MER Windpark Noordoostpolder Bijlagen

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  5

Embed Size (px)

description

INFORMEEL CONCEPT

Transcript of MER Windpark Noordoostpolder Bijlagen

 • 1

  MER Windpark Noordoostpolder Bijlagen

  707016

  14 juli 2009

  Opdrachtgever Koepel Windenergie Noordoostpolder

 • Documenttitel MER Windpark Noordoostpolder

  Bijlagen

  Soort document Definitieve rapportage | 14 juli 2009

  Projectnaam Windpark Noordoostpolder

  Projectnummer 707016

  Opdrachtgever Koepel Windenergie Noordoostpolder

  Auteurs Pondera Consult en anderen

  Een eerder concept van dit rapport werd in 2007 opgesteld onder

  redactie van Royal Haskoning. Aan dit eindrapport hebben onder

  redactie van Pondera Consult de volgende organisaties bijgedragen:

  Alterra, Bureau Waardenburg, Fugro, LBP, TimmermansJuridisch

  Advies B.V., Stibbe, Royal Haskoning, Van Grinsven Advies,

  Ventolines,

  Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40

 • Pondera Consult

  MER Bijlagen |

  14 juli 2009 | INFORMEEL CONCEPT

  INHOUDSOPGAVE

  Bijlage A 1

  LITERATUURLIJST 1

  BIJLAGE B: 12

  BEGRIPPENLIJST 12

  BIJLAGE C: 22

  SAMENSTELLING KOEPEL WINDENERGIE NOORDOOSTPOLDER 22

  BIJLAGE D: 23

  DICHTSTEBOLSTAPELING EN SCHAAKBORDOPSTELLING 23 D.1 Effecten 25 D.2 Vergelijking 32

  BIJLAGE E: 34

  ECOLOGISCHE STUDIES WINDPARKEN NOORDOOSTPOLDER 34 E1: EFFECTEN OP VOGELS VAN WINDENERGIEONTWIKKELING LANGS DE

  DIJKEN VAN DE NOORDOOSTPOLDER 34 E2: VELDONDERZOEK TOPPER EN ENKELE ANDERE EENDENSOORTEN

  LANGS DE KUST VAN DE NOORDOOSTPOLDER, WINTER 2007/2008 34 E3: VELDONDERZOEK VLEERMUIZEN 34 E4: INVENTARISATIE VAN RELEVANTE VISSOORTEN BIJ DE AANLEG VAN

  WINDPARK NOORDOOSTPOLDER 34

  BIJLAGE F: WATERTOETS 39

  BIJLAGE G: 51

  VERSPREIDING ZOETWATERNEVEL LANGS DE IJSSELMEERDIJK 51 BIJLAGE H: 67

  VISUALISATIES 67 BIJLAGE I 68

  GELUID 68

 • Pondera Consult

  1

  | MER Bijlagen

  INFORMEEL CONCEPT | 14 juli 2009

  BIJLAGE A

  LITERATUURLIJST

  Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren (2008)

  Dagblad Flevoland, 1 juni 2004.

  Wind levert meer op dan renterekening

  Dagblad Flevoland, 9 juni 2004.

  We doen het omdat we wat willen verdienen.

  Dagblad Flevoland, 9 juni 2004.

  Wind brengt meer dan rente bank.

  DEWI-OCC Offshore, 2009

  Failure Rates of Enercon Wind Turbines, Cuxhaven, 2009

  E-Connection, 2001.

  MER Offshore windpark Q7-WP. Bunnik, juni 2001.

  Essent Energie, 1999.

  Achtergronddocument Bestemmingsplan Windpark Creil.

  Fugro B.V., 2009

  Ontheffing ten behoeve van aanbrengen van kabels bij de Noordoostpolderdijk

  GEL Bundesverband fur WindEnergie, 2002.

  BWE Windenergie 2002.

  GEL Miedema, 1993.

  H.M.E. Geluid, geur en milieukwaliteit, rapport 1993/4a.

  GEL Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2000.

  Nederland en de scheepvaart op binnenwateren, 2000.

  GEL VROM, 1981.

  Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

  GEL VROM, 1991.

  Circulaire bouwlawaai, 10 jaar later.

  GEL VROM, 1999.

  Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai 1999.

  GEL VROM, 2001.

  Besluit voorzieningen en installaties Milieubeheer, nummer 487.

  GEL VROM, 2002.

  Reken- en meetvoorschrift Verkeerslawaai 2002.

  Gemeente Noordoostpolder, 1998.

  Landschapsplan windturbines Noordoostpolder.

  Gemeente Noordoostpolder, 2000.

  Windturbines langs de Zuidermeerdijk-West; landschappelijke beoordeling van de locatie.

  Gemeente Noordoostpolder, 22 december 1998.

  Voorbereidingsbesluit windmolens gemeente Noordoostpolder.

  Gemeente Noordoostpolder, 24 oktober 2002.

  Raadsbesluit beleidsinzet m.b.t. Convenant Windenergie Noordoostpolder.

  Gemeente Noordoostpolder, 25 februari 1999.

  Integraal beleid windenergie.

  Gemeente Noordoostpolder, 26 oktober 2000.

  Vaststelling projectplan implementatie van windenergie.

  Golbach, G.A.M., 24 maart 2003

  Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen, AVIV 2003, Enschede

  Jansen, A. en F. Stroeken, 2005.

 • Pondera Consult

  2

  MER Bijlagen |

  14 juli 2009 | INFORMEEL CONCEPT

  Park voor grote windmolens, NRC Handelsblad 29 september 2005.

  K+V, 2005.

  Discussienotitie Toekomstbeeld: leven tussen land en water, 13 september 2005, Arnhem.

  Koepel Windenergie Noordoostpolder, 15 april 2002.

  Convenant betreffende realisatie windenergie in de gemeente Noordoostpolder.

  LCA Dissel, A.M.C., 1991.

  59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. Rijksdienst voor de

  IJsselmeerpolders 1930-1989. Lelystad.

  LCA Duin, R.H.A. van, 1995.

  Het Zuiderzeeproject in zakformaat. Lelystad.

  LCA Gedeputeerde Staten Frysln, 1998.

  Foar de wyn.

  LCA Kalisvaart, C., 1951.

  De bestemming en de waardering van de Noordoostpolderbodem. Van Zee tot Land. Rapporten en

  mededelingen inzake de droogmaking, ontginning en sociaal-economische opbouw der

  IJsselmeerpolders. Nr. 4. Zwolle.

  LCA Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 1972.

  Atlas Zuiderzeeproject 1972-1973. Lelystad.

  LCA Royal Haskoning, 2005.

  Verbetering waterkering Harlingen; MER zuidelijk deel, 22 april 2005.

  LCA Ven, G.P. Van de (red), 1993.

  Leefbaar Laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland. Utrecht.

  LCA VNG, 2003.

  Gemeenten aan de wind; Belang en mogelijkheden voor gemeenten om windenergie te stimuleren.

  LCA A. J., 1997.

  De 'groene' IJsselmeerpolders. Inrichting van het landschap in Wieringermeer, Noordoostpolder,

  Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Lelystad.

  Lengkeek, W., 2009

  Inventarisatie van relevante vissoorten bij de aanleg van windpark Noordoostpolder, Bureau Waardenburg, Culemborg, 2009. Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 (2007)

  Klimaat-Energieakkoord Provincies en Rijk 2009-2011 (2009)

  Milieu- en Natuurplanbureau, 2005.

  Natuurbalans 2005.

  Minister van Verkeer en Waterstaat, 2004.

  Beleidsregels inzake toepassing Wbr op installaties in de EEZ. Den Haag, december 2004.

  Minister van VROM, 1994.

  Besluit MER 1994, zoals gewijzigd bij Besluit van 7 mei 1999. Den Haag, mei 1999.

  Minister van VROM, 2003.

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit MER 1994. Den Haag, januari 2003.

  Ministerie van Economische Zaken en ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

  Ordening en Milieubeheer, 2002.

  Milieueffectrapport locatiekeuze demonstratieproject Near Shore Windpark.

  Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van VROM, Ministerie van LNV, Ministerie van

  V&W, Ministerie van Defensie, provinciale besturen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

  2001.

  Bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie.

  Ministerie van EZ en Ministerie van VROM, 2000.

  MER Locatiekeuze Demonstratieproject Near Shore Windpark. Den Haag, 2000.

  Ministerie van Economische Zaken, 2008

  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening deel 3, Den Haag, 2008

  Ministerie van EZ en Ministerie VROM, 2000.

  Project-planologische kernbeslissing Locatiekeuze Near Shore Windpark, Tevens partile herziening

 • Pondera Consult

  3

  | MER Bijlagen

  INFORMEEL CONCEPT | 14 juli 2009

  Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel 1 t/m 4. Den Haag, februari - december 2000.

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied,

  2000.

  Projectnota en milieu-effectrapport dijkversterking IJsselmeerdijken Noordoostpolder.

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Rijkswaterstaat, 2002.

  Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken.

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Rijkswaterstaat, Bouwdienst, 2003.

  Cordinaten nieuwe as Vaarweg Amsterdam Lemmer.

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied,

  2000.

  Projectnota en milieu-effectrapport dijkversterking IJsselmeerdijken Noordoostpolder

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal

  Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA, 2005.

  Ecologie en Ruimte: Gebruik door vogels en mensen in de SBZs IJmeer, Markermeer en IJsselmeer,

  Den Haag, 2005

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Rijkswaterstaat, 2008

  Analyse telresultaten vervoer gevaarlijke stoffen over de weg, Den Haag, 2008

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, juni 1999.

  Teksten regelgeving milieueffectrapportage.

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2003.

  Herziene Handleiding Milieueffectrapportage.

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1999.

  Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. Den haag, 1999.

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2008

  Ontwerp Nationaal Waterplan, Den Haag, 2008

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2008

  Ontwerp Beleidsnota IJsselmerengebied, Den Haag