Man Barsana-Sfaturi si Rugaciuni

download Man Barsana-Sfaturi si Rugaciuni

of 60

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  296
 • download

  14

Embed Size (px)

Transcript of Man Barsana-Sfaturi si Rugaciuni

 • 7/27/2019 Man Barsana-Sfaturi si Rugaciuni.

  1/60

 • 7/27/2019 Man Barsana-Sfaturi si Rugaciuni.

  2/60

  Mmqfisq'rnoaansaua

  $ffRrt'o0 fipHryalLucrareap6rut6 lb indrumareaPr.Duhovnic rotos. AISIECINAR

 • 7/27/2019 Man Barsana-Sfaturi si Rugaciuni.

  3/60

  GT'PruNSin ocdeprefaftr........ ...............,......3CALEA ADEVARULVrATA ......,............4lmcenur AzrroR.....,............. ..................RUGACIUNECATRENAscAToAREA DEDIJMNE2EU... . . , . . . . . . . . . . .,..,...2EF'ECTIIIDEBUMERANGAL RAULUI FACUT(BOAr-A) ..........r2TArNASFANTULUTROTEZ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16BISERICADUMNEZEULUICELUIVITJ,STALP$ITEMELTEDEVARULU... . . . . . . . . . . . . . . . . . .19RUGACIUNE A ICOANAMAICII DOMNULIJI ,....., 6RUGACIUNEA INSTITEI RUCI ........,....28LIMBAruLLUMANARILOR ...". . . . , . . . . . . . . . . . . .31SFANTUL ASLU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31RUGACTUNEENTRUCEt BOLNAVT r SUFERTNZT34sPovEDANIA... . . . . . . . . . . . . . . . , -. . . . . . . .36CANDELA ... . . . . . . . . . . . . .38POSTURILE. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .39POSTURTLEEGREIAJTTNARTLE].............................GRrJA ENTRU ArOSap ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41ACATISTUL ENTRUcEf ADoRMrrr ................. .......dRUGACr1INE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58CATEVA,,RITUALUzu''CRE$TINEPENTRUAJUTOR ERESC ... . . . . . . . . . . . .59Rr_lcActtxr........,....... ..............60cuvaNr s NCueiERE:::::::::::::............3

 • 7/27/2019 Man Barsana-Sfaturi si Rugaciuni.

  4/60

  In loc de prefaffi"Slavd fle, Damneze:uloslrh slevd le!'Omule, auzi? E glasul fngerilor din ceruri carepururealauddgipreamlresc eDomnul.O, sufletenec6jit!LasEgrijile vielii pim6ntegtim[car oclipdgiune$te-ti lasul ual lor.DI slavbCeluice e-a dcutchipdup& chipul S6u gi te-a pus stlpdn peste toate vieluitoarelepdmdntului, celuiacaredin dragoste entru ine gi-adatsingurulFiu n mana g,ca str-fi lscumpere Scatele!Inchideochii pi pentruo clipl prefl-te tntr-o stelufi.N-oopri. Egti tu, suflete,scAnteia ivinl cobordtlpe p[m6nt! Las-oliber[! IatI, ea se inalf[, se intdlnegtecu alte stelu]e, seimbr[figeazl,danseazl i 6i continul urcugul.E din cc in ce maimult[ luminfl.E un tot de umintr.Porlile cerului suntdeschise i lumina e prirnegten ea.Ji-e bine. Ji-e bine ca atuncicdnderai copil qi te cuiblreai inbrafelemarnei.Sirnfimdngdierea i te simli liber. Egti mulfumitdeplin.Privegte-te!dmbegti!,,0, Doamne,acum Te vdd! Acum Te sirnt! Egtl.aici, ninima mea! ESti n mine,doar eu Te acoperisem a gdndurilemele, uvorbelemele, u aptelemele,cu neStiinlamea,cugrijilemelede om.Doamne, Te rog, iartd-md! Ce orb amfost! Acum amdeschis chiiSiTe-amecunoscut!EStiTu,acelaDINTOTDEAANA!"Omule,acumctrL-ai reglsit pe Dumnezeu, [ L-ai vdzutint6i in tine, apoi n mine,apoi n flori, apoi n soare,nu-L rnaipierde! cicl Na-rcALEDE-A n il r,lni nu

 • 7/27/2019 Man Barsana-Sfaturi si Rugaciuni.

  5/60

  CALEA_ ADEVARUL_ VIA"!'AMotto:

  ,,Cdutali-L intdi pe Dumnezeu tn irsimttvoastrd. Aceasla esteprima bisericd in carttrebuie sd intrali!,,

  Iatl-ne intrali ln mileniul trei de la NagtercaM6nr.ril,'.rulul.Sufletegtene afl6m incl o dat6 l6ng[ ieslea ce ad6posf0ape,,pruncul mititel tnfdselel" gi impreuni cu pistorii ii aciucern icintecele noastrede slavd, colindele noastredin mogi-rrrtrmoFl.Mare slrbitoare est aceasta,celebratl atAt pe Pdrndntr;6i 6i inCer! Cdci ce altd bucurie mai mare putea Durnnezeu sd facdIumii decdzute, ,,celor sdraci", Iipsipi de harul lui Dun"tnezeu,decdtaceea de a trimite pe Unicul SduFiu, Cel ird depatat dinveac, sd ridice pdcatul strdmogesc rin propria maarle? li.lus glnumai El, fiind Dumnezeu,putea ridica pe om din moarteatrupeascd$i sufleteascdtn care cdzuse!In marea Sa dragoste, Dumnezeu -a creat pe orfi ,,dwpdchipul Sdu" (Facere -1, 26-27), - trasdndu-i . linie vielii,tncredinsdndu-iPdmdntul'cu tot ceeace erape el spre gt'riit 4i l-atnzestrat cu doud mari doruri: rasiune gi libertate. Pentnt ci esteun Dumnezeudrept i-a ldsat fn mod voit liberul arbitru deo*r'ecenumai prin voinld praprie se poate aiunge la desdvdrSire, lu aimpiedicatpe nimeni in cddereasa Si nici nu a ridicctt pe nimeniforlat, dar cunoscdndperfecliunea Crealiei - ,rEraw bame o*tel(Facere I, 3t) - a stiut cd BiniTe va fnvinge.Astfel cd dar:d5v'r,riAdam au nesocotit cuvdntul Domnului Dumnezeu, airs.gintJpedeapsacapitald asupra lor Sia urmasilor lor ,r"'edci tn $as tncsre vei mhnca din et" vei nuri negregit" (F'acere 2" lb.l7),Feeioara Maria Si Domnul lisus Hristos, prin sfinlercia 'ieyii or,au impdcatpe om cu Dumnezeu, eabilitdnd bdrbatal 4i "emti,*.Desi de la Adarn si Eva pdcatul i1t..lume,s-a ilttttu!1it,Dumnezeu a lucrat continuu asupra omerurtt' a ates uil papar

  cdruia i S-a descoperitprintr-o revelalie directd, icdnd minuni inmijlocul lui, ddndu-i spre locuit ,,pdmdntulJiigdduinfei", ddndu-ilegi, porunci, pedepse,hrdnindu-l Si apdrdndu-I, spre a-l aiutaca sd-L cunoa,scd isd-L asculte eape un Dumnezeuunic. ,Astfel,timp de peste 40 de generalii s-apregdtit venirea tn lume a Celeicale este ,,uSamdntuirii", care a biruit pdcatul gi s-a supusvoinyei lui Dumnezeu,Ea liind cea prin care a venit in lilmeMdr;tuitoral, Cuvdntul lui Dumnezeu,care ne-a dat cel mai inaltexemplude dragoste,srnerenie, drdsire totald de sine, ardtdndu'ne core este sensul Si scopul vielii noasfte gi invdpdndu-neceinseamnri adevdrata.fericirea viepi.De-a lungul vieyiiSale, i,susqi-a descoperitcele doudfiri:divind Si umand.Astfel cd, prin venirea in lumeprunc, vorbind caoamenii, dormind, mdncdnd,plhngdnd, suJbrind, bucurdndu-Se,S-a descoperit OM. Fdcdnd minuni: tnvierea lui Lazdr Si a iiceilui Lair, transformdndapa in vin, vindecdndorbi, ciungi, leprosi,exorcizdnd demonizali,prevestindu-$i chinurile viitoare pe carele-a acceptat tn mod voit pentru mdntuirea lumii Si culmindnd custrdlucirea Sa divind pe muntele Tabor, S-a descoperitDumnezeu,,,Lumind din Lumind, Dumnezeu adevdrat din Dumnezeuddevdrat"intreaga istorie a omenirii estepresdratd de minuni careprevestesc apariyia in lume a ,,Mielului lui Dumnezery,Cel ceridicd pdcatul lumii!" (Ioan 1, 29).Praorocul Isaia din vechimea vestit minunea ntrupdrii:

  ,,Iatd, Fecioara va purta in pdntece qi va nagteFiu Si'Lvor c'hema u numelede Emanuel, (care se tdlcuiegte:Cu noi esteDumnezeu)" (lsaia 7, 14 Si respectiv Matei 1, 23). Ac,eastd.intrupare din Fecioard esteo trime taind, Dar oare fi esteceva cuneputinld ui Dumnezeu?De-a lungul veacurilor, ln mijlocul poporului ' ales,Dumnezeu ace minune dupSminune. Moise aruncl un toiag carese pret'ace n garpe,N{areaRogie se desparte n doui lSsdnds[teac6 poporul prin rnijlocul ei ca pe uscat, toiagul lui Aaron aodr6slit, din stdnca din pustiu izvorlqte apd, soareleintregul popor iudeu rlticegte prin pustiu 40 de ani

  s-a oprit,9i totugi

 • 7/27/2019 Man Barsana-Sfaturi si Rugaciuni.

  6/60

  Dumnezeue trimite manl sprea-i hrlni, zidurile prihonuluiauc5zut, lie inviazl copilul vlduvei, aprindeertfelecu foe din cer,faces[ nu maiploul timp de 3 ani 9igaseuni.Nagterea nor copii trr familii de oamenib4u'6ni, reculifiziologic de posibilitateamaternitnlii 9i patemitltlii, in caresfinleniaesteo mogtenireransmisa,dinatd n fliu,pregdteqte ianun|6nagtereaMAntuitorului,Aqa se naite Sflnta FecioaraMaria,din doi plrinfi bettdni,care otuqinu incetausb se roagepentru dob6ndireaunui copil, f6gdduindc[-l vor incredintabomnului, agd cum fdcuseo altd Ana mai inainte- rnama uiSamuel, rooroculgi udectrtorul emai tArziual lui Israel-SfhntaFecioaria intrat n lumepurtdndasemeni'celorlallimuritoripacafulstrimogescseparareamuluide Dumnezeu rincel mai mare plcat: neascultarea) i numai datoritl sfinlenieimogtenite i prin virhrteaei a biruit blestemul riurordialgi s-afEcut ,va.ldles wednicde aprimi peDurnnezeu.in lume.o alti familiebinecuvinhtecuun copil deosebitfost familiapariarhului Avraam9i a solieisaleSaraoarepentnrsfinlenia lor gi rug6ciunilest6ruitoareau dobindit pe Isaac,precumgi familiapreotuluiZahaia gi a solieisaleElisabetanare,de asemeni,batrani fiind, l-au dob6nditpe Ioan Botzltorul,inaintemergltoml,martorulgimirturisitorul ui lisus.Sfhntul loan a fost cel care a propovdduit n pustiul'Iordanului,chemdnd umea a ascultare, merenie9i pocdinfi,pregdtind alea ui Iisusgi ot el estecel careastizimdrnrrisegtenpustiul sufletuluiomenesc,ipsit de cunoaftereaui Dumnezeu.Pentruot neamulomenesc ffintaFecioaraMariaqi Sfhntul oanBotez6torui untcei maiputernicimijlocitori 9i rugdtoriai noqtriinainteaui Dumnezeu,entru nintuireanoastr6.Dacd strlmogii nogtri s-au lepddat de Dumnezeuprinvorbe gi fapte,pentru fericireanoastri proprie ar trebui micaracumsd ne curifim sufletele agacum nesp6lim haitrele 9i, cuinima deschisi, d-LprimimpeM6ntuitorul.El vreasdne ajutesdne descoperimdumnezeftea roprie, cici suntem ,chip dupdchipulLui" (Facere, 26-27).Au existat oameni care L-au vizut pe Dum$ezeu n

  LuminaSanecreati,pdtrungi iind de hanrldumnezeiesc: oisc,Ilie, Sfin1iiApostoli,Saulpe drumulDamascului, lginul preotSimeon, recumgi n zilelemai aproape enoi SfhntulSerafim eSarovgi ndianulcregtinat undarSingh.Omula fostcreat ,sufletviu" (1 Corinteni 5, 45), formatdin trup gi suflet - duh. Printnvierea ui Iisus ni s-a arltat ci viafa nu este ngrlditi intr-oinchisoare e oase trupul - ci, prin cobordrean iad gi biruirearnorlii, ni s-adat certitudinea d viala va continuagi aceea a fiviafa adevilratli,cea de veci, prin Dumnezeugi impreunl cuDumnezeu.Doar datorit[ faptului cI vedem tnrpul gi nu sufletulsuntem entalisil-i acorddm atenfiedeosebita, itflndc[ de faptnu vedemdecdt ucrurile mici, f6ri importanti. Trupul este oiluzie, este mbr[c6mintea ufletului.Foartemulli dintre noi neingrijim de nevoile Uupegti,ar de suflet nici nu mai $tim c[existi! Credemcd daci ne indestullm gi ne satisfacem ofteletrupegti, vom fi fericifi. Astfel devenim nepis[tori faf6 deadev[ratele valori