Mb11 Matesic Marjan

download Mb11 Matesic Marjan

of 46

 • date post

  23-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Mb11 Matesic Marjan

 • 7/24/2019 Mb11 Matesic Marjan

  1/46

  UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUBENE VEDE

  Marjan Matei

  Internet stvari: drubene, ekonomske in politine implikacije

  Diplomsko delo

  Ljubljana, 2014

 • 7/24/2019 Mb11 Matesic Marjan

  2/46

  UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUBENE VEDE

  Marjan Matei

  Mentor: iz. prof. dr. Jaroslav Berce

  Internet stvari: drubene, ekonomske in politine implikacije

  Diplomsko delo

  Ljubljana, 2014

 • 7/24/2019 Mb11 Matesic Marjan

  3/46

  Hvala starem in prijateljem, ki so me ves a spodbujali v asu tudija.

  Zahvaljujem se dr. Jaru Bercetu za nasvete in

  pomo pri oblikovanju diplomske naloge.

 • 7/24/2019 Mb11 Matesic Marjan

  4/46

  Internet stvari: drubene, ekonomske in politine implikacije

  Internet stvari je pojem, ki predstavlja novo evolucijsko stopnjo interneta. Zagotavlja nove

  oblike komuniciranja med ljudmi in stvarmi ter med stvarmi samimi. Na ta nain se dodajanova dimenzija svetu informacijske in komunikacijske tehnologije. Tehnologija interneta

  stvari izhaja iz kombinacije razvojnih dosekov na podroju identifikacije stvari, odkrivanjasprememb fizinega stanja stvari, v stvari vgrajene inteligence ter zmonosti medsebojnekomunikacije in sodelovanja. Tako bodo stvari postale aktivni udeleenci v procesih in naj bi

  posamezniku pomagale pri reevanju najvejih izzivov, zagotavljale potencial podjetjem inpotronikom ter vplivale na aktivnosti v vsakdanjem ivljenju posameznika, kar bi imelo tudiveliki vpliv na nae obnaanje in naevrednote. Internet stvari ni niti znanstvena fantastikaniti reklamni trik, ampak je tehnoloka revolucija, ki predstavlja prihodnost. V diplomskinalogi na podlagi zastavljenih vpraanj podrobneje ugotavljamo definicijo, izzive inupravljanje interneta stvari, pozitivne in negativne drubene, ekonomske in politineimplikacije ter prihodnost interneta stvari v svetu. Na kratko so tudi predstavljeni nekateri

  scenariji uporabe interneta stvari v realnem svetu.

  Kljune besede:internet stvari, druba, gospodarstvo, politika.

  Internet of Things: Social, Economic and Political Implications

  The Internet of Things (IoT) is a concept which represents a new evolutionary level of the

  Internet. It provides new forms of communication between people and things, and between

  things themselves. In this way it adds a new dimension to the world of information andcommunication technologies. IoT technology is a result of a combination of developments in

  the field of identification of things, detection of changes in the physical state of things, in-

  built intelligence in things and opportunities for mutual communication and cooperation.

  Thus, things will become active participants in the processes which the individual will use to

  solve the greatest challenges. In addition, these things will present the potential for businesses

  and consumers. Furthermore, they will have an impact on activities in our daily life, which

  consequently, will influence our behavior and our values. The Internet of Things is neither

  science fiction nor advertising trick, but the technological revolution which represents the

  future. The objective of this thesis is to define the Internet of Things, to closely examine the

  challenges and management of the Internet of things, both positive and negative social,economic and political implications and future of the Internet of things in the world.

  Additionally, some scenarios of the use are presented briefly.

  Keywords: Internet of Things, society, economics, politics.

 • 7/24/2019 Mb11 Matesic Marjan

  5/46

  5

  KAZALO VSEBINE

  1 UVOD ................................................................................................................................. 6

  2 KAJ JE INTERNET STVARI ......................................................................................... 8

  2.1 DEFINICIJA INTERNETA STVARI ......................................................................... 8

  2.2 IZZIVI IN UPRAVLJANJE INTERNETA STVARI ............................................... 12

  2.3 POMEMBNOST INTERNETA STVARI ZA PRIHODNOST INTERNETA ........ 16

  3 EKONOMSKE, POLITINE IN DRUBENE IMPLIKACIJE ............................... 17

  3.1 EKONOMSKI POZITIVNI IN NEGATIVNI VIDIKI INTERNETA STVARI ...... 18

  3.2 DRUBENI POZITIVNI IN NEGATIVNI VIDIKI INTERNETA STVARI ......... 22

  3.3 POLITINI POZITIVNI IN NEGATIVNI VIDIKI INTERNETA STVARI .......... 28

  4 INTERNETA STVARISVETOVNI POGLED ........................................................ 30

  4.1 EVROPA ................................................................................................................... 30

  4.2 AZIJA ........................................................................................................................ 32

  4.3 SEVERNA AMERIKA ............................................................................................. 33

  4.4 AFRIKA .................................................................................................................... 34

  5 ZAKLJUEK .................................................................................................................. 35

  6 LITERATURA ................................................................................................................ 38

  KAZALO SLIK

  Slika2.1: Radiofrekvenna znaka RFID ............................................................................. 11

  Slika 2.2: Naraanje tevila povezanih naprav po letih.......................................................... 13

  Slika3.1:Konvergenca potronikovega, poslovnega in industrijskega interneta.................... 17

  Slika3.2:Aplikacije interneta stvari za uspenost poslovanja in industrijo............................ 19

  Slika3.3: Primer povezanega avtomobila ................................................................................ 21

  Slika3.4:Vpliv interneta stvari na poslovanje v naslednjih treh letih ..................................... 22

  Slika 3.5:Pametna tableta (levo) in inhalator (desno) .............................................................. 24

  Slika 3.6: Primer pametnega doma .......................................................................................... 24

  Slika3.7:Ljudje kot oznaeni proizvodi................................................................................. 26

  Slika 4.1: Predsednik Dimitri Medvedov med nakupovanjem izdelkov z znako RFID za

  uporabo raunalnikih blagajn ................................................................................. 32

  Slika 4.2: Primer pametnega omreja (angl. Smartgrid).......................................................... 33

 • 7/24/2019 Mb11 Matesic Marjan

  6/46

  6

  1 UVOD

  Od nastanka interneta je njegova temeljna funkcija, da povee tevilne raunalnike v neko

  skupno omreje z namenom, da bi se olajala komunikacija med ljudmi (Cohen-Almagor

  2011). Ljudje namre vidimo temeljno funkcijo interneta v tehnologiji, ki nam omogoa, da si

  z njo lajamo vsakdanja opravila in s tem ustvarimo udobneje in lagodneje ivljenje.

  Internet je tehnologija, ki se v dananjem asu najve uporablja za iskanje informacij o

  storitvah, izdelkih in celo za zabavo (Kupperman in Fishman 2002, 189). Podjetja uporabljajo

  internet tudi za trenje ter nam na ta nain pribliujejo svoje storitve in izdelke (Avlonitis in

  Karayanni 2000, 445).

  Kot vsaka nova tehnologija se tudi internet poskua tehnoloko razviti ter povezati ljudi in

  stvari oziroma omogoiti komunikacijo med stvarmi. V zadnjih desetih letih se je pojavila

  nova fraza (angl. buzzword) v svetu informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki bi lahko

  povzroila tevilne tehnoloke, drubene in gospodarske spremembe to je internet stvari.

  Z uporabo standardnih komunikacijskih protokolov in sposobnostjo samostojne konfiguracije

  bo internet stvari dodal novo zmonost interakcije z realnimi fizinimi objekti. Vkljuil jih bo

  v poslovne, informacijske in drubene procese, ki so del vsakdanjega ivljenja (Mohori

  2011). Tako lahko predvidevamo, da bo postal izrednega pomena za tevilne raziskovalce,

  poslovnee in tudi posameznike, ki poskuajo predvideti pozitivne in negativne uinke in

  izkoristiti potencial.

  Da si lae predstavljamo vizijo interneta stvari, lahko za primer vzamemo stanovanje,

  opremljeno z razlinimi aparati, ki so sprogramirani na nain, ki jim omogoa medsebojno

  povezavo, sodelovanje, izmenjavo podatkov in samostojno ukrepanje (Kunc 2011, 1).

  Hladilnik kot aparat, ki ga uporabljamo skoraj vsak dan, bo opremljen s tehnologijo interneta

  stvari in bo zaznal, da doloenega ivila primanjkuje, ter nas o tem tudi pravoasno

  obvestil. Prav tako bi lahko doloena naprava v primeru, da stareja oseba pozabi vzeti

  pomembno zdravilo, poslala opozorilno sporoilo blinjemu sorodniku ali celo blinjemu

  centru za pomo, ki bi lahko preveril, e je s to osebo vse v redu (Mojmikro.si 2014). Z

  zavedanjem sveta okoli sebe in medsebojno komunikacijo med stvarmi bi taki pripomoki

  vsekakor prispevali k izvajanju opravil, s katerimi se sreujemo vsak dan. Vendar se moramozavedati tudi tevilnih pomanjkljivosti, ki se pojavljajo.

 • 7/24/2019 Mb11 Matesic Marjan

  7/46

  7

  Furness v New Horizons (2012, 204) pravi da uresnievanje gospodarskega in drubenega

  potenciala interneta stvari zahteva, da nobeden od akterjev ne vzpostavi prevlade. Njegovo

  drubeno sprejetje zahteva opredelitev z ustrezno tehnologijo podprtega