Mapování a kartografie

Click here to load reader

download Mapování a kartografie

of 33

 • date post

  08-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  46
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Mapování a kartografie. K153MAPK Část 1: Matematická kartografie – Ing. Petr Buchar, CSc. Část 2: Kartografie tématická a topografická 2.1 Charakteristika kartografie, kartografická díla 2.2 Jazyk mapy, obsah a kompozice mapy 2.3 Tématické mapy, barvy na mapách - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Mapování a kartografie

 • Mapovn a kartografieK153MAPK

  st 1: Matematick kartografie Ing. Petr Buchar, CSc.st 2: Kartografie tmatick a topografick 2.1 Charakteristika kartografie, kartografick dla2.2 Jazyk mapy, obsah a kompozice mapy 2.3 Tmatick mapy, barvy na mapch2.4 Historie kartografie2.5 Sttn topografick mapov dla

  Ing. Ji Cajthaml, Ph.D. katedra mapovn a kartografie, ZS 2012/2013

 • *JAZYK MAPYJazyk mapy (kartografick jazyk) = formalizovan jazyk pevn grafick povahy, zobrazujc pomoc kartografickch znak zjmov objekty a vyjadujc jejich vznam v rmci kartografickho dlaKartografick znak - libovoln grafick prostedek nebo souhrn prostedk, kter je nositelem uritho vznamu a v map nco vyjadujeKartografick znaky tvo grafick model reality, samy o sob vtinou nemaj smysl ani protjek v relnm svt. Vytvoen kartografickho jazykasestaven systmu kartografickch znakuren zpsobu jejich zobrazen v mappesn definice jejich vznamu

 • *JAZYK MAPYTeori tvorby a uvn kartografickch znak se zabv kartografick smiologie.

  Disciplny smiologie:smantika - vztahy znak k jejich obsahusygmatika - vztahy znak k funkci vyjadovanho objektusyntaktika - vzjemn vztahy znak mezi sebougramatika - pravidla kompozice znak do vych celkpragmatika - vztah uivatele k znakov soustav

 • *Kartografick znak / mapov znakaKartografick znak m ti zkladn vlastnosti: formu, obsah a polohu.- prezentuje dva typy informac: polohovou a popisnouMapov znaky tvo podmnoinu vech kartografickch znak.Zkladn morfologick vlastnosti mapov znaky: tvar velikost orientace struktura vpl

 • *Mapov znaky - geometrick klasifikaceznaky bodovznaky liniov (rov)znaky arelov (plon)

 • *Bodov znaky pouit:bodov prvky (geodetick body, kty, )objekty, jejich rozmr v mtku mapy zanik prameny, studny, pomnky, bojit, sdla v tematickch mapch - metoda teek, kartodiagramyDruhy bodovch znaek:geometricksymbolickobrzkov (ikonografick)psmenov (alfanumerick)

 • *Bodov znaky geometricksymbolick

  obrzkovpsmenovnap. tba surovin: Fe, Cudatum bitvy: 1866

 • *Liniov znakyPodle pesnosti zobrazen danho jevu rozliujeme liniov znaky:geometricky pesn - hranice, geografick a kilometrov stopograficky pesn - silnice, eleznice, zk vodn tokyschematicky pesn - spojen (nap. leteck a vodn linky), mosk proudy,vyjaduj liniov pedmty nebo jevyumsovny obvykle tak, aby podln osa souhlasila s prbhem osy vyjadovan skutenosti (silnice, vodn toky, )

 • *Rozliovac znakyka (tlouka)proveden kresby (struktura)barva intenzita vpln Liniov znakypklady struktury liniovch znaek

 • *Arelov znaky vyznauj plon jevyporosty, politick rozdlen, vodn plochy

  Vyjadovac prostedky: obrysov ra vpl arelu (barva, rafura, symbol, )

  Plonou znakou lze vyjdit: kvantitu: velikost znaky kvalitu: vpln, strukturou znaky

 • *Arelov znaky obrysov ravpl arelu

 • *Psmo na mapch Popisn informace poadavky: itelnost, estetika geografick nzvoslov popis sdel, horskch psem, vodnch tok a ploch, nzvy zem, mimormov daje nzev mapy, mtko, zobrazen, vysvtlivky, tirdoprovodn texty - rejstkyobecn oznaen a seln daje - ndr., jesk.

  - pouit bezpatkovho psma (lep itelnost)- vznamnj prvky - graficky vraznj popis- popisy rznch obsahovch prvk - esteticky sladn

 • *ZKLADN OBSAHOV PRVKY MAPvodstvo - vodopisn sloka mapovch prvk pirozen i uml povahyrelif vkopisn sloka obsahu map, tet rozmr mapysdla osdlen mstskho i venkovskho typukomunikace pozemn, vodn, vzdun a jin spojepdn povrch a pdn pokryt pda bez vegetace a s vegetachranice ohranien politickch administrativnch tvar i geografickch oblast geografick nzvoslov vlastn jmna vmap zobrazench objekt

 • *Metody zobrazovn relifukopekov metodapanoramatick mapystnovnrafovnvkov ktovnbarevn hypsometrievrstevnice

 • *kopekov metoda

 • *panoramatick mapyveduty

 • *pohledov mapyperspektivn pohled na relif, pouv se dosudrun (dve) nebo potaov tvorbapevn turistick a propagan ely (mapy horskch soustav i velkch zemnch celk)globln pohledy - mapy kontinent a rozshlch st zemskho povrchu

 • *stnovn, rafovn

 • *rafySklonov rafy mapa III. vojen. mapovn

 • *barevn hypsometrie

 • *Zobrazovn relifu na soudobch mapchMapa pro spolen operace NATO 1 : 250 000kty, vrstevnice, stnovnMapa R1 : 500 000kty, stnovn

 • *Zobrazovn relifu na soudobch mapchBarevn hypsometrie pipravovan Atlas krajiny R

 • *Kartografick generalizacezjednoduen obsahu mapyZeveobecnn, vbr a harmonizace objekt, jev a jejich vztah pro grafick vyjden v map, kter je ovlivnno elem, mtkem, charakterem zobrazovanho zem a zpsobem kartografickho zpracovn.

  Metody: vbr prvk geometrick zjednoduen zmna interval stupnice (kvantitativn, kvalitativn) kartografick abstrakce nap. plocha ... bodov znaka (kruhov signatury mst)

 • *KARTOGRAFICK GENERALIZACE

 • *Generalizace topografick mapy1 : 25 0001 : 50 0001 : 100 000

 • *

 • *Zkladn kompozin prvky mapy nzevlegendamtkotirmapov pole

  Mapov pole

  Mapov pole

  Mapov poleLegendaNzevMtkoTirLegenda

  Mapov poleNzevMtkoTirLegendaNzevMtkoTirLegendaNzevMtkoTir

 • *Nzev mapymus obsahovat vcn, prostorov a asov vymezen zobrazovanho tematickho jevuumsuje se nejastji k hornmu okraji mapydostaten velk psmo (jednoduch, bezpatkov)v nzvu se nepouv slovo mapa, kartogram, apod. MRA NEZAMSTNANOSTI V PRAZE rok 2002

 • *Legendapodv vklad pouitch mapovch znak, vetn barevnch stupnicnepouv se nzev Legendamla by bt pln, jednoznan, srozumiteln, logicky uspodan, vsouladu svyjdenm vmap (co do velikosti znak i barevnosti).

 • *Mtkobv podzeno elu a tematickmu zamen kart. dla uvd se obvykle vgrafick i seln podob seln mtko by mlo bt ve vhodn zaokrouhlen dekadick form (1 : 10 000, 1 : 250 000, 1 : 40 milion)pouze grafick mtko se uvd: - vppadech, kdy nap. pi koprovn dochz ke zvtovn i zmenovn mapy a seln mtko by se stalo chybnm - je-li mapa vnestandardnm mtku (nap. 1 : 325 665)hlavn i vedlej dlen grafickho mtka se provd vdy pokud mono dekadickm zpsobem.

 • *Tirobsahuje soubor informac o rznch aspektech tvorby mapy. drobnjm psmem, nejastji kdolnmu okraji mapy (vtinou vpravo)vdy by mla obsahovat: - jmno autora nebo vydavatele mapy - msto vydn mapy - rok vydn mapy (zahrnuje vtinou i dal informace)daje, kter mus obsahovat mapy uren kveejnmu en (s vjimkou plastickch a nstnnch map, glob a zkladnch a tematickch sttnch mapovch dl), stanov zkon . 37/1995 Sb. o neperiodickch publikacch

 • *Nadstavbov kompozin prvkysmrovka logo tabulky grafy (diagramy , schmata )vedlej mapy obrzky textov pole, rejstky a seznamy reklamy

  zvyuj:informan hodnotu, atraktivnost, itelnost, pehlednost a nzornost

 • *Dkuji za pozornost

  jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz