Marsilio Ficino - Asupra Iubirii

Click here to load reader

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  510
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Marsilio Ficino - Asupra Iubirii

30

Marsiiio

Ficino

ll A s u p ra . r u b i r 3 a l tB a r c h h r u i 1 9 : * * - - , - - , - - ii

..ti

anr pus-o it lvlinieaAngelicd; in celilalt, este foria de a genera, ahibuiti Stfletului lumii. Pe una $i pe cealaltS,luLirea le are 'asemdDxtoare tovaei, rdlie. Pe cea diutdi, Iubirea naturali o inaltd spr(.! c o i l te n rp l a te d'ru rD r.rsclii Dum nczeu;pe ceiljltd l IUi d c a se n re rre la l l i rca e i o indlta spr e J cr ca Fnlu mrLsefea diviDi in corpuriie muritoare. Cea dintai inbri$lteaz5 irr ea,, iu prina clipd, slritucirea divindi apoi o rispande$te asupra celeilalle Afrodite, Acea-6la din ufrnd face ca scanteia strdlucirii primile sd p5lrunde in Materia tumii. Plezelia acestor sciintci dil,ine face ca toate corpurile Lumii sA apard IttInoase, dupA putinia fieciruia. Suflet'll ornului criloagte llrin ochi aceasti Frumusetea corpurilor; iar acesl Suflt are iI| el douii puteri: puterea de a {:u'roagte$i prrterea de a genera. Aceste {loua putefi sunt in uoi cele rloud Afrodite; ele sunt incoiite de douii lubiri, Cdud Frumuselea corpului omenesc se infitirseazi ochilor no$tri, aturci Mintea noastri, care este in noi Afrodjta Ce:easci, simte respectuoasa admiratie 9i dragostea acelei Flumuseti so(:otite ca imraginea Frurluseiii divinei Fi adeseori acca Frumu6ete ii deschide privirea spre cealaltii Fnlmusete. Apoi puterea de a plasmui, care ste in noi cealaltd AfroditdJdore9te sd genereze o formi .aseri,elleaacesteia. A$a dar in ambele acestc puleri se alli lubirea; iri cea dint6i, ea este dorinld de a contenpla, iD aealaltd este dorinl,a de a plas. r1ruiFrumusetea, Sj una $i cealaltA lubile sunl cinstile, cdci Fi urla $i ccalaltd cauta imaginea divini, A$d dar pri[ ce i9i lueritd Iubirea dojana lui Pausanias ? to), Vd voiu pune eu prin ce. DacA cineva, lmDins de cloriDl,amar de a genera, pune aceastl potti inailrl.ca collLemplaliei qi chiar cautd si impli.1{jl Cf, So4clrel l, cit, f. 19-20, 181 br ,,Nu orice Eros e frumoE ti vrednic de laud;r ej nunai acela care nembie si iublm in chip fru'llos. esle cu adiurorul p. rare il insulli Airodita ObtteascA vErat ceva de rand. Dintr insul nu poate vcni decal cc-aducc lnl;implara, cici nu inc;,lze9te decit pe cei mai blcisnici

neascir l)e cii neittgi(luii.e rcl Ll gen(rr;irii lalt l)u'ie cu ad'.'virlat Frumltsciea clr:ltl lui lnar ple:rur 'icr'il aceea a Suileluh'ri, atr.r'lci a csla |i! iIr'lrllrrreit"t urecuru este bine deurni al( a lubiriii ti ace'sl'i i u io s ire a e i p e d r u l n u t i r r e i r g ; d u i t ( r a l l i ( l o i n i r a l u i ParEalias, tcl caie ilnplin"tt{ drept lLtl}irca, inullii t ir, i ir r l . r i a l i f 6 1 o 1 6q r r r p u l ri l o l l ' r r r r c a , c l ; i i l : d rc a t ) j c u g , . t u l S p r c I l n I n " l o o l , i t r ' o i t l c 6 r " I r ' r i a lla t ir t S u f k t , i n i n g e i 9 i r ' D r l r L ' l n z ( u : i " r i r " ' - l ' ' d o re ile c u m a i n t u l t i i e r ' o a f e . I a r l u r r c l i a ' l e 1 l c ' i rirrii el o implinette lrrrn],' oIru cul ]re-o r'rrp'rr] le::il< tl;rte d(' cei iirtl''el)li' .rrclin,,a ,nat,ri'sta 9i llespte acesle lucruri 1ol-l'eqe pt' larg Irarr'