LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä...

40
Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011 tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011

Transcript of LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä...

Page 1: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

I

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait

2011

L I S Ä A I N E I S T O

TA L E N T U M M E D I A O Y

H E L S I N K I 2 0 1 1

Page 2: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

II

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

L U K I J A L L E

Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät kes-keisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset, jotka tulevat osittain voimaan jo 1.6.2011alkaen.

Lisäaineisto sisältää Suomen säädöskokoelman numerot 386–388/2011, 423/2011 ja427/2011. Uudet säädökset, ajokorttilaki ja valtioneuvoston asetus ajokorteista, ovat ai-neistossa kokonaisuudessaan. Tieliikennelaista julkaistaan muutokset sisältävä lyhen-nysote ja ajokorttiasetuksesta viite, joka sisältää kumottavat säännökset.

Teokseen on tullut lisäksi lukuisia muita uudistuksia, jotka tulevat seuraavaan painet-tuun kirjaan. Sähköinen lisäaineisto on toimitettu samoja periaatteita noudattaen kuinpainettu teos.

Kristiina Kahri

toimittaja

S I S Ä L L Y S

Vi 211a Ajokorttilaki 29.4.2011/386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Vi 211a_3_9_a VNA ajokorteista 5.5.2011/423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Vi 211 Ajokorttiasetus 7.9.1990/845 (viite kumottavista säännöksistä) . . . . . . . . . . . . . . 32

Vi 201 Tieliikennelaki 3.4.1981/267 (lyhennysote 5 ja 7–9 luku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Page 3: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

1 Vi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

TIELIIKENNELAIT 2011 LISÄAINEISTO

Vi 211a Ajokorttilaki 29.4.2011/386

L 29.4.2011/386 – LiVM:23/2010; HE:212/2010; Euroopan par-lamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EUVL N:o L 403,30.12.2006, s. 18; Komission direktiivi 2009/112/EY; EUVL N:o L223, 26.8.2009, s. 26; Komission direktiivi 2009/113/EY; EUVL N:oL 223, 26.8.2009, s. 31.

Tämä laki tulee 102 §:n 2 ja 3 mom:ssa säädetyin poikkeuksinvoimaan 19.1.2013. Ks. myös siirtymäsäännökset, 10 luku.

1 luku. Yleiset säännökset

1 §. Lain tarkoitus. Tässä laissa säädetään liikenteenturvallisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi mootto-rikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavistaajokorteista sekä ajo-oikeuksista, ajokielloista, kuljet-tajantutkinnoista, kuljettajaopetuksesta ja siihen liitty-vistä luvista.

2 §. Soveltamisalan rajaus. Tätä lakia sovelletaanmoottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamiseen tie-liikennelaissa (267/1981) tarkoitetulla tiellä.

Tämä laki ei koske ajokortin tai muun vastaavan lu-van kelpoisuutta Ahvenanmaalla tai Ahvenanmaallaannettua ajokorttia ja sen kelpoisuutta muualla Suo-messa, jollei toisin säädetä.

Ks. TieliikenneL 2 §, Vi 201.3 §. Määritelmiä. Tässä laissa tarkoitetaan:1) ajo-oikeuden haltijalla sitä, jolla on voimassa ole-

va ajokortti tai kuljettajantutkinnon hyväksytystäsuorituksesta annettu kuljettajantutkintotodistus;

2) lyhytaikaisella ajokortilla kaksi vuotta voimassaolevaa ensimmäistä auton kuljettamiseen oikeuttavaaajokorttia ja lyhytaikaisella ajo-oikeudella sitä vastaa-vaa ajo-oikeutta;

3) B-luokan kuljettajaopetuksessa perusvaiheen ope-tuksella kuljettajantutkintoon pääsemiseksi vaaditta-vaa opetusta sekä harjoitteluvaiheen ja syventävän vai-heen opetuksella B-luokan ajo-oikeuden saamisen jäl-keen seuraavien vaiheiden opetusta;

4) kuljettajantutkinnon vastaanottajalla palveluntuottajaa, jonka kanssa Liikenteen turvallisuusvirastoon tehnyt kuljettajantutkintotoiminnan järjestämises-tä annetussa laissa (535/1998) tarkoitetun kuljettajan-tutkintotoimintaa koskevan sopimuksen, tai Liiken-teen turvallisuusvirastoa sen hoitaessa itse kuljetta-jantutkintotoimintaa;

5) vakinaisella asuinpaikalla paikkaa, jossa henkilömuuten kuin yliopistossa tai muussa oppilaitoksessaopiskelun vuoksi asuu tavanomaisesti eli vähintään185 päivää kalenterivuosittain perhesuhteidensa jaammatillisten siteidensä vuoksi tai ammatillisten sitei-den puuttuessa perhesuhteidensa vuoksi, jos ne muo-

dostavat kiinteän yhteyden hänen ja asuinpaikan vä-lillä; jos henkilö asuu kahdessa tai useammassa val-tiossa sen vuoksi, että hänen perhesuhteensa ja am-matilliset siteensä sijaitsevat eri paikoissa, vakinaisenaasuinpaikkana pidetään hänen perhesuhteidensa pe-rusteella määräytyvää paikkaa, jos hän palaa sinnesäännöllisesti taikka asuu toisessa valtiossa määrä-aikaisen työtehtävän suorittamista varten;

6) kuljettajan ammattipätevyydellä kuorma- ja lin-ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussalaissa (273/2007), jäljempänä ammattipätevyyslaki,säädettyä kuorma- tai linja-auton kuljettajalta vaadit-tavaa ammattipätevyyttä, perustason ammattipätevyy-dellä ammattipätevyyslaissa säädettyä kuorma- tai lin-ja-auton kuljettajalta vaadittavaa perustason ammatti-pätevyyttä sekä linja-auton kuljettajan ammatillisellaperustutkinnolla ammattipätevyyslain 9 §:n mukaistaperustutkintoa;

7) ryhmän 1 ajokortilla ja ajokorttiluvalla ajokorttia jaajokorttilupaa, jossa on yksi tai useampi ryhmään kuu-luvista ajokorttiluokista; ryhmän 1 kuljettajalla kuljetta-jaa, jolla on tässä kohdassa tarkoitettu ajokortti;

8) ryhmän 2 ajokortilla ja ajokorttiluvalla ajokorttiaja ajokorttilupaa, jossa on ryhmään 1 kuuluvan luokantai kuuluvien luokkien lisäksi yksi tai useampi ryh-mään 2 kuuluvia ajokorttiluokkia sekä ryhmän 2 kuljet-tajalla kuljettajaa, jonka ajokortissa on sekä luokkaan1 että 2 kuuluvia luokkia ja jonka terveysvaatimuksetja ajokortin voimassaolo määräytyvät ryhmän 2 vaati-musten mukaisesti;

9) ryhmän 1 autokoululuvalla autokoululupaa, jokaoikeuttaa ryhmään 1 kuuluvien luokkien kuljettaja-opetukseen ja ryhmän 2 autokoululuvalla autokoulu-lupaa, joka oikeuttaa ryhmään 2 kuuluvien luokkienkuljettajaopetukseen;

10) liikenneopettajia kouluttavalla laitoksella amma-tillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998)4 §:n mukaisen luvan omaavaa koulutuksen järjestä-jää, joka antaa liikenneopettajan erikoisammattitutkin-toon valmistavaa koulutusta;

11) ajoneuvon kokonaismassalla ajoneuvon rekiste-riin merkittyä ja sen rekisteröimisestä annetusta todis-tuksesta ilmenevää kokonaismassaa tai, jollei ajoneu-voa ole rekisteröitävä, sen todellista kokonaismassaaja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassalla vastaavallatavalla määräytyvää yhdistelmän muodostavien ajo-neuvojen yhteenlaskettua kokonaismassaa;

12) alkolukolla alkolukon hyväksymisestä liiken-teeseen annetussa laissa (1109/2010) tarkoitettua ajo-neuvon käynnistymisen estävää laitetta ja alkolukko-

Page 4: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

2 AjokorttilakiVi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

ajokortilla alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta an-netussa laissa (439/2008) tarkoitettua valvotun ajo-oi-keuden ajaksi annettavaa ajokorttia;

13) AM-luokan kaksi- ja kolmipyöräisellä ajoneuvollakaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppi-hyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY ku-moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-ton direktiivin 2002/24/EY 1 artiklan 2 kohdan a ala-kohdassa määriteltyjä kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneu-voja, kevyellä nelipyörällä mainitun direktiivin 1 artik-lan 3 kohdan a alakohdassa määriteltyjä nelipyöriä, A1-,A2- ja A-luokan moottoripyörillä mainitun direktiivin1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja kaksi-pyöräisiä ajoneuvoja ja kolmipyörällä mainitun 2 koh-dan c alakohdassa tarkoitettuja ajoneuvoja.

3 §:n 12 k. tulee voimaan 1.8.2011, ks. 102 §.

2 luku. Ajokorttien luokat ja niiden sisältämä ajo-oikeus

4 §. Ajokorttiluokat. Ryhmän 1 ajokorttiluokat ovat:1) AM, johon kuuluvat:a) kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot, joiden suu-

rin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja enintään45 km/h;

b) kevyet nelipyörät;2) A1, johon kuuluvat:a) moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enin-

tään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW ja teho/painosuh-de enintään 0,1 kW/kg;

b) kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti si-joitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW;

c) invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinat-tavine ajoneuvoineen;

3) A2, johon kuuluvat moottoripyörät, joiden enim-mäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintään0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonkateho on yli kaksi kertaa suurempi;

4) A, johon kuuluvat:a) moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajo-

neuvoineen;b) kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti si-

joitettua pyörää ja joiden teho ylittää 15 kW;5) B, johon kuuluvat:a) ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään

3500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljetta-maan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä;

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan veto-auto ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa onenintään 750 kg;

c) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan veto-auto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylit-tää 750 kg mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismas-sa on enintään 3500 kg;

6) BE, johon kuuluvat ajoneuvoyhdistelmät, joissaon B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka ko-konaismassa on enintään 3500 kg;

7) T, johon kuuluvat maa- ja metsätaloustraktorit,moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyi-ne hinattavine ajoneuvoineen;

8) LT, johon kuuluvat liikennetraktorit niihin kyt-kettyine hinattavine ajoneuvoineen.

Ryhmän 2 ajokorttiluokat ovat:1) C1, johon kuuluvat:a) muut kuin D1- tai D-luokan ajoneuvot, joiden

kokonaismassa on yli 3500 kg mutta enintään 7500 kg

ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaankuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä;

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan veto-auto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa onenintään 750 kg;

2) C1E, johon kuuluvat:a) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan veto-

auto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa onyli 750 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän ko-konaismassa on enintään 12000 kg;

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan veto-auto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa onyli 3500 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän ko-konaismassa on enintään 12000 kg;

3) C, johon kuuluvat:a) muut kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvat ajoneu-

vot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja jotka onsuunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajanlisäksi enintään kahdeksan henkilöä;

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on tähän luokkaankuuluva vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka koko-naismassa on enintään 750 kg;

4) CE, johon kuuluvat:a) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C-luokan veto-

auto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylit-tää 750 kg;

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan veto-auto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylit-tää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassaylittää 12000 kg;

5) D1, johon kuuluvat:a) ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu

kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 16 henkilöäja joiden pituus on enintään 8 metriä;

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan veto-auto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa onenintään 750 kg;

6) D1E, johon kuuluvat ajoneuvoyhdistelmät, jois-sa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jon-ka kokonaismassa ylittää 750 kg;

7) D, johon kuuluvat:a) ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu kul-

jettamaan kuljettajan lisäksi enemmän kuin kahdeksanhenkilöä;

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan veto-auto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa onenintään 750 kg;

8) DE, johon kuuluvat ajoneuvoyhdistelmät, joissaon D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonkakokonaismassa ylittää 750 kg.

5 §. Ikävaatimukset. Vähimmäisikä ajokortin saami-seksi on:

1) AM-luokassa 15 vuotta;2) A1-luokassa 16 vuotta;3) A2-luokassa 18 vuotta;4) A-luokassa 24 vuotta tai, jos henkilöllä on A2-

luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kah-den vuoden ajan, 20 vuotta;

5) B- ja BE-luokassa 18 vuotta;6) C1- ja C1E-luokassa 18 vuotta;7) C- ja CE-luokassa 21 vuotta tai, jos henkilöllä

on kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipä-tevyys, 18 vuotta;

8) D1- ja D1E-luokassa 21 vuotta;9) D- ja DE-luokassa:

Page 5: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Ajokorttilaki 3 Vi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

a) 24 vuotta tai, jos henkilöllä on nopeutetusti suo-ritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipä-tevyys, 23 vuotta taikka, jos henkilöllä on muu kuinnopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perus-tason ammattipätevyys, 21 vuotta; tai

b) D-luokassa 18 vuotta, jos henkilö on suorittanutlinja-auton kuljettajan ammatillisen perustutkinnonja hänellä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys;

10) T-luokassa 15 vuotta ja LT-luokassa 18 vuotta.C1E-, CE-, D- ja D1-luokassa vaaditaan 18 vuoden

vähimmäisiän lisäksi, että ajokortin saaja on saanut37 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuljettajaopetuksenharjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen.Jos ajokortin saajalla on ennestään ulkomailla myön-netty vastaavan luokan ajokortti, vaatimuksena on,että hänellä on ollut auton kuljettamiseen oikeuttavaajokortti vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kunhän on täyttänyt 18 vuotta.

Edellä 1 momentin 9 kohdan b alakohdan ikävaati-mus koskee myös D-luokan ajokortin saamista ammat-tipätevyyslain 6 §:ssä tarkoitettuja ajoja varten, jos ky-symyksessä on mainitussa kohdassa tarkoitettu ope-tussuunnitelmaperusteinen ammatillinen 120 opinto-viikon linja-auton kuljettajan koulutus, josta opiskelijaon suorittanut vähintään 60 opintoviikkoa henkilölii-kenteeseen suunnattua linja-auton kuljettajan koulu-tusta ja saanut 280 tunnin linja-auton kuljettajan pe-rustason ammattipätevyyskoulutuksen. D-luokan ajo-kortti on voimassa vain Suomessa ennen kuin haltijatäyttää 9a alakohdan ikävaatimuksen.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen C-luokanajokortin vähimmäisikä on kuitenkin 18 vuotta ja D-luokan ajokortin 21 vuotta, jos kysymyksessä on ajo-neuvon kuljettaminen ammattipätevyyslain 2 §:n 3 mo-mentin 2 tai 3 kohdan tarkoituksessa pois lukien ajo-neuvojen katsastamiseen liittyvät koeajot. Ajokortti onvoimassa vain tässä momentissa mainituissa ajoissaSuomessa. Rajoitus merkitään ajokorttiin, ja se on voi-massa siihen saakka, kunnes ajokortin luokkaa vastaa-vat vähimmäisikävaatimukset muuten täyttyvät.

5 §:n 3 mom. tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.Ks. L kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 2

ja 6 §, 16.3.2007/273.6 §. Ajo-oikeus. Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luo-

vutetaan. Jos ajo-oikeuden saamiseksi vaaditaan kuljet-tajantutkinnon suorittaminen, ajo-oikeus alkaa kuiten-kin kuljettajantutkintotodistuksen luovuttamisesta,jos sitä luokaltaan vastaavaa ajokorttia tai väliaikaistaajokorttia ei samalla luovuteta.

Ajo-oikeutta ei ole, jos:1) ajo-oikeuden haltija on ajokiellossa tai väliaikai-

sessa ajokiellossa;2) ajo-oikeuden haltija ei noudata 16 §:n 1 momen-

tin 2 kohdassa tarkoitettua alkolukon käyttöä koske-vaa ehtoa;

3) ajokorttia ei ole uudistettu;4) ajo-oikeus on rauennut.Lisäksi ajo-oikeutta koskevat seuraavat rajoitukset:1) AM-luokan ajo-oikeuden haltijalla ei ole AM-

luokan mopon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeutta, joskuljettajantutkinto on suoritettu Suomessa ja ajokor-tissa ei ole merkintää vastaavan ajoneuvon kuljetta-jantutkinnon suorittamisesta eikä ajo-oikeuden halti-jalla ole muuta ajokorttia, johon AM-luokan ajo-oi-keus sisältyy;

2) D-luokan ajo-oikeutta ei ole, jos ajo-oikeudenhaltija ei enää täytä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuaajokortin ikävaatimusta ammatillisen perustutkinnonsuorittamisen keskeytymisen johdosta;

3) ajo-oikeutta C- tai D-luokan ajoneuvon kuljetta-miseen muissa kuin 5 §:n 4 momentissa tarkoitetuissaajoissa ei ole ennen kuin säädetyt ikävaatimuksetmuuten täyttyvät.

Ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisenjälkeen ajo-oikeus alkaa uudelleen, kun ajokortti pa-lautetaan haltijalleen. Jos ajokorttia ei ole ajokieltoonmääräämisen yhteydessä saatu viranomaisen haltuun,ajo-oikeus alkaa uudelleen, kun uusi ajokortti luovu-tetaan.

Kuljettajantutkintotodistus oikeuttaa kuukauden ajankuljettajantutkinnon suorittamisesta kuljettamaan tut-kinnon luokkaa vastaavaa tai siihen sisältyvän luokanajoneuvoa Suomessa muualla kuin Ahvenanmaalla.Muuten todistuksesta ajo-oikeuden osoittavana asiakir-jana, sen mukana pitämisestä, luovuttamisesta, poliisinhaltuun ottamisesta ja poliisille luovuttamisesta ajokiel-toon määrättäessä ja ajokortin luovuttamisesta on voi-massa mitä ajokortista säädetään.

7 §. Ajo-oikeuden laajuus. Ajo-oikeuden haltija saakuljettaa sellaista ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää,jonka luokkaa vastaava tunnus hänellä on ajokortis-saan tai kuljettajantutkintotodistuksessaan. A-luok-kaan kuuluvaa 4 §:n 1 momentin 4 kohdan b alakoh-dassa tarkoitettua kolmipyörää saa kuitenkin kuljet-taa vain se A-luokan ajo-oikeuden haltija, joka ontäyttänyt 21 vuotta.

A-luokka sisältää kuitenkin A1- ja A2- luokan ajo-oikeuden, A2-luokka A1-luokan ajo-oikeuden, C-luokka C1-luokan ajo-oikeuden, CE-luokka C1E-luo-kan ajo-oikeuden, D-luokka D1-luokan ajo-oikeuden,DE-luokka D1E-luokan ajo-oikeuden sekä C1E-, CE-,D1E- ja DE-luokan ajokortti BE-luokan ajo-oikeuden.Kaikki luokat T- ja LT-luokkaa lukuun ottamatta si-sältävät kuitenkin AM-luokan ajo-oikeuden, B-luokkaT-luokan ajo-oikeuden sekä C1- ja C-luokka LT-luo-kan ajo-oikeuden.

Ajokorttiluokan ajo-oikeutta voidaan rajoittaa tai sii-hen voidaan asettaa ehtoja 16 §:n 1 momentin 2 koh-dan mukaisesti. Ajo-oikeus koskee:

1) AM-luokassa kaksi- ja kolmipyöräisiä mopoja,jos ajokortissa on merkintä mopon ajo-oikeudesta, jakevyttä nelipyörää, jos ajokortissa on merkintä kevy-en nelipyörän ajo-oikeudesta vastaavan kuljettajan-tutkinnon ajokokeen suorittamisen perusteella;

2) AM-luokkaa lukuun ottamatta vain tutkinnonluokkaa vastaavan automaattivaihteisen ajoneuvon taisellaisen ajoneuvoyhdistelmän, jossa on automaatti-vaihteinen vetoauto, kuljettamista, jos kuljettajantut-kinnon ajokoe tai käsittelykoe, jos sellainen vaaditaanajokokeen sijaan, suoritetaan automaattivaihteisellaajoneuvolla.

B-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myössellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan ve-toauto ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg jaajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3500 kgmutta ei 4250 kg, jos hänen ajokortissaan on merkin-tä ajoneuvoyhdistelmää vastaavan ajokokeen suoritta-misesta.

T- ja LT-luokka ovat voimassa vain Suomessa.Valtioneuvoston asetuksella säädetään automaatti-

vaihteisesta ajoneuvosta sekä sellaisista poikkeuksista

Page 6: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

4 AjokorttilakiVi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

ajo-oikeuden laajuuteen, jotka ovat voimassa vainSuomessa.

Ks. VNA ajokorteista 2 ja 3 §, 5.5.2011/423.8 §. Ajokortin luokan muuttaminen. Jos ajo-oikeu-

den haltija ei enää täytä ajo-oikeuden luokkaa vastaa-van ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä tai sitävastaavaa ikävaatimusta, ajokortin luokitus voidaanpysyvästi tai enintään kahden vuoden määräajaksimuuttaa sellaista luokitusta vastaavaksi, jonka edelly-tykset hän täyttää. Määräajaksi muutettu ajo-oikeuspalautetaan ennalleen, jos ajo-oikeuden haltija osoit-taa täyttävänsä jälleen ajo-oikeuden edellytykset.

Jos ajo-oikeuden haltija määrätään alkolukolla val-vottuun ajo-oikeuteen, hänelle annetaan voimassaolevan ajokortin luokkaa muuttamatta uusi alkoluk-koajokortti siihen luokkaan, johon kuuluvan ajoneu-von kuljettamiseen alkolukkoajokortti oikeuttaa.Ryhmän 2 luokkia sisältävä alkolukkoajokortti voi-daan tästä laista poiketen antaa myös ilman B-luok-kaa.

8 §:n 1 mom. tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.

3 luku. Ajokorttilupa ja ajokortin myöntäminen9 §. Ajokorttiluvan hakeminen. Ajokorttilupaa tai,

jos ajokorttilupaa ei vaadita, ajokorttia haetaan polii-silta.

Ajokorttilupa voidaan myöntää aikaisintaan vuottaennen kuin hakija täyttää ajokortin luokkaa vastaavanikävaatimuksen. B-luokan ajokorttilupa voidaan kui-tenkin myöntää aikaisintaan kaksi vuotta ennen ikä-vaatimuksen täyttymistä.

Hakemus voidaan tehdä henkilökohtaisesti tai asia-miestä käyttäen. Hakijan on kuitenkin todistettava hen-kilöllisyytensä ajokorttilupaa haettaessa tai ajokorttialuovutettaessa taikka kuljettajantutkinnon vastaanotta-jalle kuljettajantutkintoa suoritettaessa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempiasäännöksiä ajokorttiluvan ja ajokortin hakemisesta.

Ks. VNA ajokorteista 4 §, 5.5.2011/423.10 §. Hakemuksen liitteet. Hakemukseen on liitettävä:1) kopiokappale nuorison terveystodistuksesta ryh-

mään 1 kuuluvia luokkia sisältävää ajokorttia haettaes-sa tai muu enintään kuusi kuukautta aikaisemmin an-nettu lääkärinlausunto tai 27 §:n 2 momentissa tarkoi-tetussa tapauksessa laajennettu lääkärinlausunto taik-ka lisäksi erikoislääkärinlausunto, jos poliisi niin päät-tää;

2) valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaati-mukset lukuun ottamatta vaatimusta siitä, että valo-kuva on korkeintaan kuusi kuukautta aikaisemminotettu, jollei ajokortissa käytetä ajoneuvoliikennere-kisteriin aiemmin tallennettua valokuvaa tai jos valo-kuvan liittäminen hakemukseen ei 31 §:n mukaan oletarpeen;

3) ajokorttia varten hakijan nimikirjoitusnäyte,joka on digitoitavissa;

4) ilmoitus siitä, onko hänellä muussa Euroopanunionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueen val-tiossa (EU- ja ETA-valtio) myönnetty ajokortti, ja va-kuutus siitä, että hän ei ole ajokiellossa missäänmuussa EU- tai ETA-valtiossa;

5) jos hakemus koskee ajokortin saamista 5 §:n4 momentissa tarkoitettuja ajoja varten, kysymykses-sä olevan viranomaisen, työnantajan tai muun vastaa-van tahon antama selvitys myöntämisperusteesta jaajokortin tarpeellisuudesta tehtävässä;

6) huoltajien suostumus, jos haetun ajokorttiluo-kan vähimmäisikävaatimus on 15 tai 16 vuotta ja ajo-korttilupaa hakeva ei ole täyttänyt 18 vuotta.

Uutta 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua selvitys-tä ei vaadita, jollei lääkärinlausunnosta muuta johdutai poliisi niin päätä, jos:

1) hakijalla on hakemuksessa tarkoitettuun ryh-mään kuuluva voimassa oleva ajokortti eikä ajokortinuudistamista koskevista säännöksistä muuta johdu;

2) hakija on puolustusvoimissa varusmiespalve-luksen yhteydessä suorittanut haettua luokkaa vastaa-van kuljettajantutkinnon korkeintaan kaksi vuotta ai-kaisemmin;

3) hakijalla on muussa EU- tai ETA-valtiossa an-nettu vastaavan luokan voimassa oleva ajokortti, jolleiajokortin uudistamista koskevista säännöksistä muutajohdu.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun selvityk-sen antajan on ilmoitettava poliisille sellaisista tehtä-vän hoitamisessa tapahtuvista muutoksista, jotka liit-tyvät todistuksen antamiseen. Valtioneuvoston ase-tuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 momentin5 kohdassa tarkoitetun selvityksen antamiseen liitty-vistä ja tarvittaessa muista 1 momentin vaatimuksista.

Edellä 2 momentin 3 kohdasta poiketen lääkärin-lausunto on kuitenkin esitettävä, jos ryhmään 2 kuu-luvan ajokortin haltija on täyttänyt 45 vuotta ja ajo-kortin myöntämisestä on kulunut vähintään viisivuotta sekä jos ajokortin haltija on täyttänyt 70 vuottaja ryhmään 1 kuuluvan ajokortin myöntämisestä onkulunut vähintään viisi vuotta tai ryhmään 2 kuulu-van ajokortin myöntämisestä on kulunut vähintäänkaksi vuotta.

10 §:n 2 mom:n 2 k. tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.Ks. VNA ajokorteista 5 §, 5.5.2011/423.11 §. Poikkeukset ajokorttiluvan vaatimisesta. Uutta

ajokorttilupaa ei vaadita jos:1) lyhytaikaista ajokorttia seuraava ja sitä luokal-

taan vastaava muu kuin uusi lyhytaikainen ajokorttiluovutetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttualyhytaikaisen ajokortin voimassaoloajan päättymisestä;

2) lyhytaikaisen ajo-oikeuden haltija hakee ennenajo-oikeuden voimassaolon päättymistä siihen sisälty-vää T- tai AM-luokan ajo-oikeutta vastaavaa ajokort-tia, jos hänelle ei aikaisemmin ole myönnetty näitäluokkia vastaavaa ajokorttilupaa eikä hänelle annetamuuta ajokorttia johon oikeus sisältyy;

3) haetaan ajokortin kaksoiskappaletta;4) haetaan ajokortin uudistamista ennen sen voi-

massaoloajan päättymistä.Edellä 1 momentista poiketen ajokorttilupa vaadi-

taan, jos 3 tai 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa onkysymys muussa EU- tai ETA-valtiossa annetun ajo-kortin kaksoiskappaleesta tai uudistamisesta.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun AM-luokan ajokorttiin tehdään merkintä oikeudesta sekämopon että kevyen nelipyörän kuljettamiseen.

12 §. Ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. Ajo-korttilupa myönnetään, jos:

1) hakija täyttää ajokorttiluvan terveysvaatimukset;2) hakijaa ei alkoholin tai muun huumaavan ai-

neen jatkuvan väärinkäytön vuoksi ole katsottava kul-jettajana liikenteelle vaaralliseksi;

3) hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessatai hän opiskelee täällä ja opiskelu on jatkunut vähin-tään kuusi kuukautta;

Page 7: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Ajokorttilaki 5 Vi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

4) hakija ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajo-kiellossa Suomessa tai jossain muussa ETA-valtiossa;

5) hakija ei viimeksi kuluneen vuoden aikana olesyyllistynyt rikoslain (39/1889) 23 luvun 10 §:ssä tar-koitettuun moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettami-seen oikeudetta, jollei erityistä syytä ajokorttiluvanmyöntämiseen ole;

6) hakija esittää opetustodistuksen, jos sellainentämän lain mukaan vaaditaan silloin, kun kuljettajan-tutkinnon suorittamista ei edellytetä.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu alkoho-lin jatkuva väärinkäyttö ei kuitenkaan ole esteenä ajo-korttiluvan myöntämiselle alkolukkoajokorttia var-ten, jos ajokorttiin liitetään 16 §:n 1 momentin 2 koh-dassa tarkoitettu ehto alkolukon käytöstä. Ajokortti-lupa myönnetään tällöin vain sellaiseen luokkaan taisellaisiin luokkiin, johon tai joihin ehto alkolukonkäytöstä liitetään.

Muussa EU- tai ETA-valtiossa annettua ajokorttiavaihdettaessa 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-tettua selvitystä ei vaadita, jollei kysymys ole sellaises-ta ajokortin uudistamisesta, joka tämän lain mukaanedellyttää mainitun selvityksen esittämistä.

13 §. Ajokorttilupahakemuksen ratkaiseminen. Ajo-korttilupahakemus on ratkaistava ilman aiheetontaviivytystä.

Jos ajokorttilupaa haetaan EU- tai ETA-valtiossa an-netun ajokortin vaihtamiseksi, poliisin on tarvittaessahankittava lisäselvitys ajokortin voimassaolosta.

14 §. Ajokorttiluvan myöntäminen. Ajokorttiluvanmyöntää poliisi.

CE-luokan ajokorttiluvan hakijalle myönnetäänmyös D1E- tai DE-luokan ajokorttilupa, jos hänellä onD1- tai D-luokan ajokortti. Ryhmään 2 kuuluvaa E-luokan ajokorttilupaa hakevalle myönnetään myösBE-luokan ajokorttilupa.

Jos kysymyksessä on ulkomailla annetun ajokortinvaihtaminen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta,ajokorttiin on tehtävä merkintä vaihdon perusteenaolevan ajokortin myöntäjästä. Valtioneuvoston ase-tuksella voidaan säätää ajokortin vaihtamisen vaati-muksista ja vaihdon perusteena olevan ajokortin tie-tojen merkitsemistavasta ajoneuvoliikennerekisteriin,niiden merkitsemisestä ajokorttiin ja muiden ajokor-tin tietojen merkitsemisestä.

B-luokan ajokorttilupa on voimassa kaksi vuotta jamuu ajokorttilupa yhden vuoden.

15 §. Ajokorttiluvan peruuttaminen. Ajokorttilupaon peruutettava, jos sen saaja ei enää täytä ajokorttilu-van myöntämisen edellytyksiä. Jos hakijalle on luovu-tettu todistus kuljettajantutkinnon suorittamisesta taiajokortti, ajo-oikeuden haltija on määrättävä ajokort-tiluvan peruuttamisen sijaan ajokieltoon. Jos ajokort-tiluvan jotain luokkaa vastaava ajo-oikeus on alkanut,ajokorttilupa peruutetaan siltä osin kuin ajo-oikeus eiole alkanut.

16 §. Ajokortin ehdot ja rajoitukset. Poliisin päätök-sellä voidaan ajokorttilupaan ja ajokorttiin 5 §:n 3 ja4 momentissa säädetyn rajoituksen lisäksi liittää ehto,jonka mukaan ajo-oikeuden haltijan:

1) on käytettävä ajaessaan silmälaseja tai muita kor-jaavia linssejä, kuulolaitetta taikka proteesia tai muutaortopedistä apuvälinettä, jos hän vain niitä käyttäentäyttää säädetyt terveysvaatimukset tai kykenee kuljet-tamaan ajoneuvoa;

2) kuljettamassa ajoneuvossa on oltava alkolukko,automaattivaihteisto tai kuljettajantutkinnon vastaan-ottajan hyväksymät erityiset ajohallintalaitteet, joitakäyttäen hän on kuljettajantutkinnon ajokokeessa taikäsittelykokeessa osoittanut kykenevänsä kuljetta-maan ajoneuvoa;

3) on toimitettava määräajan kuluttua poliisille lää-kärin- tai erikoislääkärintodistus.

Ajo-oikeuteen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia voidaanmuuttaa poliisin päätöksellä, jos siihen ilmenee syytä.

Ehdoista ja rajoituksista on 1 momentin 3 kohtaa lu-kuun ottamatta tehtävä merkintä ajokorttiin sen ajo-korttiluokan yhteyteen, jota ehto tai rajoitus koskee.

17 §. Ajokortin terveysvaatimukset ryhmässä 1. Ryh-mään 1 kuuluvia luokkia vastaavan ajokorttiluvanedellytyksenä on seuraavien terveysvaatimusten täyttä-minen:

1) ajokorttiluvan hakijan näöntarkkuus on tarvit-taessa korjaavia linssejä käyttäen molempien silmienyhteisnäkönä vähintään 0,5; jos hakija on menettänytnäön toisesta silmästä tai hän käyttää ainoastaan toistasilmää näköhavaintoja tehdessään, näöntarkkuudenon oltava vähintään 0,5 ja silmien tilan on täytynyt jat-kua niin kauan, että hän on sopeutunut ainoastaantoisen silmän käyttämiseen;

2) hakijan näkökenttä täyttää ajokortin saamisenedellytykset;

3) hakijalla ei ole sellaista ajokorteista annetun Eu-roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY, jäljempänä ajokorttidirektiivi, liitteessä IIImainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennai-sesti heikentää hänen kykyään toimia tässä momentis-sa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljetta-jana tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vika, sai-raus tai vamma, se ei heikennä olennaisesti hänen ky-kyään toimia automaattivaihteisen tai alkolukollataikka erityisin ajohallintalaittein varustetun ajoneu-von kuljettajana.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaantarkemmat säännökset 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-tettua näkökenttää koskevien vaatimusten täyttymises-tä ja näkökenttävaatimuksista poikkeamisesta erikois-lääkärin lausunnon ja tarvittaessa suoritettavan ajoko-keen perusteella sekä 3 kohdassa tarkoitettuja muitaterveysvaatimuksia koskevien vaatimusten täyttymi-sestä.

17 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.18 §. Ajokortin terveysvaatimukset ryhmässä 2. Ryh-

mään 2 kuuluvia luokkia vastaavan ajokorttiluvanedellytyksenä on seuraavien terveysvaatimusten täyttä-minen:

1) ajokorttiluvan hakijan näöntarkkuus on toisellasilmällä vähintään 0,8 ja toisella vähintään 0,1 tarvit-taessa enintään + 8 dioptrin korjaavia linssejä käyttäen;

2) hakijan molempien silmien näkökenttä täyttääajokortin saamisen edellytykset;

3) hakija tarvittaessa kuulolaitetta käyttäen aina-kin toisella korvalla kuulee tavallisen puheäänen nel-jän metrin etäisyydeltä;

4) hakijalla ei ole sellaista ajokorttidirektiivin liit-teessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, jokaolennaisesti heikentää hänen kykyään toimia tässämomentissa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneu-von kuljettajana tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikut-tava vika, sairaus tai vamma, se ei heikennä olennai-sesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai

Page 8: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

6 AjokorttilakiVi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

alkolukolla taikka erityisin ajohallintalaittein varuste-tun ajoneuvon kuljettajana.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaantarkemmat säännökset 1 momentin 2 kohdassa tar-koitettua näkökenttää ja 4 kohdassa tarkoitettuja mui-ta terveysvaatimuksia koskevien vaatimusten täytty-misestä.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa mainittu kuuloakoskeva vaatimus ei ole esteenä kuulosuojaimien käy-tölle C1- ja C-luokan ajoneuvoa kuljetettaessa, jos setyöntekijän työsuojelua koskevien säännösten mu-kaan on tarpeen.

18 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.19 §. Ajonäyte. Poliisi voi määrätä henkilön toimit-

tamaan ajonäytteen perusteella annettavan todistuksen17 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 18 §:n 1 momentin4 kohdassa tarkoitetun sairauden, vian tai vammanvaikutuksesta ajoneuvon kuljettamiseen ja sen johdos-ta mahdollisesti tarvittavista ajohallintalaitteista.

Ajonäyte suoritetaan kuljettajantutkinnon vastaan-ottajalle kysymyksessä olevan ajokortin tai tutkinnonluokkaan kuuluvalla ajoneuvolla. Liikenteen turvalli-suusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ajonäyt-teen suorittamisesta.

20 §. Ajoterveydentilan ja ajokunnon valvonta. Joson syytä epäillä, ettei ajo-oikeuden haltija enää täytäajokortin terveysvaatimuksia tai ettei hän terveyden-tilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan turvallisestisellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, polii-si voi määrätä kuljettajan määräajassa toimittamaanlääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaati-musten täyttymisestä taikka todistuksen ajonäytteestätai uudesta ajokokeesta.

Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan lii-kennevalvonnan yhteydessä tehtävään tarkastukseen,jossa tutkitaan näkökyvylle asetettujen vaatimustentäyttyminen. Näkökyvyn tarkastuksen saa tehdä vainsiten ja sellaisella menetelmällä, ettei toimenpiteistäaiheudu tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa ajoneu-von kuljettajalle.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun tarkastukseenosallistumisen sijaan kuljettaja voi poliisimiehen aset-tamassa määräajassa toimittaa poliisille lääkärin taioptikon lausunnon näkökyvylle asetettujen vaatimus-ten täyttymisestä.

EU- tai ETA-valtiossa tai muualla ulkomailla anne-tun ajokortin haltijan, joka asuu vakinaisesti Suomes-sa, on osoitettava poliisille täyttävänsä säädetyt ter-veysvaatimukset niitä säännöksiä soveltaen, jotka kos-kevat lääkärinlausunnon esittämistä ajokorttia uudis-tettaessa. Lääkärinlausunto on esitettävä, jos 70 vuottatäyttäneen ryhmän 1 ajokortin haltijan ajokortinmyöntämisestä on kulunut vähintään viisi vuotta,45 vuotta täyttäneen ryhmän 2 ajokortin haltijan ajo-kortin myöntämisestä on kulunut vähintään viisi vuot-ta ja 70 vuotta täyttäneen ryhmän 2 ajokortin haltijanajokortin myöntämisestä on kulunut vähintään kaksivuotta ja sen jälkeen mainituin määräajoin edellisenlausunnon esittämisestä. Lausunto on esitettävä kah-den kuukauden kuluessa siitä, kun esittämisvelvolli-suus täyttyy.

21 §. Ajoterveydentilaa koskevat ilmoitukset. Sen es-tämättä, mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta sää-detään, lääkärin on todetessaan ajokorttiluvan hakijantai ajo-oikeuden haltijan terveydentilan muuten kuintilapäisesti heikentyneen siten, ettei hän enää täytä

17 tai 18 §:ssä tarkoitettuja terveysvaatimuksia, ilmoi-tettava siitä poliisille.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen teke-mistä potilaalle on kerrottava velvollisuudesta ilmoi-tuksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksestaajokykyyn.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa voi-daan antaa tieto ainoastaan siitä:

1) että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei täytäajokorttiluvalle asetettuja terveysvaatimuksia;

2) mitä lisätoimenpiteitä lääkäri ehdottaa tervey-dentilan tai siitä ajokykyyn aiheutuvien vaikutustentarkemmaksi selvittämiseksi.

Mitä tässä pykälässä säädetään lääkärin ilmoitusvel-vollisuudesta, koskee myös optikkoa 20 §:ssä tarkoi-tetun liikennevalvontaan liittyvän näkökykyä koske-van tarkastuksen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaanantaa tarkempia säännöksiä ilmoituksen tekemisestä.

22 §. Ajokorttien voimassaoloajat. Ryhmään 1 kuu-luva ajokortti annetaan 15 vuodeksi kerrallaan ja kui-tenkin enintään määräajaksi, joka päättyy hakijantäyttäessä 70 vuotta. Tämän jälkeen ajokortti anne-taan viideksi vuodeksi kerrallaan. Ajokortti annetaanviideksi vuodeksi myös silloin, jos ajokorttiluvan ha-kija on täyttänyt 65 vuotta tai jos ajokorttia uudistet-taessa hän on täyttänyt mainitun iän ennen uudistet-tavan ajokortin voimassaoloajan päättymistä. Ajo-kortti on annettava tässä momentissa tarkoitettualyhyemmäksi määräajaksi, jos lääkärinlausunto sitäedellyttää.

Ryhmään 2 kuuluvia luokkia sisältävä ajokortti an-netaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja kuitenkin enin-tään määräajaksi, joka päättyy hakijan täyttäessä70 vuotta. Tämän jälkeen ajokortti annetaan kahdeksivuodeksi kerrallaan. Ryhmään 2 kuuluvia luokkia si-sältävä ajokortti annetaan kuitenkin kahdeksi vuo-deksi, jos ajokorttiluvan hakija on täyttänyt 68 vuottatai jos ajokorttia uudistettaessa hän on täyttänyt mai-nitun iän ennen uudistettavan ajokortin voimassaolo-ajan päättymistä. Ajokortti on annettava tässä mo-mentissa tarkoitettua lyhyemmäksi ajaksi, jos lääkä-rinlausunto sitä edellyttää.

Jos ajokortin kelpoisuutta laajennetaan sen voimas-sa ollessa, uusi ajokortti annetaan uudeksi enintään1 tai 2 momentissa tarkoitetuksi määräajaksi.

Ajokortti on voimassa 1 ja 2 momentissa tarkoitetunmääräajan 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun asiakirjanantamisesta taikka, jos kuljettajantutkintoa ei suorite-ta, siitä, kun ajokortin luovuttamisen edellytykset täyt-tyvät. Jos ajokortin uudistamista haetaan määräajassaennen edellisen ajokortin voimassaoloajan päättymis-tä, ajokortti on kuitenkin voimassa mainitun määrä-ajan uudistettavan ajokortin voimassaoloajan päätty-mispäivästä lukien. Valtioneuvoston asetuksella anne-taan tarvittaessa tarkempia säännöksiä ajokortin voi-massaolon vaatimuksista.

23 §. Auton kuljettamiseen oikeuttavan ensimmäisenajokortin voimassaolo. Ensimmäinen auton kuljetta-miseen oikeuttava ajokortti annetaan kuitenkin22 §:stä poiketen vain kahdeksi vuodeksi. Ajokorttiannetaan kahdeksi vuodeksi myös silloin, jos hakijallaei ole aikaisemmin ollut ulkomailla myönnettyä autonajokorttia vähintään kuuden kuukauden ajan sen jäl-keen, kun hän on täyttänyt tässä laissa säädetyn18 vuoden vähimmäisiän.

Page 9: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Ajokorttilaki 7 Vi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

Vaikka hakijalla on ennestään muu ryhmään 1 kuu-luvia luokkia sisältävä ajokortti, auton ajo-oikeudensisältävä uusi ajokortti on lyhytaikainen ajokortti. Jostässä pykälässä tarkoitetun auton ajo-oikeuden sisäl-tävän ajokortin kelpoisuutta laajennetaan uudella luo-kalla, uusi ajokortti annetaan 1 momentissa tarkoite-tusta määräajasta jäljellä olevaksi ajaksi, jolleivät edel-lytykset lyhytaikaista ajokorttia seuraavan muun kuinlyhytaikaisen ajokortin antamiseen täyty.

Jos ajo-oikeuden haltija syyllistyy tässä pykälässätarkoitetun ajokortin voimassa ollessa liikennerikok-siin siten, että ajokieltoon määräämisen perusteet täyt-tyvät, myös seuraava ajokortti on lyhytaikainen ajo-kortti.

24 §. Ajokortin luovuttamisen edellytykset. Ajokorttiluovutetaan hakijalle:

1) jolla on ajokorttilupa, jollei 11 §:stä muuta johdu;2) joka täyttää säädetyn ikävaatimuksen;3) joka on suorittanut hyväksytysti ajokorttiluvan

luokkaa vastaavan kuljettajantutkinnon.Uutta 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua kuljetta-

jantutkintoa ei vaadita, jos:1) lyhytaikaisen ajo-oikeuden haltija ei ole lyhyt-

aikaisen ajo-oikeuden aikana syyllistynyt liikenne-rikoksiin siten, että ajokieltoon määräämisen perus-teet täyttyvät, ja hän esittää viimeistään kuuden kuu-kauden kuluttua lyhytaikaisen ajo-oikeuden päätty-misestä todistuksen siitä, että harjoitteluvaiheen ja sy-ventävän vaiheen opetus on saatu;

2) lyhytaikaisen ajo-oikeuden haltijalle annetaan ly-hytaikaista ajokorttia luokaltaan vastaava uusi lyhyt-aikainen ajokortti muusta kuin ajokieltoon määräämi-sestä johtuen ja ajokortin antaminen ilman uutta kul-jettajantutkintoa on hänen sairaudestaan, pitempi-aikaisesta ulkomailla oleskelustaan tai muusta vastaa-vasta syystä perusteltua;

3) moottoripyörän ajo-oikeuden haltija, jolla on ol-lut kyseisen luokan ajokortti vähintään kahden vuo-den ajan, osoittaa saaneensa koulutuksen, joka vaadi-taan moottoripyörän ajokorttiluokan korottamiseksilähimpään ylempään luokkaan;

4) hakijalle luovutetaan edellä 11 §:n 1 momentin2 kohdassa tarkoitettu AM- tai T-luokan ajokortti au-ton ajokortin voimassaolon lakatessa ilman, että muu-ta ajokorttia, johon näiden luokkien ajo-oikeus sisäl-tyy, luovutetaan;

5) hakijalla on luokaltaan vastaava muussa EU- taiETA-valtiossa annettu voimassa oleva ajokortti, jolleiajokortin uudistamista koskevasta säännöksestä muu-ta johdu;

6) hakijalla on muu voimassa oleva ulkomainenajokortti, joka tämän lain nojalla voidaan vaihtaa suo-malaiseen ajokorttiin uutta kuljettajantutkintoa suo-rittamatta.

Edellä 1 momentin 3 kohdan täyttyminen on osoi-tettava todistuksella kuljettajantutkinnon suorittami-sesta enintään kaksi vuotta aikaisemmin, jos kysy-myksessä on ryhmän 1 ajokorttiluokkaa vastaava tut-kinto, tai enintään vuotta aikaisemmin, jos kysymyk-sessä on ryhmän 2 ajokorttiluokkaa vastaava tutkinto.Myös vastaava todistus kuljettajantutkinnon suoritta-misesta puolustusvoimissa tai Ahvenanmaalla hyväk-sytään.

Edellä 3 momentissa säädetystä poiketen puolus-tusvoimissa varusmiespalveluksen aikana suoritettu

C-luokan tutkinto voi kuitenkin olla suoritettu enin-tään kolme vuotta aikaisemmin.

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun opetuk-sen saaminen voidaan osoittaa myös todistuksella har-joitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen saa-misesta puolustusvoimien kuljettajaopetuksen yhtey-dessä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-pia säännöksiä luovuttamisen edellytysten osoittami-sen määräajoista ja muista ajokortin luovuttamisenedellytyksistä. Valtioneuvoston asetuksella annetaantarkemmat säännökset 2 momentin 3 kohdassa tar-koitetusta opetuksesta ja sen vähimmäismäärästä.

Edellä 2 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun ajo-kortin perusteella annettavaan ajokorttiin on tehtävämerkintä vaihdon perusteena olevan ajokortin myön-täjästä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätääajokortin vaihtamisen vaatimuksista ja hakijalla en-nestään olevan ajokortin tietojen tallettamisesta ajo-neuvoliikennerekisteriin ja tietojen merkitsemisestäajokorttiin.

24 §:n 3 mom. tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.Ks. VNA ajokorteista 15 §, 5.5.2011/423.25 §. Ajokortin luovuttamisen esteet. Ajokorttia ei

luovuteta, jos:1) ajokorttilupa on peruutettu;2) ajokorttiluvan myöntämisen jälkeen on ilmen-

nyt este ajokorttiluvan myöntämiselle;3) ajokorttiluvan myöntämisen jälkeen on ilmen-

nyt peruste ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoonmääräämiselle.

Muu kuin lyhytaikainen ajokortti saadaan luovut-taa aikaisintaan vuosi ennen hakijalla olevan lyhytai-kaisen ajo-oikeuden päättymistä.

Jos hakijalla on ennestään ajokortti, hänen on palau-tettava se uutta ajokorttia luovutettaessa, jollei toisinsäädetä. Jos hakija ei palauta hänellä ennestään olevaaSuomessa, Ahvenanmaalla tai ulkomailla annettua ajo-korttia, hänen on annettava selvitys ajokortin häviämi-sestä, tuhoutumisesta tai katoamisesta. Jos ajokorttimyöhemmin löytyy, se on palautettava poliisille.

26 §. Ajokortin luovuttaminen. Ajokortti toimitetaanhakijalle postitse. Jos postitse toimittaminen ei hakijal-la ennestään olevan ajokortin viranomaisen haltuunsaamiseksi tai muusta asiakirjaturvallisuuteen tai tässälaissa säädettyyn tehtävään liittyvästä syystä ole mah-dollista, ajokortin luovuttaa poliisi. Valtioneuvostonasetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä,mitkä ajokortit postitetaan ja postittamisessa noudatet-tavasta menettelystä ja muista postittamisen vaatimuk-sista sekä hakijalla ennestään olevan ajokortin palaut-tamisesta viranomaiselle.

Ajokortin luovuttamisen yhteydessä palautettu muus-sa EU- tai ETA-valtiossa annettu ajokortti on palautetta-va kortin myöntäjälle ja ilmoitettava syy ajokortin pa-lauttamiseen.

Poliisin on säilytettävä lyhytaikaisen ajokortin tai5 §:n 3 momentissa tarkoitetun D-luokan ajokortinluovuttamisen yhteydessä poliisille annettu aikaisem-pi ajokortti. Ajokortti palautetaan haltijalleen, jos ly-hytaikaisen ajokortin voimassaoloajan päättyessä eimuuta ajokorttia luovuteta tai jos D-luokan ikävaati-mukset eivät enää täyty.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempiasäännöksiä ajokorttia luovutettaessa palautetun ajokor-tin säilyttämisestä, 2 momentissa tarkoitetun ajokortin

Page 10: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

8 AjokorttilakiVi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

palauttamisesta myöntäjälleen ja palauttamismenette-lyn käyttämisestä 3 momentin tapauksessa.

Ks. VNA ajokorteista 7 ja 8 §, 5.5.2011/423.27 §. Ajokortin uudistaminen. Ajokortin uudistamis-

ta 22 §:ssä tarkoitetuksi määräajaksi haetaan poliisiltanoudattaen, mitä 9 §:n 2 momentissa säädetään ajo-korttiluvan hakemisesta. Hakemukseen on liitettävä:

1) edellä 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuvalokuva, jos se 31 §:n mukaan on tarpeen;

2) edellä 10 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettunimikirjoitusnäyte;

3) lääkärinlausunto, jos ryhmään 1 kuuluvan ajo-oikeuden haltija on täyttänyt 70 vuotta ennen uudis-tettavan ajokortin voimassaoloajan päättymistä tairyhmään 2 kuuluvia luokkia sisältävän ajo-oikeudenhaltija on täyttänyt 45 vuotta ennen uudistettavan ajo-kortin voimassaoloajan päättymistä, taikka jos poliisimäärää sellaisen esitettäväksi;

4) todistus uuden kuljettajantutkinnon suorittami-sesta, jos ajokortin uudistamista haettaessa on kulu-nut yli kaksi vuotta ajokortin voimassaoloajan päätty-misestä, tai jos hakemus koskee ryhmän 2 ajokorttia,yli vuosi ajo-oikeuden päättymisestä.

Hakemukseen liitettävässä lääkärinlausunnossa onterveysvaatimusten täyttymistä arvioitaessa otettavaerityisesti huomioon ikääntymisen vaikutukset ajoter-veyteen ja terveysvaatimusten täyttymiseen:

1) ryhmään 2 kuuluvaa ajokorttilupaa haettaessatai ajokorttia uudistettaessa 70 ikävuodesta lukien;

2) ryhmään 2 kuuluvaa ajokorttilupaa tai ajokortinuudistamista haettaessa, jos ajokortti annetaan enin-tään kahdeksi vuodeksi syystä, että henkilö on täyttä-nyt 68 vuotta;

3) ryhmän 1 ajokorttilupaa haettaessa, jos hakijaon täyttänyt 70 vuotta;

4) sellaista ryhmän 1 ajokorttia uusittaessa, joka onannettu hakijalle enintään viideksi vuodeksi 70 ikä-vuodesta lukien tai mainituksi ajaksi syystä, että haki-ja on täyttänyt 65 vuotta.

Jos ajokortin uudistamista haetaan korkeintaankuusi kuukautta ennen hakijalla olevan ajokortin voi-massaoloajan päättymistä ja samalla esitetään kaikkihakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat liitteet ja sel-vitykset, ajokortin voimassaoloaika jatkuu edellisenajokortin päättymisestä lukien. Valtioneuvoston ase-tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ryhmään2 kuuluvia luokkia sisältävän ajokortin uudistamises-ta myös tästä poiketen ajokortin ja kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyden voimassaoloai-kojen yhteensovittamiseksi.

Jos ajokortin uudistamisen edellytykset täyttyvät,uudistettava ajokortti voidaan väliaikaisen ajokortinantamisen sijaan hyväksyä Suomessa, Ahvenanmaatalukuun ottamatta, osoituksena ajo-oikeudesta enin-tään kolmen kuukauden ajan ajokorttiin merkitynvoimassaoloajan päättymisestä. Ajokortin luovuttami-sesta on muuten voimassa, mitä 26 §:ssä säädetään.

28 §. Ajokortin kaksoiskappale. Suomessa tai muus-sa EU- tai ETA-valtiossa annetun ajokortin haltijallevoidaan antaa ajokortin kaksoiskappale, jos hän täyt-tää 12 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimuksen tai Suo-messa annetun ajokortin haltijan vakinainen asuin-paikka on muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa.

Kaksoiskappaletta on haettava poliisilta, jos:1) ajokortti on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu;

2) ajokortin valokuvasta ei enää voida tunnistaaajokortin haltijaa;

3) ajokortin haltijan nimi tai henkilötunnus onmuuttunut;

4) ajokortti on siten turmeltunut, ettei sitä voida vai-keudetta lukea.

Hakemukseen on liitettävä ajokortti, jos se on tallel-la, sekä tarvittaessa valokuva. Ajokortin katoamisestatai tuhoutumisesta on annettava kirjallinen selvitys.Jos kadonnut tai anastettu ajokortti myöhemmin löy-tyy, se on palautettava poliisille. Nimen tai henkilö-tunnuksen muutoksesta on tarvittaessa esitettävä luo-tettava selvitys ja hakemus on tehtävä kolmen kuu-kauden kuluessa muutoksesta.

Kaksoiskappale on voimassa samaan määräpäiväänalkuperäisen ajokortin kanssa.

Kaksoiskappaleen luovuttamisen esteistä on voi-massa, mitä 25 §:ssä säädetään. Kaksoiskappale voi-daan hävittää, jollei sitä ole luovutettu vuoden kulues-sa hakemuksen tekemisestä. Valtioneuvoston asetuk-sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kaksoiskap-paleen luovuttamisesta ja hävittämisestä.

29 §. Väliaikainen ajokortti. Poliisi voi erityisistäsyistä luovuttaa ajokorttilupaa tai jotain sen luokkaavastaavan väliaikaisen ajokortin, jos ajokortin luovut-tamisen edellytykset täyttyvät eikä muuta vastaavaaajokorttia luovuteta. Väliaikainen ajokortti voidaanluovuttaa myös, jos uutta ajokorttilupaa ei vaadita taijos haetaan ajokortin kaksoiskappaletta.

Väliaikainen ajokortti annetaan enintään kolmeksikuukaudeksi, ja se on voimassa Suomessa, jollei kan-sainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Väliaikaistaajokorttia ei voi luovuttaa sille, joka on hakenut tila-päistä ajokorttia.

Väliaikainen ajokortti annetaan Liikenteen turvalli-suusviraston lomakkeella. Jos ajokortissa ei ole halti-jan valokuvaa, ajokortin lisäksi on ajettaessa oltavamukana henkilöllisyyttä osoittava asiakirja, josta hen-kilöllisyys on luotettavasti todettavissa. Väliaikainenajokortti on palautettava, kun uusi ajokortti tai ajo-kortin kaksoiskappale luovutetaan.

30 §. Ajokorttiluvan ja muun luvan raukeaminen sekäajokortin hävittäminen. B-luokan ajokorttilupa raukeaakahden vuoden ja muu ajokorttilupa yhden vuodenkuluttua ajokorttiluvan myöntämispäivästä siltä osinkuin lupaan merkittyä luokkaa vastaavaa ajokorttia taiväliaikaista ajokorttia ei ole luovutettu. Muu tässä lais-sa tarkoitettu poliisin myöntämä lupa raukeaa vuodenkuluttua sen hakemisesta.

Poliisi voi hävittää:1) B-luokan ajokortin, jos sitä ei ole luovutettu kol-

men vuoden kuluessa ajokorttiluvan myöntämisestä;2) lyhytaikaista ajokorttia seuraavan ja sitä luokal-

taan vastaavan muun kuin lyhytaikaisen ajokortin, jossitä ei ole luovutettu vuoden kuluessa lyhytaikaisenajo-oikeuden päättymisestä;

3) muun ajokortin, jos sitä ei ole luovutettu yhdenvuoden kuluessa ajokorttiluvan myöntämisestä;

4) ajokortin luovuttamisen yhteydessä palautetunaiemman ajokortin, jollei 26 §:ssä tai 6 luvussa toisinsäädetä.

Jos poliisin myöntämä ajokorttilupa on rauennut,hakijan on haettava uutta lupaa ja osoitettava täyttä-vänsä sen saamisen edellytykset. Valtioneuvoston ase-tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ajokor-tin hävittämisestä.

Page 11: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Ajokorttilaki 9 Vi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

31 §. Ajokortin vaatimukset. Ajokortin on oltava ajo-korttidirektiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun mal-lin mukainen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-taa tarkempia säännöksiä ajokorttia koskevista vaati-muksista sekä siihen sisällytettävistä tiedoista.

Ajokorttiin merkitään ajokorttilupaa vastaavat luo-kat. Ajokorttiin liitettyjä ehtoja, rajoituksia ja muitatietoja koskevat merkinnät tehdään koodin muodos-sa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-pia säännöksiä koodeista ja niiden käytöstä. Ajokort-tilupaa tai ajokortin uudistamista koskevaan hake-mukseen on liitettävä uusi valokuva, jos uudistetta-vassa ajokortissa oleva kuva on yli 15 vuotta vanha.

Ajokortin valmistamisesta ja toimittamisesta 26 §:nmukaisesti luovutettavaksi vastaa Liikenteen turvalli-suusvirasto. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaatässä laissa tarkoitettujen ajokorttien, lupien ja todis-tusten kaavat.

Mitä tässä pykälässä säädetään ajokortista, ei koskeväliaikaista, tilapäistä eikä kansainvälistä ajokorttia.

32 §. Ajokortin ja muun luvan mukana pitäminen jaesittämisvelvollisuus. Ajokortti ja tässä laissa tarkoitet-tu lupa, autokoululupaa lukuun ottamatta, ja kuljetta-jantutkintotodistus on pidettävä ajettaessa mukana javaadittaessa esitettävä poliisimiehelle taikka muulleliikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässä toi-mivalle tulli- ja rajavartiomiehelle sekä tieliikennelain97 §:ssä tarkoitetulle liikenne- ja viestintäministeriöntai Liikenneviraston liikennettä valvomaan määrää-mälle virkamiehelle.

Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole mukanaan vaaditta-vaa ajokorttia, mutta hänen henkilöllisyytensä on to-dettu eikä ole syytä otaksua, ettei hänellä ole ajo-oi-keutta, poliisimies voi sallia ajon jatkamisen. Tällöinkuljettaja voidaan kuitenkin velvoittaa esittämään ajo-kortti poliisille määräajassa. Vastaavasti voidaan mene-tellä, jos kuljettajalta puuttuu muu 1 momentissa tar-koitettu asiakirja.

Ks. A rikesakkorikkomuksista 5 §, RL 2a:9:n alla, Ri 101; L rike-sakkorikkomuksista 4 §, Pr 213a.

33 §. Ajoneuvon luovuttaminen toisen kuljetettavaksi.Ajoneuvoa ei saa luovuttaa sellaisen kuljetettavaksi,jolla ei ole tässä laissa tarkoitettua ajokorttia tai ajo-oi-keutta.

Ajoneuvon luovuttajan on ennen ajoneuvon luo-vuttamista toisen käyttöön varmistauduttava siitä, ettäkuljettajalla on vaadittu ajo-oikeus.

4 luku. Kuljettajaopetus

34 §. Kuljettajaopetus ajokorttia varten. Kuljettaja-opetuksen antamiseen ajokorttia varten vaaditaan au-tokoululupa tai opetuslupa. Ajamisen harjoittelemi-seksi moottoripyörän ajokortin saamista varten voi-daan myöntää harjoituslupa.

34 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.35 §. Kuljettajaopetuksen tavoite. Kuljettajaopetuk-

sen tavoitteena on edistää oppilaiden kehittymistä vas-tuullisiksi kuljettajiksi antamalla heille perusvalmiu-det kuljettaa ajoneuvoa liikenteessä turvallisesti. Tar-koituksena on, että he tuntevat vastuunsa kuljettajinamyös muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta ja ympä-ristövaatimusten huomioon ottamisesta ja sovittavatajotapansa sen mukaisesti.

AM-luokan ajokorttia varten annettavassa opetus-lupaopetuksessa erityisenä tavoitteena on lisätä uusi-en kuljettajien turvallisuutta ja siihen vaikuttavien nä-

kökohtien huomioon ottamista ajamisessa opetuslu-van haltijan osallistumisella opetukseen.

Mitä 2 momentissa säädetään AM-luokan ajokortis-ta, koskee myös B-luokan ajokorttia.

35 §:n 2 mom. tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.36 §. Kuljettajaopetuksen sisältö. Kuljettajaopetuk-

seen on sisällytettävä ainakin tiedot:1) liikennejärjestelmästä;2) liikenteen sosiaaliseen ympäristöön ja vuorovai-

kutukseen liittyvistä vaatimuksista;3) liikenteen ympäristövaikutuksista;4) kuljettajan ajokykyyn ja eri tienkäyttäjäryhmien

turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä;5) ajoneuvon erityispiirteiden mukaisesti sen oi-

keasta käyttötavasta, käsittelystä ja kuljettamisesta lii-kennesääntöjä noudattaen erilaisissa liikennetilanteis-sa ja ympäristöissä turvallisesti, taloudellisesti, ekolo-gisesti ja joustavasti;

6) liikenteen vaaratilanteiden tunnistamisesta ja vält-tämisestä ja vaikeissa olosuhteissa ajamisesta.

Kuljettajaopetuksen sisällöstä voidaan antaa tarkem-pia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Ks. VNA ajokorteista 3 luku, 5.5.2011/423.37 §. Kuljettajaopetuksen toteutus. Kuljettajaopetus

koostuu teoria- ja ajo-opetuksesta. Opetuksessa onnoudatettava Liikenteen turvallisuusviraston vahvis-tamaa opetussuunnitelmaa.

B-luokan kuljettajaopetuksessa on perusvaiheen li-säksi harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe. Harjoittelu-vaiheeseen sisältyy itsenäistä opiskelua ja ajoharjoitte-lua sekä palautejakso autokoulussa. Syventävässä vai-heessa kehitetään perusvaiheen opetuksessa ja har-joitteluvaiheessa hankittuja tietoja ja taitoja sekä lisä-tään valmiuksia vaaratilanteiden tunnistamisessa javälttämisessä sekä vaikeissa olosuhteissa ajamisessa jaympäristövaikutusten huomioon ottamisessa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-pia säännöksiä kuljettajaopetuksen vähimmäismääris-tä ja opetuksen toteuttamisen vaatimuksista. Liiken-teen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyk-siä aiemman kelpoisuuden hyväksi lukemisesta ope-tussuunnitelman mukaisissa kuljettajaopetuksen vä-himmäismäärissä niissä rajoissa kuin vähimmäismää-ristä säädetään sekä vaativissa olosuhteissa ajamisenkäytännön opetukseen soveltuvan ajankohdan mää-rittelemisestä.

Ks. VNA ajokorteista 3 luku, 5.5.2011/423.38 §. Autokouluopetuksen aloittamisen edellytykset.

Kuljettajaopetus autokoulussa saadaan aloittaa aikaisin-taan kuusi kuukautta ennen kuin oppilas täyttää suori-tettavaa ajokorttia koskevan vähimmäisiän. B-luokanopetus saadaan kuitenkin aloittaa aikaisintaan vuottaennen ajokortin vähimmäisiän täyttymistä. Ajo-opetus-ta saadaan kuitenkin antaa liikenteessä vasta, kun oppi-las on täyttänyt 15 vuotta.

B-luokan syventävän vaiheen opetus saadaan aloit-taa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua B-luo-kan hyväksytyn ajokokeen suorittamisesta edellyttä-en, että harjoitteluvaiheen opetus on saatu.

Ryhmään 2 kuuluvan luokan kuljettajaopetukseentulevalla on oltava vähintään B-luokan auton ajokorttitai tämän lain mukaisesti annetun kuljettajantutkinto-todistuksen perusteella saatu B-luokan ajo-oikeus. E-luokan kuljettajaopetukseen tulevalla on oltava veto-auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

Page 12: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

10 AjokorttilakiVi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

Oppilas, joka opiskelee ammatillisessa oppilaitok-sessa Opetushallituksen valvonnassa tapahtuvassakuorma- tai linja-autonkuljettajan opetussuunnitel-maperusteisessa perustutkintokoulutuksessa, saadaankuitenkin ottaa tämän koulutuksen yhteydessä annet-tavaan ryhmään 2 kuuluvan ajokortin saamiseen täh-täävään kuljettajaopetukseen B-luokan ajokorttia vaa-timatta sinä vuonna, jona hän täyttää 16 vuotta. Ajo-opetusta saadaan antaa liikenteessä vasta, kun oppilason täyttänyt 17 vuotta. Ajo-opetusta linja-autolla saaantaa liikenteessä vasta, kun oppilaalla on B-luokanajokortti, ja E-luokan yhdistelmällä, kun oppilaalla onvetoauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-pia säännöksiä opetuksen aloittamisen vaatimuksista.

39 §. B-luokan opetusluvan myöntämisen perusteet.Opetusluvan myöntämisen edellytyksenä B-luokan ajo-korttia varten annettavaan kuljettajaopetukseen on, että:

1) hakija on täyttänyt 25 vuotta;2) hakijalla on B-luokan ajokortti, joka on ollut hä-

nellä vähintään kolmen vuoden ajan;3) hakija on suorittanut kuljettajantutkinnon vas-

taanottajalle opetettavia asioita koskevan opetuslupa-opettajan kokeen tai hänellä on liikenneopettajalupa;

4) hakijaa on pidettävä henkilökohtaisilta ominai-suuksiltaan opetustehtävään sopivana;

5) opetuksessa käytettävässä ajoneuvossa on tarvit-tavat ajohallintalaitteet opettajaa varten ja ajoneuvoon muutoskatsastuksessa hyväksytty opetusajoneu-voksi.

Hakijaa ei ole pidettävä 1 momentin 4 kohdan mu-kaisesti opetustehtävään sopivana, jos:

1) hän on luvan myöntämistä edeltäneen viidenvuoden aikana ollut ajokiellossa rattijuopumuksen,törkeän rattijuopumuksen, törkeän liikenteen vaaran-tamisen tai sellaisen rikoslain 23 luvun 1 §:n nojallarangaistavan teon takia, joka osoittaa vakavaa piittaa-mattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan; tai hänon tänä aikana syyllistynyt mainittuihin tekoihin niin,että ajokieltoon määräämisen perusteet täyttyvät;

2) hän on viimeisen vuoden aikana ollut ajokiellos-sa muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin liikenne-rikoksiin syyllistymisen takia tai hän on tänä aikanasyyllistynyt tällaisiin tekoihin niin, että ajokieltoonmääräämisen perusteet täyttyvät; tai

3) hän on rikosrekisteriin tai poliisin pitämään re-kisteriin sisältyvien tietojen perusteella muutoin toi-minnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimatonopetustehtävään.

Opetusluvan myöntämisen edellytyksenä harjoitte-luvaiheen ja syventävän vaiheen opetusta varten on,että hakijalla on liikenneopettajalupa.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun kokeensuorittamista ei vaadita, jos hakija on enintään kolmevuotta aikaisemmin suorittanut kokeen hyväksytysti.Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempiamääräyksiä kokeen sisällöstä ja toteutuksesta.

40 §. Opetuslupaperusteet muuhun kuin B-luokanopetukseen. Muun kuin B-luokan opetusluvan myön-tämiseen sovelletaan 39 §:n säännöksiä alla olevinpoikkeuksin:

1) mopon ajokorttia varten opetusluvan hakijanvähimmäisikä on 21 vuotta ja hänellä tulee olla mo-pon tai moottoripyörän ajokortti, joka on ollut hänel-lä vähintään kolmen vuoden ajan;

2) kevyen nelipyörän ajokorttia varten opetuslu-van hakijalla tulee olla kevyen nelipyörän tai B-luokanajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolmen vuo-den ajan;

3) muuta kuin B-luokan sekä 1 ja 2 kohdassa tar-koitettua mopon tai kevyen nelipyörän ajokorttia var-ten opetuslupaa hakevalla tulee olla opetuksen luok-kaa vastaavan ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolmen vuo-den ajan;

4) ryhmään 2 kuuluvan luokan ajokorttia vartenvaatimuksena on 39 §:ssä säädetyn lisäksi, että opetusannetaan autonkuljettajan ammattiopetukseen rin-nastettavan työnantajan antaman koulutuksen yhtey-dessä kuljetusalan tutkintoon valmistavan koulutuk-sen oppisopimuksella, oppilaalla on B-luokan ajokort-ti ja lisäksi vetoauton kuljettamiseen oikeuttava ajo-kortti, jos opetusta annetaan ajoneuvoyhdistelmänajokorttia varten, ja että opetusluvan hakijalla on lii-kenneopettajalupa C- ja D-luokan opetukseen.

Edellä 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua AM-luokan opetuslupaa hakevan on osoitettava lupaviran-omaiselle, että hänellä on ollut kohdassa tarkoitettumopon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeus kolmen vuo-den ajan, jos lupaa haetaan tällä perusteella ja ajo-oikeu-den alkamisajankohtaa ei ole ajokorttiin merkitty.

40 §:n 1 mom:n 1 ja 2 k. tulivat voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.41 §. Opetuslupaopetuksen toteutus B- ja AM-luokan

opetuksessa. Ennen B-luokan ajo-opetuksen aloitta-mista opetusluvan haltijan on yhdessä oppilaan kans-sa osallistuttava autokoulussa annettavaan opetuslupa-opetusta tukevaan opetukseen ja opetuksen aikanasuoritettavaan oppimisen ja ajotaidon edistymistä ar-vioivaan ajoon.

Vaikeissa olosuhteissa ajamisen ajo-opetus on B-luokan opetuslupaopetuksessa annettava autokoulus-sa, jos opetusluvan haltijalla ei ole liikenneopettajalu-paa. Kuljettajaopetuksen sisällöstä ja ajoneuvon kul-jettajasta on opetusluvalla annettavassa ajo-opetuk-sessa voimassa, mitä autokouluopetuksesta säädetään.

Mopon ja kevyen nelipyörän ajokorttia varten an-nettavassa opetuslupaopetuksessa luvan haltijan onyhdessä oppilaan kanssa osallistuttava ennen ajo-opetuksen aloittamista autokoulussa annettavaanmopon ja kevyen nelipyörän kuljettamisen turvalli-suuteen vaikuttavia tekijöitä käsittelevään opetuk-seen. Edellä 40 §:n 1 kohdassa tarkoitetussa ajo-ope-tuksessa on käytettävä mopoa ja 2 kohdassa tarkoite-tussa ajo-opetuksessa kevyttä nelipyörää. Ajo-opetus-ta liikenteessä saadaan antaa vasta, kun oppilas ontäyttänyt 15 vuotta.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmatsäännökset 1 momentissa tarkoitetun yhteisopetuk-sen ja arvioivan ajon sekä 3 momentissa tarkoitetunopetuksen sisällöstä ja määristä, opetuslupa-ajoneu-von vaatimuksista sekä muista opetusluvan vaatimuk-sista.

41 §:n 3 mom. tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.Ks. VNA ajokorteista 13 ja 16 §, 5.5.2011/423.42 §. Opetusluvan myöntäminen. Opetusluvan myön-

tää poliisi. Lupa oikeuttaa luvassa mainitun luvanhalti-jan antamaan kuljettajaopetusta luvassa määrätylle hen-kilölle. Opetuslupaan saadaan kuitenkin merkitä luvan-haltijoiksi kaksi henkilöä, jos he ovat 40 §:n 1 momen-tin 4 kohdassa tarkoitettuja oppisopimussuhteessa ole-via opettajia.

Page 13: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Ajokorttilaki 11 Vi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

Hakijalla voi samanaikaisesti olla voimassa enin-tään kaksi opetuslupaa.

Opetuslupa myönnetään enintään yhdeksäksi kuu-kaudeksi ja aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuinopetettava täyttää opetusajoneuvon luokkaa vastaa-van ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Uut-ta lupaa myönnetyn opetusluvan voimassaolon jatka-miseksi ei saa myöntää ilman pätevää syytä. Luvanmyöntämiseen ei sovelleta 2 momentissa tarkoitettuarajoitusta.

Opetuslupaan on merkittävä ajoneuvo, jolla opetuson annettava.

43 §. B-luokan opetusluvan myöntämistä koskevatpoikkeukset. B-luokan opetuslupaan voidaan merkitäluvanhaltijoiksi kaksi henkilöä ja kaksi opetettavaa,jos opettaja tai opettajat ovat opetettavan tai opetetta-vien vanhempia, isovanhempia tai muita huoltajiataikka lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia. Jos opetuk-sessa käytetään useampaa ajoneuvoa, ne on merkittä-vä opetuslupaan. Jos opetuslupa myönnetään kahdel-le henkilölle, toinen heistä on nimettävä vastuulliseksiopettajaksi, joka antaa opetustodistuksen.

Kaikkien opetuslupaan merkittyjen on osallistutta-va 41 §:ssä tarkoitettuun opetukseen autokoulussa.

B-luokan opetuslupa lyhytaikaisen ajokortin suorit-tamista varten myönnetään kahdeksi vuodeksi ja kor-keintaan vuosi ennen kuin opetettava täyttää ajokor-tin saamisen vähimmäisiän. Luvan voimassaolo päät-tyy, kun lupaan oppilaaksi merkitty on suorittanuthyväksytysti B-luokan ajokokeen.

Syventävän vaiheen opetukseen opetuslupa myön-netään enintään kuudeksi kuukaudeksi ja aikaisin-taan kolmen kuukauden kuluttua B-luokan ajo-oikeu-den saamisesta.

44 §. Opetusluvan peruuttaminen. Opetuslupa on pe-ruutettava, jos:

1) luvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisenedellytyksiä;

2) luvan haltija rikkoo opetuslupaa koskevia sään-nöksiä tai opetusluvan ehtoja;

3) luvan haltija sitä pyytää.Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edellytyk-

set väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat ole-massa. Luvan väliaikaisessa peruuttamisessa noudate-taan, mitä väliaikaisesta ajokiellosta säädetään.

Jos opetuslupa on 43 §:n mukaisesti myönnetty kah-delle henkilölle, lupa voidaan peruuttaa toisen haltijanosalta ja samalla tehdä muutos 43 §:n 1 momentissatarkoitettuun merkintään vastuullisesta opettajasta, josse on tarpeen.

45 §. Moottoripyörän harjoituslupa. Poliisi myöntääharjoitusluvan ajamisen harjoittelemiseksi moottori-pyörän ajokorttia varten määrätyllä moottoripyörälläilman ajo-opettajaa, jos:

1) hakijalla on voimassa oleva ajokorttilupa;2) hän on saanut säädetyn opetuksen harjoittelu-

lupaa varten;3) hän on suorittanut hyväksytysti kuljettajantut-

kinnon luokkaa vastaavan teoriakokeen;4) hän on suorittanut hyväksytysti kuljettajantut-

kinnon luokkaa vastaavan käsittelykokeen moottori-pyörällä; ja

5) hakija ei ole ajokiellossa ja hän ei ole lupapää-töstä edeltäneen viiden vuoden aikana ollut ajokiel-lossa.

Hakemukseen on liitettävä huoltajien suostumus,jos hakija ei ole täyttänyt 18 vuotta. Harjoituslupamyönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi ja sevoidaan antaa ehdoin ja rajoituksin. Uutta lupaa ei saamyöntää ilman painavaa syytä.

Harjoitusluvassa määrätyn moottoripyörän on täy-tettävä sitä ajokorttiluokkaa koskevat vaatimukset,jota vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi harjoituslupamyönnetään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-taa tarkempia säännöksiä harjoitusluvan edellyttämänteoria- ja ajo-opetuksen määrästä. Liikenteen turvalli-suusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momen-tin 4 kohdassa tarkoitetusta käsittelykokeesta.

Ks. VNA ajokorteista 14 §, 5.5.2011/423.46 §. Harjoitusluvan peruuttaminen. Moottoripyö-

rän harjoituslupa on peruutettava, jos:1) luvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen

edellytyksiä;2) luvan haltija rikkoo harjoituslupaa koskevia sään-

nöksiä tai harjoitusluvan ehtoja;3) luvan haltija sitä pyytää tai hänen huoltajansa

peruuttaa suostumuksensa.Harjoituslupa on peruutettava väliaikaisesti, jos lu-

van haltija määrätään väliaikaiseen ajokieltoon. Luvanväliaikaisessa peruuttamisessa noudatetaan, mitä väli-aikaisesta ajokiellosta säädetään.

47 §. Ajoneuvon kuljettaja ajo-opetusta annettaessa.Ajo-opetusta tai käsittelyopetusta annettaessa ajoneu-von kuljettajaksi katsotaan:

1) B-, C1- ja C-luokan ajo-opetuksessa ja käsittely-opetuksessa opettaja;

2) D1- tai D-luokan ajo-opetuksessa opettaja taik-ka oppilas, jos hänellä on C-luokan ajokortti;

3) E-luokan ajo-opetuksessa oppilas;4) mopolla, moottoripyörällä tai kevyellä nelipyö-

rällä ajo-opetusta annettaessa oppilas taikka opettaja,jos hän on mukana moottoripyörässä tai kevyessä ne-lipyörässä ajo-opetusta annettaessa;

5) harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen kuljet-tajaopetuksessa oppilas.

47 §:n 4 k. tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.48 §. Opetusajoneuvo ja oppilaan ajovarusteet. Ajo-

opetuksessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä ope-tuksen luokkaa vastaavat opetusajoneuvon vaatimuk-set, ja siinä on tarvittaessa oltava erilliset ajohallinta-laitteet ja muut varusteet opettajaa varten. AM-luo-kassa opetusajoneuvon on lisäksi täytettävä suoritet-tavaa kuljetusoikeutta vastaavat vaatimukset. Liiken-ne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaatarkempia säännöksiä opetusajoneuvojen vaatimuk-sista. Tätä momenttia ei sovelleta harjoitteluvaiheen jasyventävän vaiheen kuljettajaopetukseen.

Mopolla, kevyellä nelipyörällä ja moottoripyörälläajo-opetusta annettaessa oppilaalla on oltava laitteetajo-ohjeiden vastaanottamista varten ja tarvittavat ajo-varusteet.

Ajo-opetusta annettaessa ja moottoripyörän harjoi-tusluvalla ajoa harjoiteltaessa ajoneuvossa on oltavaopetusajoneuvon tunnus. Liikenne- ja viestintäminis-teriön asetuksella annetaan tarkemmat säännöksetopetusajoneuvon merkitsemisestä. Liikenne- ja vies-tintäministeriön asetuksella voidaan antaa säännöksiämyös oppilaan ajovarusteita koskevista vaatimuksistaopetusajossa.

48 §:n 3 mom. tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.

Page 14: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

12 AjokorttilakiVi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

49 §. Ajo-opetuksen toteuttaminen. Ennen ajo-ope-tuksen antamista liikenteessä oppilaalle on annettavaajoneuvon kuljettamisen perustiedot ja opetettavariittävä ajoneuvon käsittelytaito. Tätä momenttia eisovelleta B-luokan harjoitteluvaiheen ja syventävänvaiheen opetukseen.

B-, C1- ja C-luokan ajo-opetuksessa ja käsittelyope-tuksessa opettajan on opetusta annettaessa istuttava op-pilaan vieressä. Sama koskee kevyellä nelipyörällä an-nettavaa opetusta, jos sen istuinpaikat ovat vierekkäin.

Oppilaalle on annettava opetusta erilaisissa liikenne-ympäristöissä ja -tilanteissa ajamisessa. Ajo-opetukses-sa käytettävistä muista opetusvälineistä kuin ajoneu-voista ja muista ajo-opetuksen toteutuksen vaatimuk-sista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Liikenteenturvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ajo-opetuksen ja ajoneuvon käsittelyopetuksen sisällöstä.

Ks. VNA ajokorteista 22 §, 5.5.2011/423.50 §. Opetustodistus. Kun kuljettajaopetus on an-

nettu, oppilaalle on annettava siitä todistus. Valtio-neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-nöksiä opetustodistuksesta ja sen antamisesta.

Ks. VNA ajokorteista 28 §, 5.5.2011/423.51 §. Ajoharjoitteluradat. Ajoharjoitteluradan on

rakenteeltaan, mitoitukseltaan, varusteiltaan ja kun-noltaan sovelluttava liukkaalla ajamisen ympärivuoti-seen harjoitteluun. Radalla on oltava harjoittelun jaturvallisuuden edellyttämät varusteet, liikenteen oh-jauslaitteet ja yhteydenpitovälineet opettajan ja oppi-laan välille sekä tarvittavat opetus- ja huoltotilat.Asiattoman liikenteen pääsy rata-alueelle harjoittelunaikana on estettävä aidalla, puomilla, maastoesteellätaikka muulla selvästi havaittavalla tavalla.

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy kuljettaja-opetuksessa käytettävät ajoharjoitteluradat ja valvooyhdessä tutkinnon vastaanottajien kanssa niiden toi-mintaa. Hakemukseen ajoharjoitteluradan hyväksy-miseksi on liitettävä tiedot radasta, sen laitteista ja va-rusteista sekä radan järjestyssäännöt.

Ajoharjoitteluradan hyväksyminen on voimassa tois-taiseksi. Hyväksyminen voidaan peruuttaa, jos rata eienää täytä hyväksymisen edellytyksiä ja puutteet ja lai-minlyönnit ovat vakavia tai olennaisia ja radanpitäjälleannetut huomautukset tai varoitukset eivät ole johta-neet puutteiden korjaamiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voi-daan säätää tarkemmin ajoharjoitteluratojen mitoi-tuksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä.

5 luku. Kuljettajantutkinto52 §. Kuljettajantutkinnon tarkoitus. Kuljettajantut-

kinnon tarkoituksena on osoittaa, että tutkinnon suo-rittaja hallitsee 36 §:ään sisältyvät asiat sekä kykeneesoveltamaan niitä ja toimimaan liikenteessä vastuulli-sesti.

53 §. Kuljettajantutkinnon sisältö ja toteuttaminen.Kuljettajantutkintoon sisältyy teoriakoe ja ajokoe, jol-lei toisin säädetä. Ajokokeeseen voi sisältyä erillinenkäsittelykoe tai pelkästään käsittelykoe. Ajokokeeseenpääsemisen edellytyksenä on vastaavan luokan teoria-kokeen suorittaminen.

Kuljettajantutkinnossa käytettävän ajoneuvon ontäytettävä opetusajoneuvoja ja tutkinnon luokkaa vas-taavat vaatimukset. Tutkintoajoneuvojen vaatimuk-sista annetaan tarkemmat säännökset liikenne- ja vies-tintäministeriön asetuksella.

Tutkinnon suorittajan on hankittava käytettäväksiajokokeessa tarvittava ajoneuvo. Ajokokeen aikanahänet katsotaan kuljettajaksi.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-pia säännöksiä kuljettajantutkinnon vaatimuksista japoikkeuksista teoria- ja ajokokeen vaatimiseen. Teo-riakoe suoritetaan Liikenteen turvallisuusviraston ky-symysaineistoa käyttäen. Liikenteen turvallisuusvi-rasto voi antaa tarkempia määräyksiä teoriakokeen,ajokokeen, käsittelykokeen ja ajonäytteen toteuttami-sesta.

53 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.54 §. Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset.

Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on,että:

1) tutkintoon tulevalla on tutkinnon luokkaa vas-taava ajokorttilupa; ja

2) tutkintoon tuleva täyttää säädetyn ikävaatimuk-sen;

3) lisäksi edellytetään, ettäa) tutkintoon tuleva on saanut tutkinnon luokkaa

vastaavan kuljettajaopetuksen, B-luokassa perusvai-heen opetuksen, tai hänellä on säädetty perustasonammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävänkuljettajaopetuksen tai hän täyttää voimassa olevaaajo-oikeutta, ajoharjoittelua tai ajokokemusta koske-van vaatimuksen; tai

b) hänellä on tai on aikaisemmin ollut vastaavanluokan ajokortti.

Edellä 1 momentin 1 kohdan ajokorttilupaa ei vaadi-ta, jos tutkintoon tulevalla on poliisin määräys uudenajokokeen suorittamiseksi. Henkilö saadaan 1 momen-tin 2 kohdasta poiketen ottaa teoriakokeeseen kuu-kautta ennen säädetyn ikävaatimuksen täyttymistä, joskuljettajantutkinnon suorittamiseksi ja kuljettajantut-kintotodistuksen antamiseksi vaaditaan myös 53 §:n1 momentissa tarkoitettu ajokoe.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia sään-nöksiä luokkakohtaisista kuljettajantutkintoon pääsynja siihen ilmoittautumisen vaatimuksista sekä ajo-oikeu-den voimassa pysyttämiseksi ja ulkomaisen ajokortinvaihtamiseksi suoritettavan kuljettajantutkinnon ja ajo-kokeen vaatimuksista.

Ks. VNA ajokorteista 11 ja 12 § sekä 4 luku, 5.5.2011/423.55 §. Kuljettajantutkintotodistus ja tutkinnossa hyl-

kääminen. Tämän lain mukaisesti suoritetusta hyväk-sytystä kuljettajantutkinnosta on annettava todistus.Kuljettajantutkintotodistus oikeuttaa kuljettamaansiinä mainittuun luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa Suo-messa yhden kuukauden ajan todistuksen antamises-ta. Todistusta ei kuitenkaan anneta, jos edellytyksetajokortin luovuttamiseen eivät täyty tai jos tutkinnonsuorittajalle annetaan ajokortti taikka väliaikainenajokortti.

Jos tutkintosuoritus hylätään, kuljettajantutkinnonvastaanottajan on palautettava tutkinnon suorittamis-ta yrittäneelle opetustodistus merkinnällä hylkäämi-sen syystä ja mahdollisesti tarvittavan lisäopetuksenmäärästä. Uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyk-senä on, että määrätty lisäopetus on saatu. Liikenne-ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa tar-kempia säännöksiä uuteen tutkintoon pääsemisenedellytyksistä.

56 §. Uuteen kuljettajantutkintoon määrääminen.Poliisi voi määrätä kuljettajan uuteen kuljettajantut-kintoon, jos hän moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljet-

Page 15: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Ajokorttilaki 13 Vi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

taessaan on toistuvasti syyllistynyt tieliikennelainsäännösten rikkomiseen ja tämän vuoksi tai muutoinon todennäköistä syytä epäillä, ettei hän ole säilyttä-nyt ajotaitoaan.

6 luku. Muut ajokortit ja ulkomailla annetut ajokortit

57 §. Ahvenanmaalla annettu ajokortti ja mopon ajo-lupa. Ahvenanmaan maakunnassa annettu ajokortti oi-keuttaa kuljettamaan sellaista moottorikäyttöistä ajo-neuvoa ja ajoneuvoyhdistelmää, jonka luokkaa vastaa-va tunnus sisältyy ajokorttiin. Ajo-oikeuden laajuudes-ta on muuten voimassa mitä 7 §:ssä säädetään.

Ajokortin uudistamisesta ja vaihtamisesta tässä lais-sa tarkoitettuun ajokorttiin sekä kuljettajien ajoter-veyden valvonnasta on voimassa, mitä tässä laissa sää-detään. AM-luokan ajokorttia vaihdettaessa ajokorttiannetaan ilman 6 §:n 2 momentin 2 kohdan a alakoh-dassa ja 7 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettujamerkintöjä.

Ahvenanmaan maakunnassa annettu mopon ajolu-pa on voimassa koko valtakunnan alueella.

58 §. Sotilasajoneuvon kuljettaminen. Moottorikäyt-töisiä sotilasajoneuvoja saa kuljettaa asianomaisenajoneuvotyypin kuljettamiseen vaadittavan kuljetta-jantutkinnon puolustusvoimissa suorittanut, jolla onpuolustusvoimien ajokortti tai tämän lain mukainenSuomessa ajamaan oikeuttava ajokortti, tilapäistä ajo-korttia lukuun ottamatta, ja sen lisäksi puolustusvoi-mien ajolupa. Puolustusministeriön asetuksella anne-taan tarkemmat säännökset sotilasajoneuvon kuljetta-misesta muun ajokortin kuin puolustusvoimien ajo-kortin perusteella. Pääesikunta voi lisäksi antaa tar-kempia määräyksiä ajoneuvolain (1090/2002) 1 §:n5 momentissa tarkoitettujen erikois- ja panssariajo-neuvojen kuljettamiseen vaadittavista luvista.

Mitä tässä laissa säädetään kuljettajantutkintojen jakuljettajaopetuksen harjoitteluvaiheen ja syventävänvaiheen opetuksen sisällöstä sekä kuljettajan tervey-dentilan vaatimuksista, sovelletaan myös puolustus-voimien ajokorttiin. Tarkemmat säännökset puolus-tusvoimien ajokortista ja ajoluvasta sekä niiden anta-misesta, poisottamisesta, peruuttamisesta ja palautta-misesta annetaan puolustusministeriön asetuksella.Puolustusministeriön asetuksella säädetään lisäksipuolustusvoimien liikenneopettaja- ja kuljettajakou-lutuksen sisällöstä, liikenneopettajan- ja kuljettajan-tutkinnoista ja ajolupakoulutuksesta sekä kuljettajan-tutkintoja vastaanottavan ajoneuvotarkastajan päte-vyysvaatimuksista.

58 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.Ks. AjoneuvoL 1 §, Vi 225; A puolustusvoimien ajokorteista

12.7.1993/667.59 §. Muussa EU- tai ETA-valtiossa annettu ajokort-

ti ja muu mopon ajolupa tai kuljetusoikeus. Muussa EU-tai ETA-valtiossa kuin Suomessa annettu ajokortti oi-keuttaa kuljettamaan sellaista moottorikäyttöistä ajo-neuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää, jonka luokkaa vas-taava yhdenmukaistettu luokkatunnus sisältyy ajo-korttiin ja jonka 5 §:n mukaisen ikävaatimuksen ajo-kortin haltija täyttää. Ajo-oikeuden laajuudesta onvoimassa, mitä 7 §:ssä säädetään, ja kuljettajan ajoter-veydentilan valvonnasta, mitä 20 ja 21 §:ssä sääde-tään. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee myösIslannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa annettuaväliaikaista ajokorttia.

Ajo-oikeutta ei ole, jos:1) ajokortin haltija on ajokiellossa Suomessa tai

jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa;2) ajokortti on vaihdettu suomalaiseen ajokorttiin

tai jonkin muun EU- tai ETA-valtion ajokorttiin;3) EU- tai ETA-valtiossa annetun ajokortin haltija

asuu vakinaisesti Suomessa ja ajokortti on siihen teh-dyn merkinnän mukaan vaihdettu uutta kuljettajan-tutkintoa suorittamatta sellaisessa valtiossa annetunajokortin perusteella, joka ei ole Suomessa voimassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun muun ajokortinkuin väliaikaisen ajokortin vaihtamiseen ja uudista-miseen sovelletaan ajokorttilupaa sekä ajokortin luo-vuttamista ja uudistamista koskevia säännöksiä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ajokortti väliaikaistaajokorttia lukuun ottamatta on kadonnut, anastettutai tuhoutunut, annetaan hakemuksesta Suomessa va-kinaisesti asuvalle tai täällä vähintään kuusi kuukaut-ta opiskelleelle haltijalle ajokorttilupaa koskevia sään-nöksiä noudattaen vastaava uusi ajokortti. Hakemuk-seen on liitettävä kirjallinen selvitys ajokortin katoa-misesta, anastamisesta tai tuhoutumisesta. Poliisin onilmoitettava ajokortin myöntäneelle viranomaiselleajokortin korvaamisesta suomalaisella ajokortilla. Josajokortti löytyy myöhemmin, se on luovutettava polii-sille kortin myöntäneelle viranomaiselle palauttamistavarten.

Mitä tässä pykälässä säädetään ajokortista, sovelle-taan myös muussa EU- tai ETA-valtiossa annetun mo-pon ajoluvan kelpoisuuteen lukuun ottamatta kuiten-kaan mopon ajokorttia. Kuljettajan on täytettävä tässälaissa säädetyt mopon kuljettamista koskevat ikävaati-mukset. Kevyen nelipyörän kuljettamiseksi vaaditaanAM-luokan tai sitä vastaava kevyen nelipyörän kuljet-tamiseen oikeuttava ajokortti. AM-luokan ajokorttiavaihdettaessa ajokortti annetaan ilman 6 §:n 2 momen-tin 2 kohdan a alakohdassa ja 7 §:n 2 momentin 1 koh-dassa tarkoitettuja merkintöjä. Valtioneuvoston ase-tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tässä mo-mentissa tarkoitetun mopon ajoluvan vaatimuksista.

60 §. Sopimusvaltiossa annettu ajokortti. Genevessävuonna 1949 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleis-sopimukseen (SopS 11/1959) tai Wienissä vuonna1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimuk-seen (SopS 30/1986) liittyneessä muussa kuin 59 §:ssätarkoitetussa valtiossa annettu ajokortti oikeuttaa kul-jettamaan Suomessa sellaista ajoneuvoa tai ajoneuvo-yhdistelmää, jonka sopimuksessa mainittua luokkaavastaava tunnus on ajokortissa, jos:

1) ajokortin haltijan vakinainen asuinpaikka ei ajo-korttia myönnettäessä ollut Suomessa;

2) ajokortti on sopimuksenmukainen kansallinentai kansainvälinen ajokortti tai, jos ajokortti ei ole so-pimusmallin mukainen, siitä käyvät ilmi vastaavat tie-dot latinalaisin kirjaimin taikka ajokortin mukana onvirallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös;

3) ajokortin mukana on kuvallinen henkilöllisyys-asiakirja, jos ajokortissa ei ole haltijan valokuvaa;

4) ajokortin haltija täyttää 5 §:n ikävaatimukset ja20 §:n terveydentilaa koskevat vaatimukset.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös Hong-kongissa, Macaossa tai Taiwanissa annettua alueen sään-töjen mukaista ajokorttia tai kansainvälistä ajokorttia.

Tässä pykälässä tarkoitettu ajokortti on Suomessavoimassa kaksi vuotta siitä, kun ajokortin haltija asettuumaahan vakinaisesti asumaan, jos ajokortti on voimassa

Page 16: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

14 AjokorttilakiVi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

eikä muuta syytä ajokortin kelpoisuuden lakkaamiseenaikaisemmin ole. Kuljettajan ajoterveydentilan valvon-nasta on voimassa mitä 20 ja 21 §:ssä säädetään. Ajo-korttia suomalaiseen ajokorttiin vaihdettaessa hakijallevoidaan luovuttaa B-luokan ja moottoripyörän luokkaavastaava ajokortti 24 §:n 2 momentin 6 kohdan mukai-sesti uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos:

1) ajokorttilupaa ajokortin vaihtamiseksi haetaanedellä mainitun kahden vuoden kuluessa ja kuitenkinennen ajokortin voimassaoloajan päättymistä;

2) hakija esittää tässä pykälässä tarkoitetun muunkuin kansainvälisen ajokortin ja ajokortin käännök-sen, jos sellainen 1 momentin mukaan vaaditaan;

3) hakija osoittaa kuljettaneensa autoa tai mootto-ripyörää Suomessa vähintään kuuden kuukauden ajanja hän täyttää tämän lain mukaisen vakinaista asuin-paikkaa koskevan vaatimuksen.

Tämän pykälän 3 momentissa tarkoitetun vaihtami-sen perusteella annettavaan ajokorttiin on tehtävämerkintä siitä valtiosta tai alueesta, jonka myöntämänajokortin perusteella se on annettu.

60 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.61 §. Muu ulkomainen ajokortti. Muut kuin 59 ja

60 §:ssä tarkoitetut ulkomaiset ajokortit eivät ole voi-massa Suomessa, ellei kansainvälisistä sopimuksistamuuta johdu.

Poliisi voi ulkoasiainministeriön antaman todistuk-sen mukaan myöntää hakemuksesta ajokorttiluvanulkomaista ajokorttia vastaavan ajokortin saamiseksiSuomessa ja luovuttaa ajokortin 24 §:n 2 momentin6 kohdan mukaisesti uutta kuljettajatutkintoa vaati-matta ulkovallan Suomessa toimivan diplomaattisenedustuston, lähetetyn konsulin johtaman konsulaatinsekä kansainvälisen järjestön Suomessa sijaitsevantoimipaikan henkilökuntaan kuuluvalle ulkomaalai-selle, joka on saapunut tätä tehtävää varten Suomeenja tällaisen henkilön perheenjäsenelle.

Edellä 2 momentin nojalla annettavaan ajokorttiinon tehtävä merkintä siitä valtiosta tai alueesta, jonkamyöntämän ajokortin perusteella suomalainen ajo-kortti on annettu.

62 §. Ulkomaisen ajokortin luovuttaminen poliisille.Jos suomalaisen ajokortin saajalla on ulkomailla an-nettu ajokortti, hänen on luovutettava se poliisille,kun suomalainen ajokortti luovutetaan.

Poliisin on palautettava EU- ja ETA-valtiossa annet-tu ajokortti ajokortin myöntäjälle ja samalla on ilmoi-tettava syy ajokortin palauttamiseen.

Muu ulkomainen ajokortti palautetaan pyynnöstähaltijalle hänen muuttaessaan maasta ja luovuttaessaanvastaavasti suomalaisen ajokortin poliisille. Valtioneu-voston asetuksella voidaan kuitenkin antaa säännöksetmuun ulkomaisen ajokortin palauttamisesta 2 momen-tin mukaisesti ajokortin myöntäjälle.

Ks. VNA ajokorteista 10 §, 5.5.2011/423.63 §. Tilapäinen ajokortti. Poliisi voi luovuttaa Suo-

messa ajamaan oikeuttavan tilapäisen ajokortin:1) 60 §:ssä tarkoitetussa sopimusvaltiossa annetun

kansallisen ajokortin haltijalle, jos kysymyksessä on:a) turvapaikan hakija, jonka oleskelulupa-asian kä-

sittely on kesken mainitun pykälän 3 momentissa sää-detyn määräajan umpeutuessa;

b) ajokortin aitouden, voimassaolon tai muun kel-poisuuden selvittäminen tai muu vastaava syy, jokaestää ajokortin käyttämisen;

2) 61 §:ssä tarkoitetun ajokortin haltijalle.

Ajokorttilupa tilapäisen ajokortin antamiseksi saa-daan myöntää 12 §:n 1 momentin 3 kohdassa sääde-tystä vakinaista asuinpaikkaa koskevasta vaatimuk-sesta poiketen ja ajokortti luovuttaa uutta kuljettajan-tutkintoa vaatimatta. Edellä 1 momentin 2 kohdassatarkoitetulle ajokortinhaltijalle voidaan myöntää ajo-korttilupa vain A1-, A2-, A- ja B-luokan tilapäisen ajo-kortin saamiseen, jos hakijalla on vastaavan luokanajokortti.

Tilapäinen ajokortti annetaan määräajaksi, enintäänyhdeksi vuodeksi, kuitenkin enintään niin pitkäksi ai-kaa kuin alkuperäinen ajokortti on voimassa. Edellä1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tilapäinen ajokorttivoidaan kuitenkin antaa pitemmäksi määräajaksi taisen voimassaoloa jatkaa edellyttäen, että alkuperäinenajokortti on voimassa. Alkuperäinen ajokortti on tila-päisen ajokortin luovuttamisen yhteydessä otettava po-liisin haltuun vain, jos se on tarpeen 1 momentin1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta syystä.

Tilapäinen ajokortti on pidettävä ajettaessa mukanayhdessä alkuperäisen ajokortin kanssa, jos tilapäisessäajokortissa ei ole merkintää alkuperäisen ajokortin ot-tamisesta poliisin haltuun.

7 luku. Ajokielto ja muut seuraamukset64 §. Ajokieltoon määrääminen. Tuomioistuimen on

määrättävä moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaajokieltoon, jos hänen todetaan syyllistyneen rikos-lain 23 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään liikenne-turvallisuuden vaarantamiseen, 3 §:ssä tarkoitettuunrattijuopumukseen tai 4 §:ssä tarkoitettuun törkeäänrattijuopumukseen taikka rikoslain 44 luvun 13 §:ssätarkoitettuun vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.Ajokielto voidaan jättää määräämättä, jos moottori-käyttöisen ajoneuvon kuljettajaa ei tuomita edellämainitusta teosta rangaistukseen.

Poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokiel-toon:

1) jos hän ei enää täytä 12 §:ssä säädettyjä ajokort-tiluvan myöntämisen edellytyksiä;

2) jos hän ei poliisin asettamassa määräajassa oletoimittanut vaadittua lääkärintodistusta tai 20 §:n3 momentissa tarkoitettua optikon antamaa todistustataikka suorittanut hyväksytysti uutta kuljettajantut-kintoa, ajokoetta tai ajonäytettä;

3) jos hän on moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljet-taessaan syyllistynyt rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoi-tettuun liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, jokaosoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvalli-suutta kohtaan;

4) jos hän on syyllistynyt rikoslain 23 luvun 10 §:ssätarkoitettuun kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta;tai

5) jos hänet on ulkomailla tuomittu liikennejuopu-muksesta moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tai hän onsiellä syyllistynyt tällaiseen tekoon.

Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna tekonaon pidettävä myös sitä, että kuljettaja on käsittelemäl-lä tai ulkoisella apuvälineellä häirinnyt tieliikenteensosiaalilainsäädännön noudattamisen valvontaan tar-koitettua laitetta siten, että se tuottaa virheellistä tie-toa hänen ajo- ja lepoajoistaan.

64 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.65 §. Ajokieltoon määrääminen toistuvien rikkomus-

ten perusteella. Poliisin on määrättävä ajo-oikeudenhaltija ajokieltoon, jos ajo-oikeudenhaltija on vähin-

Page 17: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Ajokorttilaki 15 Vi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

tään neljästi kahden vuoden tai kolmesti vuoden ku-luessa syyllistynyt moottorikäyttöistä ajoneuvoa kul-jettaessaan:

1) tieliikennelain 103 §:ssä tarkoitettuun liikenne-rikkomukseen, lukuun ottamatta muita rikesakollarangaistavia tekoja kuin:

a) tieliikennelain 24a §:n 2 momentissa tarkoitet-tua matkapuhelimen kiellettyä käyttöä ajon aikana;

b) tieliikennelain 25 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoi-tettua nopeusrajoituksen rikkomista moottorikäyttöi-sellä ajoneuvolla;

2) tieliikennelain 105a §:ssä tarkoitettuun tieliiken-teen sosiaalilainsäädännön rikkomiseen;

3) rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun liiken-neturvallisuuden vaarantamiseen tai 11 §:ssä tarkoi-tettuun liikennepakoon tieliikenteessä;

4) ajoneuvolain 96 §:n 1 momentissa tarkoitettuunajoneuvorikkomukseen;

5) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipä-tevyydestä annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuun kuljet-tajan ammattipätevyyssäännösten rikkomiseen;

6) liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kiel-tämisestä annetun lain (546/1998) 3 §:n 1 kohdassatarkoitettuun paljastinlaiterikkomukseen;

7) vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain(719/1994) 19 §:n 3 momentissa tarkoitettuun vaaral-listen aineiden kuljetusrikkomukseen.

Ajo-oikeuden haltija on kuitenkin 1 momentistapoiketen määrättävä ajokieltoon, jos hän lyhytaikai-sen ajo-oikeuden saamista seuraavan kahden vuodenaikana syyllistyy kolmasti, tai tänä aikana kahdesti yh-den vuoden sisällä, 1 momentin 1–7 kohdassa tarkoi-tettuun tekoon. Sama koskee moottoripyörän ajo-oikeuden haltijaa, jolla ei ole auton ajo-oikeutta, kah-den vuoden ajan moottoripyörän ajo-oikeuden saami-sesta.

Ajokielto on määrättävä pantavaksi täytäntöön vä-littömästi, kun päätös ajokiellosta on tehty.

Liikenteen turvallisuusvirasto lähettää ajo-oikeudenhaltijalle ajoneuvoliikennerekisterin tietojen perusteel-la muistutuksen tässä pykälässä tarkoitetun ajokiellonmääräämisperusteista. Muistutus lähetetään siinä vai-heessa, kun seuraava 1 momentissa tarkoitettu tekojohtaa poliisin ajokieltoharkintaan.

65 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.66 §. Ajokiellon kesto. Rattijuopumukseen tai vaa-

rallisten aineiden kuljetusrikokseen syyllistynyt kul-jettaja määrätään ajokieltoon vähintään yhdeksi kuu-kaudeksi ja törkeään liikenneturvallisuuden vaaranta-miseen tai törkeään rattijuopumukseen syyllistynytvähintään kolmeksi kuukaudeksi. Uusintarikoksistaajokiellon kestoksi määrätään:

1) vähintään kuusi kuukautta, jos kuljettaja on vii-den vuoden aikana syyllistynyt:

a) kahdesti rattijuopumukseen tai vaarallisten ai-neiden kuljetusrikokseen;

b) rattijuopumukseen ja vaarallisten aineiden kul-jetusrikokseen; tai

c) rattijuopumukseen tai vaarallisten aineidenkuljetusrikokseen ja lisäksi törkeään rattijuopumuk-seen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantami-seen;

2) vähintään yksi vuosi, jos kuljettaja on viidenvuoden aikana syyllistynyt kahdesti tekoon, joka täyt-tää törkeän rattijuopumuksen tai törkeän liikennetur-vallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön.

Ajokielto on voimassa enintään viisi vuotta. Tuomio-istuimen päätöksessä on mainittava ajokiellon viimeinenvoimassaolopäivä. Tuomioistuimen päätös pannaan täy-täntöön valituksesta huolimatta.

Edellä 64 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoite-tuissa tapauksissa ajokielto määrätään olemaan voi-massa toistaiseksi ja 3–5 kohdassa ja 65 §:ssä tarkoite-tuissa tapauksissa vähintään yksi ja enintään kuusikuukautta.

Ajokiellon kestosta määrättäessä otetaan huomioonne vaikutukset, jotka toimenpiteellä on ajokieltoonmäärättävän toimeentuloon ja välttämättömään liik-kumiseen.

Ajokiellon kestosta määrättäessä on vähennyksenäotettava huomioon aika, jonka kuljettaja on ajokiel-toon johtaneen teon vuoksi ollut ilman ajo-oikeutta,taikka katsottava ajokielto väliaikaisen ajokiellon pi-tuuden vuoksi kokonaan kärsityksi.

66 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.67 §. Ehdollinen ajokielto. Tuomioistuin voi, jollei

yleinen etu muuta vaadi, määrätä ajokiellon ehdollise-na, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle amma-tin takia välttämätön tai jos siihen on muu erityisenpainava syy eikä teosta ole aiheutunut vaaraa toistenturvallisuudelle. Ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellonaikana taikka 2 momentissa tarkoitettuna koetusaika-na tehdystä teosta ei voida määrätä ajokieltoa ehdolli-sena.

Ajokielto on ehdollinen tuomioistuimen asettamanmääräajan (koetusaika), jonka pituus on vähintäänvuosi ja enintään kolme vuotta. Koetusaika alkaa eh-dollisen ajokiellon sisältävän päätöksen julistamises-ta tai antamisesta. Tuomioistuimen päätöksessä onmäärättävä ehdollisen ajokiellon koetusajan päätty-mispäivä.

67 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.68 §. Ehdollisen ajokiellon täytäntöönpano. Tuomiois-

tuimen on määrättävä ehdollisena määrätty ajokieltopantavaksi täytäntöön, jos ajokieltoon määrätty syyllis-tyy koetusaikana 64 §:n 1 momentissa tarkoitettuun te-koon. Ehdollisena määrätty ajokielto voidaan kuitenkinjättää määräämättä täytäntöön pantavaksi, jos kuljetta-jaa ei tuomita 64 §:n 1 momentin tarkoittamasta teostarangaistukseen. Määrättäessä ehdollinen ajokielto täy-täntöön pantavaksi ajokiellon viimeinen voimassaolo-päivä on ajokielloista pisimpään voimassa olevan ajo-kiellon viimeinen voimassaolopäivä. Tuomioistuimenpäätös pannaan täytäntöön valituksesta huolimatta.

Tuomioistuimen päätöksessä on mainittava ne sei-kat, joiden nojalla ehdollisena määrätty ajokielto mää-rätään pantavaksi täytäntöön. Jollei ehdollisena mää-rättyä ajokieltoa ole yhden vuoden kuluessa koetus-ajan päättymisestä määrätty pantavaksi täytäntöön, seon rauennut.

68 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.69 §. Valvottu ajo-oikeus. Tuomioistuimen on mää-

rättävä rikoslain 23 luvun 3 §:n 1 momentissa tai 4 §:n1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun rattijuopumukseensyyllistyneelle alkolukolla valvotusta ajo-oikeudestaannetussa laissa tarkoitettu valvottu ajo-oikeus, josajokieltoon määrättävä sitä pyytää. Ajokielto on mää-rättävä ehdollisena. Valvotun ajo-oikeuden aikanatehdystä teosta ei kuitenkaan voida määrätä uutta val-vottua ajo-oikeutta. Väliaikainen ajokielto päättyy javalvottu ajo-oikeus alkaa, kun rattijuopumukseensyyllistyneelle luovutetaan viimeksi mainitussa laissa

Page 18: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

16 AjokorttilakiVi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

tarkoitettu alkolukkoajokortti. Valvottu ajo-oikeuspäättyy ehdollisen ajokiellon koetusajan päättymis-päivänä.

Tuomioistuimen on peruutettava valvottu ajo-oikeus ja määrättävä ehdollinen ajokielto pantavaksitäytäntöön, jos valvottava koetusaikana:

1) peruuttaa valvontaa koskevan pyyntönsä; taikka2) ilman hyväksyttävää syytä rikkoo valvottuun

ajo-oikeuteen sisältyvää rajoitusta tai laiminlyö val-vottuun ajo-oikeuteen kuuluvan velvollisuuden taik-ka saattaa tai yrittää saattaa alkolukon toimintakyvyt-tömäksi.

Jos ajokieltoon määrättävä on asetettu väliaikaiseenajokieltoon 70 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla en-nen tuomioistuimen päätöstä ajokiellosta ja hän edel-leen pyytää valvotun ajo-oikeuden määräämistä, tuo-mioistuimen on rattijuopumusasian käsittelyn yhtey-dessä ratkaistava, onko teolle tai laiminlyönnille olluthyväksyttävä syy.

Valvotusta ajo-oikeudesta on muutoin voimassa,mitä 66 §:n 4 momentissa sekä 67 ja 68 §:ssä sääde-tään ehdollisesta ajokiellosta ja sen täytäntöönpanos-ta, lukuun ottamatta 67 §:n 1 momentissa säädettyjäehdollisen ajokiellon harkinnanvaraisia edellytyksiä.

69 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.Ks. RL 23:3 ja 23:4, Ri 101; L alkolukolla valvotusta ajo-oikeu-

desta, Vi 212.70 §. Väliaikaiseen ajokieltoon määrääminen. Polii-

simies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseenajokieltoon ja ottaa ajokortin tai, jos ajokorttia ei olevielä luovutettu, kuljettajantutkintotodistuksen hal-tuunsa:

1) jos on todennäköisiä syitä epäillä ajo-oikeudenhaltijan syyllistyneen rikoslain 23 luvun 3 §:n 1 mo-mentissa tai 4 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumus-rikokseen taikka rikoslain 44 luvun 13 §:ssä tarkoitet-tuun vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen;

2) jos on syytä epäillä ajo-oikeuden haltijan syyllis-tyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantami-seen tai rikoslain 23 luvun 3 §:n 2 tai 3 momentissatarkoitettuun rattijuopumusrikokseen;

3) jos on todennäköistä, että edellytykset ajokiel-lon määräämiselle tämän lain 64 §:n 2 momentin 3–5 kohdan tai 65 §:n nojalla ovat olemassa;

4) jos on ilmeistä, että ajo-oikeuden haltijan ajoky-ky on sairauden tai vian vuoksi tai muusta syystä siinämäärin heikentynyt, että siitä aiheutuu ajon jatkuessaolennaista vaaraa muulle liikenteelle, eikä terveyden-tilan selvittämistä 20 §:n 2 momentin mukaisesti voi-da tästä syystä pitää yksinään riittävänä;

5) 69 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun pyyn-nön peruuttamisen vuoksi; taikka

6) jos on syytä epäillä ajo-oikeuden haltijaa 69 §:n2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta teosta.

Rajavartiomies voi rajavalvontaa suorittaessaan jamuun virkatehtävänsä yhteydessä määrätä ajo-oikeu-den haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokor-tin haltuunsa:

1) jos on todennäköisiä syitä epäillä ajo-oikeudenhaltijan syyllistyneen rikoslain 23 luvun 3 §:n 1 mo-mentissa tai 4 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumus-rikokseen;

2) jos on syytä epäillä ajo-oikeuden haltijan syyllis-tyneen rikoslain 23 luvun 3 §:n 2 tai 3 momentissatarkoitettuun rattijuopumusrikokseen.

70 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.

71 §. Ajokieltoasian siirtäminen Rajavartiolaitoksel-ta poliisille. Rajavartiolaitoksen on siirrettävä väliai-kaisen ajokiellon määräämistä koskeva asia ajokiellonmääräämisen jälkeen viipymättä poliisin käsiteltäväk-si. Rajavartiomiehen määräämästä väliaikaisesta ajo-kiellosta on muutoin voimassa, mitä poliisin määrää-mästä väliaikaisesta ajokiellosta säädetään.

71 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.72 §. Väliaikaisen ajokiellon kesto. Edellä 70 §:n

1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vä-liaikainen ajokielto jatkuu, kunnes tuomioistuin päät-tää ajokiellosta. Edellä 70 §:n 1 momentin 2 kohdassatarkoitetussa tapauksessa poliisin on viipymättä pää-tettävä, pidetäänkö väliaikainen ajokielto voimassa.Jos on todennäköistä, että väliaikaiseen ajokieltoonmäärätty on syyllistynyt 70 §:n 1 momentin 2 kohdas-sa tarkoitettuun tekoon, väliaikainen ajokielto on pi-dettävä voimassa, kunnes tuomioistuin päättää ajo-kiellosta.

Jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että tuomio-istuin määrää ajokiellon ehdollisena, poliisi voi mää-rätä väliaikaisen ajokiellon päättymään tai, jos alkolu-kolla valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa sää-detyt edellytykset täyttyvät, määrätä valvotun ajo-oikeuden jo ennen kuin tuomioistuin päättää ajokiel-losta.

Edellä 70 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoite-tuissa tapauksissa väliaikaiseen ajokieltoon määrän-neen poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava toimen-piteestä ajokiellosta päättävälle poliisille. Tämän onviipymättä 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa pää-tettävä ajokiellosta tai 4 kohdassa tarkoitetussa tapauk-sessa väliaikaisen ajokiellon pitämisestä voimassa.

Poliisin on viipymättä palautettava ajokortti, tai josasianomaiselle ei ole vielä luovutettu ajokorttia tai sitäei ole saatu poliisin haltuun, annettava uusi ajokorttija ilmoitettava ajo-oikeuden jatkumisesta ajo-oikeu-den haltijalle, jos:

1) 70 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetus-ta teosta ei nosteta syytettä tai syyte hylätään tai jos te-osta määrätään ajokielto ehdollisena;

2) 70 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa ta-pauksissa ajokieltoa ei määrätä; tai

3) 70 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa ta-pauksissa väliaikaista ajokieltoa ei pidetä voimassa.

Edellä 70 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoite-tuissa tapauksissa väliaikainen ajokielto jatkuu, kun-nes tuomioistuin päättää alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa tarkoitetusta valvotustaajo-oikeudesta.

72 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.73 §. Varoitus. Poliisi voi 64 §:n 2 momentin 4 ja

5 kohdassa ja 65 §:ssä tarkoitetuista teoista antaa ajo-kieltoon määräämisen sijaan varoituksen, jos ajo-oikeus on ajo-oikeuden haltijalle toimeentulon tailiikkumistarpeen vuoksi välttämätön eikä tekojen olekatsottava osoittavan piittaamattomuutta tieliiken-nettä koskevista säännöksistä tai hänelle niiden rik-komisesta tuomituista tai määrätyistä seuraamuk-sista.

Se, joka yhden vuoden kuluessa varoituksen saami-sesta syyllistyy yhteenkin 1 momentissa tarkoitettuuntekoon, on määrättävä ajokieltoon. Tekoon syyllisty-neelle voidaan kuitenkin ajokieltoon määräämisen si-jaan antaa uusi varoitus rikkomuksen vähäisyyden pe-rusteella. Uuteen edellä mainittuun tekoon syyllisty-

Page 19: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Ajokorttilaki 17 Vi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

minen yhden vuoden sisällä toisen varoituksen anta-misesta johtaa ajokieltoon.

Poliisi voi 64 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoite-tusta rikoksesta antaa tämän pykälän 1 momentissatarkoitetulle ajo-oikeuden haltijalle ajokiellon sijaanvaroituksen, jos siihen on erityisen painavia syitä. Josajo-oikeuden haltija kahden vuoden sisällä varoituk-sen antamisesta syyllistyy uuteen mainitussa kohdas-sa tarkoitettuun rikokseen, hänet on sen perusteellamäärättävä ajokieltoon.

73 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.74 §. Toimivaltainen poliisiyksikkö. Tässä laissa tar-

koitetut poliisin tehtävät hoitaa Poliisihallituksen mää-räämä poliisin yksikkö.

75 §. Ajokortin luovuttamisvelvollisuus. Sen, joka onmäärätty ajokieltoon tai jonka ajo-oikeus on rauennut,on heti luovutettava ajokorttinsa poliisille.

75 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.76 §. Ajo-oikeuden raukeaminen. Jos ajokielto on

määrätty olemaan voimassa toistaiseksi, ajo-oikeusraukeaa viiden vuoden kuluttua päätöksen antamises-ta, jollei ajokieltoon määrätylle sitä ennen ole hake-muksesta palautettu ajokorttia. Poliisi voi määrätäajo-oikeuden raukeamaan myös, jos sen haltija sitäitse pyytää.

76 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.

8 luku. Autokoulutoiminta ja liikenneopettajalupa

77 §. Autokoululupa. Autokoulun pitämiseen vaa-ditaan autokoululupa.

Autokoululupa myönnetään hakijalle:1) jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytyk-

set toiminnan harjoittamiseen;2) joka ei ole konkurssissa ja, jos hakija on luon-

nollinen henkilö, joka on täysi-ikäinen ja jonka toi-mintakelpoisuutta ei ole rajoitettu;

3) jolla on säädetyt vaatimukset täyttävä opetustoi-minnasta vastaava johtaja ja opetushenkilöstö sekä käy-tettävissään tarvittavat opetustilat, -materiaali ja -väli-neet.

Hakijalla ei katsota olevan riittäviä taloudellisiaedellytyksiä toiminnan harjoittamiseen ainakaan, joshakijalla on maksukykyynsä nähden vähäistä suurem-pia velkoja ulosotossa.

Autokoululupa myönnetään ryhmään 1 tai 2 taikkamolempiin ryhmiin kuuluvien luokkien koulutuk-seen. Ryhmän 1 autokoululupa voidaan rajoittaa vain2- tai 3-pyöräisellä mopolla annettavaan opetukseen.

77 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.78 §. Opetustoiminnasta vastaava johtaja. Autokou-

lussa on oltava opetustoiminnasta vastaava johtaja,joka ohjaa ja kehittää koulussa annettavaa opetustasekä vastaa opetuksen sisällöstä ja opetustoiminnanhoitamisesta säännösten ja lupaehtojen mukaisesti.

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy opetustoi-minnasta vastaavaksi johtajaksi henkilön:

1) jolla on liikenneopettajalupa ja:a) kelpoisuus B-luokan ajo-opetukseen ja vähin-

tään yhden vuoden kokemus ajo-opetuksessa tähänluokkaan kuuluvalla ajoneuvolla, jos autokoululla onlupa ryhmään 1 kuuluvien luokkien koulutukseen;

b) A-luokan ajokortti ja vähintään yhden vuodenkokemus moottoripyörän ajo-opetuksessa, jos kou-lussa annetaan opetusta vain moottoripyörän ajokor-tin suorittamiseksi;

c) kelpoisuus C-luokan ajo-opetukseen ja vähin-tään yhden vuoden kokemus ryhmään 2 kuuluvan luo-kan ajo-opetuksessa autokoulussa tai ammatillisessakoulutuksessa ajokorttia varten annettavassa kuljetta-jaopetuksessa, jos autokoululla on lupa ryhmään 2kuuluvien luokkien koulutukseen;

2) joka on suorittanut vastaavan johtajan opinnot;3) jota ei törkeisiin tai toistuviin liikennerikoksiin

taikka muihin rikoksiin syyllistymisen perusteella taimuuten henkilönä ole katsottava ilmeisen sopimatto-maksi toimimaan tehtävässä;

4) jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.Jos autokoululupa myönnetään yksinomaan 2- tai

3-pyöräisen mopon ajokorttia varten annettavaanopetukseen, opetustoiminnasta vastaavaksi johtajaksihyväksytään 1 momentin 1 ja 2 kohdasta poiketenmyös se, jolla on liikenneopettajalupa ja vähintään yh-den vuoden kokemus moottoripyörän ajokorttia var-ten annettavassa ajo-opetuksessa.

Opetustoiminnasta vastaavaa johtajaa ei pidetä teh-täväänsä sopivana, jos:

1) hän on viiden viimeksi kuluneen vuoden aikanasyyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopu-mukseen, törkeään liikenteen vaarantamiseen taikkaosoittanut vakavaa piittaamattomuutta liikenneturval-lisuudesta tai hän on ollut kohdassa tarkoitetusta syys-tä ajokiellossa;

2) hänet on viimeksi kuluneiden kahden vuodenaikana muuten määrätty ajokieltoon toistuvista lii-kennerikoksista;

3) hänet on tuomittu sakkorangaistukseen vähin-tään kolmasti viimeksi kuluneen vuoden aikana lii-kenne- tai ajoneuvoturvallisuutta, työ- tai palkkasuh-detta, kirjanpitoa, ympäristönsuojelua tai muiden am-matillista vastuuta koskevien säännösten rikkomises-ta ja teot osoittavat hänen olevan ilmeisen sopimatontoimimaan opetustoiminnasta vastaavana johtajana.

78 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.79 §. Autokoululuvan hakeminen. Autokoululupaa

haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta. Hakijan on:1) ilmoitettava autokoulun päätoimipaikan sijain-

tikunta;2) ilmoitettava ryhmä, johon kuuluvien luokkien

opetukseen autokoululupaa haetaan;3) ilmoitettava toiminimi, jolla toimintaa harjoite-

taan;4) nimettävä opetustoiminnasta vastaava johtaja ja

esitettävä selvitys tämän kelpoisuudesta;5) toimitettava lisäksi muut lupaviranomaisen pyy-

tämät tiedot, jotka tarvitaan hakemuksen käsittelemi-seksi.

79 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.80 §. Autokoululuvan myöntäminen. Autokoululupa

myönnetään olemaan voimassa toistaiseksi, ja se oi-keuttaa autokoulun pitämiseen koko maassa.

Lupaan voidaan liittää toiminnan luonne ja laajuushuomioon ottaen toiminnan ja sen valvonnan kannaltatarpeellisia opetuksen käytännön järjestämiseen, ope-tustiloihin, kalustoon ja -välineisiin sekä oppilasryh-mäkokoon liittyviä täydentäviä ehtoja ja rajoituksia.

80 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.81 §. Toimintaa koskevat ilmoitukset. Jos autokou-

lun opetustoiminnasta vastaava johtaja vaihtuu, lu-vanhaltijan on viipymättä ilmoitettava uusi opetustoi-minnasta vastaava johtaja lupaviranomaisen hyväk-syttäväksi.

Page 20: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

18 AjokorttilakiVi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

Jos autokoulun opetustoiminnasta vastaava johtajaon kuollut taikka äkillisen vakavan sairauden, tapa-turman, irtisanoutumisen tai muun ennalta arvaamat-toman tapahtuman vuoksi kykenemätön hoitamaantehtäväänsä ja tehtävään ei ole heti esitettävissä henki-löä, joka täyttää 78 §:n 2 momentin 2 kohdan vaati-muksen vastaavan johtajan opinnoista, opetustoimin-nasta vastaavana johtajana voidaan hyväksyä enintäänkahden vuoden ajan toimimaan henkilö, joka ei täytämainittua vaatimusta. Opetustoiminnasta vastaavanjohtajan tehtävän hoidon keskeytymisestä on viipy-mättä ilmoitettava ja esitettävä samalla väliaikainenjohtaja lupaviranomaisen hyväksyttäväksi.

Jos autokoulun toiminta lakkaa, luvanhaltijan on il-moitettava siitä lupaviranomaiselle.

Tässä pykälässä tarkoitetut ilmoitukset tehdäänLiikenteen turvallisuusvirastolle. Tieto hyväksytyis-tä muutoksista merkitään ajoneuvoliikennerekiste-riin. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-kempia säännöksiä ilmoituksen tekemisestä.

81 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.Ks. VNA ajokorteista 34 §, 5.5.2011/423.82 §. Autokoulun valvonta. Liikenteen turvallisuus-

virasto vastaa autokoulujen ja opetuslupaopetuksenvalvonnasta.

Liikenteen turvallisuusviraston lisäksi valvojina toi-mivat myös kuljettajantutkinnon vastaanottajat, joi-den on välittömästi ilmoitettava valvonnan yhteydessähavaituista puutteista ja laiminlyönneistä Liikenteenturvallisuusvirastolle.

82 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.83 §. Varoituksen antaminen ja autokoululuvan pe-

ruuttaminen. Autokoululuvan haltijalle voidaan antaakirjallinen varoitus, jos:

1) luvanhaltija ei enää täytä autokoululuvan saami-sen edellytyksiä;

2) autokoulun opetustoiminnasta vastaavaa johta-jaa koskevia säännöksiä ei noudateta;

3) autokoulun pitämistä koskevia muita säännök-siä, määräyksiä tai lupaehtoja ei noudateta;

4) opetusta ei hoideta asianmukaisesti.Autokoululuvan haltijalle voidaan asettaa kohtuulli-

nen määräaika korjata 1 momentissa tarkoitettu puutetai laiminlyönti.

Jos rikkomus tai laiminlyönti on vakava tai olennai-nen ja jos luvanhaltijalle annetut huomautukset taivaroitukset eivät ole johtaneet puutteiden korjaami-seen, lupa peruutetaan. Lupa peruutetaan myös, josluvanhaltija sitä pyytää.

83 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.84 §. Autokoulun opetushenkilöstö. Muussa kuin

mopon ajokorttia varten annettavassa kuljettajaope-tuksessa toimivalla opettajalla on oltava liikenneopet-tajalupa ja ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvonajo-oikeus. Mopo-opetuksessa ajo-opettajalla hyväk-sytään myös 40 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-tu opetuslupaopettajan kelpoisuus. Muulla kuin ajo-opetusta antavalla opettajalla voi kuitenkin liikenne-opettajaluvan sijaan olla paikallisen kuljettajantutkin-non vastaanottajan ennen opetustoimintaan ryhty-mistä hyväksymä opetusalan koulutus ja käytännönkokemus.

Liikenneopettajia kouluttavassa laitoksessa opiske-leva saa osana liikenneopettajan erikoisammattitut-kintoon valmistavaa koulutusta toimia opetusharjoit-telukouluksi hyväksytyssä autokoulussa opettajana il-

man liikenneopettajalupaa, jos hänellä on opetushar-joittelulupa.

Autokoulussa on pidettävä ajantasaista luetteloa,josta käyvät ilmi autokoulun opetustoiminnasta vas-taava johtaja ja muut opettajat sekä näiden kelpoisuusopetukseen.

84 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.85 §. Autokoulun opetustila sekä opetusmateriaali ja

-välineet. Teoriaopetus on annettava autokoulun ope-tustilassa, joka on kuljettajantutkinnon vastaanotta-jan hyväksyttävä ennen tilan käyttöönottoa. Ryhmään2 kuuluvien luokkien opetusta annettaessa vaatimushyväksymisestä koskee vain päätoimipaikan opetusti-laa. Autokoulun opetustilan ja muun opetukseen käy-tettävän tilan on oltava huonetila, joka soveltuu an-nettavaan opetukseen. Autokoulut voivat järjestää yh-dessä muuta kuin B-luokan opetusta tämän momentinmukaisessa tilassa. Valtioneuvoston asetuksella voi-daan antaa tarkempia säännöksiä opetustilan ja auto-koulujen yhdessä järjestämän opetuksen vaatimuksis-ta sekä muista opetusjärjestelyistä.

Opetuksessa käytettävän opetusmateriaalin on vas-tattava hyväksyttyä opetussuunnitelmaa. Ajo-opetuk-seen käytettävien kouluajoneuvojen ja muiden ajo-opetuksessa käytettävien opetusvälineiden on vastat-tava opetuksen luokkaa ja oltava asianmukaisesti hy-väksytyt. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-kemmat säännökset kouluajoneuvojen ja muiden ajo-opetukseen käytettävien opetusvälineiden vaatimuk-sista.

85 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.Ks. VNA ajokorteista 23–26 §, 5.5.2011/423.86 §. Autokoulun oppilaasta tehtävät ilmoitukset ja

oppilaskirjanpito. Autokoulun on pidettävä kirjaa op-pilaistaan ja antamastaan opetuksesta sekä tehtävä op-pilaita koskevat ilmoitukset autokoulua valvovallekuljettajantutkinnon vastaanottajalle. Liikenteen tur-vallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä oppi-laasta tehtävistä ilmoituksista ja oppilaskirjanpidosta.

86 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.87 §. Autokoululuvan haltijan konkurssi. Jos auto-

koululuvan haltija joutuu konkurssiin, konkurssipe-sällä on oikeus jatkaa entisen luvan nojalla autokoulunpitämistä enintään yhden vuoden ajan konkurssiinasettamisesta. Konkurssipesän on viipymättä ilmoitet-tava lupaviranomaiselle, käyttääkö se oikeutta hyväk-seen. Opetustoiminnasta vastaavan johtajan tehtävistävastaavat konkurssipesää hoitavat. Tehtäviä hoitavanon täytettävä opetustoiminnasta vastaavan johtajankelpoisuusvaatimukset 78 §:n 1 momentin 2 kohtaalukuun ottamatta.

87 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.88 §. Liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyk-

set. Liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytykse-nä B-luokan kuljettajaopetukseen on, että:

1) hakija on täyttänyt 23 vuotta;2) hakija on suorittanut liikenneopettajan erikois-

ammattitutkinnon ja siihen liittyvän 84 §:n 2 momen-tissa tarkoitetun opetusharjoittelun;

3) hakijalla on B-luokan ajokortti, joka on ollut hä-nellä vähintään kolme vuotta;

4) hakija täyttää ryhmän 2 ajokortin terveysvaati-mukset;

5) hakijaa ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensaperusteella ole pidettävä liikenneopettajaksi sopimat-tomana.

Page 21: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Ajokorttilaki 19 Vi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

Oikeus B-luokan kuljettajaopetuksen antamiseensisältää myös oikeuden kuljettajaopetuksen antami-seen mopon ajokorttia varten. Edellytyksenä muidenluokkien kuljettajaopetuksen antamiseen on 1 mo-mentissa säädetyn lisäksi, että:

1) kuljettajaopetuksen antamiseksi moottoripyöränajokorttia varten hakija osoittaa suorittaneensa 1 mo-mentin 2 kohdassa tarkoitetun tutkinnon perusteidenmoottoripyöräopetusta koskevan osan ja hakijalla onmainitun momentin 3 kohdassa säädetyn ajokortin li-säksi moottoripyörän ajokortti, jossa kuljetettavanmoottoripyörän tehoa ei ole rajoitettu ja joka on olluthänellä vähintään kolme vuotta;

2) ryhmään 2 kuuluvien luokkien kuljettajaope-tuksen antamiseksi hakija osoittaa suorittaneensa1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tutkinnon perus-teiden kuorma- ja linja-auton kuljettajien opetusta au-tokoulussa tai II-asteen ammatillisen koulutuksenopettajana toimimista koskevan osan ja hakijalla onopetuksen luokkaa vastaava ajokortti, joka on olluthakijalla vähintään kolme vuotta.

Hakijaa ei ole pidettävä henkilökohtaisten ominai-suuksiensa takia sopivana liikenneopettajaksi 1 mo-mentin 5 kohdan mukaisesti, jos:

1) hakija on viimeksi kuluneen viiden vuoden aika-na syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuo-pumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaaranta-miseen tai sellaiseen rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoi-tettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamatto-muutta liikenneturvallisuutta kohtaan, tai on tänä ai-kana ollut mainittujen tekojen johdosta ajokiellossa;

2) hakija on viimeksi kuluneen vuoden aikana muu-ten määrätty ajokieltoon tai hän on ollut ajokiellossamuihin liikennerikoksiin syyllistymisen perusteella;

3) hakija on viimeksi kuluneen viiden vuoden ai-kana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaantai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan ri-kokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaanrikokseen ja teko osoittaa hakijan olevan ilmeisen so-pimaton toimimaan liikenneopettajana;

4) hakija on poliisin pitämästä rekisteristä ilmene-vien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoit-tanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisiltaominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan lii-kenneopettajana.

Liikenneopettajalupaa haetaan poliisilta. Hakemuk-seen on liitettävä kopio 1 momentin 2 kohdassa tar-koitetusta tutkintotodistuksesta ja tarvittaessa lisäksi2 momentissa tarkoitettu selvitys sekä lääkärintodis-tus, jos hakijalla ei ole ryhmän 2 luokkaa vastaavaaajokorttia.

88 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.89 §. Liikenneopettajaluvan myöntäminen. Liiken-

neopettajaluvan myöntää poliisi. Lupa myönnetäänolemaan voimassa siihen saakka, kun sen haltija täyt-tää 70 vuotta. Tämän jälkeen lupa on uusittava viidenvuoden välein.

Liikenneopettajalupa annetaan Liikenteen turvalli-suusviraston lomakkeella, ja sen luovuttaa poliisi. Lii-kenneopettajaluvan kaksoiskappale annetaan noudat-taen ajokortin kaksoiskappaletta koskevia säännöksiä.

Luvan mukana pitämisestä säädetään 32 §:ssä.89 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.90 §. Liikenneopettajaluvan peruuttaminen ja varoi-

tuksen antaminen. Liikenneopettajalupa on peruutet-tava:

1) määräajaksi, jos luvan haltija ei enää täytä 88 §:n1 momentin 5 kohdan edellytyksiä;

2) toistaiseksi, jos luvan haltija ei enää täytä 88 §:n1 momentin 4 kohdan edellytyksiä tai hänet määrä-tään ajokieltoon toistaiseksi;

3) väliaikaisesti, jos luvan haltija määrätään väliai-kaiseen ajokieltoon;

4) kokonaan, jos luvan haltija sitä pyytää.Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapa-

uksessa lupa peruutetaan vähintään kolmeksi kuu-kaudeksi ja enintään viideksi vuodeksi. Jos kysymyk-sessä on 88 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettuteko, ei kuitenkaan rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoi-tettu teko, tai 3 kohdassa tarkoitettu teko, lupa peruu-tetaan kuitenkin vähintään kuudeksi kuukaudeksi.

Peruuttamisen pituutta määrättäessä otetaan huo-mioon erityisesti peruuttamisen perusteena olevan te-on tai tekojen vakavuus ja teko-olosuhteet. Jos se onperustellusta syystä tarpeen seuraamuksen kohtuullis-tamiseksi, lupa voidaan kuitenkin peruuttaa lyhyem-mäksikin ajaksi, kuitenkin aina vähintään ajokiellonajaksi, taikka 88 §:n 3 momentin 4 kohdan tapauksessaluvan peruuttamisen sijaan antaa luvan haltijalle varoi-tus. Jos ajoluvan haltijalle annetaan ajokiellon sijaanvaroitus, ajolupa voidaan jättää peruuttamatta.

Lupa voidaan 1 momentin 3 kohdan lisäksi peruut-taa väliaikaisesti, jos on todennäköistä, että luvan hal-tija on syyllistynyt 88 §:n 3 momentin 3 kohdassa tar-koitettuun tekoon ja teon vakavuus sitä edellyttää.

Liikenneopettajaluvan peruuttaminen on otettavailman aiheetonta viivytystä tutkittavaksi, jos perusteluvan peruuttamiselle ilmenee. Ajokiellon johdostalupaa peruutettaessa luvan peruuttamisessa noudate-taan, mitä tässä laissa säädetään ajokiellosta, väliaikai-sesta ajokiellosta ja ajokiellon määräämisestä toistai-seksi. Lupa palautetaan 1 momentin 1 kohdan tapauk-sessa, kun määräaika on päättynyt, ja 2 kohdan ta-pauksessa, kun luvan haltija osoittaa täyttävänsä sää-detyt vaatimukset.

90 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.91 §. Autokoulun opettajana toimiminen opetushar-

joitteluluvalla. Opetusharjoitteluluvan autokoulussatapahtuvaa opetusharjoittelua varten antaa 84 §:n2 momentissa tarkoitettu oppilaitos, jonka opetuksenjärjestämislupaan sisältyy liikenneopettajakoulutustakoskeva erityistehtävä. Lupa annetaan, jos opiskelijaon suorittanut hyväksytysti autokoulussa toimimistakoskevan liikenneopettajan erikoisammattitutkinnonperusteiden osan, täyttää 88 §:n 1 momentissa sääde-tyt liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyksetmainitun momentin 1 ja 2 kohtaa lukuun ottamatta jamuut opetusharjoittelua koskevat vaatimukset. Har-joittelijan vähimmäisikä on 21 vuotta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla koulutuksen jär-jestäjällä on oikeus saada siltä poliisilta, jonka toimi-alueeseen koulutukseen hakeutuneen kotikunta kuu-luu, lausunto koulutukseen hakeutuneen sopivuudes-ta liikenneopettajaluvan saamiseen. Opiskelijan sopi-vuusharkinnassa tarvittavia 88 §:n 1 momentin 5 koh-dassa tarkoitettuja tietoja saavat käsitellä vain ne, jot-ka valmistelevat tai tekevät päätöksiä opiskelijavalin-nasta tai opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Tässä tar-koitetut tiedot on säilytettävä muista henkilötiedoistaerillään ja ne on poistettava rekisteristä välittömästi,kun niiden säilyttämiselle ei enää ole henkilötietolainmukaista perustetta.

Page 22: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

20 AjokorttilakiVi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

Opetusharjoitteluluvan mukana pitämisestä opetus-ajossa säädetään 32 §:ssä. Opetusharjoittelusta ja ope-tusharjoitteluluvasta sekä muista opetusharjoitteluntoteuttamisen vaatimuksista annetaan tarkempia sään-nöksiä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

91 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.

9 luku. Erinäiset säännökset

92 §. Viittaus rikoslakiin. Rangaistus kulkuneuvonkuljettamisesta oikeudetta säädetään rikoslain 23 lu-vun 10 §:ssä.

93 §. Ajokorttirikkomus. Joka tahallaan tai huolimat-tomuudesta rikkoo

1) 16 §:ssä tarkoitettua ajokorttiin tai ajokorttilu-paan liitettyä ehtoa tai rajoitusta,

2) 32 §:n säännöstä ajokortin, väliaikaisen ajokor-tin, tilapäisen ajokortin, kansainvälisen ajokortin, ope-tusluvan, harjoitteluluvan, liikenneopettajaluvan, ope-tusharjoitteluluvan tai kuljettajantutkintotodistuksenmukana pitämisestä ajettaessa,

3) 75 §:n säännöstä ajokortin luovuttamisvelvolli-suudesta tai

4) 33 §:n säännöstä ajoneuvon luovuttamisesta toi-sen kuljetettavaksi,

on tuomittava ajokorttirikkomuksesta sakkoon.94 §. Luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoitta-

minen. Joka harjoittaa tässä laissa tarkoitettua auto-koulutoimintaa ilman 77 §:ssä säädettyä autokoulu-lupaa on tuomittava luvattomasta kuljettajaopetustoi-minnan harjoittamisesta sakkoon.

94 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.95 §. Oikaisu- ja muutoksenhakusäännökset. Polii-

sin tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakeavalittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-laissa (586/1996) säädetään.

Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehdyn sopi-muksen perusteella toimivan kuljettajantutkinnonvastaanottajan tämän lain nojalla tekemään päätök-seen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseensaa kuitenkin vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuus-virastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) sääde-tään.

Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaatimuksenjohdosta tai muuten tämän lain nojalla tekemään pää-tökseen saa hakea valittamalla muutosta siten kuinhallintolainkäyttölaissa säädetään.

Jos hakijalle myönnetään tässä laissa tarkoitettuajokortti tai muu lupa hakemuksen mukaisesti ilmanajokorttiin tai muuhun lupaan asetettavia ehtoja tairajoituksia, hakijalle ei ajokortin tai luvan lisäksi an-neta muuta päätöstä eikä oikaisu- tai valitusosoitusta.Poliisin tämän lain nojalla tekemä päätös voidaanpanna täytäntöön valituksen estämättä.

Ks. HallintolainkäyttöL, Pr 103; HallintoL, Yh 101.96 §. Toimenpiteistä luopuminen. Jos 93 §:ssä tar-

koitettu rikkomus on olosuhteet huomioon ottaen vä-häinen, voidaan siitä jättää syyte ajamatta ja rangais-tus tuomitsematta.

Jos rikkomus ilmeisesti on sellainen kuin 1 momen-tissa säädetään, poliisimies voi muihin toimenpiteisiinryhtymättä antaa rikkomukseen syyllistyneelle huo-mautuksen.

97 §. Poikkeusluvat. Liikenteen turvallisuusvirastovoi myöntää poikkeuksen B-luokan ajokorttilupaa jaajokorttia koskevasta ikävaatimuksesta, jos siihen on

erityisen painavia syitä. Ajokortin vähimmäisiästä voi-daan poiketa korkeintaan yhdellä vuodella.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisestä syystämyöntää poikkeuksen 18 §:n 1 momentin 3 kohdankuuloa koskevasta vaatimuksesta.

98 §. Kansainvälinen ajokortti. Tämän lain 60 §:n1 momentissa tarkoitetun tieliikennettä koskevan Wie-nissä tai Genevessä tehdyn yleissopimuksen mukainenkansainvälinen ajokortti voidaan antaa henkilölle:

1) jolla on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-val-tiossa annettu voimassa oleva ajokortti;

2) joka on täyttänyt 18 vuotta;3) jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa tai,

jos hänellä on suomalainen ajokortti, hänen vakinai-nen asuinpaikkansa on ulkomailla muussa kuin EU-tai ETA-valtiossa.

Kansainvälisen ajokortin vahvistaa poliisi.99 §. Maksut. Suoritteiden maksullisuudesta ja perit-

tävien maksujen suuruudesta säädetään valtion maksu-perustelaissa (150/1992).

Ks. Valtion maksuperusteL, Ve 601.100 §. Lääkärintodistuslomakkeiden vahvistaminen.

Tässä laissa tarkoitettujen lääkärintodistuslomakkei-den ja 21 §:ssä tarkoitetun lääkärin ilmoituslomak-keen kaavan vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriöliikenne- ja viestintäministeriötä kuultuaan.

100 § tuli voimaan 1.6.2011, ks. 102 §.101 §. Ilmoitukset ajoneuvoliikennerekisteriin. Salas-

sapitosäännösten estämättä ja sen lisäksi, mitä ajoneu-voliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) 11 §:n5 kohdassa säädetään, poliisin on ilmoitettava ajoneu-voliikennerekisterin pitäjälle ajoneuvoliikennerekiste-riin merkitsemistä varten tieto:

1) ajokorttilupahakemuksen ratkaisemisesta;2) hakijalle jossakin EU- tai ETA-valtiossa myön-

netystä ajokortista, ajokortin myöntäneestä valtiostaja, jos tämä ajokortti on annettu jonkin muun kuinedellä tarkoitetun valtion myöntämän ajokortin pe-rusteella, ajokortista ilmenevä tieto tästä valtiosta,sekä ajokortista ilmenevä myöntämispäivä sekä ajo-oikeutta koskevat ehdot ja rajoitukset kunkin luokankohdalta erikseen;

3) ajokortin luovuttamisesta;4) ajokorttiluvan ehtojen ja rajoitusten muutoksista;5) ajokorttiluokan muutoksesta;6) liikenneopettajaluvan myöntämisestä ja peruut-

tamisesta;7) kaksoiskappaleen antamisesta ja hävittämisestä;8) ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon määrää-

misestä ja ajokortin palauttamisesta ajokiellon tai vä-liaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen sekä ajokor-tin poliisin haltuun saamisesta;

9) opetus- ja harjoituslupaa koskevasta päätöksestä.Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia

määräyksiä tässä laissa tarkoitettujen ajoneuvoliikenne-rekisteri-ilmoitusten tekemisestä. Liikenteen turvalli-suusvirasto voi tehdä liikenne- ja viestintäministeriönvahvistamiin ilmoituslomakkeisiin sellaisia muutok-sia, jotka eivät vaikuta rekisterin tietosisältöön.

Ks. L ajoneuvoliikennerekisteristä 11 §, Vi 210.

10 luku. Voimaantulo

102 §. Voimaantulo. Tämä laki tulee 2 ja 3 momen-tissa säädetyin poikkeuksin voimaan 19 päivänä tam-mikuuta 2013.

Page 23: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Ajokorttilaki 21 Vi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

Lain 5 §:n 3 momentti, 8 §:n 1 momentti, 10 §:n2 momentin 2 kohta, 17 ja 18 §, 24 §:n 3 momentti,34 §, 35 §:n 2 momentti, 40 §:n 1 momentin 1 ja2 kohta, 41 §:n 3 momentti, 47 §:n 4 kohta, 48 §:n3 momentti, 53, 58, 60, 64–73 ja 75–91 sekä 94 ja100 § tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivästä kesä-kuuta 2011.

Lain 3 §:n 12 kohta tulee voimaan 1 päivänä elo-kuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä laintäytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

103 §. Liikenneopettajalupaa ja liikenneopettajan-tutkintoa koskevat siirtymäsäännökset. Ennen 102 §:n2 momentissa tarkoitettua voimaantuloa myönnettyliikenneopettajalupa on voimassa luvassa mainitunajan.

Ennen 102 §:n 2 momentissa tarkoitettua voimaan-tuloa myönnetty liikenneopettajalupa sisältää kaikkikuljettajaopetuksen luokat, jos liikenneopettajantut-kinto on suoritettu liikenne- ja viestintäministeriönsäännösten mukaisesti. Tällaisen liikenneopettajalu-van kaksoiskappaletta haettaessa kaksoiskappale an-netaan tässä laissa säädettyjen vaatimusten mukaises-ti. Tämä momentti ei koske puolustusvoimien liiken-neopettajalupaa.

Ennen 102 §:n 2 momentissa tarkoitettua voimaan-tuloa liikenne- ja viestintäministeriön säännösten mu-kaisesti suoritettu liikenneopettajantutkinto oikeuttaatässä laissa tarkoitetun liikenneopettajaluvan saami-seen. Lupa sisältää kaikki kuljettajaopetuksen luokat.

Ennen tämän lain 102 §:n 2 momentissa tarkoitet-tua voimaantuloa aloitettuun liikenneopettajakoulu-tukseen liikenne- ja viestintäministeriön säännöstenmukaisen liikenneopettajantutkinnon suorittamiseksisovelletaan mainittuja säännöksiä liikenneopettajan-tutkinnosta vuoden 2011 loppuun saakka. Tutkinnonja liikenneopettajaluvan kelpoisuudesta on voimassamitä tässä pykälässä säädetään.

104 §. Autokoulun opetustoiminnasta vastaavaa johta-jaa koskevat siirtymäsäännökset. Ennen 102 §:n 2 mo-mentissa tarkoitettua voimaantuloa suoritettu autokou-luyrittäjän ja autokoulun opetustoiminnasta vastaavanjohtajan kelpoisuus vastaa 78 §:n 1 momentin 2 kohdas-sa tarkoitetun tutkinnon osan suorittamista.

Autokoulun johtamista ja yrittäjyyttä koskevaa vaa-timusta ei sovelleta siihen, jolla on ollut autokoululu-pa tai joka on toiminut autokoulun opetustoiminnastavastaavana johtajana ennen 102 §:n 2 momentissa tar-koitettua voimaantuloa eikä kysymyksessä ole ollutvain tehtävän väliaikainen hoitaminen ilman säädet-tyä kelpoisuutta.

Se, jolla on ennen 102 §:n 2 momentissa tarkoitet-tua voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mu-kaisesti ollut oikeus ilman liikenneopettajalupaa toi-mia autokoulun opetustoiminnasta vastaavana johta-jana, saa edelleen toimia autokoulun opetustoimin-nasta vastaavana johtajana.

Ennen 102 §:n 2 momentissa tarkoitettua voimaan-tuloa aloitettuun liikenne- ja viestintäministeriönsäännösten mukaisen autokouluyrittäjän ja autokou-lun opetustoiminnasta vastaavan johtajan koulutuk-seen sovelletaan mainittuja säännöksiä vuoden 2011loppuun saakka.

105 §. Autokoululupaa koskevat siirtymäsäännök-set. Ennen 102 §:n 2 momentissa tarkoitettua voi-maantuloa myönnetyt autokoululuvat ovat voimassa

niissä mainitun ajan koko valtakunnan alueella Ahve-nanmaata lukuun ottamatta. Vaatimus vakuudesta au-tokoululuvan myöntämisen perusteena lakkaa kuiten-kin mainitusta päivästä lukien ja vakuudet palaute-taan.

Ennen 102 §:n 2 momentissa tarkoitettua voimaan-tuloa myönnettyjä autokoululupia uudistettaessa nii-hin on tehtävä tässä laissa tarkoitetut kuljettajaope-tuksen luokkia koskevat merkinnät.

Liikenneopettajia kouluttavan laitoksen ja sellais-ten Opetushallituksen valvonnassa olevien oppilaitos-ten, jotka ovat ennen tämän lain 102 §:n 2 momentis-sa mainittua voimaantulopäivää voimassa olleidensäännösten mukaan voineet antaa kuljettajaopetustailman autokoululupaa, on haettava tässä laissa tarkoi-tettu autokoululupa viimeistään 31 päivänä joulukuu-ta 2011.

106 §. Ajokortteja koskevat siirtymäsäännökset. En-nen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voimaan-tulopäivää voimassa olleiden säännösten mukaisestiannetut ajokortit ovat voimassa niissä mainitun ajankuitenkin enintään 20 vuotta mainitusta voimaantu-lopäivästä. Ajokorttien voimassaolon jatkamiseksiedellä mainitun voimassaoloajan jälkeen ne on uusit-tava tämän lain mukaisiksi ajokorteiksi. Tässä mo-mentissa tarkoitetun ennen mainittua voimaantulo-päivää voimassa olleiden säännösten mukaisen ajo-kortin kaksoiskappaletta haettaessa voimassaolon päät-tymispäiväksi merkitään alkuperäisen ajokortin voi-massaolon päättymispäivä, kuitenkin enintään 20 vuo-den voimassaoloa 102 §:n 1 momentissa tarkoitetustavoimaantulopäivästä vastaava päivä.

Jos ennen 102 §:n 1 momentissa tarkoitettua voi-maantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisestiannetussa ajokortissa on ehto oikeanpuoleisesta taus-tapeilistä, uusi ajokortti tai ajokortin kaksoiskappaleannetaan ilman tätä ehtoa, jollei lupapäätös erityisestiedellytä muuta.

Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voi-maantulopäivää voimassa olleiden säännösten mukai-sen ajokortin haltijalle saadaan antaa tässä laissa tar-koitettu ajokortin kaksoiskappale, vaikka ajokortti ontallella eikä se ole turmeltunut.

107 §. Eräitä lupia koskevat siirtymäsäännökset.Ennen 102 §:n 1 momentissa tarkoitettua voimaantu-loa myönnetyt opetus- ja harjoitteluluvat ovat voimas-sa niissä mainitun ajan.

Ennen 102 §:n 1 momentissa tarkoitettua voimaan-tuloa kuljettajantutkintoa, ajokorttia ja ajokorttilupaakoskevista vaatimuksista annetut poikkeusluvat ovatedelleen voimassa, jollei lupapäätöksestä muuta johdu.

108 §. Lyhytaikaista ajokorttia koskevat siirtymäsään-nökset. B-luokan lyhytaikaisen ajokortin saamiseksisuoritettavaan kuljettajaopetukseen, joka on aloitettuennen 102 §:n 1 momentissa tarkoitettua voimaantuloa,sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleitasäännöksiä.

Jos kuljettajantutkinto lyhytaikaisen ajokortin saa-miseksi suoritetaan 102 §:n 1 momentissa tarkoitetunvoimaantulon jälkeen, sen perusteella saatavaan ajo-oikeuteen ja ajokorttiin sovelletaan, mitä tässä laissasäädetään.

Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voi-maantulopäivää voimassa olleiden säännösten mukai-sesti annettu todistus kuljettajaopetuksen toisen vai-heen suorittamisesta saadaan toimittaa poliisille tä-

Page 24: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

22 AjokorttilakiVi 211a

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

män lain mukaisia määräaikoja noudattaen ja se oi-keuttaa tässä laissa tarkoitetun lyhytaikaista ajokorttiaseuraavan ajokortin saamiseen, jos muut edellytyksettäyttyvät.

109 §. Ajokorttilupaa koskevat siirtymäsäännökset.Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voi-maantulopäivää voimassa olleiden säännösten mukai-sesti myönnetty A-luokan ajokorttilupa oikeuttaa vainA2-luokan tutkinnon suorittamiseen ja mainitun luo-kan ajokortin saamiseen, jos luvan haltija ei täytä tässälaissa säädettyjä A-luokan tutkintoon pääsyn ja ajo-kortin saamisen edellytyksiä.

Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voi-maantulopäivää voimassa olleiden säännösten mu-kaisesti myönnetty M-luokan ajokorttilupa oikeuttaamainitusta voimaantulopäivästä lukien tässä laissatarkoitetun AM-luokan mopon tai kevyen nelipyöräntai niiden molempien ajo-oikeuden saamiseksi suori-tettavaan kuljettajantutkintoon pääsyyn vain, jos täs-sä laissa säädetyt tutkintoon pääsyn edellytykset täyt-tyvät. Edellä 102 §:n 2 momentissa mainitusta voi-maantulopäivästä 102 §:n 1 momentissa mainittuunvoimaantulopäivään M-luokan ajokortti voidaan suo-rittaa mopolla tai kevyellä nelipyörällä ja saavutettuM-luokan ajo-oikeus sisältää sekä mopon että kevyennelipyörän ajo-oikeuden. Tämän lain mukaisesti102 §:n 2 momentissa mainitusta voimaantulopäiväs-tä lukien myönnetty M-luokan ajokorttilupa oikeut-taa edellä 102 §:n 1 momentissa tarkoitetusta voi-maantulopäivästä AM-luokan ajo-oikeuden saami-seksi suoritettavaan kuljettajantutkintoon pääsyyn,jos muut tutkintoon pääsyn edellytykset täyttyvät jamainitun ajankohdan jälkeen suoritettu kuljettajan-tutkinto tuottaa vain suoritettua tutkintoa vastaavanajo-oikeuden.

110 §. Ajokorttiluokkien vastaavuutta koskevat siir-tymäsäännökset. Ennen 102 §:n 2 momentissa tarkoi-tettua voimaantuloa alkanut M-luokan ajo-oikeus jasitä vastaava M-luokan ajokortti vastaa tässä laissa tar-koitettua AM-luokan ajokorttia, ja se oikeuttaa kuljet-tamaan 2- ja 3-pyöräistä mopoa sekä kevyttä nelipyö-rää. Ajokortin kaksoiskappaletta haettaessa hakijalleannetaan AM-luokan kaksoiskappale merkinnällä mo-pon ja kevyen nelipyörän ajo-oikeudesta.

Edellä 102 §:n 2 momentissa mainitusta voimaan-tulopäivästä 102 §:n 1 momentissa mainittuun voi-maantulopäivään tämän lain mukaisen kuljettaja-opetuksen ja kuljettajantutkinnon suorittamisen pe-rusteella mopolla tai kevyellä nelipyörällä suoritettuM-luokan ajokortti vastaa tässä laissa tarkoitettuaAM-luokan ajokorttia ja se oikeuttaa kuljettamaan 2-ja 3-pyöräistä mopoa sekä kevyttä nelipyörää. Ajo-kortin kaksoiskappaletta haettaessa hakijalle anne-taan AM-luokan kaksoiskappale merkinnällä moponja kevyen nelipyörän ajo-oikeudesta.

Edellä 102 §:n 2 momentissa mainitusta voimaan-tulopäivästä 102 §:n 1 momentissa mainittuun voi-maantulopäivään tämän lain mukaisen kuljettajaope-tuksen ja kuljettajantutkinnon suorittamisen perus-teella saavutettu M-luokan ajo-oikeus ja ajokortti vas-taa 40 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua opetuslupaanvaadittavaa AM-luokan mopon ja kevyen nelipyöränkuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia, jos kuljettajan-tutkinnon ajokoe on suoritettu vastaavalla ajoneuvol-la. Poliisin on tehtävä M-luokan ajokorttiin merkintäkuljettajantutkinnon ajokokeen suorittamisesta mo-

polla tai kevyellä moottoripyörällä taikka molemmil-la. Mainitussa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut opetuslupa-perusteet täyttyvät, jos hakijalla on ollut mainittu ajo-kortti vähintään kolmen vuoden ajan.

Ennen 102 §:n 1 momentissa tarkoitettua voimaan-tuloa saatu KT-luokan ajokortti vastaa tässä laissa tar-koitettua A-luokan ajokorttia.

111 §. Opetuslupaa ja -todistusta koskevat siirtymä-säännökset. Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainit-tua voimaantulopäivää voimassa olleiden säännöstenmukaisesti myönnetty opetuslupa oikeuttaa kuljettaja-opetuksen antamiseen ja kuljettajantutkinnon suoritta-miseen lupaa myönnettäessä olleiden vaatimusten mu-kaisesti, jos opetus on aloitettu ennen mainittua voi-maantulopäivää.

Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voi-maantulopäivää voimassa olleiden säännösten mukai-sesti annettu opetustodistus oikeuttaa kuljettajantut-kintoon pääsyyn tässä laissa säädetyn mukaisesti. Tut-kinnon suorittamisen perusteella saatavasta ajo-oikeudesta ja ajokortista on voimassa, mitä tässä laissasäädetään.

112 §. Näkökenttävaatimusta ja lääkärintodistustakoskevat siirtymäsäännökset. Tässä laissa säädetty nä-kökenttävaatimus ei koske sitä, jolle on annettu ajo-kortti ennen 1 päivää lokakuuta 1990.

Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voi-maantulopäivää voimassa olleiden säännösten mukai-nen ajokorttilääkärinlausunto hyväksytään tässä lais-sa tarkoitettuna lääkärinlausuntona ja geriatriaan pe-rehtyneen lääkärin lausunto tässä laissa tarkoitettunalaajennettuna lääkärinlausuntona, jos kysymyksessäon C1E-, CE-, D1- tai D-luokan ajokortti, jollei lau-sunnosta muuta johdu tai poliisi muuta lausuntoavaadi.

Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voi-maantulopäivää voimassa olleiden säännösten mukai-sesti 70 ikävuoteen voimassaolevan kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden Suomessa vakinaisesti asuvan hal-tijan on ajo-oikeutensa voimassa pysyttämiseksi esi-tettävä poliisille kahden kuukauden kuluessa siitä,kun hän täyttää 50, 55, 60 ja 65 vuotta, lääkärinlau-sunto hänellä olevan ajokortin terveysvaatimustentäyttymisestä. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole,jos määräajan alkaessa on kulunut vähemmän kuinviisi vuotta siitä, kun vastaavien terveysvaatimustentäyttyminen on osoitettu poliisille toimitetulla lääkä-rinlausunnolla muun kuin tässä tarkoitetun määrä-aikaistarkastuksen johdosta.

113 §. Muut siirtymäsäännökset. Sillä, joka on saa-nut mopon kuljetusoikeuden ilman ajokorttia sen pe-rusteella, että hän on ennen mopoajokorttia koskevanvaatimuksen voimaantuloa 1 päivänä tammikuuta2000 täyttänyt 15 vuotta, on edelleen oikeus 2- tai 3-pyöräisen mopon kuljettamiseen ilman tässä laissatarkoitettua ajokorttia.

Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voi-maantulopäivää voimassa olleeseen B-luokan ajoneu-voyhdistelmän kuljetusoikeuteen sovelletaan lain voi-maantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voi-maantulopäivää voimassa olleiden säännösten mukai-sen A-luokan ajo-oikeuden tehorajoitus on voimassakaksi vuotta ajo-oikeuden alkamisesta. Jos ajo-oikeu-den haltija hakee ajokortin kaksoiskappaletta, hänelleannetaan A2-luokan ajokortti, joka oikeuttaa kuljetta-

Page 25: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

VNA ajokorteista 23 Vi 211a_

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

maan moottoripyörää, jonka teho on enintään 25 kW.Kahden vuoden määräajan päätyttyä ajokortti vaihde-taan hakemuksesta tässä laissa tarkoitettuun A-luo-kan ajokorttiin ilman 24 §:n 2 momentin 3 kohdassatarkoitettua koulutusta.

Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voi-maantulopäivää voimassa olleiden säännösten mukai-sia ajokorttidirektiivin liitteen II kohdassa 5.2 mainit-tuja ajoneuvoja saadaan niitä koskevista vaatimuksis-ta poiketen käyttää ajokokeessa 30 päivään syyskuuta2013 asti, jos ajoneuvo on hyväksytty kouluajoneu-voksi ennen 1 päivää lokakuuta 2003.

Vi 211a_3_9_a VNA ajokorteista 5.5.2011/423

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY;EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18.

Tämä asetus tulee voimaan 35 §:ssä säädetyin poikkeuksin19.1.2013.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on teh-ty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, sääde-tään ajokorttilain (386/2011) nojalla:

1 luku. Yleiset säännökset

1 §. Soveltamisala. Tässä asetuksessa säädetään tar-kemmin ajokorttilaissa (386/2011) tarkoitetusta ajo-kortista, ajo-oikeudesta, kuljettajaopetuksesta ja kul-jettajantutkinnosta sekä ajokorttimenettelystä.

2 §. Ajo-oikeuden laajuutta koskevat poikkeuksetSuomessa. Ajo-oikeuden haltija saa, sen lisäksi mitäajo-oikeuden laajuudesta ajokorttilain 7 §:ssä sääde-tään, kuljettaa Suomessa muualla kuin Ahvenanmaanmaakunnassa muita ajoneuvoja seuraavasti:

1) E-luokan tutkinnon suorittaja, jolla on vetoau-ton luokkaa vastaava ajo-oikeus, ja D1- ja D-luokantutkinnon suorittaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saakuljettaa tutkinnossa käytettävän ajoneuvon tai ajo-neuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon ja sieltä ta-kaisin lyhintä reittiä;

2) ajoneuvojen huolto- ja korjaustyötä tekevä,jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa huolto- tai korjaus-toimenpiteen taikka katsastamisen sitä edellyttäessäsiirtää tai koeajaa D- ja D1-luokan ajoneuvon ilmanmatkustajia ja E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ilmankuormaa;

3) muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua ajoneuvo-jen huoltotyötä tekevä, jolla on C-luokan ajo-oikeus,saa huoltotoimenpiteen edellyttäessä siirtää mainitus-sa kohdassa tarkoitetun ajoneuvon ja ajoneuvoyhdis-telmän kohdassa mainituin edellytyksin yrityksen va-rikkoalueella;

4) liikenteenvalvoja, jolla on B-luokan ajo-oikeus,saa valvontatehtävän sitä vaatiessa koeajaa ja siirtääA1-, A2- ja A-luokan ajoneuvon;

5) poliisi-, tulli- tai rajavartiomies, jolla on C-luo-kan ajo-oikeus, saa liikennevalvonta- tai muun val-vontatoimenpiteen sitä vaatiessa koeajaa ja siirtää D-ja D1-luokan ajoneuvon sekä E-luokan ajoneuvo-yhdistelmän;

6) ajoneuvon katsastaja tai hyväksynnän suorittaja,jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa koeajaa D- ja D1-

luokan ajoneuvon sekä E-luokan ajoneuvoyhdistel-män sen katsastamiseen tai liikenteeseen hyväksymi-seen kuuluvassa koeajossa;

7) pelastusauton kuljettaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa tässä tehtävässä toimiessaan kuljettaa D- jaD1-luokan ajoneuvoa sekä E-luokan ajoneuvoyhdis-telmää hälytystehtävän hoitamiseen sekä pelastustoi-men tehtävien harjoitteluun ja koulutukseen liittyväs-sä ajossa ja E-luokan ajoneuvoyhdistelmää tehtäväänliittyvän kaluston huoltoon ja korjaukseen liittyvässäsiirtoajossa.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa liikenteen valvojallatarkoitetaan poliisimiestä ja muuta liikenteen valvon-taan liittyvässä virkatehtävässä toimivaa tulli- ja raja-vartiomiestä taikka tieliikennelain (267/1981) 97 §:ssätarkoitettua liikenne- ja viestintäministeriön, Liiken-neviraston tai Liikenteen turvallisuusviraston liiken-nettä valvomaan määräämää virkamiestä.

2 § 1 mom. 1 ja 7 k. tulivat voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.3 §. Automaattivaihteinen ajoneuvo. Ajokorttilain

7 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu automaatti-vaihteinen ajoneuvo on ajoneuvo, jossa ei ole kytkin-poljinta tai, jos kysymyksessä on moottoripyörä, käsinkäytettävää kytkinvipua.

2 luku. Ajokorttilupa ja ajokortti4 §. Hakijan tunnistaminen sähköisiä palveluita käy-

tettäessä. Sähköisiä palveluita käytettäessä henkilölli-syyden todistaminen ajokorttilain 9 §:n 3 momentinmukaisesti edellyttää, että käyttäjä tunnistetaan luo-tettavasti vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-köisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009)tarkoitetulla vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tar-joajan tarjoamalla tunnistusmenetelmällä tai laatuvar-menteella.

5 §. Ajokorttitarvetta koskeva selvitys. Ajokortinsaamiseksi ajokorttilain 5 §:n 4 momentissa tarkoitet-tuja ajoja varten hakijan on mainitun lain 10 §:n1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna selvityksenäesitettävä:

1) pelastusalan oppilaitoksen antama todistus siitä,että hakija on hyväksytty pelastusalan koulutukseen,jossa edellytetään C-luokan ajokorttia, tai pelastuslai-toksen antama todistus siitä, että sopimuspalokun-taan kuuluva henkilö tarvitsee tässä tehtävässään mai-nitun luokan ajokorttia;

2) sairaanhoitopiirin antama todistus siitä, että ha-kija tarvitsee C-luokan ajokorttia ensihoitopalveluntehtävässä;

3) korjaamo- tai huoltoyrityksen antama todistussiitä, että henkilö työskentelee yrityksessä huolto- jakorjaamotoiminnan edellyttämissä koe- ja siirtoajois-sa, joissa vaaditaan C- tai D-luokan ajokorttia;

4) muun kuorma- ja linja-auton kuljettajien am-mattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 2 §:n3 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tahon antama to-distus siitä, että henkilö toimii mainitussa lainkohdas-sa tarkoitetussa tehtävässä, jossa edellytetään lainkoh-dassa tarkoitettua ajokorttia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun selvityksen anta-jan on viipymättä ilmoitettava poliisille, jos selvityk-sessä tarkoitettu henkilö ei enää toimi tehtävässä taiselvityksessä tarkoitettu ajo-oikeus ei jostain muustasyystä ole enää tarpeen.

6 §. Ajokorttimerkinnät ja koodit. EU- tai ETA-val-tiossa annettavissa ajokorteissa käytettävät yhdenmu-

Page 26: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

24 VNA ajokorteistaVi 211a_

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

kaistetut koodit ja vain Suomessa käytössä olevat kan-salliset koodit ovat tämän asetuksen liitteenä. Yhden-mukaistetuista koodeista 05 ei ole käytössä Suomessa.Koodin 44 yhteydessä on käytettävä alakoodia. Muus-sa EU- tai ETA-valtiossa annettua ajokorttia vaihdet-taessa ajokortissa olevat koodit on siirrettävä annetta-vaan ajokorttiin.

Merkinnät tehdään ajokorttilomakkeen kääntöpuo-lelle asianomaisen luokkamerkinnän viereen. Ajo-korttiluokkien alla olevaan tilaan voidaan merkitäkoodi, joka koskee kaikkia luokkia tai tarvittaessamyös yksittäistä luokkaa tai yksittäisiä luokkia koske-va koodi, jonka yhteyteen merkitään tällöin myösluokka tai luokat, joita se koskee.

Ajokortin myöntämispäiväksi merkitään ajokorttiinajoneuvoliikennerekisteristä ilmenevä ajokortti-ilmoi-tukseen perustuva päivämäärä, joka voi ennen ajokort-tien keskitettyä rekisteröintiä myönnettyjen ajokortti-en kohdalla poiketa todellisesta myöntämispäivästä.Merkinnästä voidaan poiketa, jos ajo-oikeuden haltijaesittää poliisille luotettavan selvityksen tätä varhaisem-masta myöntämispäivästä.

7 §. Ajokortin toimittaminen postitse. Ajokortti toi-mitetaan hakijalle postitse, jos ajokortin luovuttami-sen edellytykset täyttyvät, hakijan henkilöllisyys onajokorttilain 9 §:n 3 momentin mukaisesti todistettuajokorttimenettelyn yhteydessä ja poliisi ei katso ole-van ajokorttilain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettua es-tettä postittamiselle.

Ajokortti postitetaan hakijan Suomessa muualla kuinAhvenanmaalla olevaan osoitteeseen. Ajokortti postite-taan kirjattuna lähetyksenä, kun poliisi on tehnyt pää-töksen ajokortin luovuttamisen ja postitse toimittami-sen edellytysten täyttymisestä.

Poliisi luovuttaa kuitenkin 1 momentista poiketen:1) ajokortin, jonka saajalla on ennestään muussa

EU- tai ETA-valtiossa taikka muualla ulkomailla an-nettu ajokortti;

2) ajokorttilain 5 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetunajokortin;

3) ajokortin, jonka hakijalla ei ole 2 momentissatarkoitettua osoitetta tai jonka postittamiselle on jo-kin muu 1 momentissa tarkoitettu este.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa ajokorttien pos-tittamisesta hakijalle ja 3 momentin tapauksessa polii-sille.

8 §. Aiemman ajokortin palauttaminen postittamisenyhteydessä. Jos postitse toimitettavan ajokortin saajal-la on ennestään ajokortti, hänen on palautettava sepostilähetyksen mukana saapuvan Liikenteen turval-lisuusviraston ohjeistuksen mukaisesti. Lyhytaikaisenajokortin saaja, jolla on ennestään ajokortti, voi kui-tenkin jo kuljettajantutkinnon suorittamisen yhtey-dessä luovuttaa ajokorttinsa tutkinnon vastaanottajal-le poliisille toimittamista varten.

Jos ajokorttia ei voida palauttaa, koska se ei ole enääkatoamisen, anastamisen, tuhoutumisen tai muunvastaavan syyn takia palautettavissa, ajokortin halti-jan on tehtävä siitä kirjallinen selvitys poliisille. Josajokortti myöhemmin löytyy, se on ajokorttilain25 §:n 3 momentin mukaisesti toimitettava poliisille.

Tieto ajokortin palautumisesta tai sen 2 momentis-sa tarkoitetusta esteestä on merkittävä ajoneuvolii-kennerekisteriin.

Poliisin on ajokorttilain 26 §:n 3 momentissa tar-koitettujen ajokorttien lisäksi säilytettävä myös mai-

nitun lain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettua ajokorttialuovutettaessa poliisille annettu ajokortti sen palaut-tamista varten, jos hakijalla olevan ajokortin saamisenedellytykset eivät enää täyty tai hakijalle ei lyhytaikai-sen ajokortin voimassaoloajan päättyessä luovutetamuuta ajokorttia. Ajokortti palautetaan hakemukses-ta, jos se on vielä voimassa. Jos mainitun lain 5 §:n3 tai 4 momentissa tarkoitettu ajokortti palautetaanpoliisille siitä syystä, ettei ajokortin ikävaatimus enäätäyty, poliisin on säilytettävä tämä ajokortti, kunnesluokkaa vastaava ikävaatimus muuten täyttyy.

Poliisi voi hävittää ajokorttilain 5 §:n 3 tai 4 mo-mentissa tarkoitetun ajokortin luovuttamisen johdos-ta poliisille palautetun ajokortin, jos sen takaisin saa-mista ei ole haettu viimeistään vuoden kuluessa ajo-kortinhaltijalla olevan ajokortin voimassaoloajan päät-tymisestä. Jos mainitussa 3 tai 4 momentissa tarkoitet-tu ajokortti on tämän pykälän 4 momentissa tarkoite-tusta syystä palautunut poliisille, poliisi voi hävittääajokortin, jos sen palauttamista ei ole haettu viimeis-tään vuoden kuluessa ikävaatimuksen täyttymisestä.Edellä 1 momentin mukaisesti palautetut ajokortitsaadaan hävittää.

9 §. Ulkomaisen ajokortin tietojen merkitseminen.Ulkomaista ajokorttia vaihdettaessa merkintä myön-täjävaltiosta tehdään EU- ja ETA-valtioiden kohdallamaatunnusta ja muiden valtioiden kohdalla ensisijai-sesti Yhdistyneiden kansakuntien maatunnusta käyt-täen.

10 §. Muun kuin EU- tai ETA-valtion ajokortin pa-lauttaminen myöntäjävaltioon. Japanissa annettua ajo-korttia vaihdettaessa poliisille luovutettu ajokortti pa-lautetaan ajokorttilain 62 §:n 3 momentissa säädetys-tä menettelystä poiketen ajokortin myöntäjälle.

3 luku. Kuljettajaopetus

11 §. Kuljettajantutkintoon vaadittava teoriaopetus.Teoriaopetuksen määrä on:

1) mopon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeuden saa-miseksi:

a) mopon ajo-oikeutta varten vähintään 6 tuntia,josta vähintään 4 tuntia on yksinomaan mopon kuljet-tamiseen liittyvää opetusta;

b) kevyen nelipyörän ajo-oikeutta varten vähin-tään 6 tuntia, josta vähintään 2 tuntia on yksinomaankevyen nelipyörän kuljettamiseen liittyvää opetusta;

2) moottoripyörän ajo-oikeuden saamiseksi:a) A1-luokassa vähintään 12 tuntia;b) A2-luokassa vähintään 12 tuntia;c) A-luokassa vähintään 12 tuntia;3) B-luokassa vähintään 19 tuntia;4) C1-luokassa vähintään 9 tuntia;5) C-luokassa vähintään 12 tuntia tai, jos oppilaalla

on C1-luokan ajo-oikeus, vähintään 3 tuntia;6) C1E-luokassa vähintään 8 tuntia;7) CE-luokassa vähintään 15 tuntia tai, jos oppi-

laalla on C1E-luokan ajo-oikeus, vähintään 7 tuntia;8) D1-luokassa vähintään 15 tuntia tai, jos oppilaal-

la on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään 9 tuntia;9) D-luokassa vähintään 27 tuntia tai, jos oppilaal-

la on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään 15 tuntiataikka, jos oppilaalla on D1-luokan ajo-oikeus, vähin-tään 6 tuntia;

10) D1E-luokassa vähintään 8 tuntia;11) DE-luokassa vähintään 8 tuntia.

Page 27: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

VNA ajokorteista 25 Vi 211a_

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

Ajokorttilain 54 §:n 1 momentin 3 kohdan a alakoh-dassa tarkoitetun täydentävän teoriaopetuksen määräammattipätevyyden lisäksi on:

1) C1-luokassa vähintään 1 tunti;2) C-luokassa vähintään 1 tunti;3) C1E-luokassa vähintään 3 tuntia;4) CE-luokassa vähintään 5 tuntia;5) D1-luokassa vähintään 3 tuntia;6) D-luokassa vähintään 5 tuntia.7) D1E-luokassa vähintään 3 tuntia:8) DE-luokassa vähintään 3 tuntia.Oppilaalle saa antaa 1 momentin 1–3 kohdassa tar-

koitettua teoriaopetusta enintään 4 tuntia päivässä ja1 momentin 4–11 kohdassa tarkoitettua teoriaopetus-ta enintään 7 tuntia päivässä.

Ajokorttilain 37 §:n 3 momentissa tarkoitettujenLiikenteen turvallisuusviraston määräysten mukaises-ti saadaan poiketa 1 momentin vähimmäismääristämuuta kuin ensimmäistä 1 kohdassa tarkoitettua mo-pon tai kevyen nelipyörän kuljettamiseen oikeuttavaaajokorttia suoritettaessa. Opetuksen vähimmäismääräei 1 momentin 4–11 kohdan teoriaopetuksessa saakuitenkaan alittaa 2 momentissa mainittua vastaavanluokan täydentävän opetuksen määrää.

Jos oppilas on saanut 1 momentin 1 kohdassa tar-koitettua opetusta mopon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeuden saamiseksi, opetuksesta voidaan ottaa huo-mioon enintään 2 tuntia moottoripyörän ja auton ajo-korttia suoritettaessa vaadittavassa teoriaopetuksenvähimmäismäärässä, jos opetussuunnitelmien sisällötsiltä osin vastaavat toisiaan.

Jos oppilas on saanut 1 momentin 1 kohdassa tar-koitettua mopon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeudensaamiseksi annettua opetusta, opetuksesta voidaan ot-taa huomioon enintään 2 tuntia toista AM-luokkaansisältyvää ajo-oikeutta suoritettaessa vaadittavan ope-tuksen vähimmäismäärässä, jos opetussuunnitelmiensisällöt siltä osin vastaavat toisiaan.

11 § 1 mom. 1 k. ja 3 ja 5 mom. tulivat voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.12 §. Kuljettajantutkintoon vaadittava ajo-opetus. Ajo-

opetuksen määrä on:1) mopon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeuden saa-

miseksi:a) mopon ajo-oikeutta varten vähintään 3 tuntia,

josta vähintään 1 tunti on käsittelyopetusta ja vähin-tään 2 tuntia ajo-opetusta liikenteessä;

b) kevyen nelipyörän ajo-oikeutta varten vähin-tään 3 tuntia, josta vähintään 1 tunti on käsittelyope-tusta ja vähintään 2 tuntia ajo-opetusta liikenteessä;

2) moottoripyörän ajo-oikeuden saamiseksi:a) A1-luokassa vähintään 9 tuntia;b) A2-luokassa vähintään 9 tuntia;c) A-luokassa vähintään 9 tuntia;3) B-luokassa vähintään 18 tuntia, jollei 18 §:n

3 momentista muuta johdu;4) C1-luokassa vähintään 5 tuntia;5) C-luokassa vähintään 10 tuntia tai, jos oppilaalla

on C1-luokan ajo-oikeus, vähintään 5 tuntia;6) C1E-luokassa vähintään 10 tuntia;7) CE-luokassa vähintään 30 tuntia tai, jos oppi-

laalla on C1E-luokan ajo-oikeus, vähintään 20 tuntia;8) D1-luokassa vähintään 15 tuntia tai, jos oppi-

laalla on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään10 tuntia;

9) D-luokassa vähintään 40 tuntia tai, jos oppilaal-la on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään 30 tuntia

taikka, jos oppilaalla on D1-luokan ajo-oikeus, vähin-tään 15 tuntia;

10) D1E-luokassa vähintään 10 tuntia;11) DE-luokassa vähintään 10 tuntia.Oppilaalle on annettava ajokorttilain 54 §:n 1 mo-

mentin 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua täydentä-vää ajo-opetusta ammattipätevyyden lisäksi:

1) C1-luokassa vähintään 2 tuntia;2) C-luokassa vähintään 2 tuntia;3) C1E-luokassa vähintään 3 tuntia;4) CE-luokassa vähintään 10 tuntia;5) D1-luokassa vähintään 3 tuntia;6) D-luokassa vähintään 10 tuntia;7) D1E-luokassa vähintään 3 tuntia;8) DE-luokassa vähintään 3 tuntia.Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ajo-ope-

tusta saa antaa enintään 1 tunnin päivässä.Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua ajo-

opetusta saa antaa enintään 2 tuntia päivässä ja vain1 tunnin kerrallaan. Edellä 1 momentin 4–11 kohdas-sa tarkoitettua ajo-opetusta saa antaa enintään 4 tun-tia päivässä. Enintään viidesosa 1 momentin 4–11 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetusta ajo-ope-tuksesta saadaan antaa simulaattorilla, jos laite on asi-anmukaisesti hyväksytty opetussuunnitelman mukai-seen opetukseen.

Ajokorttilain 37 §:n 3 momentissa tarkoitettujenLiikenteen turvallisuusviraston määräysten mukaises-ti saadaan poiketa 1 momentin vähimmäismääristämuuta kuin ensimmäistä 1 momentin 1 kohdassa tar-koitettua mopon tai kevyen nelipyörän kuljettamiseenoikeuttavaa ajokorttia suoritettaessa. Edellä 1 mo-mentin 4–11 kohdassa tarkoitetun opetuksen vähim-mäismäärä ei saa alittaa 2 momentissa tarkoitettuavastaavan luokan täydentävän koulutuksen määrää.

Jos oppilas on saanut 1 momentin 1 kohdassa tar-koitettua ajo-opetusta mopon tai kevyen nelipyöränajo-oikeuden saamiseksi, opetuksesta voidaan ottaahuomioon enintään tunti moottoripyörän ja autonajokorttia suoritettaessa vaadittavassa ajo-opetuksenvähimmäismäärässä, jos opetussuunnitelmien sisällötsiltä osin vastaavat toisiaan.

Jos oppilas on saanut 1 momentin 1 kohdassa tar-koitettua ajo-opetusta joko mopon tai kevyen nelipyö-rän ajo-oikeuden saamiseksi, opetuksesta voidaan ot-taa huomioon enintään tunti toista AM-luokkaan si-sältyvää ajo-oikeutta suoritettaessa vaadittavassa ope-tuksen vähimmäismäärässä, jos opetussuunnitelmiensisällöt siltä osin vastaavat toisiaan.

12 § 1 mom. 1 k. ja 3 ja 6 mom. tulivat voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.13 §. Yhteisopetus mopon ja kevyen nelipyörän ope-

tuslupaopetuksessa. Ennen mopon tai kevyen nelipyö-rän ajo-oikeuden saamiseksi annettavan opetuslupa-opetuksen aloittamista opettajan ja oppilaan on yh-dessä saatava vähintään tunti teoriaopetusta. Opetuskattaa sekä mopon että kevyen nelipyörän opetukseneikä sitä vaadita uudelleen, jos opetuslupaa haetaantoisen tässä mainitun ajoneuvon ajo-oikeuden saami-seksi annettavaa opetusta varten.

Opetuksesta saatu todistus on pidettävä mukanaajo-opetuksessa ja vaadittaessa esitettävä poliisille.

13 § tuli voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.14 §. Moottoripyörän harjoituslupaa varten vaadit-

tava ajo-opetus. Moottoripyörän harjoitusluvan myön-tämiseksi hakijan on saatava ajo-opetusta neljä tuntia,

Page 28: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

26 VNA ajokorteistaVi 211a_

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

joista vähintään kaksi tuntia on oltava ajo-opetusta lii-kenteessä.

15 §. A1- ja A2-luokan ajokortin korottaminen kul-jettajaopetuksella. Vähintään kaksi vuotta aikaisem-min saadun A1-luokan ajo-oikeuden korottamiseksiA2-luokkaan tai A2-luokan ajo-oikeuden korottami-seksi A-luokkaan ajokorttilain 24 §:n 2 momentin3 kohdan mukaisesti vaaditaan kuljettajaopetusta 7 tun-tia, joista 2 tuntia on oltava teoriaopetusta ja 5 tuntiaajo-opetusta. Ajo-opetuksesta vähintään 4 tuntia onoltava ajo-opetusta liikenteessä. Ajo-opetus on annet-tava siihen luokkaan kuuluvalla moottoripyörällä,jonka ajokorttia suoritetaan.

16 §. B-luokan yhteisopetus. Ajokorttilain 41 §:n1 momentissa tarkoitettuun B-luokan yhteisopetuk-seen ennen opetuslupaopetuksen aloittamista on si-sällytettävä opettajalle opetusta opetuslupaopetukses-sa ja ajoharjoittelun ohjaamisessa tarvittavien perus-valmiuksien antamiseksi sekä oppilaalle ajoneuvonkäsittelyyn ja liikennetilanteiden hallinnan alkeisiin.Opetuksen määrä on 3 tuntia teoriaopetusta ja 1 tuntiajo-opetusta.

Oppimisen edistymistä arvioivan ajon määrä on1 tunti ajo-opetusta.

Opetuksesta saatu todistus on pidettävä mukanaajo-opetuksessa ja vaadittaessa esitettävä poliisille.

17 §. Vaikeissa olosuhteissa ajamista koskeva ope-tus. Ajokorttilaissa tarkoitettu vaikeissa olosuhteissaajamista koskevan opetuksen B-luokassa tulee sisältääopetusta pimeällä ja liukkaalla ajamiseen liittyvienerityisten vaatimusten ja riskien tunnistamiseksi.

Pimeällä ajamisen opetus voidaan antaa simulaatto-rilla, jos opetuksessa käytettävä laite ja ohjelma on asi-anmukaisesti hyväksytty opetussuunnitelman mukai-seen opetukseen.

Liukkaalla ajamisen opetuksen erityisenä tavoittee-na on antaa kuljettajalle valmiudet tunnistaa liukkaal-la ajamiseen liittyviä erityispiirteitä ja riskejä, kutentienpinnan liukkauden vaikutus ajoneuvon hallintaansekä ajonopeuden, turvallisuusvälin ja oikean havain-noinnin merkitys kuljettajan toimintamahdollisuuk-siin.

18 §. Pimeällä ajamista koskeva opetus. Pimeälläajamista koskeva opetus on annettava B-luokan perus-vaiheen opetuksessa ja sen osuus 11 §:n 1 momentin3 kohdassa ja 12 §:n 1 momentin 3 kohdassa sääde-tyistä vähimmäismääristä on tunti teoriaopetusta jatunti ajo-opetusta. Ajo-opetukseen on sisällytettäväajamisen näyttöjä ja harjoituksia ja se on mahdolli-suuksien mukaan annettava yleiseltä liikenteeltä sul-jetulla alueella.

Simulaattorilla annettavassa opetuksessa opettajallaon oltava liikenneopettajalupa ja hänen on tarvittaessaosallistuttava opetustilanteeseen. Suorituksen jälkeenopettajan on kahden vuorokauden kuluessa oppilaankanssa keskustellen arvioitava suoritus.

Muu kuin 2 momentissa tarkoitettu simulaattorillatoteutettava ajo-opetus voidaan siirtää perusvaiheenjälkeen annettavaksi, jos opetuksen ajankohta ei so-vellu opetukseen.

19 §. Liukkaalla ajamista koskeva opetus. Liukkaal-la ajamista koskevan opetuksen osuus 11 §:n 1 mo-mentin 3 kohdassa ja 12 §:n 1 momentin 3 kohdassasäädetyistä perusvaiheen opetuksen vähimmäismää-ristä on tunti teoriaopetusta ja tunti ajo-opetusta. Ajo-opetuksen tulee sisältää järjestettyjä ajamisen näyttöjä

ja harjoituksia ja se on annettava ajoharjoitteluradalla.Näytöissä on havainnollistettava ainakin nopeudenvaikutuksia jarrutusmatkaan ja ajoneuvon hallitta-vuuteen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu perusvaiheen ajo-opetus ajoharjoitteluradalla voidaan korvata hyväksy-tyn opetussuunnitelman mukaisella vaihtoehtoisellaopetuksella, jos matka autokoululta tai kuntakeskuk-sesta lähimmälle hyväksytylle ajoharjoitteluradalle ylit-tää 120 kilometriä. Opetukseen sisältyvät näytöt onmahdollisuuksien mukaan järjestettävä muulta liiken-teeltä suljetulla alueella.

20 §. B-luokan harjoitteluvaiheen ja syventävän vai-heen opetus. B-luokan harjoitteluvaiheessa opetuksenmäärä on tunti teoriaopetusta ja kaksi tuntia ajo-ope-tusta. Harjoitteluvaiheen aikana oppilaan on pidettäväoppimisestaan päiväkirjaa, jossa hän arvioi kuljettaja-na kehittymistään.

Syventävässä vaiheessa on annettava 19 §:n 1 mo-mentissa tarkoitettua teoriaopetusta neljä tuntia jaajo-opetusta neljä tuntia, josta kaksi tuntia on harjoit-telua ajoharjoitteluradalla ja kaksi tuntia ajamista lii-kenteessä.

21 §. Kuljettajaopetus. Kuljettajaopetus on annetta-va vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti.

Kuorma- ja linja-autolla annettavassa kuljettajaope-tuksessa oppilaalla on muussa kuin ajokorttilain 38 §:n4 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa oltava vä-hintään B-luokan ajo-oikeus. E-luokan kuljettajaope-tuksessa oppilaalla on oltava vetoauton ajo-oikeus.

21 § tuli voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.22 §. Ajo-opetuksen toteuttaminen. Sen lisäksi mitä

ajokorttilain 49 §:n 3 momentissa säädetään, tämänasetuksen 12 §:n 1 momentin 1 kohdan b alakohdassaja 2–11 kohdassa tarkoitettuun ajo-opetukseen on si-sällytettävä maantieajo-opetusta taajaman ulkopuolel-la opetussuunnitelman mukainen määrä, kuitenkinvähintään viidesosa ajo-opetukselle säädetystä vähim-mäismäärästä. B-luokassa pimeällä ajamisen ajo-ope-tus sisältyy edellä tarkoitettuun maantieajo-opetuk-sen vähimmäismäärään.

Ajo-opetus on toteutettava seuraavien vaatimustenmukaisesti:

1) mopolla annettavassa ajo-opetuksessa ja moot-toripyörän harjoitusluvalla ajamista harjoiteltaessa eisaa kuljettaa henkilöitä eikä tavaraa;

2) moottoripyörällä ajo-opetusta annettaessa vainopettaja voi olla matkustajana mukana ajoneuvossa;

3) moottoripyörällä tai mopolla taikka kevyellä ne-lipyörällä, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, ajo-ope-tusta annettaessa opettajan on annettava ajo-ohjeet ra-dion välityksellä oppilaalle;

4) 3 kohdassa tarkoitettu opetus saadaan antaakahdelle oppilaalle samanaikaisesti, jos oppilaat ovatsaaneet riittävän ajo-opetuksen opetusajoneuvon kä-sittelyssä;

5) vähintään puolet C1- ja C-luokan ajoopetukses-ta on annettava kuorma-autolla, jonka todellinen ko-konaismassa on vähintään 60 prosenttia sen rekiste-röidystä kokonaismassasta;

6) linja-autossa saa ajo-opetuksen aikana olla oppi-laan ja opettajan lisäksi enintään seitsemän ajo-oppi-lasta tai opetushenkilöstöön kuuluvaa;

7) ajo-opetuksessa ei saa kuljettaa tavaraa korvaus-ta vastaan;

Page 29: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

VNA ajokorteista 27 Vi 211a_

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

8) kuorma- ja linja-auton ajokorttia varten annet-tavaan kuljettajaopetukseen on sisällytettävä onnetto-muuspaikalla toimimista varten tarpeellinen ensiapu-koulutus sekä liikenteen vaaratilanteiden tunnista-mista ja välttämistä koskeva ennakoivan ajamisenopetus, joka voidaan toteuttaa teoriaopetuksena.

22 § 2 mom. 1, 3–5 ja 8 k. tulivat voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.23 §. Opetustilan ja muun opetukseen käytettävän ti-

lan vaatimukset. B-luokan kuljettajaopetus, joka anne-taan tämän ajo-oikeuden saamisen jälkeen, saadaanantaa muuallakin kuin autokoulun varsinaisessa ope-tustilassa, jos tila täyttää ajokorttilain 85 §:n 1 mo-mentin muut vaatimukset.

Jos 11 §:n 1 momentin 4–11 kohdassa mainittualuokkaa varten opetusta annetaan muualla kuin ajo-korttilain 85 §:n 1 momentissa tarkoitetussa päätoi-mipaikan opetustilassa, autokoulun on vähintäänkaksi viikkoa ennen opetuksen aloittamista ilmoitet-tava opetuksen antopaikka sille tutkinnon vastaanot-tajalle, jonka toimialueella tila sijaitsee.

Ajokorttilain 85 §:n 1 momentissa tarkoitettu auto-koulujen yhdessä järjestämä opetus edellyttää kyseisiäautokouluja valvovan tutkinnon vastaanottajan hy-väksymistä.

Pimeällä ajamista koskevaan simulaattoriopetukseenkäytettävän tilan on edellä säädetyn lisäksi sovelluttavaopetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja oppimis-tapahtuman edellyttämään keskittymiseen. Tutkinnonvastaanottajan on hyväksyttävä tilan käyttö opetukseen.

23 § tuli voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.24 §. Ajo-opetuksessa käytettävät ajoneuvot. Ajo-

opetuksessa käytettävien ajoneuvojen on täytettäväopetusajoneuvoja koskevat vaatimukset. Autokoulu-opetuksessa käytettävien ajoneuvojen on lisäksi täy-tettävä kouluajoneuvoja koskevat vaatimukset. Ajo-opetuksessa on käytettävä:

1) kaksipyöräistä mopoa, jos opetusta annetaanmopon ajo-oikeutta varten;

2) kevyttä nelipyörää, jos opetusta annetaan kevy-en nelipyörän ajo-oikeutta varten;

3) kaksipyöräistä sivuvaunutonta moottoripyörää,jonka:

a) sylinteritilavuus on vähintään 120 cm3, jos ope-tusta annetaan A1-luokan ajo-oikeuden saamiseksi;

b) sylinteritilavuus on vähintään 400 cm3 ja moot-torin teho vähintään 25 kW, jos opetusta annetaanA2-luokan ajo-oikeutta varten;

c) sylinteritilavuus on vähintään 600 cm3 ja moot-torin teho vähintään 40 kW, jos opetusta annetaan A-luokan ajo-oikeutta varten;

4) B-luokan pakettiautoa tai vähintään neljällehenkilölle rekisteröityä henkilöautoa, jos opetusta an-netaan B-luokan ajo-oikeutta varten;

5) C1-luokan kuorma-autoa, jos opetusta annetaanC1-luokan ajo-oikeutta varten;

6) C-luokan kuorma-autoa, jos opetusta annetaanC-luokan ajo-oikeutta varten;

7) D1-luokan linja-autoa, jos opetusta annetaanD1-luokan ajo-oikeutta varten;

8) D-luokan linja-autoa, jos opetusta annetaan D-luokan ajo-oikeutta varten;

9) E-luokan ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoauto-na on opetuksen luokkaa vastaava B- tai ryhmään2 kuuluvan luokan ajoneuvo, jos opetusta annetaanE-luokan ajo-oikeutta varten.

B-luokan ajo-oikeutta varten voidaan opetusta an-taa myös ajokorttilain 4 §:n 1 momentin 5 kohdan b jac alakohdan vaatimukset täyttävällä B-luokan ajoneu-voyhdistelmällä, jos oppilas sitä pyytää. Opetus voi-daan sisällyttää B-luokan opetuksen vähimmäismää-riin. Jos ajo-opetusta annetaan ajokorttilain 7 §:n4 momentissa tarkoitetun B-luokan raskaamman ajo-neuvoyhdistelmän ajo-oikeutta varten, opetuksessavoidaan käyttää mainitussa momentissa tarkoitettuaajoneuvoyhdistelmää. Opetusta ei voida sisällyttää B-luokan ajo-opetuksen vähimmäismääriin.

Ajo-opetuksessa käytettävien ajoneuvojen on oltavanormaalirakenteisia ja niiden on perävaunuja lukuunottamatta oltava muutoskatsastuksessa hyväksyttyopetus- tai kouluajoneuvoksi.

Jos ajo-opetuksessa on 1 momentin mukaan käytet-tävä kaksipyöräistä ajoneuvoa, voidaan sen sijaankäyttää kolmipyöräistä ajoneuvoa, jos lääkärin lau-sunnon mukaan oppilaan vika, sairaus tai vamma sitäedellyttää.

Edellä 1 momentin säännöstä kouluajoneuvoja kos-kevien vaatimusten täyttämisestä ja 3 momenttia eisovelleta B-luokan harjoitteluvaiheen ja syventävänvaiheen opetukseen.

24 § 1 mom. 1 ja 2 k. sekä 3 ja 4 mom. tulivat voimaan 1.6.2011;ks. 35 §.

25 §. Ajo-opetuksessa käytettävien ajoneuvojen va-rustevaatimukset. Kouluajoneuvossa on oltava opetta-jaa varten erilliset ajohallintalaitteet, joita ovat:

1) moottoripyörässä sekä kevyessä nelipyörässä,jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, opettajaa varten eril-linen jarru tai jarrupoljin, joka vaikuttaa kaikkiin pyö-riin, jos opettaja on opetusta annettaessa mukana ajo-neuvossa;

2) muussa kuin 1 kohdassa tarkoitetussa kevyessänelipyörässä sekä B-, C1- ja C-luokassa erillinen opet-tajan jarru- ja kytkinpoljin ja ulkopuolinen taustapeili;

3) D1- ja D-luokassa sekä E-luokan ajoneuvoyh-distelmällä opetusta annettaessa vetoautossa erillinenopettajan jarru- ja kytkinpoljin, jos opetettavalla ei oleC-luokan ajo-oikeutta, sekä ulkopuolinen taustapeili.

Edellä 1 momentin 1 kohdan vaatimus koskee myösopetusluvalla annettavaa opetusta. Opetuslupaope-tuksessa B-luokan autossa sekä kevyessä nelipyörässä,jossa istuinpaikat ovat rinnakkain, ei vaadita 1 mo-mentin 2 kohdassa tarkoitettua erillistä kytkinpoljintaopettajaa varten.

Ajo-opetuksessa voidaan käyttää ajoneuvoa, jossaon erityiset ajamista helpottavat ajohallintalaitteet, joslääkärin lausunnon mukaan oppilaan vika, sairaus taivamma sitä edellyttää.

25 § 1 mom. 1 ja 2 k. sekä 2 ja 3 mom. tulivat voimaan 1.6.2011;ks. 35 §.

26 §. Autokoulujen muut opetusvälineet ja opetusma-teriaali. Autokoulun opetusmateriaalin on vastattavavahvistettua opetussuunnitelmaa.

Edellä 12 §:n 4 momentissa tarkoitetussa ajo-opetuk-sessa käytettävän simulaattorin on sovelluttava ominai-suuksiltaan ja toiminnoiltaan opetussuunnitelman mu-kaiseen ajo-opetukseen. Pimeällä ajamisen opetuksessakäytettävän 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun simulaat-torin vähimmäisvaatimuksena on riittävän laaja näyttöja todellista ajotuntumaa vastaavat ajoneuvon hallinta-laitteet.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen simulaattorei-den käytön opetuksessa hyväksyy Liikenteen turvalli-suusvirasto opetussuunnitelman vahvistamisen yhtey-

Page 30: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

28 VNA ajokorteistaVi 211a_

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

dessä. Samalla se vahvistaa 12 §:n 4 momentissa tar-koitetun simulaattorilla annettavan ajo-opetuksenenimmäismäärän. Hyväksyminen voidaan peruuttaa,jos hyväksymisen ehtoja ei noudateta tai sen edelly-tykset eivät muuten enää täyty.

26 § tuli voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.27 §. Oppituntien kestot. Tässä asetuksessa tarkoi-

tettu tunti teoriaopetusta on kestoltaan vähintään45 minuuttia ja tunti ajo-opetusta vähintään 50 mi-nuuttia. Tunti ajo-opetusta voidaan jakaa kahteen25 minuutin jaksoon.

Simulaattorilla annettavassa 12 §:n 4 momentissatarkoitetussa ajo-opetuksessa tunti ajo-opetusta voi-daan 1 momentista poiketen jakaa vähintään kymme-nen minuutin jaksoihin.

27 § tuli voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.28 §. Opetustodistuksen antaminen. Autokoulun ope-

tustoiminnasta vastaavan johtajan tai hänen määrää-mänsä henkilön taikka opetusluvalla opetusta annet-taessa opetusluvan haltijan on kuljettajaopetuksen taisen osan antamisen jälkeen annettava siitä todistus. B-luokassa todistus on annettava erikseen kunkin vai-heen opetuksesta sekä pimeällä ajamisen opetuksesta.Todistus syventävän vaiheen opetuksesta saadaan an-taa vasta, kun pimeällä ajamisen opetus on annettu.

4 luku. Kuljettajantutkinto

29 §. Luokkakohtaiset kuljettajantutkintoon pääse-misen edellytykset. Mopon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeuden saamiseksi suoritettavaan kuljettajantutkin-toon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) mopon ajo-oikeuden saamiseksi suoritettavaantutkintoon tuleva:

a) on saanut mopon ajokorttia varten säädetyn kul-jettajaopetuksen; tai

b) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa mopontai moottoripyörän ajokortti tai hänellä on ulkomaillaannettu mopon tai moottoripyörän ajokortti;

2) kevyen nelipyörän ajo-oikeuden saamiseksi suo-ritettavaan tutkintoon tuleva:

a) on saanut kevyen nelipyörän ajokorttia vartensäädetyn kuljettajaopetuksen; tai

b) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa kevyennelipyörän tai auton ajokortti tai hänellä on ulkomail-la annettu kevyen nelipyörän tai auton ajokortti.

A1-, A2- ja A-luokan kuljettajantutkintoon pääse-misen edellytyksenä on, että:

1) tutkintoon tuleva on saanut tutkinnon luokkaavastaavan kuljettajaopetuksen; tai

2) tutkintoon tuleva on saanut tutkinnon luokkaavastaavan teoria- ja ajo-opetuksen ja harjoitellut ajoaharjoitusluvalla; tai

3) tutkintoon tulevalla on ollut aikaisemmin Suo-messa luokkaa vastaava tai sen sisältävä A1-, A2- tai A-luokan ajo-oikeus tai hänellä on ulkomailla annettuvastaavan luokan ajokortti.

B-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edelly-tyksenä on, että:

1) tutkintoon tuleva on saanut tutkinnon luokkaavastaavan kuljettajaopetuksen; tai

2) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa B-luo-kan ajoneuvon ajo-oikeus tai hänellä on ulkomaillaannettu vastaavan luokan ajokortti.

C- ja C1-luokan tutkintoon pääsemisen edellytyk-senä on, että:

1) tutkintoon tuleva on saanut tutkinnon luokkaavastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on B-luokanajoneuvon Suomessa saatu ajo-oikeus tai ulkomaillaannettu vastaavan luokan ajokortti; tai

2) C-luokan tutkintoon tulevalla on:a) Suomessa saatu C1-luokan ajo-oikeus tai ulko-

mailla annettu vastaavan luokan ajokortti; jab) voimassa oleva kuorma- tai linja-auton kuljetta-

jan ammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävänmäärän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljet-tajaopetusta; tai

3) tutkinnon suorittajalla on ollut aikaisemminSuomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oike-us tai hänellä on ulkomailla annettu vastaavan luokanajokortti.

D- ja D1-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisenedellytyksenä on, että:

1) tutkintoon tuleva on saanut tutkinnon luokkaavastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on B-luokanSuomessa saatu ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vas-taavan luokan ajokortti; tai

2) tutkintoon tulevalla on:a) D-luokan tutkinnossa C1-, C- tai D1-luokan ajo-

neuvon ajo-oikeus tai D1-luokan tutkinnossa C1- taiC-luokan ajo-oikeus; ja

b) voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys jahän on saanut sitä täydentävän määrän tutkinnonluokkaa varten vaadittavaa kuljettajaopetusta; tai

3) tutkinnon suorittajalla on aikaisemmin ollutSuomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oike-us tai hänellä on ulkomailla annettu vastaavan luokanajokortti.

BE-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edel-lytyksenä on, että tutkintoon tulevalla:

1) on Suomessa saatu B-luokan ajoneuvon ajo-oi-keus tai hänellä on ulkomailla annettu vastaava ajo-kortti; tai

2) on ollut aikaisemmin Suomessa BE-luokan ajo-neuvoyhdistelmän ajo-oikeus tai hänellä on ulkomail-la annettu vastaavan luokan ajokortti.

CE- tai C1E-luokan kuljettajantutkintoon pääsemi-sen edellytyksenä on, että:

1) tutkintoon tuleva on saanut tutkinnon luokkaavastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on Suomessasaatu vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus tai hänelläon ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; tai

2) tutkintoon tulevalla on:a) Suomessa saatu vetoauton ajo-oikeus tai ulko-

mailla annettu vastaavan luokan ajokortti; jab) voimassa oleva kuorma- tai linja-auton kuljetta-

jan ammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävänmäärän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljet-tajaopetusta; tai

3) tutkintoon tulevalla on aikaisemmin ollut Suo-messa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus taihänellä on ulkomailla annettu vastaavan luokan ajo-kortti.

DE- ja D1E-luokan kuljettajantutkintoon pääsemi-sen edellytyksenä on, että:

1) tutkintoon tuleva on saanut tutkinnon luokkaavastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on Suomessasaatu vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulko-mailla annettu vastaavan luokan ajokortti; tai

2) tutkintoon tulevalla on:a) Suomessa saatu vetoauton ajo-oikeus tai ulko-

mailla annettu vastaavan luokan ajokortti; ja

Page 31: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

VNA ajokorteista 29 Vi 211a_

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

b) voimassa oleva kuorma- tai linja-auton kuljetta-jan ammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävänmäärän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljet-tajaopetusta; taikka

3) tutkintoon tulevalla on aikaisemmin ollut Suo-messa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus taihänellä on ulkomailla annettu vastaavan luokan ajo-kortti.

C1E-, CE-, D1- tai D-luokan tutkintoon pääsemisenedellytyksenä on lisäksi, että tutkintoon tuleva on saa-nut B-luokan harjoitteluvaiheen ja syventävän vai-heen opetuksen tai, jos hänellä on muualla annettu B-luokan ajokortti, että se on ollut hänellä vähintäänkolmen kuukauden ajan.

Edellä 4 momentin 2 kohdan b alakohdan, 5 mo-mentin 2 kohdan b alakohdan, 7 momentin 2 kohdanb alakohdan tai 8 momentin 2 kohdan b alakohdanperusteella tutkintoon pääsemisen edellytyksenä on,että tutkintoon tuleva on saavuttanut perustason am-mattipätevyyden vähintään vuosi ennen tutkintoontuloa tai vähintään kaksi vuotta ennen tutkintoon tu-loa, jos perustason ammattipätevyys on saavutettu no-peutetulla koulutuksella, eikä tutkintoon tuleva oletutkintoa edeltäneen vuoden aikana suorittanut jota-kin muuta mainituista tutkinnoista ammattipätevyys-perustetta hyväksi käyttäen.

29 § 1 mom. 1 ja 2 k. tulivat voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.30 §. Ajokokeeseen tai käsittelykokeeseen pääsyn

edellytykset. Ajokokeeseen tai käsittelykokeeseen pää-syn edellytyksenä on, että sen luokkaa vastaava teoria-koe, on suoritettu korkeintaan vuotta aikaisemmin. Joskysymyksessä on mopon tai kevyen nelipyörän ajokor-tin suorittaminen, vaatimuksena on, että kysymyksessäolevan ajoneuvon ajo-oikeutta vastaava teoriakoe onsuoritettu korkeintaan vuotta aikaisemmin. Jos ajoko-keen lisäksi vaaditaan käsittelykoe, se on suoritettavaedellä tarkoitetussa ajassa ennen ajokoetta.

30 § tuli voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.31 §. Kuljettajantutkinnon sisältöä koskevat poik-

keukset. Ajokorttilain 54 §:n 1 momentista poiketenkuljettajantutkinnossa on suoritettava:

1) mopon ajo-oikeutta varten teoriakoe ja käsitte-lykoe;

2) ajokorttilain 7 §:n 4 momentissa tarkoitettua B-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljetusoikeutta vartenvain ajokoe mainitut vaatimukset täyttävällä ajoneu-voyhdistelmällä;

3) T-luokan ajo-oikeutta varten luokkaa vastaavateoriakoe ja lisäksi käsittelykoe, jos tutkinnon vas-taanottaja pitää sitä tarpeellisena;

4) LT-luokan ajo-oikeutta varten luokkaa vastaavateoriakoe ja käsittelykoe.

Ajokyvyn tai ajotaidon valvomiseksi poliisin määrä-yksestä suoritettava ajokoe taikka ulkomaisen ajokor-tin vaihtamiseksi suoritettava kuljettajantutkinto jasen ajokoe suoritetaan sillä ajokorttiin merkittyynluokkaan kuuluvalla ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdis-telmällä, jonka sisältämä ajo-oikeus on laajin tai jonkaajokortin haltija haluaa säilyttää. Jos ajokortin halti-jalla on:

1) linja-auton ja CE-luokan ajoneuvoyhdistelmänkuljettamiseen oikeuttava ajokortti, ajokoe suorite-taan CE-luokan ajoneuvoyhdistelmällä ajokortin kel-poisuuden säilyttämiseksi ennallaan;

2) auton ja moottoripyörän kuljettamiseen oikeut-tava ajokortti, ajokoe suoritetaan erikseen moottori-

pyörällä muuta ulkomaista ajokorttia kuin EU- taiETA-valtiossa annettua ajokorttia vaihdettaessa jamuutoin vain, jos poliisi erityisestä syystä niin mää-rää.

31 § 1 mom. 1 k. tuli voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.32 §. Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen. Kuljet-

tajantutkintoon ilmoittautuvan on todistettava henki-löllisyytensä ja esitettävä:

1) todistus tutkinnon luokkaa tai, jos kysymys onmopon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeuden saamises-ta, ajo-oikeutta vastaavan kuljettajaopetuksen saami-sesta;

2) vähintään yksi ja enintään kolme kuukautta ai-kaisemmin myönnetty harjoituslupa, jos A1-, A2- taiA-luokan tutkintoon tuleva on harjoitellut ajoa harjoi-tusluvalla;

3) selvitys Suomessa aikaisemmin myönnetystä ajo-kortista tai ulkomailla annettu ajokortti, jos se on tut-kintoon pääsyn perusteena;

4) todistus harjoitteluvaiheen ja syventävän vai-heen opetuksen saamisesta tai ammattipätevyydestä jasen saamisen ajankohdasta, jos se on tutkintoon pää-semisen edellytyksenä;

5) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipä-tevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) 8 §:ssä tarkoitettu koulutuskeskuksen antamahyväksymisasiakirja sekä koulutuskeskuksen antamatodistus siitä, että opiskelija on saanut ajokorttilain5 §:n 3 momentin mukaisen koulutuksen, jos tutkintosuoritetaan ajo-oikeuden saamiseksi mainitussa mo-mentissa tarkoitettuja ajoja varten.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua opetus-todistusta ei vaadita T- tai LT-luokan kuljettajantut-kintoon ilmoittautuvalta.

Edellä 31 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tutkin-toon tai ajokokeeseen ilmoittautuvan on esitettäväajokortti tai poliisin oikeaksi todistama jäljennös ajo-kortista sekä poliisin määräys, jos se on tutkinnon taiajokokeen suorittamisen perusteena. Ulkomaista ajo-korttia vaihdettaessa tutkintoon tai kokeeseen tuleval-la on oltava ajokorttilain 3 luvussa tarkoitettu ajokort-tilupa.

32 § 1 mom. 1 k. ja 3 mom. tulivat voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.33 §. Kuljettajantutkintoa koskevat muut vaatimuk-

set. Kuljettajantutkintojen sisältöä koskevat sen lisäk-si, mitä ajokorttilaissa ja sen nojalla säädetään, ajo-korttidirektiivin liitteen II vaatimukset.

Ajokoe kevyellä nelipyörällä, jossa istuinpaikat ovatrinnakkain, voidaan ottaa vastaan myös siten, että vas-taanottaja seuraa kokelasta toisella ajoneuvolla.

Ajokokeen keston on oltava:1) vähintään 45 minuuttia:a) B- ja BE-luokassa;b) moottoripyörän ajokorttia suoritettaessa;c) kevyen nelipyörän ajo-oikeuden saamiseksi suo-

ritettavassa ajokokeessa;2) vähintään 60 minuuttia muissa luokissa.Käsittelykokeen keston on oltava vähintään 15 mi-

nuuttia:1) mopon ajo-oikeuden saamiseksi suoritettavassa

tutkinnossa;2) LT-luokassa sekä T-luokassa, jos sellainen 31 §:n

1 momentin 3 kohdan mukaan vaaditaan suoritetta-vaksi.

33 § 2 mom. ja 3 mom. 1 k. c alakohta ja 4 mom. 1 k. tulivat voi-maan 1.6.2011 ja 33 § 3 mom. 2 k. tulee voimaan 1.1.2012; ks. 35 §.

Page 32: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

30 VNA ajokorteistaVi 211a_

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

5 luku. Erinäiset säännökset34 §. Autokoulutoimintaan liittyvien ilmoitusten te-

keminen. Ajokorttilain 81 §:n 1 ja 2 momentissa tar-koitetut ilmoitukset autokoulun opetustoiminnastavastaavan johtajan tehtävien hoitamista koskevistamuutoksista on tehtävä viimeistään kuukauden kulu-essa siitä, kun opetustoiminnasta vastaava johtaja onlakannut hoitamasta tehtäviään. Mainitun pykälän3 momentissa tarkoitettu ilmoitus autokoulun toi-minnan lakkaamisesta on tehtävä viimeistään kuu-kauden kuluessa toiminnan lakkaamisesta.

34 § tuli voimaan 1.6.2011; ks. 35 §.35 §. Voimaantulo. Tämä asetus tulee 2 ja 3 mo-

mentissa säädetyin poikkeuksin voimaan 19 päivänätammikuuta 2013.

Tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 1 ja 7 kohta,11 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 ja 5 momentti, 12 §:n1 momentin 1 kohta ja 3 ja 6 momentti, 13 ja 21 §,22 §:n 2 momentin 1, 3–5 ja 8 kohta, 23 §, 24 §:n1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 3 ja 4 momentti, 25 §:n1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 26 ja27 §, 29 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 30 §, 31 §:n1 momentin 1 kohta, 32 §:n 1 momentin 1 kohta ja3 momentti, 33 §:n 2 momentti ja 3 momentin 1 koh-dan c alakohta ja 4 momentin 1 kohta sekä 34 § tule-vat voimaan jo 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Tämän asetuksen 33 §:n 3 momentin 2 kohta tuleevoimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä ase-tuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

36 §. Mopon ja kevyen nelipyörän ajo-oikeuden suo-rittamiseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kuljettajantut-kintotodistus, joka on annettu ennen 35 §:n 1 mo-mentissa säädettyä voimaantulopäivää tämän asetuk-sen vaatimusten mukaisesti hyväksytysti suoritetustakuljettajantutkinnosta mopon ajo-oikeuden saami-seksi, sisältää myös kevyen nelipyörän ajo-oikeuden.Vastaavin edellytyksin annettu todistus kevyen neli-pyörän kuljettajantutkinnon suorittamisesta sisältäämopon ajo-oikeuden.

Ennen 35 §:n 1 momentissa säädettyä voimaantu-lopäivää 1 momentissa tarkoitetun kuljettajantutkin-non suorittaneelle annetaan 35 §:n 2 momentissamainittujen lainkohtien voimaan tullessa voimassaolleiden säännösten mukainen M-luokan ajokortti,joka sisältää tämän pykälän 1 momentissa mainitutajo-oikeudet.

Ennen 35 §:n 1 momentissa säädettyä voimaantulo-päivää annettu opetustodistus M-luokan kuljettaja-opetuksen saamisesta oikeuttaa AM-luokan tutkin-toon pääsyyn saatua opetusta vastaavan mopon tai ke-vyen nelipyörän ajo-oikeuden saamiseksi ajokorttilain109 §:n 2 momentin mukaisesti, jos muut tutkintoonpääsyn edellytykset täyttyvät.

Ennen 35 §:n 1 momentissa säädettyä voimaantulo-päivää aloitetusta M-luokan kuljettajaopetuksestamainitun ajankohdan jälkeen annettu opetustodistusoikeuttaa AM-luokan tutkintoon pääsyyn saatua ope-tusta vastaavan mopon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeuden saamiseksi ajokorttilain 109 §:n 2 momen-tin mukaisesti.

Ennen 35 §:n 1 momentissa säädettyä voimaantulo-päivää aloitettu M-luokan kuljettajantutkinto saadaansuorittaa loppuun mainitun ajankohdan jälkeen mo-pon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeuden saamiseksiajokorttilain 109 §:n 2 momentin mukaisesti.

37 §. Ajokortin postittamiseen liittyvät siirtymäsään-nökset. Tämän asetuksen 7 §:n 1 momenttia ei sovelletaajokortteihin, joita koskeva hakemus on tehty ennen35 §:n 1 momentissa säädettyä voimaantulopäivää.

38 §. Raskaan kaluston kuljettajaopetukseen ja kul-jettajantutkintoon liittyvät siirtymäsäännökset. C1E- jaCE-luokan kuljettajantutkintoon saadaan 9 päiväänsyyskuuta 2014 asti ja D- ja D1-luokan kuljettajantut-kintoon 9 päivään syyskuuta 2013 ottaa henkilö, jokaon täyttänyt 21 vuotta ja osoittaa täyttävänsä ajokort-tiasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvostonasetuksen (556/2008) voimaan tullessa voimassa ol-leet mainittuun kuljettajantutkintoon pääsyn edelly-tykset päätoimisena kuljettajana toimimisen perus-teella sekä on saanut tämän asetuksen 11 §:n 2 mo-mentissa ja 12 §:n 2 momentissa säädetyn luokkakoh-taisen täydentävän koulutuksen.

Edellä 24 §:n 1 momentin 5 kohdasta poiketen saa-daan 9 päivään syyskuuta 2021 C1-luokan kouluajo-neuvona käyttää C-luokan kuorma-autoa sekä 9 koh-dasta poiketen C1E-luokan kouluajoneuvona ajoneu-voyhdistelmää, jonka vetoautona on C-luokan kuor-ma-auto edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän rekis-teröity kokonaismassa on alle 20000 kilogrammaa jatodellinen kokonaismassa alle 15000 kilogrammaa.

LiiteYHDENMUKAISTETUT KOODIT AJOKORTTEI-

HIN TEHTÄVIÄ MERKINTÖJÄ VARTENTämän asetuksen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut

kansalliset ja yhdenmukaistetut koodit ajokortteihintehtäviä merkintöjä varten ovat:

I Suomessa käytössä olevat kansalliset koodit:1. 103: Ajokortin kaksoiskappale, koodin yhteyteen

merkitään kaksoiskappaleen järjestysnumero;2. 105: Poikkeuslupa;3. 111: Alkolukko;4. 120: AM-luokka, mopo;5. 121: AM-luokka, kevyt nelipyörä;6. 131: Ajokorttilain 5 §:n 4 momentissa rajoitettu

ajo-oikeus.II Yhdenmukaistetut EU-koodit:KULJETTAJAA KOSKEVAT LÄÄKETIETEELLISET

SYYT01. Näönkorjaus ja/tai -suojaus01.01 Silmälasit01.02 Piilolinssi(t)01.03 Suojalasi01.04 Himmennetty linssi01.05 Silmänsuojus01.06 Silmälasit tai piilolinssit02. Kuulokoje/viestintäapuväline02.01 Kuulokoje yhdelle korvalle02.02 Kuulokoje kahdelle korvalle03. Proteesi/ortopedinen apuväline03.01 Yläraajan proteesi/ortopedinen apuväline03.02 Alaraajan proteesi/ortopedinen apuväline05. Rajoitettu käyttö, jossa alla olevien alakoodien

käyttö on pakollista, jos ajo-oikeus on rajoitettu lää-ketieteellisistä syistä.

05.01 Rajoitettu matkoihin päiväsaikaan, kuten esi-merkiksi tunti auringonnousun jälkeen ja tunti ennenauringonlaskua

Page 33: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

VNA ajokorteista 31 Vi 211a_

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

05.02 Rajoitettu matkoihin ... kilometrin säteelläajokortin haltijan asuinpaikasta tai ainoastaan mat-koihin kaupungissa/alueella

05.03 Ei oikeutta kuljettaa matkustajia05.04 Ajonopeus rajoitettu enintään nopeuteen ...

kilometriä tunnissa05.05 Ajaminen sallittu ainoastaan ajokortin halti-

jan seurassa05.06 Ilman perävaunua05.07 Ei ajoa moottoriteillä05.08 Ei alkoholiaAJONEUVON MUKAUTUKSET10. Muutettu vaihteisto10.01 Käsivälitteinen vaihteisto10.02 Automaattivaihteisto10.03 Sähkökäyttöinen vaihteisto10.04 Mukautettu vaihdetanko10.05 Ilman aluevaihteistoa15. Muutettu kytkin15.01 Mukautettu kytkinpoljin15.02 Käsikäyttöinen kytkin15.03 Automaattikytkin15.04 Etuosasta porrastettu/poiskäännettävä/irrotet-

tava kytkinpoljin20. Muutetut jarrujärjestelmät20.01 Mukautettu jarrupoljin20.02 Laajennettu jarrupoljin20.03 Vasemmalle jalalle soveltuva jarrupoljin20.04 Jalkapohjalla painettava jarrupoljin20.05 Kallistettu jarrupoljin20.06 Käsikäyttöinen (mukautettu) käyttöjarru20.07 Tehostetun käyttöjarrun täyskäyttömahdolli-

suus20.08 Käyttöjarruun integroidun hätäjarrun täys-

käyttömahdollisuus20.09 Mukautettu seisontajarru20.10 Sähkökäyttöinen seisontajarru20.11 (Mukautettu) jalkakäyttöinen seisontajarru20.12 Etuosasta porrastettu/poiskäännettävä/irrotet-

tava jarrupoljin20.13 Polvella käytettävä jarru20.14 Sähkökäyttöinen käyttöjarru25. Muutetut kaasupoljinjärjestelmät25.01 Mukautettu kaasupoljin25.02 Jalkapohjalla painettava kaasupoljin25.03 Kallistettu kaasupoljin25.04 Käsikäyttöinen kaasupoljin25.05 Polvella käytettävä kaasupoljin25.06 Tehostettu kaasutin: sähkökäyttöinen tai ilma-

ohjattu25.07 Kaasupoljin jarrupolkimen vasemmalla puo-

lella25.08 Kaasupoljin vasemmalla25.09 Etuosasta porrastettu/poiskäännettävä/irro-

tettava kaasupoljin30. Muutetut yhdistetyt jarru- ja kaasupoljinjärjes-

telmät30.01 Rinnakkaiset polkimet30.02 Polkimet samassa, tai melkein samassa, tasossa30.03 Liukuohjattava kaasutin ja jarru30.04 Ortopedisesti varustettu liukuohjattava kaa-

sutin ja jarru30.05 Poiskäännettävät/irrotettavat kaasu- ja jarru-

polkimet30.06 Korotettu lattia30.07 Sivusta porrastettu jarrupoljin

30.08 Proteesia varten sivusta porrastettu jarrupoljin30.09 Etuosasta porrastetut kaasu- ja jarrupolkimet30.10 Kantapään/säären tuki30.11 Sähkökäyttöinen kaasupoljin ja jarru35. Muutettu hallintalaitteisto, joita ovat ainakin va-

lokatkaisimet, tuulilasinpyyhin/-pesin, äänimerkinan-tolaite ja suuntavilkut

35.01 Hallintalaitteiden käyttö ei haittaa ohjausta jakäsittelyä

35.02 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta otet-ta ohjauspyörästä ja lisälaitteista, kuten säätimistä, kat-kaisinvivuista

35.03 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta va-semman käden otetta ohjauspyörästä ja lisälaitteista,kuten säätimistä, katkaisinvivuista

35.04 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta oi-kean käden otetta ohjauspyörästä ja lisälaitteista, ku-ten säätimistä, katkaisinvivuista

35.05 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta otet-ta ohjauspyörästä ja lisälaitteista, kuten säätimistä, kat-kaisinvivuista, sekä yhdistetyistä jarru- ja kaasupoljin-järjestelmistä

40. Muutettu ohjauslaitteisto40.01 Vakio-ohjaustehostin40.02 Vahvistettu ohjaustehostin40.03 Ohjauksen varmistusjärjestelmä40.04 Pidennetty ohjauspylväs40.05 Mukautettu ohjauspyörä, kuten esimerkiksi

suurempi ja/tai paksumpi pyöräosa, pienempi ohjaus-pyörän halkaisija

40.06 Kallistettu ohjauspyörä40.07 Pystysuorassa tasossa oleva ohjauspyörä40.08 Vaakasuorassa tasossa oleva ohjauspyörä40.09 Jalkakäyttöinen ohjaus40.10 Vaihtoehtoinen mukautettu ohjaus, kuten esi-

merkiksi ohjaussauva40.11 Nuppi ohjauspyörässä40.12 Ohjauspyörän ortopedinen laite kättä/käsiä

varten40.13 Jännetuella varustettu ortopedinen laite42. Muutettu/muutetut taustapeili(t)42.01 Ulkopuolinen taustapeili vasemmalla tai oi-

kealla puolella42.02 Ulkopuolinen taustapeili lokasuojassa42.03 Sisäpuolinen lisätaustapeili liikenteen seuraa-

mista varten42.04 Sisäpuolinen laajakulmataustapeili42.05 Katvealueet kattava taustapeili42.06 Sähkökäyttöinen ulkopuolinen taustapeili tai

sähkökäyttöiset ulkopuoliset taustapeilit43. Muutettu kuljettajan istuin43.01 Kuljettajan istuin hyvän näkyvyyden takaaval-

la korkeudella normaalin välimatkan päässä ohjaus-pyörästä ja polkimesta

43.02 Vartalon muotoon mukautettu kuljettajan is-tuin

43.03 Sivusta tuettu kuljettajan istuin tukevan istu-ma-asennon varmistamiseksi

43.04 Käsinojallinen kuljettajan istuin43.05 Kuljettajan istuimen liukukiskojen pidennys43.06 Mukautettu turvavyö43.07 Valjastyyppinen turvavyö44. Moottoripyöriin tehdyt muutokset, joissa tar-

kempi muutos on osoitettava alla olevin tarkemminalakoodein

44.01 Yhdellä toiminnolla käytettävä jarru

Page 34: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

32 TieliikennelakiVi 201

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

44.02 (Mukautettu) käsikäyttöinen jarru (etupyörä)44.03 (Mukautettu) jalkajarru (takapyörä)44.04 (Mukautettu) kaasukahva44.05 (Mukautettu) käsivälitteinen vaihteisto ja kä-

sikäyttöinen kytkin44.06 (Mukautettu) taustapeili tai (mukautetut)

taustapeilit44.07 (Mukautetut) merkinantolaitteet, kuten suun-

tavilkut ja jarruvalo44.08 Istuinkorkeus, jolta kuljettajan molemmat ja-

lat ylettyvät istuma-asennossa koskettamaan tien pin-taan

45. Ainoastaan sivuvaunullinen moottoripyörä50. Rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon/valmistenu-

meroon (ajoneuvon tunnusnumero)51. Rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon/rekisterikil-

peen (ajoneuvon rekisterinumero)HALLINNOLLISET KYSYMYKSET70. Ajokortin numero. myöntäjävaltion tunnus:

Ajokortti nro ..., myöntänyt: ..., vaihdettu; ajokortinmyöntäjä voi muissa EU- ja ETA-valtioissa annetuissaajokorteissa olla merkitty YK tai ECE-tunnusta käyt-täen yhteisön ulkopuolisten maiden osalta

71. Ajokortin numero. myöntäjävaltion tunnus:Ajokortin nro ... kaksoiskappale; ajokortin myöntäjävoi olla muissa EU- ja ETA-valtioissa annetuissa ajo-korteissa olla merkitty YK tai ECE-tunnusta käyttäenyhteisön ulkopuolisten maiden osalta

72. Rajoitettu A-luokan ajoneuvoihin, joiden sylin-teritilavuus on enintään 125 cm3 ja enimmäisteho on11 kW (A1)

73. Rajoitettu B-luokan kolme- ja nelipyöräisiinmoottoripyöriin (B1)

74. Rajoitettu C-luokan ajoneuvoihin, joiden suu-rin sallittu massa on enintään 7500 kg (C1)

75. Rajoitettu D-luokan ajoneuvoihin, joissa onenintään 16 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi (D1)

76. Rajoitettu C-luokan ajoneuvoihin, joiden suurinsallittu massa on enintään 7500 kg (C1) ja joihin onkytketty perävaunu, jonka suurin sallittu massa onenemmän kuin 750 kg, jos näin muodostuvan ajoneu-voyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään 12000kg ja jos perävaunun suurin sallittu massa on enintäänvetoajoneuvon kuormittamaton massa (C1E)

77. Rajoitettu D-luokan ajoneuvoihin, joissa onenintään 16 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi (D1)ja joihin on kytketty perävaunu, jonka suurin sallittumassa on enemmän kuin 750 kg, jos a) näin muodos-tuvan ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa onenintään 12000 kg ja perävaunun suurin sallittu mas-sa on enintään vetoajoneuvon kuormittamaton massaja b) jos perävaunua ei käytetä matkustajien kuljetta-miseen (D1E)

78. Rajoitettu ajoneuvoihin, joissa on automaatti-vaihteisto

79. (.) Rajoitettu sulkeissa mainittujen eritelmienmukaisiin ajoneuvoihin direktiivin 2006/126/EY 13 ar-tiklan 1 kohdan soveltamisen yhteydessä

90.01: Vasemmalle90.02: Oikealle90.03: Vasen90.04: Oikea90.05: Käsi90.06: Jalka90.07: Käytettävissä

95. pp.kk.vv: Kuljettaja, jolla on direktiivissä 2003/59/EY tarkoitettu ammattipätevyystodistus ja jonkaammattipätevyys on voimassa ... asti

96. Kuljettaja, joka on suorittanut koulutuksen taiajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen liitteessä V ole-vien säännösten mukaisesti

Vi 211 Ajokorttiasetus 7.9.1990/845

VNA:lla 5.5.2011/427 on kumottu 1.6.2011 alkaen ajokorttiase-tuksen 7 §:n 2 mom:n 2 k., 9 §, 10 §:n 3 mom., 12 §:n 1 mom.,17 §:n 1 mom., 26 §:n 2 ja 3 mom., 29 §:n 2 mom., 31a §, 34 §:n 1ja 2 mom., 35 §, 39 §, 39a–39c §, 40–42 § sekä 44, 45, 47, 49a ja50 §.

Kumotun 47 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin ajokorttilain(386/2011) 105 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ilman autokoulu-lupaa annettavaan kuljettajaopetukseen.

Vi 201 Tieliikennelaki 3.4.1981/267

(Lyhennysote)HE:74/1979; L 27.5.1983/466 – HE:283/1982; L 5.8.1983/

692 – HE:36/1983; L 23.8.1985/734 – HE:55/1985; L 20.2.1987/185 – HE:235/1986; L 27.3.1987/356 – LA:153/1986; L27.3.1987/357 – HE:247/1986; L 27.11.1987/873 – HE:73/1987;L 22.1.1988/57 – HE:122/1987; L 22.1.1988/58 – HE:175/1987; L10.3.1989/270 – HE:65/1988; L 19.5.1989/449 – HE:14/1989; L15.9.1989/818 – HE:76/1989; L 19.1.1990/60 – HE:88/1989; L3.8.1990/676 – HE:8/1990; L 7.9.1990/843 – HE:37/1990; L22.2.1991/435 – HE:285/1990; L 12.4.1991/671 – HE:95/1990; L19.4.1991/723 – HE:286/1990; L 13.12.1991/1479 – HE:10/1991;L 14.2.1992/117 – HE:51/1991; L 6.11.1992/989 – HE:149/1992;L 26.7.1993/693 – HE:63/1993; L 18.6.1993/1567 – HE:335/1992; L 31.1.1994/103 – HE:71/1993; L 28.6.1994/571 – HE:80/1994; ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 7/94 liite 11: neuvoston di-rektiivit (91/439/ETY) ja (91/671/ETY); L 7.4.1995/521 – HE:355/1994; Neuvoston asetus (ETY) N:o 3820/85; L 28.4.1995/754 –HE:38/1994; L 18.12.1995/1594 – HE:59/1995; L 14.6.1996/429 –HE:21/1996; Neuvoston direktiivi 91/439/ETY; EYVL N:o L 237,24.8.1991, s. 1; L 7.5.1997/414 – HE:251/1996; L 19.12.1997/1242 – HE:123/1997; L 5.6.1998/390 – HE:40/1998; Neuvostondirektiivi 93/33/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 238; L24.7.1998/547 – HE:242/1997; L 23.12.1998/1101 – HE:113/1998; L 30.4.1999/546 – HE:32/1997; L 23.12.1998/735 v.1999 –HE:99/1998; Neuvoston asetus (ETY) N:o 3820/85; EYVL N:o L 370,31.12.1985, s. 1; Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85; EYVL N:o L370, 31.12.1985, s. 8; Neuvoston direktiivi 88/599/ETY; EYVL N:o L325, 29.11.1988, s. 55; L 3.12.1999/1127 – HE:107/1999; L9.12.1999/1167 – HE:92/1999; L 19.1.2001/23 – LiVM:8/2000;HE:72/2000; L 8.6.2001/476 – LiVM:2/2001; HE:51/2001; L16.5.2002/367 – LiVM:1/2002; HE:235/2001; L 24.5.2002/423 –LiVM:2/2002; HE:219/2001; L 15.11.2002/954 – LiVM:11/2002;HE:103/2002; L 3.12.2002/1010 – LiVM:13/2002; HE:212/2002; L11.12.2002/1091 – LiVM:19/2002; HE:141/2002; L 20.12.2002/1199 – LaVM:21/2002; HE:90/2002; L 27.6.2003/621 – HaVM:28/2002; HE:20/2002; L 20.2.2004/113 – LiVM:7/2003; HE:29/2003; L14.12.2004/1103 – LiVM:19/2004; HE:104/2004; L 27.5.2005/361 – LiVM:6/2005; HE:15/2005; L 10.6.2005/401 – LiVM:8/2005; HE:267/2004; L 15.7.2005/527 – HaVM:10/2005; HE:266/2004; LA:58/2005; L 15.7.2005/567 – LiVM:17/2005; HE:72/2005;L 15.7.2005/587 – HaVM:12/2005; HE:6/2005; L 31.3.2006/234 –LiVM:4/2006; HE:207/2005; L 5.5.2006/343 – LiVM:5/2006;HE:10/2006; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY (32004L0054); EUVL N:o L 167, 30.4.2004, s. 39; L 2.6.2006/441 – LiVM:6/2006; HE:224/2005; L 22.12.2006/1249 – LiVM:22/2006; HE:225/2006; L 22.12.2006/1321 – LiVM:18/2006; HE:96/2006; Neuvoston direktiivi 96/53/EY (31996L0053); EYVL N:o L235, 17.9.1996, s. 59; L 2.3.2007/236 – LiVM:27/2006; HE:61/2006; L 16.3.2007/275 – LiVM:33/2006; HE:149/2006; L26.6.2008/440 – LiVM:8/2008; HE:36/2008; L 5.12.2008/829 –LiVM:12/2008; HE:78/2008; L 26.6.2009/513 – HaVM:7/2009;HE:58/2009; L 26.6.2009/523 – LiVM:7/2009; HE:55/2009; L

Page 35: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Tieliikennelaki 33 Vi 201

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

18.9.2009/696 – LiVM:10/2009; HE:33/2009; L 22.12.2009/1291 – LiVM:23/2009; HE:208/2009; L 15.1.2010/15 – LiVM:30/2009; HE:247/2009; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi2006/126/EY (32006L0126) EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s.18; L14.5.2010/378 – LaVM:2/2010; HE:102/2009; L 4.6.2010/481 –HaVM:2/2010; HE:219/2008; L 11.6.2010/541 – LiVM:5/2010;HE:31/2010; L 24.6.2010/624 – LiVM:7/2010; HE:48/2010; L27.8.2010/767 – LaVM:9/2010; HE:94/2009; L 29.4.2011/387 –LiVM:23/2010; HE:212/2010; Euroopan parlamentin ja neuvostondirektiivi 2006/126/EY; EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18; Komissi-on direktiivi 2009/112/EY; EUVL N:o L 223, 26.8.2009, s. 26; Komis-sion direktiivi 2009/113/EY; EUVL N:o L 223, 26.8.2009, s. 31; L29.4.2011/388 – LiVM:23/2010; HE:212/2010; Euroopan parla-mentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EUVL N:o L 403,30.12.2006, s. 18; Komission direktiivi 2009/112/EY; EUVL N:o L223, 26.8.2009, s. 26; Komission direktiivi 2009/113/EY; EUVL N:oL 223, 26.8.2009, s. 31.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Vireillä olevat uudistukset: HE:222/2010.

5 luku. Ajoneuvon kuljettaja ja ajo-oikeus (3.8.1990/676)

63 §. (3.8.1990/676) Kuljettajaa koskevat yleisetvaatimukset. Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sai-rauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikkamuusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavatedellytykset.

L:lla 29.4.2011/387, joka tulee voimaan 19.1.2013, 63 § on muu-tettu kuulumaan seuraavasti:

63 §. (29.4.2011/387) Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset.Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairauden, vian, vamman tai väsy-myksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihentarvittavat edellytykset.

Muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin pienitehoista mopoatai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoasaa kuljettaa vain se, jolla on ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaajokortti. Pienitehoista mopoa saa kuljettaa se, joka on täyttänyt15 vuotta.

Kuljettajalta vaadittavasta ajokortista säädetään ajokorttilaissa(386/2011) ja ajokortin lisäksi vaadittavasta muusta kelpoisuudestakuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussalaissa (273/2007), vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa lais-sa (719/1994) ja taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetussalaissa (695/2009).

Ks. TyöaikaL 8 ja 30 §, Ty 301.64 §. (3.8.1990/676) Ajo-oikeus. Muuta moottori-

käyttöistä ajoneuvoa kuin pienitehoista mopoa tai kä-vellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistäajoneuvoa saa kuljettaa vain se, jolla on ajoneuvonluokkaa vastaava ajo-oikeus. Asetuksella voidaan sää-tää erityistapauksia koskevia poikkeuksia. (9.12.1999/1167)

Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan tai, josajo-oikeuden saamisen edellytyksenä on kuljettajan-tutkinnon suorittaminen eikä vastaavaa ajokorttia oleluovutettu, kun todistus tutkinnon suorittamisestahyväksytysti luovutetaan. Mitä tässä laissa tai sen no-jalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä sääde-tään ajokortista ajo-oikeuden osoittavana asiakirjana,sen mukana pitämisestä, luovuttamisesta sekä viran-omaisen haltuun ottamisesta ja viranomaiselle luovut-tamisesta ajokieltoon määrättäessä ja ajokorttia luo-vutettaessa, koskee myös tutkintotodistusta. Todis-tuksen voimassaolosta säädetään tarkemmin asetuk-sella. Ajo-oikeutta ei ole sillä, joka on määrätty ajo-kieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon. Ajo-oikeus al-kaa uudelleen, kun ajokiellon tai väliaikaisen ajokiel-lon päättymisen jälkeen ajokortti palautetaan haltijal-leen tai hänelle luovutetaan uusi ajokortti. Jos ajo-korttia ei ole saatu poliisin haltuun, ajo-oikeus alkaauudelleen, kun asianomaiselle luovutetaan uusi ajo-kortti. (19.12.1997/1242)

Poliisin päätöksellä ajo-oikeuteen voidaan liittää ase-tuksella tarkemmin säädettäviä ehtoja ja rajoituksia.

Pienitehoista mopoa saa kuljettaa vain 15 vuottatäyttänyt henkilö. (9.12.1999/1167)

Ahvenanmaan maakunnassa annettu ajolupa (fö-rarbevis) on voimassa koko valtakunnan alueella. Ul-komailla annetun mopon ajoluvan kelpoisuudestaSuomessa säädetään asetuksella. (9.12.1999/1167)

64 § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.L 9.12.1999/1167 tuli voimaan 1.1.2000. Sen voimaantulosään-

nöksen mukaan sillä, joka on täyttänyt 15 vuotta ennen tämän lainvoimaantuloa, on edelleen 64 §:n ajo-oikeutta koskevan vaatimuksenestämättä oikeus kaksi- tai kolmipyöräisen mopon kuljettamiseen.

Ks. AjokorttiA, Vi 211; A puolustusvoimien ajokorteista12.7.1993/667; PlMp puolustusvoimien ajokorteista annetun ase-tuksen soveltamisesta 1.11.1993/911; L kuljettajantutkintotoimin-nan järjestämisestä 10.7.1998/535; A kuljettajantutkintotoiminnanjärjestämisestä 2.10.1998/719.

Ks. I-SHO:2010:2; I-SHO:2010:4.65 §. (3.8.1990/676) Ajoneuvon luovuttaminen toi-

sen kuljetettavaksi. Ajoneuvoa ei saa luovuttaa sen kul-jetettavaksi, jolla ei ole vaadittavaa ajo-oikeutta tai jol-ta 63 tai 64 §:ssä tarkoitetusta syystä ilmeisesti puut-tuvat edellytykset ajoneuvon kuljettamiseen.

Ajoneuvon luovuttajan on ennen ajoneuvon luo-vuttamista toisen käyttöön varmistauduttava, että kul-jettajalla on vaadittava ajokortti.

L:lla 29.4.2011/387, joka tulee voimaan 19.1.2013, 65 § on muu-tettu kuulumaan seuraavasti:

65 §. (29.4.2011/387) Ajoneuvon luovuttaminen toisen kuljetetta-vaksi. Ajoneuvoa ei saa luovuttaa sen kuljetettavaksi, jolta 63 §:ssätarkoitetusta syystä ilmeisesti puuttuvat edellytykset ajoneuvon kul-jettamiseen.

A oli hankkinut 14-vuotiaan poikansa käytettäväksi mopon,jonka kuljettamista tämä sai harjoitella pihapiirissä, muttei lähteäsillä yleiselle tielle. Poika oli kiellosta huolimatta kaksi kertaa kul-jettanut mopoa yleisellä tiellä. Kun A ei ollut tämänkään jälkeenryhtynyt varotoimiin valvonnan tehostamiseksi ja mopon kiellon-vastaisen käytön uusiutumisen estämiseksi, hänen katsottiin ta-hallaan luovuttaneen mopon alaikäisen kuljetettavaksi. (Ään.)KKO:2003:42.66 ja 67 § on kumottu L:lla 29.4.2011/388.68 §. (3.8.1990/676) Opetus- ja harjoituslupa. Po-

liisi voi asetuksella tarkemmin säädettävin edellytyk-sin oikeuttaa piirissään asuvan henkilön, jolla onopetusajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus, anta-maan määrätylle henkilölle opetusta ajo-oikeudensaamiseksi:

1) jos autokouluopetukseen osallistuminen tuottaaopetettavalle hänen taloudellisten olosuhteidensa jaautokoulumatkojen pituuden vuoksi erityisiä vai-keuksia;

2) jos opettaja ja opetettava ovat saman perheen jä-seniä;

3) jos ajo-opetus on opetettavan vamman johdostaannettava erityisin hallintalaittein tai automaattivaih-teistolla varustetulla autolla; tai

4) jos opetusta annetaan autonkuljettajan ammatti-opetuksen tai siihen rinnastettavan työnantajan anta-man koulutuksen yhteydessä.

Poliisi voi oikeuttaa piirissään asuvan henkilön har-joittelemaan ajoa moottoripyörällä ilman ajo-opetta-jaa moottoripyörän ajo-oikeuden saamista varten.

Opetus- tai harjoituslupa myönnetään määräajaksi,ja se voidaan antaa ehdoin ja rajoituksin.

Luvan myöntänyt poliisi voi peruuttaa opetus- taiharjoitusluvan, milloin siihen on syytä. Lupa voidaanperuuttaa väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseenajokieltoon määräämiseen ovat olemassa. Luvan väli-aikaisessa peruuttamisessa noudatetaan soveltuvin

Page 36: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

34 TieliikennelakiVi 201

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

osin, mitä 76 ja 77 §:ssä säädetään väliaikaisesta ajo-kiellosta.

68 § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.Ks. AjokorttiA 21–22 §, Vi 211.69 §. (16.5.2002/367) Ajoharjoitteluradat. Kuljetta-

jaopetuksen antamista varten tarpeellisten ajoharjoit-teluratojen perustamis- ja käyttökustannuksiin voi-daan harkinnan mukaan myöntää valtionavustusta.Avustusta haetaan liikenne- ja viestintäministeriöltä.

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää ajoharjoit-teluratojen sijoituspaikkakunnista ja antaa tarkemmatsäännökset ratojen mitoituksesta, rakenteesta, varus-teista ja hyväksymisestä. Ajoharjoitteluradat hyväksyyLiikenteen turvallisuusvirasto. (22.12.2009/1291)

69 § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.Ks. LiikMA ajoharjoitteluratojen mitoituksesta, rakenteesta, va-

rusteista ja hyväksymisestä 26.3.2004/202.70 §. (3.8.1990/676) Ajokorttilupa. Poliisi myöntää

luvan ajokortin saamiseen (ajokorttilupa) hakijalle,jolla on ajokortin luokkaa vastaavan moottorikäyttöi-sen ajoneuvon kuljettamiseen vaadittava näkökyky,jolla ei ole sellaista vikaa, sairautta tai vammaa, jokavaarantaa hänen kykynsä kuljettaa turvallisesti tällais-ta ajoneuvoa ja jota ei myöskään alkoholin tai muunhuumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi olekatsottava kuljettajana liikenteelle vaaralliseksi. Ajo-korttiluvan terveysvaatimuksista säädetään tarkem-min valtioneuvoston asetuksella. (15.1.2010/15)

Ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä on li-säksi, että hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suo-messa tai että hän opiskelee täällä ja opiskelu on jat-kunut vähintään kuusi kuukautta. (14.6.1996/429)

Ajokorttilupaa ei kuitenkaan myönnetä sille, jokaon ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa, eikä il-man erityistä syytä sille, joka viimeksi kuluneen vuo-den aikana on syyllistynyt rikoslain 23 luvun 10 §:ssätarkoitettuun moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljetta-miseen oikeudetta. Ajokorttilupaa ei myönnetä myös-kään, jos viranomaisen tiedossa on, että hakija on ajo-kiellossa jossakin Euroopan talousalueesta tehdyn so-pimuksen jäsenvaltiossa. (30.4.1999/546)

Ajokorttilupa on peruutettava, jos sen saaja ei enää täy-tä 1–3 momentissa säädettyjä edellytyksiä. (14.6.1996/429)

70 § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.L 30.4.1999/546 tuli voimaan 1.10.1999.Ks. AjokorttiA 2 luku, Vi 211; L kuljettajantutkintotoiminnan

järjestämisestä 10.7.1998/535; A kuljettajantutkintotoimikunnanjärjestämisestä 2.10.1998/719.

70a § on kumottu L:lla 3.8.1990/676.71 §. (3.8.1990/676) Ajokortin luovuttaminen. Ajo-

kortti luovutetaan sille, joka on saanut ajokorttilu-van, täyttää asetuksella säädetyn ikävaatimuksen jaon suorittanut hyväksyttävästi kuljettajantutkinnontai, milloin kysymyksessä on kahdeksi vuodeksi saa-dun auton ajo-oikeuden jatkaminen, on saanut sää-detyn jatko-opetuksen. Kahdeksi vuodeksi saatua au-ton ajo-oikeutta jatkettaessa ajokortti luovutetaan ai-kaisintaan kuusi kuukautta ennen voimassaoloajanpäättymistä. Tätä määräaikaa ei kuitenkaan sovelleta,jos kysymyksessä on muusta kuin 72 §:n 2 momen-tissa tarkoitetusta syystä uudelleen kahdeksi vuodek-si saadun ajo-oikeuden jatkaminen. Ajokorttia ei luo-vuteta, jos ajokorttilupa on peruutettu tai jos ajokort-tiluvan myöntämisen jälkeen on ilmennyt este senmyöntämiselle tai peruste ajokieltoon määräämiselle.(19.12.1997/1242)

Ajokortin luovuttaa poliisi tai tutkinnon vastaanot-taja sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin sääde-tään. (6.11.1992/989)

Ajokortin luovuttamisesta kuljettajatutkintoa vaati-matta ajo-oikeuden voimassaoloa jatkettaessa tai ul-komaista ajokorttia vastaavaan suomalaiseen ajokort-tiin vaihdettaessa samoin kuin kuljettajantutkinnostaja kuljettajaopetuksen tavoitteista säädetään asetuk-sella. (6.11.1992/989)

71 § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.Ks. AjokorttiA 10, 12 ja 13 § sekä 4 ja 5 luku, Vi 211; LiikMp ajo-

korttiasetuksen soveltamisesta 1 luku, 7.9.1990/846.72 §. (3.8.1990/676) Ajo-oikeuden voimassaolo. Ajo-

oikeus on voimassa, kunnes ajo-oikeuden haltija täyt-tää 70 vuotta.

Auton ajo-oikeus saadaan kuitenkin ensin vain kah-deksi vuodeksi, jos sen saajalla ei aikaisemmin ole ol-lut vähintään kuuden kuukauden ajan Suomessa saa-tua muuta kuin tässä momentissa tarkoitettua tai tässämomentissa tarkoitetun ajo-oikeuden voimassa olles-sa alkanutta auton ajo-oikeutta taikka vastaavan ajanulkomailla annettua ajokorttia, joka on oikeuttanuthänet kuljettamaan autoa Suomessa. Muu auton ajo-oikeus saadaan kahden vuoden ajo-oikeudesta jäljelläolevaksi ajaksi. Jos ajo-oikeuden haltija on kahdenvuoden ajo-oikeuden aikana määrätty tai hänet olisivoitu määrätä ajokieltoon, myös seuraava auton ajo-oikeus saadaan vain kahdeksi vuodeksi, jollei erityistäsyytä muuhun ole. (15.1.2010/15)

Jos ajokorttilupa myönnetään 65 vuotta täyttäneelle,sen nojalla saatava ajo-oikeus on 1 momentista poike-ten voimassa määräajan, enintään viisi vuotta. Jos lu-van saajalla on ennestään ajo-oikeus, uusi ajo-oikeussaadaan siitä jäljellä olevaksi ajaksi, kuitenkin enintäänviideksi vuodeksi. Jos henkilö on täyttänyt 68 vuotta jaajokorttilupaa haetaan kuorma-auton tai linja-autonajo-oikeutta varten, ajo-oikeus saadaan kuitenkinenintään kahdeksi vuodeksi tai, jos henkilöllä on en-nestään kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeus, ajo-oikeus saadaan siitä jäljellä olevaksi ajaksi, kuitenkinenintään kahdeksi vuodeksi. (15.1.2010/15)

Edellä 1 tai 3 momentissa tarkoitetun ajo-oikeudenjälkeen saatava ajo-oikeus on voimassa poliisin mää-räämän ajan, enintään viisi vuotta kerrallaan tai, joshenkilöllä on kuorma-auton tai linja-auton ajo-oike-us, enintään kaksi vuotta kerrallaan. Tässä momentis-sa tarkoitettu enintään kahdeksi vuodeksi saatavakuorma-autovetoisen E-luokan ajoneuvoyhdistelmänajo-oikeus oikeuttaa kuljettamaan tällaista ajoneuvo-yhdistelmää vain ilman kuormaa ja D- tai D1- luokanajo-oikeus linja-autoa vain ilman matkustajia. Ajo-oikeus voidaan kuitenkin myöntää ilman kuormaa jamatkustajia koskevia rajoituksia, jos hakemukseen lii-tetään geriatriaan perehtyneen lääkärin puoltava lau-sunto hakijan ajokyvystä. Ajo-oikeuteen on liitettäväehto ajo-oikeuden rajoituksesta. (15.1.2010/15)

Jos ajo-oikeuden voimassaolon jatkamiseksi hae-taan ajokorttilupaa tai, jollei uutta ajokorttilupaa vaa-dita, esitetään säädetyt selvitykset ennen ajo-oikeudenpäättymistä, ajo-oikeus jatkuu Suomessa, jollei estettäsiihen ole, 64 §:n 2 momentista poiketen siihen saak-ka, kun uutta ajo-oikeutta vastaava ajokortti luovute-taan, kuitenkin enintään asetuksella säädettävän ajanedellisen ajo-oikeuden voimassaolon päättymisestä.Jos ajo-oikeuden voimassaolo jatkuu uudelleen tämänpykälän 2 momentissa tarkoitetulla ajo-oikeudella,

Page 37: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Tieliikennelaki 35 Vi 201

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

jonka saamisen edellytyksenä on kuljettajantutkin-non suorittaminen uudelleen, ajo-oikeus jatkuu kui-tenkin siten kuin 64 §:n 2 momentissa ajo-oikeudenalkamisesta säädetään. (19.12.1997/1242)

Ajokortin voimassaolosta säädetään tarkemmin ase-tuksella. Asianomainen ministeriö voi antaa tarkem-pia säännöksiä ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä.(19.12.1997/1242)

72 § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.L 15.1.2010/15 tuli voimaan 1.2.2010. Sen voimaantulosäännök-

sen 2 mom. kuuluu seuraavasti:Jos ajo-oikeuden haltijan oikeus ajaa kuorma-autovetoista E-luo-

kan ajoneuvoyhdistelmää tai linja-autoa on päättynyt aikaisintaanvuosi ennen tämän lain voimaantuloa sen vuoksi, että ajo-oikeudenhaltija on täyttänyt 70 vuotta, ajo-oikeus palautetaan hakemuksestauutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jollei estettä ajo-oikeuden pa-lauttamiselle muusta syystä ole. Ajo-oikeuden palauttamiseen sovel-letaan tämän lain ajo-oikeuden jatkamista koskevia säännöksiä. Ajo-oikeus saadaan enintään kahdeksi vuodeksi, ja se oikeuttaa kuljetta-maan vain kuorma-autovetoista E-luokan ajoneuvoyhdistelmää il-man kuormaa ja D- tai D1-luokan linja-autoa ilman matkustajia. Ajo-oikeus voidaan kuitenkin myöntää ilman kuormaa ja matkustajiakoskevia rajoituksia, jos hakemukseen liitetään geriatriaan perehty-neen lääkärin puoltava lausunto hakijan ajokyvystä. Ajo-oikeuteenon liitettävä ehto ajo-oikeuden rajoituksesta. Ajokorttilupaa on haet-tava vuoden kuluessa ajo-oikeuden päättymisestä, kuitenkin viimeis-tään kahden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta, ja ha-kemukseen on liitettävä lääkärin lausunto.

Ks. LiikMA ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä 22.1.2004/53.73 §. (20.2.2004/113) Terveydentilan valvonta. Suo-

messa vakinaisesti asuvan ajo-oikeuden haltijan ontoimitettava asuinpaikkansa poliisille lääkärin tai op-tikon antama lausunto näkökykyä koskevien vaati-musten täyttymisestä kahden kuukauden kuluessa sii-tä, kun hän on täyttänyt 45 vuotta. Kuorma-auton tailinja-auton ajo-oikeuden haltijan on toimitettavaasuinpaikkansa poliisille lääkärinlausunto terveysvaa-timusten täyttymisestä kahden kuukauden kuluessasiitä, kun hän täyttää 50, 55, 60 tai 65 vuotta. Tässämomentissa tarkoitettua velvollisuutta ei kuitenkaanole, jos määräajan alkaessa on kulunut vähemmänkuin viisi vuotta siitä, kun ajo-oikeuden haltijaa kos-kevien terveysvaatimusten täyttyminen on osoitettupoliisille toimitetulla lääkärinlausunnolla muun syynkuin tämän momentin mukaisen määräaikaistarkas-tuksen johdosta. (18.9.2009/696)

Jos on syytä epäillä, ettei kuljettaja enää täytä ajo-korttiluvan saamisen edellytyksenä olevia terveysvaa-timuksia tai ettei hän terveydentilansa vuoksi enää ky-kene kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa,jonka ajo-oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä hänetmääräajassa toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkä-rinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä taikkatodistuksen uudesta ajokokeesta tai tutkinnon vas-taanottajan ajonäytteen perusteella antaman lausun-non sairauden, vian tai vamman vaikutuksista ajoneu-von kuljettamiseen ja sen hallintalaitteiden käyttöön.

73 § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.Ks. AjokorttiA 17 ja 33 §, Vi 211; AjokorttiL 17 ja 18 §, Vi 211a.73a §. (20.2.2004/113) Terveydentilaa koskevat il-

moitukset. Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovel-vollisuudesta säädetään, lääkärin on todetessaan ajo-korttiluvan hakijan tai ajo-oikeuden haltijan tervey-dentilan muuten kuin tilapäisesti heikentyneen siten,ettei hän enää täytä 70 §:n 1 momentissa tarkoitettujaajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä olevia ter-veysvaatimuksia, ilmoitettava siitä ajo-oikeusasiassatoimivaltaiselle poliisille.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen teke-mistä potilaalle on kerrottava velvollisuudesta ilmoi-

tuksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksestaajokykyyn.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa voi-daan antaa tieto ainoastaan siitä:

1) että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei täytäajokorttiluvalle asetettuja terveysvaatimuksia; ja

2) mitä lisätoimenpiteitä lääkäri ehdottaa tervey-dentilan tai siitä ajokykyyn aiheutuvien vaikutustentarkemmaksi selvittämiseksi.

Mitä tässä pykälässä säädetään lääkärin ilmoitusvel-vollisuudesta, koskee myös optikkoa 73 §:n 1 mo-mentissa tarkoitetun 45-vuotistarkastuksen yhteydes-sä. Ilmoituksessaan optikko voi antaa ainoastaan tie-don siitä, ettei ilmoituksen kohteena oleva henkilötäytä näkökyvylle asetettuja vaatimuksia ja tarvittaes-sa ehdottaa lääkärin tutkimusta näkökykyyn ilmeises-ti vaikuttavan sairauden selvittämiseksi.

73a § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.74 §. (3.8.1990/676) Uuteen kuljettajantutkintoon

määrääminen. Poliisi voi määrätä kuljettajan uuteenkuljettajantutkintoon, jos hän moottorikäyttöistä ajo-neuvoa kuljettaessaan on toistuvasti syyllistynyt tä-män lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja mää-räysten rikkomiseen ja tämän vuoksi tai muutoin ontodennäköistä syytä epäillä, ettei hän ole säilyttänytajotaitoaan.

74 § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.Ks. AjokorttiA 30 ja 33 §, Vi 211; L kuljettajantutkintotoimin-

nan järjestämisestä 10.7.1998/535.75, 76, 76a, 77, 78, 78a, 79, 79a ja 80 § on kumot-

tu L:lla 29.4.2011/388.80a § on kumottu L:lla 14.12.2004/1103.81 § on kumottu L:lla 29.4.2011/388.82 §. (3.8.1990/676) Ajo-oikeusasiassa toimivaltainen

poliisi. Ajokorttiluvasta, 72 §:n 4 momentissa tarkoite-tun ajo-oikeuden voimassaoloajasta ja ajokiellosta75 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa päättäähenkilön asuinpaikan poliisi. Jollei henkilöllä ole asuin-paikkaa Suomessa, ajokiellosta päättää sen paikkakun-nan poliisi, jossa hän on viimeksi asunut Suomessa. Vä-liaikaisesta ajokiellosta päättää tekopaikan poliisi.

Päätöksen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa tekeepoliisipiirin päällikkö tai poliisipiirin ohjesäännössämäärätty muu virkamies.

82 § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.82a §. (3.8.1990/676) Ajokortin luovuttamisvelvol-

lisuus. Sen, joka on määrätty ajokieltoon tai jonka ajo-oikeus on rauennut, on luovutettava heti ajokorttinsapoliisille.

82a § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.82b § on kumottu L:lla 18.9.2009/696.82c §. (26.6.2009/523) Puolustusvoimien ajoneuvo-

jen kuljettaminen. Puolustusvoimien moottorikäyttöi-siä ajoneuvoja saa kuljettaa asianomaisen ajoneuvo-tyypin kuljettamiseen puolustusvoimissa vaadittavankuljettajantutkinnon suorittanut henkilö, jolla onpuolustusvoimien ajokortti, taikka henkilö, jolla onmuu ajokortti ja sen lisäksi puolustusvoimien ajolupa.Puolustusvoimien ajokortista ja ajoluvasta säädetäänpuolustusministeriön asetuksella.

Puolustusministeriön asetuksella säädetään puolus-tusvoimien liikenneopettaja- ja kuljettajakoulutuksensisällöstä sekä liikenneopettajan- ja kuljettajantutkin-noista.

82c § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.L 29.4.2011/387 tulee voimaan 19.1.2013. Lain 82c §:n nojalla

annettu asetus puolustusvoimien ajokorteista (667/1993) on kuiten-kin voimassa, kunnes se kumotaan puolustusministeriön asetuksella.

Page 38: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

36 TieliikennelakiVi 201

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

L 26.6.2009/523 tuli voimaan 1.9.2009. Lain voimaan tullessavoimassa olleen 82c §:n nojalla annettu asetus puolustusvoimien ajo-korteista (667/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen onkuitenkin voimassa siihen saakka, kunnes sen kumoamisesta erik-seen säädetään.

Ks. A puolustusvoimien ajokorteista 12.7.1993/667; PlMp puo-lustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen soveltamisesta1.11.1993/911.

82d §. (22.12.2009/1291) Poikkeusluvat. Liiken-teen turvallisuusvirasto voi erityisistä syistä myöntääpoikkeuksen ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta koskevistaikä- ja terveysvaatimuksista.

82d § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.Ks. L:n 22.12.2009/1291 voimaantulosäännöksen 2 mom. 49 §:n

alla.Ks. L Liikenteen turvallisuusvirastosta 13.11.2009/863; LiikMA

Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista 15.12.2010/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –1185.

7 luku. Liikennevalvonta

93 §. Ajoneuvon pysäyttäminen ja tarkastus. Ajo-neuvo on poliisimiehen antamasta merkistä pysäytet-tävä.

Kuljettaja on velvollinen noudattamaan poliisimie-hen ajoneuvon kunnon, varusteiden ja kuormituksentarkastamiseksi antamia määräyksiä sekä sallimaanajoneuvon liikennekelpoisuuden tarkastamisen.

94 §. Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus. Moottori-käyttöisen ajoneuvon kuljettajan on vaadittaessa esi-tettävä poliisimiehelle ajokortti, todistus ajoneuvonrekisteröinnistä ja muu asiakirja, jonka mukana pitä-miseen hän on velvollinen. (2.3.2007/236)

Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole mukanaan vaaditta-vaa ajokorttia, mutta hänen henkilöllisyytensä on to-dettu eikä ole syytä otaksua, ettei hänellä ole ajo-oike-utta, poliisimies voi sallia ajon jatkamisen. Tällöin kul-jettaja voidaan kuitenkin velvoittaa esittämään ajokort-ti poliisille määräajassa. Vastaavasti voidaan menetellä,jos kuljettajalta puuttuu muu 1 momentissa tarkoitettuasiakirja. (3.8.1990/676)

L:lla 29.4.2011/387, joka tulee voimaan 19.1.2013, 94 § on muu-tettu kuulumaan seuraavasti:

94 §. (29.4.2011/387) Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus. Mootto-rikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on vaadittaessa esitettävä poliisi-miehelle todistus ajoneuvon rekisteröinnistä ja muu asiakirja, jonkamukana pitämiseen hän on velvollinen.

Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole mukanaan 1 momentissa tarkoi-tettua asiakirjaa, mutta hänen henkilöllisyytensä on todettu, poliisi-mies voi sallia ajon jatkamisen, jollei syytä muuhun ole. Kuljettajavoidaan tällöin velvoittaa esittämään asiakirja poliisille määräajassa.

Ks. AjokorttiA 4 §, Vi 211.94a ja 94b § on kumottu L:lla 10.6.2005/401.95 §. (14.12.2004/1103) Kuljettajan ajokunnon val-

vonta. Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijanliikennevalvonnan yhteydessä tehtävään tarkastuk-seen, jossa tutkitaan näkökyvylle asetettujen vaati-musten täyttyminen. Tarkastukseen osallistumisen si-jaan kuljettaja voi poliisimiehen määräyksestä toimit-taa määräajassa asuinpaikkansa poliisille lääkärin taioptikon lausunnon vaatimusten täyttymisestä.

Näkökyvyn tarkastuksen saa tehdä vain siten ja sel-laisella menetelmällä, ettei toimenpiteistä aiheudu tar-peetonta tai kohtuutonta haittaa ajoneuvon kuljetta-jalle. Poliisihallitus antaa tarkemmat ohjeet tarkastuk-sen suorittamisesta. (26.6.2009/513)

Alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamisek-si tehtävästä kokeesta säädetään erikseen.

95 § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.Ks. PakkokeinoL 6:3, Ri 302.

96 §. (11.12.2002/1091) Ajoneuvon käytön estämi-nen. Ajoneuvolaissa säädetään ajoneuvon käytön estä-misestä ja ajoneuvon määräämisestä katsastettavaksi.

Jos ajoneuvo on kuormattu säännösten vastaisesti,poliisimies voi määrätä ylikuorman purettavaksi, vir-heellisen kuormauksen korjattavaksi tai tarvittaessaestää ajon jatkamisen. Poliisimies voi estää ajon jatka-misen ajoneuvolla, jossa on enemmän kuin sallittumäärä henkilöitä.

Ks. AjoneuvoL, Vi 225.96a §. (15.7.2005/587) Suojakypärän käytön val-

vonta. Rajavartiomiehellä ja tullimiehellä on liiken-teen valvontaan liittyvässä virkatehtävässään sama oi-keus kuin poliisilla valvoa suojakypärän käyttämistäkoskevien säännösten noudattamista.

97 §. (22.12.2009/1291) Muut liikenteen valvojat.Liikenne- ja viestintäministeriön liikennettä valvo-maan määräämällä virkamiehellä on virkatehtävissäänsama toimivalta kuin poliisimiehellä 93–96 §:n mu-kaan.

Liikenneviraston ajoneuvojen mittoja, massoja jakuormituksia valvomaan määräämällä virkamiehelläon näissä virkatehtävissään sama toimivalta kuin po-liisimiehellä 93, 94 ja 96 §:n mukaan. Sama toimivaltaon tulli- ja rajavartiomiehellä liikenteen valvontaanliittyvässä virkatehtävässään.

Ks. L:n 22.12.2009/1291 voimaantulosäännöksen 2 mom. 49 §:nalla.

8 luku. Liikennerikokset

98 §. (30.4.1999/546) Liikenneturvallisuuden vaa-rantaminen. Rangaistus liikenneturvallisuuden vaa-rantamisesta säädetään rikoslain 23 luvun 1 §:ssä.

Ks. RL 23:1, Ri 101.99 §. (30.4.1999/546) Törkeä liikenneturvallisuuden

vaarantaminen. Rangaistus törkeästä liikenneturvalli-suuden vaarantamisesta säädetään rikoslain 23 luvun2 §:ssä.

Ks. RL 23:2, Ri 101.100 §. (30.4.1999/546) Liikennejuopumus. Rangais-

tus rattijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta,kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle ja liikenne-juopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla sääde-tään rikoslain 23 luvussa.

Ks. RL 23:3–23:4 ja 23:8–23:9, Ri 101.101 §. (30.4.1999/546) Liikennepako tieliikenteessä.

Rangaistus liikennepaosta tieliikenteessä säädetään ri-koslain 23 luvun 11 §:ssä.

Ks. RL 21:14–21:15 ja 23:11, Ri 101.102 §. (30.4.1999/546) Kulkuneuvon kuljettaminen

oikeudetta. Rangaistus kulkuneuvon kuljettamisestaoikeudetta säädetään rikoslain 23 luvun 10 §:ssä.

Ks. RL 23:10, Ri 101.103 §. (15.7.2005/567) Liikennerikkomus. Joka ta-

hallaan tai huolimattomuudesta muuten kuin 73a,98–102 tai 105a §:ssä mainitulla tavalla rikkoo tätä la-kia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk-siä, on tuomittava liikennerikkomuksesta sakkoon.

L:lla 27.8.2010/767, joka tulee voimaan lailla erikseen säädettävä-nä ajankohtana, pykälään on lisätty uusi 2 mom. seuraavasti:

Rikesakosta eräiden liikennerikkomusten ainoana rangaistuksenasäädetään rikesakkorikkomuksista annetussa laissa (756/2010).(27.8.2010/767)

Toim. huom. 103 §:n uusi 2 mom. on tässä vuoden 2010 säädös-kokoelmassa julkaistun oikaisun mukaisessa muodossaan.

Ks. L rikesakkomenettelystä, Pr 213.104 §. Toimenpiteistä luopuminen. Jos 103 §:ssä tar-

koitettu rikkomus on olosuhteet huomioon ottaen vä-

Page 39: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

Tieliikennelaki 37 Vi 201

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

häinen, voidaan siitä jättää syyte ajamatta ja rangais-tus tuomitsematta. (30.4.1999/546)

Milloin rikkomus ilmeisesti on sellainen kuin 1 mo-mentissa säädetään, voi poliisimies muihin toimenpi-teisiin ryhtymättä antaa rikkomukseen syyllistyneellehuomautuksen.

105 §. (11.12.2002/1091) Pysäköintivirhe ja tar-peeton joutokäynti. Ajoneuvon pysäyttämistä ja pysä-köintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomises-ta tuomitaan rangaistus vain, jos pysäköintivirheestäon aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa taihaittaa. Muutoin virheestä määrätään suoritettavaksipysäköintivirhemaksu sen mukaan kuin siitä erikseensäädetään. Pysäköintivirhemaksu määrätään myös28a §:ssä tarkoitetun pysäköintikiekon käyttöä kos-kevien säännösten rikkomisesta. Pysäköintivirhemak-su voidaan määrätä myös 86 §:n 2 momentissa tarkoi-tettua moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta jou-tokäyntiä koskevien säännösten rikkomisesta.

Ks. L pysäköintivirhemaksusta, Vi 216; A pysäköintivirhemak-susta, Vi 217; A ajoneuvojen käytöstä tiellä 5 §, Vi 229.

105a §. (10.6.2005/401) Tieliikenteen sosiaalilain-säädännön rikkominen. Kuljettaja, joka tahallaan taitörkeästä huolimattomuudesta rikkoo ajoaikoja, tau-koja, lepoaikoja, ajopiirturia tai ajopiirturikorttejakoskevia 92a §:n 1 tai 2 kohdassa mainitun asetuksensäännöksiä tai mainitun pykälän 3 kohdassa mainitunsopimuksen määräyksiä taikka tämän lain 92f §:n1 tai 2 momentin tai 92j §:n 2 momentin säännöksiä,on tuomittava tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rik-komisesta sakkoon.

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta tuo-mitaan myös:

1) korjaamon edustaja, joka tahallaan tai törkeästähuolimattomuudesta rikkoo 92i §:n säännöksiä; sekä

2) työnantaja tai tämän edustaja ja yrityksen edusta-ja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudestarikkoo 92a §:n 1 kohdassa mainitun asetuksen 5, 10,14 tai 15 artiklaa, mainitun pykälän 3 kohdassa maini-tun sopimuksen 5 taikka 11 artiklaa taikka tämän lain92g tai 92h §:n tai 92j §:n 1 momentin säännöksiä.

Kuljettajaa ei tuomita rangaistukseen teosta, jonkasyynä on korjaamon taikka työnantajan tai tämänedustajan rikkomus.

Kun kuljetuksen suorittaja on ilmoittanut tai kunolosuhteista muutoin selvästi ilmenee, että kuljetus-sopimuksen mukaisen aikataulun noudattamisella ri-kotaan tahallisesti 1 momentissa mainittuja ajoaikoja,taukoja tai lepoaikoja koskevia säännöksiä, mutta ai-kataulun laatinut tästä huolimatta edellyttää kuljetuk-sen tapahtuvan niin, että näitä säännöksiä ei voidanoudattaa, aikataulun laatija tai tämän edustaja tuo-mitaan 1 momentin mukaisesti. Aikataulun laatijaksikatsotaan myös se, joka on aikataulua laatimatta muu-toin edellyttänyt määrättyä toimitusaikaa. (2.6.2006/441)

A:n kuljettaman kuorma-auton ajopiirturista oli puuttunut tu-lostuspaperi, minkä johdosta ajopiirturiasetuksen (neuvoston ase-tus (ETY) N:o 3821/85) edellyttämiä tietoja ei voitu poliisin suo-rittaman tarkastuksen yhteydessä tulostaa piirturilta. KysymysA:n velvollisuudesta huolehtia siitä, että tulostus voitiin suorittaasekä siitä, oliko menettely 105a §:ssä edellytetyin tavoin törkeänhuolimatonta ja oliko A siten syyllistynyt tieliikenteen sosiaali-lainsäädännön rikkomiseen. KKO:2011:4.

Ks. HelHO:2007:19; RHO:2011:1.105b § on kumottu L:lla 10.6.2005/401.106 §. (14.5.2010/378) Ilmoitus liikennerikosta

koskevasta päätöksestä. Viranomaisen on ilmoitettava

moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdynliikennerikoksen johdosta määräämästään rangais-tuksesta tai ajokiellosta ajoneuvoliikennerekisterinpitäjälle. Poliisin on lisäksi ilmoitettava määräämäs-tään väliaikaisesta ajokiellosta ja ajokortin palautta-misesta ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymi-sen jälkeen.

Oikeushallinnon viranomaisen on talletettava 1 mo-mentissa tarkoitetut tiedot oikeushallinnon valtakun-nallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitus-järjestelmään, jonka kautta tiedot välitetään ajoneuvo-liikennerekisterin pitäjälle. Merkinnän tekemiseen so-velletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tie-tojärjestelmästä annetussa laissa (372/2010) ja sen no-jalla säädetään.

L:lla 29.4.2011/387, joka tulee voimaan 19.1.2013, 106 § onmuutettu kuulumaan seuraavasti:

106 §. (29.4.2011/387) Ilmoitus liikennerikosta koskevasta pää-töksestä. Jos joku tuomitaan rangaistukseen moottorikäyttöistä ajo-neuvoa kuljetettaessa tehdystä liikennerikoksesta, päätöksestä on il-moitettava ajoneuvoliikennerekisterin pitäjälle oikeusministeriönmääräämällä tavalla.

L 14.5.2010/378 tuli voimaan 1.12.2010. Ennen kuin korkein oi-keus on liittynyt oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestel-mään, se toimittaa 106 §:ssä tarkoitetut tiedot lähettämällä päätök-sestään jäljennöksen Oikeusrekisterikeskukselle ajoneuvoliikennere-kisterin pitäjälle välittämistä varten, jollei oikeusministeriön asetuk-sella säädetä tietojen toimittamisesta muulla tavoin.

Ks. AjokorttiA 54 §, Vi 211; OikMA tietojen merkitsemisestä oi-keushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja pää-tösilmoitusjärjestelmään, Pr 426; L oikeushallinnon valtakunnalli-sesta tietojärjestelmästä, Pr 434.

9 luku. Muutoksenhaku sekä valtuutus- ja voimaantulosäännökset (10.3.1989/270)

106a §. (22.12.2009/1291) Muutoksenhaku. Muu-toksenhausta poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, lii-kenne- ja ympäristökeskuksen sekä Liikenteen turval-lisuusviraston antamaan päätökseen, säädetään hal-lintolainkäyttölaissa (586/1996), jollei toisin erikseensäädetä. Poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen antama päätös voidaan kuiten-kin panna täytäntöön valituksesta huolimatta.

Ks. L:n 22.12.2009/1291 voimaantulosäännöksen 2 mom. 49 §:nalla.

Ks. HallintolainkäyttöL, Pr 103.106b §. (22.12.2009/1291) Oikaisun hakeminen. Kul-

jettajantutkinnon vastaanottajan tämän lain perus-teella tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua Liiken-teen turvallisuusvirastolta, jollei muualla laissa taiasetuksessa toisin säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtä-vä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

106b § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.Ks. L:n 22.12.2009/1291 voimaantulosäännöksen 2 mom. 49 §:n

alla.107 §. (11.12.2002/1091) Ulkomaisen ajokortin

kelpoisuus. Euroopan talousalueeseen kuuluvassamuussa valtiossa kuin Suomessa annettu ajokortti jamuu kansainvälisiin sopimuksiin liittyneessä valtios-sa annettu ulkomainen ajokortti on voimassa Suo-messa siten kuin valtioneuvoston asetuksella tar-kemmin asetettavin ajokortin lajia, luokkaa ja malliasekä liikennerikkomuksiin syyllistymisen tai ajo-korttiseuraamuksiin määräämisen johdosta ajokort-tiin ja ajokortinhaltijaan kohdistettavia toimenpitei-tä koskevin ehdoin ja rajoituksin säädetään. Valtio-neuvoston asetuksella voidaan säätää myös muun ul-komaisen ajokortin hyväksymisestä vastavuoroisuu-den perusteella.

Page 40: LISÄAINEISTO - Rakennustieto | Verkkokauppa · ja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), ... auton kuljettajan perustason ammattipätevyys; 10) T-luokassa

38 TieliikennelakiVi 201

Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright © Talentum Media Oy 2011

Autoa kuljettavan on oltava 18 vuotta täyttänyt.Ajokorttiin perustuvaa ajo-oikeutta ei ole, jos ajokor-tinhaltija on ajokiellossa Suomessa, ajokortti ei olevoimassa sen myöntäneessä valtiossa tai jos muussaEuroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa anne-tun ajokortin haltija on ajokiellossa jossakin sanotuis-ta valtioista. Muu kuin Euroopan talousalueeseenkuuluvassa valtiossa annettu ajokortti ei oikeuta aja-maan Suomessa, jos ajokortinhaltijan vakinainenasuinpaikka ajokorttia myönnettäessä on ollut Suo-messa.

107 § on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla 29.4.2011/387.108 §. (11.12.2002/1091) Tarkemmat säännökset.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanostaannetaan valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvos-ton asetuksella säädetään talvi- ja nastarenkaiden käy-töstä.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi puolustusmi-nisteriön esityksestä sallia tiellä suoritettavien puolus-tusvoimien harjoituksien osalta poikkeuksia tämänlain säännöksistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella sääde-tään tarvittaessa:

1) kuljettajaopetuksen antamisesta ja kuljettajan-tutkinnosta;

2) koululaisten ja päivähoidossa olevien lasten kul-jetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä,jos näihin kuljetuksiin saadaan valtion tai kunnantukea;

3) ajoneuvon kuormaamisesta ja kuorman kiinnit-tämisestä.

4 mom. on kumottu L:lla 29.4.2011/388.Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisessä ja hi-

nattavassa ajoneuvossa säädetään maa- ja metsäta-lousministeriön asetuksella.

Sotilaskuljetuksista kuorma- ja pakettiautolla sää-detään puolustusministeriön asetuksella.

108 §:n 3 mom:n 1 k. on kumottu 19.1.2013 alkaen L:lla29.4.2011/387.

L 11.12.2002/1091 tuli voimaan 1.1.2003. Tieliikennelain nojallaannetut muut kuin ajoneuvolain 102 §:ssä mainitut säännökset jäävätedelleen voimaan, kunnes niistä toisin säädetään. Ks. AjoneuvoL102 §, Vi 225.

Ks. TieliikenneA, Vi 202; AjokorttiA, Vi 211; LiikMp auton ra-kenteen muuttamisesta 23.10.1998/779; A ajoneuvojen käytöstätiellä, Vi 229; LiikMp erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneu-voista 17.12.1992/1715; PlMA sotilasajoneuvoista 14.3.2006/180;LiikMA koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvalli-suusjärjestelyistä 21.6.2006/553.

108a §. (26.6.2009/513) Poliisin toimintaa koske-vat tarkemmat ohjeet ja määräykset. Poliisihallitus an-taa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain tai sennojalla annettujen säännösten mukaan poliisille kuu-luvien toimenpiteiden suorittamisesta. Poliisihallitusvahvistaa näissä toimenpiteissä käytettävien lomak-keiden kaavan.

109 §. Voimaantulosäännös. Tämä laki tulee voi-maan 1 päivänä huhtikuuta 1982.

Ennen tämän lain voimaantuloa liikenteeseen hy-väksyttyä ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä83b §:n 1 momentin säännöksestä huolimatta.(6.11.1992/989)

Tällä lailla kumotaan 29 päivänä maaliskuuta 1957annettu tieliikennelaki (143/57) siihen myöhemmintehtyine muutoksineen, lukuun ottamatta lain 5 §:n3 ja 4 momenttia, 5a, 9 ja 9a §:ää. Aikaisemman lainnojalla annetut asetukset ja aikaisempien säännöstennojalla määrätyt nopeusrajoitukset jäävät edelleenvoimaan, kunnes niistä tämän lain nojalla toisin sää-detään tai määrätään.

Vuoden 1957 Tieliikennelain (143/1957) 5 §:n 3 ja 4 mom., 5a,9 ja 9a § on kumottu L:lla luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä18 §, 15.2.1991/342, joka kumottiin L:lla kaupallisista tavarankul-jetuksista tiellä, Vi 205.