l.Ky HUSK - IKO · PDF file En familiekalender til kjøkkenveggen. Kalenderen har et...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of l.Ky HUSK - IKO · PDF file En familiekalender til kjøkkenveggen. Kalenderen har et...

 • Ekstraprodukter kan bestilles. Kryss av og send inn kupongen innen fristen. Eventuell avbestilling må skje skriftlig innen onsdag 19.oktober.

  Medlemspakken

  HUSK Adresseforandring

  ordre@iko.no 22 59 53 00

  eller nett

  HUSK Adresseforandring

  ordre@iko.no 22 59 53 00

  eller nett

  nr . 03 2011

  Pakken sendes ut i uke 44

  www.tripptrapp-klubben.no

 • Dette er IKOs frodige bildebok. Flott for barn og voksne. En visuell opplevelse. En internasjonalt anerkjent bildebokforfatter og illustratør har valgt seg fem fabler, som han gjenforteller med tekst og bilder. Tekstbildet har store bokstaver. Det betyr at nye og unge lesere kan klare å lese selv. Av fortellinger finner vi Haren og skilpadden, Den rike mannen og skomakeren, Nordavinden og solen samt Mølleren, gutten og eselet og Løven og rotta. Tekst og illustrasjon: Brian Wildsmith Til norsk ved Ingvild Drolsum Sandnes 158 s. Innbundet • 3-8 år • Bokmål Klubbpris kr 216,-

  Det har gått 12 år siden vi sendte ut den første pakken i TRIPP TRAPP-klubben. Den gangen telte vi 1500 medlemmer mellom 0 og 6 år. I dag er medlemstallet 8500, fordelt på aldersgruppen 0 til 12 år. Vi har noen medlemmer som har vært med oss siden starten.

  På disse årene er klubben blitt godt forankret i IKO-Forlag , både gjennom nye og funksjonelle møtestrukturer internt, og gjennom stadig større bredde og mangfold i produksjonen. I de senere år har vi laget både CD-er og DVD- er, noen bibelske dyr og puslespill, for å nevne noe. Erfaringen vår er at medlemsfamiliene setter pris på produktvariasjon i pakkene.

  Vi kan fortsatt forbedre oss – ikke minst når det gjelder våre nettbaserte servicefunksjoner. I dag får dere som er givere ett infoblad per barn. For dere som har flere medlemsbarn er denne løsningen ugrei. Vi jobber stadig med saken, og håper snart på bedre løsninger for både dere og oss.

  I høstpakken tilbyr vi nye spisebrikker til de små barna og en ny bok i vår serie om lille Bo. Merkedagskalender til nye medlemsfamilier og et nytt nummer av vårt foreldreblad InTro, finner dere også. Noen har etterlyst en bibel. Her kommer Guds barn, som er skrevet av tidligere erkebiskop Tutu.

  Kanskje finner dere årets julegaver blant våre produkter? Har du svart på vår nye brukerundersøkelse? Benytt anledningen på www.tripptrapp-klubben.no

  God lesning!

  Cecilie Holdø Daglig leder for TRIPP TRAPP-klubben

  www.tripptrapp-klubben.no

  Favorittfabler

  Årets nummer av bladet handler om dåp. Her vil dere finne ulike artikler om hvorfor velge dåp, hva med fadderrollen, nøddåp m.m. Wolfgang Plagge forteller om det å være fadder til tre, og noen konfirmanter forteller hvorfor de har latt seg døpe. 24 s. Heftet • Redaktør: Lena Skattum Klubbpris kr 26,-

  Foreldrebladet InTro

  Barnebibelen Guds barn av Desmond Tutu En ny barnebibel om frihet, forsoning og fellesskap. Dette er erkebiskop Desmond Tutus egen barnebibel. Gjennom 56 historier fra hele Bibelen understreker han at vi alle er Guds barn og en del av Guds drøm på jorden. Tutu har selv valgt ut de mest talentfulle kunstnerne han kjenner til å illustrere fortellingene. Boken vil kunne glede lesere i alle aldre. Desmond Tutu fikk Nobels fredspris for sin livslange kamp mot apartheid i Sør-Afrika, og for sitt byggende fredsarbeid. Han ble erkebiskop i Cape Town i 1986. 128 s. Innbundet • Bokmål og nynorsk IKO-Forlaget og Bibelselskapet i 2011 Klubbpris kr 259,-

  44

  5

  – Jeg vil at hun skal være litt

  tryggere i verd en, og tenker a

  t Gud vil

  passe på henn e om hun er kr

  istent døpt, sie r Gabriella.

  Barn gir tro

  Carolines forel dre kommer fr

  a ganske ulike tradisjoner. Ha

  ns Jørgen

  er rotnorsk på alle måter, Gab

  riella kommer fra Romania, m

  en dåpen

  står sterkt hos begge. Ingen

  av dem har løp t ned kirkedør

  ene, men

  mens Hans Jø rgen setter st

  or pris på kirk en ved jul og

  høytider,

  kommer Gabri ella fra en orto

  doks kirke der hun ble døpt, k

  onfirmert

  og gikk på søn dagsskole. Slik

  t setter spor.

  – Troen blir uan sett sterkere n

  år man blir eld re, sier Hans Jø

  rgen.

  – Og når man får barn, supp

  lerer Gabriella .

  Caroline ser fr om og harmlø

  s ut, men på b are tre måned

  er har

  hun satt i gang mange tanker

  hos foreldrene . Hva skal de læ

  re henne

  når hun vokser opp? Hva skal

  hun tro, velge , bestemme se

  lv? De har

  valgt hver sin g ode venn som

  faddere, Ann-C heri og Jan Kri

  stian.

  – Hvorfor har de re valgt dem?

  – De har vært v åre venner i ma

  nge år, og kan hjelpe Caroline

  , ikke

  bare når det g jelder kirke, m

  en i livet.

  Det var viktig at fadderne

  skulle være n ære venner. D

  a øker

  sjansen for at de kommer til

  å være der i fra mtiden.

  Viktig dåp

  Snaut tretti av parets nærme

  ste venner og familie skal de

  le dagen

  med dem. Han s Jørgens lilleb

  ror er kokk og skal stå for ser

  veringen.

  Litt senere ska l den lille famil

  ien reise til Rom ania så resten

  av slekta

  får dele en fest med vesla. Se

  lv om de har ho ldt høflig avsta

  nd, er det

  viktig for famil iene at Carolin

  e døpes.

  – De vil at vi ska l følge troens tr

  adisjoner. Dåpe n skal gjennom

  føres,

  og sånn er det , smiler Hans J

  ørgen.

  Han mener då p også handler

  om identitet.

  – Vi ser at de som vokser op

  p med Human -Etisk Forbund

  står

  utenfor ganske mye. Det blir s

  om gutta som ikke avtjener ve

  rneplikt.

  Du mangler no e, mener Hans

  Jørgen.

  For mange bes teforeldre er d

  et helt spesielt å bære barne

  t inn i

  kirken. Det er Hans Jørgens

  mor som skal bære Caroline

  , og dette

  er første gang hun bærer et b

  arnebarn til Gu d.

  – Det er nok en større ære en

  n vi tror.

  Forberedelser

  Av praktiske årsaker har p

  aret snakket med hele fire

  prester,

  deriblant en go d venn. De har

  gått gjennom hva som skal s

  kje under

  gudstjenesten, betydningen a

  v dåpen og ans varet fadderne

  har for å

  følge opp Caro line.

  – Presten oppf ordret oss til å

  markere dåpsd agen ved å ten

  ne lys,

  for å minne om det spesielle ly

  set som skal fø lge henne, sier

  Gabriella.

  – Vi snakket o gså om dåpsk

  ulturen, livets vann og rens

  else,

  meningen med dåpen og hva

  den lange kjole n betyr, fortelle

  r de.

  Og dåpskjolen , den er arvego

  ds som moren til Hans Jørge

  n har

  laget selv. På Carolines dåp

  sdag har den matchende ro

  sa smokk,

  men det varer ikke lenge.

  – Om to uker s kal den brukes

  på en gutt i T rysil. Da bytte

  r vi til

  blått bånd.

  – Tror dere Caro line kommer til

  å tenke mye på tro?

  – Hun kommer i alle fall til å

  tenke på det n år hun får barn

  selv.

  – Dåpen er tradis jonsrik. Vi har en

  kristen grunntro , og alle barna i f

  amilien vår er

  døpt, sier Hans Jø rgen Knoff. Samm

  en med kona Gab riella skal han ta

  lille Caroline

  med til Guds hus .

  Tekst og foto Kjel l-Richard Land

  aasen

  Skal ikke mangle noe

  «Presten oppfor dret oss til å ma

  rkere

  dåpsdagen ved å tenne lys, for

  å minne om

  det spesielle lys et som skal følg

  e henne.»

  1

  barn • foreldre • kirke

  Dåp Flagger fadderskapet Tryggleik og tilknyting

  09

  14

  06

  Med dåpskjole i kuvøsen

  Boken er også i medlemspakke

  4-6 år

  Produktet er også i medlemspakke 0-1 år og 2-3 år

  Boken er også i medlems-

  pakke 7-9 år

  Kjære giver! Ekstraprodukter bestilles på

  www.tripptrapp-klubben.no eller på servicekupongen

  Fakta om TRIPP TRAPP-klubben • Et tilbud for barn fra 0 til 12 år. • Tilbud om 3 pakker i året. (Pakkene kommer i forkant av påske, sommer og jul.) • Ingen krav om minstekjøp, men medlemskapet må vare i minst 12 måneder. • Foreldre eller andre kan gi et medlemskap til barnet. • Medlemspakkene kan sendes hjem til barnet eller til giver. • Pris per pakke er ca 260,- + ekspedisjonsgebyr og porto på totalt 45,-. • Det er 14 dagers angrefrist. Returporto må dekkes av giveren.

  Hvem står bak: TRIPP TRAPP-klubben eies av IKO-Forlaget. Bak IKO står Den norske kirke, flere kristne organisasjoner, samt Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

  Slik fungerer det • Giver får tilsendt Giverinfo 3 ganger per år med presentasjon av neste pakke. • Medlemspakkene kan avbestilles innen en oppgitt frist. • Giver mottar regningen for hver pakke. • I Giverinfo tilbys også ekstraprodukter. Disse sendes i egen pakke. Porto kommer i tillegg, og følger gjeldende