Malalties egipte 4

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Malalties egipte 4

1. MALALTIESEGIPTE TORREDELPALAU 2. Agriculturairamaderia Activitatmoltdura,impostos, malescollites,plaguesque alternavenambaltresactivitats comlaconstruccidobres pbliques. Resultats:curtaesperanadevida, desnutrici,accidents, esgotament Ramat: porc:pocconsum,per malalties(parsits)oprohibit cavalls:malalties( tuberculosis) animalsdomstics:( parsits) EX.Biblia:xodeperplagues( epidemiesprovocadesper insectes)imortdelsanimals herbvors. 3. Classessocials Barrisartesans(tuberculosis) perhacinament,pocaventilaci, malaplanificaciurbanstica. Elsretrats:obesos(classesms riques)quenosndintredels cnonsegipcisquesnfigures msestilitzades. Tamblesclassesriquesams delobesitathihamalalties cardiovasculars. 4. Habitatges Lleisobligatriesdeconstrucci : airejades,humides,amb parcel.lesde400m2ambarbres, plantes,fetesdadob,caliza, fustaperportes,finestres, sostre.Ambunsalaamb habitacionsdhomesialtresde dones,unaperlaseoiusavenel retrete.Amsdecuina, despensahabitatgesperla servidumbre,lavabos,aiguaamb conductesmetal.lcs. 5. Habitatges Existeixenpoblesd artesansquetreballenales pirmides:sncases Tambdadobfetsamb fang,aiguaipalla.Sense planificar,ambcases petites,pocaventilaci, hacinament,pocallumi nombrososinsectesi propagacidemalalties. 6. Habitatges Lesclassesprivilegiadestenensalacentralamb habitacionsilpidessanitaris. Lescasesdelsartesanssnmsmodestesamb2o4 habitacions.Lesmsmodestestenensolsuna habitaciiestanenbarrismolthacinats.Lescases delspagesossnmodestesambforns(malalties pulmonars) Esrecomanaventilarlescases,netejar. 7. Dieta Paentrelesclassesmodestes:lesionsdentals, prduadelesdents,genivesdolentes Elconsumdecervesaivisobretotenel periodehel.lensticambpapirsqueparlende malaltiesdelfetge,ambrecomanacionssobre elconsumexcessiudecervesa. 8. Dieta Ladietabsica:pa,cervesa,peix, verdures,ruita,llet,mel,ousila carnsolslesclassesbenestants. (cebes,rbans,alls,faves, llentilles,figues,ram,pomes, dtils,mel) Ladietavariadaperpobra excepteenpoquesd hambrunes,malescollitescom aconseqncialamortalitat infantilsmoltalta,lesperana devidacurtailesrestessees mostrensignesdefam. 9. VESTIMENTAIHIGIENEPERSONAL Pocainformacisobrehigiene. Elssacerdots:estrictesnormesdaseo :rasuracabell,ablucions,vell corporal,roba Escreuqueentrelescausesdela higienepersonalestarelacionaamb prctiquesreligioses:afeitatdiari, tallcabelliunglesperidicament. Lesclasses:massatges,perfums, cosmtics,sderemeisperhalitosis. Lesdonesdeclassesbenestants: perfumades,maquillatges,depilades 10. GUERRA Lesguerressnfreqentspertanttenenunexrcitpermanent. EX.Restesdecadversambfracturesdecrani(competiensensecasc) EX.Enelllibredelesferidesesrecullen48tipusdetraumatismesamb ferides,accidentsimoltsviolents. Potserescritpercirujansquetractavenelssoldatsferits.Alguns especialistespensenquenosnferidesdeguerrasindaccidents basantseenunllibredemetgesqueatenienalsferitsdeles construccionsdobres 11. DONAIMALALTIA Menysricslaborals(noobres,no feinespesadesalcamp) Encanvihihaunaesperanade vidamoltbaixapelsparts. Tambmalaltiespulmonarsen homesperlexposici ambientalsalesfeinesagrcolasi ramaderes. 12. ENSENYAMENTDELAMEDICINA Escolesmdiquesassociadesals temples. Alstemplesanavenelsmalaltsi tambaaprendre:Deirel Bahari,Menfes,Saia,Helipolis, Koptos Estudisatravsdetextosmdicsi diseccionsaanimals. Esrebformaciespiritualimdica Lapartprctica:elsmalaltsobliga acontolarelssnptomesiels tractamentsrebuts. 13. TRACTAMENTSMDICS Remeisambproductesnaturals. recomanacionspervidasana, alimentacisaludable Exmenspsicolgics. Cirugasolssiesnecessari. Hihandiesassenyalatspecurar, proteccidelsdus(oracions) sdinstrumenalquirugic rudimentari. Algunessubstnciesnotenen efecteifinsitotpodentenir efectestxics. 14. TRACTAMENTSMDICS Farmacia:substnciesminerals(arsnic,coure,,alabastre, slex,perdesinfectar,polls,pelsulls)vegetals(opi, canyam,gelenyo,mandrgorapercalmareldolororicino sencomalaxants.Figues,dtilscomlaxant,Amsalls, cebes,sauces,cilandroperinfeccionscutnees),animals. Lesreceptes:bilis,llet,grases,vsceresanimals,lletmaternal comavitaminas.Lamelcomaelementnutritiuiedulcorant. Coprofarmacia:ambfrmulesfetesambexcrementsanimals, telesdaranyaperevitarelsmalsesprits,anfbios( renacuajos)peracumulacidelquids. Elsremeis:urgent,cataplsma,pocions,xalops,supositoris 15. TRACTAMENTSQUIRRGICS : Ttoldelcas:localitzaci,traumatisme, observaciprimeravista. Examendelalesi:preguntesal malat,analsivisual,tctil, olfatiu,signesdinflamacions,senyals fracturaci,moviments. Diagnstic:comestractarosinoes pottractar Tractament:ajudesalacicatritzaci, reduirfractures,luxacions, immobilitzacions Comentaris:receptes, concells,recomanacions Usenanastsics,opiaceos sdepaenmohecidoimelper cicatritzar. Usenutensilisrudimentaris,(ganivets, taladres,agulles,fibresvegetals, gantxosculleres,palanques,regles, recipents,ungents 16. Elsistemadecuresmetges delsegipcisanticseraun serveipblicambles segentscaracterstiques: Gratut:pertant,accessible peratothom. General:peratotaclasse social. Nacional:disponibleatotel pas. Disponibleenqualsevol moment.