menadzment - ljudski resursi

download menadzment - ljudski resursi

of 33

 • date post

  15-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  106
 • download

  1

Embed Size (px)

description

ljudski resursi

Transcript of menadzment - ljudski resursi

 • MAGISTARSKI RAD

  Uticaj eksternih izvora na pribavljanje i razvoj ljudskih resursa na primjeru NLB Montenegrobanke

  MENTOR:Prof.dr arko Boovi

  KOMISIJA ZA ODBRANU RADA: 1. Prof. dr arko Boovi 2. Prof. dr Slobodan Laki KANDIDAT: 3. Doc. dr Milijana Novovi Tatjana Medojevi UNIVERZITET CRNE GOREEKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

 • U eri tree nauno-tehnoloke revolucije, sve vie se uvaava saznanje da kapacitet preduzea ne zavisi samo od tehnoloke modernizacije, va i od nivoa obrazovanja i od ukljuivanja nauke u tehnoloke i ekonomske procese.

  Moderna privreda trai dobroobuenu i prilagoenu radnu anagu.

  U procesu menadmenta postoje odreena pravila, ali im se ne smije robovati. Ljudski resursi su vani iz vie razloga : utiu naekonomsku efikasnost, ljudi rspolau znanjem, koncept tretiranja zaposlenih kao resursa razvio se u menadment funkciji.

  Predmet i cilj ovog istraivanja je prvenstveno razmatranje uticaja eksternih izvora pribavljanje i usavravanje ljudskih resursa i su kakvi efekti na ljudski potencijal.

  Uticaj eksternih izvora na pribavljanje i razvoj ljudskih resursa, na primjeru NLB Montenegro bankeU V O D

 • Uticaj eksternih izvora na pribavljanje i razvoj ljudskih resursa, na primjeru NLB Montenegro banke

  P R E D G O V O R Rad se sastoji iz pet temetskih cjelina - prvi dio; definie se pojam ljudskih resursa, menadment ljudskih resursa, prikazani su uloga i ciljevi ljudskih resursa. - drugi dio; govori o strategiji ljudskih resursa, prikupljanju podataka o internom i eksternom okruenju. - trei dio; ukazuje na naine regrutovanja ljudskih resursa, vrste eksternog i internog pribavljanja. - etvrti dio; objanjava neophodnost razvoja i usavravanja ljudskih resursa, uticaj eksternih faktora na razvoj ljudskih resursa, savremene tendencije u razvoju ljudskih resursa. - peti dio; prikazuje se uticaj eksternih izvora na pimjeru NLB Montenegrobanke.

 • Ljudski resursiKao pojam ukazuje na ljude u organizaciji, na njihove potencijale koji mogu biti iskorieni radi ostvrivanje ciljeva organizacije.Menadment ljudskih resursaDanas sam pojam menadmnta ljudskih resursa ima 4 znaenja : nauna disci plina, nauna funkcija, posebna poslovna funkcija u organizaciji, specifina filozofija u organizaciji. Nastanak menadmenta vezuje se za poetak XX vijeka. Na razvoj menadmenta njvie su imali :

  - kolektivno pregovaranje - industrijska psihologija- nauno upravljnaje - teorija meuljudskih odnosa

  Uticaj eksternih izvora na pribavljanje i razvoj ljudskih resursa na primjeru NLB MontenegrobankePOJAM I ZNAAJ LJUDSKIH RESURSA

 • Uticaj eksternih izvora razvoju i pribavljnju ljudskih resursa na primjeru NLB Montenegrobanke POJAM I ZNAAJ LJUDSKIH RESURSA kljune karakteristike organizacije koja ui

 • Uticaj eksternih izvora na pribavljanje i razvoj ljudskih resursa na primjeru NLB MontenegrobankePOJAM I ZNAAJ LJUDSKIH RESURSAUloga i ciljevi menadmenta ljudskih resursaposlovni, ekonomski i socijalni ciljeviFaktori upravljanja ljudskim resursima- Interni faktori ( karakteistike organizacije, karakteristike zaposlenih, karakteristike poslova u organizaciji )- Eksterni faktori (aktivnosti drave, ekonomski faktori, kulturno okruenje )Proces menadmenta

 • Uticaj eksternih izvora na pribavljanje i razvoj ljudskih resursa na primjeru NLB MontenegrobankeSTRATEGIJA LJUDSKIH RESURSAPrukupljanje podataka o internom i eksternom okruenju - interno okruenje, mikro sredina, makro sredinePredvianje ponude i tranje za ljudskim resursima - predvianje tranje za ljudskim resursima - predvianje ponude za ljudskim resursimaUsklaivanje ponude i tranje za ljudskim resursimaIzrada plana ljudskih resursaPraenje, evaluacija i korigovanje planaSLOJEVI U OKRUENJU

 • Naini pribavljanja ljudskih potencijala Potrebe za ljudskim resursima, koji e biti angaovani na upranjenom radnom mjestu, mogue je zadovoljiti na internom i eksternom nivou (unutranji i spoljanji izvori). Osnovni razlozi zbog kojih se organizacije odluuju na ovaj korak su : proirenje poslova, tehniko-tehnoloka unapreenja, odlazak radnika u penziju, odlazak radnika u druge organizacije.Unutranji izvori pribavljanja - Postoji vie naina internog oglaavanja: web strana firme na internetu, oglasna tabla, intranet mrea firme. - Osnovni oblici internog oglaavnja : predlozi kadrovske slube, interno oglaavanje, preporuke zaposlenih - Prednosti internog ogaavanja : nii trokovi, nije potrebno vrijeme za orjentaciju i socijalizaciju, zaposleni dobro poznaje organizaciju i nain poslovanja u njoj.Uticaj eksternih izvora na pribavljanje i razvoj ljudskih resursa na primjeru NLB MontenegrobankePRIBAVLJANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

 • Unutranji izvori pribavljanja - nedostaci internog regrutovanja : moe da doe do stvaranja konkurencije meu zaposlenim, stvaranje negativne radne klime i nesigurnosti, spreava se unos novih ideja i kreativnih ljudi, otpor prema promjenama .Eksterni izvori regrutovanja - Potrebe za radnom snagom na eksternom tritu radne snage organizacije zadovoljavaju na sledee naine : eksterno oglaavanje, agencijsko poslovanje, obrazovne institucije, direktne prijave zaineresovanih kandidata, regrutovanje preko interneta, ostali izvori regrutovanja. - Eksterno oglaavanje: oglas treba da je vidljiv i transparentan. Mora se znati kakav bi trebao efekat da se postigna. Organizacije koriste razliite strategije oglaavanja ( slijepo oglaavanje-blind advertising ). - Agencijsko poslovanje : dravne agencije, privatne agencije, head hunters agencije ( za svoje usluge naplauju oko 33% plate koji zaposleni dobije prve godine).

  Uticaj eksternih izvora na pribavljanje i razvoj ljudskih resursa na primjeru NLB MontenegrobankePRIBAVLJANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

 • Eksterni izvori regrutovanja - Obrazovne institucije: Mnoge savremene organizacije regrutuje mlade talente u kolama, fakuleteima i drugim obrazovnim institucijama. Koriste promotivne materijale o svojim organizcijama. Na fakultetetima postoje dobro aurirane baze podataka o diplomiranim studentima ( alimni centri ). - Direktne prijave zainteresovanih kandidata: Kandidati se sami prijavljuju za rad, ak i kada ne posoji raspisan oglas. Pogodan nain prijavljivanja za svrene studente koji jo nijesu ostvrili radni angaman. - Regrutovanje preko interneta: Jeftin i popularan nain prijavljivanja. Prijavljuje se veliki broj kandidata. tedi se vrijeme koji je vaan resurs. Nova softverka rjeenja olakavaju proces selekcije kandidata. - Ostali izvori regrutovanja: strune prakse uenika i studenata, struni skupovi, seminari, konferencije. - Specifini zahtjevi u strukturi radne snage: samohrani roditelji, invalidi, stariji radnici, ene i manjine, ukljuenje u projekte sociijan pomoi, globalna potraga talenata.Prednosti i nedostaci: prednost je mogunost izbora kvalitetnih kadrova, nove ideje. Nedostatak je poveanje trokova, strah kod postojeih zaposlenih,

  Uticaj eksternih izvora na pribavljanje i razvoj ljudskih resursa na primjeru NLB MontenegrobankePRIBAVLJANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

 • Razvoj i usavravnje ljudskih resursa - Suoavajui se sa promjenama u eksternom i internom okruenju, mnoge kompanije moraju da prpremaju svoje zaposlene da to efikasnije reaguju. One izdvajaju oko 5% svojih prihoda na obiku i razvoj. - Kompanija Motorola trai od svojih zaposleni, da odvoje 5% svog vremene za edukaciju. Znanje brzo zastarijeva. Ininjeri moraju mnogo vie da izdvoje oko 10% svog vremena. - Zaposleni dobijaju posebne prijekte kako bi pospjeili svoju kreativnost. - U savremenom bankarstvu potencira se razvoj humanih i konceptualnih vjetina (koncptulane uloge lidera, vjetine formiranja timova, vjetine komuniciranja , liderske vjetine, vjetine donoenja odluka ).Orjentacija i socijalizacija zaposlenih Socijalizacija; proces prilagoavanja novoj radnoj sredini i ciljevima organizacija. tri faze: oekivana socijalizacija, uvoenje u posao i utvrivanje u poslu.

  Uticaj eksternih izvora na pribavljanje i razvoj ljudskih resursa na primjeru NLB MontenegrobankeEKSTERNI IZVORI U STRATEGIJI RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA

 • Orjentacija; transformisanje novozaposlenih u efektivne lanove organizacije.Obrazovanje i obuka zaposlenih; Savremene organizacije se kreu prema drutvu znanja. Potencira se koncept cjeloivotnog uenja. Organizacije sve vie pstaju obrazovni centri. Sprovodi se kontinuirani proces edukacije putem seminara, treninga.Osnovni razlozi sprovoenja edukacije:poboljanje kvaliteta uasluga, uvoenje novih tehnika rukovoenja i upravljanja, uvoenje novih tehnologija i standarda rada.Praenje i ocjena performansi zaposlenih; Proces praenja, vrednovanja, usmjeravanja rada zaposlenih.Formalne i neformalne ;metode vrednovanja i praenja rada zaposlenihProces vrednovanja radne uspjenosti; rukovodioci, samoocjenjivanje, podreeni vrednuju nadreene, vrednovanje od strane klijenata.Praenje i razvoj karijere; Razvoj karijere ukljuuje njeno: planiranje, razvoj pravaca, savjetovanje, aktivnosti treninga.U savremenim uslovima predvia se da e zaposleni raditi u vie kompanija i time stei iskustvo za razliita znanja i vjetine ( razvoj portfolio karijere).Uticaj eksternih izvora na pribavljanje i razvoj ljudskih resursa na primjeru NLB MontenegrobankeEKSTERNI IZVORI U STRATEGIJI RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA

 • Uticaj eksternih faktora na razvoj ljudskih potencijalaUbrzan nauno tehnoloki razvoj, sastav radne snage i struktura rada, aktivnosti Vlade i Parlamenta, migracija radne snage