Leiderschap in turbulente tijden

download Leiderschap in turbulente tijden

of 34

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Leiders voelen een spagaat tussen wat de externe ontwikkelingen (‘buiten’) van hen vergen en wat de organisatie (‘binnen’) aan leiderschap van hen vraagt. Dit is één van de conclusies uit het Twynstra Gudde-onderzoek ‘Leiderschap NU – een onderzoek naar de koppeling tussen de leiderschapsopgave en de ontwikkelingen in en om een organisatie. Onderzoek is gedaan onder veertig leiders in vier sectoren: zorg, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Transcript of Leiderschap in turbulente tijden

 • Leiderschap in turbulente tijden

  Walter Ligthart / partner Twynstra Gudde

  Roline Roos / adviseur Twynstra Gudde

  Bianca Buts / adviseur Adviestalent

 • 2 |

  InhoudWoord vooraf

  Managementsamenvatting

  Inleiding

  Uitwerking per sector

  Zorg

  Actuele ontwikkelingen

  Gevolgen voor de organisatie

  Leiderschapsopgaven

  Persoonlijk ontwikkelvlak

  Reflectie

  Overheid

  Actuele ontwikkelingen

  Gevolgen voor de organisatie

  Leiderschapsopgaven

  Persoonlijk ontwikkelvlak

  Reflectie

  Bedrijfsleven

  Actuele ontwikkelingen

  Gevolgen voor de organisatie

  Leiderschapsopgaven

  Persoonlijk ontwikkelvlak

  Reflectie

  Maatschappelijke organisaties

  Actuele ontwikkelingen

  Gevolgen voor de organisatie

  Leiderschapsopgaven

  Persoonlijk ontwikkelvlak

  Reflectie

  Bijlagen

  Bijlage I: Onderzoeksopzet

  Bijlage II: Leiderschapsdimensies > vier kerngebieden

  Bijlage III: Interviewlijst

 • | 3

  Organisaties en hun leiders zien zich in deze turbulente tijden van economische crisis en bezuinigingen voor grote

  opgaven en uitdagingen geplaatst. Bovendien hebben ze allen het idee dat er een belangrijke maatschappelijke

  omslag voor de deur staat. Hoe kunnen organisaties zich in deze context verder ontwikkelen en in welke richting?

  Wat werkt er (nog) wel, en wat niet (meer)? En welke barrires moeten genomen worden om te komen tot nieuwe

  oplossingen?

  Onder deze omstandigheden ligt voor leiders van organisaties de lat hoog. Zij moeten actie ondernemen om de

  barrires onderweg te overkomen. Soms door snel en besluitvaardig stappen te zetten, soms juist door reflectief te

  zijn en verbinding te zoeken met de onderstroom.

  Twynstra Gudde heeft onder leiders het onderzoek Leiderschap in turbulente tijden gedaan met als focus de veran-

  deringen in hun omgeving en de verbinding met wat er zich binnen de eigen organisatie afspeelt. Gekeken is naar

  het effect van de externe ontwikkelingen voor de organisatie en haar leiderschap.

  Het diepgaande gesprek is gevoerd met veertig leiders uit vier sectoren: gezondheidzorg, bedrijfsleven, overheid en

  maatschappelijke organisaties. Veertig leiders, divers in leeftijd, achtergrond en geslacht. Leiders van organisaties

  die in omvang variren van 50 tot 20.000 medewerkers. Een heterogeen gezelschap van leidinggevenden die zich

  allemaal moeten verstaan met de veranderingen in de wereld en in het bijzonder in hun omgeving.

  Centraal in het onderzoek Leiderschap in turbulente tijden stonden steeds vier vragen:

  1. Wat zijn de ontwikkelingen die de leider in de context van de organisatie signaleert?

  2. Wat betekenen deze externe ontwikkelingen voor de organisatieopgave?

  3. Wat betekenen de organisatieopgaven voor de leider / het leiderschap?

  4. Wat betekent het voor de leider op persoonlijk (ontwikkel)vlak?

  Wij spreken hier onze dank uit jegens degenen die ons geholpen hebben met het uitvoeren van het onderzoek

  Leiderschap in turbulente tijden. Met Twynstra Gudde als opdrachtgever is het onderzoek uitgevoerd door Walter

  Ligthart (partner), Roline Roos (adviseur) en Gijs-Jan Lagerweij (stagiair). Zij hebben daarbij hulp gehad van een

  aantal collegas: Arnold Roos, Jeroen den Uyl, Joost van Dolderen, Marc van Leeuwen, Bianca Buts en Linda Ebbers.

  Woord vooraf

 • 4 |

  Managementsamenvatting

 • | 5

  Onderzoek Twynstra Gudde toont leiderschap in spagaat

  Nieuw type leider zoekt naar de juiste balans en het meer verbinden van medewerkers

  Snelle veranderingen in de externe omgeving van organisaties maken de transitie naar een nieuw type leiderschap

  urgent. Leiders zelf worstelen ook met de inkleuring van dit plaatje van een nieuw soort leiderschap. Zij voelen zich

  in een spagaat gezet omdat langetermijnopgaven vanuit de externe omgeving om nder leiderschap vragen dan

  turbulente kortetermijnvragen uit de eigen organisatie. Dat blijkt uit het onderzoek Leiderschap in turbulente tijden

  van Twynstra Gudde.

  Leiders beseffen als geen ander dat het voor de organisatie

  op de lange termijn beter is om te investeren in verbin-

  ding, in ontwikkeling van personeel en servant leader-

  ship. Tegelijk voelen ze de druk van de kortetermijn-

  focus, die een andere aanpak vergt, met bezuinigingen,

  afslanking en efficiencywinst als trefwoorden. Dat is de

  spagaat waarin de leiders zich gezet voelen, zowel bij

  zorginstellingen, overheid, bedrijfsleven als bij maat-

  schappelijke organisaties.

  Balans tussen binnen en buitenDe opgave van de leider is een meer flexibele en verbin-

  dende vorm van leiderschap te creren, die beter bestand

  is tegen de continue veranderingen van buitenaf. De grote

  uitdaging daarbij voor leiders is om koersvast op dit doel

  af te stevenen, en tegelijkertijd voor medewerkers veilig-

  heid te bieden om met de onzekere situatie om te kunnen

  gaan, ook wel het creren van containment genoemd.

  De leiders uit de verschillende sectoren omschrijven dit

  dilemma als het zoeken naar een werkbare positie op het

  spectrum tussen enerzijds het in control zijn en druk

  uitoefenen op de organisatie om beweging te creren, en

  anderzijds het meer loslaten en de organisatie zelf haar

  weg laten zoeken binnen met elkaar overeengekomen

  kaders.

  ZoektochtenDit dilemma brengt een aantal zoektochten met zich

  mee. De leiders willen wel loslaten, maar voelen zich

  tevens zeer verantwoordelijk en lijken zich daarmee de

  zoveelste aap op hun schouders te halen. Zij praten over

  vertrouwen geven en willen daarbij ook nog een vangnet

  spannen voor als het onverhoopt mis gaat.

  Een andere zoektocht van de leider is die van het vinden

  van de juiste balans. Het juiste evenwicht dient gevonden

  te worden tussen een meer zakelijke benadering, waarin

  sturing en regelmogelijkheden belangrijke instrumenten

  zijn, en een zachtere, mensgerichte benadering, waarin

  openheid van de leider en eigen verantwoordelijkheid

  en vrijheid van de medewerkers centraal staan. Uit het

  onderzoek blijkt dat de uitersten elkaar niet uitsluiten

  maar elkaar juist nodig hebben. Het vinden en bewaken

  van de juiste balans vormt de basis van het nieuwe

  verbindende leiderschap.

  Bronnen van inspiratieDe meeste leiders halen veel voldoening uit wat ze doen.

  Wel zouden ze meer aandacht willen geven aan wat hen

  echt drijft en/of bezielt. De zoektocht naar zingeving

  en bronnen van inspiratie wordt soms gedecideerd, maar

  vaak ook aarzelend ondernomen. Leiders beschouwen

  dat aspect dan veelal nog als iets van buiten hun professi-

  onele leven, in plaats van het als integraal onderdeel van

  het leider zijn te accepteren.

 • 6 |

  Inleiding

 • | 7

  Grote uitdagingen, nieuwe kansen We leven in ongewone tijden dat is het diepe besef

  bij alle genterviewden. De vraagstukken waarvoor zij

  hun organisaties gesteld zien, kunnen veelal niet meer

  worden opgelost door meer van hetzelfde of door terug

  te vallen op de aloude receptuur. Nieuwe oplossingen

  zijn gewenst of vereist.

  De grote uitdagingen zijn: een verminderde inzet van

  financile middelen, het omgaan met de naween van

  de economische crisis en de bezuinigingen. Daarnaast

  is sprake van een steeds groter wordende verantwoor-

  dingsdruk richting samenleving. Risicos en onzeker-

  heden worden nauwelijks meer geaccepteerd; niet door

  de burger en niet door de overheid. Genstitutionaliseerd

  wantrouwen lijkt de norm te worden, waar organisaties

  zich dus naar moeten schikken. Dat maakt het lastig

  om te werken aan systeemvernieuwingen. Organisaties

  leven in een glazen huis.

  Bovendien internationaliseert de wereld, er is sprake

  van globalisering en van een mondiale economie. Wil je

  als bedrijf of organisatie echt meedoen, dan moet je ook

  buiten de landsgrenzen voet aan de grond krijgen. Maat-

  schappelijk en/of duurzaam ondernemen wordt een voor-

  waarde. Consumenten eisen transparantie over herkomst

  en fabricage van het product.

  Zorg op tweesprongDe zorg staat op een tweesprong. Er is sprake van een

  almaar groeiende zorgvraag en tegelijkertijd bestaat de

  voortdurende dreiging van de onbetaalbaarheid daarvan.

  Steeds meer efficiencymaatregelen worden afgekondigd

  en ook (technologische) vernieuwingen zijn blijvend

  nodig. Dit in samenhang met het gegeven dat binnen

  de zorg een almaar groeiend tekort aan professionals en

  specialisten ontstaat. Samenwerking, taakverdeling en

  concentratie worden in deze sector steeds belangrijker.

  Leren omgaan met veranderingen is een belangrijk thema

  en het overbruggen van schijnbare tegenstellingen ook,

  zoals het laten afvloeien van medewerkers in het besef

  dat we over een aantal jaren te kampen hebben met een

  tekort aan talentvol personeel.

  Veel leiders lijken te worstelen met het stellen van

  grenzen aan de groei, met vragen als: Hoeveel meer zorg-

  vraag kunnen en willen we honoreren? Waar liggen de

  grenzen van ons aanbod? Hoelang moeten we patinten

  afhankelijk maken van zorg? Wanneer spreken we de

  burgers aan op hun eigen verantwoordelijkheid?

  Zorg

  Bedrijfsleven

  Overheid

  Maatschappelijke organisaties

  Groeiende zorgvraag Aankomend