Liên quan và điều hòa chuyển hóa

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2015
 • Category

  Science

 • view

  465
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of Liên quan và điều hòa chuyển hóa

 • Trao i trc tuyn ti:

  http://www.mientayvn.com/Y_online.html

  http://mientayvn.com/Y_online.html
 • LIN QUAN V

  IU HO CHUYN HO

 • Mc tiu

  Trnh by c s lin quan gia chuyn ho

  cc cht G, L, P, AN.

  Gii thch c s iu ho chuyn ho mc t bo.

 • i cng:

  Cc cht u c con ng chuyn ho ring. Con ng chuyn ho ca cc cht c nhng im chung, lin quan cht ch to nn mng

  li chuyn ho chung rt phc tp ca c th

 • S lin quan

  gia cc con

  ng chuyn

  ho cc cht

  www.genome.ad.jp/kegg/pathway/map/map01100.html

 • i cng

  Qu trnh chuyn ho cc cht c kim sot

  cht ch nh c ch iu ho mc c th

  hoc t bo.

  S iu ho chuyn ho cc cht theo nhu cu ca c th.

 • 1. LIN QUAN CHUYN HA

  PROTID

  ACID AMIN

  Ala

  Leu, Ile

  ACID NUCLEIC

  NUCLEOTID NUCLEEZID

  RIBOSE5P

  GPT

  GLUCID LIPID

  GLUCOSE GLYCEROL ACID BO

  G6P HMP NADPHH + oxh PGA HDP

  PYRUVAT

  ACETYL CoA 2H O2

  Asp

  HEM

  Glu

  GOT

  CT

  Ur

  OXALO ACETAT

  TCA FUMARAT

  SUCCINAT CO2 CETO

  GLUTARAT

  CITRAT

  2H 2H 2H 2H

  CO2

  H

  HP ATP T BO

  H2O

  Lin quan gia chuyn ha cc cht glucid, lipid, protid v acid nucleic

 • Lin quan chuyn ho

  Thng nht chuyn ho

  Bin i qua li gia glucid, lipid, protid Lin hp phn ng, qu trnh Quan h chuyn ho gia cc bo quan Quan h chuyn ho gia cc m

 • 1.1. S thng nht chuyn ha

  Th hin : Chu trnh ACID CITRIC AcetylCoA CO2, H2O + Q

  H HP T BO: T CHY G, L, P theo nhng c ch chung, h thng enzym chung

  to H2O, ATP HOT HA, TCH TR V S DNG NNG

  LNG: nh qu trnh phosphoryl ha, h thng ADP-ATP.

 • Cc giai on ca qu trnh thoi ho

 • 1.2. S bin i qua li gia G, L, P: thng qua cc cht ng ba ng

  Cht ng ba ng : sn phm thoi ha chung : tin cht chung

  GLUCID

  LIPID Cht ng 3 ng

  PROTID TD: PYRUVAT, ACETYLCoA, OAA, GLYCEROL

  COOH

  COOH

  COOH

  COOH l

  l

  l

  l H2N- CH C=O GPT

  l l

  CH3 + CH2 l

  CH2 l COOH Ala CETO GLUTARAT

  C=O H2N- CH l l

  CH3 + CH2 l

  CH2 l COOH PYRUVAT Glu

  Pyruvat tn to glucid

  acetyl CoA AB

  Alanin

  ceto glutarat

  Aspartat ALAT GPT

  GOT ASAT Pyruvat

  L Glutamat

  Oxalo acetat

  CH2OH

  CH2OH

  NAD+

  NADHH+

  CH2OH

  ATP

  ADP l

  CHOH l CH2OH

  Glycerol

  kinase

  l l CHOH C=O

  Dehydrogenase l l CH2O- P CH2O- P

  PDA

  PGA tn to glucid

  pyruvat Ala

 • Tuy nhin cc cht khng th thay th nhau hon ton c v:

  - Glucid l ngun nng lng ch yu ca c th - Lipid: cc AB cn thit c th khng tng hp c - Protid: cc AA cn thit c th khng tng hp c

  ch dinh dng hp l, cht vi t l nht nh.

 • T L KHU PHN THC N THCH HP

  Nm

  Tng Q

  %

  P

  L

  G

  1972

  2300

  12

  13

  75 Kcal

  1997

  2700

  10-12

  15 - 20

  65 - 75 Kcal

 • 1.3. S lin hp gia cc phn ng v qu trnh

  S lin quan chuyn ho cn l s lin hp gia cc phn ng v qu

  trnh.

  Phn ng lin hp: s kt hp 2 phn ng: phn ng thoi ho gii

  phng nng lng v phn ng tng hp thu nng lng.

 • S lin hp gia cc phn ng v qu trnh

  Qu trnh chuyn ho ny lin quan n qu trnh chuyn ho kia qua

  cc sn phm chuyn ho

  + HMP NADPHH+ tng hp AB

  Ribose 5 P tng hp AN + HDP Oxalo acetat + Acetyl CoA oxh

  CTAC

  + CTAC Succinyl CoA HEM + glycin

  + CTAC + CT ur

  Citrulin

  Aspartat

  Oxalo acetat

  Arginosuccinat

  malat

  Arginin

  Fumarat

 • 1.4. Quan h chuyn ha gia cc bo quan

  BO DCH NHN

  TNG HP

  ADN

  ARN NAD+

  RIBOSOM

  ATP

  Tng hp protein

  ng phn HMP Tng hp AB

  ATP

  TY TH

  CHHTB Oxh AB CTAC To th ceton

  PO

  TY TH V BO DCH

  Tn to G CT ur To Hem

  TH TY

  : ni chuyn ha nng lng (ATP) NHN

  : tng hp ADN, ARN, NAD+ RIBOSOM : STH Protein

 • 1.5. Quan h chuyn ha gia cc m

  Mi m c c im v chc nng chuyn ha ring, ngoi nhng qu trnh chuyn ha chung m m no cng c (chuyn ha nng lng, STH Protein)

  GAN : chc nng glycogen v ni xy ra oxh Acid bo

  Glycogen

  AcetylCoA

  CTAC

  Glucose

  Th ceton

  MU

  Glucose

  Th ceton

  M KHC (c) Glucose

  Glycogen

  G6P

  AcetylCoA

  OA

  K

  Hu nh GAN ng vai tr trung tm trong mi lin quan chuyn ho gia cc m.

 • Gan

  Mu

  C AcylCoA

  AB

  AcylCoA G

  G

  ActCoA

  ActCoA

  Th ceton

  Th ceton

  Th ceton CTAC

  CTAC

 • Tng hp glucose t lactat.

  Chu trnh acid lactic (Cori)

 • C s dng glycogen nh mt

  ngun nng lng, to lactate thng qua con ng ng phn. Lactate

  c chuyn ti gan v chuyn

  thnh glucose thng qua qu trnh

  tn to ng.

  Glucose ny c phng thch vo mu tr v c b sung d tr

  glycogen ca c. Ton b con

  ng ny (glucose

  lactate glucose) to thnh chu trnh Cori.

 • Chu trnh Glucose-alanine

  Alanin ng vai tr nh mt cht

  mang ammonia v b khung carbon

  ca pyruvate t c n gan.

  Ammonia c bi tit v pyruvat

  c dng to glucose, glucose

  li quay tr li c

 • NO:

  Ngun nng lng ch yu l con ng HDP t glucose

  no cn c cung cp thng xuyn glucose v oxy.

  Khi i, cc th ceton thay th glucose

 • M M l ni d tr TG, ni xy ra qu trnh tng hp v phn gii TG.

  Glucose

  Glycerol P

  TG

  VLDL (TG)

  AB AcylCoA

  TG

  AB

  AB

  -albumin

  AB

  Glycerol

  Glycerol

  Gan

  M

 • 2. KHI NIM V IU HA CHUYN HA

  C th c kh nng t iu ha - Mc ton c th: Hormon, thn kinh - Mc t bo: H chuyn ha C ch:

  - nh hng n hot tnh ca ENZYM - nh hng n STH ENZYM

  2.1 C ch lm thay i hot tnh ENZYM (lng enzym khng i)

  Hot tnh enzym thay i do: - Nng c cht hoc coenzym (vit) - C ch iu ha d lp th TT. D lp th

  TTH

  C cht

  Cht tc dng Enzym d lp th

 • a) C ch DLT dng: s hot ha DLTcht tc dng: cht hot ha, lm TTH d tip nhn c cht v hot enzym tng ln (activator)

  ATP ADP UTP

  G G6P

  +

  b) C ch DLT m: s c ch DLT

  PP

  UDPG + Glycogen

  glycogen synthase (GS)

  UDP Glycogen-G

  Cht tc dng: cht c ch (inhibitor) TTH kh tip nhn c cht E1

  E2

  E3 A B C D Z

  -

  c ch ngc E1: enzym DLT

  Z : sn phm ca 1 qu trnh ng thi l cht c ch DLT

  TD: E. coli

  -

  L-ThreoninTD L.Isoleucin

  (TD: threonin dehydratase)

 • C ch phn t cho mi m hnh iu ha hon ton khc

  nhau, nhng thng theo mt trong hai kiu chnh: - iu ha m tnh: protein c ch gn vo vng iu ha ca

  DNA (gi l operator) ngn cn qu trnh phin m. - iu ha dng tnh: protein hot ho gn vo DNA lm

  tng qu trnh phin m. OPERON (n v phin m) l c s thit yu cho s iu ha

  biu hin gen TB Prokaryote.

  2.2 C ch nh hng STH ENZYM (lng enzym thay i)

 • - Operon bao gm cc gen cu trc, vng khi ng (promoter), operator v gen iu ha.

  - Cc gen cu trc m ha cho 1 hoc vi chui polypeptid

  - Promoter kim sot s phin m ca cc gen cu trc

  - Operator l vng m protein c ch s gn vo. Operator

  nm gia Promotor v cc gen cu trc.

  - Gen iu ha m ha cho protein c ch

  - mARN ca Prokaryote l Polycistron, m ha ra nhiu chui polypeptide

  Other requlatory

  sequence Operator

  Promoter Structural gene

  Cu trc ca Operon:

 • iu ha m tnh

  C 2 loi Operon: operon iu ha cm ng v

  c ch

  Operon c ch Cc gen cu trc ban u c

  phin m.

  Xy ra qu trnh ng ha.

  Sn phm phn ng s c ch phin m cc gen tng hp chng.

  H Tryptophan operon

  Operon cm ng

  Cc gen cu trc ban u

  khng c phin m.

  Xy ra qu trnh d ha.

  C cht c s dng trong phn ng d ha s kch thch phin m cc gen cu trc.

  H lactose operon ca E.Coli

 • AYZOPI

  permease

  operator

  promoter

  transacetylase

  Cu trc ca lac operon

  I. Lactose operon

  Vng iu ha Ba gen cu trc

  Gen iu ha

  V tr gn CAP

  eta Galactosidase

 • C ch hot ng Lactose operon E.coli:

  - Vi khun E.coli mn cm vi ng lactose

  - Trong mi trng c ng lactose, E.coli tit ra enzym galactosidase, c 2 chc nng:

  + Phn gii lactose thnh Glucose v galactose.

  + Chuyn lin kt 1-4 glucoside ca glucose v galactose trong lactose thnh lin kt 1-6, hnh thnh ng allolactose

  Allolactose l cht cm ng ca lac operon.

 • AYZOPI

  mRNA

  RNA pol

  Tnh hung 1

  - Khi mi trng khng c lactose, gen iu ha I tng hp

  protein c ch gn vo Operator nn ARN polymerase

  khng c c operator v cc gen cu trc khng c

  phin m.

  Khng phin m

 • AYZOPI

  repressor

  mRNA

  lactoseallolactose

  RNA pol

  galactosidase

  Tnh hung 2

  Khi mi trng c lactose, mt vi phn t lactose bin i thnh

  allolactose nh galactosidase. Allo