Metodologia DE EVALUARE ANUALĂ A ACTIVITĂŢII

Click here to load reader

 • date post

  05-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Metodologia DE EVALUARE ANUALĂ A ACTIVITĂŢII

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului - MECTS – Ordin 6143/2011
Metodologia DE EVALUARE ANUAL A ACTIVITII PERSONALULUI DIDACTIC I DIDACTIC AUXILIAR din publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 824bis / 22 .11. 2011, cu modificrile aduse prin: Ordin 4613/2012; Ordin 3597/2014;
Ordin 4247/2020; Ordin 3189/2021; Textul cuprinde i anexele care nu au fot modificate prin OME nr. 3189/2021.
Capitolul I
Dispoziii generale Art. 1. - Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar din unitile de învmânt preuniversitar, numit în continuare Metodologie, reglementeaz procedura de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar din unitile de învmânt preuniversitar, stabilete normele de evaluare a performanelor profesionale individuale i de aplicare a criteriilor de evaluare precum i instrumentele de evaluare. Art. 2. - (1) Evaluarea activitii personalului didactic i didactic auxiliar din unitile i instituiile de învmânt preuniversitar se realizeaz anual, conform graficului prezentat în anexa 1 la prezenta metodologie, pentru întreaga activitate desfurat pe parcursul anului colar, la nivelul fiecrei uniti i instituii de învmânt preuniversitar i are dou componente: a) autoevaluarea; b) evaluarea potrivit fiei postului i a fiei de evaluare. (2) Fiele cadru ale postului i fiele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic i didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2-31, care fac parte integrant din prezenta metodologie. (3) Fiele cadru ale postului pentru fiecare funcie didactic i didactic auxiliar se operaionalizeaz/individualizeaz de ctre directorul i directorul adjunct al unitii/instituiei de învmânt. (4) Fia postului operaionalizat se aprob i se revizuiete anual de ctre consiliul de administraie i constituie anex la contractul individual de munc. (5) Indicatorii de performan din cadrul fielor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice i pentru personalul didactic auxiliar se stabilesc de ctre directorul i directorul adjunct al fiecrei uniti/instituii de învmânt, împreun cu responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcional i câte un reprezentant al fiecrei
organizaii sindicale afiliate la federaiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învmânt preuniversitar, care au membri în unitatea de învmânt, cu respectarea domeniilor i criteriilor din fiele cadru. (6) Consiliul profesoral, reunit conform graficului prevzut în anexa 1 la prezenta metodologie, valideaz, prin vot majoritar, fiele de autoevaluare pentru personalul didactic i didactic auxiliar, în baza crora se stabilete calificativul anual. (7) În situaii excepionale, calendarul de evaluare, fiele postului i fiele de autoevaluare/evaluare operaionalizate/individualizate pot fi modificate în cursul anului colar. Art. 3. - Metodologia are ca finalitate: a) asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitar, obiectiv i transparent a personalului didactic i didactic auxiliar; b) asigurarea unui sistem motivaional care s determine creterea performanelor profesionale individuale. Art. 4. - (1) Evaluarea anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar este realizat la nivelul fiecrei uniti i instituii de învmânt preuniversitar cu personalitate juridic. (2) Activitatea de evaluare vizeaz personalul didactic i didactic auxiliar încadrat în unitatea respectiv, având în vedere tipul i norma de încadrare a fiecrui angajat. (3) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, îi desfoar activitatea într-o unitate de învmânt preuniversitar cu personalitate juridic o perioad mai mic decât un an colar, atunci evaluarea parial a activitii se realizeaz pentru perioada efectiv lucrat în unitatea sau instituia de învmânt - dar care trebuie sa fie de minim 90 zile, iar încadrarea s fie de minim de 1/2 norm. (4) Calificativul parial va fi acordat de consiliul de administraie conform punctajelor din domeniile cuprinse în fia de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse pân la momentul stabilirii calificativului respectiv. Calificativul parial se acord la solicitarea scris a persoanei în cauz, cu respectarea prevederilor anterioare. (5) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desfoar activitate în dou sau mai multe uniti sau instituii de învmânt, evaluarea anual a activitii se face în fiecare unitate cu personalitate juridic în care angajatul funcioneaz. Cadrele didactice au obligaia s îi completeze fiele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învmânt. Unitatea de învmânt respectiv are obligaia de a elibera o adeverin din care s rezulte punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverine vor fi depuse de cadrul didactic/didactic auxiliar la unitatea de învmânt unde are funcia de baz. Media punctajelor se va realiza pe domenii, în consiliul de administraie al unitii de învmânt unde se face evaluarea final i acordarea calificativului. (51) Evaluarea activitii cadrelor didactice se realizeaz la nivelul unitii/instituiei de învmânt de ctre o comisie de evaluare cu caracter temporar, stabilit din cadre didactice care nu fac parte din consiliul de administraie, la propunerea consiliului
profesoral, cu aprobarea consiliului de administraie al unitii/instituiei de învmânt. Componena i numrul de membri ai comisiei se stabilesc prin procedur proprie, în funcie de particularitile unitii/instituiei de învmânt, i este condus de un responsabil. Comisia se constituie prin decizie a directorului unitii/instituiei de învmânt pân la data începerii activitii de evaluare. (6) Rezultatele activitii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administraie privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
CAPITOLUL II Baza metodologic
Art. 5. - Evaluarea activitii personalului didactic i personalului didactic auxiliar din unitile i instituiile de învmânt preuniversitar se realizeaz în urmtoarele etape: a) Autoevaluarea activitii realizat de fiecare angajat pe baza fiei de autoevaluare/evaluare i a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fia de autoevaluare. b) Evaluarea activitii cadrelor didactice este realizat la nivelul comisiei de evaluare, iar a personalului didactic auxiliar la nivelul compartimentului funcional, prin evaluare obiectiv - punctaj acordat de ctre toi membrii comisiei/compartimentului funcional pentru fiecare persoan evaluat. c) Evaluarea final a activitii personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul consiliului de administraie al unitii/ instituiei de învmânt. Art. 6. - Pentru fiecare etap de evaluare prevzut în prezenta Metodologie, vor fi luate în considerare rezultatele auditrii periodice a resursei umane din învmântul preuniversitar realizat de inspectoratele colare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i rezultatele altor evaluri externe din perioada analizat prin inspecie colar, evaluare instituional etc., dac acestea exist i fac referire explicit la activitatea cadrului didactic/didactic auxiliar evaluat.
CAPITOLUL III Domeniile i criteriile de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar
Art. 7. - (1) Activitatea desfurat pe parcursul anului colar de ctre personalul didactic i didactic auxiliar, prezentat în raportul de autoevaluare, se evalueaz pe baza fiei cadru de autoevaluare/evaluare, anex a prezentei metodologii, inându-se seama de urmtoarele domenii i criterii de performan care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, în perioada pentru care se face evaluarea. (2) Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere urmtoarele domenii de evaluare i criterii de performan: a) Domeniul Proiectarea activitii, cu urmtoarele criterii de performan: (i) respectarea programei colare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum i adaptarea acesteia la particularitile grupei/clasei; (ii) implicarea în activitile de proiectare a ofertei educaionale la nivelul unitii; (iii) folosirea tehnologiei informaiei i comunicaiilor - TIC în activitatea de proiectare didactic; (iv) proiectarea activitilor-suport pentru învarea în mediul online i a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactic; (v) proiectarea unor activiti extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele educabililor, planul managerial al unitii. b) Domeniul Realizarea activitilor didactice, cu urmtoarele criterii de performan: (i) utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al învrii i formarea competenelor specifice; (ii) utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de învmânt în vederea optimizrii activitilor didactice, inclusiv utilizarea TIC; (iii) utilizarea de resurse educaionale deschise, aplicaii online, crearea i susinerea sesiunilor de învare pe platforme educaionale; (iv) diseminarea, evaluarea i valorizarea activitilor; (v) organizarea i desfurarea activitilor didactice, curriculare i extracurriculare în mediul colar, extracolar i în mediul online; (vi) formarea deprinderilor de studiu individual i în echip în vederea formrii/dezvoltrii competenei de «a înva s învei»; (vii) organizarea i desfurarea de activiti prin participarea la aciuni de voluntariat. c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învrii, cu urmtoarele criterii de performan: (i) asigurarea transparenei criteriilor, a procedurilor de evaluare i a rezultatelor activitilor de evaluare; (ii) aplicarea testelor predictive, interpretarea i comunicarea rezultatelor; (iii) utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;
5
(iv) promovarea autoevalurii i interevalurii; (v) evaluarea satisfaciei beneficiarilor educaionali; (vi) coordonarea elaborrii portofoliului educaional ca element central al evalurii învrii; (vii) realizarea i aplicarea unor instrumente de evaluare a activitii online, valorizarea rezultatelor evalurii i oferirea de feedback fiecrui elev. d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu urmtoarele criterii de performan: i. Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduit, atitudini, ambient - , pentru desfurarea activitilor în conformitate cu particularitile clasei de elevi; ii. Monitorizarea comportamentului elevilor i gestionarea situaiilor conflictuale; iii. Cunoaterea, consilierea i tratarea difereniat a elevilor; iv. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic. e) Domeniul Managementul carierei i al dezvoltrii personale, cu urmtoarele criterii de performan: i. Participarea i valorificarea competenelor tiinifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecionare; ii. Implicarea în organizarea activitilor metodice la nivelul unitii de învmânt/catedrei; iii. Realizarea/actualizarea portofoliului i dosarului personal; iv. Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare în interiorul i în afara unitii cu elevii, personalul colii, echipa managerial i în cadrul comunitii; v. «abrogat» f) Domeniul Contribuia la dezvoltarea instituional i promovarea unitii colare, cu urmtoarele criterii de performan: (i) dezvoltarea de parteneriate i proiecte educaionale în vederea dezvoltrii instituionale; (ii) promovarea ofertei educaionale; (iii) promovarea imaginii unitii de învmânt în comunitate prin participarea i rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiii, activiti extracurriculare i extracolare realizate în mediul colar, extracolar i în mediul online; (iv) realizarea/participarea la programe/activiti de prevenire i combatere a violenei i a bullyingului în mediul colar i/sau în mediul online; (v) respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitate a muncii, de prevenire i stingere a incendiilor i de situaii de urgen pentru toate tipurile de activiti desfurate în cadrul unitii de învmânt, precum i a sarcinilor suplimentare; (vi) implicarea activ în crearea unei culturi a calitii la nivelul organizaiei;
6
(vii) promovarea de activiti de învare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei. g) Domeniul Conduita profesional, cu urmtoarele criterii de performan: (i) manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut, respect, comportament); (ii) respectarea i promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice). (3) Pentru personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare i criterii de performan specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei metodologii.
CAPITOLUL IV Procedura de evaluare anual a personalului didactic i didactic auxiliar
Art. 8. - (1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligaia s îi completeze fia de autoevaluare a activitii desfurate i s o depun, împreun cu raportul de autoevaluare a activitii, la secretariatul unitii de învmânt, conform perioadei prevzute în graficul din anexa 1 a prezentei metodologii. (2) «abrogat» (3) La solicitarea comisiei de evaluare/compartimentelor funcionale sau a consiliului de administraie, dac este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activitile care nu s-au desfurat în coal i nu exist, ca obligaie, la portofoliul personal. Art. 9. - (1) Evaluarea activitii cadrelor didactice se realizeaz în cadrul edinelor comisiei de evaluare, conform graficului activitilor de evaluare prevzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. (2) Evaluarea activitii personalului didactic auxiliar se realizeaz în cadrul edinelor/compartimentelor funcionale în care acestea îi desfoar activitatea, conform graficului activitilor de evaluare prevzute în anexa 1 la prezenta metodologie. (3) Comisia de evaluare/fiecare compartiment funcional completeaz rubrica de evaluare menionat în fia de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) i înainteaz consiliului de administraie fiele i procesul-verbal din cadrul edinei. Art. 10. - (1) La solicitarea directorului unitii de învmânt se întrunete consiliul de administraie al unitii de învmânt pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fiei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar. (2) Consiliul de administraie evalueaz activitatea pe baza fielor de autoevaluare/evaluare i acord propriul punctaj de evaluare. Evaluarea final se face în prezena cadrului didactic/didactic auxiliar în cauz care argumenteaz, la solicitarea membrilor Consiliului de Administraie acordarea punctajului la autoevaluare.
(3) Consiliul de administraie completeaz fia de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar i stabilete punctajul final de evaluare. (4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiiile prezentei metodologii, este: - de la 100 pân la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; - de la 84,99 pân la 71 de puncte, calificativul Bine; - de la 70,99 pân la 61 de puncte, calificativul Satisfctor; - sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfctor. (5) În baza punctajului final acordat, consiliul de administraie stabilete calificativul anual pentru fiecare angajat în parte. (6) Hotrârea consiliului de administraie privind punctajul final i calificativul anual al cadrelor didactice/didactice auxiliare se adopt conform prevederilor art. 93 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 11. - (1) Calificativul anual i punctajul corespunztor acordate de ctre consiliul de administraie sunt aduse la cunotina fiecrui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dac acesta este prezent la edina consiliului de administraie. (2) Hotrârea consiliului de administraie cu punctajul i calificativul acordat va fi comunicat, în termen de 3 zile, prin secretariatul unitii de învmânt, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea final la edina consiliului de administraie.
CAPITOLUL V Înregistrarea i rezolvarea contestaiilor
Art. 12. - (1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaie asupra punctajului/calificativului acordat de consiliul de administraie, în conformitate cu graficul prevzut în anexa1, parte integrant a prezentei metodologii. (2) Din comisia de contestaii nu pot s fac parte persoanele care au depus contestaie, care au realizat evaluarea iniial în cadrul comisiei de evaluare/compartimentelor funcionale sau care au realizat evaluarea în consiliul de administraie. Art. 13. - (1) Comisia de soluionare a contestaiilor este numit prin decizia directorului i este format din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învmânt, recunoscute pentru profesionalism i probitate moral, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate. (2) Din comisie nu pot s fac parte persoanele care au depus contestaie sau care au realizat evaluarea în consiliul de administraie.
8
(3) Contestaiile înregistrate în termen legal se soluioneaz de ctre comisia de soluionare a contestaiilor, menionat la alin. 1, în cel mult 3 zile lucrtoare de la expirarea termenului de depunere. Art. 14. - Hotrârea comisiei de contestaii este definitiv i poate fi atacat la instana de contencios administrativ competent. Art. 15. - La solicitarea persoanei care a contestat punctajul i/sau calificativul acordat, la lucrrile comisiei de contestaii particip i reprezentantul organizaiei sindicale din unitatea de învmânt, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele i poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaii.
CAPITOLUL VI Dispoziii finale
Art. 16. - Evaluarea anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar din unitile de învmânt preuniversitar din sistemul de aprare, informaii, ordine public i securitate naional se realizeaz pe baza prevederilor prezentei metodologii i a normelor proprii. Art. 17. - Anexele de la nr. 1 la nr. 31 sunt parte integrant a prezentei metodologii. Art. 18. - Prevederile prezentei metodologii intr în vigoare începând cu anul colar 2011 -2012.
Anexa Nr. 5 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar
ANTET
FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salariailor cu numrul ....., se încheie astzi,..............................., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului: ............... Decizia de numire: .................... Încadrarea: .......................................... Cerine: - studii: .......................................................................... .......................................................................... - studii specifice postului ..................................................................................... - vechime ............................................................................................................... Relaii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt; - de reprezentare a unitii colare. I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVITILOR 1.1. Elaborarea documentelor de planificare i de organizare a activitii de bibliotec în concordan cu: a) activitatea colar anual; b) R.O.I. si proceduri elaborate la nivelul unitii; c) planul managerial al unitii; d) specificul i particularitile unitii colare. 1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii. 2. REALIZAREA ACTIVITILOR 2.1. Organizarea serviciilor de informare i documentare. 2.2. Gestionarea raional i eficient a resurselor materiale, financiare, informaionale i de timp. 2.3. Acordarea de consultan beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar). 3. COMUNICARE I RELAIONARE 3.1. Comunicarea i relaionarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).
10
3.2. Comunicarea i relaionarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate, parteneri sociali). 3.3. Monitorizarea i rezolvarea situaiilor conflictuale. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE 4.1. Nivelul i stadiul propriei pregtiri profesionale. 4.2. Formarea profesionala i dezvoltarea în carier. 4.3. Aplicarea cunotinelor/abilitilor/competenelor dobândite. 5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII UNITII COLARE 5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunitii educative i comunitii locale. 5.2. Valorizarea cultural a patrimoniului bibliotecii colare, al colii i comunitii locale. prin dezvoltarea de proiecte i parteneriate. 5.3. Educarea elevilor în vederea dezvoltrii unei atitudini civice i a promovrii deschiderii spre lumea contemporan. II. ALTE ATRIBUII În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de sntate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condiiile legii: .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. Rspunderea disciplinar: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunztor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar, conform prevederilor legii.
Director, (nume, semntur, tampil)
Data: ..................
11
Anexa Nr. 7 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar
ANTET
FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE INFORMATICIAN În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salariailor cu numrul ............, se încheie astzi, ................., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: ............... Decizia de numire: .................... Încadrarea: .......................................... Cerine: - studii: .............................................................................................. .............................................................................................. - studii specifice postului ..................................................................................... - vechime ............................................................................................................... Relaii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt; - de reprezentare a unitii colare. I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVITII 1.1. Analizarea softurilor educaionale.
13
În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, în condiiile legii: .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. Rspunderea disciplinar: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunztor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar, conform prevederilor legii.
Director, (nume, semntur, tampil)
Data: .................
Anexa Nr. 9 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar
ANTET
FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE LABORANT În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salariailor cu numrul ......, se încheie astzi, .........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: ................................... Decizia de numire: ...................................
15
4.4. Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare în cadrul comunitii. 4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul i în afara unitii colare. 5. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE 5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 5.2. Participarea la activiti metodice, stagii de formare/cursuri de perfecionare, manifestri tiinifice etc. 5.3. Aplicarea cunotinelor/abilitilor/competenelor dobândite. 6. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII UNITII COLARE 6.1. Implicarea în realizarea aciunilor de promovare a ofertei educaionale. 6.2. Promovarea sistemului de valori al unitii la nivelul comunitii. 6.3. Facilitarea procesului de cunoatere, înelegere, însuire i respectare a regulilor sociale. 6.4. Iniierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 6.5. Organizarea activitilor privind respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitate a…