Les Biblioth£¨ques Virtuelles Les Biblioth£¨ques Virtuelles Humanistes Extrait...

Click here to load reader

download Les Biblioth£¨ques Virtuelles Les Biblioth£¨ques Virtuelles Humanistes Extrait de la convention £©tablie

of 325

 • date post

  26-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Les Biblioth£¨ques Virtuelles Les Biblioth£¨ques Virtuelles Humanistes Extrait...

 • Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes

  Extrait de la convention établie avec les établissements partenaires : - ces établissements autorisent la numérisation des ouvrages dont ils sont dépositaires (fonds d’Etat ou autres) sous réserve du respect des conditions de conservation et de manipulation des documents anciens ou fragiles. Ils en conservent la propriété et le copyright, et les images résultant de la numérisation seront dûment référencées. - le travail effectué par les laboratoires étant considéré comme une « oeuvre » (numérisation, traitement des images, description des ouvrages, constitution de la base de données, gestion technique et administrative du serveur), il relève aussi du droit de la propriété intellectuelle et toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation. - toute utilisation commerciale restera soumise à autorisation particulière demandée par l’éditeur aux établissements détenteurs des droits (que ce soit pour un ouvrage édité sur papier ou une autre base de données). - les bases de données sont déposées auprès des services juridiques compétents.

  Copyright - © Bibliothèques Virtuelles Humanistes

  © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • D A M I A N I A G O E S E C E V I T I S L V »

  ! S I T A N I A L I Q J O T O P V S C V L A . >

  $> Fides, Religio, morcfi$ Aethfopuim

  $• Epiftolx aliquot Preciofi Toannis * Pau lo fouio de ipfo Damiano interpreting*

  ^ Deploratio Lappian* genu's.

  £ Bellum Cambaicum.

  ^ De rebus & imperio Lufitanorum ad Paul um rpuium difceptatiunculà.

  Hifpaniaeubertas&potentia.

  $> Pro Hifpania aduerfus Munfterum de* fenfio. /

  Omnia ab ipfo autore recognirat

  f> Item aliquot EpiftolajSadoleti.Bembi, SC aliorum clanflìmorum uirorum, cum Farragine carmino ad ipfum Damiana.

  L O V A N I I ^jEx Officm Rutgerì Refq, Anno » 5 4 4 .

  Menf. Dccemb.

  p Lappi» deferiptio.

  © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • * QS Detains ctttr'typier* ThcQlogicxf*cnluthdocìerct in hue celebri Loutwien* uniuerfitnte Regemes, Vn'merfis P Jingulis cuiufuis ordini* aereligionis fdmìem, Chi*

  fii ferudtoris wftri picem, Nottwt uobis foams, librmyquem D* Vdtn'mus a Goes equa Lufitmus de T'de,Religione,moribufy Ac fyiaptimltiiwmfeat^A-mpii,ipfomet domino Dvn'uno petente, cmadhuc mprejfusnon ejfìtyU'ifitttumjexminmmtfc diligenti* o- mni adkibiu fuiffe* Cuius leSio hie per nos approìrai

 • D A M 1 A N V S A G O E S E O . V E S L V S I T A

  nus Palilo Pontifici Romano Tcrtio S . P . D .

  V L L A HA V D D V B I E E S T I res,in quauberius nùi debeamu», g ut tótus terrae orbis (fi id aliter fie ri non poterit) labore, fumptu, mar

  I tyrio,ac omnium noftrum cruciati- bus ,ad Chrifti udem alliciatur,alledtifque ut fob unum ordinem,& uiuendiritum redigatur. C u * fus rei cura ,tibi Paule Poncifex Maxime, qui ut primus Epifcopus,££ Chrifti uicarius, eius uni* uerfali Ecdefiae praefides,cafteris nobis omnibus magis debetur. Quamobrem tuum eft offirium, ( quodetiam iam cum magna fpe omnium inccpi- fti )calamitatibus, quotidieipfius Chrifti ouili oc currentibus mederi, SC opera, dC ftudio tuo e£- ficere, ut ipfi foli Chrifto totus muhdus pareat, ac credat. cum uero crediderit, ut tfbi mom'tiC* que tuis,ueluti Petri fucceflori, in omnibus quae ad falutem animarum fpecìant, òbediat. Quod cumeuenerftjdicemus teautore^prophetiaunius. paftoris,8£ ouilis adimpletam efle. Cuius reipal> mam fi obtinueris, quis profedo Pontifica, te uel honore,ueI felicitate,uel merito anteibit."' uel cui tri plicem tiara maiori iureconcedemus cj tibi/ quam utcofequariSjtempora licec alioquin infelicia, ma

  A ij gnas

  © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • E P I S T O L A N V N C V P A T .

  gnas tibi occafiones mine praeftant ,1'nfelicia, in- quam,ob eas calamitate», quas in Europa medea das habes. Qua: ut uicinae maiori certe periculo ecclefig imminent.A nemineacrius impeumur^cj auicinohofte. Nuncuerouthas moieftiffìmas cu ras ,que tibi (ut feio) perpetuo cordi funt, omitta* mus, ad alias mitiores ueniamus, qua: cum ma/ gna fpe coniuncìg funt, ut alter dC nouus quodam modo orbiSjCiim Chrifti fide,tua: fandiratis maie ftatem SÉ dignitate agnofcat.Quas fi prò tua pru> dentia ita tracìaueris,ut te quafi gubernatore Ec> clefìa^tum Europa?a,tirm Aethiopica, uitatis peri culis SC naul:ragrjs,in portum falutis ueniat,dete cane mus illud Propheticum Sapienti^ canticum, Penetrabo omnes inferiores partes tett'

 • ' A D P O N T I P X . M A X . , '

  texft ucro iam Regina Saba,& uocat nos in fudi cium.errata noftrareprehendens. Adimplentur Chrifti p rophe t i a? ,8£ quos ipfeelegit,paulatira ab ipfìus confortio dilabuntur,eiufque prarcepta,& promiffa deuoluùtur ad eos, qui Et/inici Qc a Chri i lo alieni reputabantur, Is enim Aethiopum Ita/ perator,cum omnibus fuis regnis,ut ex noftrae* narratione apparebit, fub tua difciph'na uiuere cu pit,necquic| magis optat. Nec etiam ignorai ex Apoftolorum dodrina , quam in odo Iibris dig&» ftam habetjEpi'fcopo Romano,omnium Epifcopo rum totias orb/s principatum deberi , cui piane fandeq} parere uult, ab eocp in Chrifti Ecclefi'e. in> ftitutis ,bene dC fande inftrui, &C ad id infuper ui- ros dodos fibi dari orat ,atqj exorare auide affé/ da t . Neceo conte tus, ut fuarum etiam poftulatio numin pofterumextet memoria, petir,ut huius reifrdes maneatin Pontificum Annalibus, ut fìc abhiftoria Ecclefiaftica , eius epiftola?, ac prjflìma optata illuminentur, OC pofteritas intelKgat, quo tempore,fub quoqj Pontifice haec gefta fuere. V i - ros auremdodos/acrarumqjli'terarum difciplina di aliarum artiu bene inftrucìos,non dubito,quin tuafanditas iam adeum tranfmifertÈ-saut omni- n o f ì t m i n u r a . Q _ u o f u m dodrina &C induftria, fi* riùl cumièrmone 8C labore nonnulloru, quos iam fereniffimi RegesLufìtaniae Emanuela Ioannes eiusfilius miferunt,facies ut omnes Chriftiani ir* Aethiopia OC Indiadegentes,fenfim legibus ÒC in ftitutis Romanorum Epifcoporum ( quos Chrifti uicarios nonreformidant fateri) pareant.Quibus

  tandem

  © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • E P I S T . N V N C A D P O N T . M A X . 1

  tandem tua opera nobifcum per ueram retígionem coniuntfh's,acin unooirílt fimul,& fub unopafto re Chrifto congregatís ^ íntelligemus íuper nos omnes Domini mífericordíam confirmatam fSC cius regnum omnium feculorum, dC dominarlo/ nem eíus omnium generationum effe, 6C tune oís caro benedicet nomini fanäoeius in fgcuIa.Et n? prolíxior fit exhortatío mea g oportet, praefertim adeum,cuius uítseac dodrínae omnes ímitatores fumus>5£ elle debemus,adexordiumenarratíonís me conferam,jquam aliquantulo altius repetam, utfícelarius oftendam, quibus principas haecfan cTiíTtma Preeiofí Ioannís,& Regtim Lufitania; anuaria SC ícedera inita fint,fperans me;dum qug

  uera& legítima funt,enarro, ánimos Iegétium incendere poflè, 5C ad huiufmodi muñera

  allícere,quoChríílí fides uberíus in omnibus terra: angulis propa

  getur, praedicetur, coíaturq?.

  © Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

 • F I D E S , R E'/ L I G I O , M O R E S Q V E A E T H I O P V M ;

  N N O ab ortu Seruatoris humani generisChtifti 14)3* uitafunclo Ioanne Lufitaniae Regeeius nomi nis primo,cognomento bona; me*

  moriae,qui Lufitaniama Caftellanorum incur fionibus,oppugnationibufq?, quibuseam fer

 • D A M I A N I A G O E S

  in quo oppida.&ciuitates, infulxcp permulta: repertg funt. Quibus in locis omnibus Chrifti fides eius opera innotuit, inibiqj tempia quccjj ereda furitiprefertim in infulis ohm defertis. quarum prima infoia Lignoru, quguulgo Ma deira uocatur,nuc celeberrima Se frugifera eft. Tandem ut funt res mortalium inftabiles, an

 • D E J V E T H I O P V 7 * M O R I B ;

  A r a b i a edo¿fos,ad illas prouincias,prg Tertìm ad Preciofum Ioannem mitteredecreuit. Q u o rum duo fuerunt, Alfonfus a Paiua, natus ex Albo Caftro, Alter uero ioannes Petrus a C o uilham,uterqj Lufitanus. l i Schalabitano, fe*

  ' primo die Mai), Anno a Seruatoris Chriiti or* tu millefìmo,quadringentefimo,c»&ogefimo (ex to,íter fuum faceré aufpicati funt»8C mercato* res fe femper fìmulàtes, primum Barchinona, inde Neapoli, poftea Rhodo,demum Alexan* dria iter facientes,Cayru peruenerunt,ibi mei* cacorum fodalítium nacl:í, uerfùs Thor iter ce permit, f n quo loco naui confcen(à,ad quadam urbem.nomine Cuaquen,in littore Aethiopi* t o fìtam appulerut. Poftea Adenem naüigant, inde Alfoniùs ìterum in Aethiopiam ad Preci* ofum ioanné, Ioa