Magazyn C - numer 5

of 36 /36
Z POMOCĄ KREMLA Władze Rosji ogłosiły plany zwiększenia wydobycia węgla w najbliższych dwóch dekadach. W 2030 roku produkcja ma sięgać aż 430 mln ton surowca. POWAŻNE WYZWANIA I ZAGROŻENIA Branża górnicza przygotowuje się na trudniejsze czasy. Spółki węglowe nie zamierzają rezygnować z inwestycji, ale już zapowiadają walkę z kosztami produkcji. MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS GRUDZIEŃ 2012 NR 3 (5) REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur

Embed Size (px)

description

Znajdziecie tu najważniejsze informacje ze świata węgla. Jest to także miejsce do wyrażania opinii istotnych nie tylko dla branży, ale dla całej polskiej gospodarki. Pragniemy stworzyć forum w merytorycznej dyskusji o znaczeniu i misji górnictwa oraz o energetycznym bezpieczeństwie Polski.

Transcript of Magazyn C - numer 5

 • ZPOMOCKREMLAWadzeRosjiogosiyplanyzwikszeniawydobyciawglawnajbliszychdwchdekadach.W2030rokuprodukcjamasigaa430mlntonsurowca.

  POWANEWYZWANIAIZAGROENIABranagrniczaprzygotowujesinatrudniejszeczasy.Spkiwgloweniezamierzajrezygnowazinwestycji , alejuzapowiadajwalkzkosztamiprodukcji.

  MAGAZYN KORPORACYJNYGRUPY KAPITAOWEJ WGLOKOKS

  GRUD

  ZIE

  201

  2NR

  3(5

  )

  REBRANDING: Nowe ycie, nowy garnitur

 • 3C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  wydawca:WGLOKOKS S.A.ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowicetel. +48 32 258 24 31faks +48 32 251 54 53www.weglokoks.com.pl

  redaktor naczelny:Andrzej Krzysztaowskitel. +48 32 207 20 [email protected]

  przygotowanie, projekt graficzny i skad:Press Kontakt Agencja Public RelationsMicha Bartomowiczdruk:TOLEK Drukarnia im. K. Miarki

  W I T A M Y

  Szanowni Pastwo

  Dobiega koca 2012 r. czas intensywnych prac nad konsolidacj grupy kapitaowej Wglokoks SA, czas, wktrym podjlimy kluczowe de-cyzje dla dywersyfikacji dziaalnoci firmy.

  Wydaje si, e starochiskie powiedzenie oby y wciekawych czasach przestaje ju by trady-cyjnym przeklestwem, astaje si powoli maksym dzisiejszych czasw. Wglokoks przez dziesitki lat y ito cakiem niele zeksportu wgla. Ostatnie lata, wtym zwaszcza dobiegajcy koca rok pokazuj do wyranie, e eksport polskiego wgla nie jest rozwojo-wy. Nasz ucieczk do przodu musi by rozszerzenie dziaalnoci biznesowej.

  Pewien czas temu czoowi ekonomici spierali si oto, czy dywersyfikacja dziaalnoci gospodarczej ma racj bytu. Wczasach kryzysu wida doskonale, e zdywersyfikowana dziaalno jest lepsza ni wska specjalizacja, gdy jest mniej podatna na wahania koniunktury.

  Wglokoks ju dzi, czyli niedugo po tym jak zacz wok siebie skupia firmy oprofilu okoo-grniczym, zaczyna odczuwa korzyci dywersyfikacji. Sabsze przychody ztytuu handlu wglem kompensuje nie-zymi wynikami na rynku sprzeday wyrobw hutni-czych. Zsatysfakcj mog podkreli, e dziaalno poszczeglnych spek grupy kapitaowej coraz bardziej zazbia si zsob tworzc oczekiwany efekt synergii. Pozostaje oczywicie przed nami ogrom pracy, ale ufam, e dziki naszym kompetencjom izaangaowaniu uda nam si zbudowa przedsibiorstwo otrwaych na wiele lat fundamentach.

  Tym co moe nam wtym dodatkowo pomc jest prywatyzacja Wglokoksu. Prywatyzacja to, wmoim przekonaniu, konieczno. Bez niej nie bdzie moliwa zmiana oblicza Wglokoksu. Wierz wto, e udany debiut giedowy otworzy nam drog do dalszego szyb-kiego rozwoju. Wierz, e zbliajcy si 2013 r. tak

  szans nam stworzy. Jestem gboko przekonany, e prywatyzacja przysporzy korzyci nie tylko samemu wacicielowi, ale caej zaodze firmy, bo wistocie dobrobyt firmy to korzy kadego pracownika. Ufam take, i Wglokoks dziki prywatyzacji bdzie jeszcze bardziej otwarty na rynek, co wefekcie przyniesie korzyci take naszym kontrahentom.

  Szanowni Pastwo, zokazji zbliajcych si wit Boego Narodzenia pragn zoy Wam wimieniu zarzdu spki serdeczne yczenia wielu radosnych przey, spotka zbliskimi, odpoczynku od trosk iwyzwa ycia codziennego, aNowy 2013 Rok niech bdzie rokiem pomylnoci, sukcesw oraz spenienia najskrytszych marze..

  Jerzy Podsiadoprezes zarzdu Wglokoks SA

  C MAGA Z YN KORPOR ACYJNY GRUPY K APITAOWEJ WGLOKOKS S . A .

 • 4C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  s p i s t r e c i

  w numerze:

  16

  17

  WIADOMOCI

  Z KRAJU . . . . . . . . . . . 6 ZE WIATA . . . . . . . . . 8

  10

  ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ...................

  W rekordowymtempie

  Dreamliner w Pyrzowicach

  Huta abdy wybudowaa now hal produkcyjno- -magazynow, gdzie produko-wane bd akcesoria grnicze.

  3 grudnia 2012 roku na lotnisku Katowice Airport wyldowa najnowoczeniejszy samolot komunikacyjny wiata Boeing 787 Dreamliner.

  ..........................

  Debiut giedowy byby to wietny prezent

  Nowe ycie nowygarnitur

  Rozmowa z Jerzym Podsiado, prezesem zarzdu WGLOKOKS SA

  Rozmowa z Andrzejem Krzysztaowskim, rzecznikiem prasowym Grupy Kapitaowej Wglokoks S.A.

  Powane wyzwaniai zagroeniaBrana grnicza przygotowuje si na trudniejsze czasy. Spki wglowe nie zamierzaj rezygnowa z inwestycji, ale ju zapowiadaj walk z kosztami produkcji.

  12

  18

 • 5C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  Rebranding o co w tym chodzi?Proces budowania tosamoci i nowoczesnego wizerunku przedsibiorstw w branach przemysowych by przez wiele dziesicioleci bagatelizowany, sprowadzany do rangi za koniecznego i traktowany w kategoriach nieuzasadnionego ekonomicznie kosztu.

  Na pocztku 2012 r. wadze Rosji ogosiy plany zwikszenia wydobycia wgla w najbliszych dwch dekadach. W 2030 roku produkcja ma siga a 430 mln ton surowca.

  Czy mona w ciekawy,

  atrakcyjny sposb pokaza

  na zdjciach dziaalno firm

  przemysu cikiego? Mona,

  czego dowodem jest limitowany

  kalendarz grupy kapitaowej

  Wglokoks na 2013 rok.

  Komentarz eksperckiPrezentujemy ogln charakterystyk sytuacji

  na midzynarodowym rynku wglowym.

  Kryzys naftowyi polski krl wgiel1973-1980

  ..............................

  ..............................

  ...................

  3032

  26

  20 24Z pomoc Kremla

  Kluczem by kolor

 • 6C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  wia

  domoci:

  KRAJ

  w i a d o m o c i

  Rada nadzorcza Lubelskiego Wgla Bogdanki podczas posiedzenia, ktre odbyo si 23 listopada br. zade-cydowaa powierzy funkcj prezesa spki Zbigniewowi Stopie.Rada Nadzorcza, po wysuchaniu kan-

  dydatw przedstawionych przez doradc do spraw personalnych, podja jedno-gonie uchwa o powierzeniu funkcji prezesa Zarzdu panu Zbigniewowi Sto-pie napisano wkomunikacie.Zbigniew Stopa jest zwizany ze sp-k od 28 lat. Od 2006 r. jest czonkiem zarzdu Bogdanki. Zastpi on na sta-nowisku odwoanego dwa miesice wczeniej Mirosawa Tarasa, ktrego pornia z rad nadzorcz ocena au-dytu wewntrznego przeprowadzone-go wLW Bogdanka.

  W okolicach Pszczyny i Suszca moe powsta nowa kopalnia wgla kamiennego. lski Wgiel, spka naleca do grupy Kulczyk In-vestments, uzyskaa wMinisterstwie rodowiska koncesj na rozpozna-wanie i poszukiwanie z w rejonie Studzionka-Mizerw. Nowa kopal-nia moe powsta w perspektywie 20182020.W trakcie prac rozpoznawczych wy-konanych zostanie sze odwiertw ogbokoci ok. 1000 m kady. Obecne szacunki zoa mwi o ok. 200 mln ton zasobw wgla w tym rejonie. Ztego 7080 proc. to wgiel energe-tyczny, a pozostay to koksowy, baza do produkcji stali. Projektowana ko-palnia ma mie wydajno ok. 3 mln

  ton wgla na rok. Kopalnia zatrudnia-aby nie wicej ni 2 tys. pracownikw. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 150-250 mln euro, w zalenoci od modelu udostpnienia zoa.Projektowana kopalnia znajduje si w bezporednim ssiedztwie Jastrzbskiej Spki Wglowej. Jej przedstawiciele zapewniaj jednak, i konkurencyjna inwestycja nie koliduje zplanami rozwoju JSW.

  Prezydent Bronisaw Komorowski powoa 6 grudnia 2012 r. Janusza Piechociskiego na wicepremiera imi-nistra gospodarki. Piechociski zastpi na tym stanowisku Waldemara Pawla-ka, ktry po przegranych wyborach na szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego poda si do dymisji.Trzeba si mocno wzi do pracy iza-cz realizowa konkretne dziaania. Wszystkie rce na pokad i mocno bierzmy si do roboty! to jedne z pierwszych sw nowego szefa re-sortu gospodarki. Minister gospodarki kilka dni po za-przysieniu odwiedzi lsk. 9 grud-nia odwiedzi kopalni Wujek, gdzie zoy kwiaty przy pomniku z okazji zbliajcej si rocznicy pacyfikacji zakadu. W tym miejscu zaapelowa

  o pojednanie i o to, by nigdy wicej Polacy nie stanli przeciw sobie. Jed-noczenie zwrci uwag, i wgiel to wielka szansa dla polskiej energetyki i trzeba znale racjonalne mechani-zmy pogodzenia pakietu klimatycz-nego i potrzeb wytwarzania energii woparciu okrajowe surowce.

  Jastrzbska Spka Wglowa moe w przyszoci poczy si z inn spk grnicz, na przykad z Ka-towickim Holdingiem Wglowym wynika z wypowiedzi wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza. Fuzja Katowickiego Holdingu Wglo-wego iJastrzbskiej Spki Wglowej nie byaby zym rozwizaniem, uwa-a wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Jego zdaniem JSW sta na taki zakup, a byby on o tyle wskazany, i pozwoliby spce kom-pensowa spadki na rynku wgla koksujcego. W ocenie wiceministra Tomczykiewicza, poczenie takie

  nie wymagaoby zmiany strategii dla grnictwa. Podtrzymuje on natomiast, e pomys fuzji JSW z Bogdank spekulacje na ten temat pojawiy si kolejny ju raz nie ma sensu. Zakup Enei czy Bog-danki przez JSW nie byby uzasadnio-ny, zwaszcza w przypadku lubelskiej kopalni, ktra jest cakiem prywatna. Ale pastwo jako waciciel moe my-le o zmianach struktury spek w-glowych, w ktrych ma kontrol. Gdy patrzymy na Kompani Wglow, JSW i KHW, to nie moemy pozwala, by ktra doowaa powiedzia Tomczy-kiewicz wrozmowie zRzeczpospolit.

  LW BOGDANKA

  Stopa nowym prezesemINWESTYCJE

  Kulczyk rusza po lski wgiel

  RZD

  Piechociski nowymministrem gospodarki

  FUZJE

  JSW i KHW razem?

 • 7C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  wia

  domoci:

  KRAJ

  lsk, grnictwo to dla wikszoci Polakw synonim cikiej, a czasami niebez-piecznej pracy powiedzia prezydent Bronisaw Komorowski podczas bar-brkowej uroczystoci w jastrzbskiej kopalni Jas-Mos, podczas ktrej wrczy odznaczenia pastwowe pracownikom Jastrzbskiej Spki Wglowej. Zaznaczy, e lsk dla wielu z nas, to take synonim solidarnoci tej midzy-ludzkiej i tej typowo grniczej, ktra tworzy si w warunkach trudnej pracy, pod ziemi, gdzie bez solidarnoci midzy ludmi trudno czasem przetrwa. Chciabym, aby solidarno typowa dla grnikw, dla lska funkcjonowaa w jak najszerszym wymiarze powiedzia Bronisaw Komorowski. Podkreli, e lsk to take dla wikszoci z nas symbol umiejtnoci czenia tradycji z nowoczesnoci. Na lsku jest to oczywistoci, e dc do nowo-czesnych form pracy, do nowoczesnoci w technice, nowoczesnych rozwiza komunikacyjnych, jednoczenie dba si o to, aby system tradycyjnych wartoci pozosta fundamentem ycia ludzkiego doda.

  W styczniu przyszego roku so-snowiecka kopalnia Kazimie-rz-Juliusz rozpocznie prace suce rozpoznaniu czci z wgla po daw-nej kopalni Jan Kanty w Jaworznie. Koncesj umoliwiajc rozpoznanie zoa przydzieli kopalni minister ro-dowiska. Kazimierz-Juliusz to ostatnia czynna kopalnia wgla kamiennego w Zag-biu Dbrowskim. Jeeli nie uzyska do-stpu i nie przegotuje do eksploatacji nowych z, to najdalej w 2019 roku bdzie musiaa zakoczy wydobycie. Koncesja na rozpoznanie zoa zostaa udzielona na dwa lata. Cz zoa jest ju rozpoznana, aby jednak stworzy plan zagospodarowania zoa, trzeba zgodnie z wymaganymi standardami zbada pozosta cz. W tym celu wy-

  konany zostanie odwiert do gbokoci ok. 700 metrw w okolicach kamienio-omu Sodowa Gra. Koszt prac zwiza-nych z rozpoznaniem kopalnia szacuje na ok. 1 mln z. Na jego wykonanie dyrekcja zakadu ju ogosia przetarg.

  Bogusaw Oleksy, obecny wice-prezes Wglokoksu od 1 stycznia 2013 r. bdzie sprawowa funkcj wiceprezesa Kompanii Wglowej ib-dzie wKompanii odpowiada za pion ekonomiki ifinansw.Oleksy razem z Wojciechem Kotlar-kiem uzupeni skad zarzdu Kom-panii Wglowej. Zwizany wczeniej z PKN Orlen i Petrolotem Kotlarek zostanie wiceprezesem ds. sprzeday imarketingu.Przewodniczcy rady nadzorczej KW

  prof. Maciej Kaliski podkreli, e wi-ceprezesi zostali wybrani na trudny czas. Zaznaczy, e 2013 r. bdzie prawdopodobnie wgrnictwie okre-sem napitych sytuacji rynkowych, a nowi wiceprezesi bd ludmi do cikiej pracy. Rada nadzorcza Kom-panii ogosia postpowanie kwalifi-kacyjne na stanowiska wiceprezesw 12 padziernika, po tym, jak rezygna-cj zoyli Ewa Malek-Piotrowska oraz Zbigniew Paprotny. cznie na oba stanowiska zgosio si 14 kandyda-tw. Bogusaw Oleksy od lipca 2010 r. sprawuje funkcj wiceprezesa Zarz-du ds. finansowych Wglokoks SA. Ukoczy Akademi Ekonomiczn wKatowicach.

  8 listopada w Jastrzbskiej Spce Wglowej podpisano protokoy koczce spory zbiorowe trwajce w spce od wielu miesicy. Zwiz-kowcy zJastrzbskiej Spki Wglowej iprzedstawiciele zarzdu spki zako-czyli dwa spory zbiorowe, podpisujc porozumienia: pierwsze przywraca zatrudnionym na podstawie nowych wzorw umw o prac uprawnienia posiadane przez zatrudnionych wcze-niej, drugie zakada wzrost stawek osobistego zaszeregowania o3,4 pro-cent od listopada i o poziom inflacji przez kolejne 3 lata. Oprcz podwyki stawek od listopada, porozumienie pacowe gwarantuje pracownikom

  jednorazow nadpat wyrwnujc brak podwyek za pierwszych dziesi miesicy 2012 roku.Jednake to nie oznacza wcale, e temat si zakoczy. Ot Pastwo-wa Inspekcja Pracy skierowaa do Prokuratury Okrgowej w Gliwicach dwa zawiadomienia o podejrzeniu popenienia przestpstwa przez Za-rzd Jastrzbskiej Spki Wglowej. Doniesienia zoone przez Inspekcj dotycz dwch spraw: utrudniania prowadzonej kontroli i niewaciwe-go naliczania wynagrodze pracow-nikom zatrudnionym na podstawie wprowadzonych w lutym br. wspo-mnianych wzorw umw oprac.

  BARBRKA 2012

  Prezydenckie yczeniaKAZIMIERZ-JULIUSZ

  Z koncesj po wgiel

  KADRY

  Z Wglokoksu do KompaniiJSW

  PIP wkracza do akcji

 • 8 w i a d o m o c i

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  wia

  domoci:

  WIA

  T

  Do niedawna roczne wydobycie wgla kamiennego w Mozambiku wynosio kilka tysicy ton z przezna-czeniem na rynek krajowy i eksport do krajw ssiedzkich. Jednak w ostatnim dziesicioleciu wydano tam okoo 140 licencji na poszukiwania, gwnie wpro-wincji Tete wpnocno zachodniej czci kraju. Prowincj Tete od reszty Mozam-biku oddziela poudniowa cz Malawi. Dokonano szeregu wielkich odkry. Spo-rd z odkrytych do tej pory wgiel energetyczny stanowi okoo 25-30 proc. akoksowy 7075 proc.

  Dwa ogromne projekty wMoatize Basin w Tete s w zaawansowanym stadium, a za nimi pody ponad dziesi innych. Brazylijski gigant Vale, ktry zainwestuje w projekt Moatize 1,7 mld USD, do koca 2013 r. spodziewa si uzyska wydobycie na poziomie 11 mln ton rocznie, na ktre zoy si 8,5 mln ton wgla kok-sowego oraz 2,5 mln ton wgla ener-getycznego. Wedug prognoz firmy, po wdroeniu projektu Moatize II, wydobycie moe wzrosn nawet do 26 mln ton rocznie.

  Ukraina przygotowuje si do prywatyzacji i sprzeday kopalni wglowych. Wadze powoay specjalny komitet, ktry ma ocenia skadane w konkur-sach projekty inwestycyjne. Prywatyzacji podlega bdzie nie tylko wyposaenie kopalni, ale take ich administracja. Pastwo chce te sprzedawa udziay w au-toryzowanych spkach wglowych.

  Sektor grniczy na Ukrainie jest w duej mierze pastwowy. W lutym rzd ukraiski przygotowa list ponad 85 kopalni i jednostek administracyjnych zwi-zanych z sektorem wglowym, ktre maj zosta sprywatyzowane. Dzi znajduj si one w 95% w rkach pastwa. W 2011 r. na Ukrainie wyprodukowano cznie prawie 82 miliony ton surowca.

  Wadzom ukraiskim zaley na zwikszeniu efektywnoci i dofinansowaniu sektora grniczego w przeddzie realizacji programu pozyskiwania gazu synte-tyzowanego z wgla. Ma on ruszy w 2013 roku. Przy pomocy wartej 3,656 mld dolarw chiskiej linii kredytowej i z uyciem technologii z Pastwa rodka ma powsta 5 obiektw do gazyfikacji czarnego zota.

  MOZAMBIK

  Narodziny nowego eksporteraUKRAINA

  Gotowi do prywatyzacji

  Kopalnia wgla kamiennego za pienidze chiskie powstanie wKuzbasie. Koszt inwestycji to ok. 110 mln dol. China Coal Mine Construc-tion Group i rosyjski Karakan-Inwest uruchomi wydobycie z nowej ko-palni do 2015 r, poda dziennik RBK Daily. Zasoby zoa to 305 mln ton wgla kamiennego. Rocznie z nowej kopalni inwestorzy chc wydobywa 34 mln ton. Przy kopalni powstanie take infrastruktura linia kolejowa (to dodatkowy koszt ok. 100 mln dol.), energetyczna i wodocig. Projekt skredytuje Bank Rozwoju Chin, acay wgiel trafi do Chin.

  Eksport rosyjskiego wgla do Europy bdzie spada zpowodu kon-

  kurencji dostaw LNG z Kataru oraz wgla energetycznego zUSA. Dlatego kierunek chiski jest bardzo perspek-tywiczny ocenia Georgij Krasniaski, szef rady dyrektorw Karakan-Inwest. Rosyjskim wglem zainteresowane s take firmy zKorei Pd. iWietnamu.

  Rwnie rosyjski gigant grniczo-hutniczy Meczel jest bliski zagospo-darowania olbrzymiego zoa wgla Elga wJakucji. Aby sfinalizowa wielki projekt wydobywczy, koncern bdzie sprzedawa cz kluczowych akty-ww. cznie na sprzeda zostao przeznaczone 14 przedsibiorstw na-lecych do struktury Meczel, w tym 25 proc. udziaw jednego zgwnych oddziaw tej grupy przemysowej

  Mechel Maining, spki odpowiada-jcej za wydobycie surowcw.

  Wedug danych Joint Ore Reserves Committee (JORC), Komitetu Zasobw Rudy, udokumentowane zapasy tego zoa wynosz 2,2 mld ton wgla, za prognozowane zasoby to nawet okoo 30 mld ton. Chodzi owgiel koksowy, baz do produkcji stali. W efekcie

  zagospodarowania z Rosjanie pla-nuj, e za trzy lata bd produkowa tu 9 mln ton koksu rocznie. Do 2021 r. produkcja ma wynie 27 mln ton. Wprzyszoci wgiel z jakuckiej kok-sowni moe zasili rynek Chin, Korei Poudniowej iJaponii.

  rdo: www.ekonomia24.pl

  ROSJA

  Wglowe inwestycje

 • 9C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  wia

  domoci:

  WIA

  T

  Apel o rwne traktowanie wszystkich rde energii w Unii Euro-pejskiej, a take na caym wiecie by gwnym przesaniem ko-czcych si 3. Europejskich Dni Wgla wParlamencie Europejskim.

  Uczestnicy konferencji przedstawili jasne stanowiska, z ktrych wynika, i dalsze forsowanie pakietu klimatycznego wobecnej formie doprowadzi do wzrostu ubstwa wwielu regionach, gdy taki los czeka wszystkie miasta gr-nicze wEuropie. Zaproponowane rozwizania nie speni oczekiwa milionw Europejczykw finansowo zwizanych zbran wglow. Dlatego mwimy Tak dla zielonego wgla, nie dla dekarbonizacji, ktra niszczy acuchy dostaw skomentowa Europose Bogdan Marcinkiewicz, ktry wraz zniemieckim depu-towanym dr Christianem Ehlerem by organizatorem Dni Wgla.lski Pose zuznaniem wypowiada si ouczestnikach konferencji, ktrzy jed-nym gosem mwili omoliwociach redukcji emisji CO2 poprzez realizowanie projektw poprawiajcych sprawno instalacji.Unia Europejska na obecnym etapie domaga si rewizji wpywu gospodarki wglo-wej na rodowisko. Takie dziaanie bdzie wymaga prby odpowiedzi, nie tylko, co do kosztw, ale realnego oddziaywania na ekonomi caej Unii Europejskiej. Wobecnej sytuacji gospodarczej dziaania zmierzajce do dekarbonizacji Europy wydaj si by pozbawionego jakiegokolwiek realizmu powiedzia MarcinkiewiczW Japonii dziaaj koty osigajce sprawno powyej 47 procent, a to nie koniec moliwoci modernizacji. Mamy wic technologi, mamy specjalistw, mamy jasny plan do zrealizowania. Potrzebujemy jedynie rwnego traktowania. Subwencje wspomagajce inwestycje s brany grniczej bardzo potrzebne. Mo-emy skutecznie zmniejsza emisj CO2 isprzedawa technologi dalej.

  3. EUROPEJSKIE DNI WGLA

  Gdzie sens i logika? Z caego wiata pyn sygnay, e nikt nie zamierza rezygnowa znajtaszego rda energii jakim jest wgiel. Jednoczenie wszyscy deklaruj ch dalszego rozwoju technologii obniajcych emisj. Istnieje jednak uzasadniona obawa, e to dopiero pocztek batalii o europejski wgiel, ktry jest gwarantem bezpie-czestwa energetycznego.Blisko 75% kosztw produkcji energii elektrycznej to koszt zakupu surowca. Jeli mwimy ogazie ziemnym to okazuje si, e najwikszym beneficjentem jest GAZ-PROM. Jakby tego byo mao, to finansowanie inwestycji wOdnawialne rda Energii nie byoby moliwe, bez wysokiego opodatkowania energii pochodzcej zwgla.Obawy oprzyszo europejskiego wgla przedstawi Kazimierz Grajcarek prze-wodniczcy Sekretariatu Grnictwa iEnergetyki NSZZ Solidarno, ktry omwi le przeprowadzon restrukturyzacj grnictwa woparciu ozlikwidowane wla-tach 90-tych Dolnolskie Zagbie Wglowe. Likwidacja kopal czsto oznacza zapa gospodarcz europejskich regionw. Zlikwidowano tysice miejsc pracy wsamym grnictwie ikolejnych kilkanacie tysicy wfirmach kooperujcych izalenych od grnictwa. Wzamian powstao wregionie jedynie 5 tysicy nowych miejsc pracy przypomnia Grajcarek Dziaania Komisji Europejskiej s niestety, nadal bardzo destrukcyjne. Kontro-lowana przez francuski EDF elektrownia Rybnik chce zastpi wysuone turbiny nowymi, ktrych sprawno ma przekracza 47 procent. Niestety Komisja Euro-pejska wycofaa si zpomysu dotowania tej inwestycji to oznacza, e ograni-czenie emisji liczone wmilionach ton rocznie nie dojdzie do skutku. Gdzie sens ilogika? pyta Grajcarek.Europejskie Dni Wgla mona jednak uzna za sukces. Wsplne stanowisko przed-stawicieli brany zcaego wiata musi da wyrany sygna Komisji Europejskiej. Niepowane traktowanie caej brany wUnii Europejskiej oraz brak dotacji wod-tworzenie mocy produkcyjnych spycha Europ wstron powanego kryzysu ener-getycznego izapaci gospodarczej. jac

 • 10 w i a d o m o c i

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  opin

  ie

  Zdanych resortu gospodarki, kt-ry na bieco monitoruje spki wglowe, wynika, e w2012 r. nastpi spadek sprzeday, tym samym zmniejszenie przycho-

  dw finansowych, jednoczenie wzrosy koszty wytwarzania. Biorc pod uwag dodatkowo spowolnienie gospodarcze rok 2013 zapowiada si na do trudny dla brany. Prof. Maciej Kaliski, Dyrektor Departamentu Grnictwa wMinisterstwie Gospodarki, jednocze-nie przewodniczcy Rady Nadzorczej Kompanii Wglowej, najwikszej firmy produkcyjnej wUE, stawia spraw jasno:

  Jeli w2013 r. nie zapanujemy nad ne-gatywnymi tendencjami, to moemy si spo-dziewa kopotw dla brany. Konieczne

  bdzie zwikszenie wydajnoci imodernizacja kopalni. Najwiksze problemy przed jakimi stoimy to wysokie koszty produkcji, import wgla, zmniejszenie zapotrzebowania na energi elektryczn, spowolnienie gospodarcze oraz rosnce zapasy krajowego wgla.

  Zuwagi na sytuacj rynkow, naj-wikszy polski producent wgla, Kom-pania Wglowa, ktr zarzdza Joanna Strzelec-obodziska, jesieni 2012 r. dokonaa zmian wprzyjtym wczeniej planie techniczno-ekonomicznym ka-towickiej spki. Firma wdroya tzw. may program antykryzysowy, tam gdzie byo to moliwe zredukowano koszty.

  Redukcja kosztw nie dotyczy nakadw na bezpieczestwo pracy grnikw. Roczne

  nakady na inwestycje sigaj 1-1,1 mld z. Dotychczas byy one finansowane ze rodkw wasnych, ale teraz planujemy pozyskanie ze rde zewntrznych mwi prezes Joanna Strzelec-obodziska.

  Jednoczenie zwraca uwag, e niekorzystnie dla producentw wgla kamiennego zmienia si struktura jego zuycia, na korzy brunatnego. Dlatego te produkcja wgla na zway nie ma najmniejszego sensu. Zreszt w2012 r. byy one wyjtkowo due.

  Winnej sytuacji jest lubelska kopalnia Bogdanka, ktr kieruje Zbigniew Stopa.

  Nie zamierzamy obnia poziomu pro-dukcji, chocia odczuwamy presj energetyki na obnik cen wgla. Wkolejnych latach 201314 bdziemy zwiksza wydobycie, nie

  G r n i c t w o z p e r s p e k t y w y

  Brana grnicza przygotowuje si na trudniejsze czasy. Spki wglowe nie zamierzaj

  rezygnowa z inwestycji, ale ju zapowiadaj walk z kosztami produkcji.

  Powane wyzwania i zagroenia

 • 1 1

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  opin

  ie

  mamy surowca na zwaach podkrela prezes Zbigniew Stopa.

  Jarosaw Zagrowski, prezes Jastrzb-skiej Spki Wglowej, produkujcej gwnie wgiel koksowy, podziela oba-wy szefowej Kompanii Wglowej, byej wiceminister gospodarki odpowiedzial-nej za bran.

  Przez najblisze lata nie bdzie dobrze. Konieczna jest optymalizacja kosztw. Nie powinno si konkurowa wkraju midzy sob, ale dy do tego, aby wypchn importo-wany wgiel zPolski uwaa prezes JSW.

  Wocenie prof. Mariana Turka, dzie-kana Wydziau Organizacji iZarzdza-nia Politechniki lskiej wGliwicach, naley zachowa spokj wocenie sytuacji wbrany.

  Wcigu ostatnich kilkunastu lat bywao rnie. Musimy sprosta inauczy si zarz-dzania zmian. Jeli rok 2013 ma by najgor-szy, to naley dostosowa kopalnie do poziomu

  zapotrzebowania, nie ogranicza produkcji na olep. Naley take zoptymalizowa koszty, zwrci uwag na awaryjno maszyn. Ludzie te nie zawsze maj odpowiednie kwalifikacje do pracy wkopalni. Naley unika konkurencji polsko-polskiej przy sprzeday wgla. To jest zabjstwo dla krajowych przedsibiorstw. Nie naley zahamowa zdolnoci produkcyjnych wkopalniach. Powinno si inwestowa, ale na to konieczne s rodki. Tak jaskk jest Katowicki Holding Wglowy, ktry pozyska pienidze podkrela prof. Marian Turek.

  Katowicki Holding Wglowy, ktrym kieruje Roman j, zsukcesem przepro-wadzi jesieni 2012 r. emisj obligacji war-to ponad 1 mld z. Spka od lat realizuje program inwestycyjny oraz racjonalizacj kosztw. W2012 r. kopalnie KHW rwnie zanotoway spadek produkcji.

  Janusz Olszowski, prezes Grniczej Izby Przemysowo-Handlowej, podkre-la, e duym zagroeniem dla polskich kopal moe by gaz upkowy.

  WUSA gaz upkowy wypiera wgiel, dlatego te ronie eksport zStanw Zjedno-czonych do Europy ito psuje ceny na starym kontynencie. Dlatego tak wana jest ochrona polskiego rynku. Ostatni dzwonek, aby rzd izwizki zawodowe usiady do wsplnej

  rozmowy te na temat opat eksploatacyj-nych. Rok 2013 bdzie trudny, grnictwo samo sobie nie poradzi twierdzi prezes Janusz Olszowski.

  Andrzej Warzecha, wiceprezes Pol-skiego Koksu, spki handlowej zgrupy kapitaowej JSW, uwaa na podstawie analizy rynku produkcji stali, e po-prawa koniunktury iodbicie na rynku wgla koksowego ikoksu, powinno na-stpi od drugiego, trzeciego kwartau 2013 r. Zatem kolejny rok 2014 jawi si do optymistycznie.

  Rzeczywicie kryzys ju nam wszystkim doskwiera. Ale nikt nikogo nie zmusi wPolsce, aby kupowa wgiel droej igorszej jakoci, dlatego tak wana jest walka zkosztami, aby nasz wgiel by konkurencyjny cenowo iaby firmy, konsumenci mogli go kupowa po roz-sdnych cenach mwi Tadeusz Wenecki, prezes Koksowni Czstochowa Nowa

  Prof. Maciej Kaliski podkrela, e wkolejnych latach powinna umocni si pozycja polskiego wgla inastpi powrt do tego surowca. Przykad?

  Niemcy ju odchodz od energetyki gazowej na rzecz wglowej. Rwnie we Francji iWielkiej Brytanii nastpi w2012 r. wzrost zuycia wgla. To moe zabrzmi paradoksalnie, ale trudna sytuacja gospo-darcza wEuropie spowodowaa, e wzrosa atrakcyjno wgla wenergetyce. Warto przy tym przypomnie, e Polska posiada 70 proc. wszystkich zasobw wgla wUnii Europej-skiej. Natomiast nadal wyzwaniem pozostaje poprawa jego jakoci dla elektrowni, koniecz-no wzbogacania, aby cena bya rzeczywi-cie atrakcyjna. Potrzebna jest dugofalowa modernizacja parku maszynowego, oparta na krajowych producentach maszyn iurzdze podkrela prof. Maciej Kaliski.

  Podobn opini wyraa prof. Andrzej Barczak zAkademii Ekonomicznej wKatowicach, grnictwo polskie ma dobre perspektywy na kolejne lata, ale pod warunkiem, e zostan obnione koszty, zrealizowane inwestycje wnowe zoa, wnowoczesny sprzt iwmaszyny.

  Najwaniejsze, aby pamita e wchodzimy wczasy dekoniunktury, gospodarka chiska zwalnia, na rynku midzynarodowym bdzie coraz wicej wgla. Przed nami powane wy-zwania, aby sprosta wymaganiom rynkowym izagroeniom podkrela Tomasz Tom-czykiewicz, wiceminister gospodarki.

  mat

  Najwiksze problemy

  przed jakimi stoimy

  s to wysokie

  koszty produkcji,

  import wgla,

  zmniejszenie

  zapotrzebowania

  na energi elektryczn,

  spowolnienie gospodarcze

  oraz rosnce zapasy

  krajowego wgla.

 • wyw

  iad

  1 2

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  w y w i a d

  wyw

  iad:

  Wjakiej atmosferze witowa Pan tego-

  roczn Barbrk?

  Zawodowo braem udzia wwielu imprezach barbrkowych organizo-wanych przez firmy grnicze. Pry-watnie dopiero wnajblisz nie-dziel bd mia okazj witowa wrodzinnym gronie, na imieninach

  ukuzynki Barbary, ktrej yczeniem jest abym wtym szczeglnym dniu goci uniej ubrany wmundur grni-czy. (Rozmowa odbya si 6 grudnia br. red).

  Dobrze czuje si Pan wmundurze gr-

  niczym?

  Wymienicie, pono nawet jest mi wnim do twarzy.

  Mniemam, e jest Pan posiadaczem mun-

  duru grniczego odkd obj Pan stano-

  wisko prezesa wWglokoksie.

  Zgadza si. Wtej firmie jest tradycj, by wgarderobie prezesa wisia mundur

  Debiut giedowy byby to wietny prezent

  Rozmowa z Jerzym Podsiado, prezesem zarzdu WGLOKOKS SA

  w y w i a d

 • wyw

  iad

  1 3

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  grniczy przeznaczony na szczeglne okazje. Mam ogromny szacunek do tej tradycji.

  Ma Pan jako czowiek przez lata zwizany

  zbran hutnicz wikszy sentyment do

  stali czy wgla?

  Moje uczucia s rwnie bliskie stali jak iwglowi. Historycznie spogl-dajc jedna poowa mojej rodziny zwizana bya zhutnictwem, adruga zgrnictwem. Mj ojciec pracowa 50 lat whutnictwie, podobnie jak mj pradziadek. Natomiast trzej bracia mojego ojca byli grnikami. Pamitam jako dziecko, e zokazji Barbrki do-stawali oni po buce, kawaku kiebasy,

  paczce papierosw iwiartce wdki. Mao kto chyba dzi otym pamita, bo ten barbrkowy przydzia znis Gomuka, pono eby pijastwo si nie szerzyo wrd grnikw. Mnie to utkwio bardzo mocno wwiadomoci, gdy Barbrka bya wmojej rodzinie wanym witem rodzinnym.

  Grnicy zokazji Barbrki ycz sobie tyle

  wyjazdw co zjazdw. Zawsze byem cie-

  kaw, czego podczas Barbrki ycz sobie

  ludzie handlujcy wglem?

  C, my yczymy sobie dobrego ryn-ku, zarwno po stronie dostaw, jak ipo stronie sprzeday, bo jestemy po rod-ku. Dobrej poday idobrego popytu to s wnaszej firmie waciwe yczenia barbrkowe.

  Jest szansa, e ktre ztych ycze si

  sprawdzi?

  Myl, e wiksze szanse ma to pierw-sze, gdy wydajno kopal znacznie si poprawia wostatnich miesicach, azwaywszy na to, e popyt na wgiel na rynku krajowym jest ograniczony to poda wgla na eksport jest dua. Jednym sowem, wgla na eksport mamy znaczn ilo. Gorzej, e jed-noczenie popyt na wgiel na rynkach zagranicznych jest saby, ado tego do-chodzi problem stosunkowo niskich cen. Trzeba naprawd duo wysiku woy, eby sprzeda polski wgiel zagranic po korzystnych cenach dla naszych dostawcw.

  Azatem zgodzi si Pan zwikszoci opi-

  nii, i przyszy rok nie bdzie nalea do

  atwych dla brany wglowej?

  Zapewne bdzie to trudny rok, azwaszcza pierwsza jego poowa. No chyba, e warunki klimatyczne nam po-mog zima bdzie duga imrona, bo wwczas znaczna cz zapasw zejdzie ze skadw. Jeeli pogoda nie dopisze bdzie ciko, gdy koniunktura gospo-darcza jest sabiutka, wikszo pastw europejskich zmaga si zrecesj. Ato oznacza niskie zapotrzebowanie na energi elektryczn, awkonsekwencji na wgiel energetyczny. Podobna sytu-acja, anawet jeszcze gorsza wystpuje na rynku wgla koksujcego.

  Wglokoks jest przygotowany na deko-

  niunktur?

  Oczywicie, jestemy przygotowani na sabsze miesice.

  Trudne czasy to dobry czas na podejmo-

  wanie trudnych decyzji

  Owszem, trudna sytuacja rynkowa jest dobrym bodcem do prowadzenia dziaa restrukturyzacyjnych, optyma-lizujcych koszty dziaalnoci, co nie zmienia faktu, e jest to proces cigy. Firma stale powinna szuka sposobw na racjonalizacj swojej dziaalnoci. Kryzys jednak wymusza intensyfikacj tych dziaa. To jest te dobry czas do prowadzenia korzystnych akwizycji, oile firma wchodzi wczas kryzysu wdo-brej kondycji. Dekoniunktura ma zatem ze, ale idobre strony.

  wyw

  iad:

  Je

  rzy P

  odsia

  do

  Nasza firma, eby si

  rozwija musi by firm

  prywatn, nawet choby

  czciowo prywatn.

  Jeli tylko udaoby

  si nam upubliczni

  niewielki pakiet akcji na

  warszawskiej giedzie

  byby to ogromny postp,

  dajcy nam dodatkowe

  skrzyda do ekspansji

  rynkowej. Gdyby

  waciciel podj jeszcze

  przed witami decyzj

  dotyczc terminu

  debiutu giedowego

  sprawiby nam wietny

  prezent pod choink.

 • wyw

  iad

  1 4

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  w y w i a dWobliczu Nowego Roku ma Pan yczenia, na ktrych spenieniu Panu szczeglnie

  zaley?

  Niewtpliwie jest nim udana prywa-tyzacja Wglokoksu. To jest pierwsze yczenie na mojej licie. Bez prywa-tyzacji, co podkrelamy na kadym kroku, nie jestemy wstanie zapewni warunkw do dugofalowego rozwoju Wglokoksu. Firma nasza, eby si roz-wija musi by firm prywatn, nawet choby czciowo prywatn. Jeli tylko udaoby si nam upubliczni niewielki pakiet akcji na warszawskiej giedzie byby to ogromny postp, dajcy nam dodatkowe skrzyda do ekspansji ryn-kowej. Gdyby waciciel podj jeszcze przed witami decyzj dotyczc ter-minu debiutu giedowego sprawiby nam wietny prezent pod choink.

  Nie dziwi si, e Pan jako meneder

  widzi pozytywne strony prywatyzacji,

  ale zwyky pracownik niekoniecznie musi

  podziela Paski pogld, bo co on miaby

  zyska?

  Jeeli prywatyzacja wzmocni firm to tym samym zyska take sam jej pracownik bdzie mia lepsz per-spektyw dla swojej pracy, zarobkw,

  rozwoju. Patrzc tylko ztej perspek-tywy powinien by zainteresowany prywatyzacj. Inna sprawa moim zdaniem drugorzdna prywatyzacja wie si zkwesti akcji pracowni-czych, ktre wprocesie prywatyza-cji bd przysugiwa sporej czci zaogi.

  Wspkach wglowych proces IPO na-

  stpowa zduymi oporami spoecznymi.

  WWglokoksie moe by podobnie?

  Nie sdz, wWglokoksie jest due zrozumienie dla procesu prywatyzacji. Prosz wzi pod uwag, e pracow-nicy naszej firmy od lat wsppracuj zkooperantami zagranicznymi, gdzie dominujc form organizacyjn firm bya ijest wasno prywatna. Pracow-nikw Wglokoksu nie straszy wizja prywatnej firmy, bo widz korzyci pynce zprywatyzacji . Mao tego, oczekuj od waciciela waciwych iszybkich decyzji.

  Aze spek grupy kapitaowej nie nadcho-

  dz sygnay obaw?

  Nie, nie mam takich sygnaw. Tam te wie si spore nadzieje zprywa-tyzacj.

  Waciciel chce prywatyzacji Wglokok-

  su, co nieraz podkrelaj przedstawiciele

  Ministerstwa Gospodarki, zaoga te tego

  chce. Jeszcze tylko pozostaje ch poten-

  cjalnych inwestorw.

  Mam gbokie przekonanie, e nasza oferta bdzie na tyle ciekawa, i znajdzie-my inwestorw, ktrzy wydadz swoje pienidze na zakup akcji naszej spki. Zca odpowiedzialnoci mog podkre-li, e Wglokoks to dobra firma, dobrze zarzdzana. Nie naley si obawia, i zainwestowany pienidz zostanie straco-ny. To raczej szansa na dobry zarobek.

  Jakiego rodzaju inwestorzy byliby przez

  Pastwa podani?

  Nie szukamy inwestora strategicz-nego, bo nam on nie jest potrzebny. Inwestora strategicznego poszukuje si wtedy, gdy firmie potrzebne s rodki finansowe. Nie szukamy take kogo kto zagwarantuje nam transfer wie-dzy itechnologii. Nie potrzebujemy wsparcia wtym zakresie, gdy posia-damy niezbdn wiedz, dowiadczenie inarzdzia do prowadzenia efektywnej dziaalnoci. Nie potrzebujemy wkocu wsparcia rynkowego, gdy nasz rynek doskonale znamy ipotrafimy si na

  wyw

  iad:

  Je

  rzy P

  odsia

  do

 • wyw

  iad

  1 5

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  nim sprawnie porusza. Bliszy naszym planom jest inwestor finansowy, ktry chce powierzy nam swoje pienidze celem ich pomnoenia.

  Aformua tak modna ostatnio, akcjonaria-

  tu obywatelskiego byaby przez Pastwa

  podana?

  Tak, jak najbardziej.

  Czy jednak przecitny Kowalski, ktry

  inwestuje swoje oszczdnoci na giedzie

  ma pojcie czym obecnie jest Wglokoks?

  Nie ukrywam, e to jest pewien pro-blem. Nie jestemy tak rozpoznawaln powszechnie mark jak PZU czy Tau-ron Polska Energia, bo nasz produkt nie trafia do masowego konsumenta. Jeszcze 20-30 lat temu Wglokoks by doskonale znan wPolsce mark. Oba-wiam si, e dzi gdyby Pan zapyta studentw Iroku ekonomii czy znaj takie przedsibiorstwo jak Wglokoks iczy wiedz czym ono si zajmuje, pew-nie tylko co trzeci udzieliby waciwej odpowiedzi.

  Jak zatem budowa rozpoznawalno iza-

  ufanie do marki Wglokoks?

  Myl, e wprowadzenie na gied choby nieduego pakietu akcji moe przyczyni si do tego, e Wglokoks bdzie znw powszechnie kojarzon mark. Jeli akcje Wglokoksu bd przynosiy ich wacicielom okrelon stop zwrotu to bdzie to sygna nie tylko dla rynku finansowego, e W-glokoks to firma warta uwagi.

  Budowa marki to proces permanentny,

  ktry jak mi si wydaje, zosta troch

  zaniedbany wPastwa firmie. Siedzimy

  wbiurze Wglokoksu wKatowicach przy

  ul. Mickiewicza, ktry jest Pastwa wasno-

  ci, aniestety, wwiadomoci mieszka-

  cw Katowic uchodzi on za tzw. budynek

  Stalexportu. Staramy si to zmieni. Za chwil na budynku pojawi si nowe logo W-glokoksu. Krok po kroku bdziemy od-budowywa rozpoznawalno naszej marki. Nie przypadkiem ju wczeniej zaangaowalimy si we wspprac partnersk zRuchem Chorzw, ktry jest take silnie rozpoznawaln mark sportow wPolsce.

  Jakie wartoci ma komunikowa nowy

  Brand?

  Przede wszystkim chcemy podkreli, e Wglokoks nie jest ju tylko iwycz-nie firm zajmujc si eksportem w-gla, awchodzi wnowe pola biznesowe. Jest firm nowoczesn, dynamiczn, otwart na zmiany, majc perspek-

  tywy. Dlatego te zdecydowalimy si na zmian logo, by to wyranie zako-munikowa. Nie jest to zmiana dla samej zmiany, ma ona silne argumenty biznesowe. Prosz zauway, e wci naszym gwnym rdem przychodw jest eksport wgla, lecz ten udzia stale si zmniejsza izmniejsza si zapewne bdzie. Bdzie natomiast wzrastaa rola naszych nowych przedsiwzi, ktre nale co podkrelam - do biznesu okoogrniczego.

  Nowe przedsiwzicia, oktrych Pan

  mwi, ju powoli si zazbiaj?

  Tak ito bardzo mocno. Oprcz eks-portu wgla wchodzimy zhandlem na rynek krajowy, ktry wbrew pozorom jest cakiem innym rynkiem. Wnajbli-szych latach planujemy na rynku kra-jowym ulokowa co najmniej 3 mln ton wgla rocznie. Jestemy coraz mocniej obecni na rynku wyrobw hutniczych dedykowanych brany grniczej. Nale-ca do naszej grupy kapitaowej Huta abdy produkuje gwnie obudowy grnicze iinne elementy wyposae-nia kopal. Chcemy zaj si mocniej

  logistyk, ktra wypywa znaszych dowiadcze wglowych. Sprzeda w-gla czy to drog morsk czy kolejow to bardzo zoone iskomplikowane proce-sy, amy wtym wietnie si realizujemy.

  Pewnie atwiej byoby wdalszym cigu

  odcina kupony od inwestycji kapitaowych

  takich jak np. akcje Polkomtela.

  Akcje Polkomtela byy doskona inwestycj kapitaow, ale wczeniej czy pniej trzeba byo si jej pozby, gdy ona sama wsobie nie dawaa nam szans rozwojowych. Dopiero jej spienienie daje nam takie szanse ichcemy je wykorzysta.

  Kierujc si t logik moglibycie si Pa-

  stwo pozby take akcji Grnolskiego

  Towarzystwa Lotniczego, operatora portu

  lotniczego wPyrzowicach.

  Owszem, jest to take nasza inwe-stycja kapitaowa, ale ma ona nieco inny charakter ni Polkomtel, gdy akurat na logistyce to my si znamy, apoza tym ma ona pewne znamiona spoecznej odpowiedzialnoci biznesu. Pyrzowice to port lotniczy kluczowy

  dla rozwoju regionu, wktrym dziaa-my. Zdrugiej strony traktujemy j jako inwestycj dugoterminow. Pyrzowice maj wszelkie warunki ku temu, by stay si jednym zwaniejszych portw lotniczych tej czci Europy. Prowadzi-my tam inwestycje szacowane na ok. 500 mln z! Obecnie wPyrzowicach powstaje nowy pas startowy. Niewy-kluczone jednak, e Wglokoks za kil-kanacie lat take sprzeda akcje GTL, azarobione pienidze ufam e bd to gigantyczne kwoty wyda na dalszy swj rozwj, na inwestycje, ktre bd miay rwnie kluczowe znaczenie dla firmy, co iby moe dla regionu.

  Awracajc do bliszej rzeczywistoci,

  przed nami wita Boego Narodzenia,

  ktre spdzi Pan watmosferze

  Watmosferze spokoju, dobrze wype-nionej pracy wcigu ostatnich miesicy, czego potwierdzeniem bd wyniki finansowe, zgodne znaszymi oczeki-waniami. No ilicz na wspomniany ju prezent termin debiutu giedowego.

  Rozmawia: Jacek Srokowski

  wyw

  iad:

  Je

  rzy P

  odsia

  do

  W tej firmie jest tradycj,

  by w garderobie prezesa

  wisia mundur grniczy

  przeznaczony na

  szczeglne okazje.

  Mam ogromny szacunek

  do tej tradycji.

 • 16

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  w g

  rupie

  N o w e i n w e s t y c j e w H u c i e a b d y

  Huta abdy wybudowaa now hal produkcyjno-magazyno-w opowierzchni 4,6 tys. m2. Wykonawc inwestycji bya firma Skanska. Koszt inwe-

  stycji wynis okoo 10 milionw zo-tych. Wnowej hali produkowane bd akcesoria grnicze.

  Inwestycja powstaa wrekordowym tempie. Firma otrzymaa 26 marca zgo-d na budow hali, aju 30 padzier-nika nastpio uroczyste jej otwarcie. Jak podkrelaj przedstawiciele huty, nowa hala produkcyjno-magazynowa to nie jedyna inwestycja, ktr zreali-zowano. Wplanach s kolejne, zmie-rzajce wkierunku przetwrstwa stali. Obecnie przeprowadzany jest remont drugiej hali.

  Huta abdy naley do grupy kapi-taowej Wglokoks. Podstaw produkcji huty s obudowy iakcesoria grnicze, stanowice 93 proc. produkcji zakadu. Wsegmencie tych wyrobw Huta ab-dy pokrywa 45 proc. polskiego rynku,

  niewiele ustpujc firmie ArcelorMit-tal. Wpierwszych trzech kwartaach roku huta zwikszya produkcj ojedn

  pit. Wielko sprzeday signa 165 147 ton, ajej warto 493 655 tysicy zotych. jac

  Nadwilaska Spka Energetyczna sp. zo.o. zostaa przyjta 10 wrzenia do grona firm zrze-szonych wKoalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Oznacza to, e spka dziaa zgodnie ze standardami CSR (ang. Corporate Social

  Responsibility Spoeczna Odpowiedzialno Biznesu) izasadami zawartymi wKodeksie Odpowiedzialnego

  Biznesu Pracodawcw RP, co potwierdzia weryfikacja przeprowadzona przez PwC.

  Spoeczna odpowiedzialno biznesu jest koncepcj zarzdzania obejmujc aspekty etyczne, relacje zpra-cownikami, oczekiwania otoczenia, ochron rodowiska, filantropi, ale warto pamita, e gwnym celem tej koncepcji jest trwae zwikszanie wartoci firmy. WKo-deksie Odpowiedzialnego Biznesu uwzgldniono midzy-narodowe , powszechnie uznane istosowane standardy odpowiedzialnego biznesu wodniesieniu do specyfiki rynku wPolsce.

  Zarzd NSE wswojej strategii przewiduje wdraanie dobrych praktyk, ktre znajduj odzwierciedlenie wza-sadach Kodeksu. nse

  W rekordowym tempie

  NSE w Koalicji narzecz odpowiedzialnegobiznesu

 • wyw

  iad

  1 7

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  G r n o l s k i e T o w a r z y s t w o L o t n i c z e

  Wponiedziaek 3 grudnia 2012 roku na lotniskuKa-towice Airport wyldowa najnowoczeniejszy samo-lot komunikacyjny wiata

  Boeing 787 Dreamliner, nowy na-bytek Polskich Linii Lotniczych LOT. Pierwszy znowej floty Boeingw LOT-u wykonuje na razie loty wiczeniowe.

  Co wnim jest takiego wyjtkowego? Przede wszystkim konstrukcja. Dre-amliner zbudowany jest zmateriaw kompozytowych (zoonych z2 lub wikszej liczby komponentw or-nych waciwociach). Dziki temu jest lejszy od maszyn wykonanych ztra-dycyjnych materiaw, wic zuywa mniej paliwa, co zkolei pozwala mu pokonywa bardzo dugie trasy. To wanie ten samolot ustanowi rekord wiata wlocie bez ldowania (niemal 20 tysicy kilometrw).

  Na pocztku Dreamlinery bd obsugiwa aktualnie znajdujce si wofercie narodowego przewonika tra-

  sy dalekodystansowe do Nowego Jorku, Chicago, Toronto iPekinu. Wplanach jest otwarcie nowych kierunkw, kt-

  re wpeni pozwol na wykorzystanie potencjau tych ultranowoczesnych samolotw.

  Nowa droga startowa wiksze moliwoci

  26listopada 2012 roku Grnolskie Towarzystwo Lotnicze SA, firma zarzdzajca Midzynarodo-wym Portem Lotniczym Katowice wPyrzowicach podpisaa zBudimex SA umow na wykonanie nowej drogi startowej Katowice Airport.

  Nowa droga startowa na pyrzowickim lotnisku bdzie miaa 3200 metrw dugoci, przy szerokoci 45 metrw plus sy-metryczne pobocza asfaltowe oszerokoci 7,5 metra. Bdzie ona poczona zobecnie istniejc drog startow, ktra przeksztacona zostanie wdrog koowania.

  Przedsiwzicie dofinansowane jest ze rde Unii Euro-pejskiej wramach Programu Operacyjnego Infrastruktura irodowisko 20072013 inosi nazw Port Lotniczy wKato-wicach rozbudowa imodernizacja infrastruktury lotniskowej iportowej.

  Unia Europejska dofinansuje ten projekt na poziomie do 50% tzw. kosztw kwalifikowanych, czyli poniesionych na realizacj Projektu zgodnie zwytycznymi Instytucji Zarzdzajcej ikwalifikujcych si do refundacji ze rodkw przeznaczonych na realizacj POIi.

  Nowa, dusza droga startowa (od obecnie istniejcej o400 metrw) umoliwi wykonywanie zPyrzowic rejsw na dal-szych dystansach bez koniecznoci midzyldowania wcelu dotankowania. Dziki duszej drodze rozbiegu przy starcie wikszo znich np. Jumbo Jety, bd mogy startowa ze swoj maksymaln lub zblion do niej mas startow.

  Inwestycja ma podnie konkurencyjno pyrzowickiego lotniska nie tylko wPolsce, ale take wEuropie rodkowej, poniewa ju pod koniec 2014 roku Katowice Airport bd dysponoway najnowsz wrd wszystkich polskich portw lotniczych infrastruktur liniow. jac

  Dreamliner w Pyrzowicach

 • wyw

  iad

  1 8

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  w y w i a d

  wyw

  iad:

  Jest pan buntownikiem, rewolucjonist?

  Biorc pod uwag mj wiek, nie powinienem by inie jestem. Wmo-doci rzeczywicie zafascynowany by-em m.in. Che Guevar, za Wojaczek iStachura dawali mi si do dziaa dalekich od przyjtych wPolsce lat siedemdziesitych norm. Ale podobnie jak zgarnituru komunijnego, rwnie zrewolucyjnych pogldw si wyrasta.

  Wie Pan dlaczego oto pytam?

  Domylam si.

  Spotkaam si zpogldami, e wprowadze-

  nie nowego logotypu Wglokoksu, rozpo-

  czcie procesu gbokiego rebrandingu nie

  tylko spki, ale caej grupy kapitaowej, to

  rewolucja. Rewolucja niczemu nie suca,

  wrcz szkodliwa dla najwikszego polskie-

  go eksportera wgla, jednej znajlepiej

  kojarzonych polskich marek wwiecie.

  Jestem odmiennego zdania. Pozwol sobie posuy si wspomnian wcze-niej krawieck metafor - nie mona wybiera si na najwaniejsze wyciu przyjcie wniemodnym, mocno zuytym iniedopasowanym garniturze. Zprostej przyczyny: Jak nas widz, tak nas pisz. Przyjciem tym jest oczywicie plano-wany na przyszy rok debiut Wglokoksu na Warszawskiej Giedzie Papierw War-tociowych. Za kilka miesicy wszyst-kie oczy polskiego imidzynarodowego biznesu zwrcone bd na Wglokoks. Chcemy, eby zauwaono nas, zaufano nam jako firmie nowoczesnej, dynamicz-nie rozwijajcej si, firmie majcej wizj przyszoci istrategi pozwalajc wizj t realizowa. Oczywicie, nie zapomina-my omocnych fundamentach, ktre po-zwol wprowadzi wycie nasze ambitne plany. Ponad szedziesit lat historii to gwarancja stabilnoci, profesjonalizmu, wiedzy, umiejtnoci izaangaowania zaogi. Mamy doskonay zesp, wgenach ktrego mocno zapisana jest przekazywa-na zpokolenia na pokolenie umiejtno skutecznego poruszania si na midzyna-rodowych rynkach. No ioczywicie nie zmieniamy nazwy firmy. Myl ozmianie nazwy byaby nie tyle rewolucyjna, co wrcz dywersyjna.

  w y w i a d

  Nowe ycie nowy garniturRozmowa z Andrzejem Krzysztaowskim, rzecznikiem

  prasowym Grupy Kapitaowej Wglokoks S.A .

 • wyw

  iad

  1 9

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  Azatem nowy garnitur na nowe ycie?

  Raczej odwrotnie: nowe ycie nowy garnitur. Celowo zmieniam szyk dla podkrelenia niezwykle istotnego fak-tu. Zmiana wizerunku musi i p kroku za rzeczywistymi zmianami. Gdyby byo odwrotnie, byoby to po prostu oszustwo. Znamy zycia adne, nowoczesne opakowania zkiepsk za-wartoci. Prdzej czy pniej raczej prdzej odrzucamy je nie chcc wicej sysze odostawcy takiego produktu. AwWglokoksie iwnaszej grupie ka-pitaowej zmiany ostatnich kilkunastu miesicy s rzeczywicie rewolucyjne. Ale mwienie oszczegach tych zmian to domena prezesa.

  Nie uwaa pan, e zastosowanie kontu-

  ru Polski wnowym logo Wglokoksu, to

  przejaw megalomanii?

  Przyznam, e kiedy wyoni si kon-tur troch si przestraszyem, e bdziemy posdzani omegalomani ibufonad. Uyem okrelenia wyo-ni, bowiem nie by to efekt zakadany od samego pocztku procesu tworzenie nowego logotypu. Nie bd szczegowo opisywa tego procesu, poniewa sporo szczegw onim Czytelnicy znajd wewntrz biecego numeru magazy-nu C. Wspomn tylko, e punktem wyjcia by uproszczony, heksagonalny symbol wgla. Wgla, zktrym bylimy, jestemy ibdziemy cile zwizani. Ten uproszczony symbol wgla pozwoli pokaza wiatu jednolity, skonsolido-wany rwnie pod wzgldem wizerun-kowym obraz naszej grupy kapitaowej. Pozwoli zadziaa efektowi skali iefek-towi aureoli. Szczeglnie ten drugi jest interesujcy. Wsplne wiato Wglokoksu ispek zgrupy bdzie znacznie silniejsze, ni to emitowa-ne przez kad zosobna. Oczywicie wraz ztym wiatem mam nadziej zprdkoci wiata przepywa bd midzy spkami wiedza, umiejtnoci, dowiadczenie.

  No dobrze, aco zpoczuciem megalomanii?

  Miaem nadziej, e ta odpowied wystarczy. Ale jeli nie, postaram si by bardziej dosowny. Jestemy pol-sk firm mocno wpisan wkrajobraz lska. Jestemy firm, ktra wniosa

  ogromny wkad wrozwj gospodarczy naszego kraju. Znaszej pracy skarb pastwa zasilony zosta miliardami dolarw. To zjednej strony. Zdrugiej natomiast, jestemy obecni na rynkach wiatowych. Naszym obowizkiem jest nie tylko robienie dobrych interesw, ale rwnie budowanie poczucia siy, znaczenia inowoczesnoci Polski. Brzmi to moe nieco patetycznie, ale wbudowaniu tego poczucia moemy by ijestemy znacznie skuteczniejsi od symbolicznego hydraulika.

  WMittalu Pana nauczyli tego globalne-

  go iwielkomocarstwowego patrzenia na

  wiat?

  Dobrze, e wspomina Pani mojego poprzedniego pracodawc. Choby zpunktu widzenia procesu zarz-dzania zmianami. Wcigu zaledwie trzech lat miaem przyjemno aktyw-nie uczestniczy wtrzech zmianach nazw itrzech procesach rebrandingu: ZPolskich Hut Stali na Ispat Polska Stal, nastpnie na Mittal Poland, a wkocu na ArcelerMittal Poland. Tam nikt nie mwi orewolucjoni-stach ibuntownikach. Rzeczywisto wiatowego hutnictwa dynamicznie si zmieniaa wanie za spraw Mittala iwymagaa dynamicznych zmian. Teraz za spraw decyzji zarzdu rzeczywisto Wglokoksu zmienia si dynamicznie irwnie wymaga dynamicznych zmian. Dowiadczenia iumiejtnoci zdobyte wAMP bardzo mi si przydaj.

  Skd tyle ciepa wgosie? Przecie wywalili

  pana zArcelorMittal Poland!

  Dobr sw ma znaczenie. Kto jak kto, ale Pani Redaktor powinna otym najlepiej wiedzie. Powinna Pani rwnie wiedzie, e wpewne funk-cje wpisane jest due ryzyko zmian. Ae ciepo si wyraam, to zupenie zrozumiae. Wszystkie te lata pozwo-liy mi ugruntowa dotychczasow wiedz, zdoby nowe umiejtnoci idowiadczenia, ktre dzisiaj mog wpeni wykorzystywa wWglokoksie. Sporo to Mittala kosztowao (miech).

  Czy atwa bya metamorfoza zdzien-

  nikarza na rzecznika prasowego?

  wyw

  iad:

  Andrz

  ej Krz

  yszta

  ow

  ski

  Za kilka miesicy

  wszystkie oczy polskiego

  i midzynarodowego

  biznesu zwrcone bd

  na Wglokoks.

  Chcemy, eby zauwaono

  nas, zaufano nam jako

  firmie nowoczesnej,

  dynamicznie

  rozwijajcej si,

  firmie majcej

  wizj przyszoci

  i strategi pozwalajc

  wizj t realizowa.

  Oczywicie,

  nie zapominamy

  o mocnych fundamentach,

  ktre pozwol

  wprowadzi w ycie

  nasze ambitne plany.

 • wyw

  iad

  2 0

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  w y w i a d

  wyw

  iad:

  Andrz

  ej Krz

  yszta

  ow

  ski

  Nie miaem ztym wikszych pro-blemw.

  Mimo tego, e stoimy po przeciwnych

  stronach barykady?

  To nie rewolucja. To wsppraca nie wymagajca prowadzenia bitew iwojen.

  Czasem musimy prowadzi wojny, eby

  wycign zwas rzecznikw konkretne

  informacje.

  Prosz nie robi znas takich potwo-rw. Na pytania ofakty zawsze udzie-lamy konkretnych odpowiedzi.

  Chyba, e brak odpowiedzi uwaa Pana

  za odpowied.

  Id wita. Wicej yczliwoci imioci do bliniego. Nawet, jeeli to rzecznik pra-sowy (miech). Nie udzielam konkretnych odpowiedzi, kiedy mam do czynienia zkre-owaniem rzeczywistoci dziennikarskiej.

  ?

  Zgodnie ze star, przedwojenn zasa-d, nic tak nie oywia gazety jak trup na pierwszej stronie. Nieistotne, czy jest to trup fizyczny czy instytucjonalny; czy rzeczywisty czy te wymylony. Pro-blem polega na tym, e zasada ta ma si nadal dobrze. eby nie powiedzie coraz lepiej.

  Id wita. Wicej yczliwoci imioci

 • wyw

  iad

  2 1

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  wyw

  iad:

  Andrz

  ej Krz

  yszta

  ow

  ski

  do bliniego. Nawet jeeli to dziennikarz

  (miech). Wswojej dugiej, bo dwudziesto-

  letniej karierze dziennikarskiej iredaktor-

  skiej nigdy pan nie wycign trupa na

  pierwsz stron?

  Jeli rzeczywicie zhukiem padaa znaczca firma, kto gin wtragicz-nych lub niewyjanionych okoliczno-ciach byy to tematy pierwszostro-nicowe, tzw. czowkowe. Zdaj sobie jednak spraw, e ze, nieprawdziwe sowa mog zabija. Nigdy tego nie robiem inie pozwalaem swoim dzien-nikarzom na takie praktyki.

  No, po prostu anio nie czowiek idzien-

  nikarz.

  Tak, ito zcertyfikatem.

  ???

  Prosz nie robi takiej minki. Moe nie wygldam, ale nim jestem. Ito od ponad dwudziestu lat, kiedy to jako dziennikarz specjalizowaem si wpisaniu reportay spoecznych. Ten, ktry wspomn by jednym znajlep-szych. Wstpiem, araczej wpezaem wpoczet aniow wpodkieleckiej wsi. Razem zkilkuset innymi pielgrzyma-mi przesuwajcymi si na kolanach przez zabocone podwrko wkierun-ku pomalowanej ultramaryn chaty, gdzie Matka Janina od Aniow kada kademu po kolei spracowane donie na gowie szepczc sakramentalne : Przyjmuj ci wpoczet aniow. Od dzisiaj jeste jednym znas.. Na niektrych spaday zy ukrzyowane-go pod powa, paczcego krwi Chrystusa. Przy wyjciu syn Matki Janiny od Aniow wpisywa wodbite na powielaczu certyfikaty nasze imio-na inazwiska.

  Na pewno ten najwaniejszy dla paskiego

  ycia pozagrobowego dokument wisi

  nad kiem.

  Niestety, gdzie si zapodzia przy przeprowadzce. Zapamitaem to wy-darzenie nie zpowodu certyfikatu, niezrwnowaonej, czy raczej cwanej wiejskiej staruszki. Bdc wpezaj-cym na kolanach tumie, bdc czci tego tumu niemal fizycznie czuem powietrze przesycona nadziej iwiar, rozpacz igniewem na niesprawiedli-

  wy los. Poznaem historie ycia pisane chorobami, bied, codzienn walk oprzetrwanie, walk okolejny dzie, miesic, rok...Pytaa Pani, czy atwa bya metamor-foza zdziennikarza na rzecznika pra-sowego? Jeeli brakuje mi czego, jeeli zazdroszcz Wam czego, to tak duych moliwoci poznawania ludzi, wchodze-nia wich wiat, spojrzenia wich dusze. To jest rzeczywicie najpikniejsza stro-na zawodu dziennikarza.

  Nie majc takich moliwoci jak dawniej

  otwierania ludzkich dusz otworzy pan

  swoj udzielajc tego wywiadu?

  Po przejrzeniu notatek zobaczy Pani, e zostaa co najwyej leciutko uchy-lona.

  Dlaczego?

  Pewnie klucz nie ten.Anio staje si zoliwy?

  Co najwyej artujcy.

  No to ja sobie te na koniec poartuj.

  Udzielaj wywiadw do prowadzonych

  przez siebie gazet tylko ci redaktorzy na-

  czelni, ktrzy maj najwiksze parcie na

  szko. Uyam tego okrelenia nie chcc

  by bardziej dosowna. Wszak id wita

  (miech).

  Jak oczowieku nie mwi inie pisz, to znaczy e umar. Aja bym jeszcze troch poy.

  No tak, kto ma pilota, ten ma wadz,

  akto ma gazet, ten pisze osobie (miech).

  Wszystko mona obrci wart, ale nad t spraw powanie. Powanie, bo pozostali pracownicy Wglokoksu inaszej grupy kapitaowej bd chcieli mie swoje gazety imoe zabrakn na planowane inwestycje (miech). Nieste-ty, nie ma takiego problemu. Paradoks polega na tym, e mgbym wsi rano do zatoczonej windy, zamkn oczy iwprzypadku kadej wskazanej osoby powstaby wcigajcy, peen zaangaowania izawodowej pasji re-porta.

  Wynika ztego, e ma pan wind do wasnej

  dyspozycji (miech).

  Wtym kontekcie jeszcze nie ciesz si tokiem. Mam nadziej, e po tym

  wywiadzie bo po to on wanie jest wnastpnych wydaniach magazynu bdziemy poznawa interesujce y-ciorysy naszych koleanek ikolegw zWglokoksu oraz grupy. Gwarantuj jest wczym wybiera.

  Dzikujc za rozmow ycz Panu windy

  jak puszka sardynek (miech).

  Aja ycz Pani iwszystkim naszym Czytelnikom pogodnych, radosnych, penych umiechu iciepa wit Boego Narodzenia. Awnowym, 2013 roku, spenienia wszystkich planw imarze, rwnie tych najskrytszych, skadanych wmylach lub szeptem przy wigilijnym, rodzinnym stole.

  Rozmawiaa: Aneta Light

  Czy atwa bya

  metamorfoza

  z dziennikarza na

  rzecznika prasowego?

  Jeeli brakuje mi czego,

  jeeli zazdroszcz

  Wam czego,

  to tak duych

  moliwoci poznawania

  ludzi, wchodzenia

  w ich wiat, spojrzenia

  w ich dusze.

  To jest rzeczywicie

  najpikniejsza

  strona zawodu

  dziennikarza.

 • 22

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  Rebranding o co w tym chodzi?

  Proces budowania tosamoci i nowoczesnego wizerunku przedsibiorstw wbranach przemysowych by przez wiele dziesicioleci bagatelizowany,

  sprowadzany do rangi za koniecz-nego itraktowany wkategoriach nie-uzasadnionego ekonomicznie kosztu.

  Tymczasem przeprowadzone wostat-nich latach wNiemczech, wrd spek giedowych badania wykazay znaczcy

  wpyw tosamoci wizerunkowej na ich wyniki. Wfirmach, ktrych tosamo wizualn unowoczeniono, wzrosy przychody (nawet o40%), firmy po-wikszyy udziay rynkowe (z34% do 71%) oraz wzrosy ich zyski (rednio o22%).

  Na tosamo korporacyjn skadaj si zarwno tosamo werbalna iwi-zualna (corprate identity), jak rwnie tosamo postaw izachowa zwana

  take kultur organizacji (corporate culture). Decyzje podejmowane na kolejnych etapach budowania tosa-moci wizerunkowej wymagaj bardzo duego skupienia, gbokiej wiedzy na temat planowanej strategii, historii iwartoci prezentowanych przez fir-m, atake realiw brany. Zmiana wizerunku, rebranding, nie moe by powierzchowna iwynika zpowodw estetycznych.

  POSTAUPROSZCZONA

  Symboliczny kontur Polski powsta na bazie ksztatu uproszczonej postaci wgla.Warto symbolizowana poprzez uproszczony diament umieszczona jest wmiejscu wktrym znajduje si Grny lsk.

  POSTAUPROSZCZONA

  BRYA WGLA

  DIAMENT

  SYMBOLICZNYKONTUR

  POLSKA

  forma

  rebrandin

  g

  I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a m a r k i

 • 23

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  Zmiana wizerunku firmy, wtym rw-nie jej symbolu graficznego (logo), prawie zawsze jest odbierana przez po-tencjalnych akcjonariuszy jako sygna przeprowadzonych innowacji iskutkuje wzmoonymi zakupami oraz wzrostem wartoci jej akcji. Firmy aktywne, na-stawione na intensywny marketing, zawsze deklaruj wsposb zdecydowa-ny ijawny swoje pozycjonowanie. Tak stao si np. podczas wprowadzania nowej nazwy isymbolu dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN. Dla inwestorw s to informacje znaczce iodbierane pozytywnie. Dla potencjal-nych inwestorw giedowych wypywa ztego kolejny wniosek warto inwe-stowa wte firmy, ktre przygotoway spjn strategi marki zaspokajajc potrzeby ioczekiwania klientw.

  Istotnym aspektem nowego wizerunku Wglokoks SA jest perspektywa debiutu giedowego, zwizanego zzaoonymi procesami inwestycyjnymi. To wanie na marce spoczywa wielka odpowie-dzialno za zaufanie budowane wwia-

  domoci potencjalnych akcjonariuszy. Marka musi nie tylko komunikowa podstawowe korzyci, ale rwnie wy-eliminowa potencjalne ich lki.

  Wedug amerykaskich analiz prze-mylana strategia marki wpywa bez-porednio na warto spki giedowej. Zwikszenie szans na sukces giedowy kryje si wdziaaniach zwizanych zkreowaniem wizerunku marki, czyli takim jej pozycjonowaniu, aby klienci poznali icenili to, co przedsibiorstwo oferuje lepszego wporwnaniu zkon-kurentami. Badania przeprowadzone na amerykaskich spkach wykazay, e dobre pozycjonowanie izarzdzanie markami moe podnie ich cen na giedzie nawet do 10%!

  Funkcjonujca do tej pory tosamo Wglokoksu (logotyp) zwizana bya zbran wglow ihandlem. Operowa-a jednak symbolik (oraz zwizanymi zni stereotypami), mocno zakorzenio-n wXX, anawet XIX wieku. Symbo-lika zwizana zhandlem odnosia si wrcz do mitologii. Definicja nowego

  komunikatu marki powinna nawi-zywa do rzetelnoci, nowoczesnych technologii zwizanych zprzerbk wgla ienergi, szerokich perspektyw rozwoju, awwarstwie estetycznej od-dawa ducha XXI wieku. Wynika std przypuszczenie, e nie przywizanie do obecnego symbolu osadzonego mocno wprzeszoci powinno by elemen-tem odwieonej tosamoci. Owiele wiksz warto, osadzajc mark wwiadomoci, niesie wsobie nazwa firmy oraz jej dugoletnia historia.

  Sytuacja na rynkach midzynaro-dowych, obnienie popytu na wgiel, wysoka konkurencyjno na rynku kra-jowym, utrata przez Wglokoks pozycji monopolisty wobrocie wglem, rne konotacje historyczne marki Wglokoks (wjej dotychczasowym ksztacie) oraz rne postrzeganie pozostaych spek grupy kapitaowej powoduj, e odwie-ony wizerunek Wglokoksu (grupy) moe sta si jednym zczynnikw decydujcych osukcesie giedowym.

  Jacek Bara

  NOWOCZESNOekologia

  POLSKA

  GRNICTWOciemna ziele

  EKOLOGIAjasna ziele

  PENA WERSJA LOGOTYPU

  Uproszczonemu konturowi Polski nadalimy kolor symbolizujcy nowoczesno.

  Wartociom symbolizujcym Grny lsk nadalimy kolor zwizany tradycyjnie zbran grnicz, ajednoczenie nawizujcy do ekologii.

  TRADYCJAwarto

  LSK

  kolorystyka

  rebrandin

  g

 • 24

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  wydarzenie

  Ka lendar z g rupy kap ita owej Wg lokoks

  Na 12 kartach kalendarza zo-stay zaprezentowane gw-ne obszary dziaalnoci sp-ek skupionych wok grupy kapitaowej Wglokoks SA

  wgiel, stal, energia, logistyka. Za koncepcj kreatywn iprzygotowa-nie kalendarza odpowiadaa kato-wicka Agencja Press Kontakt, ktra zaprosia do wsppracy uznanego lskiego fotografa Artura Nyka: Gdy dostaem propozycj pracy przy kalen-darzu Wglokoksu, pomylaem, e bdzie to dla mnie powrt do korzeni, bowiem moim pierwszym zleceniem komercyjnym byy zdjcia dla nieistniejcej ju huty Baildon. Byo to dokadnie 20 lat temu, ale ju wtedy zachwyci mnie industrial-ny klimat wntrz. Maszyny, urzdzenia, ogie, stal, to wszystko tworzyo wmojej gowie gotowe abstrakcyjne obrazy, ktre

  pokazyway to co zwyke wsposb nie-zwyky. Teraz, przy kalendarzu dla grupy kapitaowej Wglokoks znowu mogem wrci do tworzenia takich abstrakcji, ale tym razem mogem ju wykorzysta moje spore dowiadczenie iumiejtnoci, by zrobi to znacznie lepiej iciekawiej mwi fotograf.

  Prac rozpoczlimy od dokadne-go poznania wszystkich firm zgru-py Wglokoks istworzenia wsplnie zJackiem Bar, dyrektorem kreatyw-nym agencji, koncepcji wjaki spo-sb pokaemy cztery gwne profile dziaalnoci grupy oraz same firmy. Naszym kluczem, ktry mia pozwo-li na stworzenie wsplnej konwencji bardzo rnych tematw, sta si ko-lor. Postanowilimy wanie kolorem stworzy abstrakcyjny klimat na fo-tografiach. Dlatego wgiel lecy na

  hadach mieni si czerwieni iwydaje si ju oddawa swoj energi. Izola-tory mieni si wszystkimi kolorami tczy jak nocna panorama miast, ktr przypomina. Bkit wody oczyszcza-jcej wgiel poyskuje wczerwonym wietle energii. Asilniki samolotu promieniujce czerwieni wygldaj jakby odpoczyway po dugim locie. Te ostatnie zreszt zdjcia byy dla mnie najciekawsze, bo samoloty roz-budzaj chyba we wszystkich due emocje. Sesja fotograficzna Boeinga 737 wnowoczesnym hangarze bya duym wyzwaniem, ale te iwielk fotograficzna przyjemnoci.

  Kalendarze trafi do kontrahentw Spki, partnerw biznesowych, go-ci ipracownikw grupy kapitaowej Wglokoks.

  jac

  Kluczem by kolorCzy mona w ciekawy, atrakcyjny sposb pokaza na zdjciach dziaalno firm przemysu cikiego? Mona, czego dowodem jest limitowany kalendarz grupy kapitaowej Wglokoks na 2013 rok. Autorem zdj do tegorocznej edycji prestiowego wydawnictwa jest Artur Nyk.

 • 25

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  wydarzenie

  Stycze Luty Marzec

  Padziernik Listopad Grudzie

  Lipiec Sierpie Wrzesie

  Kwiecie Maj Czerwiec

 • 26 k o m e n t a r z

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  wia

  t wgla

  Rosja jest pitym co do wielkoci producentem wgla na wiecie po Chinach, USA, Indiach iAustralii. Rosyjskie zasoby wgla szacowane s na ponad

  175 mld ton, co plasuje ten kraj na drugim miejscu po Stanach Zjednoczo-nych. Od koca lat 90. systematycznie ronie produkcja rosyjskiego surowca. W2011 r. wydobyto ponad 333,8 mln ton, tym samym osigajc najwyszy wskanik od 1991 r. Zapowiedzi wadz Kremla ze stycznia 2012 r. jednoznacz-nie pokazuj, e ekspansja rosyjskiego wgla nabiera tempa. Prezydent Wa-dimir Putin zadeklarowa zwikszenie wydobycia wcigu dwch najbliszych

  dekad. Wroku 2030 ma wzrosn ono do 430 mln ton. Zdanych rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarcze-go wynika, e ju w2015 r. produk-cja zwikszy si ookoo 5 proc. ima wynie okoo 350 mln ton, ztego na eksport ma trafia rocznie 112 mln ton surowca. Wporwnaniu zrokiem 2011 oznacza to wzrost oponad 10 proc. Re-alne zwikszenie sprzeday na rynkach zagranicznych bdzie moliwe dziki rozbudowanym terminalom portowym wMurmasku, ktre przeadowuj 14 mln ton oraz nowo oddanemu w2012 r. terminalowi wUst-ugi, ktrego moce przeadunkowe sigaj prawie 13 mln ton rocznie.

  Dla porwnania wydobycie wPol-sce w2011 r. wynosio 75 mln ton. To pokazuje skal planowanych przedsi-wzi wRosji. Porwnanie poziomu importu ztego kraju do Polski wostat-nich latach jednoznacznie wskazuje, e iloci sprowadzanego rosyjskiego wgla rosn. W2011 r. import wynosi ponad 9,3 mln ton wgla, rok wczeniej o1,3 mln ton mniej, (gwnie wgla energetycznego). Stanowi to powan konkurencj dla lskich kopalni, ktre wedug wstpnych danych w2012 r. zanotoway spadek wydobycia.

  WRosji znajduj si 244 kopalnie, zczego 96 to gbinowe, a148 odkryw-kowe. Zagbie Kunieckie ma okoo

  R o s j a n a w g l o w e j m a p i e

  Z pomoc KremlaNa pocztku 2012 r. wadze Rosji ogosiy plany zwikszenia wydobycia wgla w najbliszych dwch dekadach. W 2030 roku produkcja ma siga a 430 mln ton surowca, wobec 333 mln ton wydobytych w 2011 r., z ktrych do Polski trafio ponad 9 mln ton wgla, gwnie energetycznego.

 • 27

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  wia

  t wgla

  55 proc. udzia wrynku. To ten rejon jest kluczowym dla gospodarki.

  DUA KONCENTRACJA Produkcja wgla wRosji jest silnie skoncentrowana. Pi gwnych kon-cernw skupia okoo 65 proc. rocznej produkcji, ktra siga ponad 330 mln ton. Najwiksza prywatna firma SUEK ma 30 proc. udzia wrynku. Pozostali gracze to m.in. Meczel, Kuzbassrazre-zugol, Jukuzbassugol, Raspadskaja. Warto zwrci uwag, e brana wpo-nad 90 proc. zostaa sprywatyzowana wlatach 90. Wczeniej przestawiono wikszo elektrowni na zuywanie gazu, ktrego ceny byy regulowane przez pastwo ibyy ookoo 30 proc. nisze ni wgla energetycznego. Wzwizku ztym spad popyt na w-giel energetyczny na rynku krajowym. Wlatach 19942004 dostawy surowca do elektrowni zmniejszyy si z108 do 85 mln ton. Potem pastwo czynio starania, aby zmniejszy dyspropor-cje cenowe, nie mniej jednak nadal gaz zuywany do produkcji energii odgrywa wan rol. Znaczcym re-zultatem restrukturyzacji rosyjskie-go przemysu wglowego by wzrost wydajnoci pracy, ktry to wskanik nadal ronie. Jednoczenie obniya si pracochonno wydobycia wgla. Wprocesie restrukturyzacji zwolniono ponad poow zatrudnionych wko-palniach, obecnie pracuje okoo 300 tys. grnikw. Pomimo niewtpliwie korzystnych przeobrae, jakie na-stpiy wostatnich latach wrosyjskim grnictwie wgla kamiennego, brana bdzie musiaa sprosta narastajcym problemom, jak na przykad poprawa jakoci wgla zarwno na rynku kra-jowym izagranicznym. Jednym zpo-

  waniejszych problemw hamujcych dynamik wzrostu wydobycia byo ijest niedoinwestowanie kopalni. Wszystkie problemy rosyjskiego przemysu w-glowego oraz sposoby reformowania zostay zapisane wdokumencie Ener-getycznej Strategii Rosji do roku 2020. Zakada on stworzenie sprzyjajcych warunkw poprzez szeroko zakrojon wspprac zKredyt Bankiem Rosji, zwizan zprojektami inwestycyjnymi (w formie np. leasingu). Zopracowania wynika te, e w2020 r. Rosja moe ju produkowa do 435 mln ton wgla ka-miennego. Zwikszenie wydobycia ma nastpi gwnie wzagbiu kuniec-kim. Umiarkowany wzrost produkcji ma nastpi weWschodniej Syberii ina Dalekim Wschodzie. Planuje si modernizacj iwczenie do eksplo-atacji samodzielnych, potencjalnie rentownych kopal we Wschodnim Donbasie iRepublice Komi. Docelowo do roku 2020 przewiduje si wrosyj-skim przemyle wglowym gruntow-ne zmiany techniczno-ekonomiczne, unowoczenienie kopal, wyposaenie wnowe technologie, ktre pozwol na produkcj wysoko jakociowego wgla energetycznego ikoksowego.

  Wzagbiach Kunieckim, Irkuckim iPoudniowo-Jakuckim znajduj si pokady wgla szacowane na ok. 1 mld ton. WZagbiu Poudniowo-Jakuckim prowadzone s prace nad wydobyciem metoda odkrywkow, tutejsze zasoby szacuje si a na 2,7 mld ton, wysokiej jakoci wgla koksujcego. Roczne wy-dobycie szacowane jest na 58 mln ton, awdalszej perspektywie 15 mln ton.

  SKUTKI KRYZYSU Kryzys gospodarczy dotkn rwnie rosyjski przemys wglowy, dotyczy to

  zarwno wgla energetycznego spa-dek popytu na energi, ale take wgla koksowego, zmniejszenie produkcji hut-niczej. Ale to paradoksalnie przyczynio si do szukania nowych rynkw zbytu, zwaszcza zagranic, wtym wPolsce. Rosyjskie firmy wydobywcze, majce wposiadaniu ogromne zasoby, przy umiejtnym prowadzeniu inwestycji, modernizacji kopalni, rozbudowanej infrastrukturze ilogistyce zabezpiecz potrzeby rynku wewntrznego do koca wieku oraz bd coraz waniejszym gra-czem na rynkach midzynarodowych. W2000 r. byo to zaledwie 6,5 proc., ale ju pod koniec 2004 r. Rosja miaa 10 proc. udzia wmidzynarodowym han-dlu. Obecnie siga on ju ponad 12 proc.

  Rosjanie mocno postawili na eksport surowca. Dlatego te gwny wysiek skoncentrowany jest na umacnianiu pozycji na dotychczasowych rynkach zbytu oraz docieraniu do nowych zagra-nicznych klientw. Wielko rosyjskiego eksportu w1998 r. wynosia 23,7 mln ton, aw2004 r. wzrosa o52,4 mln ton, czyli ponad trzykrotnie. Rosyjski wgiel wysyany jest do ponad 40 krajw wiata. Lista czoowych odbiorcw rosyjskiego wgla na Dalekim Wschodzie obejmuje Japoni, Kore Poudniow iTajwan. Spord bliszych rynkw azjatyckich najwikszymi odbiorcami s Turcja oraz Liban. Rosyjski wgiel kupuj oprcz Polski, m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Finlandia.

  Import wgla do Polski wgiel energetyczny wgiel koksowy

  2009 2012(IIX)

  2010 2011

  16

  14

  12

  10

  8

  6

  4

  2

  0

  mln ton

  8,5

  2,3

  3,32,3

  1,0

  6,2

  12,710,9

  Dane: Rosja i inne kraje w latach 2009III kw. 2012(opracowanie Wglokoks S.A., Dzia Analiz Rynkowych)

  GWNE KIERUNKI IMPORTU 2009 2010 2011 2012 I-IX** dane wstpne

  Rosja 7,0 8,1 9,3 4,6Czechy 1,7 2,6 2,9 1,1Ukraina 0,4 0,4 0,6 0,3Kazachstan 0,3 0,3 0,3 0,3USA 1,0 1,9 1,3 0,6pozostae 0,4 0,9 0,5 0,3RAZEM (mln ton) 10,8 14,2 15,0 7,2

  Gwne kierunki importu wgla w Polsce

 • 28

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  Na eksport trafia gwnie wgiel energetyczny zuwagi na to, e nadal gospodarka rosyjska oparta jest wza-sadniczej mierze na wykorzystaniu gazu ziemnego. To jeszcze jeden zwanych argumentw, dlaczego ekspansja ro-syjskiego wgla bdzie si rozwija.

  Najwikszymi eksporterami rosyj-skiego wgla s dwie firmy: Kru Trade, wchodzca wskad holdingu Kuzbas-srazrezugol oraz SUEK. Ta pierwsza jest wacicielem terminalu Ust-uga wpobliu Sanki Petersburga nad zatok fisk, eksportuje take znaczce iloci poprzez port wMurmasku, atake otewski Ventspils iukraiskie porty Junyj iMariupol. Kru Trade zdoby dominujc pozycj na rynkach dale-kowschodnich, po nabyciu kontrolnego pakietu udziaw wterminalu wglo-wym wporcie Wostocznyj.

  Drugi duy gracz rynkowy koncern SUEK (Sibirska Ugolnaja Energeticzie-skaja Kompania) wcigu pierwszych lat dziaalnoci (20012003) dostarcza w-giel gwnie na rynek lokalny. czna sprzeda eksportowa wynosia zaledwie 1,6 mln ton, w2002 r. 2,3 mln ton, aw2003 r. 4,9 mln ton. W2003 r. SUEK rozpocz eksport zZagbia Kunieckiego, wefekcie ju w2004 r. eksport realizowany przez firm wzrs do 14,4 mln ton. Itak spka staa si drugim co do wielkoci eksporterem

  rosyjskiego wgla. Od 2007 r. SUEK ma swoje przedstawicielstwo wPolsce.

  Okoo 36 proc. produkcji rosyjskie-go wgla, czyli rednio 100 mln ton, trafia na eksport, a gwnie na rynki europejskie (okoo 40 mln ton). Nisze koszty produkcji ni winnych krajach, np. w Polsce oraz preferencyjne taryfy przewozowe na terenie Rosji powoduj, e szybko znajduje nabywcw na starym kontynencie.

  Wostatnich latach oprcz ekspansji rosyjskiego wgla na rynek Polski, wi-da, e take powanym jego odbiorc pozostaje Wielka Brytania, gwnie zuwagi na parametry jakociowe wgla zZagbia Kunieckiego, zwaszcza oniskiej zawartoci zanieczyszcze. Niemcy take chtnie sprowadzaj wgiel rosyjski. Gwnie elektrow-nie, ktre wsppracuj zkopalnia-mi. Finlandia, wktrej zuycie wgla energetycznego siga od 4 do 8 mln ton rocznie, bazuje gwnie na wglu rosyjskim. Istotnym czynnikiem decy-dujcym odominujcej roli jest renta geograficzna, jego konkurencyjno cenowa, jak rwnie zblione parame-try portw zaadowczych Rosji iwya-dowczych wFinlandii.

  EKSPANSJA KAPITAOWA Jednoczenie rosyjscy wglowi potentaci korzystajc zokazji, e Stany Zjedno-

  czone od 2008 r. pograne s wkryzy-sie, zaczli przejmowa tamtejsze firmy wydobywcze. Na przykad Siewierstal w2008 r. kupi za 1,3 mld USD amery-kask spk PBS Coals Corporation wydobywajc wgiel wPensylwanii. Zkolei Meczel przej na pocztku 2009 r. amerykask kompani wydobywcz Bluestone Coal za 435 mln USD.

  Rosyjscy potentaci posiadaj udziay wbranowych firmach zagranicznych np. Access Industries, nalece do rosyjskiego biznesmena Leonida Bawatnika, ktry ma koncesj na wydobywanie najwik-szego zoa wKazachstanie. Leonid Ba-watnik wyjecha do USA w1978 r., od lat blisko wsppracuje zrosyjskim biznesem. Jego gwnym partnerem ekonomicznym jest Wiktor Wekselberg, ktrego majtek szacowany jest na 18 mld USD.

  Moskwa

  St. Petersburg

  Zagbie Kunieckie (Kuzbas)

  Zagbie Krasnojarskie

  Zagbie Workuta

  Zagbie Neriungryjskie

  Zagbie Wschodniosyberyskie

  Zagbie Rostw

  Najwiksze zagbia wglowe w Rosji

  Rosyjski przemys wglowy moe liczy na wsparcie najwyszych wadz pastwowych Fot. Archiwum

  wia

  t wgla

 • 29

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  ROSJAMurmask

  Jakuck

  Wostocznyj

  Irkuck

  Kemerowo

  Odlegoci pomidzy gwnymi zoami wgla kamiennego w Rosji a wybranymi portami ODLEGOCI DO PORTW (km)

  PORTYBATYCKIE

  PORTYMORZA CZARNEGO

  PORTYDALEKOWSCHODNIE

  Zagbie Kunieckie (Kemerowo) 4 500 3 000 4 500

  Zagbie Wschodniosyberyjskie (Irkuck) 8 000 6 500 2 000

  Zagbie Neriungryjskie (Jakuck) 8 000 6 500 2 000

  konsorcjum firm. Pierwszy etap inwe-stycji szacowany jest na 1,5 mld USD. Dla Rosji iUSA uczestnictwo wtym przedsiwziciu moe oznacza dostp do taniego wgla. Koszt wydobycia wgla wMongolii szacowany jest na 18 USD za ton, poniewa surowiec ulokowany jest do pytko pod ziemi. Dla porwnania koszty wydobycia wEuropie przekraczaj 100 USD. Zatem eksploatacja mongol-skiego surowca zapewne wpynie na wiatowe ceny wgla.

  ROSN PROCENTY Zdaniem analitykw wcigu kolejnych lat bdzie roso zapotrzebowanie na wgiel rosyjski. Wjakim tempie nastpowa

  bdzie dalsza ekspansja zaley od rozwoju zdolnoci wydobywczych, tempa rozbudo-wy infrastruktury, stawek kolejowych na przewz wgla przeznaczonego na eks-port oraz poziomu zapotrzebowania na wgiel na rynku wewntrznym wRosji.

  Wedug danych za pierwsze procze 2012 r. produkcja wgla kamiennego wRosji wtym czasie wynosia ogem 168 mln ton iwporwnaniu zanalo-gicznym okresem roku poprzedniego wzrosa o5 proc. Wtym czasie eksport rosyjskiego wgla wynis ponad 62,5 mln ton, to oznacza wzrost o17 proc!

  mat

  wia

  t wgla

  Rwnie inny duy gracz rosyjski koncern RAO JES, ma udzia wka-zachskim wglu. Szerokim echem na starym kontynencie odbia si trans-akcja zakupu przez Kuzbassrazrezugol pakietu kontrolnego firmy Powerfuel, ktre ma licencj na budow elektrow-ni na Wyspach. Od kilku lat rosyjscy potentaci szykuj si do eksploatacji najwikszych z na wiecie, chodzi oTawan Togoj wMonogolii.

  Wocenie ekspertw jest to wyjtko-wo atrakcyjne zoe, ktre znajduje si blisko granicy chiskiej. Chodzi ookoo 1,2 mld ton zasobw, z czego poow stanowi wgiel koksowy. Wpoowie 2011 r. prawo do eksploatacji uzyskao

 • 30 k o m e n t a r z

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  komenta

  rz

  ekspercki

  J e r z y G a l e m b a

  Biuro Analiz Strategicznych i Rynkowych WGLOKOKS S.A.

  Warunki rynkowe wystpu-jce wkocwce Iprocza 2012 roku nie zapowiada-y zasadniczych zmian na midzynarodowych ryn-

  kach wglowych wkolejnych miesi-cach. Wysokie zapasy wgla energe-tycznego oraz spadek zapotrzebowa-nia na wgiel koksowy wskazyway na stopniowy spadek cen. Scenariusz ten sprawdzi si tylko czciowo, poniewa do nieoczekiwanie nastpia zmiana sytuacji wpoday wgla.

  RYNEK WGLA ENERGETYCZNEGO EUROPAEuropa wesza wdrugie procze br. zdo wysokimi zapasami wgla, jak na t por roku. Tylko na skadach wportach holenderskich zgromadzono okoo 5 mln ton wgla. Wydawa by si mogo, e przy ww. uwarunkowa-niach doniesienia pynce zKolumbii orozpoczciu strajku pracownikw tamtejszych kolei, przewocych eks-portowy wgiel do portu, nie wpyn wogle na zmian notowa cen wgla energetycznego. Jednake, ju wlipcu redni miesiczny indeks wglowy przekroczy 89,00 USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg, co wporwnaniu zmiesicem poprzednim oznaczao wzrost oponad 2 USD/t. Nie by to jedyny skutek efektu kolumbijskiego.

  Do nieoczekiwana zmiana

  Prezentujemy ogln charakterystyk

  sytuacji na midzynarodowym

  rynku wglowym

  Kolejne tygodnie strajku wKolumbii spowodoway dalszy wzrost cen w-gla. redni indeks wglowy wsierp-niu wzrs do 93,80 USD/t CIF ARA i w porwnaniu do poprzedniego miesica oznaczao to podwyk cen oprawie 5 USD/t.

  Wkolejnych miesicach nastpio uspokojenie nastrojw po tym, jak za-koczony zosta strajk wKolumbii. Jak si ostatecznie okazao, skutki strajku wskali globalnej nie byy a tak do-

  tkliwe, poniewa ztego powodu nie wyeksportowano jedynie okoo 3,5 mln ton wgla. Ju wnastpnych dwch miesicach ceny wgla energetycznego zaczy spada iwpadzierniku red-niomiesiczny indeks wglowy wynosi 86,60 USD/t CIF ARA (za 6000 kcal/kg). Natomiast wlistopadzie rednie ceny wzrosy do poziomu 89,50 USD/t CIF ARA, co wizao si znaturalnym wzrostem zapotrzebowania na wgiel przed sezonem zimowym. Znapywa-

  redniomiesiczne ceny wgla energetycznego w wybranych rejonach wiata (IVIX 2012)

  103,00

  98,00

  93,00

  88,00

  83,00

  78,00

  USD/t

  IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012

  CIF ARA FOB Richards bay RPA FOB porty Australii

 • 31

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  komenta

  rz

  ekspercki

  jcych doniesie wynika, e wostat-nim czasie zwikszyo si zuycie wgla weuropejskich elektrowniach wglowych. Informacje takie docieraj zWielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji iWoch. Zwikszenie zuycia wgla energetycznego wynikao zfaktu, e wgiel energetyczny by korzystniej-sz alternatyw cenow do relatywnie drogiego gazu ziemnego.

  RPAPodobnie jak to miao miejsce wEuro-pie ceny wgla wRPA ulegay podwyce wokresie od lipca do sierpnia br., co rwnie mona przypisa efektowi ko-lumbijskiemu. Na zaczonym wykre-sie wida, e dynamika tych zmian bya jednak owiele nisza ni wEuropie. Oile rednia cena wczerwcu wynosia 85,80 USD/t, to wsierpniu wzrosa ona do 89,00 USD/t FOB Richards Bay (za 6000 kcal/kg). Wkolejnych dwch miesicach 2012 roku ceny wgla ener-getycznego zRPA obniyy si do 83,00 USD/t (rednia za padziernik), po czym wlistopadzie nastpi wzrost cen do 85,00 USD/t FOB Richards Bay (za 6000 kcal/kg). Uwaa si, e przyczyn tego wzrostu cen byo ograniczenie po stronie poday wgla zRPA oraz zwikszone zapotrzebowanie zgasza-ne przede wszystkim przez odbiorcw azjatyckich.

  AUSTRALIArednie ceny wgla energetycznego dostarczanego zAustralii jeszcze wlipcu obniyy si do poziomu 84,50 USD/t FOB porty australijskie (za 6000 kcal/kg).

  Po wzrocie rednich cen do poziomu 87,60 USD/t wkolejnych dwch miesi-cach odnotowano ich spadek, a do 80,00 USD/t wpadzierniku. Wlistopadzie, podobnie zreszt, jak na innych ryn-kach rednia cena wgla energetycznego wzrosa oponad 2 USD/t, wstosunku do poprzedniego miesica. Oglnie rzecz biorc sytuacj wAzji ksztatoway wa-runki panujce wChinach iIndiach, gdzie wyranie spado ich zainteresowa-nie zakupami wgla zAustralii. Donie-sienia owysokich skadach wgla wtych krajach byy dodatkowym elementem powstrzymujcym realizacj zakupw wgla. Zwikszone zainteresowanie zakupami wgla australijskiego przez odbiorcw zJaponii oraz Chin nast-pio wlistopadzie, co rwnie znalazo odbicie wwyszych notowaniach cen.

  RYNEK WGLA KOKSOWEGO Zinformacji publikowanych wpoowie roku wynikao, e nastpowa spadek produkcji przemysowej wChinach, co przyczyniao si do zmniejszenia tem-pa wzrostu gospodarczego wtym kra-ju. Ponadto opublikowane informacje wiadczyy onie najlepszej kondycji eko-nomicznej krajw wUnii Europejskiej. Stany Zjednoczone zkolei wychodziy zrecesji wnieco wolniejszym tempie ni wczeniej zapowiadano. Wszystkie te czynniki powodoway, e nastpi spadek popytu na produkty stalowe wskali oglnowiatowej, co przeka-dao si wkonsekwencji na zmniejszenie zapotrzebowania na wgiel koksowy. Wlad za tym kwartalne ceny referen-cyjne wgla koksowego spaday sukce-sywnie od pocztku biecego roku. Spadkowa tendencja zostaa chwilowo wyhamowana wIII kwartale zuwagi na potencjaln moliwo ograniczenia po-day wgla koksowego ujednego zwa-niejszych producentw australijskiego wgla koksowego (groba strajku). Ze wzgldu na brak jakiejkolwiek poprawy wwiatowym przemyle stalowym wIV kwartale nastpuje kolejne obnienie cen dla wgli koksowych. Dla wgla typu hard coking coal ustalono cen re-ferencyjn 170 USD/t , adla wgla typu semi-soft 117 USD/t, dla wgla typu PCI 125 USD/t FOB porty Australii. Analiz zmian cen ilustruje zaczony wykres.

  RYNEK FRACHTOWY Womawianym okresie ostatnich pi-

  ciu miesicy, nastpiy do istotne zmiany stawek frachtowych do por-tw Amsterdam/Rotterdam/Antwerpia (ARA). Wzrost stawek frachtowych na-stpi gwnie wIV kwartale br., co byo zwizane ze zwikszonymi przewozami towarw masowych oraz problemami wyadunkowymi wportach chiskich. Powysza tabelka prezentuje notowania stawek dla tonay typu cape (wUSD/t).

  PORT WYADUNKUNOTOWANIA Z LIPCA 2012

  NOTOWANIA Z LISTOPADA 2012

  RNICA

  Puerto Bolivar (Kolumbia) 8,95 12,50 + 3,55

  Hampton Roads (USA) 8,40 12,15 + 3,75

  Richards Bay (RPA) 6,45 10,55 + 4,10

  Rozwoj cen referencyjnych wgla koksowego w ramach kontraktw zawartych z producentami wgla z Australii

  300,00

  200,00

  100,00

  USD/t

  2011IV kw.

  2012I kw.

  2012II kw.

  2012III kw.

  2012IV kw.

  Wgiel typu hard (HCC) Wgiel typu semi-soft (SS) Wgiel typu PCI

  Notowania stawek dla tonay typu cape (w USD/t)

 • 32

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  ? ? ?32

  C C ze rwiec 20 12 02 ( 4 )

  ? ? ?

  Na pocztku lat 70. wiat coraz bardziej uzalenia si od ropy naftowej. Ju poowa energii na wiecie wytwarzana bya zropy, zroku na rok przyby-

  wa pojazdw mechanicznych. Nikt nie przejmowa si jeszcze kosztami paliwa, std samochody spalajce 20 litrw na setk to bya norma. Inagle, zdnia na dzie, ten pikny sen przeradza si wkoszmar. 17 padziernika 1973 roku, wczasie trwania wojny Jom Kippur, arabscy czonkowie OPEC zadecydo-wali wstrzyma handel rop naftow zUSA ikrajami Europy Zachodniej, po-pierajcymi Izrael wwojnie zEgiptem.

  WStanach Zjednoczonych cena ba-ryki skoczya o600 procent do 35 USD, wywoujc szok iniedowierzanie. Stany Zjednoczone nie s wstanie reagowa. Po eskalacji wojny wietnamskiej nast-puje spadek pozycji Stanw Zjednoczo-

  nych na arenie midzynarodowej. Do tego dochodz problemy wewntrzne wpostaci afery Watergate. OPEC triumfuje, uzgadnia nowy mechanizm ustalania cen za rop naftow wcelu uzyskania wikszego zysku. wiat zro-zumia po raz pierwszy jak bardzo jest uzaleniony od energii ijakie znaczenie ma rozsdne jej gospodarowanie.

  Na dodatek wlatach 19791982 ma miejsce drugi kryzys naftowy, bdcy skutkiem rewolucji iraskiej. Sytuacja ta zdopingowaa wiat do poszukiwa nowych z irozpoczcia ich eksplo-atacji. Kryzys naftowy doprowadzi rwnie do szukania iwykorzystania innych alternatywnych rde energii. Jednym znich bya energetyka jdrowa. Wlatach 70. nastpuje szybki rozwj energetyki jdrowej, jednak do czasu. Wwielu pastwach zosta on wstrzy-many lub zahamowany po awariach

  wThree Mile Island (1979) iCzarno-bylu (1986).

  Wydarzenia z1973 r. powoduj, e do ask wraca wgiel. Edward Gierek, kt-ry po wydarzeniach w1970 r. zastpi tow. Wadysawa Gomuk na stanowi-sku Isekretarza KC PZPR, postanowi przeprowadzi modernizacj zacofane-go kraju. Strategia ekipy Gierka bya do prosta: trzeba zacign wielkie kredyty, kupi zachodni technologi. Nowoczesne linie produkcyjne miay wytwarza towary, ktre podbij ryn-ki ispac dugi. PRL nabya ok. 300 licencji na rne urzdzenia.

  Po ich wyprodukowaniu naleao jak najwicej sprzeda za dewizy. Nie-stety, rzeczywisto okazaa si inna ni chciayby tego wadze PRL. Poza nielicznymi produktami jak Fiat 126p nie udao nam si podbi rynkw za-chodnich. Wyroby oparte na licencjach

  Kryzys naftowyi polski krl wgiel19731980

  his

  toria

 • 33

  C G rudz ie 20 12 03 (5 )

  33

  C C ze rwiec 20 12 02 ( 4 )

  zagranicznych s eksportowane w2 proc., wic nie ma szans, eby licencje si spaciy informowali Edwarda Gierka jesieni 1976 r. czonkowie spe-cjalnego zespou doradczego.

  Brak dewiz grozi zapaci caej go-spodarce. Wtej sytuacji jeszcze wik-szym obcieniem okazywa si eksport do ZSRR. Za dolara Zwizek Radziecki paci 0,65 rubla transferowego, kupujc wPolsce nowoczesne maszyny, ktrych wytworzenie wymagao sprowadzenia zZachodu podzespow za dewizy. Brak dewiz, czyli twardej waluty powodowa poszukiwanie nowych sposobw ich pozyskiwania takich jak tzw. eksport wewntrzny, co oznaczao pojawienie si sklepw Pewex, gdzie za dewizy mona byo zakupi luksusowe, za-graniczne dobra. Jednak wefekcie to znw wgiel iinne surowce okazywa-y si koem ratunkowym wczesnej polskiej gospodarki. Polsce potrzebne byy dewizy na spat dugw, wadza nakazywaa: wgla trzeba eksportowa coraz wicej.

  Koniunktura sprzyja. Na rynkach wiatowych, pogronych wkryzysie naftowym zaczyna panowa polski krl wgiel. Wdziera si na chroniony przed importem tego surowca teren Stanw Zjednoczonych. The New York Times ogasza: Polski statek wiozcy wgiel przybi do nabrzey Fall River wMassachusetts, zapisujc nowy roz-dzia whistorii handlu. Po raz pierwszy

  Stany Zjednoczone, ktre posiadaj najwiksze zasoby wgla kamiennego na wiecie sprowadziy to paliwo zza morza. Wgiel, ktry trafi do elektrow-ni wSomerset, zosta zaadowany na statek wGdyni. To zapowied importu ztego komunistycznego kraju, ktry do 1976 roku zamierza przysya do amerykaskich portw pi mln ton wgla rocznie. Stanisaw Zajc, atta-chee ekonomiczny polskiej ambasady powiedzia, e drugi transport z20 tys. ton jest ju wdrodze, atrzeci z35 tys. ton przypynie do USA wpoowie stycz-nia 1974 roku. Polska moe eksportowa wgiel do Stanw, poniewa skutecznie rywalizuje zamerykaskimi produ-centami cen ijakoci. Polski wgiel jeszcze dwa miesice temu kosztowa 15 dolarw za ton, teraz zpowodu kryzysu naftowego ceny wzrosy do 20 dolarw za ton.

  JOHN NOWICKI NA JASNEJ GRZE WGLOKOKS IKONTRAKT ZUSA Amerykanie chcieli podpisa wieloletni kontrakt na dostawy zPolski. John No-wicki, agent Wglokoksu na miejscu, mia na kilka dni przylecie do Polski. Jego rodzice pochodzili zCzstochowy. Nowicki chcia zobaczy Jasn Gr. Samolot ldowa wWarszawie po po-udniu, wCzstochowie moglimy by dopiero wieczorem, apo 16 jasnogrski skarbiec by zamykany. Nie mona byo te odsoni obrazu Czarnej Madonny wspomina Stanisaw Zajc. Pomg nam pierwszy sekretarz PZPR wCz-stochowie. Powiedziaem, e od tej wizy-ty zaley przyszo eksportu polskiego wgla do USA. Kaza przyjecha prosto na Jasn Gr. Gdy dotarlimy tam wieczorem, czeka ju na nas zakonnik. Pokaza skarbiec iodsoni cudowny obraz. Kontrakt zUSA zosta zerwany dopiero po wprowadzeniu stanu wojen-nego. Wglokoks wlatach 70. staje si najwiksz wwiecie firm handlujc wglem, atake koksem, ktrego sprze-daje zagranic ok. 2 mln ton.

  Zwykowy trend weksporcie wgla kamiennego utrzymuje si przez cay okres lat siedemdziesitych iwroku 1979 jego wysyki zrealizowane przez Wglokoks po raz pierwszy przekro-czyy poziom 40 mln ton. Pod koniec

  dekady wydobycie wgla kamiennego wPolsce przekroczyo 200 mln ton. Grnictwo ju nie produkowao, ono rzygao wglem obrazowo przed-stawia problem jeden zpracownikw Wglokoksu. Dziesitki milionw ton wgla, ktre trzeba byo dostarczy na czas do zagranicznych kontrahen-tw byo szczeglnym wyzwaniem dla dziau transportu, ktry wtym czasie posiada ju wyspecjalizowane komrki koordynacji, frachtowania, stemowania itransportu ldowego.

  Ju na pocztku lat 70. rednia ilo wagonw kolejowych, zaadowywanych wglem eksportowym wynosia mie-sicznie 85 tys., ailo statkw ado-wanych wcigu miesica oscylowaa wgranicach 300. Zkadym rokiem wielkoci tych przybywao. Jednym znajpowaniejszych problemw pra-