Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi...

of 14 /14
Liksyon 9 para sa ika - 29, 2020

Embed Size (px)

Transcript of Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi...

Page 1: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

Liksyon 9 para sa ika-29, 2020

Page 2: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

Ang apat na hangin. Daniel 8:1-8, 15-22

Mula sa isa sa kanila… Daniel 8:9, 23

Ang santwaryo ay inatake. Daniel 8:10-12, 24-25

Ang santwaryo ay nilinis. Daniel 8:13-14, 26-27

Ang Daniel 7 at 8 ay magkakatugma na kabanata na nagpapaliwanag saisa’t-isa. Ang kabanta 7 ay tungkol sa “apat na hari, na magbabangon salupa.” (v. 17), at tinutukoy ng kabanata 8 ang pangalan ng ilan sa kanila: Media-Persia, ang lalaking tupa (v. 20); Gresya, ang lalaking kambing (v. 21).

Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit saDaniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit na sungay nitoay sinisimbolo ng isang element sa kabanatang ito: ang maliit na sungay.

Mayroong dalawang pangunahing pagkakaiba sa dalawang kabanata: ang wika at ang idinidiin sa santwaryo. Lahat ng mga bahagi na binanggit saDaniel 8 ay may kaugnayan sa santwaryo. Ang pag-uusap din ng mgatauhan sa langit ay binigyang pansin sapaksang ito.

Page 3: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

Mayroon lamang dalawang pagkakataon namagkasamang binanggit ang lalaking tupaat lalaking kambing:

Ang pagtatalaga ng santwaryo (Bilang 7)

Ang Araw ng pagtubos(Leviticus 16)

Ang lalaking tupa ay inihandog bago ang lalaking kambing sa dalawang pangyayari.

Maliban sa particular na kahulugan ng pangitain, ang santwaryo at ang paghuhukom sa Araw ng Pagtubos ay naka-highlight sa pamamagitan ng mga simbolo.

Ang paghuhukom na ito ay kapareho ng nasa Daniel 7:9-10.

Page 4: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

Ang lalakingtupa ay Persia (v. 4)

Hilaga

Kanluran

Timog

Mula sa kanluranAng lalakingkambing ay Gresya (v. 5)

Ang apat nasungay (v. 8)

Hilaga

Silangan

Timog

Kanluran

Sa pangitaing ito, ang mga kilos ay tinukoykaugnay sa mgapangunahing direksyon.

Nang mamatay si Alexander, kumalat ang kanyang mgaheneral sa apat na pangunahing direction (hangin).

Ang Persia (Iran ngayon) ay nagtagumpay mula sasilangan tungo sa kanluran (Europa). Si Alexander the Great ay nagmula sa kanluran (Gresya).

Page 5: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

X

Medyo malabo sa ibang salin ang talatang 8 at 9 kung saan galing ang maliitna sungay, pwedeng sa isa sa apat na sungay o mula sa apat na hangin. Gayunman, napakalinaw ito sa orihinal na Hebreong sulat.

Suriin natin ang mga orihinal na salita:

Ang apat na hangin(f)

Ng langit (m, p)

Mula sa isa (f) Sa kanila (m, p)

Ang panggramatikang kasarian ng “mga sungay” (f) at “mga hangin” (f) ay tumutugma sa“isa” (f). Gayunman, ang “kanila” (m) ay tumutugma lang sa “langit” (m, ang salita saHebreo dito ay pangmaramihan). Kaya, dapat ganito ang pagbasa ng bahaging ito:

Page 6: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

Ang kapangyarihang kinakatawanng maliit na sungay ay katulad saikaapat na hayop sa Daniel 7.

Hindi ito nagmula sa isa sa apat nakaharian (horns) pagkatapos kay Alexander the Great, ngunitpagkatapos ng paghahari nila(Daniel 8:22-23) mula sakanuluran (isa sa apat na hangin).

Sumulpot ang imperio ng Roma sasandaling iyon. Nasakop nila ang buong imperio ng Gresya.

Ang paglabas ng imperio ng Roma bilang relihiyosong kapangyarihanay tumutugma sa “maliit nasungay” sa Daniel 7.

MALIIT NA MGA SUNGAY Cp. 7 Cp. 8

Sila ay maliit 8 9

Sila ay lumaki 20 9

Sila ay umuusig 21 10, 24

Sila ay mapamusong 25 25

Inaataki nila ang bayan ng Dios 25 24

Meron silang prophetic na panahon 25 13-14

Nagpapatuloy sila hanggang huli 25-27 17, 19

Winasak sila ng Dios 26 25

Page 7: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

“Oo, nagmalaki, hanggang sa prinsipe ng hukbo; at inalis niya sa kaniya angpalaging handog na susunugin, at ang dako ng kaniyang santuario ay ibinagsak.” (Daniel 8:11)

Inataki ng Roma si Jesus (ang prinsipe), tumapos sa mga ritwal ng paghahandog(pang-araw-araw na handog) at sinira ang templo sa Jerusalem (ang santwaryo).

Gayunman, ang mga pangyayari sakabanatang ito ay nagpapatuloy hanggang saHuling Panahon (v. 17, 19). Dahil wala nangibang kapangyarihan matapos ang maliit nasungay, marahil ay may mas malawak nakahulugan ang mga talatang ito.

Ang political at pangmilitar na Imperio ng Roma ay napalitan ng relihiyosongkapangyarihan ng Papal Rome.

Inataki ng Papal Rome ang santwaryo. Hindi ang panglupa na nasira na, ngunit ang makalangit na binanggit ni Pablo sa Hebreo 9.

Page 8: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

ANG SANTWARYO AY INATAKI

Kinakatawan sila ng mga bayan ng Dios namamamayan ng langit (Exodo 12:41; Daniel 12:3; Filipos 3:20)

Ang hukbo at ang mga bituin (v. 10)

Ito ang 1,260-na taong panahon sa Daniel 7:25Ang pag-uusig (v.

24)

Pinalitan Siya ng taong kapalit dito sa Lupa.Inataki si Jesus (v.

11, 25)

Ang pamamagitan ni Jesus bilang Punong Saserdote sa Santwaryo sa Langit ay napalitan ng pamamagitan ng mga tao at mga santo.

Ang “pang araw-araw na

paghahandog” ay inalis (v. 11)

Itinuro ang mga maling doktrina, at napalitan ng tradisyon ang otoridad ng Biblia.

Sa huli, ang katotohanan ay

itinapon sa lupa (v. 12)

Page 9: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

Ang santwaryo (ang templo) ay mulingitinayo sa panahon ng imperio ng Persia (ang lalaking tupa). Inataki ito mula pa noon, lalo na sa panahon ng imperio ng Gresya (lalaking kambing).

Sinira na ito ng tuluyan ng Imperial na Roma (ang maliit na sungay.

Ang ataki sa santwaryo ay hindinatapos noon. Itinaas ng Papal Rome (ang ikalawang bahagi ng maliit nasungay) ang kanilang ataki saSantwaryo sa Langit.

Kaya ang pagkakataon na malinis ang santwaryo ay dumating na sa wakas. Sinisimbolo ito ng Araw ng Pagtubos(Levitico 16).

Page 10: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

ANG PAGLILINIS: PAANO?“Nang magkagayo'y narinig ko ang isang banal na nagsalita; at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, Hanggang kailan magtatagal angpangitain tungkol sa palaging handog na susunugin, at ang pagsalangsang nasumisira, upang magbigay ng santuario at ng hukbo upang mayapakan ng paa?’” (Daniel 8:13)

Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ito’y mapapatawad (1 John 1:9). Hindi na itoaalalahanin pa ng Dios (Micah 7:19). Kaya, lagitayong makakasiguro na tayo’y pinatawad.

Gayunman, ang tala ng ating mga kasalanan ay hindi matatanggal hanggang mahukuman tayo sapanahon ng paglilinis ng Santwaryo sa Langit(Levitico 16:30).

Salamat sa handog at pamamagitan ni Jesus, maidedeklara tayong inosente sa Paghuhukom. Alalahanin nating ayon sa Daniel 7:26-27, ang hangarin ng paghuhukom ay ibigay ang Kahariansa mga banal.

Page 11: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

E.G.W. (The Great Controversy, cp. 23, p. 421)

Page 12: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

“At sinabi niya sa akin, Hanggang sa dalawang libo at tatlong daan nahapon at umaga; kung magkagayo'y malilinis ang santuario.’” (Daniel 8:14)

Ang proseso ng paglilinis ay magsisimula bago ang wakas, dahil ang pagkawasakng “maliit na sungay” ay nakadepende sa desisyon na gagawin sa Paghuhukom(i.e. ang paglilinis sa Santwaryo).

2,300 na araw ay lampas lang ng konte sa anim na taon. Iyon ay napakaikli para salahat ng pangyayari sa kasaysayan na binanggit sa kabanatang ito.

Kaya, kailangan nating i-apply ang year-day principle.

Page 13: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

“At sinabi niya sa akin, Hanggang sa dalawang libo at tatlong daan na hapon at umaga; kung magkagayo'y malilinis ang santuario.”

2,300 na taon

457 BC

Utos ni Artaxerxes

1844 AD

Paglilinisng

santwaryo

Ang 2,300-na taon ay masisimula sa utos ni Artaxerxes. Siya ang hari ng Persia nanagpadala kay Ezra sa Jerusalem (gaya ng ipinaliwanag sa Daniel 9:25).

Ang paglilinis ng Santwaryo sa Langit ay nagsimula noong 1844 AD, malapit sa pagtatapos ng

pang-uusig ng maliit na sungay na nangyari mula 538 AD hanggang 1798 AD.

Page 14: Liksyon 9 para sa ika-29, 2020 1 day ago · Ang Babilonia ay papunta na sa pagkawasak, kaya hindi na ito binanggit sa Daniel 8. Dagdag pa dito, ang ikaapat na hayop at ang maliit

“The cleansing of the sanctuary

therefore involves a work of

investigation—a work of

judgment. This work must be

performed prior to the coming of

Christ to redeem His people; for

when He comes, His reward is

with Him to give to every man

according to his works.

Revelation 22:12.”

E.G.W. (The Great Controversy, cp. 23, p. 421)