leksion TERMODINAMIKA122

of 23 /23
TERMODINAMIKA

Embed Size (px)

description

ddfs ds fs dfs

Transcript of leksion TERMODINAMIKA122

TERMODINAMIKA

TERMODINAMIKATermodinamika Shkence e nxehtesise dhe lidhja e saj me punen. Proceset energjitike qe shoqerojne reaksionet kimike ose ndryshimet fizike te lendes.

Sistemi termodinamikPjese e universit qe merret ne shqyrtim.

Pjesa tjeter qe rrethon sistemin quhet mjedis.

Sistemi ndahet nga mjedisi me kufij ndares, ku zhvillohen ndryshimet e mundshme te punes, nxehtesise, lendes.

Sistem homogjen: veti kimike dhe fizike te njejta.

Sistem heterogjen: kur perbehet nga me shume se nje faze, e cila ne vetevete eshte homogjene.

Sistem I izoluarSistem I mbyllurMjedisiSistem I izoluarmjedisiSistem I mbyllurenergjiMjedisi Sistem I hapurenergjimaterjaSistem I hapurParametrat e gjendjes: trysnia, vellimi, temperatura,perberja kimike.

Funksione gjendjeje: Entalpia(H), energjia e brendshme (U), Entropia (S), entalpia e lire (G), varen vetem nga gjendja fillestare dhe perfundimtare ne te cilen ndodhet sistemi.TERMOKIMIAStudion nxehtesine qe thithet ose clirohet gjate reaksioneve kimike.Temperatura mat energjine e brendshme, entalpine, qe ka te beje me levizjen e grimcave elemetare te materjes, e cila sjell dhe transferimin e nxehtesise.Shkalla e matjes:CelciusFahrenajt1.8 (tC)= (tF 32)KelvinT(K) = 273.16 + tCKalorimetriaPerdoret per matjen e nxehtesise qe clirohet ose thithet gjate zhvillimit te reaksioneve.Kapacitet termik (C) sasia e nxehtesise qe I jepet nje mase te dhene per ti rritur temp me 1C.

Nxehtesia specifike ( c) sasia e nxehtesise qe I jepet nje substance 1g per ti rritur temp 1C.Nxehtesia (q) llogaritet: C = m x cq = m x c x (t2-t1)= C x (t2-t1)Entalpia (H)Funksion termodinamik gjendjeje tregon kembimet e nxehtesise qe ndodhin ne sistem ne trysni kostante.H= Hperfundimtare Hnistore Qp - Nxehtesia e thithur apo cliruar ne p-cte, ndryshimi I funksionit entalpi (H). A puna e kryer ne trysni konstante dhe pune vellimore.A = -PVU ndryshimi I pergjithshem I energjise se nje sistemi.

Parimi i pare i termodinamikes.

U = Qp + AEnergjia mund te zhnderrohet nga nje forme ne nje tjeter, por ajo nuk mund te krijohet apo zhduket.Sasia e pergjithshme e energjise se universit eshte konstante.Barazimet termokimikeBarazime kimike ne te djathte te te cilave paraqitet edhe nxehtesia ose entalpia qe clirohet ose thithet gjate reaksionit.

Sasia e nxehtesise qe clirohet ose thithet varet nga sasia e lendes qe hyn ne reaksion.Formimi i lidhjeve

Prishja e lidhjeve

Lidhje me e qendrueshme se lidhja .Clirim energjieThithje energjieEntalpia molare standarte e formimitNdryshimi i entalpise qe shoqeron reaksionin e formimit te 1 moli komponimi ne kushte standarte duke u nisur nga elementet perberes ne formen e substancave te thjeshta me te qendrueshme ne keto kushte ( H).

Entalpia standarte e formimit te substancave te thjeshta merret 0.Ligjet e termokimiseEntalpia e formimit eshte numerikisht e barabarte me entalpine e zberthimit por me shenje te kundert.Entalpia e reaksionit varet vetem nga gjendja fillestare dhe perfundimtare e sistemit dhe jo nga stadet e zhvillimit te tij.Entalpia e reaksionit llogaritet si diference e shumes se entalpive standarte te formimit te substancave perfundimtare me shumen e entalpive te substancave fillestare. Energjia e lidhjevePrishja e lidhjeve shoqerohet me thithje energjie (H>0).

Formimi i lidhjeve nga atome te vecante, clirim energjie (H0; A = -PV A0; i vetevetishem S=0; ne ejkuliber S