Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia...

12
Metsä- salapoliisit Suomen 4H-liitto www.4h.fi Metsäsalapoliisit- kerhon tavoitteena on tutustuttaa lapset luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin ja opettaa heille metsä- luonnon ominaispiirtei- tä. Kerhossa tutkitaan luontoa kaikkien aistien avulla.

Transcript of Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia...

Page 1: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta

Metsä-salapoliisitSuomen 4H-liitto www.4h.fi

Metsäsalapoliisit-kerhon tavoitteena

on tutustuttaa lapset luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin ja

opettaa heille metsä-luonnon ominaispiirtei-tä. Kerhossa tutkitaan

luontoa kaikkien aistien avulla.

Page 2: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta

Metsäsalapoliisit-kerhoMetsäsalapoliisit-kerhossa tutkitaan ja havainnoidaan metsäluontoa sekä opetellaan monipuolisia metsä-salapoliisin työssä tarvittavia taitoja ja tietoja. Tavoitteena on tutustuttaa lapset luonnon tarjoamiin mah-dollisuuksiin ja opettaa heille metsäluonnon ominaispiirteitä. Kerhossa tutkitaan luontoa kaikkien aistien avulla. Kerho on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille.

Kerho kokoontuu 6 kertaa, ja jokainen kerta kestää noin 2 tuntia. Ohjaajalla tulee olla riittävä osaaminen aihepiiristä tai joka kerhokerralle voi tulla kyseiseen aiheeseen perehtynyt asiantuntija. Jokaiselle kerhokerralle on tehty esimerkkiohjelma. Ohjelmassa on määritelty tavoitteet, tarvittavat välineet ja materiaalit sekä aihepiiriin sopivia TOP-tehtäviä. Kerhokerta alkaa aloituksella, jossa perehdytään aihee-seen keskustellen tai leikin avulla. Teemassa käydään lävitse varsinainen ohjelma. Jokainen kerhokerta päättyy lopetukseen, joka voi olla leikki tai kerhokerran teeman kertausta. Lisäksi kerrotaan, mitä pitää seuraavalla kerralla ottaa mukaan. Ohjaaja laatii kerholle turvallisuussuunnitelman etukäteen 4H-yhdistyksen kanssa. Turvallisuussuunnitel-massa pohditaan toiminnan riskejä, niiden ennaltaehkäisyä sekä hätätilanteessa tarvittavia toimenpiteitä. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla laaditaan kerhon säännöt. Lisätietoja 4H-yhdistyksistä tai Suomen 4H-liitosta (www.4h.fi).

Tervetuloa mukaan!

LiitteetLiite 1. Salapoliisianagrammi Liite 2. Jokamiehenoikeudet-tehtävä

Tämä opas on tuotettu Metsämiesten Säätiön tuella.

Page 3: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta

4H-teemakerho METSÄSALAPOLIISIT

...........................................................

..........................................

Suomen 4H-liittowww.4h.fi

4H-kerHo1. KErHOKErTA TAVOITETavoitteena on tutustuttaa kerholaiset toi-siinsa sekä harjaannuttaa metsäsalapoliisin työssä tarvittavia tärkeitä aisteja.

TArVITTAVAT VÄLINEET JA MATErIAALIT: A4-paperiavärikyniätunnustelupussit.

TEEMAAN SOPIVIA TOP-TEHTÄVIÄ:Ympäristö ja kierrätys, A-taso, Lumoudu luonnosta ‡ TunnustelupussiYmpäristö ja kierrätys, A-taso, Lumoudu luonnosta‡ Erilainen aistiretki metsään

ALOITUSTutustumisleikki:Leikkijät istuvat ympyrässä. Leikinohjaaja antaa pienen esineen, esimerkiksi puun leh-den, esine kiertää ihmiseltä toiselle, kunnes hän sanoo ”stop”. Se, jonka kädessä puun lehti on, kertoo nimensä ja jotain itsestään, esimerkiksi mieliharrastuksensa. Voidaan sopia aihe, josta esineen saanut kertoo tai annetaan kerholaisten kertoa, mistä he itse haluavat. Leikkiä jatketaan kunnes kaikki ovat saaneet vuoron.Sovitaan Metsäsalapoliisi-kerhon yhteisistä säännöistä:

kuunnellaan kerhonohjaajaa ja muita kerholaisiakunnioitetaan luontoa siellä liikuttaessapysytään porukassa ulkona liikkuessajne.

Keräilijät vauhdissa:Kerhonohjaaja kertoo kerholaisille asioita, joita heidän tulisi kerätä maastosta. Esimer-kiksi 10 kuusenneulasta, yksi haavanlehti, kolme kuusenkäpyä jne. Vaihtoehtoisesti kerättävät asiat voivat liittyä aisteihin, kuten etsi jotain kovaa, etsi jotain, jossa on reikä, etsi jotain keltaista jne. Kerholaiset tuovat löytämänsä asian näytille, ja sitten ohjaaja sanoo uuden etsittävän asian. Kerholaiset voivat etsiä asioita myös pareittain.

TEEMAAistien käyttö:Aistien käyttö metsäsalapoliisin työssä. Mitä näet, mitä kuulet, mitä haistat, mitä maistat, mitä tunnet?

Ensimmäisenä keskitytään näköaistin harjaannuttamiseen. Kerholaisten tulee havainnoida ympäröivää luontoa: mitä näet?

•••

•••

Kun kerholaiset ovat hetken tarkkailleet ympäristöään, heille jaetaan kullekin paperi ja värikyniä. Heidän tulisi piirtää näkemiään asioita paperille. Piirroksien valmistuttua ha-vainnoidaan yhdessä ympäristöstä löytyviä yksityiskohtia.

Seuraavaksi harjaannutetaan kuuloaistia. Mennään makuulle maahan, laitetaan silmät kiinni ja kuunnellaan ympäristöstä kuuluvia ääniä: autojen ääniä, tuulen huminaa, ma-han kurnintaa jne. Hetken makailun jälkeen noustaan istumaan ja keskustellaan, mitä ääniä ympäristöstä kuultiin. Yritetään erotel-la ja laskea, kuinka monta eri ääntä kuuluu.Kuuloaistin harjaannuttamisen jälkeen kes-kitytään hajuaistiin. Mitä hajuja ympäristös-sä on? Etsitään erilaisia tuoksuja, mm. mul-lan tuoksu, koivunlehtien tuoksu, suopursun tuoksu jne.Myös makuaistia pääsee joskus metsäsala-poliisin työssä harjaannuttamaan. Keskus-tellaan lasten kanssa, mitä luonnonkasveja voi syödä turvallisesti. Korostetaan, ettei kasveja saa mennä maistamaan, jos ei tun-ne niiden syömäkelpoisuutta. Käydään läpi myös toimintaohjeet myrkytystilanteessa. Turvallisena maistettavana kasvina noste-taan esille ketunleipä, jota voidaan myös samalla maistaa.

Lopuksi käydään läpi tuntoaistia tun-nustelupussien avulla. Ohjaaja on kerännyt tunnustelupusseihin erilaisia kangaspussin läpi tuntuvia asioita tai esineitä. Kerholaiset laittavat muistiin havaintonsa pussien si-sällöstä, ja havainnot käydään yhdessä läpi kaikkien kerholaisten tunnusteltua tunnus-telupussit. Keskustellaan, mitä pusseissa todellisuudessa oli sisällä.

LOPETUSKerrataan, mitä lapset oppivat kerhoker-ran aikana. Mitä uusia asioita tai taitoja opittiin? Käydään läpi seuraavilla kerroilla tarvittavat varusteet ja välineet. Jutellaan siitä, miten metsään lähdettäessä tulisi pu-keutua. Mitä varusteita retkelle tulisi ottaa mukaan?

Piirretty juoru:Kerholaiset istuvat jonossa. Takimmainen piirtää sormellaan edessä istuvan selkään yksinkertaisen kuvion. Kuvion saanut piirtää sen edessään istuvan selkään jne. Lopuksi kuvion lähettänyt ja sen viimeiseksi saanut kertovat kuvion. Olivatko kuviot samanlai-set?

Tämä opas on tuotettu Metsämiesten Säätiön tuella.

Page 4: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta

...........................................................Suomen 4H-liittowww.4h.fi

4H-teemakerho METSÄSALAPOLIISIT..........................................4H-kerHo2. KErHOKErTA TAVOITE Tavoitteena on tarkastella metsää elinym-päristöjen kokonaisuutena ja oppia metsän kasvulle tärkeitä elementtejä.

TArVITTAVAT VÄLINEET JA MATErIAALIT: pieniä muovipussejakumilenkkejälapiokuitunauhaatietoa metsämaan rakenteesta.

TEEMAAN SOPIVIA TOP-TEHTÄVIÄ: Metsä ja luonto, B-taso, Metsän tutkija ‡ Maan kerroksetMetsä ja luonto, B-taso, Metsän tutkija ‡ Hengittäkää, herra mänty!

ALOITUS Kapteeni komentaa:Yksi kerholaisista on kapteeni, joka antaa komentoja muille leikkijöille. Vain sellaisia komentoja, jotka alkavat sanoilla ”kapteeni komentaa”, noudatetaan. Esimerkiksi jos kapteeni sanoo: ”kapteeni komentaa kädet ylös”, kaikkien on nostettava kädet ylös. Mutta jos kapteeni huutaa vain ”kädet ylös”, ne jotka nostavat kädet ylös joutuvat pelis-tä pois. Peli liittyy edellisen kerran aistien käyttämiseen, muistellaan mitä aisteja oli. Leikin voittanut kerholainen kertaa kaikille viime kerralla sovitut kerhon säännöt.

TEEMAMitä metsän kasvit tarvitsevat kasvaak-seen? Kasvit tarvitsevat kasvamiseen aurin-gonvaloa, vettä, ilmaa ja ravinteita. Miksi ja mihin kasvit tarvitsevat näitä elementtejä?

Metsässä valoisalla paikalla on helppo tutkia puiden yhteyttämistä. Parit saavat ku-kin yhden muovipussin sekä kumilenkin. He asettavat pussin nuoren puun oksanpään ympärille ja sitovat sen kumilenkillä kiinni pussin juuresta. Pussin sisälle tulee jäädä mahdollisimman paljon puun yhteyttävää neulas- tai lehtimassaa, jotta tulokset ovat mahdollisimman selviä. Kokeen edetessä huomataan pussin sisälle kertyvän vettä ja happea. Pussin pullistuminen johtuu pussin sisälle yhteyttämisen lopputuotteena muo-dostuvan hapen määrän lisääntymisestä. Pussin sisälle muodostuva vesi ei johdu yh-teyttämisestä vaan puun haihduttamisesta.

Metsämaarakenteen tutkiminen. Tutus-tutaan metsämaan erilaisiin rakenteisiin kaivaen pieniä maakuoppia. Kuopista tar-

•••••

kastellaan maan kerroksellisuutta sekä sitä, miten kerrokset ovat syntyneet ja miksi. Esi-merkiksi podsolimaannoksessa on karike-kerros, humuskerros, huuhtoutumiskerros, rikastumiskerros, pohjamaa, pohjavesi ja peruskallio. Maakuoppien kaivamispaikaksi kannattaa valita mahdollisimman erilaisia paikkoja, jotta maaperän erilaiset rakenteet tulevat selkeämmin esille. Ellei metsämaan rakenteen syvempään tutkimiseen löydy so-pivaa kohdetta, voidaan kerholaisten kanssa tutkia esimerkiksi, mikä on eloperäistä maa-ta, mikä on kivennäismaata ja mistä nämä syntyvät. Lapset pääsevät itse kaivamaan sekä tutkimaan.

Metsän eri kasvupaikkatyypit ja tyyppi-kasvit. Askarrellaan pareittain kasviristikos-sa tarvittavat ruudukot (1m x 1m) kepeistä ja kuitunauhasta. Ristikko tulee kuitunau-halla jakaa esimerkiksi yhdeksään yhtä suureen lohkoon. Ruudukon avulla tutkitaan eri kasvupaikkatyypeille ominaista kasvila-jistoa. Kullekin parille jaetaan muutama A4-paperi sekä värikyniä. Kukin pari siirtyy met-sässä kohtaan, jossa haluaa tutkia maaston kasvillisuutta. Parit värittävät tai kirjoittavat ylös A4-paperille havaintonsa kunkin ruu-dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta voidaan soveltaa kerholaisten mu-kaan, esimerkiksi vanhemmat kerholaiset voivat tunnistaa kasvilajistoa lajeittain, kun nuoremmat voivat tunnistaa kasveja suvun tarkkuudella. Kun parit ovat tehneet tutki-muksensa, puretaan tutkimustulokset suul-lisesti. Kukin pari esittelee työnsä tulokset; mikä on kullakin koealalla valtalajina ja mitä mahdollisesti uusia tai erilaisia lajeja löytyi juuri heidän kohteestaan.

LOPETUS:Kerrataan, mitä tuli koettua ja nähtyä. Käy-dään läpi seuraavilla kerroilla tarvittavat varusteet ja välineet.Oravan talvivarasto:Piirretään maahan kaksi ympyrää ja niihin kasataan sama määrä käpyjä. Lapset jae-taan kahteen joukkueeseen ympyröiden taakse. Ohjaajan merkistä saa lähteä ha-kemaan yhden kävyn kerrallaan vastakkai-sesta ympyrästä omaan. Juoksusuunta on sovittava etukäteen. Kolmen minuutin kuluttua lasketaan kävyt ja julistetaan voitta-nut joukkue.

Page 5: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta

4H-teemakerho METSÄSALAPOLIISIT

...........................................................

..........................................

Suomen 4H-liittowww.4h.fi

4H-kerHo3. KErHOKErTA TAVOITEMetsässä elävien eläinten tunnistaminen ulkonäön ja jälkien perusteella. Myös ihmis-ten jättämien jälkien havainnointi ja tunnis-taminen sekä jokamiehenoikeudet.

TArVITTAVAT VÄLINEET JA MATErIAALIT:metsän eläinten jälkiopas erivärisiä langanpätkiä tms.ruskea/vihreä lakanaokamiehenoikeudet -tehtävälyijykyniätietoa jokamiehenoikeuksista (www.ym-paristo.fi/jokamiehenoikeudet).

TEEMAAN SOPIVIA TOP-TEHTÄVIÄ:Metsä ja luonto, A-taso, Metsäretki ‡ JokamiehenoikeudetMetsä ja luonto, B-taso, Pertti Petäjä ‡ Pertti Petäjän eläinystävätMetsä ja luonto, B-taso, Pertti Petäjä ‡ Vieraita Pertti Petäjän revii-rilläMetsä ja luonto, C-taso, Monimuotoinen metsä ‡ Kapsahda kata-jaanMetsä ja luonto, C-taso, Monimuotoinen metsä ‡ Metsän eläimet

ALOITUSEläinten kesä- ja talvipuvut: Miksi eläimet vaihtavat väritystä? Mitkä eläi-met vaihtavat asua talven tullessa? Ohjaaja vie etukäteen metsään rajatulle alueelle erivärisiä langanpätkiä tietyn määrän. Ker-holaiset pääsevät etsimään langanpätkät maastosta. Mitkä värit oli helpointa löytää ja mitkä vaikeinta? Mitkä eläimet ovat kyseis-ten langanpätkien värisiä? Yleensä eläimillä on suojaväritys, mutta eräillä lajeilla väri toi-mii varoituksena. Millä lajeilla väritys toimii varoituksena?

Voidaan muodostaa myös parit ja leikkiä suojaväripiilosta. Piiloon menevä pari me-nee metsään lakanan alle ja yrittää suojavä-rityksensä avulla pysyä piilossa. Toinen pari yrittää tietystä paikasta havainnoimalla huo-mata suojavärin alle piiloutuneen kaksikon. Kun suojaväri on havaittu, vaihdetaan pareja toisinpäin.Varo häntääsi:Ohjaajan metsään viemät langanpätkät kerätään yhdessä pois. Lankoja tulee olla sama määrä kuin kerholaisia. Kukin kerho-

••••••

lainen pitää lankaa kädessään selän takana häntänä. Leikissä kerholaiset yrittävät sie-pata toisten häntiä. Häntänsä menettänyt joutuu leikistä pois. Eniten häntiä kerännyt on voittaja.

TEEMAEläinten ja ihmisten jälkien havainnointi:Etsitään maastosta nisäkkäiden jättämiä jälkiä. Mitä jälkiä löytyi? Oravan nakertamat kävyt, eläinten papanat, tikan nakuttama kolo jne. Mitä jälkiä kerholaiset ovat joskus nähneet maastossa? Nisäkkäiden jälkien etsimisen jälkeen etsitään pienempien eläinten jättämiä jälkiä. Esimerkiksi kirjan-painajien syömäjäljet puun rungolla jne.

Havainnoidaan ihmisten jättämiä jälkiä. Kun eläimet jättävät selviä jälkiä, niin mitä jälkiä ihmiset jättävät. Esimerkiksi polut, rakennukset, hakkuutyöt, kannot, katkotut ri-sut jne. Minkälaisia jälkiä ihmiset eivät saisi jättää luontoon?

LOPETUSHiirihaukka metsästää:Yksi lapsista on hiirihaukka ja loput metsä-hiiriä. Metsähiiret liikkuvat nelinkontin (jalat ja kädet maassa). Ohjaaja viheltää varoitus-vihellyksen hiirihaukasta. Vihellyksestä kaik-ki jähmettyvät liikkumattomiksi toinen käsi ja jalka irti maasta. Hiirihaukka lentelee ja tarkkailee haukan katseella liikkuuko joku. Hiirestä, joka liikkuu, tulee uusi hiirihaukka.

Keskustellaan jokamiehenoikeuksista. Käydään läpi, mitä ne ovat ja mitä saa teh-dä ja mitä ei. Kerrataan seuraavilla kerroilla tarvittavat varusteet ja välineet.

Page 6: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta

4. KErHOKErTA

TAVOITEPuulajien tunnistaminen ulkoasun, lehtien ja puuaineksen perusteella. Puulajien ja kasvu-paikkojen yhdistäminen.

TArVITTAVAT VÄLINEET JA MATErIAALIT:Pertti Petäjän sukupuu TOP-tehtävälyijykyniäpuuainesnäytteet (esimerkiksi koivu, mänty, kuusi, tervaleppä)laudan pätkä (10 tikkua laudalla peliin)huiveja tai kaulaliinoja, joilla silmät sidotaan.

TEEMAAN SOPIVA TOP-TEHTÄVÄ:Metsä ja luonto, B-taso, Pertti Petäjä ‡ Pertti Petäjän sukupuu

•••

••

ALOITUSLeikitään aluksi 10 tikkua laudalla. Ennen leikkiä yritetään yhdessä löytää maastosta mahdollisimman monta eri puulajin tikkua leikkiä varten. Tehdään puulajiristikko (Pertti Petäjä -teeman sukupuu TOP-tehtävästä). Kaivellaan puulajien nimiä esiin muistin syö-vereistä.

TEEMAPuulajit:Mitä puulajeja löytyy tietyltä alueelta? Jokai-nen etsii mahdollisimman monta erilaista puulajia ja pitää kirjaa, montako löysi. Käy-dään läpi, mitä puulajeja löytyi (oliko samoja kuin TOP-tehtävässä?) ja kuinka monta erilaista.Puusokko: Jaetaan ryhmä pareihin. Jokaisen parin toisen jäsenen silmät sidotaan siten, ettei hän näe. Toinen parista kuljettaa ”sokean” parinsa jonkin puulajin luokse, ja sokean parin tulisi tunnistaa puu ja kuvailla sen ominaispiirteitä. Kun toinen on onnistunut tehtävässä, vaihdetaan osia.Puun lehtien ja puulajien yhdistäminen: Jokaiselle parille jaetaan yksi puun lehti tai havupuun neulanen. Parin tulisi tunnistaa näyte ja siirtyä sen puulajin luokse, josta uskoo näytteen olevan peräisin.Puuainesnäytteet:Ohjaaja esittelee puuainesnäytteet kerho-laisille. Kerholaiset saavat arvuutella ja keskustella, mistä puulajista on missäkin näytteessä kyse. Mietitään myös puulajien ominaisuuksia ja sitä, mihin niitä voisi käyt-tää.Puulajin ja oikean kasvupaikan yhdistämi-nen:Mäntyjä kasvaa kuivilla paikoilla, kuusia kasvaa rehevämmillä paikoilla. Minkälaisilla paikoilla koivut kasvavat, onko koivujen kas-vupaikoilla eroja esimerkiksi hies- ja raudus-koivun välillä?

LOPETUSMitä ulkomaisia puulajeja kerholaiset tie-tävät? Kerrataan, mitä tänään on opittu. Lopuksi leikitään uudelleen 10 tikkua lau-dalla.

4H-teemakerho METSÄSALAPOLIISIT

...........................................................

..........................................

Suomen 4H-liittowww.4h.fi

4H-kerHo

Page 7: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta

4H-teemakerho METSÄSALAPOLIISIT

...........................................................

..........................................

Suomen 4H-liittowww.4h.fi

4H-kerHo5. KErHOKErTA

TAVOITEHyönteisten ja lintujen seuraaminen. Lin-tujen tunnistaminen, pesimisajat ja äänien tunnistaminen.

TArVITTAVAT VÄLINEET JA METErIAALIT:suurennuslasejalasipurkkejavalkea lakanalintukirja.

TEEMAAN SOPIVIA TOP-TEHTÄVIÄ:Metsä ja luonto, A-taso,Metsäseikkailu ‡ MetsäsalapoliisitMetsä ja luonto, A-taso, Metsäretki‡ ÖtökkäretkiMetsä ja luonto, A-taso, Metsäretki ‡ Mehiläisten valtakunnassaMetsä ja luonto, A-taso, Metsäretki ‡ Linturetki

••••

ALOITUSTuhatjalkainen:Ohjaaja sanoo jonkin eläimen, ja kerholaiset muodostavat ryhmiä siten, että jalkoja on yhtä monta kuin mainitulla eläimellä. Lin-nuilla ja ihmisillä on kaksi, nisäkkäillä neljä, hyönteisillä kuusi ja hämähäkeillä kahdek-san. Tämän jälkeen liikutaan kuten mainittu eläin. Lopuksi ohjaaja mainitsee tuhatjalkai-sen, ja kaikki kerholaiset muodostavat jonon ja kävelevät samaan tahtiin.

TEEMAHyönteisten pyydystäminen:Missä kaikkialla hyönteisiä on? Hyönteisiä-hän on kaikkialla, maassa, puissa, heinikos-sa, kivien koloissa. Seurataan hyönteisten elämää (Metsäsalapoliisit TOP-tehtävä). Hyönteisten elämää on helpointa tutkia, kun asettaa esimerkiksi valkoisen lakanan puun tai pensaan alle ja ravistaa sitten puuta tai pensasta. Pensaasta tippuneita hyönteisiä on helppo tutkia suoraan lakanalla tai siir-tää ne esimerkiksi purkkeihin, joissa niitä on helpompi tutkia suurennuslasilla. Onko muurahaispesä aina eteläpuolella? Lintujen tunnistus:Tunnistetaan lintuja niiden ulkoasusta ja laulusta sekä käydään lävitse lintujen pesi-misajat (yleisimpiä metsiemme lintuja oman harkinnan mukaan). LOPETUSPäästetään hyönteiset vapaaksi.Pohjatuuli ja etelätuuli:Valitaan kaksi kerholaista pohjatuuleksi ja loput ovat etelätuulia. Pohjatuulet laskevat kymmeneen, ja sillä aikaa etelätuulet ha-jaantuvat ympäriinsä. Pohjatuulet yrittävät ottaa etelätuulia kiinni. Kun siinä onnistuu, etelätuuli jähmettyy paikoilleen leveään haara-asentoon. Saadakseen hänet taas sulamaan, jonkun toisen etelätuulen pitää ryömiä hänen jalkojensa välistä. Ohjaaja pysäyttää leikin välillä, ja pohjatuuliksi vaih-detaan toiset kaksi kerholaista. Leikkiä voi jatkaa niin kauan, että kaikki ovat vuorollaan olleet pohjatuulia.

Page 8: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta

4H-teemakerho METSÄSALAPOLIISIT

...........................................................

..........................................

Suomen 4H-liittowww.4h.fi

4H-kerHo6. KErHOKErTA

TAVOITETestataan opittuja metsäsalapoliisitaitoja. Pyritään ratkaisemaan metsäsalapoliisiko-keen tehtävät, jotta jokainen kerholainen saa ylpeänä suorituksestaan pujottaa met-säsalapoliisitunnuksen kaulaansa.

TArVITTAVAT VÄLINEET JA MATErIAALIT:anagrammitehtävälyijykyniähuiveja tai kaulaliinoja silmien sitomi-seensalapoliisitunnusten tekemiseen tar-vittavat välineet (kaulanauhaa sekä Topi-painatuksella varustettuja pieniä puukiekkoja)pyöreä klapi tai kivi ja laudanpätkä (ta-sapainotehtävä)kasvi ja eläinkuvia tunnistukseen.

ALOITUSViimeisen kerhokerran metsäsalapoliisikoe aloitetaan kehittelemällä koko kerhoryhmäl-le oma metsäsalapoliisihuuto. Esimerkiksi: Me olemme salapoliiseja, emme mitään noviiseja! Jälkiä jäljitämme ja luonnosta välitämme!

TEEMAMetsäsalapoliisikoe. Kerholaiset jaetaan pa-reihin siten, että nuorimpien parina on aina hieman varttuneempi kerholainen. Tehtävät suoritetaan pareittain.

Suorita anagrammitehtävä (Liite 1).Monivalintakysymyksiä jokamiehenoike-uksista (Liite 2). Kasvien ja eläinten tunnistus (vrt. luon-topolkuopas).Tasapainoaisti: tavoitteena pysyä klapin päällä olevalla laudalla niin kauan, että pystyt laskemaan viiteen.Löydä kolme metsään kuulumatonta esinettä (esim. pallo, mehupullo, muo-vikassi), jotka ohjaaja on etukäteen tutkittavalle alueelle vienyt.

Kun salapoliisikokelastehtävät on suoritettu kaikkien osalta, tehdään jokaiselle metsäsa-lapoliisitunnus.

•••

1.2.

3.

4.

5.

LOPETUSJokaiselle kerholaiselle jaetaan kunniakirja. Ohjaaja kerää palautteen kerholaisilta! Pa-lautteen keräämisen jälkeen leikitään 1–3 leikkiä, jotka opittiin edellisillä kerhokerroil-la. Viimeinen kerho päättyy yhteiseen met-säsalapoliisihuutoon.

Page 9: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta

METSÄSALAPOLIISIT-kerho

SalapoliisianagrammiKirjaimet ovat päässeet vahingossa toisessa sarakkeessa väärään järjestykseen. Yhdistä samat kirjaimet sisältävät parit ja ratkaise anagrammit.

AHOMANSiKKA LuJA uKKO

JuOLuKKA ARVON MARJAA

SudENMARJA MuTKiKAS

SuOMuuRAiN MARJAMiES

ORAVANMARJA ARJEN VARMAKSi

MESiMARJA SuuRiN uOMA

VARiKSENMARJA HANKi KAAMOS

MuSTiKKA PuuLAKKO

PuOLuKKA MERJA SAduN

LIITE 1

Page 10: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta

METSÄSALAPOLIISIT-kerho

Jokamiehenoikeudet -tehtävä

Ohessa on kymmenen väittämää jokamiehenoikeuksista. rastita oikea vastaus-vaihtoehto.

Saatko ottaa vettä metsästä löytämästäsi lähteestä?

Saatko poimia rauhoitettuja kasveja, jos maanomistaja antaa sinulle siihen luvan? Olet retkeilemässä kansallispuistossa, johon tulentekoa varten on ra-kennettu nuotiopaikat. Alueella on voimassa metsäpalovaroitus. Saatko tehdä nuotion retkeilyalueen nuotiopaikalle? Saat-ko metsästää ja kalastaa pelkällä maanomistajan luvalla? Saatko kerätä kaadetuista puista havuja askartelua varten ilman maanomista-jan lupaa? Korealainen kaverisi saapuu Suomeen, ja hän haluaa metsäretkelle. Hän ei asu Eu:n alueella, mutta saako hän retkeillä Suomessa jokamiehenoikeuksien perusteella. Saatko mennä ratsastamaan läheiselle pururadalle ilman maanomistajan lu-paa? On kaunis kesäpäivä, ja haluaisit mennä läheiselle lammelle uimaan. Saatko mennä uimaan ilman maanomistajan lupaa?

Huomaat metsäautotien pientareen olevan punaisenaan kypsiä metsämansi-koita. Saatko poimia mansikoita ilman lupaa? Olet löytänyt edellisenä päivänä hyvän kalapaikan. Kalapaikka sijaitsee viljellyn viljapellon toisella puolella. Saatko kävellä viljapellon halki päästäksesi kala-paikkaan?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LIITE 2

SAAN EN SAA

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

Page 11: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta
Page 12: Metsä- salapoliisit¤salapoliisit.pdf · dukon osan valtalajistosta. Kukin pari voi tutkia kasvilajistoa esimerkiksi kahdessa eri kohdassa metsikköä. Kasviristikon tark-kuutta

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Harrastajan kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä.

Turvallisessa 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun aikuisen tai nuoren ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja kurssit syventävät nuoren osaamista.

4H-toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

4H-harrastus kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaa neljän H:n perustana olevat sanat head, hands, heart ja health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi.