œ œ œœ œ œ ˙œ

Œ

Hi - ma - ya- on Dios sa la - ngit,

&b œœ

œ .

.œœœœœ œ œ

œ œœ ˙̇ œœ œœ

œœœœ

œœ œ œ

Hi - ma - ya - on Dios sa la - ngit; Ma - a - yong ka -la - ngit,

? b

˙ œœœœ œœ œœ

œœ

˙

˙œ

œ

œ

œ

œœ

œ

œœ . œ œ . œ

Hi - ma - ya - on ang Dios sa la - ngit;

&bœœ

œœ

˙˙

œ . œ

j

œ ..œ

œœ

j

œœ œœ ˙œ œ œ œ

J

˙

bu - but - on, pag - hi - da - et ka - taw - han.

? bœœ

œœ˙ œ . œ

jœœœœœœœœ

J

œ œ œ ˙̇˙œ œ œ œ

J

œ

œ

][

Sa Malayong Patag Sang Judea

Texto kag Lanton: John Menzies Macfarlane, 1833–1892 Lucas 2:8–20Doctrine and Covenants 45:71

Page 58: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

53

May kalinong q = 80-100

&bb 64 œ ..œ

œœ

j

œœ ˙ ..˙œ ..œ

œœ

j

œœ ˙ ..˙

˙˙

œœ

˙ ..˙

1. Ang gab - i nga ma - li - nong! Ang ta - nan,2. Ang gab - i nga ma - li - nong! Ba - ke - ro3. Ang gab - i nga ma - li - nong! Dios A - nak,

? bb 64

˙

˙

œ

œ˙ ..˙

œ .

œ

œ

J

œ

œ˙ ..˙

˙̇ œœ ˙ .˙ .

[ ]

&bb˙˙

œœ ˙ ..˙

˙̇ œœœ ..œ œœ

j

œœ œ ..œœœ

j

œœ ˙ ..˙

ma - taw - hay Pa - li - bot sa i - loy kag Ba - ta.nag - ku - rog! Nag - si - lak la - ngit - nong hi - ma - ya;ang i - wag ‘Ga - si - ga na - wong nga ba - la - an,

? bb ˙˙

œœ

˙ .

˙˙

œœ

œ ..œœœ

J

œœ

œ .

œ

œ

J

œ

œ˙ ..˙

&bb˙˙

œœœ ..œ œœ

j

œœ œ ..œœœ

j

œœ ˙ ..˙

˙˙

œœ

œ .

.œœœ

j

œœ

Ba - la - an, ma - lig - dong nga lap - sag. Tu - log sa pag - hi -Ang - he - les sang la - ngit nag - am - ba! Si Cris - to na - bun-May pag - la - um sang ka - lu - wa - san, Sang si Je - sus na -

? bb ˙

œœ œ ..œ

œœ

J

œœ

œ .

œ

œ

J

œ

œ˙ ..˙

˙̇ œœœ ..œ œœ

J

œ˙ œ

&bb˙ .

˙˙

Œ œ .

.œ œœ

j

œœœ ..œ œœ

j

œœ ˙ . ˙

Œ

˙ . ˙

da - et; Tu - log sa pag - hi - da - et.ag na! Si Cris - to na - bun - ag na!ta - wo. Sang si Je - sus na - ta - wo.

? bb ˙ ..˙

˙

˙ Œ œ . œ

j

œ œ .

œ

œ

j

œ

œ˙ ..˙ ˙̇ Œœ . œ

J

œ

[ ]

Ang Gab-i nga Malinong

Lucas 2:7–14Alma 7:10–12

Texto: Joseph Mohr, 1792–1848Lanton: Franz Gruber, 1787–1863

Page 59: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

54

May kaudyak q = 96-108

&

44

œ œœœœ œ

œœœœœ œ œ œ œ œ

œ œ œ œœ œœ ˙œ œ ˙ ˙ œ œ œ ˙

1. Na - ban - haw ang Gi - nu - o,2. I - ya na - tu - bos ki - ta, Al - le - lu - ia!3. Bu - hi ang Ha - ri na - ton,

?

44

œœœœ

œœ

œœœœœ

œ

œ œ ˙ œ œ œœœœ

œ . œ

j

˙̇˙ œ œ œ œ˙

[ ]

& œœ

œœœœ

œœ

œ œœ œœ œœœ œ œ œ

œ œ œ œœ œœ ˙œ œ ˙ œ œ œ ˙

Ang - he - les kag ka - taw- han,Nag - a - way, nag - da - ug sia, Al - le - lu - ia!Sa pag- lu - was sa a - ton,

?

œœ

œœœ œœ

œ œ œœ

˙

˙

˙ œ œ œœœœ

œ . œ

j

˙̇œ œ œ œ œ œ˙

&œ œ œ

œ œœœ

œœ

˙˙ œ œ œ œ

œ œ œ œœ # œœ ˙œ . # œ

J

œ ˙ œ # œ œ ˙

Mag - sing - git sang ma- sad - ya,Na - ta - pos pag - an - tos n’ya, Al - le - lu - ia!Di - in ka ka - ma - ta - yon,

?

œœ

œœ

œœ œ œ . œ

˙

˙ œ œœœœ

œ . œ

j

˙̇œ n œ œ œœ œ œ œ

˙

& œ œ œ œœœ œœ

œœ

œœ

œ œœœœœœœ œœ

œ œ œœœœœœœ ˙

˙œ œ˙

œ œ œ

La - ngit, du - ta, mag- am - ba,Ka - du - lom nag - li - gad - na, Al - le - lu - ia!Pa - a - no ka pa - dag - on?

?

œ œ œ œ œœ œ œ

œœ

œ

œ œ œ .œ

j

œœœ

œ

œœœœ ˙ ˙

˙œ œ

œ œ ˙ œ œ œ œœ

œ

][

Texto: Charles Wesley, 1707–1788Lanton: Wala Pangalan, Lyra Davidica, 1708

Mateo 28:5–61 Mga Taga-Corinto 15:20, 53–57

Nabanhaw ang Ginuo

Page 60: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

55

Nga may pagkadungganon q = 92-104

&

44

œ . œœ

jœœ œ œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœœœœœ

œœ

œ . œ

1. Sia na - ban - haw! Sia na - ban - haw! May ka - li - pay2. Ka - ri kag mag - am - ba ki - ta; Nag - da - ug ang Gi -3. Sia na - ban - haw! Sia na - ban - haw! Buk - san la - ngit - nong’

?

44

œ ..œœ

œ

j

œœ

œœœ œœ œ

œ œœ œ œœ œœœœ

œ

œœ œ

[ ]

&

œœ

œœ

˙˙ œ . œœ

jœœ œ œœ

œœ

œœ

œœœ . œ

i - su - gid. Gin - buk - san n’ya bi - lang - gu - an;nu - o ta. Pa - nga - nod na - ngin ma - sa - naggan - ha - an. Hil - wa na sa bi - lang - gu - an

?

œœ

œœ˙

˙ œ ..œœ

œ

j

œœ

œœœ œœ œ

œ œœœ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

˙˙

œœ

œœ

œœ

œœ

Mag - ka - sad - ya, ka - li - bu - tan. Ka - ma - ta - yonMa - hi - ma - ya - ong ba - na - ag, Ka - a - ga - honNa - ban - haw i - nang ba - la - an. Pag - la - um sang

?

œ œœ œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ˙

˙

œ

œ

œ œœ œœœ

œ œ

&œœ

œœ

˙˙

œ . œ

j

œœ

œœ

œ

œœœ

˙˙œ œ

na - da - ug. Kay Cris - to’ng ka - da - lag - an.gin - pu - kaw, Pies - ta sang Pag - ka - ban - haw.Pag - ban - haw Sa ma - ta ma - a - ni - naw.

?

œ œ œ # œ œœ œœœœ

œ œœ œ ˙˙

œœ œ ˙

œ œ

][

Sia Nabanhaw!

Texto: Cecil Frances Alexander, 1818–1895Lanton: Joachim Neander, 1650–1680

Marcos 16:6–7Mosias 16:7–9

Page 61: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang
Page 62: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

MGA AMBAHANON SANG KABATAAN

Page 63: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

58

Mainiton q = 80-96

&

## 44 œœ œœ œœ

œœ

œœ ˙ ..˙

œœ ..œ œœ

J

œœ œœ ˙ ..˙œ

1. A - ko a - nak sang Dios, I - ya gin - pa - da - la,2. A - ko a - nak sang Dios, Kag may ki - na - hang - lan;3. A - ko a - nak sang Dios, Bu - gay na - ti - ga na;

?

##44

œœ

œœœœœœ

œ

œ˙ ..˙

œœ

œ ..œœœ

J

œœ

œœ

˙ .

[

&

## œœ #

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œ ..œ œ

j

œœ œœœœœ

˙ ..˙

Œœ

Hi - na - ta - gan sang pu - luy - an kag sang gi - ni - ka - nan.Bu - li - gi a - ko mag - ha - ngop i - yang ma - nga pu - long.Kon hi - mu - on ko’ng gus - to n’ya ’ka ba - lik ’ko sa iya.

?

##œœ œ

œ

œ

œ

œ

œ #œœ

œœ

œœ

œ ..œœœ

J

# œœ œœ œœ œœ˙ .

.˙Œ

]

&

##œœ

œœ œœœœ œœ œœ œœ

œœœœ

œœ œ ..œ œœ

j

˙ ..˙Œ

Tuy - tu - yi kag u - ba - yi ’ko, Sang da - pat ag - yan.

?

##œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œ .

œ

œ

J

˙ .

.˙ Œ

&

##œœ

œœ œœœœ

œœ œœ

œ ..œ œ

jœœ

œœ

œœ œœ ˙ .

Œœ

J

˙ .

Tud - lu - an ni - mo a - ko Pag - ba - lik sa I - ya.

?

##œœ

œœ

n œ

œ

œ

œœœœœ

œ ..œ

œ

œ

J

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ˙ ..˙ Œ

U

u

][

Ako Anak Sang Dios

Texto: Naomi W. Randall, n. 1908 © 1957 SUA (LDS)Lanton: Mildred T. Pettit, 1895–1977 © 1957 SUA (LDS)

Mga Salmo 82:6; Mosias 4:15Doctrine and Covenants 14:7

Page 64: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

59

May kahugmay q = 76-96

&

44 œ œ . œ

j

œ œ ˙ . œœ œ œ œœ ˙ œ ˙ . œ ˙ œ œ

1. Bu - hi ang A - may ko. Kag pa - lang - ga a -2. A - ko gin - pa - da - la, Mag - tu - man su - go

?

44

œ œ œ ˙œœ

œ . œ

Jœ ˙ œ

[

Nagasinantuanay

& ˙ . œ œ . œ

j

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙

œ # œ ˙ # ˙

ko. Ang Es - pi - ri - tu ’ga - hu - tik ngan’ya. Ang Es - pi - ri - tu ’ga - hu - tik nga

?

œ œ œ œ # ˙ œ œ ˙ # ˙

&

œ œ œ œ ˙ . œ œœ œ . œ

j

˙ .w œ œ n œ œ ˙ ˙ ˙ .

i - ni ma - tu - od, I - ni ang ma - tu - od.a - ko ka - sa - rang, A - kon ma - sa - ra - ngan.

?

˙ . œ # ˙ . # œ ˙ œ n œ˙ .

]

( )

Buhi ang Amay Ko

Moroni 10:5Abraham 3:22–28

Texto kag Lanton: Reid N. Nibley, n. 1923. © 1969 SUA (LDS)Kon tukaron sa organ, mga kamot lang ang gamiton (wala mga pedal).

Page 65: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

60

Mahigug-maon q. = 42-46

&

# 68

œ

j œœ œ œ œ œ œœ œ #

œœ

œœ œ œœ . œ .

1. Sang ma - ba - sa ko i - nang su - gi - la - non, Sang si2. Kun - ta - ni ka - mot n’ya sa a - kon u - lo, But - kon

?

# 68 œ

J

œ ..œ

œ œ

œ # œ œ ..œœ . œ .

[ ]

&

#

œ œ œ œ œ œ œ . œœ œœ . # œ . œ # œ

J

n œ

Je - sus ya - ri sa du - ta, Su - bongn’ya ’ga - ha - kos sa a - kon, Na - ki -

?

#œ œ

J

œœ

œ

J

œ œ

jœ .˙ .

&

#œ œ œ œ œ œ

œœ œ œ

œ œ œœ .œ . œ b œ

Jkar - ne - ro ti - na - wag ma - nga ba - ta, Un - ta -ta ko un - ta ang i - ya pa - nu - lok, Pag - ta -

?

# œ .œ . œ .

œ .

[

&

#

œ œœ œ

œœœ

œœ

œ .

.œœœœ œ

J

na - ka - u - pod sia na - kon.wag n’ya “Ka - ri sa a - kon”.

?

#œ œ

œ

jœ . œ

]

Sang Mabasa Ko Inang Sugilanon

Texto: Jemima Luke, 1813–1906Lanton: Leah Ashton Lloyd, 1894–1965

3 Nefi 17:21–23Lucas 18:16

Page 66: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

61

May katayuyon h = 52-58

&

# 22

œœ ˙̇ ## œœœœ

˙˙ #

œœ

œœ

˙˙

œœ

œœ ˙ ..˙ œ œ

1. Sa - la - mat ma - hal nga A - may sa la - ngit, Sa ka -2. Bu - li - gi a - kong mag - ta - rong, ma - lu - lo, Ang si -

?

# 22 Œ

w w w ˙ .Œ

[ ]

&

#

˙̇ œœ œœ ˙̇œœ

œœ #

˙

˙œœ œœ

˙ ..˙ œ œœ

a - yo, kag ka - lu - oy, kag gug - ma - mo. Sa - la -ling sang a - may kag i - loy pa - ti - hon. Sa nga -

?

#w

w

w

w˙ ..˙ Œ

&

#

˙̇ ## œœœœ

˙˙ #

œœ

œœ

˙˙

œœ

œœ

˙ ..˙ œ

mat sa ba - lay, ab - yan, gi - ni - ka - nan, Salan ni Je - sus nga ma - hi - gug - ma - on, Bu -

?

#

w w w˙ . Œ

[

&

#˙˙

œœ

œœ ˙̇ œœ # œœ ˙ # œœ n

œœ

˙ .

ta - nan nga bu - gay nga na - a - gom ko.ga - yi, ti - pi - gi a - kong a - nak mo.

?

# ˙

˙

# œœ

œœ #

˙˙

œœ

œœ˙̇

œ œ˙ .

]

Salamat, Mahal Nga Amay

Texto: Wala pangalanLanton: George Careless, 1839–1932

Mga Taga-Efeso 5:20Alma 37:36–37

Page 67: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

62

May katam-is q = 96-116

&

## 44 œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

œœœ œœ œ œ œ

1. Ang Gi - nu - o nag - ha - tag sang tem - plo nga puy - an2. Kon ma - ga - pa - bi - lin nga ’tin - lo kag put - li a -

?

##44

˙Œ ˙̇ ˙̇ œœ

œœ œ œ œ œœ œœ

[ ]

&

##

˙ . œ œ œ œ œ œ œœ

œœ

œœ

œ œœ œ

ko. Sa la - ngit a - ko es - pi - ri - tu, sako. Ma - ang - kon ko ang bu - gay nga gin - pa - nga -

?

##œœ

œœ

œœ œ

˙̇ ˙̇

œ œ œ œ

&

## œ œ œ

œ

œ˙ ..˙

œœ œ œ

œ œœ˙ œ

œ ˙

du - ta na - ta - wo. Ang tem - plo ha - lu -ko sang A - may ko. A - ga sang pag - ka -

?

##˙˙

˙

˙œœ

œœ

œœ

œœ

œ œ ˙

˙ œ œ

&

##˙̇ œ œ œ œ œ œ ˙ . œ œ˙ ˙ ˙ œ œ

ngan; Ka - lag hil - wa - yon ko. La -ban - haw, La - was ma - ku - ha ko. Kag

?

##

œ œ ˙ ˙ .˙œ

Œœ œœ œ œ ˙ œ

œ

œ

Ang Ginuo Naghatag Sang Templo

Page 68: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

&

##

œ œ œ œ ˙ œœœœ

œ œ œ œ ˙ .˙ ˙ œ # œ ˙ ˙ œ œ œ

was ko ang tem - plong gin - ha - tag sang A - may ko.sa hi - ma - ya nga la - ngit - non ma - ga - pu - yo.

?

##

Œ œ ˙˙

œ œ œ

œ

˙˙

˙˙

˙˙

œœ

˙ ˙

][

1 Mga Taga-Corinto 3:16–17Doctrine and Covenants 88:27–29

Texto: Donnell Hunter, n. 1930. © 1969 SUA (LDS)Lanton: Darwin Wolford, n. 1936. © 1969 SUA (LDS)

Yano q. = 60-69

&b 68

œ

jœ œ œ œ

œœ

jœ œ

j

œ œ

j

Lu - yag kong ma - lu - oy sa ta - nan Kay

? b68 ‰

œœ

jœ .

œ œ

j œ ..œ

[ ]

&bœ œ

jœœ

œ

Jœ . œ

œ œœ œ œ œ

œœ

j

a - mo ang hus - to Si - ling ko sa ka - u - ga -

? b œœ

J

œ

œ

j

œœ

j œœ ‰œ

œ

jœ .

&b œ œ

j

œ . œ œ œœœ œ

œ

jœ ..œ

œœ

li - ngon “Ka - lu - oy su - god sa akon.”

? b œ œ

j œ ..œ œ ..œ œ œ

œ

j

œ

][

Kaluoy Sugod sa Akon

Lucas 6:31, 10:30–37Mga Taga-Efeso 4:32

Texto kag Lanton: Clara W. McMaster, n. 1904. © 1969 SUA (LDS)

63

Page 69: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

64

May kasupag q. = 44-54

&

## 68 œ . œ œ œ ..œ

œ . œ œ œ ..œ

œ œ œ œ œ œœ . œ . œ .œ # œ

J1. Mag - ma - i - sog! Ma - ngin tam - pad! Ob - ra nga wa’y i - ban2. Mag - ma - i - sog! Ma - ngin tam - pad! Sa - yop sang i - ban ’di

?

##68

œ . œ œ œ . œ . œ œ œ . œ œ œ œ œ œ

[ ]

&

##

œœœœ œ

œœ ..œ

œ . œ œ œ . œ œ

ma - ka - hi - mo. Sa ka - i - sog ka - lu -ma - ka - bu - lig, Tin - du - gi i - mo du -

?

##

œ . œ œ œ . œ œ

œ # œ

jœ .

˙ .

&

##œ . œ œ œ . œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ .œ œ

J

œ œ

J

oy, ka - a - yo, Ang - he - les mag - ban - ta - la sa i - mo.ngog, kon - sen - sya, Tin - dog - is ga - nan! a - way sing hus - to.

?

##

œ . œ œ œ .˙ . œ œ œ

œ œ

Jœ œ œ

œœ ..œ

&

## œ ..œ

œ .

.œœ . œ œ œ .

.œœ œ

J

œ .

.œœ ..œ

Mag - i - sog mag - hi - mo Mag - i -

?

## œ .

œ . œ œ

Jœ . œ . œ .

Koros

Magmaisog

Page 70: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

&

## œ . œ œ œ .

.œœ œ œ œ . œœ n œœ œœ œ .

œ œ

Jœ . œ # œ

Jsog mag - tam - pad, Ma - ngin tam - pad, Ma - ngin tam - pad.

?

## œ œ

Jœ .

œ œ œ œœ

jœ œ œ

œœ ..œ

][

Texto: Wala pangalan.Lanton: Ginhimos ni A.C. Smyth, 1840–1909

Mateo 4:1–11Mga Taga-Efeso 6:1

Mapinasalamaton q = 92-104

&

44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

˙˙ ˙ ˙

1. Sa i - da - lom bung - yod may na - ta - go2. Ka - su - la - tan gin - hi - mo ni Ne - fi,

?

44 Œ

˙ ˙ ˙ ˙œ

œœ

œœ

œœ

œ

[ ]

& œ œ œ # œ œ ˙ ..˙ œœ œ œ œ œ

˙ ˙˙

Dia - de - mang bu - la - wan Tub - tob ang Dios na -Sang u - na si - nu - lat, Sa tu - lun - an ni

?

˙˙

# ˙˙

œœ œ œ œ ˙̇ œ

œœ

& œ œ œœ

œœ˙

œœ

œ œ œœ œœ ˙ .

ka - ki - ta Sang ta - wong’ ma - sa - li - gan.Mor - mon ma - rag - tas gin - a - soy li - wat.

?

˙˙

œ # œœœ œ œ

œ œ

œ˙ ..˙

][

Mga Diademang Bulawan

Joseph Smith—History 1:51–53, 59Texto: Rose Thomas Graham, 1876–1967Lanton: J. Spencer Cornwall, 1888–1983. Arr. © 1989 SUA (LDS)

65

Page 71: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

66

Mainampuon q = 84-100

&

## 34 œ œ

œœ

œœ œ

œœ

œ œ œœœ

˙ ...˙̇œ œ

œœ˙ ˙ ˙

1. Tud - lo - i ’ko mag - la - kat sa sa - nag; Tud - lo - i2. Ka - ri a - nak, u - pod ta mag - tu - on Sa i - ya3. A - may sa La - ngit, sa - la - mat ka - ron Sa pag - tuy -

?

##34

˙˙

œ ˙̇ œœ

˙˙

œ ˙ .

˙˙ œœœ

[

&

## œœ œ œ

œœ œœ œœ ˙ ..˙ œ œ œ œœ œ œ˙ ˙

kong mag - am - po sa A - may; Tud - lo - i ko sang hus -su - go a - gud ’ka - ba - lik, Pa - u - li sa i - yatoy mo sa da - lan na - mon. Na - ga - am - ba nga may

?

##˙ .

.˙ œ œ

œœ

˙ ..˙

˙ b œœ ˙˙ n œ

œ˙

]

&

##œ œ œ

œ ˙ ..˙œ

˙œœ œ . œ

jœœ œœ œœ ˙ .˙ ˙ . œ . œ

J

˙ .

to nga ba - gay, Tud - lo - i ’ko la - kat sa sa - nag.na ham - ta - ngan Pa - da - yon ’ta la - kat sa sa - nag.pag - ka - kun - yag! May ka - sad - ya, la - kat sa sa - nag.

?

##

˙̇ œœ˙ . ˙ ..˙ ˙ ..˙

œœ œ œ

œ˙ ..˙

œ

[ ]

Tudloi Ako sang Iya Gugma

Texto kag Lanton: Clara W. McMaster, n. 1904. © 1958 SUA (LDS) Isaias 2:5Mga Taga-Efeso 5:8

Page 72: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

67

Na may kaligdong q = 96 –104

&bbb44 œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

1. Mag - ti - pon ki - ta pa - li - bot, Mag -2. Pag - ka - on pa - sa - la - ma - tan, Pa -3. A - la - ga - ran sia sang da - yon, Sa

? bbb44

œ ˙ œŒ

˙̇ ˙˙ w

[ ]

&bbb œ œ œ œ ˙ . œ œ œ œ œ

lu - hod mag - am - po, Sa Dios mag - pa - sa -nap - ton, pu - luy - an, Pa - mil - ya, gi - ni -i - sip kag bu - hat, Mag - lu - hod ma - nga

? bbb

˙˙

˙˙ œ œ

œ œ˙ ..˙

œœ w

&bbb œ ˙ œ œ œ .

œ

jœ œ ˙ .

la - mat Sang bu - gay nga na - da - wat.ka - nan Pag - ta - tap nga ma - al - wan.mu - yo Ta - nan ki - ta mag - am - po.

? bbb

˙ .œ œœ ˙

Œ˙˙ ˙

˙ ..˙

][

Pangpanimalay nga Pangamuyo

Texto kag Lanton: DeVota Mifflin Peterson, n. 1910. © 1969 SUA (LDS)

Doctrine and Covenants 59:73 Nefi 18:21

Page 73: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

68

TALAMDAN SANG NAHAUNA NGA MGA LINYA KAG MGA TIG-ULO

Amay Ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Ako Anak Sang Dios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Ako Nahalawhaw Gid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Ang Espiritu Sang Dios daw Kalayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Ang Gab-i nga Malinong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Ang Ginuo Naghatag Sang Templo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Ang Hilikuton Sang Ginuo Buhaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Ang Manunubos Patay Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Buhi ang Amay Ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Buhi Gid ang Manunubos Ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Dakong Kaalam Kag Gugma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Dayawon ang Tawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Dios, Amay nga Langitnon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Dios Mangin Sa Imo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Dios Nga Amay Dungga Kami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Himo Husto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Inanak Sang Ginuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Indi sa Kataas Sang Bukid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Kamong Mga Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Kari, Kari, Kamo Mga Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Katahum Sang Kaagahon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Kina’nglan ko Ikaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Kon may, Gugma sa Balay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Page 74: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang

69

T a l a m d a n s a n g N a h a u n a n g a m g a L i n y a K a g m g a T i g - u l o

Kon Sa Balod Sang Kabuhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Luyag Kong Maluoy Sa Tanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Mag-amba Kita Bulahan Kay Jesus Ngalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Maghambal, Ano’ng Kamatuoran? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Magkalipay ‘Ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Magmaisog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Magtipon kita Palibot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Manunubos Sang Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Matam-is ang Buluhaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13May Berdeng Bungyod sa Layo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Nabanhaw ang Ginuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Sa Ibabaw Bukid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Sa Idalom Bungyod may Matago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Sa Malayong Patag Sang Judea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Sa Pagpaubos, Amon Manluluwas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Salamat, Mahal Nga Amay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Salamat, O Dios sa Manalagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Sang Mabasa Ko Inang Sugilanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Sang Magbiya Ka sa Kwarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Si Jesus Natawong Kubos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Sia Nabanhaw! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Tudloi ’ko Maglakat sa Sanag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Page 75: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang
Page 76: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang
Page 77: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang
Page 78: MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN · MGAHIMNO KAG MGAAMBAHANON SANG KABATAAN Ginbantala sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw Dakbanwa sang