Manastirea Neamt.pdf

download Manastirea Neamt.pdf

If you can't read please download the document

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  511
 • download

  143

Embed Size (px)

Transcript of Manastirea Neamt.pdf

 • www.digibuc.ro

 • PROTOIEREUL SERGHIE CETVERIGOT

  STARETUL MANASTIRII NEAMTULUI.INVATATURA I INFLUENTA LULASUPRA BISERICII ORTODOXE. 1

  TRADUCERE DEEPISOOPUL NICODEMSTARETUL MANASTIREI N E A M T U L U I

  T1POGRAFIA MANASTIRII NEAMIULUI - 1933www.digibuc.ro

 • PROTOIEREUL SOMME CETFERICOY

  P ISIE,Staretul Mangstirii Neamtului din Moldova.Viata, invlatura si influenta lui asupra

  Bisericii Ortodoxe.

  Traducere din ruseate deEPISCOPUL NICODEM,STAKETUL MANASTIRII NEAMTULUI.

  TIPOGRAFIA MANASTIRII NEAMTULUI. - 1933

  www.digibuc.ro

 • J0.44,4-144.-'?/*Lx-f

  yOLIA-3. F. f3,.IN LOC DE PRECUVNTARE

  DIN PARTEA EDITURII.

  PREA SFINTITE,

  Imi au tnRduinta s V comunic o propunere,pe careo freimnt de mai multei vreme $i cred c-$i poate afla.bun primire In deosebi la Prea Sfintia Voastr.

  Anume: printele Protoiereu Serghie Cetfericov, cu-noscut profesor $i scriitor, pe vremuri ,tn Rusia, iar azi re-Jugiat la Paris, se ocup de multi ani cu cercetarea vielii-$1 mutt rodnicii activitti a lui Paisie Velicicovschi, celcea Jost inimos tnoitor al monahismului pios $i luminat.In deosebi, pentru Tara noastr, cunoage prea bine PreaSfintia Voastr, di el tnseamnei mai mult dealt chiar $i-.ruri de vleidici. El a luminat ca o facile puternicei In secolulXVIII $i departe chiar peste Izotare, iar ($coala lui, ca ci

  ce a a$ezat la Dragomirna, Secu $1 lavra Neam-tului, au dat indemn. nou $i puternic de prop4ire bogatculturalei $i de pietate $i au produs a$a numita directiepaisian", In care s'au format marii ierarhi din secolul ur-ineitor ca: lacov, Chesarie, Veniamin, Grigorie sau losifNania $. a.

  Lui ti datorm mult. Se cuvenia deci sei-i facem mai.$tiutei viata lui trudnic in lumea teologicd, cat i printreintelectualii no$tri. Insd pn acum n'am avut o lucrare.sludiatei In mai bane conditiuni.

  www.digibuc.ro

 • 4Printele Cetvericof a cercetat serios toate izvoarelrruse$ti $i le-a epuizat, s'a obosit s vial $1 in fara noas-tra, la Dragomirna, a fost la Secu $i a reimas mai multd.'vreme in Lava In sfr$it, invitat $i de mine, a trecut $i lam-rea Noului-Neamf, de pe malul Nistrului, tn toate partite.confruntnd $i completnd datele istorice $i cele din tra--difie, ce deja adunase. Am avut prilejul s-i rdsfoesc ma-nuscrisul In limba ruseasc $i m'am bucurat c, in sfiir$it,_va avea Ortodoxia un asemenea stadia bo gat despre marele-staref Paisie.

  Bucuria o imprt4ise $i Vldica Nicodem, acestentuziast mereu $1 mutt oslirdnic la Imbogfirea

  turii $i literaturii noastre biserice$ti, P. S. Sa insu$ EMIuna din parfumatele flori ale rsadnifei paisiene, ca ucenicvrednic al Mitropolitului Moldovei losif. Si s'a indatoratP. S. Sa ca sei $1 traduc in limba romlinel manuscrisul p-rintelui Cetvericof. Bine c $i autorul 1-a oferit. Astfel, a-mndoi s' au intlilnit pe acela$ plan de entuziasm $i de rv-n pentru lucrul bisericesc. $tiu c Vleidica Nicodem deja.a $i trecut Intreaga lucrare In romne$te, intr'o minunatlimb, atractiv colorat, cum aproape numai VkidicaNicodem o poate face. Azi, manuscrisul, in graiul nostru,_a$teapt a fi dat $i In lucrarea tiparnifei, set iasei la lu-mina' i s-$ facet' rostul.

  Dupei informafia aceasta, !del i propunerea mea.Prea Sfinfite, V'a ajutat mila lui Dumnezeu s fif r

  animat de o rani rcivnei pentru Inmulfirea luminii in nea-mul nostru, Myna acea ceirtureireasc, cu care ne nlndrimdi am avut-o candva la Vleidici $i in sfintele mneistiri.Si Infeles dar $i sprijinit de colaboratorii ce avefi, prinfrconsilkri, protopopi $i de atfi umili preofi, imprei$tiafi Inacea pzit de Dumnezeu eparhie a Hotinului, afi dat, n largeLmsurei, la lunzin sau afi inlesnit s se reverse in mulfime, at-tea publicafiuni, care mnseamn o realei $i folositoare imbogei-fire a literaturii biserice$ti In graiul nostril romnesc. Cadam cugetat la aceastei strdanie, am $i formulat propune-ea : Luafi asupra Prea Sfinfiei Voastre $1 a Consiliulur

  www.digibuc.ro

 • 5eparhial, acum, la Implinirea a zece ani de vialei noud, afetnfiinfatei eparlzii a Hotinului, $i editarea traducerii ro-miine$ti a peirintelui Protoiereu Cetvericov despre Paisie

  ca &I fie aid cel dintai $i mai bogat isvor,clela care se vor informa nu numai istoriografii $i intelec-lualii no$tri, dar $i restal Ortodoxiei la acest isvor va veni.sei se adape.

  cum traducerea s'a fcut la m-rea Neamfului, unde-vegheaz Vldica Nicodem, $1 unde este $1 o tunei tipografie,_propun ca imprimarea ei sec' se execute tot acolo, langinormtintul lui Paisie.

  Mai cunosc cat tiparul va costa pufin la Neamfu.Ca incheiere, m ofer set' ajut $i eu orct la revede-

  rea manuscrisului $i la corectura tipografica.Rog mila lui Dumnezeu sei ye" ajute a izbndi i acest

  lucru, care va adefuga la buna mireazm ce nviuie stru-infele Vldici $i ale clerului din eparhia Hotinului.

  Const. N. TomescuChiinu, 20 lunie 1933.

  www.digibuc.ro

 • Manstirea Neamtului in Moldova.

  PRECUVANTAREA AUTORULUI

  leroarhimandritul Paisie Velicicovschi, stareful Mns-tini Neamfului din Moldova, ocupei, In istoria monalzismulutortodox i a Bisericei Ortodoxe, un loc deosebit : In persoa-na lui s'au tntednit In chip minunat sfinfenia viefii perso-nale, iubirea de ortodoxie, aptitudinea remarcabilei de a or-ganiza comuniteifile monahale cu viafa de obge, pricepereade a atrage la sine i de a educa duhovnicege numeroase-cete de ucenici, de a crea imprejurul seiu o mare coaleide ascetisin duhovnicesc ortodox i, in fine, un mare talentliterar, care i-a ajutat s scivargascei o opera insemnateide mare trebuinfei i anume s indrepte traducerile vechis facei traduced nouei din literatura asceticei a sfinfilorprinfi.

  Dupa originei i dupei activitate, stareful Paisie apar-fine in acela$i t imp la cloud' Biserici locale celei rusegr

  celei moldovene,Fti. De originei malorus, el toatei tntellasa copileirie, anii de goalei i primll ani ai tinerefii i i-a-petrecut In Rusia, a invei fat In Academia Chievului, a cu-

  www.digibuc.ro

 • 7treierat mneistirile din Ucraina, in ceiutarea zadarnicei a uneicluze duhovnicegi. La vrsta de 20 de ani, a trecut in Va-lahia i, dupei 4 ani de $edere acolo, a trecut la sf. munte Atos,unde a trait 17 ani, la Inceput in plinei singurtate, iarapoi In fruntea unei freifimi mereu In cre$tere, cu care laurm a trecut in Moldova, uncle a $1 /limas pnla sfrg-tul viefii, aprofundnd i lrgind din ce n ce mai mutt ac-tivitatea sa, inf luenfa sa duhovniceasc $i slava sa n lu-mea ortodox $1 chiar In cea neortodoxei. El, cu toatei drep-tatea, poate fi numit Inoitorul viefii duhovnicegi a monahis-mului Moldovalalt g a celui rusesc, &Ind definifiuni limpeziscopului de apetenie al viefei monahicegi, indicnd mij-loacele pentru ajungerea acestui scop i pregtind persoanecapabile pentru realizarea acestui scop cu ajutorul mijloa-celor artate de dnsul. Prin pilda sa, prin activItatea sa,ca i prin traducerile sale, stareful Paisie provocei o colosaletmigare duhovniceascei in monahismul ortodox, cu deosebirevizibil In Rusia, unde ea cuprinse nu numai pe monahi, el$i lumea mireneascei de toate clasele.

  Nu ne putem face o idee dreapt despre starea du-hovniceascei a monahismului rusesc fi a poporului rusesc dinveacurile 18 $i 19, dace" nu lueim In bgare de samei influ-enfa starefului Paisie $i a ucenicilor sai. Aceast influenfeis'a leifit mereu asupra a peste 100 monastiri din vreo 35de eparhii, prin mijlocirea a peste 200 de ucenici ai sta-refului $i ai urma$11or tor. Sub influenfa lui, s'a schim-bat fafa monahismului : s'a dat o deosebitei atenfiune ne-voinfei duhovnicegi luntrice, despre al ceirei caracter sepoate judeca dup monahismul Shstriei Optina $1 dupeichipul cum e descris el In literatura rnseascei (Frafii Carama-zovi). Cei mai celebri scriitori ru$i (Go gole, I. V. Chi-reevschi, Dostoevschii, L. N. Tolstoi, V. S. Soloviev, C. N.Leontiev, $i alfii) au observ at aceast mi$care duhovniceas-c din monahismul rus, au studiat-o $i au Incercat-o chiarasupr-le.

  Intella descriere a viefii $i activiteifii starefului Paisie Inlimba ruseasc a fost scoasei de Seiheistria Optina in anu11847.

  www.digibuc.ro

 • Aceasta era o traducere a descrierii viefii stare(ului, alctu-ilex* de ucenicul sau ieroschimonahul Platon 9. Aceast scri-ere a avut cateva edifii $i a servit ca material pentru o se-rie de alte bio grafil ale starefului, care au aprut tn dife-rite timpuri In limba ruseascei.

  In anul 1913, Preasfinfitul Silvestru, episcopal de Pri-lusc, vicarul eparhiei Poltava, concepu alciftuirea $i edareaPatericului PoltavoPereiaslavsc, 'in care trebuia sei intredescrierea Weill multor ascefi, cari s'au nscut sau au traitIn hotarele finuturilor Poltavei. Descrierea viefil starefuluiPaisie Velicicovschi, originar din Poltava, fu Incredinfatd a-utorului acestei all. Mulfeimitei ajutorului episcopului Sil-vestry, precum $i arhiepiscopului de Poltava Sofronie $ifrfimii eparhiale a sf. Macarie tot din Poltava, am avutputinfa sei ne folosim de un bogat material, care se peistraIn manuscrise prin bibliotecile Academiei de $tiinfe dinPetrograd $i a Academiei de Teologie tot de acolo, In bi-blioteca sinodald (patriarhalei) din Moscova, In vechiul mu-zeu eparizial din Orlov, in biblioteca Sdheistriei Optina $i Inmancistirea Noul-Neamf din Basarabia.

  Desleinfuirea reizboiului mondial $i revolufia rusascei,care a urmat dupd clausal, Intrerupserd pentru un timp lu-crarea noastrii. Ea fu reluatei In anul 1921 In lugoslavia.Notele aduse din Rusia au fost puse In ordine In lini$teaunei parohii din Serbia. Incd deatuncea aveam o mare dorinfdde a vizita Romania $i Memeistirea Neamfului, unde a strefitPaisie, ca sd adun acolo informafille de completare, darnu am avut putinfa sd realizdm aceastei dorinfd. Abea du-

  1) In Moldova, cea Intli descriere a vieteii staretului Paisie fualcAtuita de M