Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

of 32 /32
Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r. Wałbrzych 6 października 2011r. Wrocław 11 października 2011r. Opole 7, 12 października 2011r. Przygotowanie do organizacji egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.

Embed Size (px)

description

Przygotowanie do organizacji egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r. Wałbrzych 6 października 2011r. Wrocław 11 października 2011r. Opole 7, 12 października 2011r. Cel:. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Page 1: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Wałbrzych 6 października 2011r. Wrocław 11 października 2011r.

Opole 7, 12 października 2011r.

Przygotowanie do organizacji egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.

Page 2: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Zapoznanie z wynikami egzaminu przeprowadzonego w 2011r.

Zapoznanie z formami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

Przekazanie informacji i materiałów do przygotowania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

Cel:

Page 3: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

1. Egzamin gimnazjalny w 2011 roku – wyniki,

problemy, pytania.

2. Egzamin gimnazjalny w roku 2012.

3. Przypomnienie nowych uregulowań prawnych.

4. Aktualne procedury obowiązujące w roku

szkolnym 2011/2012.

Program konferencji:

Page 4: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

• aktualizacja danych szkoły

• zebranie dokumentów w sprawie koniecznych dostosowań

• zgłoszenie uczniów do egzaminu (Hermes)

• weryfikacja danych uczniów w serwisie dyrektora szkoły

• składanie wniosków o zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego

5. Przygotowanie do organizacji egzaminu w 2012r.

Page 5: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

6. Harmonogram prac w szkole 7. Sposoby dostosowań warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2011/2012

Page 6: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 20 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach

publicznych

Page 7: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Zmiany od 1 września 2011r.

• egzamin gimnazjalny obejmuje wymagania ustalone

w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 20 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych

Page 8: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Zmiany od 1 września 2011r.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części

• humanistycznej – wiadomości i umiejętności z

zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii

i wiedzy o społeczeństwie

• matematyczno – przyrodniczej - wiadomości

i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu

przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii,

fizyki i chemii

• z języka obcego nowożytnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 20 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach

publicznych

Page 9: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Zmiany od 1 września 2011r.

Część pierwsza i część druga egzaminu gimnazjalnego

trwają po 150 minut

Część trzecia egzaminu na poziomie podstawowym trwa

60 minut, część trzecia na poziomie rozszerzonym trwa

również 60 minut.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 20 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych

Page 10: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Zmiany od 1 września 2011r.

Część trzecia egzaminu na poziomie podstawowym jest

obowiązkowa dla wszystkich uczniów (wymagania na

poziomie III.0.)

Część trzecia na poziomie rozszerzonym obowiązkowa dla

wszystkich uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę

języka obowiązkowego na podbudowie wymagań dla II etapu

edukacyjnego (w tej części - wymagania na poziomie III.1.) –

mogą do niej przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum nie

kontynuowali nauki wybranego języka obowiązkowego na

podbudowie wymagań określonych dla szkoły podstawowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 20 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych

Page 11: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Zmiany od 1 września 2011r. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim, posiadający orzeczenie do kształcenia

specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę

języka obowiązkowego na podbudowie wymagań dla II

etapu edukacyjnego są zwolnieni z obowiązku

przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego

na poziomie rozszerzonym – mogą do niej przystąpić

na wniosek rodziców

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 20 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych

Page 12: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Zmiany od 1 września 2011r.

Rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń

będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego -

w deklaracji należy podać informację o zamiarze

przystąpienia do części trzeciej na poziomie

rozszerzonym ucznia, który nie ma takiego

obowiązku

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 20 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych

Page 13: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Zmiany od 1 września 2011r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali

procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu

1) języka polskiego

2) historii i wiedzy o społeczeństwie

3) matematyki

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki,

chemii

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

jeżeli uczeń przystępował do części trzeciej na poziomie

rozszerzonym

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 20 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych

Page 14: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

24 kwietnia 2012r.

część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

ZADANIA ZAMKNIĘTE rozpoczęcie o godzinie 9.00,

czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część humanistyczna z zakresu języka polskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE rozpoczęcie o godzinie 10.45,

czas trwania 90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45 minut

Page 15: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

25 kwietnia 2012r.

część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

ZADANIA ZAMKNIĘTE rozpoczęcie o godzinie 9.00,

czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE rozpoczęcie o godzinie 10.45,

czas trwania 90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45 minut

Page 16: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

26 kwietnia 2012r.

część z języka obcego na poziomie podstawowym

ZADANIA ZAMKNIĘTE rozpoczęcie o godzinie 9.00,

czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część z języka obcego na poziomie rozszerzonym

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE rozpoczęcie o godzinie 10.45,

czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 30 minut

Page 17: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Zmiany od 2018r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

nowożytnego w części rozszerzonej brane pod uwagę

w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny

2018/2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 20 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych

Page 18: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

należy przesłać do OKE również w przypadku,gdy dane są kompletne i poprawne

Wydruk z danymi szkoły –

do 15 października 2011r.

Page 19: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

do 15 października 2011r.

Zebranie dokumentacji uprawnień do dostosowania warunków i formy

przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu –

Page 20: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 17 listopada 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych

Page 21: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Dostosowanie, na podstawie wskazań rady pedagogicznej, warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów (słuchaczy), posiadających:

Page 22: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w czasie, gdy uczeń uczęszczał do szkoły podstawowej lub gimnazjum

Page 23: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

opinię w sprawie przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

Page 24: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

orzeczenie o potrzebie indywidualnego

nauczania

Page 25: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku ucznia chorego lub niesprawnego czasowo

Page 26: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

pozytywną opinię rady pedagogicznej w sprawie w sprawie przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

Page 27: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Dostosowanie, na podstawie wskazań rady pedagogicznej, warunków i formy przeprowadzania egzaminu uczniaposiadającego

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Page 28: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie

sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu

gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Zmiany w sposobach dostosowywania warunków i formy przeprowadzania

sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego

Page 29: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

do końca listopada 2011r.

Zgłoszenie uczniów do egzaminu w roku szkolnym 2011/2012

Page 30: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Zweryfikowane listy z danymi uczniów opatrzone pieczątkami i podpisem dyrektora przesłać do OKE do 16 stycznia 2012r.

Weryfikowanie danych ucznióww internetowym serwisie informacyjnym

dyrektora szkoły2 – 9 stycznia 2012r.

Page 31: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

www.oke.wroc.pl/sprawdzian/organizacja

www.oke.wroc.pl/egzamin gimnazjalny/organizacja

Rozpatrywanie wniosków od stycznia 2012

Zwolnienia ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

Page 32: Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ