LinkedIN cursus

Click here to load reader

download LinkedIN cursus

of 36

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  462
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Frank van Roij heeft intern bij MCB een cursus LinkedIN gegeven. Doelgroep is mensen die al een account hebben maar die het zakelijk willen gaan uitnutten.

Transcript of LinkedIN cursus

 • 1. Linked IN C ursus
 • 2. Agend a1. Wat is d e toegevoegd e waard e van Linked IN voor m ij n werk?2. Hoe vul ik m ij profiel n ?3. Upd ates erop zetten? Wanneer en hoe?4. Hoe werken groepen en d iscussies op Linked IN?6. Vraag & antwoord
 • 3. Toegevoegd e waard e
 • 4. Toegevoegd e waard eWaarom social m ed ia?Nood zaak: C old calls en ad vertenties werken steed s m ind er: Negeren Niet geloofwaard ig M ensen willen, ook online, zaken d oen m et d e m ensen achter het bed rij f
 • 5. Toegevoegd e waard eM aar ook kansen: M et social m ed ia Always on in plaats van vaste contactm om enten (telefoon/bezoek) Kennis etaleren en gevond en word en (thought lead ership) Bereik Zelf wij word en zer
 • 6. Toegevoegd e waard eWaarom Linked in?All een zakelij kM eeste gebruikers in d e d oel groep
 • 7. Toegevoegd e waard e Vs.
 • 8. Toegevoegd e waard eBasis: Zorg voor een why vanuit j persoon e
 • 9. Hoe vul ik m ij profiel? n
 • 10. ProfielWaarom heb j j account aangem aakt? e e
 • 11. ProfielBeel j in d at j j d e e ezelf voorstelt aan een klant op d e M etaald agen
 • 12. Profiel
 • 13. ProfielPersoonl ke regel als functienaam : ij1 e wat m ensen zien!
 • 14. ProfielPersoonl ke regel als functienaam : ij D enk aan: Uitgebreid ere functienaam C itaat/ issie/ m why toevoegen
 • 15. ProfielZorg voor een sum m ary op j profiel e :Wat d oe j e?Voor wie (branche/kl antgroep)?M et welke kennis/ vaard ighed en al basis? sLaat j why d oorklinken eLet op: Upd ates zij sterker, Laat het zien! n
 • 16. ProfielVoeg d e M C B website toe aan j profiel: e
 • 17. Upd atesWanneer & Hoe?
 • 18. Upd ates
 • 19. Upd ates: Wanneer?Een paar voorzetten..
 • 20. Upd ates: Wanneer?D eel een relevant nieuwsbericht uit j m arkt gelij als j het leest e k e(kan ook uit een fysieke krant/tij schrift natuurlij d k) D eel nieuws van M C B (let op: perk d it in, j bent niet aan het ad verteren) e Geef j persoonlij saus m ee aan het M C B m arktnieuws/ arktbewegingen e ke m Ga interessante bl ogs/ sites volgen en d eel interessante berichten/ citaten/ eo vid D eel nieuwe toepassingen/m aterialen in j vakgebied e Zet een google al ert op bepaald e woord en om d ichter op het nieuws te zitten +
 • 21. Googl Alerts e www.google.nl alerts /
 • 22. Upd ates: Wanneer?Evenem enten d ie j bezoekt hebben vaak een pagina en een knop Im attend ing e
 • 23. Upd ates: Wanneer?Foto en Vid eo werkt! M aak een foto of vid eo als j (bij bij een klant) iets m oois ziet e v. D eel fotos/vid eo van een bijzond ere klant We kunnen j film en m et j verhaal e e
 • 24. Upd ates: Wanneer?M arktond erzoek d oen? Plaats een poll!
 • 25. Upd ates: Wanneer?Zel blij m et d e houd ing van een kl f ant/leverancier? Laat d at ook weten via recom m end ations
 • 26. Upd ates: Wanneer?Al j wat verd er bent: Begin zelf een blog en d raag j eigen visie uit s e eM arketing helpt j op weg e
 • 27. Upd ates: Hoe?Authenticiteit:Transparantie: D r Phil: Those who have nothing to hid e, hid e nothingRel evantie: Leef j in d e m ensen in j netwerk in & gebruik groepen e e M aar: d enk niet te snel D at interesseert toch niem and ?Rel voor transactie (niet ad verteren m aar converseren) atie You d ont need to kill quickly, you need to win the crowd Frequentie, richtlij n: m ax. 3 x per d ag, m in. 1 x per week Reageren: binnen 1 d ag
 • 28. Authenticiteit
 • 29. Groepen & D iscussies
 • 30. GroepenGroepen d ragen bij aan rel evantie d oor groter raakvl ak:2 Soorten:1 . O pen Vrij toegankelij k Zichtbaar als j iets pl e aatst in j upd ates e2. Gesloten, herkenbaar aan: Toegang via Ad m inistrator Gesloten posts voor m ensen buiten d e groep
 • 31. Groepen
 • 32. GroepenZoeken:
 • 33. GroepenC hecken op upd ates/nieuwe d iscussies
 • 34. Groepen D iscussiren: Start een d iscussie/pollVolg iem and d ie geen connection is M ouse over een d iscussie en d it m enu verschij nt voor bestaand e d iscussies
 • 35. GroepenZel aanm aken? fE-m ail settings (rechtsboven in beeld bij j naam ): e
 • 36. Koppelen m et Twitter
 • 37. TwitterWaarom zakel k? ijGrotere d oelgroep.And ere d oelgroep.M akkel ker d elen (o.a. Retweets). ijO ok vleugj priv, d raagt bij aan P2P bel e eving.Fotos toevoegen m akkelij kerInput voor Linked IN
 • 38. TwitterEerst koppel in j profiel: en eNB: J kunt ook d e m cb site, een blog, etc. koppelen e
 • 39. TwitterD an zij er verschil n lend e m anieren: In Twitter gebruik #IN in j bericht, d an d eel j hem e eautom atisch in Linked IN. In Linked in vink Twitter aan bij j upd ate: eAutom atische koppel ook m ogel k m aar zou ik