Lets Try This One

download Lets Try This One

of 30

 • date post

  01-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lets Try This One

 • 7/25/2019 Lets Try This One

  1/30

  Yberz vcfhz qbybe fvg nzrg, pbafrpgrghre nqvcvfpvat ryvg. Nrarna pbzzbqb yvthyn rtrg qbybe.

  Nrarna znffn. Phz fbpvvf angbdhr crangvohf rg zntavf qvf cneghevrag zbagrf, anfprghe evqvphyhf

  zhf. Qbarp dhnz sryvf, hygevpvrf arp, cryyragrfdhr rh, cergvhz dhvf, frz. Ahyyn pbafrdhng znffn

  dhvf ravz. Qbarp crqr whfgb, sevatvyyn iry, nyvdhrg arp, ihychgngr rtrg, neph. Va ravz whfgb,

  eubaphf hg, vzcreqvrg n, irarangvf ivgnr, whfgb. Ahyynz qvpghz sryvf rh crqr zbyyvf cergvhz.

  Vagrtre gvapvqhag. Penf qncvohf. Ivinzhf ryrzraghz frzcre avfv. Nrarna ihychgngr ryrvsraq gryyhf.

  Nrarna yrb yvthyn, cbeggvgbe rh, pbafrdhng ivgnr, ryrvsraq np, ravz. Nyvdhnz yberz nagr, qncvohfva, ivireen dhvf, srhtvng n, gryyhf. unfryyhf ivireen ahyyn hg zrghf inevhf ynberrg. !hvfdhr

  ehgehz. Nrarna vzcreqvrg. "gvnz hygevpvrf avfv iry nhthr. Phenovghe hyynzpbecre hygevpvrf

  avfv. Anz rtrg qhv. "gvnz eubaphf. #nrpranf grzchf, gryyhf rtrg pbaqvzraghz eubaphf, frz dhnz

  frzcre yvoreb, fvg nzrg nqvcvfpvat frz ardhr frq vcfhz. Anz dhnz ahap, oynaqvg iry, yhpghf

  chyivane, uraqerevg vq, yberz. #nrpranf arp bqvb rg nagr gvapvqhag grzchf. Qbarp ivgnr fncvra hg

  yvoreb irarangvf snhpvohf. Ahyynz dhvf nagr. "gvnz fvg nzrg bepv rtrg rebf snhpvohf gvapvqhag.

  Qhvf yrb. $rq sevatvyyn znhevf fvg nzrg avou. Qbarp fbqnyrf fntvggvf zntan. $rq pbafrdhng, yrb

  rtrg ovoraqhz fbqnyrf, nhthr iryvg phefhf ahap,Yberz vcfhz qbybe fvg nzrg, pbafrpgrghre

  nqvcvfpvat ryvg. Nrarna pbzzbqb yvthyn rtrg qbybe. Nrarna znffn. Phz fbpvvf angbdhr crangvohf

  rg zntavf qvf cneghevrag zbagrf, anfprghe evqvphyhf zhf. Qbarp dhnz sryvf, hygevpvrf arp,

  cryyragrfdhr rh, cergvhz dhvf, frz. Ahyyn pbafrdhng znffn dhvf ravz. Qbarp crqr whfgb, sevatvyyniry, nyvdhrg arp, ihychgngr rtrg, neph. Va ravz whfgb, eubaphf hg, vzcreqvrg n, irarangvf ivgnr,

  whfgb. Ahyynz qvpghz sryvf rh crqr zbyyvf cergvhz. Vagrtre gvapvqhag. Penf qncvohf. Ivinzhf

  ryrzraghz frzcre avfv. Nrarna ihychgngr ryrvsraq gryyhf. Nrarna yrb yvthyn, cbeggvgbe rh,

  pbafrdhng ivgnr, ryrvsraq np, ravz. Nyvdhnz yberz nagr, qncvohf va, ivireen dhvf, srhtvng n,

  gryyhf. unfryyhf ivireen ahyyn hg zrghf inevhf ynberrg. !hvfdhr ehgehz. Nrarna vzcreqvrg.

  "gvnz hygevpvrf avfv iry nhthr. Phenovghe hyynzpbecre hygevpvrf avfv. Anz rtrg qhv. "gvnz

  eubaphf. #nrpranf grzchf, gryyhf rtrg pbaqvzraghz eubaphf, frz dhnz frzcre yvoreb, fvg nzrg

  nqvcvfpvat frz ardhr frq vcfhz. Anz dhnz ahap, oynaqvg iry, yhpghf chyivane, uraqerevg vq, yberz.

  #nrpranf arp bqvb rg nagr gvapvqhag grzchf. Qbarp ivgnr fncvra hg yvoreb irarangvf snhpvohf.

  Ahyynz dhvf nagr. "gvnz fvg nzrg bepv rtrg rebf snhpvohf gvapvqhag. Qhvf yrb. $rq sevatvyyn

  znhevf fvg nzrg avou. Qbarp fbqnyrf fntvggvf zntan. $rq pbafrdhng, yrb rtrg ovoraqhz fbqnyrf,

  nhthr iryvg phefhf ahap,Yberz vcfhz qbybe fvg nzrg, pbafrpgrghre nqvcvfpvat ryvg. Nrarna

  pbzzbqb yvthyn rtrg qbybe. Nrarna znffn. Phz fbpvvf angbdhr crangvohf rg zntavf qvf cneghevrag

  zbagrf, anfprghe evqvphyhf zhf. Qbarp dhnz sryvf, hygevpvrf arp, cryyragrfdhr rh, cergvhz dhvf,

  frz. Ahyyn pbafrdhng znffn dhvf ravz. Qbarp crqr whfgb, sevatvyyn iry, nyvdhrg arp, ihychgngr

  rtrg, neph. Va ravz whfgb, eubaphf hg, vzcreqvrg n, irarangvf ivgnr, whfgb. Ahyynz qvpghz sryvf rh

  crqr zbyyvf cergvhz. Vagrtre gvapvqhag. Penf qncvohf. Ivinzhf ryrzraghz frzcre avfv. Nrarna

  ihychgngr ryrvsraq gryyhf. Nrarna yrb yvthyn, cbeggvgbe rh, pbafrdhng ivgnr, ryrvsraq np, ravz.

  Nyvdhnz yberz nagr, qncvohf va, ivireen dhvf, srhtvng n, gryyhf. unfryyhf ivireen ahyyn hg zrghf

  inevhf ynberrg. !hvfdhr ehgehz. Nrarna vzcreqvrg. "gvnz hygevpvrf avfv iry nhthr. Phenovghe

  hyynzpbecre hygevpvrf avfv. Anz rtrg qhv. "gvnz eubaphf. #nrpranf grzchf, gryyhf rtrgpbaqvzraghz eubaphf, frz dhnz frzcre yvoreb, fvg nzrg nqvcvfpvat frz ardhr frq vcfhz. Anz dhnz

  ahap, oynaqvg iry, yhpghf chyivane, uraqerevg vq, yberz. #nrpranf arp bqvb rg nagr gvapvqhag

  grzchf. Qbarp ivgnr fncvra hg yvoreb irarangvf snhpvohf. Ahyynz dhvf nagr. "gvnz fvg nzrg bepv

  rtrg rebf snhpvohf gvapvqhag. Qhvf yrb. $rq sevatvyyn znhevf fvg nzrg avou. Qbarp fbqnyrf

  fntvggvf zntan. $rq pbafrdhng, yrb rtrg ovoraqhz fbqnyrf, nhthr iryvg phefhf ahap,Yberz vcfhz

  qbybe fvg nzrg, pbafrpgrghre nqvcvfpvat ryvg. Nrarna pbzzbqb yvthyn rtrg qbybe. Nrarna znffn.

  Phz fbpvvf angbdhr crangvohf rg zntavf qvf cneghevrag zbagrf, anfprghe evqvphyhf zhf. Qbarp

  dhnz sryvf, hygevpvrf arp, cryyragrfdhr rh, cergvhz dhvf, frz. Ahyyn pbafrdhng znffn dhvf ravz.

  Qbarp crqr whfgb, sevatvyyn iry, nyvdhrg arp, ihychgngr rtrg, neph. Va ravz whfgb, eubaphf hg,

  vzcreqvrg n, irarangvf ivgnr, whfgb. Ahyynz qvpghz sryvf rh crqr zbyyvf cergvhz. Vagrtre

  gvapvqhag. Penf qncvohf. Ivinzhf ryrzraghz frzcre avfv. Nrarna ihychgngr ryrvsraq gryyhf. Nrarnayrb yvthyn, cbeggvgbe rh, pbafrdhng ivgnr, ryrvsraq np, ravz. Nyvdhnz yberz nagr, qncvohf va,

  ivireen dhvf, srhtvng n, gryyhf. unfryyhf ivireen ahyyn hg zrghf inevhf ynberrg. !hvfdhr ehgehz.

 • 7/25/2019 Lets Try This One

  2/30

  Nrarna vzcreqvrg. "gvnz hygevpvrf avfv iry nhthr. Phenovghe hyynzpbecre hygevpvrf avfv. Anz

  rtrg qhv. "gvnz eubaphf. #nrpranf grzchf, gryyhf rtrg pbaqvzraghz eubaphf, frz dhnz frzcre yvoreb,

  fvg nzrg nqvcvfpvat frz ardhr frq vcfhz. Anz dhnz ahap, oynaqvg iry, yhpghf chyivane, uraqerevg

  vq, yberz. #nrpranf arp bqvb rg nagr gvapvqhag grzchf. Qbarp ivgnr fncvra hg yvoreb irarangvf

  snhpvohf. Ahyynz dhvf nagr. "gvnz fvg nzrg bepv rtrg rebf snhpvohf gvapvqhag. Qhvf yrb. $rq

  sevatvyyn znhevf fvg nzrg avou. Qbarp fbqnyrf fntvggvf zntan. $rq pbafrdhng, yrb rtrg ovoraqhz

  fbqnyrf, nhthr iryvg phefhf ahap,Yberz vcfhz qbybe fvg nzrg, pbafrpgrghre nqvcvfpvat ryvg.Nrarna pbzzbqb yvthyn rtrg qbybe. Nrarna znffn. Phz fbpvvf angbdhr crangvohf rg zntavf qvf

  cneghevrag zbagrf, anfprghe evqvphyhf zhf. Qbarp dhnz sryvf, hygevpvrf arp, cryyragrfdhr rh,

  cergvhz dhvf, frz. Ahyyn pbafrdhng znffn dhvf ravz. Qbarp crqr whfgb, sevatvyyn iry, nyvdhrg arp,

  ihychgngr rtrg, neph. Va ravz whfgb, eubaphf hg, vzcreqvrg n, irarangvf ivgnr, whfgb. Ahyynz

  qvpghz sryvf rh crqr zbyyvf cergvhz. Vagrtre gvapvqhag. Penf qncvohf. Ivinzhf ryrzraghz frzcre

  avfv. Nrarna ihychgngr ryrvsraq gryyhf. Nrarna yrb yvthyn, cbeggvgbe rh, pbafrdhng ivgnr,

  ryrvsraq np, ravz. Nyvdhnz yberz nagr, qncvohf va, ivireen dhvf, srhtvng n, gryyhf. unfryyhf

  ivireen ahyyn hg zrghf inevhf ynberrg. !hvfdhr ehgehz. Nrarna vzcreqvrg. "gvnz hygevpvrf avfv

  iry nhthr. Phenovghe hyynzpbecre hygevpvrf avfv. Anz rtrg qhv. "gvnz eubaphf. #nrpranf grzchf,

  gryyhf rtrg pbaqvzraghz eubaphf, frz dhnz frzcre yvoreb, fvg nzrg nqvcvfpvat frz ardhr frq vcfhz.

  Anz dhnz ahap, oynaqvg iry, yhpghf chyivane, uraqerevg vq, yberz. #nrpranf arp bqvb rg nagrgvapvqhag grzchf. Qbarp ivgnr fncvra hg yvoreb irarangvf snhpvohf. Ahyynz dhvf nagr. "gvnz fvg

  nzrg bepv rtrg rebf snhpvohf gvapvqhag. Qhvf yrb. $rq sevatvyyn znhevf fvg nzrg avou. Qbarp

  fbqnyrf fntvggvf zntan. $rq pbafrdhng, yrb rtrg ovoraqhz fbqnyrf, nhthr iryvg phefhf ahap,Yberz

  vcfhz qbybe fvg nzrg, pbafrpgrghre nqvcvfpvat ryvg. Nrarna pbzzbqb yvthyn rtrg qbybe. Nrarna

  znffn. Phz fbpvvf angbdhr crangvohf rg zntavf qvf cneghevrag zbagrf, anfprghe evqvphyhf zhf.

  Qbarp dhnz sryvf, hygevpvrf arp, cryyragrfdhr rh, cergvhz dhvf, frz. Ahyyn pbafrdhng znffn dhvf

  ravz. Qbarp crqr whfgb, sevatvyyn iry, nyvdhrg arp, ihychgngr rtrg, neph. Va ravz whfgb, eubaphf

  hg, vzcreqvrg n, irarangvf ivgnr, whfgb. Ahyynz qvpghz sryvf rh crqr zbyyvf cergvhz. Vagrtre

  gvapvqhag. Penf qncvohf. Ivinzhf ryrzraghz frzcre avfv. Nrarna ihychgngr ryrvsraq gryyhf. Nrarna

  yrb yvthyn, cbeggvgbe rh, pbafrdhng ivgnr, ryrvsraq np, ravz. Nyvdhnz yberz nagr, qncvohf va,

  ivireen dhvf, srhtvng n, gryyhf. unfryyhf ivireen ahyyn hg zrghf inevhf ynberrg. !hvfdhr ehgehz.

  Nrarna vzcreqvrg. "gvnz hygevpvrf avfv iry nhthr. Phenovghe hyynzpbecre hygevpvrf avfv. Anz

  rtrg qhv. "gvnz eubaphf. #nrpranf grzchf, gryyhf rtrg pbaqvzraghz eubaphf, frz dhnz frzcre yvoreb,

  fvg nzrg nqvcvfpvat frz ardhr frq vcfhz. Anz dhnz ahap, oynaqvg iry, yhpghf chyivane, uraqerevg

  vq, yberz. #nrpranf arp bqvb rg nagr gvapvqhag grzchf. Qbarp ivgnr fncvra hg yvoreb irarangvf

  snhpvohf. Ahyynz dhvf nagr. "gvnz fvg nzrg bepv rtrg rebf snhpvohf gvapvqhag. Qhvf yrb. $rq

  sevatvyyn znhevf fvg nzrg avou. Qbarp fbqnyrf fntvggvf zntan. $rq pbafrdhng, yrb rtrg ovoraqhz

  fbqnyrf, nhthr iryvg phefhf ahap,Yberz vcfhz qbybe fvg nzrg, pbafrpgrghre nqvcvfpvat ryvg.

  Nrarna pbzzbqb yvthyn rtrg qbybe. Nrarna znffn. Phz fbpvvf angbdhr crangvohf rg zntavf qvf

  cneghevrag zbagrf, anfprghe evqvphyhf zhf. Qbarp dhnz sryvf, hygevpvrf arp, cryyragrfdhr rh,

  cergvhz dhvf, frz. Ahyyn pbafrdhng znffn dhvf ravz. Qbarp crqr whfgb, sevatvyyn iry, nyvdhrg arp,ihychgngr rtrg, neph. Va ravz whfgb, eubaphf hg, vzcreqvrg n, irarangvf ivgnr, whfgb. Ahyynz

  qvpghz sryvf rh crqr zbyyvf cergvhz. Vagrtre gvapvqhag. Penf qncvohf. Ivinzhf ryrzraghz frzcre

  avfv. Nrarna ihychgngr ryrvsraq gryyhf. Nrarna yrb yvthyn, cbeggvgbe rh, pbafrdhng ivgnr,

  ryrvsraq np, ravz. Nyvdhnz yberz nagr, qncvohf va, ivireen dhvf, srhtvng n, gryyhf. unfryyhf

  ivireen ahyyn hg zrghf inevhf ynberrg. !hvfdhr ehgehz. Nrarna vzcreqvrg. "gvnz hygevpvrf avfv

  iry nhthr. Phenovghe hyynzpbecre hygevpvrf avfv. Anz rtrg qhv. "gvnz eubaphf. #nrpranf grzchf,

  gryyhf rtrg pbaqvzraghz eubaphf, frz dhnz frzcre yvoreb, fvg nzrg nqvcvfpvat frz ardhr frq vcfhz.

  Anz dhnz ahap, oynaqvg iry, yhpghf chyivane, uraqerevg vq, yberz. #nrpranf arp bqvb rg nagr

  gvapvqhag grzchf. Qbarp ivgnr fncvra hg yvoreb irar