LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا...

17
اردستاند ا آموزش شغلوان عن آموزش شغل برنامه نویسLINQ گروه شغليعاتوری اط فنا كد ملي آموزش شغلارد :ستاندریخ تدوین ا تا1 / 6 / 1931

Transcript of LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا...

Page 1: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

شغلآموزش استاندارد

شغل آموزش عنوان

LINQبرنامه نویس

گروه شغلي فناوری اطالعات

شغل آموزش كد ملي

1/6/1931تاریخ تدوین استاندارد :

Page 2: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

امه های درسيدفتر طرح و برن نظارت بر تدوین محتوا و تصویب : 3319-39-071-1شغل: آموزش كد ملي شناسایي

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي

پالك ، ای كشور ، سازمان آموزش فني و حرفه 3، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت ، خيابان خوش شماليخيابان آزادی –تهران

37

66363300 – 3تلفن 66311117دورنگار

Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي :

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزی درسي رشته فناوری اطالعات :

رامک فرح آبادی-

احسان پوری -

ارژنگ بهادری-

زهرا زماني -

، مدیر گروه برنامه ریزی فناوری اطالعاتشهرام شكوفيان -

صي همكار برای تدوین استاندارد آموزش شغل : حوزه های حرفه ای و تخص

دانشگاه جامع علمي كاربردی هادی -

دفتر طرح و برنامه های درسي -

فرآیند اصالح و بازنگری :

محتوای علمي -

تجهيزات-

تغييرات تكنولوژی -

نياز بازار كار-

تقاضای متوليان اجرا و سياستگذاری -

Page 3: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

شایستگي شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد

ایميل تلفن و، آدرس طسابقه كار مرتب شغل و سمت رشته تحصيلي آخرین مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي ردیف

1

برق دكترا یعقوب پور اسد

هيئت علمي

دانشگاه

صنعتي اروميه

سال10

تلفن ثابت :

03136106333تلفن همراه :

ایميل : [email protected]

آدرس : دانشگاه صنعتي اروميه

فناوری كارشناسي ارشد اميرعباس ممتاز 3

–اطالعات

امنيت

اطالعات

معاونت

وهش و پژ

مدیر گروه

فناوری

اطالعات

22331293 تلفن ثابت : سال 13

تلفن همراه :

ایميل :

[email protected] دانشگاه هادی-آدرس : تهران

فناوری دكتری سارنگ قربانيان 9

اطالعات

مدیر گروه

فناوری

اطالعات

22331293تلفن ثابت : 13سال

تلفن همراه :

ایميل :

شگاه هادیدان-آدرس : تهران

سيده معصومه 1

احمدی

03693209030تلفن ثابت : سال11 مربي رایانه كامپيوتر كارشناسي

تلفن همراه :

ایميل : ahmadimehri_neda@yaho

o.com

آدرس : اداره كل آموزش فني و

حرفه ای البرز

فناوری كارشناسي فاطمه ذالي 3

اطالعات

تلفن ثابت : سال3 كارشناس

03136173213: تلفن همراه

ایميل : [email protected]

آدرس :

تلفن ثابت : 6

تلفن همراه :

ایميل :

آدرس :

تلفن ثابت : 7

تلفن همراه :

ایميل :

آدرس :

Page 4: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش
Page 5: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

شغل : استاندارد آموزش نام

LINQیس برنامه نو

:شغل استاندارد آموزش شرح

از مشاغل حوزه فناوری اطالعات مي باشد. از شایستگي های این شغل ميتوان مواردی چون LINQبرنامه نویس

Standardایجاد ، Writing Basic Queriesانجام ،LINQ Objectsكار با ، LINQنصب و راه اندازی

Query Operators ، كارباSet Data ، ایجادExtending LINQ to Objects ، كارباC# 1.0 Features

با كليه مشاغل برنامه نویسي ، وب ، LINQبرنامه نویس . را نام برد Parallel LINQ to Objectsانجام و

شبكه و امنيت ، پایگاه داد و مهندسي نرم افزار در ارتباط است.

: ورودیویژگي های كارآموز

فوق دیپلم كامپيوترت : حداقل ميزان تحصيال

سالمت كامل جسماني و رواني : و ذهني حداقل توانایي جسمي

ندارد: مهارت های پيش نياز

:آموزش دوره طول

ساعت 73 طول دوره آموزش :

ساعت 31 ـ زمان آموزش نظری :

ساعت 12 : ـ زمان آموزش عملي

ساعت كارورزی : زمان ـ

ساعت ـ زمان پروژه :

بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد (

%33: كتبي -

%63عملي : -

%10اخالق حرفه ای : -

صالحيت های حرفه ای مربيان :

:تحصيالت حداقل

سال سابقه کار 2دارندگان مدرک کارشناسی مرتبط با -

سال سابقه کار 4دارندگان مدرک کاردانی مرتبط با -

Page 6: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( : ٭

LINQ مخففLanguage INtegrated Query در داده گاهیكه كار آن ساده تر كردن ارتباط با پا است

Visual Studio .كار با استLINQ گسترده است و به كار با يليخSQL یاز آن برا توانيشود و م يخالصه نم

اجازه ستميس نیا. استفاده كرد objectانواع و حتي XML , TXTمانند لیداده ، انواع فا گاهیكار با انواع پا

SQL Server Compact يبه خوب LINQرا به SQL SERVER يمختلف از بانک اطالات یها گرفتن گزارش

شده باشندو به خاطر رهي)راه دور( ذخRemote یدر سرورها SQL SERVERكه اطالعات بانک ي.زماندهد يم

استفاده LINQ يموتور داخل از LINQ TO SQLاست، كار استفاده شده نیا یكه موتور جستجو برا نیا

SQL SERVERآن را موتور كرده و لیتبد SQLرا به LINQدر عوض گزارش ساخته شده توسظ كند ينم

Relationalاطالعات خود را به صورت ) SQL SERVER يكه بانک اطالعات ي.اگر چه از زماندهد يارجاع م

Data)و كند يم یساز رهياطالعات مرتبط ذخ ایLINQ از اطالعات كپسوله شده درObjectستميدو س نیها، ا

Mappingچهارچوب اتصال ) کی LINQ TO SQL ليدل نيمتصل شوند.به هم كریكدیبه يستیبا

Frameworkهمانند خود در يكه با جدول شود يانجام م یيها كالس لهيچهارچوب به وس نی. اكند يم فی( را تعر

خود در بانک یجدول مابازا یها از ستون یتعداد ایو هيشامل كل ها سكال نیارتباط دارند؛ ا يبانک اطالعات

relational) يارتباط یها خواص مدل قیتطابق از طر نیا .باشند يدارا م Data Memberرا به صورت ياطالعات

model attributes مانند )primary keys با استفاده ازAttributeشده در فیتعر یهاLINQ TO SQL

دهد. انواع برنامه نویسي پایگاه داده را انجام LINQكار آموز پس از پایان دوره ميتواند با .گردد يم جادیا

اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

DB Developer with LINQ

LINQ Programmer

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد : ٭

DBو برنامه های كاربردی متكي بر كليه استاندارد های مرتبط با طراحي و توسعه وب

د شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :جایگاه استاندار ٭

طبق سند و مرجع ...................................... الف : جزو مشاغل عادی و كم آسيب

طبق سند و مرجع ...................................... ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت

طبق سند و مرجع ........................................ ن آور ج : جزو مشاغل سخت و زیا

د : نياز به استعالم از وزارت كار

Page 7: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

1شغلآموزش استاندارد

شايستگی ها -

عناوين رديف

LINQ نصب و راه اندازی 1

LINQ Objectsكار با 3

Writing Basic Queriesجام ان 9

Standard Query Operatorsایجاد 1

Set Dataكاربا 3

Extending LINQ to Objectsایجاد 6

C# 1.0 Featuresكاربا 7

Parallel LINQ to Objectsانجام 2

3

10

11

13

19

11

13

1.

Occupational / Competency Standard

Page 8: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

استاندارد آموزش

يل آموزشي تحل برگه -

عنوان :

LINQنصب و راه اندازی

زمان آموزش

جمع عملی نظري

9 6 3

ایمني ،نگرش مهارت ، ،دانش

مرتبط توجهات زیست محيطي

، موادابزار ،تجهيزات

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

LINQمفهوم -

LINQشرح رايج _

LINQنحوه ساختن کدهاي _

LINQانواع قانون هاي _

#Cدر توسعه LINQ کارايی_

رايانه بروز و جديد 3

سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

جديد

Cool disk ميز رايانه

صندلی گردان

تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD آموزشی نرم افزار

مربوطه

DVD ديکشنري انگليسی

به فارسی

کتاب آموزشی

کابل سيار پنج راهه

گر ليزريچاپ

جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

کپسول اطفاء حريق

روپوش کار يا لباس کارگاهی

مهارت :

مهارت :

LINQـ کار با

LINQنصب _

LINQايجاد کدهاي _

6

نگرش :

کار گروهی،اخالق حرفه اي-

ه با کارانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابط-

رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

ايمنی و بهداشت :

رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

توجهات زيست محيطی :

دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن-

Page 9: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

استاندارد آموزش ي تحليل آموزش برگه -

: عنوان

LINQ Objectsكار با

زمان آموزش

جمع عملی نظري

9 6 3

ایمني ،نگرش مهارت ، ،دانش

مرتبط توجهات زیست محيطي

، موادابزار ،تجهيزات

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ــ شــرح LINQ Enabling C# 3.3Languageـ

Enhancements

LINQ to Objects fiveـ Minutsـ چگونگی

overvieW

رايانه بروز و جديد 3

سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

جديد

Cool disk ميز رايانه

صندلی گردان

تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD آموزشی نرم افزار

مربوطه

DVD ديکشنري انگليسی

به فارسی

کتاب آموزشی

کابل سيار پنج راهه

چاپگر ليزري

وليه با لوازمجعبه کمکهاي ا

کپسول اطفاء حريق

روپوش کار يا لباس کارگاهی

مهارت :

LINQ Enabling C# 3.3Languageـــ انجــام

Enhancements

LINQ Objects ـ کار با

6

نگرش :

کار گروهی،اخالق حرفه اي-

با کار انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه-

رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

ايمنی و بهداشت :

رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

توجهات زيست محيطی :

دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

Page 10: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

استاندارد آموزش ي تحليل آموزش برگه -

عنوان :

Writing Basic Queriesانجام

زمان آموزش

جمع عملی نظري

9 6 3

ایمني ،نگرش مهارت ، ،دانش

مرتبط توجهات زیست محيطي

، موادابزار ،تجهيزات

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

Query Syntax Style Optionـ شرح

Filter The Resultsمفهوم _

Change The Return Typeمفهوم ِ _

Return Elementsشرح _

Sequenceايجاد _

رايانه بروز و جديد 3

سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

جديد

Cool disk ميز رايانه

صندلی گردان

تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD آموزشی نرم افزار

مربوطه

DVD ديکشنري انگليسی

به فارسی

کتاب آموزشی

ابل سيار پنج راههک

چاپگر ليزري

جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

کپسول اطفاء حريق

روپوش کار يا لباس کارگاهی

مهارت :

Query Syntax Style Optionـ کار با

Filter The Resultانجام _

Remove Duplicate Resultsتنظيم _

Sort The Resultsانجام _

6

نگرش :

کار گروهی،اخالق حرفه اي-

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

ايمنی و بهداشت :

رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

توجهات زيست محيطی :

مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن دفع صحيح زباله و قطعات

Page 11: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

استاندارد آموزش

ي تحليل آموزش برگه -

عنوان :

standard Query operatorsايجاد

زمان آموزش

جمع عملی نظري

9 6 3

ایمني ،نگرش مهارت ، ،دانش

مرتبط توجهات زیست محيطي

، موادابزار ،تجهيزات

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

Built-in Operatorsـ شرح

Element Operatorsمفهوم _

Equality operators _ sequenceEqual نحـوه _

Merging Operatorsچگونگی _

Partitioning Operators_Skipping andشـرح _

Taking Elements

رايانه بروز و جديد 3

و جديد سيستم عامل بروز

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

جديد

Cool disk ميز رايانه

صندلی گردان

تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD آموزشی نرم افزار

مربوطه

DVD ديکشنري انگليسی

به فارسی

کتاب آموزشی

کابل سيار پنج راهه

چاپگر ليزري

جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

کپسول اطفاء حريق

لباس کارگاهیروپوش کار يا

مهارت :

Aggregation ــ کاربـا

operators_Working With Numbers

ايجاد_

Conversion Operators_changing Types

Generation Operators_Generating انجام_

Sequences of Data

Quantifier کاربـا _

Operators_All,Any,and Contains

6

نگرش :

کار گروهی،اخالق حرفه اي-

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

ايمنی و بهداشت :

رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

توجهات زيست محيطی :

دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

Page 12: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

استاندارد آموزش

ي تحليل آموزش برگه -

عنوان :

Set Dataکاربا

زمان آموزش

جمع عملی نظري

9 6 3

نيایم ،نگرش مهارت ، ،دانش

مرتبط توجهات زیست محيطي

، موادابزار ،تجهيزات

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

LINQ Set Operatorsـمفهوم

HashSet<T>Classشرح _

رايانه بروز و جديد 3

سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

جديد

Cool disk ميز رايانه

صندلی گردان

نترنتتجهيزات اتصال به اي

DVD آموزشی نرم افزار

مربوطه

DVD ديکشنري انگليسی

به فارسی

کتاب آموزشی

کابل سيار پنج راهه

چاپگر ليزري

جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

کپسول اطفاء حريق

روپوش کار يا لباس کارگاهی

مهارت :

LINQ Set Operatorsـ کار با

HashSet<T>Classانجام _

6

نگرش :

کار گروهی،اخالق حرفه اي-

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

ايمنی و بهداشت :

رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

-

توجهات زيست محيطی :

دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن-

Page 13: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

استاندارد آموزش

ي تحليل آموزش برگه -

عنوان :

Extending Line to objectايجاد

زمان آموزش

جمع عملی نظري

9 6 3

ایمني ،نگرش مهارت ، ،دانش

مرتبط توجهات زیست محيطي

اد، موابزار ،تجهيزات

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

New Query Operatorـ نحوه

Single Element Operatorشرح _

Sequence Operatorچگونگی _

Aggregate operatorمفهوم _

Grouping Operatorنحوه _

رايانه بروز و جديد 3

سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

جديد

Cool disk رايانه ميز

صندلی گردان

تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD آموزشی نرم افزار

مربوطه

DVD ديکشنري انگليسی

به فارسی

کتاب آموزشی

کابل سيار پنج راهه

چاپگر ليزري

جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

کپسول اطفاء حريق

روپوش کار يا لباس کارگاهی

مهارت :

New Query Operatorـ ايجاد

Single Element Operatorانجام _

Sequence Operatorتنظيم _

Grouping Operatorـ کاربا

6

نگرش :

کار گروهی،اخالق حرفه اي-

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

م کاررعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستی انجا-

ايمنی و بهداشت :

رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

توجهات زيست محيطی :

دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن -

Page 14: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

استاندارد آموزش

ي تحليل آموزش برگه -

عنوان :

C# 4.3 Featuresکاربا

زمان آموزش

جمع عملی نظري

9 6 3

ایمني ،نگرش مهارت ، ،دانش

مرتبط توجهات زیست محيطي

، موادابزار ،تجهيزات

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

#Evolution Of Cـ نحوه ي

Optional parameters and Namedشــرح _

Aryuments

Dynamic Typingواع ـ ان

COM-Interop and LINEچگونگی _

رايانه بروز و جديد 3

سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

جديد

Cool disk ميز رايانه

صندلی گردان

تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD آموزشی نرم افزار

مربوطه

DVD ديکشنري انگليسی

به فارسی

آموزشیکتاب

کابل سيار پنج راهه

چاپگر ليزري

جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

کپسول اطفاء حريق

روپوش کار يا لباس کارگاهی

مهارت :

#Evolution Of Cـ انجام

ـ کاربا

Optional Parameters and Named

Aryuments COM-Interop and LINEايجاد _

6

نگرش :

کار گروهی،اخالق حرفه اي-

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

ايمنی و بهداشت :

رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

-

زيست محيطی : توجهات

دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن -

Page 15: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

استاندارد آموزش ي تحليل آموزش برگه -

عنوان :

Parallel LINQ to Objectsانجام

زمان آموزش

جمع عملی نظري

9 6 3

ایمني ،نگرش مهارت ، ،دانش

مرتبط توجهات زیست محيطي

، موادابزار ،ات تجهيز

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

Parallel Programmingـ مفهوم

نحوه _

Multi-Theading versus Code Paraller Parallel Expectations,Hindrances andشرح_

Blockers

LINQ Data Parallelismچگونگی _

Writing Parallel LINQ operatorفهوم م_

رايانه بروز و جديد 3

سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

جديد

Cool disk ميز رايانه

صندلی گردان

تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD آموزشی نرم افزار

مربوطه

DVD ديکشنري انگليسی

به فارسی

کتاب آموزشی

راهه کابل سيار پنج

چاپگر ليزري

جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

کپسول اطفاء حريق

روپوش کار يا لباس کارگاهی

مهارت :

Parallel Programmingـ انجام

تنظيم _

Versus Code Parallel Multi –Theading Parallel Expectaionsــ ايجـاد

Hindrances and Blockers

LINQ Data Parallelismsـ کاربا

6

نگرش :

کار گروهی،اخالق حرفه اي-

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

اشت : ايمنی و بهد

رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

توجهات زيست محيطی :

دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن -

Page 16: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

برگه استاندارد تجهيزات -

توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

ربرای دو نف 1 بروز و جدید رایانه 1

برای كارگاه 1 ویژه كارگاه دیتا پروژكتور 3

برای كارگاه 1 ویژه كارگاه پرده دیتا پروژكتور 9

برای دو نفر 1 دو نفره آموزشي ميز رایانه 1

برای هر نفر 1 آموزشي صندلي گردان 3

برای كارگاه 1 سياه و سفيد یارنگي چاپگر ليزری 6

برای كارگاه 1 سب اتصالخطوط منا تجهيزات اتصال به اینترنت 7

برای كارگاه 1 معمولي وایت برد 2

نفر در نظر گرفته شود . 13تجهيزات برای یک كارگاه به ظرفيت -توجه :

برگه استاندارد مواد -

توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

برای كارگاه عدد3 معمولي ماژیک وایت برد 1

برای دونفر برگ100 معمولي ذكاغ 3

9 DVD برای دونفر عدد1 معمولي خام

برای دونفر عدد3 معمولي خودكار 1

برای هرسيستم عدد1 دارای اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 3

برای یک نفر عدد1 كارگاهي روپوش كار یا لباس كارگاهي 6

نفر محاسبه شود . 13مواد به ازاء یک نفر و یک كارگاه به ظرفيت -توجه :

برگه استاندارد ابزار -

توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

1 Cool disk 1دونفر یبرا 1 گيگابایت یاباالتر

دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید سيستم عامل نرم افزار 3

دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید مربوطه هاینرم افزار 9

دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید Officeنرم افزار 1

دیكشنری انگليسي به نرم افزار 3

فارسي

دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید

دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه 6

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -توجه :

Page 17: LINQ سیون همانربresearch.irantvto.ir/uploads/linq.pdf · هزاجا متسيس نیا .درك هدافتسا object عاونا يتح و XML , ... LINQ TO SQL رد هدش

منابع و نرم افزار هاي آموزشی ) اصلی مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( -

ناشر يا توليد کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

کليه کتب و نرم افزار مرتبط با 1

استاندارد

حتواهاي آموزشی ) پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلی ساير منابع و م -

مترجم/ مولف / مولفين سال نشر نام کتاب يا جزوه رديف

مترجمين

توضيحات ناشر محل نشر

کليه کتب مرتبط با استاندارد 1

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

رديف عنوان

1 مرتبط با استاندارد کليه سايت هاي مفيد

فهرست معرفی نرم افزارهاي سودمند و مرتبط ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلی (

توضيحات آدرس تهيه کننده عنوان نرم افزار رديف

کليه نرم افزارهاي مـرتبط بـا 1

استاندارد