Länsimetro vauhdittaa Tapiolan, Espoon ja pääkaupunkiseudun … · 2016. 5. 27. · 9 KUNTNNG FR...

1
9 Länsimetron liikennöinti Tapi- olasta ja Matinkylästä käynnis- tyy 15.8.2016. Tapiolan kehittä- mistä esiteltiin Tapiolan Kokoo- mus ry:n perinteisessä Framilla- asukastilaisuudessa 19.5. Kino Tapiolassa asiantuntjoiden Tapi- olan projektijohtaja Antti Mä- kisen, maisema-arkkitehti Ria Ruokosen ja HSL:n joukkolii- kennesuunnittelija Laura Sun- dellin toimesta. Tapiolassa rakentaminen on tiivistä erityisesti Merituulentiel- lä. Autopaikotusjärjestyjen ansi- osta Ainoan kauppakeskukses- ta on jo nyt suora yhteys uuteen 2000 auton pysäköintiluolaan. Osa Merituulentien päällä olevis- ta rakennuksista korvataan uu- silla rakennuksilla. Niiden ala- kerroksiin rakentuu liiketiloja ja yläosiin asuinkerroksia. Vuonna 2017 uudistuva Tapiolan Stock- mann muuttaa kauppakeskus Ainoan valmistuvaan toisen vai- heen osaan ja vanha Stockmann rakennus puretaan uudisraken- tamisen tieltä. Tapiolan bussiter- minaali valmistuu vuonna 2018. Alueen investoinnit ovat merkit- tävät. Espoo on korvamerkinnyt alueen rakennusoikeuden myyn- nistä saadut tulot Tapiolan kehit- tämiseen. Lähi-Tapiola investoi Tapiolan ydinkeskustan uudista- miseen 560 miljonaa euroa. – Uusia asuntoja rakentuu Stockmannin laajennuksen nk. Kirjokannen päälle, myös Satakie- litalon tontille, Ahertajankulmaan ja puutalorakentamisen hanke etenee Tuuliniittyyn. Myös uudet tilat Espoon kaupungin teatterille sijoittuvat Tapiolaan. Espoon kau- punginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on päättänyt, että molempia Espoon kaupun- ginteatterin uusia sijoitusvaih- toehtoja, Vesiputoustalon eteen tai toisaalta Espoon kulttuuri- keskuksen yhteyteen maan al- le selvitetään tasapuolisesti sa- moin kuin niiden kustannuksia. Teatterin tilaratkaisut ovat esillä jaostossa 6.6. Asuntohankkeet, Otaniemeen Aalto yliopiston campusalueelle ja Keilaniemeen Fortumin torniin ja sen viereen sekä erikseen neljä pyöreää asuintalotornia Keilanie- meen, joiden suunnitteluvaraus on tehty SRV yhtiöille etenevät. Myös urheilupuiston metrokort- telin yhteyteen Jousenpuistoon nousee asuntoja. Pohjois-Tapio- laan on suunnitellaan 20–24-ker- roksisia asuintaloja. Lisäksi rakennetaan 14- ja 18-kerroksisia taloja Helsingin opiskelija-asuntosäätiölle (Hoas). Rakennettava alue sijaitsee Tapi- olan puutarhakaupungin ja Ota- niemen kampuskaupunginosan välimaastossa sijaitsevassa Maa- rinsolmussa. Kaikesta rakentamisesta huo- limatta Tapiolan rakennustaiteel- lisesti arvokkaat professori Aar- ne Ervin rakennuskohteet säily- tetään ennallaan kuten Keskus- torni, Keskusallas, Tapiola Gar- den –hotelli ja Tapiontori. Myös Tapiolan koulu ja lukio sekä ur- heilukenttä valmistuvat koulu- jen käynnistyessä syyslukukau- della 2016. Tapiolassa on myös käynnis- sä merkittäviä ympäristön pa- rannushankkeita, kuten Leimu- niityn kunnostus ja Tapiolanym- pyrän rakentaminen, jolla palau- tetaan osia Tapiolan perinteisistä vihermaisemista, sanoo Tapiolan projektijohtaja Antti Mäkinen. Tapiolan Leimuniitty palautetaan sen aikai- sempaan loistoonsa Tapiolan keskustan kehittämi- seen liittyy myös sen Leimunii- tyn, Sateenpuiston ja Tapiolan aukion kulttuuriraittien, kes- kustan kansien kunnostaminen ja viheralueiden mittavat kun- nostustyöt. Leimuniitty palaute- taan sen aikaisempaan loistoonsa palauttamalla istutuksia alueelle, paremmin sopivilla ja kestäväm- millä aikaisempia kasvia korvaa- villa lajikkeilla. Tapiolan Leimu- niitty on valtakunnallisesti arvo- kas kulttuurimaisema ja kansain- välisesti merkittävä modernin puutarhataiteen edustaja. Puisto kunnostetaan Tapiolan keskustan uudistamisen yhteydessä pääosin alkuperäiseen asuun. Uudet kun- nallistekniset rakenteet, tulvaval- li ja siihen liittyvät pumppaamot, vesisäiliöt sekä sillat integroidaan maisemainstallaatioina ja taiteen keinoin osaksi kokonaisuutta. Hienovarainen maastonmuo- toilu, Tapiolalle tyypillisen ma- teriaalin, betonin käyttö sekä ra- kenteiden hyödyntäminen oles- keluun ja puistotoimintoihin ovat suunnittelun lähtökohtia. Tulva- valliin liittyvä pato sulkuluukkui- neen ja pumppaamoineen kätkey- tyy kaarevien istuskeluterassien sisään. Myöhemmin rakennettu puusilta korvataan teräs-betoni- rakenteisella modernilla siltara- kenteella. Pumppaamon jäteve- sisäiliö naamioituu betonikuk- kuloiksi, joissa voi kuntoilla, is- tuskella ja nauttia merimaisemas- ta. Veistosmainen kiipeilyseinä on uusi puistotoiminto. Tavoit- teena on palauttaa puiston ase- ma Tapiolan tunnusmerkkinä ja keskustan rakennuksia kokoava- na avoimena maisematilana. Vä- rikkäät massaistutukset ennallis- tetaan ja näkymäakselit avataan uudelleen. Rakennustyöt valmis- tuvat syksyllä 2016, sanoo mai- sema-arkkitehti Ria Ruokonen, Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy:stä. Länsimetron liikennöinti ja liityntäliikenne Metro laajenee 15.8. länteen 14 ki- lometrin osuudella, Ruoholahdes- ta Matinkylään. Kahdeksan uutta asemaa avataan:Lauttasaari, Koi- vusaari, Keilaniemi, Aalto-yli- opisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä. Ase- mien ympäristöt kehittyvät voi- makkaasti, ja rakennustyöt jatku- vat monin paikoin länsimetron lii- kenteen käynnistyttyäkin. – Metrolinjoja on kaksi: Ma- tinkylä-Vuosaari ja Tapiola- Mellunmäki. Linjojen yhteisellä osuudella Tapiola-Itäkeskus vuo- roväli on ruuhka-aikaan kaksi ja puoli minuuttia. Länsimetro luo vahvan runkoyhteyden Matinky- lästä Lauttasaaren kautta Helsin- gin keskustaan ja aina Itä-Helsin- kiin asti. Samalla Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussiliikenne muut- tuu liityntäpainotteiseksi. Metron myötä bussiliikenteessä toteute- taan seuraavia muutoksia: Busse- ja ei enää ajeta Länsiväylää pitkin Helsinkiin: nykyistä lyhyemmät vuorovälit, parempi tahdistus eri linjojen välillä ja lyhyet bussilin- jat tarjoavat luotettavat aikatau- lut. Yöllä bussit ajavat kuitenkin yövuoroja Länsiväylää pitkin sil- loin kun metro ei kulje. Koko Espoossa ja Kauniai- sissa bussilinjojen numerouu- distus astuu voimaan 15.8.2016. Suuri osa linjoista muuttuu sekä reitiltään että numeroltaan (Ete- lä-Espoo, Kauniainen). Osa lin- joista säilyy reitiltään ennallaan, vain numero muuttuu (rantara- dan tuntumassa ja pohjoispuo- lella). Osalla linjoja numero säi- lyy ennallaan, reitti säilyy ennal- laan tai muuttuu, sanoo joukko- liikennesuunnittelija Laura Sun- dell, Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymästä. Tutustu linjojen vastaavuuksin ja linjastotietoihin: hsl.fi/lansimetro Eva Kivilaakso-Wellmann KAUPUNKISUUNNITTELU, ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA Espoon UNICEF-ryhmä järjestää: KIRPPUTORI TAPIOLAN KESKUKSESSA Lauantaisin 11.6., 13.8., ja 10.9. klo 10–15 Paikkamaksu 15 € (sis. päivän paikoituksen Kaupinkallion parkkihallissa, Kaupinkalliontie 7) Tuotto paikkamaksuista UNICEFin hätäapuun! Paikat jaetaan Stockmannin edessä klo 9 lähtien, ei varauksia etukäteen. Oma paikka on siivottava pois lähtiessä. Parkkilipuke vaihdetaan maksuttomaan paikkamaksun yhteydessä. Jos tarvitset pöydän, ota oma mukaan. Lisätietoja: Tapahtumakalenterit: www.tapiolankeskus.fi, www.unicef.fi/vapaaehtoiset/paikallisryhmat/espoo/, Espoon UNICEF-ryhmä / [email protected], p. 040 763 4546 Tervetuloa! Länsimetro vauhdittaa Tapiolan, Espoon ja pääkaupunkiseudun kehittämistä laajemminkin Tapiolan keskustan kehittämiseen liittyy myös sen viheralueiden kunnostaminen. Tässä Tapionaukion kunnos- tettua näkymää. Kuva: Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy. Kino Tapiolassa Tapiolan kehittämistä esittelevässä Tapiolan Kokoomus ry:n Framilla 19.5. asukastilaisuu- dessa juontajana toimi Tapiolan Kokoomus ry:n puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Pirjo Kemppi-Virtanen (vas.) ja asiantuntijoina Tapiolan projektijohtaja Antti Mäkinen, maisema-arkkitehti Ria Ruokonen ja HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Laura Sundell. Havainnekuva Tapiolan keskustan maisemasta, jonka vehreyteen ja kunnostamiseen panostetaan. Kuva: Arkkitehtitoimisto HKP OY. Aikaisempi puusilta Tapiolan Sateenpuistossa korvataan teräs-betonirakenteisella modernilla siltarakenteella. Kuva: Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.

Transcript of Länsimetro vauhdittaa Tapiolan, Espoon ja pääkaupunkiseudun … · 2016. 5. 27. · 9 KUNTNNG FR...

 • 9

  Lähiseudun AsiakaslehtiKUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

  Länsimetron liikennöinti Tapi-olasta ja Matinkylästä käynnis-tyy 15.8.2016. Tapiolan kehittä-mistä esiteltiin Tapiolan Kokoo-mus ry:n perinteisessä Framilla-asukastilaisuudessa 19.5. Kino Tapiolassa asiantuntjoiden Tapi-olan projektijohtaja Antti Mä-kisen, maisema-arkkitehti Ria Ruokosen ja HSL:n joukkolii-kennesuunnittelija Laura Sun-dellin toimesta.

  Tapiolassa rakentaminen on tiivistä erityisesti Merituulentiel-lä. Autopaikotusjärjestyjen ansi-osta Ainoan kauppakeskukses-ta on jo nyt suora yhteys uuteen 2000 auton pysäköintiluolaan. Osa Merituulentien päällä olevis-ta rakennuksista korvataan uu-silla rakennuksilla. Niiden ala-kerroksiin rakentuu liiketiloja ja yläosiin asuinkerroksia. Vuonna 2017 uudistuva Tapiolan Stock-mann muuttaa kauppakeskus Ainoan valmistuvaan toisen vai-heen osaan ja vanha Stockmann rakennus puretaan uudisraken-tamisen tieltä. Tapiolan bussiter-minaali valmistuu vuonna 2018. Alueen investoinnit ovat merkit-tävät. Espoo on korvamerkinnyt alueen rakennusoikeuden myyn-nistä saadut tulot Tapiolan kehit-tämiseen. Lähi-Tapiola investoi Tapiolan ydinkeskustan uudista-miseen 560 miljonaa euroa.

  – Uusia asuntoja rakentuu Stockmannin laajennuksen nk. Kirjokannen päälle, myös Satakie-litalon tontille, Ahertajankulmaan ja puutalorakentamisen hanke etenee Tuuliniittyyn. Myös uudet tilat Espoon kaupungin teatterille sijoittuvat Tapiolaan. Espoon kau-punginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on päättänyt, että molempia Espoon kaupun-ginteatterin uusia sijoitusvaih-toehtoja, Vesiputoustalon eteen tai toisaalta Espoon kulttuuri-keskuksen yhteyteen maan al-le selvitetään tasapuolisesti sa-moin kuin niiden kustannuksia. Teatterin tilaratkaisut ovat esillä jaostossa 6.6.

  Asuntohankkeet, Otaniemeen Aalto yliopiston campusalueelle ja Keilaniemeen Fortumin torniin ja sen viereen sekä erikseen neljä pyöreää asuintalotornia Keilanie-meen, joiden suunnitteluvaraus on tehty SRV yhtiöille etenevät. Myös urheilupuiston metrokort-telin yhteyteen Jousenpuistoon nousee asuntoja. Pohjois-Tapio-laan on suunnitellaan 20–24-ker-roksisia asuintaloja.

  Lisäksi rakennetaan 14- ja 18-kerroksisia taloja Helsingin opiskelija-asuntosäätiölle (Hoas). Rakennettava alue sijaitsee Tapi-olan puutarhakaupungin ja Ota-niemen kampuskaupunginosan välimaastossa sijaitsevassa Maa-rinsolmussa.

  Kaikesta rakentamisesta huo-

  limatta Tapiolan rakennustaiteel-lisesti arvokkaat professori Aar-ne Ervin rakennuskohteet säily-tetään ennallaan kuten Keskus-torni, Keskusallas, Tapiola Gar-den –hotelli ja Tapiontori. Myös Tapiolan koulu ja lukio sekä ur-heilukenttä valmistuvat koulu-jen käynnistyessä syyslukukau-della 2016.

  Tapiolassa on myös käynnis-sä merkittäviä ympäristön pa-rannushankkeita, kuten Leimu-

  niityn kunnostus ja Tapiolanym-pyrän rakentaminen, jolla palau-tetaan osia Tapiolan perinteisistä vihermaisemista, sanoo Tapiolan projektijohtaja Antti Mäkinen.

  Tapiolan Leimuniitty palautetaan sen aikai-sempaan loistoonsaTapiolan keskustan kehittämi-seen liittyy myös sen Leimunii-tyn, Sateenpuiston ja Tapiolan aukion kulttuuriraittien, kes-

  kustan kansien kunnostaminen ja viheralueiden mittavat kun-nostustyöt. Leimuniitty palaute-taan sen aikaisempaan loistoonsa palauttamalla istutuksia alueelle, paremmin sopivilla ja kestäväm-millä aikaisempia kasvia korvaa-villa lajikkeilla. Tapiolan Leimu-niitty on valtakunnallisesti arvo-kas kulttuurimaisema ja kansain-välisesti merkittävä modernin puutarhataiteen edustaja. Puisto kunnostetaan Tapiolan keskustan

  uudistamisen yhteydessä pääosin alkuperäiseen asuun. Uudet kun-nallistekniset rakenteet, tulvaval-li ja siihen liittyvät pumppaamot, vesisäiliöt sekä sillat integroidaan maisemainstallaatioina ja taiteen keinoin osaksi kokonaisuutta.

  Hienovarainen maastonmuo-toilu, Tapiolalle tyypillisen ma-teriaalin, betonin käyttö sekä ra-kenteiden hyödyntäminen oles-keluun ja puistotoimintoihin ovat suunnittelun lähtökohtia. Tulva-valliin liittyvä pato sulkuluukkui-neen ja pumppaamoineen kätkey-tyy kaarevien istuskeluterassien sisään. Myöhemmin rakennettu puusilta korvataan teräs-betoni-rakenteisella modernilla siltara-kenteella. Pumppaamon jäteve-sisäiliö naamioituu betonikuk-kuloiksi, joissa voi kuntoilla, is-tuskella ja nauttia merimaisemas-ta. Veistosmainen kiipeilyseinä on uusi puistotoiminto. Tavoit-teena on palauttaa puiston ase-ma Tapiolan tunnusmerkkinä ja keskustan rakennuksia kokoava-na avoimena maisematilana. Vä-rikkäät massaistutukset ennallis-tetaan ja näkymäakselit avataan uudelleen. Rakennustyöt valmis-tuvat syksyllä 2016, sanoo mai-sema-arkkitehti Ria Ruokonen, Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy:stä.

  Länsimetron liikennöinti ja liityntäliikenneMetro laajenee 15.8. länteen 14 ki-lometrin osuudella, Ruoholahdes-ta Matinkylään. Kahdeksan uutta asemaa avataan:Lauttasaari, Koi-vusaari, Keilaniemi, Aalto-yli-opisto, Tapiola, Urheilupuisto,

  Niittykumpu ja Matinkylä. Ase-mien ympäristöt kehittyvät voi-makkaasti, ja rakennustyöt jatku-vat monin paikoin länsimetron lii-kenteen käynnistyttyäkin.

  – Metrolinjoja on kaksi: Ma-tinkylä-Vuosaari ja Tapiola-Mellunmäki. Linjojen yhteisellä osuudella Tapiola-Itäkeskus vuo-roväli on ruuhka-aikaan kaksi ja puoli minuuttia. Länsimetro luo vahvan runkoyhteyden Matinky-lästä Lauttasaaren kautta Helsin-gin keskustaan ja aina Itä-Helsin-kiin asti. Samalla Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussiliikenne muut-tuu liityntäpainotteiseksi. Metron myötä bussiliikenteessä toteute-taan seuraavia muutoksia: Busse-ja ei enää ajeta Länsiväylää pitkin Helsinkiin: nykyistä lyhyemmät vuorovälit, parempi tahdistus eri linjojen välillä ja lyhyet bussilin-jat tarjoavat luotettavat aikatau-lut. Yöllä bussit ajavat kuitenkin yövuoroja Länsiväylää pitkin sil-loin kun metro ei kulje.

  – Koko Espoossa ja Kauniai-sissa bussilinjojen numerouu-distus astuu voimaan 15.8.2016. Suuri osa linjoista muuttuu sekä reitiltään että numeroltaan (Ete-lä-Espoo, Kauniainen). Osa lin-joista säilyy reitiltään ennallaan, vain numero muuttuu (rantara-dan tuntumassa ja pohjoispuo-lella). Osalla linjoja numero säi-lyy ennallaan, reitti säilyy ennal-laan tai muuttuu, sanoo joukko-liikennesuunnittelija Laura Sun-dell, Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymästä. Tutustu linjojen vastaavuuksin ja linjastotietoihin: hsl.fi/lansimetro

  Eva Kivilaakso-Wellmann

  KAUPUNKISUUNNITTELU, ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA

  Espoon UNICEF-ryhmä järjestää:

  KIRPPUTORI TAPIOLAN KESKUKSESSA

  Lauantaisin 11.6., 13.8., ja 10.9. klo 10–15

  Paikkamaksu 15 € (sis. päivän paikoituksen Kaupinkallion parkkihallissa, Kaupinkalliontie 7)

  Tuotto paikkamaksuista UNICEFin hätäapuun!Paikat jaetaan Stockmannin edessä klo 9 lähtien, ei varauksia

  etukäteen. Oma paikka on siivottava pois lähtiessä. Parkkilipuke vaihdetaan maksuttomaan paikkamaksun yhteydessä.

  Jos tarvitset pöydän, ota oma mukaan.Lisätietoja:

  Tapahtumakalenterit: www.tapiolankeskus.fi, www.unicef.fi/vapaaehtoiset/paikallisryhmat/espoo/,Espoon UNICEF-ryhmä / [email protected],

  p. 040 763 4546

  Tervetuloa!

  Länsimetro vauhdittaa Tapiolan, Espoon ja pääkaupunkiseudun kehittämistä laajemminkin

  Tapiolan keskustan kehittämiseen liittyy myös sen viheralueiden kunnostaminen. Tässä Tapionaukion kunnos-tettua näkymää. Kuva: Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.

  Kino Tapiolassa Tapiolan kehittämistä esittelevässä Tapiolan Kokoomus ry:n Framilla 19.5. asukastilaisuu-dessa juontajana toimi Tapiolan Kokoomus ry:n puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Pirjo Kemppi-Virtanen (vas.) ja asiantuntijoina Tapiolan projektijohtaja Antti Mäkinen, maisema-arkkitehti Ria Ruokonen ja HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Laura Sundell.

  Havainnekuva Tapiolan keskustan maisemasta, jonka vehreyteen ja kunnostamiseen panostetaan. Kuva: Arkkitehtitoimisto HKP OY.

  Aikaisempi puusilta Tapiolan Sateenpuistossa korvataan teräs-betonirakenteisella modernilla siltarakenteella. Kuva: Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.