Mdaemon Offline

Click here to load reader

download Mdaemon Offline

of 20

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  358
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Mdaemon Offline

MAIL-OFFLINE SERVER ADMINISTRATIVE SYSTEM

GII THIU MAIL OFFLINE V QUY C CA TI LIU NY: Windows Web Server tch hp sn cc chc nng m bo cho h thng mail-offline ca khch hng hot ng hiu qu v n nh. c bit, kh nng kt ni gia h thng online v offline m bo tnh uyn chuyn cao. Ti liu hng dn s dng ny c cung cp cho khch hng v m bo cc hng dn trong ti liu l ng vi cc h thng . Ti liu hng dn ny ch hng dn bn s dng cc cng on ci t v kt ni gia hai h thng online v offline. Khng bao gm ti liu hng dn s dng cc chng trnh i km nh MS Outlook, Outlook Express o Qu Khch c th tham kho thm hng dn cu hnh mail Client bng MS Outlook v Outlook Express ti 2 Link sau: Outlook Express: http://pavietnam.vn/pa_new/OE/OE.html MS Outlook: http://pavietnam.vn/pa_new/MO/MO.html

o Cc chng trnh Mail Client khc c th cu hnh tng t nh 2 hng dn trn Mail Offline l mt h thng hot ng da trn m hnh mng ni b (Local Area Network). Trong h thng mng ny, bn ch cn ch nh mt my tnh c cu hnh tng i lm my ch mail ni b (Mail Offline Server) v dung lng a cng phi ph hp vi s lng mail ca cng ty bn. Mail Offline Server s kt ni n 1 dch v Mail Online thng qua 1 ti khon mail c nhim v trung chuyn. Thng tin v ti khon qun tr dch v Mail Online c nh cung cp dch v gi n qu khch. - V d trong hng dn ny ly v d t domain pavietnam.vn. Qu khch nn thay th cho trng hp tn min ca mnh v cc thng s tng ng t email thng tin qun tr qu khch nhn c. VD: Thng tin qun tr qu khch nhn c vi tn min pavietnam.vn l: + URL: http://mail.pavietnam.vn:10000 + Ti khon email qun tr: admin@pavietnam.vn + Mt khu qun tr: admin1234 - Thng s ny c gi trong email thng tin qun tr dch v. Trong trng hp qun thng tin, vui lng lin h b phn support cp nht li Ti liu ny hng dn qu khch theo trnh t: I. II. III. IV. V. Qun tr ti khon email Online, cc bc c bn chun b cho phn cu hnh email Offline Ci t phn mm Mdeamon 9.x Cu hnh email Offline trn phn mm Mdeamon 9.x Qun l Email Offline Mt s vn thng gp v cch khc phc

I. QUN TR EMAIL ONLINE: 1ng nhp: truy cp link qun tr email vi ti khon email qun tr URL: http://mail.pavietnam.vn:10000 Email Address: admin@pavietnam.vn Password: admin1234

2- To ti khon email : catchall@your_domain.com First and last name: t tn ty Email address: t tn hp mail

bn

di

l

to

email

trung

chuyn:

Email password: mt khu hp mail POP IMAP: kch hot ch POP hoc IMAP cho hp mail

3- Cu hnh Forwarding Email: Theo bc 2 chng ta to ti khon email user1@your_domain.com, di y chng ta s cu hnh Forwarding Email s dng email offline: Ti mc user, chn user1 v click Edit:

-

Chn tab Forwarding (1), check vo mc ...forwarding mail (2), in vo a ch email trung chuyn (3)

Ch : b chn mc Retain a local copy... trnh trng lp email

4- Xa ti khon Email Online: ti mc user, chn tn ti khon cn xa v chn 5- To alias cho hp mail: Ti mc Aliases chn New - in a ch alias v hp mail Alias - Save

II. CI T MAIL-OFFLINE SERVER (version 9.x): (version 9.x): - Mail Offline Server c ci t trn Server mng LAN ca qu khch 1. Cu hnh v h iu hnh Server yu cu: - Server ci t Windows 2003 Server, hoc mt h iu hnh Server khc hot ng trn nn Windows OS tng thch phin bn Mdaemon ci t. - Ti thiu 2GB Harddisk cn trng. - Mng LAN v internet c thit lp. 2. Quy trnh ci t: Tin hnh tun t theo hng dn sau: a. Ci t Mdaemon

Click Next tip tc ci t. b. Thng s gii thiu phn mm: Ca s thng s gii thiu phn mm Mdaemon s hin ln nh sau:

Click Agreee chp nhn iu khon quy nh Mdaemon. c. Chn ng dn ci t:

Mc nh, Mdaemon s c ci t trong th mc: C:\Mdaemon. Phi m bo rng a C cn trng t nht 2GB lu tr chng trnh v email. Trong trng hp mun ci t vo a khc, nhn nt Browse Nhn Next sau khi hon tt cc thao tc.

d. Nhp cc thng s bn quyn:

Nhp cc thng s bn quyn chng trnh. - License name: Tn ng k. - Company: Nhp tn cng ty - Registration key: Nhp s ng k ca phn mm Mdaemon. Click Next tip tc. e. Chn la cc option cn thit:

- Mdaemon Server for SMTP, POP, and IMAP services: Dch v ny s h tr vic gi v nhn mail trong ni b t hiu qu cao. - Mdaemon client for remote configuration services: Trong trng hp c nhu cu cu hnh Mdaemon t xa th chn dch v ny. - WorldClient Server: S dng Webmail ni b. : Nht thit phi chn Mdaemon Server for SMTP, POP, and IMAP services v WorldClient. : trong trng hp khng c nhu cu s dng t xa, nn uncheck Mdaemon client for remote configuration services tit kim ti nguyn Server. f. Chun b copy file:

Click Next trong ca s tip theo.

g. Nhp thng s domain:

Nhp tn min ca qu khch. Click Next tip tc. h. Nhp thng s account chnh c cung cp:

- Thng s ti khon mail qun tr c cung cp trn email thng tin qun tr .

i. Nhp DNS Server:

Thng s IP DNS Server c cung cp trong email thng tin qun tr dch v. Vui lng nhp ng IP DNS Server tch hp h thng online v offline. VD: Primaty DNS Address: 112.213.80.34 Backup DNS IP Address: 208.67.222.222 j. Chn ch hin th ca chng trnh sau khi ci t.

: Nn chn ch l Advanced Mode tin s dng.

k. Cu hnh ch t ng: Nn cu hnh Mdeamon t ng thc thi khi Server khi ng bng cch check vo checkbox Setup Mdaemon as a system service.

Click Next tip tc. l. Kt thc ci t:

Sau khi ci t xong. Mdeamon c th kt ni vi Server online v thc hin chc nng offline-Server.

III. CU HNH MAIL-OFFLINE CHO SERVER CI T MDAEMON: - Trong mt s trng hp, server mng LAN ci t Mdaemon. Cu hnh cho Mdaemon nhn c Server theo cc bc sau: 1. Khi ng chng trnh Mdaemon, chn Setup Primary domain

Nhp thng s domain c cung cp:

- Cc thng s v domain c cung cp trong email thng tin qun tr dch v. Nhp domain name vo 2 mc: Domain name, FQDN for this host. - Domain IP: Nhp IP ca Server.

: trong trng hp khng bit Server IP l bao nhiu c th lm nh sau: + Chn Start Run nhp cmd. + mn hnh DOS Prompt nhp: ipconfig. + IP server s xut hin. : Thng thng, IP Server mng LAN l: 192.168.0.1 : Nu vn khng xc nh c IP, nhp: 127.0.0.1 hoc theo mc nh ny. 2- Cu hnh quy tc hng mail gi ra ngoi:

- Chn mc Always send every outbound server... hng mail gi i qua ti khon Email online - Mail Server: in mail server ca qu khch (thng thng c dng mail.tn_min) - Check vo mc ...requires authentication v in thng tin ti khon mail trung chuyn

3. Nhp thng s DNS Server:

Thng s ny c cung cp trong email thng tin qun tr dch v. - Nhp IP ca DNS Server vo Primany/Backup DNS Server IP. - Click Apply tip tc. - Click OK ng ca s.

4. Cu hnh kt ni Server:

-

Chn Setup DomainPOP mail collection thit lp thng s kt ni Server. Login name password: ti khon email trung chuyn to.

Hostname or IP: in IP server mail hoc mail.your_domain.com

IV. QUN L EMAIL-OFFLINE: Qun l a ch email offline bao gm cc cng vic sau: - To a ch email offline. - Thay i thng s a ch email offline. - Xa a ch email offline. 1. To a ch email offline: - M Mdaemon, chn Accounts, Account manager:

- Giao din sau s xut hin:

to a ch email trn Mdaemon, click New .

Nhp cc thng s cn thit bao gm: - First and lastname: H tn ca ngi s dng email. - Email address: phn tn ca a ch email offline ca ngi s dng. - Email Password: Mt khu ban u ca ngi s dng. : Phi chc chn l checkbox: This account uses POP (hoc IMAP) ngi s dng c th check mail bng outlook. - Click OK . 2. Sa thng s ti khon email offline: - Chn ti khon email, chn edit

3. Xa a ch email offline: - Chn ti khon email, chn delete

VI.

MT S VN THNG GP:

1- Nhn email trng: l trng hp qu khch nhn c nhiu hn 2 bn email t 1 ln gi. - Khc phc: ti phn qun tr email online, qu khch b chn mc b chn mc Retain a local copy of forwarded mail (xem hng dn mc I.3) 2- Gi/ nhn email Offline khng c. - Khc phc: khi gi mail offline khng c s c nhiu nguyn nhn, li ch yu do server offline hoc chng trnh Mdaemon trn server mail khng hot ng, qu khch cn kim tra li server hoc chng trnh mail Mdaemon trn server ni b. Trng hp khc: qu khch cn kim tra ti khon mail trung chuyn (catchall@your_domain.com) ng mt khu cha? Hoc xem li cu hnh ti cc mc lin quan n ti khon ny theo hng dn phn Server Mail Offline 3- Cc li khc: qu khch vui lng r sot li cu hnh theo hng dn trn, trng hp khng khc phc c xin vui lng lin h b phn Support.