mBank S.A. Dom Maklerski mBanku S.A. ......

Click here to load reader

 • date post

  09-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of mBank S.A. Dom Maklerski mBanku S.A. ......

 • PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

  POLNORD S.A.

  (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

  PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

  O WARTOŚCI DO 100.000.000 PLN

  Na podstawie niniejszego programu emisji obligacji (Program) POLNORD S.A. (Emitent) może emitować obligacje (Obligacje) denominowane w złotych polskich.

  Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 100.000.000 PLN.

  Inwestycja w Obligacje emitowane w ramach Programu wiąże się z pewnymi ryzykami. Opis tych ryzyk znajduje się w części „Czynniki ryzyka”.

  Niniejszy prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem prowadzenia ofert publicznych Obligacji. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) o dopuszczenie Obligacji emitowanych w ramach Programu do obrotu na rynku regulowanym dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez GPW (Rynek Regulowany) i o wprowadzenie Obligacji do notowań na Rynku Regulowanym.

  Oferujący

  mBank S.A. Dom Maklerski mBanku S.A.

  Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 1 czerwca 2015 r.

 • 3

  SPIS TREŚCI

  Rozdział Strona

  Podsumowanie ........................................................................................................................................................7 Czynniki ryzyka ....................................................................................................................................................28 Czynniki, które mogą wpłynąć na zdolność Emitenta do wykonania jego zobowiązań wynikających z Obligacji wyemitowanych w ramach Programu .............................................28 Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy ......................................................................................28 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym i prawnym Grupy ..............................................34 Czynniki, które mogą być istotne dla oceny ryzyk rynkowych związanych z Obligacjami emitowanymi w ramach Programu ..............................................................................................................................................45 Ryzyka dotyczące wartości rynkowej Obligacji .........................................................................................45 Ryzyka związane z rynkiem .......................................................................................................................45 Ryzyka prawne dotyczące Obligacji...........................................................................................................46 Dokumenty włączone przez odesłanie ..................................................................................................................50 Warunki emisji Obligacji ......................................................................................................................................51 Przeznaczenie wpływów z emisji Obligacji .........................................................................................................65 Opis Emitenta ........................................................................................................................................................66 Informacje o Emitencie ..............................................................................................................................66 Zarys ogólny działalności ...........................................................................................................................77 Struktura organizacyjna ..............................................................................................................................79 Informacje o tendencjach ............................................................................................................................81 Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe ..............................................................................................82 Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze ....................................................................................82 Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego .......................................................86 Znaczni akcjonariusze ................................................................................................................................89 Informacje dodatkowe ................................................................................................................................91 Istotne umowy zawarte przez Emitenta i podmioty zależne należące do grupy kapitałowej Emitenta .....92 Postępowania sądowe i arbitrażowe ...........................................................................................................92 Wybrane Informacje Finansowe ...........................................................................................................................97 Subskrypcja .........................................................................................................................................................101 Informacje o warunkach Oferty ................................................................................................................101 Ograniczenia Sprzedaży ........................................................................................................................... 115 Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu .................................... 116 Informacje ogólne ............................................................................................................................................... 117 Podatki ................................................................................................................................................................ 119 Podatek dochodowy .................................................................................................................................. 119 Podatek od czynności cywilnoprawnych ..................................................................................................125 Podatek od spadków i darowizn ...............................................................................................................126 Odpowiedzialność płatnika .......................................................................................................................127 Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie ...................................................................128 Opis Programu ....................................................................................................................................................132 Wzór Formularza Ostatecznych Warunków .......................................................................................................133 Definicje ..............................................................................................................................................................148

  Załączniki

  1. Uchwały Emitenta dotyczące ustanowienia Programu ............................................................................152

 • 4

  WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA NINIEJSZEGO PROSPEKTU ORAZ OFEROWANIA OBLIGACJI

  Niniejszy Prospekt stanowi prospekt emisyjny podstawowy dotyczący wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu w rozumieniu art. 5.4 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r.

  Niniejszy Prospekt powinien być czytany łącznie ze wszystkimi dokumentami włączonymi przez odesłanie, wskazanymi w części „Dokumenty włączone przez odesłanie”.

  Niniejszy Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia Obligacji lub oferty nabycia Obligacji skierowanej do jakiejkolwiek osoby, do której nie można skierować takiej oferty zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji.

 • 5

  WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI

  W dniu 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie Nowa Ustawa o Obligacjach. Postanowienia Nowej Ustawy o Obligacjach należy stosować do wszystkich obligacji, oprócz obligacji wyłączonych z zakresu Nowej Ustawy o Obligacjach odpowiednimi przepisami prawa, emitowanych od dnia 1 lipca 2015 r.

  Do Obligacji emitowanych w ramach Programu do dnia 30 czerwca 2015 r. (włącznie) stosuje się Ustawę o Obligacjach. Warunki Emisji wskazują, które ich postanowienia będą stosowały się wyłącznie do Obligacji emitowanych w ramach Programu do 30 czerwca 2015 r. (włącznie), a które z nich wyłącznie do Obligacji emitowanych w ramach Programu od 1 lipca 2015 r.

 • 6

  PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI

  W niniejszym Prospekcie, wszelkie odniesienia do:

  • EUR, euro oraz € stanowią odniesienia do waluty wprowadzonej w trzecim etapie europejskiej unii gospodarczej i walutowej, na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze zmianami;

  • PLN, zł oraz złoty stanowią odniesienia do złotego polskiego; oraz

  • USD, U.S.$ oraz $ stanowią odniesienia do dolara amerykańskiego.

 • 7

  PODSUMOWANIE

  Podsumowania są opracowane na podstawie wymogów przedstawienia informacji określanych jako „Elementy”. Elementy są ponumerowane i podzielone na Sekcje A – E (A.1 – E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, które