Lehti jokaiseen kotiin! Pyydä tarjous! - nivala.org fileSunnuntai 15.10.2006 - N:o 38 - 2 vsk....

8
Sunnuntai 15.10.2006 - N:o 38 - 2 vsk. Kaupunkilehti jokaiseen kotiin Nivalassa Lehti jokaiseen kotiin! P. 08-443 133 Rauno Vihtari p. 040 960 4811, 445 271 fax 445 295 • saunat • huvilat • omakotitalot ym. Teemme komeita lehtiä! PYYDÄ TARJOUS! 08- 443 133 Liike palvelee Ylivieskassa, edelleen Euro-Sparin tiloissa, Savarink. 2. Pe. 20.10. liike avoinna klo 9-21. MAAN- SIIRTOTYÖT VESAKON RAIVAUKSET Koneurakointi Veljekset Laine Ky Kolmostie 31, Haapajärvi Puh. 08-768 837, 040 555 8096 Teemme komeita lehtiä Pyydä tarjous! 08-443 133 Viikonlopun lehteen tarkoitetun aineiston viimeinen jättöaika on torstaisin kello 16.00.

Transcript of Lehti jokaiseen kotiin! Pyydä tarjous! - nivala.org fileSunnuntai 15.10.2006 - N:o 38 - 2 vsk....

Sunnuntai 15.10.2006 - N:o 38 - 2 vsk. Kaupunkilehti jokaiseen kotiin Nivalassa

Lehti jokaiseenkotiin!P. 08-443 133

Rauno Vihtarip. 040 960 4811, 445 271

fax 445 295

• saunat • huvilat • omakotitalot ym.

Teemme komeitalehtiä!

PYYDÄ TARJOUS!

08- 443 133

Liike palvelee Ylivieskassa, edelleenEuro-Sparin tiloissa, Savarink. 2.

Pe. 20.10. liike avoinna klo 9-21.

MAAN-SIIRTOTYÖT

VESAKONRAIVAUKSET

KoneurakointiVeljeksetLaine Ky

Kolmostie 31, HaapajärviPuh. 08-768 837,

040 555 8096

Teemme komeita lehtiä

Pyydä tarjous!08-443 133

Viikonlopun lehteen tarkoitetun aineiston viimeinen

jättöaika on torstaisin kello 16.00.

2

Kalenteri

VV

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

55c

Kysytäänpois

Nimipäivät

Sunnuntai

Ajatus

Sunnuntai 15.10.2006

Vastaukset takasivulla

Sunnuntai: Helvi, Heta.Maanantai: Sirkka, Sirkku.Tiistai: Saana, Saini.Keskiviikko: Satu, Säde.Torstai: Uljas.Perjantai: Kasperi, Kauno.Lauantai: Ursula.

- Meitä on enemmän, käydäänkimppuun, sanoi silakka kavereil-leen, kun kalastusaluksen näki.

Tuntematon

Psalmi:

Onnellisia ovat ne, joidenvaellus on nuhteetonta,

ne, jotka seuraavat Herran la-kia.

Onnellisia ne, jotka pitä-vät hänen liittonsa

ja koko sydämestään ky-syvät hänen tahtoaan,

ne, jotka eivät tee vääryyttävaan kulkevat hänen teitään. Sinä olet antanut säädök-

sesi tarkoin noudatettaviksi. Kunpa kulkuni olisi va-

kaa, kunpa aina seuraisin sinun

määräyksiäsi!Kun pidän käskysi silmieni

edessä,en joudu häpeään. Vilpittömin sydämin minä

kiitän sinua, kun opin tuntemaan oi-

keamieliset päätöksesi.Minä noudatan sinun käsky-

jäsi -älä koskaan minua hylkää!Ps. 119: 1-8

1. Mikä mittayksikkö on0,3048 metriä?

2. Keiden mukaan asteroiditnumero 4147, 4148, 4149 ja 4150on nimetty?

3. Minkä opin harrastajat te-kevät kultaisia leikkauksia?

4. Kuka kirjailija käytti paki-noitsijana mm. nimimerkkejäTeemu ja Mikko Vilkastus?

5. Minkä niminen eläin onViron uuden presidentin sukuni-menä?

Suoraan tehtaalta ilman välikäsiä

HÖYLÄHIRRESTÄAina edulliseen hintaan.

SAUNAT, HUVILAT, AITAT, TALOT

69600 Kaustinen, puh. 06-8611 500, 040-733 3575www.konstatalot.kaustinen.fi

95,-

AUTOHUOLTOT:mi A. Kovalainen

puh. 08-424 750, GSM 0400 860 236

* Huolto * Pakokaasumittaus* Katsastuspalvelu * Rengastyöt

Katajaojankatu 11, 84100 Ylivieska

”Työssä käyminen ei pää-sääntöisesti haittaa eläkettä.Työeläkejärjestelmää on järkeis-tetty siten, ettei pahoja suden-kuoppia enää ole”, eläkeneuvo-ja Taina Hedman Eläketurvakes-kuksesta kertoo uusimmassa Ta-loustaito-lehdessä.

Eläke ei estä työntekoaVanhuuseläkeläinen voi

käydä ansiotyössä tai toimiayrittäjänä eikä työnteko vaiku-ta maksussa olevaan eläkkeenmäärään. Lisäksi nykyisinmyös yli 65-vuotiaana karttuuuutta eläketurvaa. Karttumanosuus on 1,5 prosenttia, muttasitä voi tosin hakea vasta 68-vuotiaana.

”Sen sijaan esimerkiksi työ-kyvyttömyys- ja työttömyys-eläkeläisille on selvät rajat,kuinka paljon työllään saa tie-nata. Siksi heidän on hyvä neu-votella asiasta etukäteen omaneläkelaitoksensa kanssa”, Hed-man neuvoo.

Eläkkeensaajan palkkatuloaverotetaan kuten mitä tahansapalkkatuloa. Muut ansiotulotvoivat kuitenkin vaikuttaa mak-settavaan eläketuloon. Henki-löltä, joka on sekä eläkkeelläettä käy työssä, peritään myöspalkan osalta työeläkevakuu-tusmaksua. Vakuuttamisvelvol-lisuus päättyy työntekijän täyt-täessä 68 vuotta. Työttömyys-vakuutusmaksua ei peritä yli65-vuotiaan saamasta palkasta.

”Töihin mielivän kannattaaottaa yhteyttä verottajaan omantilanteensa tarkistamiseksi, jot-tei tule ikäviä yllätyksiä”, Hed-man korostaa.

Veronmaksajain Keskuslii-ton johtava lakimies Juha Ko-ponen muistuttaa, että vuosian-sioiden arvioiminen ja enna-konpidätysprosentin selvittämi-nen konkretisoi myös sen, pal-jonko työstä oikeasti jää käteen.

Pienituloisten eläkkeensaa-jien verotusta keventää eläke-tulovähennys, joka tehdäänkunnallis- ja valtionverotukses-sa puhtaasta ansiotulosta.

”Jos eläkkeensaaja on oi-keutettu eläketulovähennyk-seen ja menee töihin, muidentulojen kasvaessa vähennys pie-nenee ja vastaavasti veropro-sentti nousee. Progressio voipurra ja entistä suurempi osuuslisätulosta mennä veroihin”,Koponen havainnollistaa.

Palkkatulosta voi saadamyös tulonhankkimisvähen-nyksen ja ansiotulovähennyk-sen.

”Tältä osin eläkkeellä työtätekevä rinnastetaan kehen ta-hansa työssäkäyvään. Henkilöl-lä saattaa olla esimerkiksi mat-kakustannuksia tai vastaavia.Jos toisaalta työskentelee vain

3

Heikkilän vuosi-harjoittelijana40 vuotta sitten

Maanantaina 10.10. sokeri-juurikkaan nosto saadaan lop-puun. Eilinen kylmä syyssade oniltaa kohden vaihtunut kuivaksi,auringonpaisteiseksi, pakkas-sääksi. Aumat on peitelty.

Vaikka juurikkaan vastaanot-topiste oli lähellä Nivalan ase-malla, ei sinne kuormia voituviedä milloin sattuu. Nikun Vil-jon oli pitänyt järjestää vastaan-ottoajat monista pitäjistä tulevillesokerijuurikkaille.

Kivikankaan Erkki oli las-tausporukan mukana, Viljon apu-miehenä. Erkki kertoi taannoin,miten vastaanotto aloitettiin en-sin Kannuksen asemalla, Lesti-jokivarren pitäjistä tulevillakuormilla. Luikun Pentillä oliisoimmat alat juurikasta. Lohta-jan Alaviirteellä Kauppilan vel-jeksillä oli hyvillä, hikevillä vil-jelyksillään myös isot pinta-alat.Juurikkaan viljelijä Arvo Ryti-lahti Toholammilta taisi olla Vil-jon sotakavereita. Perunaa näy-tetään nykyään viljeltävän noil-la kylillä, entisillä sokerijuuri-kasmailla. Erkki kertoi, mitenvastaanotto siirtyi Pohjoista koh-ti sitä mukaa kuin nosto edistyi.Pohjoisin vastaanottopiste oliLimingan asemalla.

Sitten tuli sellainen syksy,että yllätti kova pakkanen. Juu-rikkaat jäätyivät yhdessä yössämaahan kiinni, satoi kohta lu-men. Erkki kertoi, miten jollekinasemalle ei tullut yhtään juuri-kaskuormaa. Sovitut lastauspäi-vät kuitenkin päivystettiin, josjoku olisi ehtinyt nostaa ja auma-ta ennen pakkasia. Niinpä sittenLimangan asemalle joku emän-tä toi Tyrnävältä taksilla säkilli-sen juurikkaita. Ne olivat olleetkalleimmat sokerijuurikkaat,mitä Nikun Viljo oli Erkille sa-nonut nähneensä.

Melassia paluutuotteena

Nivalan sokerijuurikkaan vil-jely oli lypsykarjalle saatavienpaluutuotteiden kautta antanutlisäarvoa. Juurikkaan hehtaarisa-dot eivät yltäneet täällä pohjoi-

sessa samaan, mitä Etelä-Suo-messa saadaan. Tehdas antoiomille viljelijöille paluutuottei-ta edullisempaan hintaan viljeli-jäosuuksina. Melassileikettä tuliTurengista vaunulasteittain Ni-valan asemalle talven mittaan.Olihan niillä sokerijuurikkaansivutuotteilla joku merkitys kui-vaheinään perustuvassa lypsy-karjaruokinnassa. Naatitkin säi-löttiin aiv-rehuksi. Etelä-Suo-men karjattomilla juurikastiloil-la ne aurataan maanparannusai-neeksi.

Maanantaina Ojan Kalevihakee kuorman jyviä Heikkiläs-tä Rantsilaan. Isäntä ja Kaleviovat hyvinkin voineet sopia jy-viä maksuksi Kaleville talvelli-sesta lietteen ajosta.

Muutto Ukkolaan

Kalenterissa lukee: Muutintakaisin miesten kämppään!

Ukkolan miestenpuolen ka-marit ovat nyt tyhjillään kesähar-jureitten lähdettyä. KauppilanSeppokin näyttää kulkeneen ko-toaan käsin Rautojan perältä asti.Ukkolan puolen lämpöpattereil-la oli reilumpi kuivatella syyssa-teissa kastuneita kamppeita.Eteisenkin kuumilla pattereillaoli aina kuivumassa haisevia ku-misaappaita ja kinttaita.

Ukkolassa silti oli kodikastaja siistiä. Kivijuuren Matti asuivinttikamarissa. Keskiviikkoisinja lauantaisin lämpesi saunaMalisjoen rannassa. Asuttiinedelleen talon ruuissa ja täydes-sä ylöspidossa, puhtaita petivaat-teita, sekä talon puolesta pestyäpyykkiä myöten.

Vaikka Harjuripojan ei olluttarvinnut äidin ja isän kuolemanjälkeen mitenkään heitteillä olla,oli tuo asunto ja työ talossa 19-vuotiaalle mieluinen. Rahapalk-ka, mikä vielä tuli lisäksi, kutenmuillekin työmiehille, ei ollutmikään aivan pieni, kun se mak-settiin kouraan noiden ylöspito-jen jälkeen. Joskushan on mie-hen pitänyt tehdä viikko töitäyhden ruissäkin eteen (Joose Vil-

kunan kertomana Pekan lehtikir-joituksessa). Harjuripoika on nytollut jo yli vuoden päivät Heik-kilässä. Edellissyksynä oltiin ta-loon tultu näihin samoihin aikoi-hin, perunan ja sokerijuurikkaannostoihin. Uuden navetan valus-sa oli myös ehditty olla muka-na.

Kuusentaimia

Syksyllä -65 ennen Heikki-lään tuloa oli istutettu metsiin nekuusentaimet, mitkä KujalanEsko oli antanut 4H-kerholaisil-le koulittavaksi ja kasvatettavik-si. Taimia oli 10.000 kappaletta.Niitä piti kasvattaa kaksi kesää

pellossa. Kerhopalsta oli hyvä-multainen ja taimille hyvin sopi-va, mutta niin viheliäsesti juola-vehnän vallassa!

Taimet eivät olleet ilmaisia.Jos ne olisi jätetty heitteille, niinolisi siinä nyt ollut vuosiharjuri-na maksettavaa.

Vielä siitä taimitarhan paikas-ta. Kujalan Oskari sanoi poika-sena onkineensa siinä kohti ol-leesta lammesta ahvenia. Suurinosa niistä taimista istutettiin Lah-najärvellä Kuuselan metsään. Isäoli ehtinyt ostaa tuon palstan.Esko neuvoi, että kuoppaan japainanteisiin ei kuusta saa istut-taa. Kun syksy oli märkä ja mät-täänkolot vettä täynnä, piti tai-

lä etukuormaajalla tunkion rip-peitä juurikasmaalle levitettä-väksi. Iltasella aurasin ne sekaanja enimmän osan lopustakin jurt-tipellosta.

Torstaina juurikasmaat onaurattu päisteitä vaille loppuun.Pilvipoutaisessa säässä on neval-la iltapäivällä kasattu heinänsie-menten olet ja poltettu ne samantien. On ollut kyllä ihme, etteituli kertaakaan karannut meiltäkokemattomiltakin pojilta. Sik-sikin usein kulotettiin ja poltett-tiin olkia.

Perjantaina 14.10. on Seponkanssa tyhjätty pihan likakaivo-ja. Miten se on tehty, ei ole mer-kitty muistiin. Imuvaunua meil-lä ei liene ollut käytössä. Isäntäon päättänytkin, että Nevan hei-nänsiemennurmet aurataan nu-rin. Päivä on kirkas, kun Harju-ripoika aurailee noita Kalajoenrannassa olevia peltoja. Palstanreunassa virtaa Nuolioja, yksi sa-doista, ellei tuhansista Kalajo-keen laskevista luonnonojista.

Lauantaina on kierrelty lai-tomaa-auran kanssa kynnöspel-lon pientareita auraamassa. Ne-valla on oltu kiinnikin. Kiinni

Ukkolan Akkainpuolen asukkaat eivät pahemmin nenäänsänyrpistelleet, vaikka näitä työkamppeita kuivattiin eteisen pat-tereilla.

Harjuripoika

Nivala -lehti oli pyytänyt en-tiseltä päätoimittajalta JaakkoSalmelalta kirjoitusta 70-vuotis-juhlajulkaisuunsa. Koska Salme-la oli 20 vuotta lehden päätoimit-tajana ja hänen aikanaan sekäkotiseututyö että lehden talous(ja lehden välityksellä moni muuasia) nousivat Nivalassa kukois-tukseen, tuntuu oudolta, että hä-neltä pyydetystä juhlakirjoituk-sesta oli jätetty osia pois. Tämänhuomasimme, kun muistelimmeyhdessä seuran historiaa ja luim-me hänen tekemänsä kirjoituk-sen etukäteen.

Venäjän viime viikkojen ta-

jääminen oikeasti pelotti. Suo-pellot olivat tuohon aikaan mil-tei pohjattomia. Kun Super-Ma-jori keväällä painui Piikillä On-nelantien varressa ojaan, näkyikohta isosta traktorista vähän ta-karattaan suojankaarta ja kone-peltiä. Sitä koitettiin sitten kis-koa ylös kahdellakin traktorillayhtä aikaa. Ei yrittänytkään läh-teä irti. Reijo muisti, että sielläon pihassa vetävä Magirus-kär-ry täydessä apulantalastissa.Kohta hän tuo isoa kärryä Pik-ku-Dextalla Onnelantietä Piikil-le päin. Monta sinkkivaijeria kat-kesi, mutta Majori nousi suostaMagiruksen perävedolla.

Nyt kun noita hyvin kuivat-tuja Kalajokivarren maita katsel-lessa ajattelee tuotakin traktorinuppoamista, en yhtään epäile,etteikö Oskarin kertomassa pai-kassa ole ollut ahvenien onkima-lampi. Vielä Oskari sanoi, ettäKujalasta joelle päin olevat pel-lot olivat upottavia soita, joillakuret pesivät. Pappilan puhdos-sa asutaan ja on rakennettu talo-ja paikoille, mitkä Oskari sanoiolleen pohjattoman märkiä yli100 vuotta sitten. Oskari näyttituota paikkaa, mihin me poika-set tuotiin soutupaatti kevättul-van aikaan. Korpihaalta tulevakanava tulvi joka kevät siinäkohti. Tuo kanavakin on kohtahäipynyt pihojen alle. Mihin ku-maan ne vedet haihtuvat nykyi-sin.

IF-niittosilppurikin pestäänlauantaina talviteloilleen. Alkaaolla käsillä viimeiset työt Heik-kilän pelloilla, jotain jää vielä tu-levalle viikolle.

Lauantai-iltana on Vesa-Her-mannin kanssa käyty Haapape-rällä. Onko kyläilty Ahonkan-kaalla, Alangossa, Möykkylässä,ei kalenteriin ole merkitty.

men paikkoja hakea, ettei niitäheti huku. Taimet juurtuivat janiistä kasvanutta metsää on johakattu monesti.

Palataan nyt vielä sinne Heik-kiln juurikaspellolle tiistaina11.10.1966. Kauppilan Seppo jakotitalousharjoittelijatytöt Mar-jatta ja Arja-Liisa keräilevät pel-toon tippuneita juurikkaita tal-teen. On kirkas syyssää. Päiväntunnelma on varmaan lähellä sitä,jota on saaneet kokea muutkin,jotka kesän kiireiden jälkeen tun-tevat, että kohta tulee talvi ja saa-kin jo tulla - kaikki on korjattutalteen. Tuntuupa että olen näh-nyt taulunkin, jossa tuo tunnel-ma tulee eteen. Harjuripoika le-vittää puhtaaksi peratulle juuri-kasmaalle 15 kuormaa sontaa.Levitys tapahtuu IF-peräkärryllä.

Keskiviikkona 12.10. isäntäon mennyt Ouluun. Harjuripoikakuormailee Super-Majorin keu-lassa olevalla James-merkkisel-

Lukijan ajatuksia

VV

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

55c

Sananvapauden puolestapahtumien myötä sananvapau-den merkitys on noussut puheen-aiheeksi kaikkialla maailmassa.

Siksi me tästä kyseessä ole-vasta asiasta tietävät sivullisettoivomme, että arvostetun jour-nalistin tekstistä pois pyyhitytkohdat julkaistaisiin Nivalan Vii-kossa.

Julkaisulle on Jaakko Salme-lan lupa ja ohessa puuttuvat teks-tiosat alkuperäisessä muodos-saan sanasta sanaan.

”...Kyösti Kallion museohan-ke lähti vireille muutama vuosiennen Kallion syntymän 100-vuotisjuhlallisuuksia. Rehtori

Eero Laukkasen kanssa rustattiinyötä myöten Pokelan kiinteistös-sä kerjuukirjeitä valtiovallalle,Suomen Pankille ja kaikille niil-le yhtiöille ja järjestöille, joissaKyösti Kallio oli vaikuttanut.Arkkitehti Ilkka Pajamies laatisuunnitelmat Kiimakedon tontil-le, johon sijoittuisi museon lisäk-si Nivalan kirjasto ja kulttuuri-keskus. Ilman näitä näyttöjä eiolisi saatu myöhemmin opetus-ministeriön myöntämää avustus-ta. Tällaisena hanke ei toteutu-nut kunnan osalta, vaan Nivala-Seura toteutti hankkeen nykyi-sessä muodossa. Kiitos toteutuk-

sesta kuuluu suurelta osin RobertTakalolle, joka talousmiehenähoiti ja valvoi rakennuskohteen.”

”...Noihin aikoihin sisältyimyös mieluisia velvotteita. Pek-ka Kangas muisteli hiljattain,miten olimme pyydettyinä Sa-vonmaalla kotiseutuaatteen evan-keliumia levittämässä ja uusiakotiseutuyhdistyksiä perustamas-sa hänen puheenjohtajakaudel-laan.

Kaikki tämä oli mahdollistajohtokunnan ja hyvien työtove-rien ansiosta. Kelloa ei vilkuiltu,eikä työpäivän pituutta. Kunhyvä henki ja vastuullisuus työ-

paikalla säilyy ja johtokunta kan-nustaa, niin tuloksia syntyy.”

”...Pankaa ripeästi arkistoasi-at kuntoon. Teillä on suuri vas-tuu kuntalaisten tallentamistaasiakirjoista ja aineistosta. Nyt neon vaaralle alttiina. Tulipalonsattuessa tai viemärien tulviessatulee suuri vahinko.

Laittakaa toimittajia koulu-tukseen. Ei riitä enää, että osaanäppärästi kirjoittaa. Pitää osatalukea oikein taseita ja toiminta-kertomuksia, että kaupunginjoh-tajat, yritysjohtajat ja pankinjoh-tajat eivät pysty lyömään tosiasi-oilta linssiin. Ei saa ilmaisen lou-

naan ohella nielaista myös sitäikävää tosiasiaa, joka valmiiksikirjoitettuun lappuun on jäänytkertomatta tai muuten piilotettu.

Onko hyvä paikallislehtihaukkuva koira vai kehräävä kis-sa. Mieluimmin haukkuva koira.Paikallislehti on pitäjän vahti,joka kuulee kaiken, näkee kaikenja tietää kaiken. Pitää olla myösrohkeutta ajaa asioita käräjäoi-keutta ja Julkisen Sanan neuvos-toa hipoen. Se se luteita rassaaja lukijoita kiinnostaa.”

Ystävät sanan- vapauden puolesta

4

Tekstarit

Puhelinnumero on:

Tekstarit

AteriapalvelunuokalistaR Avoimia

työpaikkoja

044-9181363

Lähetä kannanottosi, mielipi-teesi ja havaintosi kätevästi teks-tiviestillä. Numero toimii vaintekstareille, muut yhteystiedotlöytyvät toisaalta tästä lehdestä.

Peruskoulujen& Lukion

uokalistaRSUNNUNTAI 15.10.Karjalanpaisti, perunat, puna-juurisalaatti, luumukiisseli.

MAANANTAINakkikastike, perunat, kaalisa-laatti, marjakiisseli.

TIISTAIKalakeitto, juusto, ruispuoluk-kapuuro.

KESKIVIIKKOItalialainen jauhelihasalaatti,tuoresalaatti, mustaherukka-kiisseli.

MAANANTAIJauhelihapihvit, muusi, tuoresa-laatti.

TIISTAIPossukastike, perunat, kaali-kurkkusalaatti + salaatinkastike.

KESKIVIIKKOPerunasose-kirjolohilaatikko,punajuuri-purjo-omenasalaatti.

TORSTAIItalianpata, kiinankaali-persikka-salaatti.

PERJANTAIMakkarakeitto, sämpylä.

Nivalan päättäjät, käyttäkääjärkeä ja jättäkää Kärsämäkivouhotus pois, siitä on vain va-hinkoa Nivalalle, joudummemaksajiksi, samoin kuin seutu-kunta-asiassa: Nivala on vainköyhtynyt ja köyhtyy edelleenseutukunnan suurimpana mak-sajana.

Kylläpä on taas Nivalassakimyytävät talot aivan yli hinnoi-teltuja. Eikö kannattas ennem-mi harkita vaikka talopakettiajos ei ite halua rakentaa. Hala-vemmaksi tullee seki ja saa mie-leisesä, mieluisalle paikalle. Sitäei päältäpäi voi sanua et kui har-va rakentteine on seinien sisäl-tä. Voi voi ku säälittää ihimistehirmu velat ja lamakaa ei ookaukana. Nimim. Euribori japrime nousussa.

Laittakaa ne oopperan raha-hommat pitkäaikaselle niinkunreporahatkin niin säilyy parem-min ihmisten mielissä, ei tarvit-se kuin hoitelee korko hommatvain.

No, oisko siinä pula-lipre-tossa pitäny olla Lempi Linnannimi mainittu vai ei? Tutkikkaa-paa tämäki asia nyt kun muu-tenki tutkitte tilit ym, niin tul-lee seleväksi!

Joka oopperaa tarvitseemyös maksakoon huvinsa onkohtuutonta maksaa muidenhuveja.

Se että nuoria ei päästetä tuis-kulaan mutta kinevalle päästetääon typerää nimittäin ne on hen-gellisesti samanlaisia disco paik-koja, antakaa nuorille sama mikäteille on annettu * töissä tuisku-lassa *

Onko pulaooppera sokaissutnivalan päättäjät, ei muuta kunreporahat vielä pulaoopperaan, eivanhuksien palveluihin enää mi-tään joutavat jo kuolemaanpois... Lieneekö työtäkään ikääntehneet. Tämä on Nivalan mal-lia...

Nivalassa tehdään kaikkivastoin hyviä tapoja, lakeja javaltakunnallisia malleja. Virat jatoimet jaetaan nimen ja naamanmukaan, oikeasti hyvät työnteki-jät saa lähtiä. Koulutuksellakaanei oo väliä kuhan muuten miel-lyttää! Ja mitään ei muka uskal-leta kyseenalaistaa... Ja kaikkitietää epäkohdat kuitenkin...

Mönkijät eivät kuulu luon-toon! Ajelkoon omilla maillaan,soille ja kelkkareiteille ei pitäsolla mittään asiaa!!!

Ensin vietiin omaishoidontu-et niitä tarvitsevilta. Kun pula onniin pahassa rahapulassa. Nytkorotetaan kiinteistöveroja jakaikkea mahdollista, että saatai-siin kaikki maksumiehiksi, ettäherrat sai mällätä. Tämä kyllähaiskahtaa järjestetyltä. Eihännyt kukaan etukäteen voinu tie-tää, että tappiolle...

Teille kissojen puolustajat,vapaana kulkeva kissa on todel-linen riesa, siispä kissat kiinni.

Lääkäriin meno on aina pe-lottavaa. Tuntuu turhauttavaltakun kysytään milloin on kuvattuja minkänimistä lääkettä, kun ne

Tekstarit

tiedot on siinä koneella edessä.Miksi kaikki pitää tehdä niinmonimutkaisesti.

Pula oli hyvä, olisitte käyneetkatsomassa, ei tarvitse katehtiakenenkään vapaalippua.

Pitääkö tapahtua jotakin to-della vakavaa ennen kuin Vesti-an hurjastelu loppuu? Läheltäpiti-tilanteita kylliksi!

Nivalan kaupunginjohtaja onollut virkamatkalla Brysselissä,matkan tuloksista ja hyödyistämeille Nivalalaisille veronmak-sajille saanemme lukea hänen it-sensä kertomana paikallislehdis-tä.

Nyt suunta Ylivieskaan kunsieltä kumppanuutta tarjotaan,pois alemmuuskompleksi päättä-jät, ymmärrätte itsekin että ainoaoikea suunta on alueen vauraskeskus Ylivieska!

Psalmi 14 kertoo meille hy-vin hätkähdyttävästi Jumalanasenteesta vääryyteen kiintynei-siin ihmisiin ja toisaalta omaansorrettuun kansaansa, ”vanhurs-kasten sukukuntaan”.

Esim. jakeet 1-6 ”Hullu sanoosydämessään ‘ei ole Jumalaa’.Turmiollinen ja iljettävä on hei-dän menonsa; ei ole ketään, jokatekee mikä hyvää on. Herra kat-soo taivaasta ihmislapsiin näh-däksensä, onko ketään ymmärtä-väistä, ketään, joka etsii Jumalaa.Mutta kaikki ovat poikenneetpois, kaikki tyyni ovat kelvotto-miksi käyneet; ei ole ketään, joka

tekee sitä, mikä hyvää on, ei yh-den yhtäkään. Eivätkö he mitäänkäsitä, kaikki nuo väärintekijät,jotka saavat leipänsä syömälläminun kansaani eivätkä avuksen-sa huuda Herraa? Siinä heidätvaltaa kauhu, sillä Jumala on läs-nä vanhurskasten sukukunnassa.Te saatatte häpeään sorretun ai-keet, mutta Herra on heidän tur-vansa.”

Psalmi osoittaa meille, ettäpetos ja valhe asuu jumalattomainsydämessä, mutta Jumalan läsnä-olo ”vanhurskasten sukukunnas-sa”. Jumalan läsnäolo on totuu-den läsnäoloa, mutta se on myösmuuta. Raamattu opettaa meitä,että Jumala oli Kristuksessa Jee-suksessa.

2 Kor 5:19 ”Sillä Jumala oli

Kristuksessa ja sovitti maail-man itsensä kanssa eikä luke-nut heille heidän rikkomuksi-aan, ja hän uskoi heille sovituk-sen sanan.”

Ja sitten Joh 1:16-17 “Jahänen täyteydestään me kaikkiolemme saaneet, armoa armonpäälle. Sillä laki on annettuMooseksen kautta, armo ja to-tuus on tullut Jeeuksen Kristuk-sen kautta.”

Armo ei siis sulje pois to-tuutta, sillä Kristus ei ole jaet-tu. Hän on sekä armo että to-tuus. Jos ihminen, joka hänentäyteydestään sulkee pois totuu-den, sulkee myös armon pois,ja jos hän tahtoo vastanottaa ar-mon, hänen on myös tunnustet-tava totuus, siis tunnustaudut-

tava totuuteen. Armossa elämi-nen ei siis ole vapautta omanmielen mukaan, vaan ArmonHengessä olemme Pyhän Juma-lan läsnäolossa ja Hänen tahdos-saan kilvoittelemista.

Lisäksi armoon sisältyy ta-vattoman kallis asia; pelastuskadotuksesta eli helvetistä, pe-lastuminen iankaikkiseen elä-mään.

Efesolaiskirjeen 2:8 kertoomeille: ”Sillä armosta te olettepelastetut, uskon kautta, ette it-senne kautta - se on Jumalan lah-ja - ette tekojenne kautta, etteikukaan kerskaisi”.

Ja tähän pelastukseen on pää-sy Jeesuksen Golgatan ristin-puulla vuodattaman sovintove-ren kautta. Ilmestyskirjan 1:4-5

näet kertoo meille: - Armo teilleja rauha häneltä, joka on ja jokaoli ja joka tuleva on, ja niiltä seit-semältä hengeltä, jotka ovat hä-nen valtaistuimensa edessä, jaJeesukselta Kristukselta, uskol-liselta todistajalta, häneltä, jokaon kuolleitten esikoinen ja maankuningasten hallitsija! Hänelle,joka meitä rakastaa ja on päästä-nyt meidät synneistämme verel-länsä ja tehnyt meidät kuningas-kunnaksi ja papeiksi Jumalalleenja Isälleen, Hänelle kunnia ja voi-ma aina ja iankaikkisesti!Amen.”.

Lisäksi Apostolientekojen4:12 kertoo meille: ”Eikä ole pe-lastusta yhdessäkään toisessa,sillä ei ole taivaan alla muuta ni-meä annettu, jossa meidän pitäi-

si pelastuman”.Joh. 5:24 -jakeessa Jeesus

opettaa meitä: ”Totisesti totises-ti minä sanon teille, joka kuuleeminun sanani ja uskoo häneen,joka on minut lähettänyt, sillä oniankaikkinen elämä, eikä hänjoudu tuomittavaksi, vaan on siir-tynyt kuolemasta elämään”.

Vielä Jeesus opettaa meitäJoh. 11:25-26: “Minä olen ylös-nousemus ja elämä; joka uskoominuun, se elää, vaikka olisikuollut. Eikä yksikään joka elääja uskoo minuun, ikinä kuole.Uskotko sen?

Uskothan sinäkin, hyvä luki-jani, sen?

Veikko UusitaloVapaaseurakunta

Sana sunnuntaille

TORSTAIKirjolohipihvit, perunat, tilli-kastike, porkkanaraaste, man-sikkakiisseli.

PERJANTAIBroiler-kasviskeitto, juusto,marjapuuro.

LAUANTAILindströminpihvit, perunat,kastike, kaalisalaatti, porkkana-kiisseli.

SUNNUNTAI 22.10.Lihahöystö, perunat, perunasa-laatti, metsämarjavaahto.

NIVALAKatsastusmies, lukion rehto-

ri, perhepäivähoitajia, työvoima-neuvoja, kampanja- ja ratkaisu-myyjä, myyjiä, toribussin kuljet-taja, sähkömies.

YLIVIESKAMekaniikkasuunnittelija,

myyjiä Koti-Idealle, ajoneuvo-yhdistelmänkuljettaja, rengas-asentaja, tuotantotyöntekijä.

SIEVIHuoltoaseman kassanhoitaja,

vaiheompelija, CNC-koneistaja,levytyökeskuksen käyttäjä/sär-

���������������� ��������������������������������

��������������� �� ���������������� ! !"!##!������$���"%��&��"#�&%�"�'(�����)�"%'$���� *"!�+

���������,�-.�����/��0����������1

��������������!���������������23'%���"%!

��������������"#!%$���"�!%�� ���$�!��������� ��������

)�� !��� �%!"$!,�!���&�$%�� �")' %��$�'���%�"��!�

!� ���������!� �����"��������#� �$��� ������� �������� �$�������%

��� ���$��������!!"���� �����������������������#�"�#����,���$%� �"!� �!�$�")! !�!",�!�$�"�*���44���"��!��

���%�&��"�!&%�##!$�!$�$' 5$�'666����%��7��!��**8'�$����

�&���!��"'�&���()���*++*��&�,�"&����� �������� � ������ �������������������������-

��� ���%$�"!�%!"!$��&����!!"�����)�"%'$���� *"!##!������%�"��$��"�!���#�$ !��������"!��$������� ��

��� ���$���� �!"�!! ! #��8�����#�!�&��&9!"�$!!����$$!��"%� 5$�5"��%�"!�����)�"%'$���� * !�����$��)�")!��)� #�$��)�"%'*�5$$'%�� ���!!%'*�,�')�'�$! �$��!)'&)�$�� #��"�!"%�"�!!"!$�""�%$��")!* '�����"$�%'�! ��! �&���� !"����!)!�������& !!�

"�������� ����$�$�$**$,)�� �,)!������ �#!����"����%��"��%����! !!��

(��������.666�%!#�7�2"!�,:0!%�#�"�"�!�$���!�����������2!�%,%�� ���!)!�

Novospasskin mieskuoron konsertti-lippujen myynti jatkuu vilkkaana

Nivalan kirkossa on sun-nuntaina 22. lokakuuta tarjol-la maailman parhaimmistoonkuuluvan mieskuoron konsert-ti. Tuolloin siellä esiintyy No-vospasskin luostarin mieskuo-ro, joka on Suomessa kolmi-viikkoisella esiintymiskiertu-eella. Suomessa esiintymisiäon 20 paikkakunnalla. Nivalaalähinnä olevat esiintymispai-kat ovat Iisalmessa ja Oulus-sa.

Kuoro on esiintynyt aiem-min Nivalassa kaksi vuotta sit-

ten ja se sai suuren suosion jaihailijajoukon.

Kuoro esiintyy maailmallaortodoksisen musiikin lippulai-vana. Se on esiintynyt muunmuassa Kremlissä ja Valkoises-sa talossa. Suomessa kuoro lau-laa myös suomalaisia sävelmiähyvällä suomen kielellä.

Konsertin järjestävät yhteis-työssä Nivalan kaupunki ja Ni-valan seurakunta.

Lippuja on saatavana en-nakkoon Nivalan seurakunnal-ta ja Nivalan kukkakaupoista.

Minua tympäsee, kun pysäy-tän turhaan ennen liikenneympy-rää, kun toinen on eellä, muttase ei vilkuta ollenkaan vaan lui-kasee oikealle. Vilikut käyttöön,ei ne kulu.

Nyt tästä pulaoopperasta vas-ta kapina syntyy. Luottamushen-kilöt älkää yhdestä tehkö syyllis-tä, te olette kaikki yhtä paljonvastuussa tästä.

Nivalan päättäjät, muistakaaettä kunnallisvaalit lähestyvät!Puolustakaa kyliemme kouluja,eikä vain oman kylän koulua.Koulujen pelastaminen lakkaut-tamisilta pitäisi olla kaikkien ni-valalaisten asia. Sivukylien kou-luja sulkemalla alas ajetaan maa-seutua!

Avoimiatyöpaikkoja

määjä.

HAAPAJÄRVITuotantopäällikkö, metalli-

työnopettaja, metsäkoneenkul-jettaja / työnohjaaja, rengas-asentaja / myyjä, ravintolan tar-joilija.

HAAPAVESIErityisopettaja, vanhus- ja

vammaistyönjohtaja, henkilö-kohtainen avustaja, ohjaaja,karjanhoitaja, ajoneuvoyhdis-telmänkuljettaja, laitostyönteki-jä.

5

Parturi-kampaajalinjaKirsi Hautakoski, 18, NivalaAnita Heikkilä, 17, Haapajär-vi

Kirsi Hautakoski ja AnitaHeikkilä opiskelevat kolmattaeli viimeistä vuotta NivalanAmmattiopiston parturi-kam-paajalinjalla. Tytöt ovat olleetjo pienestä pitäen kiinnostunei-ta alasta, joten ammatin valit-seminen tuntui helpolta.

Tärkeimpiä parturi-kam-paajalinjan opiskelijalta vaadit-tavia taitoja ja ominaisuuksiaovat muun muassa sosiaalisuusja kädentaidot. Parasta amma-

Tule ammattiopistoon,sieltä ammatin saat

Ammattiopisto on yhä suositumpi vaihtoehto jat-ko-opiskelulle peruskoulun jälkeen. Ammattitodistus-ta myös arvostetaan nykypäivänä enemmän kuin en-nen.

Kierros Nivalan ammattiopiston osastoilla toi erialoista esiin mielenkiintoisia faktoja ja uusia ajatuk-sia. Seuraavassa muutamia otteita kierrokseltamme.

Jutun ovat tehneet Heidi Laitala, Mari Tuomaala,Marja Löytynoja ja Jukka Ylitalo.

tissa tyttöjen mukaan ovat tyy-tyväiset asiakkaat, huonoiksipuoliksi he listaavat pitkät työ-ajat.

Itse opiskelu ei ole ilmaista,vaikka jotkut niin luulevatkin.Kouluun tullessa on ostettavans. ”aloituspaketti”, joka sisäl-tää saksien ja veitsen lisäksikampoja ja harjoituspäät. Kou-lu osallistuu aloituspaketin jatyövaatteiden kustannuksiinmaksamalla noin puolet, muttaseuraavat työvälineet on mak-settava itse.

Opettaja Heleena Kivioja,parturi-kampaajalinja

Heleena Kivioja työskente-lee Nivalan ammattiopistossaparturi-kampaajalinjan opettaja-na. Opiskelijoita on osastolla32. Opettajia Heleenan lisäksiovat Oili Kiviranta ja asiakas-palveluohjaajana toimii KaisaLaurila.

Koska tilat ovat rajalliset, eiuusia oppilaita voida ottaa jokavuosi. Ensi syksynä parturi-kampaajalinjalle on kuitenkinmahdollista hakea. Heleenanmukaan kouluun hakevalta op-pilaalta odotetaan oma-aloittei-suutta, sosiaalisuutta ja yrittä-jyyttä. Myös hyvä fyysinen jahenkinen kunto ovat eduksi,koska työ on melko raskasta jasairastumisriski eri ihotauti- jahengitystiesairauksiin on kemi-kaalien kanssa työskentelynvuoksi melko suuri.

Topi Rautakoski, 17,Ylivieska

Topi Rautakoski opiskeleeensimmäistä vuottaan Lvi- jatalotekniikka osastolla. Topinmielestä ala on kiinnostava jamonipuolinen. Parasta on kunsaa tehdä kaikenlaisia erilaisiajuttuja. Huonoa puolta alasta eiole Topille tullut vielä vastaan.

Kouluun tullessa Lvi- asen-tajalinjan opiskelijan on suori-tettava tulityökortti, joka täy-tyy maksaa itse.

Asut ja työkalut tulevatkoulun puolesta.

Pertti KrankkalaTalotekniikka ja LVI

Pertti Krankkala on opetta-jana talotekniikan ja LVI-osas-tolla, jossa oppilaita on 52 jaopettajia kolme. Lisäksi osas-tolla työskentelee ammattimiesNiko Jaakola, joka työskente-lee oppilaiden kanssa mm. ra-kennustyömailla.

Oma-aloitteellisuus on tärke-ää tällä alalla, työolosuhteidenmuutokseen täytyy olla valmis.Koska alan töitä ei voida siirtääKiinaan työllistymistilanne alal-

ta on hyvä. Opiskelu ja työssäoppiminen on järjestetty moni-muotoisesti ja myös verkko-opiskelu on tänä päivänä tärkeäosa opetusta.

Juha Veivo, 17 vuotta,Haapavesi

Juha Veivo on nyt toistavuotta opiskelemassa Nivalanammattiopistossa. Hän valmis-tuu autonasentajaksi. Juha valitsitämän alan, koska se tuntui hä-nestä kiinnostavalta. Vaikka alaonkin mielenkiintoinen, vanho-jen romujen korjaus tuntuu vä-lillä jokseenkin toivottomalta.

Autoalalla saa tehdä erilaisiatyötehtäviä ja se on Juhan mie-lestä yksi alan parhaimmistapuolista. Jos haluaa autoasentaj-aksi, tarvitaan paljon sorminäp-päryyttä eri koneiden ja mootto-reiden huoltamiseen. Opiskele-maan tultaessa oppilaiden täytyykustantaa omat työkalut, muttatyövaatteet saadaan koululta.

Pekka KnecktAuto- ja kuljetustekniikka, osastonjohtaja

Auto- ja logistiikkaosastolletulevalta opiskelijalta vaaditaanmotivoitumista ja innokastaosallistumista. Opetus aloitetaanperusasioista, joten ei haittaavaikka kokemusta alalta ei ole-kaan.

Auto-osastolla on kaksi opis-kelulinjaa. Ajoneuvoasentajaksipääsee autotekniikan koulutus-ohjelman kautta. Ajoneuvoasen-tajan toimenkuvaan kuuluumuun muassa henkilö- ja paket-tiautojen huolto ja kunnostus.

Logistiikan perustutkinnostavalmistuu autonkuljettajaksi.Autonkuljettajan toimenkuvaankuuluu kuorma-autojen ja rekko-jen kunnossapito ja huoltami-nen. Nivalan ammattiopistossaannetaan oppilaille paljon asia-

kastöitä, joihin liittyy sekä kulje-tus- että korjaustyöt.

Tällä hetkellä osastolla on 110oppilasta ja opettajia on 10. Auto-ja kuljetustekniikan osastolle kan-nattaa hakea opiskelemaan, joshaluaa itselleen haastavan työnmihin liittyy paljon itsenäistätyöskentelyä.

Auto- ja kuljetusalalla on pal-jon työpaikkoja, ja nuoria työn-tekijöitä otetaan mielellään vas-taan. Työelämästä löytyy paljonerilaisia työtehtäviä, ja niissä onoltava innokkaana ja ammattitai-toisena mukana.

Auto- ja kuljetustekniikan osasto

Osastolle pyrkivältä opiske-lijalta vaaditaan huolellisuutta,pitkäjänteisyyttä, englanninkie-len taitoa sekä positiivista asen-netta.

Matemaattisten taitojen täy-tyy olla kohtuulliset ja värinä-ön tulee olla hyvä. Mikan mu-kaan sähkö on tärkeä osa nyky-ajan yhteiskuntaa, joten työllis-tyminen alalta on helppoa. Säh-kömiehiä tarvitaan monipuoli-siin ja vaativiin työtehtäviin.

Sähköosastolla opiskeleenoin 110 oppilasta ja opettajiaosastolta löytyy seitsemän.Osastolta valmistuu vuosittainsekä sähköasentajia että elekt-roniikka-asentajia.

Sähköosasto

Kirsi Hautakoski ja Anita Heikkilä.

Heleena Kivioja

Mika Lukkarinen.

Topi Rautakoski. Pertti Krankkala.

Pekka Kneckt.

Juha Veivo.

Mika Lukkarinen,sähköosaston johtaja

Sami Vetoniemi.

Talotekniikka- ja LVI-osasto

Itse alassa paras-ta Samin mielestä on,että oppii korjaa-maan sähkölaitteita.Huonona puolenaopiskelussa ovat vai-keat aineet kuten ma-tematiikka. Ennenkuin opiskelija pää-see tekemään alantöitä, täytyy käydätyöturvallisuuskurs-si. Opiskelu sisältääerilaisia sähköasen-nuksia ja tietokoneil-la ohjelmointia. Hok-sottimien pitää ollakohdallaan, koskausein työtehtävätovat melko vaativia.Koulun opettajatovat Samin mielestäammattitaitoisia jamukavia.

Sami Vetoniemi, 17, Nivala

Sami Vetoniemi opiskeleetoista vuotta elektroniikka-asen-tajaksi. Parasta opiskelussa ontietysti kaverit.

Eila AutiokotitalousteknikkoPeltotie 9 Nivala

p. 443 806, 050 542 1805

• Uudisrakennus ja saneeraus• Laatoitukset• Vedeneristykset (VTT-henkilö- sertifikaatti)• Kaikki sisustustyöt• Myös kalusteasennukset

REMONTTIPALVELU

M. VILPPOLAp. 040 7260 487

Kiertäväparturi-kampaaja

Kiviniemi Pirjop. 045 674 2993

ajanvarauksetma-pe 9-16

OLLINPUTKITYÖ AYP. 0400 289 526

*LVI-asennukset ja tarvikkeet PELLETTILÄMPÖ A.J.A import Oy*Pellettipolttimien maahantuonti, myynti ja asennus P. 0400 635 485

TIETOKONEITA VUODESTA 1989

Palotie 1 86800 Pyhäsalmi

Puh. 772 7000 Fax 08782 042

www.juhamatic.com

SÄHKÖASENNUKSETJA SUUNNITTELUSÄHKÖ -80 KYUNTO HANNULA

Kallionsivu 17, 85500 NIVALA0400 564 483(08) 443 140

KOLARIKORJAUKSET- MAALAUKSET

•Katsastusremontit•Tuulilasien vaihdot•Noutopalvelu myös hinausautolla•Takuulla ammattitaidolla

AUTO- JAKOLARIKORJAUSVelj. Latvakoskipuh. 766 411 OKSAVA

KAIVINKONEURAKOINTI

6 t. tela-alust. koneella

Tuomo PalolaSilmuntie 62

85500 NIVALAPuh. 040 754 2607

RAKENNUSLIIKEP. Vähäsöyrinki Oy

Uudisrakennukset.Remonttipalvelu.

Kaikki kirvesmiestyöt.

P. 040 744 5160Soittele! (Myös ilt.)

MAALAAMOKARVONEN

Myytävänä puutavaraaP. (08) 443 783, 447 047Pajatie 31, Teollisuuskylä

Nivala

6

LIKAKAIVONTYHJENNYKSIÄSauli Saarimaa

0400-467 311

Puh.0400-285 215

Kaivuutyöt13 tn ja 19 tn telakoneillaMyös maa-ainestoimitukset

Kuokka ja Jussi AyJuha Niemi p. 0400-819 447

IKKUNAT JA OVETJUURI NIINKUIN HALUAT!

Soita ja kysy lisää:

Markku NärhiPuh. 040-9030 779

[email protected]

YksityinenKOTIPALVELU

Maija MastolaPuh. (08) 445 446

040 7688 261

ASIANAJOTOIMISTOKoskela & Tolonen OyKalliontie 20 A, NIVALAHallituskatu 31 A 19, 90100 OULUp. (08) 8821 820, fax (08) 8821 800AA, VT Markku KoskelaAA, VT Matti Tolonen

* OBD-testit * Diesel-savutestit* Huollot * Katsastuskorjaukset

* Öljynvaihdot ym. alan työt

Korjaamo 427 292Seppäläntie 91,

84880 RAUDASKYLÄ

KULJETUSP. KORKIAKOSKI• ERIKOISKULJETUKSET• LAVETTIKULJETUKSET• VAIHTOLAVAKULJETUKSET• RAHTIKULJETUKSET• NOSTOTYÖT

NIVALA P. 0400-797 327(08) 447 324

Parhaat alvelutP

Viherrakentamistaja Metsäpalvelut

Kiinteistönhoitopalvelu

T:mi Vihertekniikka M-HHaapajärvi p. 0400-387 888

*Hautamuistomerkit * Hautakivienentisöinnit ja kaiverrukset * Kivitasot

Järvikyläntie 18285500 Nivala

Puh.(08) 4459 800, Fax(08) 4459 840

•HUOLTO•KORJAUS•KENNOTUS•RADIO- JA TELEVISIO HUOLTO

Pienakkujen kennotus: Työakut, VHF-puh.akut, akkuvalaisimet. Painepesuri ja

hallilämmitin huolto: Kärcher, Kränzle, Clen,Master, Mlzar.

Myös takuuhuollot ja varaosat.RTV- JA AKKUHUOLTO

T:mi Juha RiihinenPuh. (08) 440 450 toritie 3 meijeri Nivala

KAIVUUTYÖT 6t• telakoneella• lietteenlevitysurakointia• puutavaran lähikuljetukset traktori kalustolla

Janne Hautamäki p. 040 521 6672

OstetaanRAUTAROMUAja METALLIA

T:mi KierrätysmetalliP. 040-7203 972

Kiireetöntä Jalkojen Hoitoa

JalanJälkiHilkka Poikkimäki(jalkojen hoidon AT terveydenhuoltoala)

Järvikyläntie 107785560 AINASTALOp. 044 2902 862

Kaivinkonetyöt14t tela-alustaisellakoneella

Kari Ollikainenp. 050 361 2705

Myydään

LajittelupalveluRahtipuintia ja viljan litistystä

sekä lautaskarhitusta

KAIVINKONETYÖT6 t. pyörä-

alustaisella koneella.

Puh. 046-840 5957

Ostetaan

ILMOITA ILMAISEKSINyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi.Täytä kuponki ja palauta Nivalan Viikkoon osoitteella Toritie 16, 85500Nivala tai tuo se linja-autoasemalla olevaan toimistoon tai oven vieressäolevaan postilaatikkoon.

ILMAISIA ILMOITUKSIA EI OTETA VASTAAN PUHELIMESSA.

MOOTTORISAHA Stihl 024tai 026. Myös epäkuntoi-nen käy. Puh. 044-2568671.

ASTIANPESUKONE, va-paasti seisova malli, toi-miva. Puh. 040-5289 177/ Mirja.

VALOMAINOSLAATIKKOsiisti ja ehjä, pitkänmalli-nen. Puh. 040-8419213.

Hyviä IKKUNOITA 3:llalasilla ja sisäänpäin au-keavia. Myydään todel-la edullisesti. Soita niinsovitaan näyttö puh.050 3253 627.

MITSUBISHI Lancer 1.8diesel, ei rek., tekniikkasuht. hyvä, kori ei. H. 60euroa/tarjoa. P. 044-5229 960.

Kaunis kaksihaarainenKATTOLAMPPU. hp. 100euroa. Puh. 050 5593513.

Koriste JALKALISTAAMerbau 12x70x2750 6kpl. Hp. 5 e/kpl. Puh. 040-7193 465.

LINTUHÄKKI 2 ruoka- ja2 juomakuppia, orsiaym. Kuin uusi. H. 25 eu-roa. Puh. 044-3441 700.

Puustoinen OMAKOTI-TALOTONTTI, n. 0,5 ha,lohkottu, Pihlajaperällä.Puh. 040-4168 033.

TALBOT Horizon GL -84, 5-ov. 5-vaiht. 2:det renk.,soitin, lämmitin, j. kats. Hp.400 euroa. P. 044-0765366.

Rivitalosta KAKSIO, 55neliömetriä, rauhallinensijainti, puh. 040-8467559.

RIVITALOKOLMIO 80 m2rauhallisella asuinalueel-la. Puh. 050-3782863.

Vuokrattavana

Kadonnut

Myydään

KERROSTALOYKSIÖ Olk-kosentieltä. Heti vapaa.Puh. 0400 753 419.

Pudonnut AVAINNIPPU,jossa Lapinkulta -lukkopi-dike. Puh. 040 5279 642.

7

Päätoimittaja:Maritta Raudaskoskipuh. 040-8419213

Ilmoitusmyynti:Mika Moilanenpuh. 040-416 8958

Osoite:Toritie 16, 85500 Nivala

Sivunvalmistus ja taitto:Nivalan Viikko

Kustantaja:Camlind Oy

Ilmoitushinnat palstamillimetriltäEtusivu: 0,95 Takasivu: 0,85 Kaikki sisäsivut: 0,75

Muistio: 5 kappale (6 riviä)Rivi-ilmoitus: 5 kappale (6 riviä)vain yksityishenkilöille

Laskutuslisä 1,90Kaikki hinnat sisältävätarvonlisäveron.

Painopaikka: PyhäjokiseudunkirjapainoJaetaan lauantaisin jokaiseenkotiin Nivalassa.

Sunnuntai

TVohjelmat

Maanantai

TV100.10 Euronews00.20 Uutisikkuna04.00 Uutisikkuna08.00 Tv-uutiset08.05 Avara luonto: Grönlanti,vihreä maa09.00 Tv-uutiset09.05 Sunnuntaivekkari09.40 Taito-tv: Käsityön kieli10.00 Tv-uutiset10.05 Haakon Lie 100 vuotta10.55 Norjaa ristiin rastiin11.00 Tv-uutiset11.05 Maailmannäyttämöllä11.35 Etälukio: Kulttuuri-identiteetti12.05 Elämän käännekohtia12.35 Suomalaiset sävelet13.05 Kuhmo 2004:Jousikvartetin anatomia14.00 :: Gryta14.05 Vaihdetaan koulua14.25 Kotisatama15.10 Kaikenkarvaisetystäväni16.00 Pelon aika17.00 Tv-uutiset17.05 FST: Strömsö17.45 FST: Melitan mukana:Tuula Wallsten18.15 FST: TV-nytt18.25 FST: Sportnytt18.30 Viittomakieliset uutiset18.35 K-reppu: TehtäväKiinassa18.50 Kiehtova maailma:Viidakon salaisuudet19.45 Arto Nyberg20.30 Tv-uutiset ja sää20.45 Urheiluruutu21.15 Ykkösdokumentti:Noiduttu elämä22.10 Hiljainen todistaja23.45 Euronews23.55 Uutisikkuna

TV200.20 Murhaportaat? (K15)01.10 Revolveri06.00 Revolveri08.00 FST: BUU-klubben:Babar08.30 TV2: PIKKU KAKKOSENAAMU08.31 TV2: Mikki Hiirenkerhotalo: Hessun lintu09.00 TV2: GALAXI09.01 TV2: Samu ja Salla: Seon minun kirjani09.15 TV2: Poinzi09.30 TV2: Antti Aamunen:Härnääjätonttu09.45 TV2: Kuivan maankippari: Hyvä naapuri on puoliateriaa10.00 Superfarmi10.30 Jumppa: Käsipaino-jumppa11.00 Kotimaan viikko11.40 Kamera kiertää11.55 Saaristolaislääkäri12.50 Elisabet ja Essex14.35 Erätulilla15.05 Inhimillinen tekijä15.55 Jalkapallon veikkaus-liiga 200618.00 Tv-uutiset18.10 Kakkosen syyssää18.15 Urheiluruutu18.20 Maan mainiot18.50 Ruutulippu: MM-ralliTurkki19.15 Karaten MM-kilpailut20.05 Doctor Who20.50 Kath & Kim21.15 Se on siinä21.50 Tv-uutiset, sää jaurheilu22.05 Ihana Elisa22.55 Rikas vai rukka?23.20 Yle Live: Gnarls Barkley

MTV300.45 Anopin otteessa01.15 Voittopotti02.15 Se Oikea07.00 Ostoskanava08.00 Yugioh!08.25 Prätkähiiret08.50 Winx-klubi09.20 Bratz09.45 Joka kodin asunto-markkinat10.20 T.i.l.a.10.50 Köyhät ritarit11.20 Navigare11.50 Salatut elämät12.15 Salatut elämät12.45 Kuusi miestä ja kaaos13.15 Kevin Hill14.05 Simpsonit14.35 Elixir15.05 Kun joki tulvii17.20 Pilanpäiten17.30 Motor Forum18.00 Luova luokka18.30 Perhe sotajalalla19.00 Seitsemän Uutiset19.10 Tulosruutu19.15 Ennätystehdas20.00 Maajussille morsian21.00 Rikospoliisi ei laula22.00 Kymmenen Uutiset22.15 Viikon sää22.25 Tulosruutu22.35 C.S.I. Miami23.30 NYPD Blue

Nelonen00.35 Elokuva: Psyko II (K18)02.45 Ostosruutu03.45 Talk Deitti

06.10 Ostosruutu08.00 Talo09.00 Kohti unelmataloa09.30 Bella10.00 Inno10.30 Eläimelliset veljekset11.30 Discovery: AleksanteriSuuri12.35 Dr. Phil13.30 Osbournes14.00 SM-liiga:Viikkomakasiini14.30 MotoGP-studio14.50 MotoGP: Portugali,MotoGP-luokka16.00 MotoGP-studio16.20 MotoGP: Portugali, 125cc17.30 Viritetyt vehkeet18.00 Strong Medicine - kovaalääkettä19.00 Amyn lailla20.00 Kahdeksan uutiset jasää20.10 IS Urheilu-uutiset20.15 Einstein20.58 Keno21.00 Elokuva: Lara CroftTomb Raider: Elämän lähde(K15)23.20 Myöhäisuutiset ja sää23.30 IS Urheilu-uutiset23.40 Shield - Lain varjolla(K15)

Tiistai

TV104.00 Uutisikkuna05.55 Ykkösen aamu-tv09.15 Elämä käsissä10.15 Koulu-tv: Onnimanni11.00 Tv-uutiset11.35 FST: Pussel11.55 FST: Koulu-tv: Pohjolantulokkaat12.30 Koulu-tv: Avoin tarina13.00 Tv-uutiset13.05 Sunnuntaivekkari13.45 Pisara13.50 Maailmannäyttämöllä14.20 Lauantaiseura15.00 Tv-uutiset15.05 Murhasta tuli totta16.00 A-studio16.30 Kuningaskuluttaja17.00 Tv-uutiset ja Viidentalous17.10 Basaari: Mundo17.20 Basaari: Noriko17.40 Viittomakieliset uutiset17.45 FST: BUU-klubben:Pussel18.15 FST: TV-nytt18.30 Uutisotsikot18.35 Uutisvuoto19.05 Prisma: Kohteena kuu20.00 MOT20.30 Tv-uutiset ja sää20.55 Urheiluruutu21.00 A-piste21.20 Kotikatsomo: Ilonen talo22.20 Voimala23.10 Tv-uutiset23.20 Kulttuuriuutiset23.25 Euronews23.35 Uutisikkuna

TV200.05 Maapallomatka06.30 YLEKaX10.00 Revolveri11.00 Sudoku + Pelikukkaro12.20 Menolippu13.10 Tänään otsikoissa14.10 Tohtori Ben Casey15.00 Viikinkilaivan paluu15.30 TV2: Hetkinen16.00 TV2: Superfarmi16.30 TV2: Kuka tuleepäivälliselle16.40 TV2: Corneil & Bernie16.55 Maikki ja pelottavaPontso17.20 TV2: Pikku Kakkonen17.50 Alueellinen uutislähetys18.00 Tv-uutiset ja Kuudentalous18.15 Kakkosen syyssää18.20 Kotimaan kasvot18.35 FST: Liikkeelläluonnossa19.05 FST: Spotlight:Asuntounelma - mutta kenen?19.35 FST: Ratatosk20.00 FST: TV-nytt20.20 FST: Obs.20.45 FST: Seportaasi:Lopetan pian21.15 FST: Elämän halkipäivässä21.50 Tv-uutiset22.00 FST: Kvällsnytt22.05 FST: Macbethin kirous22.50 FST: Jox23.20 Musiikki-tv

TV104.00 Uutisikkuna05.55 Ykkösen aamu-tv09.15 Elämä käsissä10.15 Koulu-tv: Ekolokero11.00 Tv-uutiset11.05 Opetuksenpäivänäytös:Maan povesta 1-312.35 Go Yoyo Go12.45 Es español 213.00 Tv-uutiset13.05 Voimala14.00 K-reppu: TehtäväKiinassa14.15 Arto Nyberg15.00 Tv-uutiset15.05 Murhasta tuli totta15.50 Ykköskatsomo16.10 A-piste16.30 MOT17.00 Tv-uutiset ja Viidentalous17.10 Vierivät kivet17.40 Viittomakieliset uutiset17.45 FST: BUU-klubben18.15 FST: TV-nytt18.30 Uutisotsikot18.35 Kirppis Risain19.10 K-rappu20.00 Tosi tarina: Siskottomat20.30 Tv-uutiset ja sää20.55 Urheiluruutu21.00 Blackpool22.00 Herkän iän hetkiä22.30 Ali G USAssa

Subtv00.35 Miami Vice01.25 Amerikan ilotalot01.55 Alaston maailma02.20 Deittichat06.00 Sub chat10.00 DragonBall Z10.25 Batman10.50 Kukkulan kuningas11.15 Tilt.tv11.45 Ihmemies MacGyver12.40 Aikahyppy13.30 Mad TV14.15 Criss Angel -tajunnanräjäyttäjä14.45 Mieheni on palkkion-metsästäjä15.15 Sukuvika15.40 Melrose Place16.30 Ota tai jätä!17.00 Vaimoni on prinsessa17.30 Venus & Apollo18.00 Tunteet pelissä18.50 Välisoitto: Agnes19.00 Smallville19.55 Outkast: Morris Brown20.00 Veronica Mars21.00 Big Brother Talk Show22.30 Ketonen & Myllyrinne23.00 Salaiset kansiot (K15)23.50 Yhdestoista hetki

Subtv00.40 Klubi01.25 Kauhua kryptasta01.55 Deittichat06.00 Sub chat07.00 Tiny Toons07.25 Tomi Traktori07.35 Scooby-Doo08.00 Sub chat09.10 Ihmeiden aika10.00 Lomakuumetta10.50 Rahalinko11.50 E! Entertainment: 101kohokohtaa 90-luvulta12.35 Peliputki: Sudoku13.20 Peliputki: Drop14.00 Peliputki: Word Puzzle14.35 Peliputki: Street soccer15.10 Peliputki: Word Puzzle15.50 Hollywood Stars16.15 Late Night with ConanO`Brien17.00 E! Entertainment:Tähtäimessä häät18.00 E! Entertainment:Ylellistä elämää18.30 E! Entertainment: Mikämoka!19.00 Big Brother Extra19.30 Simpsonit20.00 Kolmas kivi auringosta20.30 Kovan onnen kundi21.00 Supernatural22.00 Big Brother23.00 Late Night with ConanO'Brien23.50 Luova luokka

MTV300.25 Ostoskanava00.55 MTV3 Chat06.20 Ostoskanava06.25 Huomenta Suomi09.10 Voittopotti10.10 Ostoskanava12.10 Sudoku12.50 Drop 313.15 MTV3 Chat14.05 Kids Top2014.30 Kukkulan kuningas14.55 Voittopotti15.25 L.A. Law16.20 Ruokala16.35 Voittopotti17.00 Emmerdale17.30 Kauniit ja rohkeat18.00 Kuuden uutiset, sää jaurheilu18.15 Viihdeuutiset18.30 Elixir19.00 Seitsemän Uutiset19.15 Kauppalehdentalousuutiset19.25 Päivän sää19.30 Salatut elämät20.00 Käenpesä21.00 Yhdeksän Uutiset21.10 Tulosruutu21.15 2 Fast 2 Furious (K15)23.25 Verkossa23.55 Will & Grace

Nelonen00.45 Yöpeli01.15 Ostosruutu02.15 Talk Deitti07.00 Tut, muumioista paras07.25 Pellepoliisit07.40 Manu ja Matti07.55 Tuomas-veturi08.05 Tyttökullat08.35 Minuuttimies09.00 Rahasampo10.00 Ostosruutu11.15 Talk11.55 PikaVoitto12.25 VoittoPotku12.55 Ostosruutu14.05 Buusteri14.35 POP-ikoni: KUBB jaOrson15.05 NRJ Top 1015.35 Rahasampo16.05 Buusteri16.35 Nelosen uutiset ja sää16.40 Päivien viemää17.30 Dr. Phil18.30 Kaikki rakastavatRaymondia19.00 Aavekuiskaaja20.00 Kahdeksan uutiset20.20 Nelosen sää20.25 IS Urheilu-uutiset20.27 Keno ja Ässä-arpa20.30 70's Show21.00 Täydelliset naiset22.00 Weeds22.35 Fat Actress23.05 Myöhäisuutiset ja sää23.15 IS Urheilu-uutiset23.25 Kylmä rinki (K15)

23.00 Tv-uutiset23.10 Kulttuuriuutiset23.15 FST: Kvällsnytt23.20 Uusi Kino: Poliisilain 23pykälän mukaan23.32 Uusi Kino: Keijupuisto

TV206.30 YLEKaX10.00 Revolveri11.00 Piilosana + Pelikukkaro12.00 Tellus-tietovisa12.25 Tänään otsikoissa13.20 Pomo paiskii hommia13.50 Maan mainiot14.20 Jossain on railo16.00 TV2: Superfarmi16.30 TV2: Drake & Josh16.55 Rakkain terveisin Felix17.20 TV2: Pikku Kakkonen17.50 Alueellinen uutislähetys18.00 Tv-uutiset ja Kuudentalous18.15 Kakkosen syyssää18.20 Akuutti19.00 Paavolaisen jalanjäljillä19.30 Kauas pudonneet:Károly ja Sami Garam19.45 Nikolaj ja Julie20.35 Elämäni eläimet: Koiranivai minä?21.00 Ajankohtainenkakkonen21.35 Jalkapallon Mestareidenliiga

MTV300.25 Viihdeuutiset00.40 Ostoskanava01.10 MTV3 Chat06.20 Ostoskanava06.25 Huomenta Suomi09.10 Voittopotti10.10 Ostoskanava12.10 Drop 312.50 Sudoku13.15 MTV3 Chat14.05 Hamtaro14.30 Veljemme on nero14.55 Voittopotti15.25 Teho-osasto16.20 Ruokala16.35 Voittopotti17.00 Emmerdale17.30 Kauniit ja rohkeat18.00 Kuuden uutiset, sää jaurheilu18.15 Viihdeuutiset18.30 Unisex19.00 Seitsemän Uutiset19.15 Kauppalehdentalousuutiset19.25 Päivän sää19.30 Salatut elämät20.00 O.C.21.00 Pako22.00 Kymmenen Uutiset22.20 Tulosruutu22.30 Mullan alla23.35 Koodinimi: Ikuisuus

Nelonen00.40 Yöpeli01.10 Ostosruutu01.40 Talk Deitti07.00 Lazy Town07.25 Paavo Pesusieni07.40 Hydronautit07.55 Alpo ja Turo08.05 Tyttökullat08.35 Melkein sukua09.00 Rahasampo10.00 Ostosruutu11.15 Talk12.00 PikaVoitto12.30 VoittoPotku13.00 Ostosruutu14.10 Buusteri14.40 Ravintola Rocco15.35 Rahasampo16.05 Buusteri16.35 Nelosen uutiset ja sää16.40 Päivien viemää17.30 Dr. Phil18.30 Oy Rakkaus Ab19.00 Retro19.30 Äidit & tyttäret20.00 Kahdeksan uutiset20.20 Nelosen sää20.25 IS Urheilu-uutiset20.27 Keno ja Ässä-arpa20.30 Team Ahma21.00 Sopranos22.05 4D: Äitini oli isäni23.00 Myöhäisuutiset ja sää23.10 IS Urheilu-uutiset23.15 SM-liiga: Kaikki maalit23.30 Start!

Keskiviikko

Subtv00.15 Kauhua kryptasta00.45 Yhdestoista hetki01.30 Taistelevat julkkikset02.00 Sub chat06.00 Sub chat07.00 Tiny Toons07.25 Tomi Traktori07.35 Scooby-Doo08.00 Sub chat09.10 Ihmeiden aika10.00 Venus & Apollo10.30 Rahalinko11.30 E! Entertainment:Tähtäimessä häät12.15 E! Entertainment:Ylellistä elämää12.40 E! Entertainment: Mikämoka!13.05 Peliputki: Drop14.00 Peliputki: Word Puzzle14.35 Peliputki: Street soccer15.10 Peliputki: Word Puzzle15.50 Hollywood Stars16.15 Late Night with ConanO`Brien17.00 E! Entertainment:Tähtien bisnekset17.30 E! Entertainment: Dr.9021018.00 E! Entertainment:Spesiaalit19.00 Big Brother Extra19.30 Simpsonit20.00 Kolmas kivi auringosta20.30 Rivien välistä21.00 Pahan tytär21.55 P. Diddy feat. NicoleScherzinger: Come To Me22.00 Big Brother23.00 Late Night with Conan

O'Brien23.50 Pelastaja

TV100.20 Euronews00.30 Uutisikkuna04.00 Uutisikkina05.55 Ykkösen aamu-tv09.15 Elämä käsissä10.15 Koulu-tv: Avoin tarina11.00 Tv-uutiset11.30 FST: Jos olisit minä11.45 FST: Puun päiväkirja:Koivu11.50 FST: Kaava 5 & 612.00 FST: Venäjäämatkailijoille12.30 Koulu-tv: Ekolokero13.00 Tv-uutiset13.35 Bon voyage!13.50 Alright? Alright!14.10 K-rappu15.00 Tv-uutiset15.05 Kilroy sen teki16.30 Sata sanaa: Ruotsi16.40 SuomalaisenaRuotsissa17.00 Tv-uutiset ja Viidentalous17.10 Prisma Studio17.40 Viittomakieliset uutiset17.45 FST: BUU-klubben18.15 FST: TV-nytt18.30 Uutisotsikot18.31 : Nisse Kihlman -Vetehiset18.40 Luontohetki: Memangustit19.05 Unkarin kansannousu195620.00 Suomalaiset sävelet20.30 Tv-uutiset ja sää20.55 Urheiluruutu ja V5-ravipeli21.05 Vikinglotto21.10 A-talk21.55 Ulkolinja: Jumalainenvoitto22.50 Tv-uutiset23.00 Kulttuuriuutiset23.05 FST: Kvällsnytt23.10 Epäilyksen polttopiste

TV200.00 Pressiklubi00.30 Rallin MM-sarja: Turkki01.30 Musiikki-tv06.30 YLEKaX10.00 Revolveri11.00 Sudoku + Pelikukkaro12.35 Tänään otsikoissa13.30 Akuutti14.10 Tohtori Ben Casey15.00 Ajankohtainenkakkonen15.35 Kotimaan kasvot15.50 Eläimellistä menoa16.00 TV2: Superfarmi16.30 TV2: Tallijengi16.55 Kimmo Kuu17.15 Pingu: Pop-corn17.20 TV2: Pikku Kakkonen17.50 Alueellinen uutislähetys18.00 Tv-uutiset ja Kuudentalous18.15 Kakkosen syyssää18.20 Suomi express18.50 Pomo hukassa!19.30 Eläinten tahtiin19.35 Hiki20.00 Tää ei jää tähän!: Potkutja muita muutoksia.20.30 Lentokenttä21.00 Vain muutaman huijarintähden21.50 Tv-uutiset, sää jaurheilu22.05 Inhimillinen tekijä22.55 Dokumenttiprojekti:Yhden päivän rauha23.50 Jalkapallon Mestareidenliiga

MTV300.35 Viihdeuutiset00.50 Ostoskanava01.20 MTV3 Chat06.20 Ostoskanava06.25 Huomenta Suomi09.10 Voittopotti10.10 Ostoskanava12.10 Sudoku12.50 Drop 313.15 MTV3 Chat14.00 Pellekaija PumPelastuspartio14.15 Pellekaija PumPelastuspartio14.30 Yhä vedossa14.55 Voittopotti15.25 L.A. Law16.20 Ruokala16.35 Voittopotti17.00 Emmerdale17.30 Kauniit ja rohkeat18.00 Kuuden uutiset, sää jaurheilu18.15 Viihdeuutiset18.30 T.i.l.a.19.00 Seitsemän Uutiset19.15 Kauppalehdentalousuutiset19.25 Päivän sää19.30 Salatut elämät20.00 45minuuttia21.00 C.S.I.21.55 Vikinglotto jaKeskiviikko-Jokeri22.00 Kymmenen Uutiset22.20 Tulosruutu22.30 Ruben23.00 Myytinmurtajat

Nelonen00.00 San Franciscon syke01.05 Yöpeli01.35 Ostosruutu02.05 Talk Deitti07.00 Disney esittää: JakeLong - amerikkalainenlohikäärme07.25 Disney esittää: 101dalmatialaista07.50 Koalaveljekset08.05 Kaikki rakastavatRaymondia08.35 Kaikki on suhteellista

09.00 Rahasampo10.00 Ostosruutu11.15 Talk12.00 PikaVoitto12.30 VoittoPotku13.00 Ostosruutu14.10 Buusteri14.40 Kuka pelkää puntaria?15.35 Rahasampo16.05 Buusteri16.35 Nelosen uutiset ja sää16.40 Päivien viemää17.30 Dr. Phil18.30 Melkein täydellinen19.00 Bella19.30 Inno20.00 Kahdeksan uutiset20.20 Nelosen sää20.25 IS Urheilu-uutiset20.27 Keno ja Ässä-arpa20.30 Alex & miehet21.00 Greyn anatomia22.00 Rooma (K15)23.05 Myöhäisuutiset ja sää23.15 IS Urheilu-uutiset23.25 Veikkauksen pelit23.30 Headhunters

Subtv00.35 Planet Rock: ChemicalBrothers01.00 RAW (K15)01.50 Sub chat06.00 Sub chat07.00 Tiny Toons07.25 Tomi Traktori07.35 Scooby-Doo08.00 Sub chat09.10 Ihmeiden aika10.00 Yllätyshäät10.45 Rahalinko11.45 E! Entertainment:Tähtien bisnekset12.10 E! Entertainment:Spesiaalit (2.es)12.55 Peliputki: Sudoku13.20 Peliputki: Drop14.00 Peliputki: Word Puzzle14.35 Peliputki: Street soccer15.10 Peliputki: Word Puzzle15.50 Hollywood Stars16.15 Late Night with ConanO`Brien17.00 E! Entertainment:Hyvältä näyttää18.00 E! Entertainment: Haluanjulkkikseksi18.55 Disco: Aurinko laski19.00 Big Brother Extra19.30 Simpsonit20.00 SubLeffa: Coronado22.00 Big Brother23.00 Late Night with ConanO'Brien23.50 Tilt.tv

Torstai

Perjantai

TV100.05 Euronews00.15 Uutisikkuna04.00 Uutisikkuna05.55 Ykkösen aamu-tv09.15 Elämä käsissä10.15 Uutismixi11.00 Tv-uutiset11.30 Koulu-tv: Onnimanni12.00 Etälukio: Kulttuuri-identiteetti12.30 Uutismixi13.00 Tv-uutiset13.05 Ulkolinja: Jumalainenvoitto14.05 Basaari: Mundo14.15 A-talk15.00 Tv-uutiset15.05 Diagnoosi: Murha16.00 Vierivät kivet16.30 Tosi tarina: Siskottomat17.00 Tv-uutiset ja Viidentalous17.10 Tutkittu juttu:Metsäkylän murros17.40 Viittomakieliset uutiset17.45 FST: BUU-klubben:Oppåner å hitådit18.15 FST: TV-nytt18.30 Uutisotsikot18.31 Ihmiskunnan aarteita18.45 Vielä virtaa19.15 Kuningaskuluttaja19.45 Kotikatu20.30 Tv-uutiset ja sää20.55 Urheiluruutu21.10 A-plus21.30 Atlas21.55 Kulttuuridokumentti:Bollywoodin musiikki22.55 Tv-uutiset23.05 Kulttuuriuutiset23.10 FST: Kvällsnytt23.15 Kielletyt askeleet

TV200.20 Musiikki-tv01.05 Yle Live: Gnarls Barkley06.30 YLEKaX10.00 Revolveri11.00 Piilosana + Pelikukkaro12.00 Tellus-tietovisa12.40 Jalkapallon Mestareidenliiga13.15 Tänään otsikoissa14.10 Tohtori Ben Casey15.00 Suomi express15.30 Se on siinä16.00 TV2: Superfarmi16.01 TV2: Uutismixi16.11 TV2: Superfarmi16.13 TV2: B-girl Anniina16.28 TV2: Superfarmi16.30 TV2: Hiki16.55 Karhuset17.20 TV2: Pikku Kakkonen17.50 Alueellinen uutislähetys18.00 Tv-uutiset ja Kuudentalous18.15 Kakkosen syyssää18.20 Kamera kiertää18.35 Muuttohaukantie19.05 Lemmikit19.30 Kettu20.30 Onnen päivät21.00 Menolippu21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu22.05 Rikostarinoita Suomesta22.35 Silminnäkijä:Siveyspoliisi valvoo23.05 Hädän hetkellä

23.50 Musiikki-tv

MTV300.05 PoliisipäällikköMannion01.00 Viihdeuutiset01.15 Ostoskanava01.45 Se Oikea06.20 Ostoskanava06.25 Huomenta Suomi09.10 Voittopotti10.10 Ostoskanava12.10 Drop 312.50 Sudoku13.15 MTV3 Chat14.05 Power Rangers: DinoThunder14.30 Elämää tähden kanssa14.55 Voittopotti15.25 Ally McBeal16.20 Ruokala16.35 Voittopotti17.00 Emmerdale17.30 Kauniit ja rohkeat18.00 Kuuden uutiset, sää jaurheilu18.15 Viihdeuutiset18.30 Köyhät ritarit19.00 Seitsemän Uutiset19.15 Kauppalehdentalousuutiset19.25 Päivän sää19.30 Salatut elämät20.00 Everwood21.00 House22.00 Kymmenen Uutiset22.20 Tulosruutu22.30 Joonas23.00 MTV3.doc: Turkinkunniamurhat

Nelonen00.30 Monster Jam01.00 Yöpeli01.30 Ostosruutu02.00 Talk Deitti07.00 Mahdottomatmarsilaiset07.25 Trollz07.50 Puuha-Pete08.05 Kaikki rakastavatRaymondia08.35 Kaikki on suhteellista09.00 Rahasampo10.00 Ostosruutu11.15 Talk12.00 PikaVoitto12.30 VoittoPotku13.00 Ostosruutu14.10 Buusteri14.40 Muotidiili15.35 Rahasampo16.05 Buusteri16.35 Nelosen uutiset ja sää16.40 Päivien viemää17.35 Pulmuset18.10 Tanssi, jos osaat!20.00 Kahdeksan uutiset20.20 Nelosen sää20.25 IS Urheilu-uutiset20.27 Keno ja Ässä-arpa20.30 Krisse Show21.00 Lost (K15)22.00 Alias (K15)23.00 Myöhäisuutiset ja sää23.10 IS Urheilu-uutiset23.15 SM-liiga: Kaikki maalit23.30 Törkytorstai: TheDudesons (K15)

Subtv00.15 Karen Sisco01.00 Aikahyppy01.50 Sub chat06.00 Sub chat07.00 Tiny Toons07.25 Tomi Traktori07.35 Scooby-Doo08.00 Sub chat09.10 Ihmeiden aika10.00 Teräsmieheni10.45 Rahalinko11.45 E! Entertainment:Haluan julkkikseksi12.30 E! Entertainment:Hyvältä näyttää13.15 Peliputki: Drop14.00 Peliputki: Word Puzzle14.35 Peliputki: Street soccer15.10 Peliputki: Word Puzzle15.50 Tilt.tv16.15 Late Night with ConanO`Brien17.00 Musiikin taikaa -Evanescence17.30 E! Entertainment:Television häijyt kuningattaret19.00 Big Brother Extra19.30 Simpsonit20.00 Criss Angel -tajunnanräjäyttäjä20.30 Mieheni on palkkion-metsästäjä21.00 Muodin huipulle22.00 Big Brother23.00 Late Night with ConanO'Brien23.50 Ketonen & Myllyrinne

Lauantai

TV100.50 Euronews01.00 Uutisikkuna04.00 Uutisikkuna05.55 Ykkösen aamu-tv09.15 Elämä käsissä10.10 FST: Avaruuskansiot10.20 FST: X-tra Special:Kaupunki10.30 FST: Zon5: Station T11.00 Tv-uutiset11.05 Opetuksen päivänäy-tös: Maan povesta 4-612.35 Go Yoyo Go12.45 Es español 213.00 Tv-uutiset14.00 Taito-tv: Käsityön kieli14.15 A-plus14.35 Atlas15.00 Tv-uutiset15.05 Diagnoosi: Murha15.50 Kansallismaisemat:Väisälänmäki16.00 Prisma Studio16.30 Suomalaiset sävelet17.00 Tv-uutiset ja Viidentalous17.10 Elämän käännekohtia17.40 Viittomakieliset uutiset

17.45 FST: BUU-klubben:Kolmoset18.15 FST: TV-nytt18.30 Uutisotsikot18.31 Pisara18.40 Ihmiskunnan aarteita18.55 Sydämen asialla19.45 Kotisatama20.30 Tv-uutiset ja sää20.55 Urheiluruutu21.00 A-studio21.30 Tunnit (K15)23.20 Tv-uutiset23.30 Kulttuuriuutiset23.35 FST: Kvällsnytt23.40 Tähtihetki23.50 Euronews

TV206.30 YLEKaX10.00 Revolveri11.00 Sudoku + Pelikukkaro12.15 Onnen päivät12.40 Tänään otsikoissa13.35 Silminnäkijä: Siveyspolii-si valvoo14.10 Ihana Elisa15.00 Jumppa: Luuliikunta-jumppa15.30 Ohukainen & Paksukai-nen: Parhaat palat15.35 Elämäni eläimet16.00 TV2: Superfarmi16.25 TV2: Delta State16.55 Benin salainen maailma17.20 TV2: Pikku Kakkonen17.50 Alueellinen uutislähetys18.00 Tv-uutiset ja Kuudentalous18.15 Kakkosen syyssää18.20 Provinssi18.35 Riskirajoilla: Pyörremyrs-kyn sisällä19.25 Erätulilla19.56 Olen. Ajattelenko?20.00 Pressiklubi20.30 Sartsan Parantola21.00 Tartu Mikkiin21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu22.05 Kova laki22.50 Telinevoimistelun MM-kilpailut23.50 Aisapari

MTV300.00 Cape Fear - Tuomitunkosto (K15)02.00 Viihdeuutiset02.15 Ostoskanava02.45 Mr Jones Chat06.20 Ostoskanava06.25 Huomenta Suomi09.10 Voittopotti10.10 Ostoskanava12.10 Sudoku12.50 Drop 313.15 MTV3 Chat14.05 Teini-ikäiset MutanttiNinja Kilpikonnat14.30 Sisko ja sen sisko14.55 Voittopotti15.25 Englannin kuninkaalliset16.20 Ruokala16.35 Voittopotti17.00 Emmerdale17.30 Kauniit ja rohkeat18.00 Kuuden uutiset, sää jaurheilu18.15 Viihdeuutiset18.30 Joka kodin asuntomark-kinat19.00 Seitsemän Uutiset19.15 Kauppalehdentalousuutiset19.25 Päivän sää19.30 Sillä siisti20.00 Mallikoulu 200621.00 Ilman johtolankaa22.00 Kymmenen Uutiset22.20 Tulosruutu22.30 Sorainen (Harkimo)23.00 Formula 1: vapaatharjoitukset23.30 Kuukauden parhaatsekunnit23.35 Menneisyyden jäljet

Nelonen00.05 Törkytorstai: South Park(K15)00.35 Pop-ikoni: My ChemicalRomance01.05 Yöpeli01.35 Ostosruutu02.05 Talk Deitti07.00 W.i.t.c.h.07.25 Lazy Town07.55 Pikku väkeä08.05 Hoidon tarpeessa08.35 Boston Common09.00 Rahasampo10.00 Ostosruutu11.15 Talk12.00 PikaVoitto12.30 VoittoPotku13.00 Ostosruutu14.10 Buusteri14.40 Rouva Presidentti15.35 Rahasampo16.05 Buusteri16.35 Nelosen uutiset ja sää16.40 Päivien viemää17.30 Dr. Phil18.30 Pulmuset19.00 Suomalaiset vaimotvaihtoon20.00 Kahdeksan uutiset ja sää20.13 IS Urheilu-uutiset20.15 Hauskat kotivideot20.58 Keno21.00 Elokuva: Pakoviidakkoon (K15)23.10 Myöhäisuutiset ja sää23.20 IS Urheilu-uutiset23.30 Kadonneiden jäljillä

Subtv00.20 Miami Vice01.10 SmackDown! (2.es) (K15)02.00 Sub chat06.00 Sub chat07.00 Tiny Toons07.25 Tomi Traktori07.35 Scooby-Doo08.00 Sub chat09.10 Ihmeiden aika10.00 Pelastakaa julkut10.45 Rahalinko11.45 E! Entertainment:Television häijyt kuningattaret13.15 Peliputki: Drop

14.00 Peliputki: Word Puzzle14.35 Peliputki: Street soccer15.10 Peliputki: Word Puzzle16.15 Late Night with ConanO`Brien17.00 E! Entertainment: 101kohokohtaa 90-luvulta18.00 E! Entertainment:Suoraan Hollywoodista18.55 P. Diddy feat. NicoleScherzinger: Come To Me19.00 Big Brother Extra19.30 Simpsonit20.00 Lunta tupaan20.35 Kaksi miestä ja blondi21.10 Rysän päällä22.00 Big Brother23.00 Late Night with ConanO'Brien23.50 Miami Vice

TV100.00 Uutisikkuna04.00 Uutisikkuna08.00 Tv-uutiset08.05 Paroni ja kirjailija09.00 Tv-uutiset09.05 Kirppis10.00 Tv-uutiset10.05 Lauantaiseura10.45 Itse Valtiaat11.00 Tv-uutiset11.05 FST: Obs.11.35 Mundo: Pilvi-san11.40 Basaari: Noriko12.00 Pykäliä ja purtavaa12.30 Ranskalaisia paloja12.45 Alright? Alright!13.00 Tv-uutiset13.05 Ykkösdokumentti:Noiduttu elämä14.00 :: Muistot14.15 Prisma: Kohteena kuu15.10 Kaikenkarvaisetystäväni16.00 Holby Cityn sairaala17.00 Tv-uutiset17.05 FST: HelsinkiInternational Horse Show18.10 FST: Tärningen18.15 FST: TV-nytt18.25 FST: Sportnytt18.30 Viittomakieliset uutiset18.35 Ykköskatsomo18.50 Avara luonto: Kalahari,janon maa19.45 Monk20.30 Tv-uutiset ja sää20.45 Lotto20.50 Urheiluruutu21.15 Itse Valtiaat21.30 Uutisvuoto22.00 William & Mary22.50 Frasier23.15 Valta pelissä

TV201.20 Musiikki-tv06.00 Piilosana + Pelikukkaro08.00 TV2: PIKKUKAKKOSEN AAMU08.01 TV2: Himpulat: Tuuli08.20 TV2: Eppu ja Nuppu:Eppu ja polkupyörä08.25 TV2: Pipsa Possu:Koulun juhla08.30 TV2: Katinkontti:Mummu museoon!09.00 TV2: GALAXI09.01 TV2: Kuustamuuttajat:Elämänfilosofiaa09.15 TV2: OperaatioHurrikaani09.30 TV2: Hetkinen10.00 Julie10.30 Tartu Mikkiin11.20 Nuori nainenBerliinissä11.45 Peliuutiset12.15 Muuttohaukantie12.45 FST: Tieteen koukerot13.15 FST: Zon5: Park13.40 FST: Zon5: Sportkam-pen13.50 FST: Zon5: Sportkam-pen: Loppukilpailu14.00 FST: Kaunis Dyana14.45 Ei ruumiita makuuhuo-neeseen16.25 V75 Ravit17.00 Telinevoimistelun MM-kilpailut18.00 Tv-uutiset18.10 Urheiluruutu18.15 Sinkkusamba18.40 Estradilla: Valkea ruusu200620.00 Telinevoimistelun MM-kilpailut20.25 Nolojen tilanteidenmies20.50 Kettu21.50 Tv-uutiset, sää jaurheilu22.05 Muukalaisia23.25 Murhaportaat? (K15)

MTV301.55 Reba02.25 Viihdeuutiset02.40 Voittopotti03.40 Se Oikea06.50 Ostoskanava07.50 Duel Masters08.15 Pokémon08.40 TransformersCybertron09.05 Staraoke-laulupeli09.20 Disneyn piirretyt:Nokkapokka09.45 Disneyn klassikkopiir-retyt10.00 Kids Top2010.30 Unisex11.00 Ostoskanava11.30 Voittopotti12.00 Musiikin taikaa - JulioIglesias12.55 Verkossa13.25 Salatut elämät13.55 Salatut elämät14.25 Tilt.tv14.55 World Circuit15.25 Lauantain perheleffa:Riemukupla Monte Carlossa17.20 Simpsonit17.50 Pokerimestari 200618.20 Karpolla on asiaa

8

Huippu-uutuus ainutlaatuisella briljanttinastoituksella

Rengasliike Kimmo Sorjonen KyYlivieska | p. 08 424 915

Meillä myöslaaja valikoima

alumiinivanteitaKYSY TARJOUS!

NordFrost 5NordFrost 5

������������� �������������������������������

��������������������������

* RHS - putket* pyöröteräkset* laatat - levyt* RST-putket + levyt* ym. ym.

Ylivieskantie142 (ent. Romuliike)puh. 0400 582 234/K. Vedenoja, Fax (08) 462 711

RAUDAN MYYNTI

KALAJOEN RAUTAMYYNTI

NESTE

Oils

Junnun KorjaamoJarmo Hakola 040 7437 226

Vapaudentie 1, NIVALA(08) 443 688

KASTELLI-TALOT OYPajalankatu 3 L, YlivieskaPetri Bulldra p. 420 865, 046 850 3636

Se. Ostetuin.

Komea sisäänkäynti, persoonalli-nen sauna ja olohuoneen valo-kaari ovat tämän suosioon nous-seen uutuuskodin erityispiir-teet. Soita ja kysy lisää taipyydä Kastellin Suosikit 2007 -mallistoesite!Myös muutosten teko onnistuuloistavasti Kastelli-talossa. Kysytarjous myös omiin suunnitelmiisi!

www.kastelli.fi

5 H, K, RUOK, KHH,SAUNA, TEKN.TILAHuoneistoala 146 m2

Kerrosala 166 m2

MH 310.1

S3.8

ET14.0

WC 22.0

MH10.1

TK4.0

TEKN2.4

MH 48.1

VH1.9

WC 12.4

KHH7.5

PE5.1

K+RUOK21.5

MH 112.1

OH34.1

TYÖH/ VH5.0

sateelta suojaan pystytettynä 2007

+ toimituskulut62680SuosikkiPaketti

Hoviherra 146 K 62680

Hyödynnäkotitalousvähennys!

VESIVAHINKOJENKUIVAUS

(kuivurivuokraus)

REMONTTIPALVELU

• Uudisrakennus ja saneeraus• Laatoitukset• Vedeneristykset (VTT-henkilö- sertifikaatti• Kaikki sisustustyöt• Myös kalusteasennukset

M. VILPPOLAp. 040 7260 487

[email protected]

PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS!

MYYDÄÄNGrillikota

Varustus:Lattiaritilät,Grillikeittiö,

Porontaljat penkeillä,Kotiin kuljetus

järjestyy Voidaan pystyttää

paikan päälläVoidaan toimittaa

myös osina

Koko: halkaisija3600mm

Runko höylätystä 2"X5"hirrestä

Koneellinen SalvosPenkit 1 1/4 "x4"

Musta palahuopakattoHinta alk.3000,-(sis. alv 22 % )

ALETEL OYErkkiläntie 8885500 Nivala

Eero Erkkilä puh. 0400- 603 [email protected] tai eero.erkkilä@aletel.inet.fi

www.aletel.fi

Lounas arkisin klo 10 - 14Tilauksesta monipuolista

pitopalvelua

Tervetuloa!Puh. 040 - 834 6682

Komenkatu 1HAAPAJÄRVI

Vastauksetkysymyksiin

1. Jalka.2. Beatlesien.3. Geometria4. Eino Leino.5. Ilves.

AutoliikeT. Kaarlela Ky

Ruutihaantie 9, YLIVIESKA050 572 822808-410 289

TERVETULOA KAUPANTEKOON!

Autot värikuvina osoitteessa www.kaarlela.fi

Rak.mest. R. Autio,p. 0400 384 863

BMW 530D tiptronik aj. 124 tkm, abr.,airbag, ajotietok., huoltok. ....-02 34800,-

Fiat Ducato 2,5 td orkea, lyh.malli, aj.200 tkm, huoltok., lohkol. ....-96 7200,-

Mercedes-Benz 250 d, CD-soitin, loh-kol., 2-renk.. aj. 700 tkm...... -90 3600,-

Mitsubishi Galant 1.8 TD, huoltokirja,lohkol. vetok. aj. 340 tkm. ...-90 1000,-

Mitsubishi space gear 9-henk. airbag,huoltok, 2-r. aj. 185 tkm. ....-97 15900,-

Volvo V70 d5 auto. hopeaaj. 180 tkm. ...........................-03 29900,-

Opel Vectra 1.7 td huoltokirja, keskus-luk., lohkol. aj. 500 tkm. ......-94 2250,-

Opel Astra 2.0 dti abs, airbag, ajones-tol., huoltok. aj. 201 tkm. ......- 99 8500,-

Renault Megane 1.6i abs, airbag, huol-tokirja, met.väri aj. 246 tkm. ..-97 4900,-

Toyota Carina 2.0 TD STW Täyd. merk-kil. huoltok., aj. 216 tkm. ......-97 9900,-

Toyota Yaris Verso D4D lohkol., weba-to, huoltok. aj. 91 tkm. .........- 02 14900,-

Toyota Carina E 2.0 TD Farkkujuuri kats., aj. 486 tkm. ..-97 6900,-

Toyota Carina 2.0 td huoltok.lohkol.,vetok., 2.renk. aj. 270 tkm. ...-98 7900,-

Volkswagen Polo Classic 1.4 i hyvä-kunt., huoll., aj. 192 tkm., .....-97 5900,-

Volkswagen Golf 1.9 TD Siisti ja hyvinhuollettu, airbag, lohkol. aj. 325 tkm.2-renk., ohjausteh. ..............- 96 5900,-

Volkswagen Golf 1.9 TDI PD varianthuippusiisti aj. 119 tkm. ......-02 17900,-

Volkswagen Golf 1.9 SDI 5D hyväkunt.,abs, airbag aj. 198 tkm. .......-01 12.900,-

Volvo V70 D5 siisti, uudet talvirenk.uusilla aluvant. aj. 200 tkm. ..- 01 25900,-

Volvo V70 D5 aut. huoltokirja, uusi tal-virengaspak., aj. 150 tkm. ...-02 29.900,-

Volvo S60 2.4 D Eritt.siisti ja huollett.,paljon varust., aj. 93 tkm. ... -04 29900,-

Volvo S60 2.4 T 200 hv, eritt. siisti, uusitalvireng.pak., aj. 168 tkm. ...-01 20900,-

Volvo S80 TDI siisti, väh.aj., huoltokir-ja, abs, ym. aj. 144,3 tkm. .....-00 22900,-

Nissan PickUp 2.5 tdic 4 wd 164 t. -99 18.500,-

Kuntien tuloveroprosentitvaihtelevat tänä vuonna 16 ja 21välillä. Korkeinta kunnallisveroamaksetaan Karjaalla ja matalin-ta Kauniaisissa. Keskimääräinenkunnallisveroprosentti on 18,4.Kunnat vahvistavat kunnallisve-roprosenttinsa vuosittain.

Kunnallisvero on kunnallemaksettava tulovero. Kunnallis-verotuksen vähennysten, lähin-nä kunnallisverotuksen ansiotu-lovähennyksen, vuoksi kunnal-lisverosta on tullut progressiivi-nen vero. Pienituloinen palkan-saaja maksaa siis suhteellisestivähemmän kunnallisveroa kuinsuurituloinen.

Vuonna 2005 kunnallisveroamaksettiin yhteensä noin 12,4miljardia euroa (lähde: Kuntaliit-to).

Veronmaksajat

Tiesitkökunnallis-verosta, että...