Leca - Taloon.com · 2020. 1. 13. · LTV-380 Kuva 1. Leca® Valueristeharkot 498 498 380 420 195...

of 20 /20
www.e-weber.fi Leca ® valueristeharkko- rakenteet 4-16 / 12.5.2011 Suunnittelu- ja työohje

Embed Size (px)

Transcript of Leca - Taloon.com · 2020. 1. 13. · LTV-380 Kuva 1. Leca® Valueristeharkot 498 498 380 420 195...

 • www.e-weber.fi

  Leca®valueristeharkko-rakenteet

  4-16 / 12.5.2011

  Suunnittelu- ja työohje

 • SISÄLTÖ

  JULKISIVUT•LATTIAT•LAATOITUS•TEKNISETLAASTIT•SISÄPINNAT•MUURAUSLAASTIT•LECA®SORAJA-ERIKOISHIEKAT•LECA® HARKOT JA -HORMIT •KAHI-TIILETJA-HARKOT

  1YLEISTÄ 3

  2 OMINAISUUDET 3

  3MITTAJÄRJESTELMÄ 4

  4LASKENTAPERUSTEET 5

  5MAANPAINESEINÄT 6

  6TUULENPAINEENRASITTAMATULKOSEINÄT 9

  7PAIKALLINENPURISTUSKESTÄVYYS 11

  UlkopuolisenalaaduntarkastajanatoimiiInspectaSertifiointiOy

  WeberilläonstandardienISO9001,14001ja18001mukaisetlaatu-,ympäristö-,työterveys-jatyöturvallisuusjärjestelmät

  TuoteonluokiteltuSisäilmayhdistysry:nluokkaanM1,johonliittyvättiedotonsaatavissaosoitteestawww.e-weber.fi

  8AUKKOJENYLITYKSET 11

  8.1AUKKOJENYLITYSVALMISPALKEILLA 11

  8.2AUKKOJENYLITYSLECA®DESIGNPALKKIHARKOILLA 12

  8.3MUITAYLITYSTAPOJA 13

  9TYÖOHJEITA 14

  9.1ANTURANJAPERUSMUURINRAKENTAMINEN 14

  9.2PYSTYONTELOIDENBETONOINTI 16

  10DETALJIT 17

 • 3

  1 YLEISTÄNämäohjeetkoskevatLeca®Valueriste-harkkojenkäyttöäSuomenRakentamis-määräyskokoelmanmukaisessamitoi-tuksessa.

  Leca® Valueristeharkkoja voidaankäyttää yhdessä vastaavan levyistenLeca®perus-jaeristeharkkojenkanssa.TällöinLeca®Valueristeharkot tuovatlisääkapasiteettiaesimerkiksimaan-paineseiniinjaaukkojenpieliin.

  Valueristeharkoista voidaan myösrakentaakokonaisia taloja,kun tarvi-taannormaaliaparempaaääneneris-tävyyttäesimerkiksilentomelualueilla.Tuotteiden laatua valvoo InspectaSertifiointiOy.

  2 OMINAISUUDET

  LTV-380

  Kuva1.Leca®Valueristeharkot

  498 498380 420

  195195

  LTV-380 B LTV-420 B

  Leca-harkkotuotteetLTV-380

  21.03.2011

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  Leca-harkkotuotteetLTV-420

  01.03.2010

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  HARKOTLeca®Valueristeharkotkoostuvatvaluontelollisestaharkkosisäkuoresta,polyure-taanieristeestäsekäumpinaisesta,raudoitusurallisestaharkkoulkokuoresta.Eristeonsidottuharkkokuoriinlohenpyrstöliitoksin.Harkkojenmitatjamenekitonesi-tettytaulukossa1.

  Taulukko1.Leca®Valueristeharkkojenmitatjamenekit.

  LTV-380 LTV-420Leveysxpituusxkorkeus(mm) 380x498x195 420x498x195Paino(kg),noin 13,6 13,6Valumassanmenekki(l/kpl),noin 12,8 14,6Harkkojenmenekki(kpl/m2) 10 10Rapatunseinänpaino(kg/m2),noin 500 550

  498 498380 420

  195195

  LTV-380 B LTV-420 B

  LTV-420

  Kuva2.Leca®ValueristeharkkojavoidaankäyttääyhdessävastaavanlevyistenLeca®perus-jaeristeharkkojenkanssa.KuvassakellarinseinätonohutsaumamuurattuLeca®ValueristeharkoistajayläpuolinenosuusLeca®Designharkoista.

 • 4

  Kuva3.Leca®ValueristeharkoistatehdynkellarinseinänU-arvoeritäyttökorkeuksillailmanlisäeristystäjalisäeristettynä200mmpaksuisellakevytsorakerroksella.TäyttökorkeusHlasketaanU-arvoalaskettaessalattianyläpinnantasosta.

  U-a

  rvo

  1

  2

  3

  40,14

  0,13

  0,15

  0,16

  0,17

  1. LTV-380

  2. LTV-380+KS 200 mm

  3. LTV-420

  4. LTV-420+KS 200 mm

  0,08

  0,09

  0,10

  0,11

  0,12

  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

  Seinän ulkopuolisen täytön korkeuslattian yläpinnasta H, m

  H

  ~2500

  Valueristeharkotmuurataanpuolenharkonlimityksellä,jol-loinpystyontelottulevatkohdakkain.Leca®Valueristeharkotovathelpostityöstettäviä,jonkavuoksimoduulimitoitustaeiolevälttämätöntänoudattaa.Joshalutaankäyttäämoduu-limitoitusta,voidaanvalueristeharkotmitoittaavaakasuun-nassa5Mmoduulilla jakorkeussuunnassa2Mmoduulilla.Moduuliviivatsijoitetaanseinänsisäpintaan.Kulmaratkaisutonesitettykappaleen10piirustuksissa.

  Tyypillisestiikkunoidenjaovienyläreunatpyritäänsuun-nittelemaan samaan tasoon. Tällöin ovien liittymismitta(2100mmtai2300mm)huomioiden,lattianyläpintakan-nattaasijoittaaharkonpuoliväliin.Välipohjanpaksuusvai-kuttaa myös yläpuolisten huoneiden korkeusmittoihin.Vapaanhuonekorkeudenonpientaloissaoltavavähintään2,4m.Leca®seinänkorkeudeksisuositellaankuitenkin2,5m,jokasopiiparemminharkkojenpystysuuntaiseenmitoituk-seen.

  SEINÄTTaulukossa2onesitettyLeca®Valueristeharkkojenlämmön-jaääneneristävyys-sekäpalonkesto-ominaisuudet.KellarinmaatavastenolevienseinienU-arvoissaotetaanhuomioonmyös maan lämmönvastus, kuva 3.Valueristeharkkoseinävoidaanhalutessamyöslisäeristääulkopuoleltaesimerkiksikevytsoralla.

  3 MITTAJÄRJESTELMÄ

  Taulukko2.Leca®Valueristeharkkojenlämmön-jaääneneristävyys-sekäpalonkesto-ominaisuudet.

  LTV-380 LTV-420SeinänU-arvo(W/m2K) 0,17 0,15ÄäneneristävyysRw+Ctr(dB) 451) 461)

  ÄäneneristävyysRw(dB) 521) 531)

  Palonkestoaika EI180,REI120 EI180,REI1801)VTT:nlausuntonroVTT-S-04330-10

  Kuva4.EsimerkkiLeca®Valueriste-jaLeca®Design-harkkojenkäytöstä.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Design LTH-420 ja Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinäYleisleikkaus.LTV-420 ja LTH-420

  F31 20 6021.03.2011

  F312060 21.03.2011

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

 • 5

  Kuva 5. Seinän staattinen malli ja pystykuorman epäkeskisyyden laskenta.

  Nd

  e0

  e2

  e + e + ed 0 2= ea Nd

  Nd

  hc

  h

  L

  Nd

  4 LASKENTAPERUSTEET Leca® Valueristeharkkoseinien mitoi-tuksessa on sovellettu seuraavia mää-räyksiä ja ohjeita:– RakMk B2 (1990+muutos 2007) Kan-

  tavat rakenteet, määräykset– RakMk B4 (2005+muutos 2009)

  Betonirakenteet, ohjeet– RakMk B9 (1993) Betoniharkkoraken-

  teet, ohjeet

  Kun rakenteille tulevat kuormituk-set on määritetty Suomen Rakenta-mismääräyskokoelman osan B1 (1998) Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset mukaisesti, voidaan Leca® Valueristeharkkorakenteiden kapa-siteettien riittävyys tarkistaa tämän ohjeen kuvista ja taulukoista. Seinät mitoitetaan pysty- ja vaakakuormille sekä niiden samanaikaiselle yhteisvai-kutukselle.

  RakMk B9 salli sen, että seinää tar-kastellaan yhtenäisenä betonipoik-kileikkauksena, jonka leveys on beto-nivalun leveys. Valuharkkoseinien todellinen lujuus on aina alhaisempi kuin saman levyisen betoniseinän. Leca® Valueristeharkkojen harkko-osan pinta-ala on otettu huomioon lujuu-tensa mukaisena. Harkko-osan pie-nempi puristuman kesto on myös huo-mioitu rajoittamalla murtopuristuma arvoon 3 promillea. Betonin lujuusluok-kana on laskelmissa käytetty C25/30.

  Normaalivoiman laskentaepäkeski-syys ed on laskettu kaavalla:

  ed = ea + e0 + e2

  jossa ea on perusepäkeskisyys = 0,05he0 on normaalivoiman alkuperäi-nen epäkeskisyys valuontelon kes-kilinjasta.e2 on 2-kertaluvun ja jäykkyyden vaikutukset huomioiva lisäepäkes-kisyys

  Laskentaepäkeskisyyttä ed käyttäen on laskettu normaalivoiman Nd epäkes-kisyydestä aiheutuva momentti, johon on lisätty poikittaiskuormituksen aihe-uttama momentti. Seinän murtokes-tävyys on laskettu vuorovaikutuskäy-rästä (M/N) kyseisellä normaalivoima-arvolla.

  Pelkästään taivutusmomentin rasit-tamien maanpaineseinien maksimi maanpainekorkeudet on laskettu käsit-telemällä seiniä pilareina, joiden kuor-mituksena on maanpaine, ja tarkaste-lemalla millä maanpainekuormalla sei-nien taivutusmomentti ja leikkauskes-tävyydet ylittyvät.

  Seinän nurjahduspituutena Lc käy-tetään yleensä seinän vapaata korke-utta L. Jos valueristeharkkoseinä on tuettu ylhäältä, alhaalta sekä toiselta tai molemmilta sivuilta riittävän jäy-källä rakenteella, voidaan seinän pie-nennetty nurjahduspituus laskea RakMk B9:n kaavalla V 3.6.

  Kappaleissa 5 ja 6 esitetyissä laskel-missa on oletettu että välipohja tukeu-tuu harkon sisäkuorelle vähintään 80 mm ja enintään valueristeharkon sisäkuoren leveyden verran.

  Kutistumateräkset jatketaan limit-tämällä ne ankkurointipituuden verran, joka on 8 mm harjaterästangoilla 700 mm. Pystyterästen ankkurointipi-tuus anturaan on vähintään 400 mm ja pystyterästen jatkopituus on vähintään 500 mm.

  Koska harkkojen raudoitusten suo-jaetäisyyksiä määriteltäessä käytetään SFS-EN 1996-1-1 Eurocode 6 Muurattu-jen rakenteiden suunnittelu mukaisia ohjeita, tulee ympäristöluokassa MX4 (suolarasitetut kohteet esim. meren rannalla tai suolattujen teiden varsilla) käyttää tavallisen suojaamattoman teräksen sijasta joko ruostumatonta tai sinkittyä terästä.

 • 6

  5 MAANPAINESEINÄTA. MITOITUSPERUSTEETMaanpaineotetaanvastaansisäkuorenvaluosanpystysuun-taisillaraudoitetuillabetonipilareilla.Ulkokuorijaeristesiir-tävätmaanpaineensisäkuorelle.Ulkokuortaeiolehuomioitulaskelmissaseinänpaksuudessa.MaanpaineensuuruusonlaskettuRakMkB9kuvanV3.1mukaisenakolmiokuormanakitkamaalle,jossapintakuormanqsuuruutenaonkäytetty2,5kN/m2.

  Maanpaineenvaikuttaessaseinänulkopuolelta,maan-paineseinien pystysuuntaiset, vetoteräksinä toimivat rau-doitustangotsijoitetaanharkonsisäpinnanpuoleiseenonte-lonreunaan20mmetäisyydelleontelonreunasta10mmtangollaja22mmetäisyydelle8mmtangolla,katsokuvatF120430jaF120440.Seinänvaakasuuntaisenakutistuma-raudoituksenakäytetään2Ø8k600.Harkonsisäkuorenkutis-tumaraudoituksena käytettävät vaakateräkset sijoitetaanharkonvaluontelonraudoitusuraan,jokavarmistaapystyte-rästenoikeansijainnin.Ulkokuorenkutistumateräksetsijoi-tetaanulkokuorenraudoitusuraan.

  B. TAIVUTUSMOMENTTI ILMAN PYSTYKUORMAAMikälimaanpaineenrasittamallaseinälläeikannatetaomanpainonlisäksimuitapystykuormia,selviääseinänkestävyysmaanpainettavastaankuvista6ja7.Maanpainekorkeuslas-ketaanulkopuolisenmaatäytönyläpinnanjamaanvaraisenlattianyläpinnanvälisenäetäisyytenä.Seinänkorkeutenakäytetäännormaalistianturanyläpinnanjavälipohjanala-pinnanetäisyyttä.Tunnettujenseinänkorkeudenjaseinäänkohdistuvan maatäytön korkeuden perusteella voidaanvalitatarvittavaraudoitusvälijokojokaiseen(k250)taijokatoiseen(k500)valuonteloonsekäraudoituksenkoko.

  C. TAIVUTUSMOMENTTI JA PYSTYKUORMAMaanpaineenrasittamissapystykuormankuormittamissaLeca®Valueristeharkkoseinissävalitaantaulukoista3tai4vaadittupystysuuntainenraudoitusseinänjamaanpaineenkorkeuden,tarvittavankuormituskestävyydenjanormaali-voimanalkuperäisenepäkeskisyydene0perusteella.

  Maanpaine ja välipohjasta aiheutuva normaalivoimanepäkeskisyysvaikuttavatLeca®Valueristeharkkoseinässäerisuuntiin,jolloinniidenvaikuttaessayhtäaikaaseinännor-maalivoimakestävyysparanee.Rakennusaikanayhteisvaiku-tustaeiainaole,kunrakennustaeivieläkuormitetakokolas-kentakuormallataivaihtoehtoisestimaatäyttöjäeiolevielätehty.Tästäsyystäyhteisvaikutustaeiolehyödynnettytaulu-koiden3ja4arvoissa.Taulukonarvotonmääriteltykäyttä-mälläkullekinseinänjamaanpaineenkorkeudensekänor-maalivoimanepäkeskisyydenyhdistelmällepienempääseu-raavistavarmallapuolellaolevistaarvoista:– Normaalivoimakestävyys todellisella e0-arvolla, kun,

  maanpainekorkeuson0.– Normaalivoimakestävyystodellisellamaanpainekorkeu-

  della,kune0on0.

  Kuva6.EripystyraudoitusvaihtoehdoillamahdollisetmaksimimaatäytönkorkeudetvapaastituetulleLTV-380Valueristeharkkoseinälle.

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  1. LTV-380 T10k250

  1. LTV-420 T10k250

  2. LTV-380 T8k250

  2. LTV-420 T8k250

  3. LTV-380 T10k500

  3. LTV-420 T10k500

  4. LTV-380 T8k500

  4. LTV-420 T8k500

  2,0

  2,0

  2,2

  2,2

  2,4

  2,4

  2,6

  2,6

  2,8

  2,8

  3,0

  3,0

  1,0

  1,0

  1,2

  1,2

  1,4

  1,4

  1,6

  1,6

  1,8

  1,8

  2,0

  2,0

  2,2

  2,2

  2,4

  2,4

  2,6

  2,6

  2,8

  2,8

  3,0

  3,0

  3,2

  3,2

  3,4

  3,4

  3,6

  3,6

  3,8

  3,8

  4,0

  4,0

  Seinän korkeus (m)

  Seinän korkeus (m)

  Sa

  llit

  tu m

  aa

  np

  ain

  ek

  ork

  eu

  s (

  m)

  Sa

  llit

  tu m

  aa

  np

  ain

  ek

  ork

  eu

  s (

  m)

  Kuva7.EripystyraudoitusvaihtoehdoillamahdollisetmaksimimaatäytönkorkeudetvapaastituetulleLTV-420Valueristeharkkoseinälle.

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  1. LTV-380 T10k250

  1. LTV-420 T10k250

  2. LTV-380 T8k250

  2. LTV-420 T8k250

  3. LTV-380 T10k500

  3. LTV-420 T10k500

  4. LTV-380 T8k500

  4. LTV-420 T8k500

  2,0

  2,0

  2,2

  2,2

  2,4

  2,4

  2,6

  2,6

  2,8

  2,8

  3,0

  3,0

  1,0

  1,0

  1,2

  1,2

  1,4

  1,4

  1,6

  1,6

  1,8

  1,8

  2,0

  2,0

  2,2

  2,2

  2,4

  2,4

  2,6

  2,6

  2,8

  2,8

  3,0

  3,0

  3,2

  3,2

  3,4

  3,4

  3,6

  3,6

  3,8

  3,8

  4,0

  4,0

  Seinän korkeus (m)

  Seinän korkeus (m)

  Sa

  llit

  tu m

  aa

  np

  ain

  ek

  ork

  eu

  s (

  m)

  Sa

  llit

  tu m

  aa

  np

  ain

  ek

  ork

  eu

  s (

  m)

 • 7

  EsimerkkiVälipohjalaattatukeutuu80mmverranLTV-380Valueristeharkkoseinälle,jonkasisäkuorenleveyson160mm.Seinänkorkeuson3,0metriäjamaanpainekorkeus1,5metriä.Seinänyläpäähänkohdistuumyösvälipohjakuormansuuruinenkeskeinenpysty-suuntainenkuormaylemmistäkerroksista.Epäkeskisyyse0välipohjakuorma=40mm,epäkeskisyyse0välipohjakuorma+keskeinenkuorma=20mm.Taulukostasaadaaninterpoloimalla,ettäjokotoiseenpystyonteloonØ10k500raudoitettuseinäkestäälaskentakuormaa(154+43)/2=98,5kN/m,javastaavastijokaiseenpystyonteloonØ8k250taiØ10k250raudoitettuseinäkestäälaskentapysty-kuormaa(308+244)/2=276kN/m.

  Taulukko3.Eripystyraudoitusvaihtoehdoillajanormaalivoimanalkuperäisilläepäkeskisyyksilläe0(kuva5)mahdollisetpystykuormakestävyydetkN/mmaanpaineenrasittamalleLTV-380Valueristeharkkoseinälle.Tähdellä(*)merkitytkestävyydetedellyttävätØ10raudoitusta.

  Ø8k500 / Ø10k500*

  MAAN-PAINE (m)

  e0 = 0 mm e0 = 10 mm e0 = 20 mm0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 406 366 288 193* 62* 318 318 288 193* 62* 250 250 250 193* 62*

  2,1 374 322 209 289 289 209 226 226 2092,4 338 278 128* 261 261 128* 201 201 128*2,7 303 238 73* 234 238 73* 177 177 73*3,0 269 194 43* 205 194 43* 154 154 43*3,3 237 149 24* 177 149 24* 133 133 24*3,6 204 108 152 108 114 1083,9 171 89* 131 89* 97 89*

  MAAN-PAINE (m)

  e0 = 30 mm e0 = 40 mm e0 = 50 mm0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 193 193 193* 62* 154 154 154* 62* 126 126 126* 62*

  2,1 176 176 142 142 117 1172,4 158 128* 127 127* 106 106*2,7 139 73* 113 73* 94 73*3,0 121 43* 98 43* 93* 43*3,3 104 24* 95* 24* 84* 24*3,6 98* 85* 75*3,9 86* 75* 67*

  Ø8k250 / Ø10k250*

  MAAN-PAINE (m)

  e0 = 0 mm e0 = 10 mm e0 = 20 mm0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 821 776 629 433 191 636 636 629 433 191 500 500 500 433 191

  2,1 758 701 524 259 90* 578 578 519 259 90* 451 451 451 259 90*2,4 689 628 428 154* 41* 523 523 418 154* 41* 401 401 401 154* 41*2,7 620 555 337 102* 17* 468 468 316 102* 17* 354 354 316 102* 17*3,0 552 487 257 72* 410 410 244 72* 308 308 244 72*3,3 491 411 190* 54* 354 354 190* 54* 266 266 190* 54*3,6 428 335 154* 304 304 154* 228 228 154*3,9 365 269 123* 263 263 123* 194 194 123*

  MAAN-PAINE (m)

  e0 = 30 mm e0 = 40 mm e0 = 50 mm0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 385 385 385 191 308 308 308 191 252 252 252 191

  2,1 353 353 259 90* 283 283 259 90* 235 235 235 90*2,4 315 315 154* 41* 255 255 154* 41* 212 212 154* 41*2,7 277 277 102* 17* 225 225 102* 17* 187 187 102* 17*3,0 242 242 72* 196 196 72* 165 165 72*3,3 209 190* 54* 170 170* 54* 144 144* 54*3,6 179 154* 148 148* 125 125*3,9 154 123* 128 123* 109 109*

 • 8

  Taulukko4.Eripystyraudoitusvaihtoehdoillajanormaalivoimanalkuperäisilläepäkeskisyyksilläe0(kuva5)mahdollisetpystykuormakestävyydetkN/mmaanpaineenrasittamalleLTV-420Valueristeharkkoseinälle.Tähdellä(*)merkitytkestävyydetedellyttävätØ10raudoitusta.

  Ø8k500 / Ø10k500*

  MAAN-PAINE (m)

  e0 = 0 mm e0 = 10 mm e0 = 20 mm0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 515 486 434 369 302* 422 422 369* 302* 339 339 339 302*

  2,1 485 449 370 275* 133* 393 370 275* 133* 318 318 275* 133*2,4 452 408 311 150* 362 311 150* 296 296 150*2,7 417 366 245 9* 333 245 9* 267 245 9*3,0 380 328 172 304 184* 242 184*3,3 346 289 129* 274 129* 218 129*3,6 313 247 84* 243 84* 193 84*3,9 281 206 52* 206 52* 171 52*

  MAAN-PAINE (m)

  e0 = 30 mm e0 = 40 mm e0 = 50 mm0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 274 274 274 274* 221 221 221 221* 182 182 182 182*

  2,1 257 257 257* 133* 211 211 211* 133* 175 175 175* 175*2,4 238 238 150* 196 196 150* 164 164 150*2,7 217 217 9* 179 179 9* 151 151 9*3,0 196 184* 162 162 137 1373,3 175 129* 145 129* 121 121*3,6 156 84* 128 84* 106 84*3,9 138 52* 112 52* 93 52*

  Ø8k250 / Ø10k250*

  MAAN-PAINE (m)

  e0 = 0 mm e0 = 10 mm e0 = 20 mm0–0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 1037 1008 885 719 505 845 845 719 505 678 678 678 505

  2,1 978 942 783 564 295 786 783 564 295 637 637 564 2952,4 914 867 686 408 156* 725 686 408 156* 591 591 408 156*2,7 846 793 595 285 86* 665 595 285 86* 535 535 285 86*3,0 773 720 507 194 51* 608 507 194 51* 481 481 194 51*3,3 704 648 425 151* 30* 549 425 151* 30* 431 425 151* 30*3,6 639 581 358 118* 487 358 118* 386 358 118*3,9 577 504 295 96* 432 295 96* 342 295 96*

  MAAN-PAINE (m)

  e0 = 30 mm e0 = 40 mm e0 = 50 mm0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0 0–1,2 1,8 2,4 3,0

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 548 548 548 505 442 442 442 442 363 363 363 363

  2,1 515 515 515 295 423 423 423 295* 350 350 350 295*2,4 476 476 408 156* 393 393 393 156* 328 328 328 156*2,7 435 435 285 86* 359 359 285 86* 302 302 285 86*3,0 393 393 194 51* 324 324 194 51* 275 275 194 51*3,3 351 351 151* 30* 291 291 151* 30* 242 242 151* 30*3,6 312 312 118* 257 257 118* 213 213 118*3,9 277 277 96* 223 223 96* 186 186 96*

 • 9

  6 TUULENPAINEEN RASITTAMAT ULKOSEINÄTSeinissä käytetään pystyraudoituksen lisäksi kutistuma-raudoituksena2Ø8k600normaalienLeca®eristeharkkojentapaan.Ulkokuorenkutistumaraudoitussijoitetaanulkokuo-renraudoitusuraan,javastaavastisisäkuorenkutistumateräsvaluontelonraudoitusuraan.

  A. TAIVUTUSMOMENTTI ILMAN PYSTYKUORMAAKuormittamattomantuulenpaineenrasittamanseinänmak-simikorkeussaadaantaulukoista5–8.Taulukoistatuleevalitasellainenseinänkorkeuttavastaavaraudoitusjaharkkokoko,jonkataulukossailmoitettupystykuormakestävyysonsuu-rempikuinseinänomapaino.

  B. TAIVUTUSMOMENTTI JA PYSTYKUORMATaulukoissa5–6onesitettykutistumaraudoitetunjakeskei-sestipystyraudoitetunLeca®Valueristeharkkoseinänpysty-kuormakestävyydet,kunseinäärasittaasamanaikainentuu-likuormaqwd=0,8kN/m2.Taulukoissa7–8onesitettyLeca®Valueristeharkkoseinänpystykuormakestävyydet,kunseinäärasittaasamanaikainentuulikuormaqwd=0,8kN/m2japys-tyraudoitusonsijoitettuvaluontelonmolempiinreunoihin20–22mmetäisyydelleontelonreunasta.

  Taulukko 5. Kutistumaraudoitetun ja keskeisesti pystyraudoitetun Leca® Valueristeharkkoseinän LTV-380 sisäkuoren kantokyky Nu, (kN/m), kun seinää rasittaa epäkeskeisen pystykuorman lisäksi tuulikuorma qwd = 0,8 kN/m

  2.

  Ø8k250 Ø10k250e0 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 821 636 462 266 821 636 462 270 18 14

  2,1 758 572 406 758 572 407 20 14 112,4 680 483 346 680 483 346 122,7 596 416 222 596 417 2123,0 517 350 518 3493,3 434 231 4343,6 353 3543,9 201

  Taulukko 6. Kutistumaraudoitetun ja keskeisesti pystyraudoitetun Leca® Valueristeharkkoseinän LTV-420 sisäkuoren kantokyky Nu, (kN/m), kun seinää rasittaa epäkeskeisen pystykuorman lisäksi tuulikuorma qwd = 0,8 kN/m

  2.

  Ø8k500 Ø10k500e0 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 515 422 339 249 515 422 339 249

  2,1 485 392 293 222 485 392 293 2222,4 450 350 259 150 450 350 259 1512,7 402 297 223 402 297 2223,0 354 256 142 354 256 1353,3 306 213 299 2133,6 253 2523,9 164 168

  Ø8k250 Ø10k250e0 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 1037 845 678 503 22 1037 845 678 503 22 17

  2,1 978 786 621 457 978 786 621 457 19 152,4 914 721 537 332 914 721 537 334 13 102,7 836 639 475 836 639 4753,0 750 551 409 750 551 4083,3 667 481 276 668 482 2613,6 588 412 591 3693,9 503 288 503

 • 10

  Taulukko 7. Valuontelon molempiin reunoihin pystyraudoitetun Leca® Valueristeharkkoseinän LTV-380 sisäkuoren kantokyky Nu, (kN/m), kun seinää rasittaa epäkeskeisen pystykuorman lisäksi tuulikuorma qwd = 0,8 kN/m

  2.

  Ø8k500 Ø10k500e0 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 406 317 236 144 48 25 406 317 250 185 95 62

  2,1 372 279 206 114 36 21 372 281 213 135 87 602,4 324 232 144 78 22 14 324 236 179 107 74 542,7 278 193 96 14 7 5 278 198 124 84 60 453,0 226 111 227 137 90 63 46 353,3 150 177 92 63 44 32 253,6 93 59 38 26 19 153,9 50 23 14 10 8 7

  Ø8k250 Ø10k250e0 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 821 636 481 369 98 52 821 636 500 380 190 124

  2,1 758 575 428 254 96 52 758 578 439 286 184 1242,4 680 489 368 200 81 48 680 509 381 243 166 1192,7 596 422 250 148 64 41 596 430 286 199 145 1093,0 517 352 182 90 47 33 518 360 229 165 124 973,3 434 224 118 53 32 23 434 262 180 136 105 833,6 353 138 55 26 18 14 354 196 144 111 87 703,9 201 38 10 7 5 4 240 150 114 89 70 58

  Taulukko8.ValuontelonmolempiinreunoihinpystyraudoitetunLeca®ValueristeharkkoseinänLTV-420sisäkuorenkantokykyNu,(kN/m),kunseinäärasittaaepäkeskeisenpystykuormanlisäksituulikuormaqwd = 0,8 kN/m

  2.

  Ø8k500 Ø10k500e0 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 515 422 339 266 158 36 515 422 339 274 171 112

  2,1 485 392 316 244 146 35 485 392 316 251 159 1112,4 450 352 272 180 117 27 450 354 288 223 141 992,7 402 310 236 147 32 15 402 314 244 165 122 833,0 354 262 165 101 5 3 354 267 208 135 98 673,3 306 218 117 308 225 145 107 73 513,6 253 132 255 156 112 77 51 373,9 164 180 114 76 47 31 23

  Ø8k250 Ø10k250e0 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

  SEIN

  ÄN K

  ORK

  EUS

  (m) 1,8 1037 845 678 538 422 73 1037 845 678 548 439 225

  2,1 978 786 637 498 304 73 978 786 637 512 329 2252,4 914 724 560 445 266 73 914 725 591 461 296 2132,7 836 648 498 325 208 66 836 653 511 359 266 1913,0 750 560 429 267 122 56 750 581 446 303 234 1663,3 667 489 307 201 74 43 668 497 342 258 196 1423,6 588 414 235 116 47 30 591 426 280 216 162 1213,9 503 288 157 47 24 17 503 315 230 176 133 102

 • 11

  7 PAIKALLINEN PURISTUSKESTÄVYYSKun puristusrasitus kohdistuu vainosaan valetusta betonipinnasta, voi-daan puristuslujuuden laskenta-arvona käyttää korotettua arvoa, joson olemassa edellytykset puristus-rasituksen jakaantumiselle alkupe-räistä pintaa suuremmalle pinnalle.Valueristeharkoissavalukuorenlujuuson selkeästi matalampi kuin valetta-vanbetonin.Harkkokuorenmurtumi-senvälttämiseksipaikallisenpuristus-rasituksenvoidaanolettaajakautuvankorkeintaanbetonivalunpoikkileikka-uksenalueellekaltevuudessa1:2yhden195 mm korkuisen harkkokerroksenkorkeudella,kuva8.

  PaikallisenpuristuskestävyydenNusuuruusvoidaanlaskeakaavasta:

  Nu=Acoxfcdx3√(Ac1/Aco)≤3xAcoxfcd (1)

  jossaAcoonkuormitetunpinnanalafcdonbetoninpuristuslujuudenlaskenta-arvoAc1onkuormituksenjakaantumispinnanala,kunjännitystenjakautumisenoletetaantapahtuvanenintäänyhdenharkkokerroksenkorkuisenbetonivalunpoikkipinta-alanalueella.

  8 AUKKOJEN YLITYKSET

  AC0

  AC1

  195

  1:2

  Kuva8.Paikallinenpuristuskestävyys

  Leca® Valueristeharkkoseinien aukotvoidaan ylittää Leca valmispalkkien,Leca Design palkkiharkkojen ja työ-maalla tehtävien betonipalkkienavulla.Palkitulotetaanaukonsivuillepielen puristuskestävyyttä vastaa-vasti, normaalisti 300 mm. Mitoituk-sessatarkistetaanpalkintuenpaikalli-senpuristuskestävyydenlisäksiseinänpuristuskestävyys.

  8.1 AUKKOJEN YLITYS VALMISPALKEILLA

  Valmispalkit säästävät merkittävästirakennusaikaajakustannuksia.KoskaLeca®valmispalkitovatjotoimitetta-essasaavuttaneet lopullisenkuormi-tuskestävyytensä,voidaanaukonylityk-siäseuraavatväli-jayläpohjatyötaloit-taaviiveettäriippumattasääoloistaja

  betoninkuivumisnopeudesta.Valmis-palkkejakäytettäessäeimyöskääntar-vitatyöläitäjahitaitaaukkojenylitys-rakenteidentukemistöitä.Vahvistetunrakenteensa ansiosta elementtipal-keillapäästäänparempiinkantavuuk-siin kuin työmaalla harkkokuoreenvalettavillapalkeilla.Tämämahdollis-taa pidemmät aukkoleveydet ja suu-rempien kuormitusten vastaanoton.Leca® valmispalkkeja käytettäessäharkkoseinässä ei käytetä betoniväli-pohjankohdallarengaspalkkikerrosta.Yläpohjarakenteettuetaannormaaliintapaanpalkkiharkkoihintaivalueriste-harkkoihinvaletuillerengaspalkeille.

  Valmispalkkejatoimitetaan140mmleveinä(LP140),viitenävarastopituu-tenasekä200mmleveinä(LP200)ja1800mmpitkinä.Palkkienkorkeuson190mm.

  Leca®Valmispalkitsoveltuvatsekäkantavien että kantamattomien sei-nien aukkojen ylityksiin. Rinnakkais-ten valmispalkkien väliin leikataantyömaallaEPS- taipolyuretaanieristeniin, että palkin kokonaisleveys tuleesamansuuruiseksiseinänkanssa.Työ-maalla tehtävienaukonylityspalkkientapaan myös valmispalkkien tukipin-nan pituuden tulee olla vähintään300mm.

  Palkkeja voidaan työmaalla tarvit-taessa lyhentää tai työstää. Tarkem-matohjeetvalmispalkeistaontuote-korteissaLeca®valmispalkkiLP140jaLeca®ValmispalkkiLP200.

 • 12 200/280/320

  Taulukko9.ValmispalkkienLP140jaLP200mitat

  PALKKITYYPPI PALKIN PITUUS L (mm)

  AUKKO (MM) PALKIN PAINO (KG)

  LP140-1200 1200 ≤600 45LP140-1800 1800 ≤1200 68LP140-2400 2400 ≤1800 91LP140-3000 3000 ≤2400 113LP140-3600 3600 ≤3000 136LP200-1800 1800 ≤1200 117

  Taulukko10.ValmispalkkienLP140kuormituskestävyydetqu,kN/m

  PALKKITYYPPI AUKON VAPAA LEVEYS (m) 1 PALKKI2 PALKKIA

  PÄÄLLEKKÄIN3 PALKKIA

  PÄÄLLEKKÄIN

  LP140-1200 0,3 140,0 196,0 196,0LP140-1200 0,6 70,0 196,0 196,0LP140-1800 0,9 44,0 103,5 158,3LP140-1800 1,2 24,8 61,1 94,0LP140-2400 1,5 15,8 40,9 63,3LP140-2400 1,8 11,0 29,7 46,1LP140-3000 2,1 8,1 22,8 35,5LP140-3000 2,4 6,2 18,2 28,4LP140-3600 2,7 4,9 14,9 23,4LP140-3600 3,0 4,0 12,3 19,8

  Taulukko11.ValmispalkkienLP200kuormituskestävyydetqu,kN/m

  PALKKITYYPPI AUKON VAPAA LEVEYS (m) 1 PALKKI2 PALKKIA

  PÄÄLLEKKÄIN3 PALKKIA

  PÄÄLLEKKÄIN

  LP200-1800 0,3 230,6 280,0 280,0LP200-1800 0,6 115,3 280,0 280,0LP200-1800 0,9 74,8 165,0 250,7LP200-1800 1,2 40,7 81,4 122,1

  Kuva9ValmispalkitLP140jaLP200

  Kuva11.AukonylitysLeca®Designpalkkiharkolla

  Kuva10.PalkkiharkkoLTP-380,LTP-420

  LPH-140

  LTH-300 kulma

  LTH-380 sisäkulma

  LTP-380 palkki

  LTH-300

  LTH-380

  LTH-380 ulkokulma

  LTH-420

  PALKKIHARKOTLeca® Design järjestelmään kuuluvatkylmäsillattomatpalkkiharkot, joidenkouruun valetaan teräsbetonipalkki.Palkkiharkkojenraudoituksenakäyte-täänWeberinAukonylitysraudoitteitaB500K tai A 500 HW harjateräksiä(min.Ø10mm).Aukkojenylitysraudoi-tettakäytettäessäonhelppovarmis-taa raudoitteiden oikea sijainti myöslopullisessa rakenteessa. Kun palkinraudoitteenakäytetäänirtonaisiahar-jateräksiä,onhuolehdittavavähintään15mm:npeitekerroksesta

  Palkit valetaan betonilla C25/30(K30-2) tai lujuusluokitetullaweber.

  Kuva12.Aukonylitysraudoite

  8.2 AUKKOJEN YLITYS LECA® DESIGN PALKKIHARKOILLA

  vetonit S 30 SementtilaastillaPalkki-harkonkouruihintarvitaanbetonian.19,3kg/harkko.

  Vähimmäistukileveys harkoilla on300mm.Käytettäessäpienempäätuki-pintaapalkkienalla,paikallinenpuris-tuskestävyystuellaontarkistettava.

  Palkkisuunnitellaanjarakennetaanoheistenkuvienmukaisesti.

  Aukkojen yläpuolinen palkki vali-taanpalkinlaskentakuormanjaaukonvapaanleveydenmukaantaulukon12mukaisesti.Käytettäessäkahtapalkki-harkkokerrostapäällekkäintuleevaa-kasaumanolla140+140mm.

  140/200

  190

  Leca Valmispalkki

  L

 • 13

  Kuva13Leca®Designpalkkienpoikkileikkaukset.

  40 70 30

  100/

  140 140

  195

  Poikkileikkaus A

  Poikkileikkaus C

  Poikkileikkaus E

  Leca Design- palkkien poikkileikkaukset

  Poikkileikkaus B

  Poikkileikkaus D

  Poikkileikkaus F

  395

  595

  8.3 MUITA YLITYSTAPOJA

  Leveidenaukkojenylitykseenvoidaankäyttääerilaisiamuototeräsprofiileja,joidenkoko ja tyyppivalitaankäytet-tävänharkon,jännemitanjakuormanperusteella.Aukkojenyläpuolellevoi-daanmyöstehdäerilaisiabetonipalk-keja,jotkamitoitetaanbetonirakentei-denohjeidenmukaan.Palkitulotetaanaukon sivuille pielen puristuskestä-vyyttävastaavasti,normaalistikuiten-kinvähintään300mm.

  Leca® Design LTP-380 ja LTP-420 harkkopalkkien sekä LPH-140 -harkkopalkkien kuormituskestävyydet:Betoni: C25/30(K30-2),Esim.weber.vetonitS30SementtilaastiTeräkset:A500HWYmpäristö luokka: Y3(peitekerros15mm)Tukipinta: ≥300mm

  Taulukko12.AukkojenyläpuolisenpalkinvalintaLeca®eristeharkkorakenteissa.Lukuarvotovatyhdenkuorenkuormituskestävyyksiä.Palkilletulevaalaskentakuormaalaskettaessaotetaanhuomioonvainpalkillevälittömästitukeutuvanväli-taiyläpohjankuormitus.

  AUKON VAPAA LEVEYS (m)

  KUORMITUSKESTÄVYYS qU (kN/m)

  PALKIN KORKEUS: 1 HARKKOKERROS PALKIN KORKEUS: 2 HARKKOKERROSTA PALKIN KORKEUS: 3 HARKKOKERROSTA

  RAUDOITUS/KOURU RAUDOITUS/KOURU RAUDOITUS/KOURU

  POIKKILEIKKAUS A1 aukonylitys-raudoite tai vähintään (1+1) Ø 10

  POIKKILEIKKAUS B2 aukonylitys-raudoitetta tai

  vähintään (2+2) Ø 10

  POIKKILEIKKAUS C1 aukonylitys-raudoite tai vähintään (1+1) Ø 10

  POIKKILEIKKAUS D2 aukonylitys-raudoitetta tai

  vähintään (2+2) Ø 10

  POIKKILEIKKAUS E1 aukonylitys-raudoite tai vähintään (1+1) Ø 10

  POIKKILEIKKAUS F2 aukonylitys-raudoitetta tai

  vähintään (2+2) Ø 10

  0,9 11,7 15,3 48,0 57,9 71,4 88,21,2 8,8 11,4 34,1 40,9 50,9 62,31,5 7,0 9,2 26,5 31,7 39,6 48,31,8 5,9 7,6 21,6 25,9 32,4 39,42,1 5,0 6,5 17,3 21,9 27,3 33,32,4 4,1 5,7 14,0 17,6 22,1 28,82,7 3,2 4,7 11,2 14,4 18,4 23,83,0 2,6 3,8 9,2 11,9 15,7 20,0

 • 14

  9 TYÖOHJEITALeca®Valueristeharkotmuurataanjär-jestelmääntarkoitetullaweber.vetonitMLLeca®Laastilla,talviolosuhteissaMLLeca® P Pakkaslaastilla. Muurauksessakulmaharkotmenevätkulmissakerrok-sittain ristiin, jolloin harkoissa olevatvaluontelotmuodostavatyhtenäisenjatiiviinkantavanbetonipilarin.Valueris-teharkkoihin asennetaan pystysuun-taisia raudoitteita ottamaan vastaanmaanpaineesta aiheutuvia kuormia.Valueristeharkotovathyvävaihtoehtomaanpaineellisiinrakenteisiin.

  9.1 ANTURAN JA PERUSMUURIN RAKENTAMINEN

  Anturaan asennetaan tarvittavatteräksetjavalunaikanahuolehditaansiitä, että ne pysyvät suunnitellussaasemassaan. Valueristeharkkojensijaintitäytyypäättääjoanturanteko-vaiheessa. Anturamuotin yläpintaankiinnitetäänlappeellaanolevatlaudat,joihin merkitään valueristeharkkojenonteloihin tulevien tartuntaterästenpaikat.Tartuntateräksetvoidaanasen-taavalmiiksiennenvaluatai työntäätuoreeseenbetoniinhetivalunjälkeen.

  Tartuntateräkset mitoitetaan pai-koilleen niin, että ensimmäinen tar-tunta tulee lähimmän valueristehar-konsisäkuorenvaluontelonkeskelle,jaseuraavatsiitäeteenpäin250mmtai500mmvälein,riippuenvalitustarau-doitustiheydestä. Tartuntateräksienpituuksissahuomioidaansuunnitellutjatkospituudet.

  Betonianturanmuotinpurkamisenjälkeen kiinnitetään muurausjohteetperusmuurin muurausta varten. Pys-tyssäoleviinmuurausjohteisiinmerki-

  täänvalueristeharkkomuurauskerros-tenkorkeusetenemä(200mm).Mikälianturanyläpinnassaonpienoistakor-keuseroa,aloitetaanmittauskorkeim-mastakohdasta.

  Anturan yläpintaan asennetaanbitumihuopa katkaisemaan vedenkapillaarinennousu.Bitumihuopapai-netaan tartuntateräksien läpi. Läpi-vientienkohdallaolevatreiättuleetii-vistääerikseentarkoitukseensoveltu-valla(bitumipohjaisella)tiivistysmas-salla.Ennentyönaloittamistatarkas-tetaan,ettäharkotovatpuhtaita.Talvi-aikaanrakennustarvikkeetjarakenteettulee suojata varastoitaessa ja työs-kennellessä siten, että lumen ja jäänkerääntyminen rakenteisiin ja raken-nustarvikkeisiinestetään.Tarvittaessamuotit,harkotjaraudoitteetpuhdiste-taanlumestajajäästä.

  Kuva14

  Kuva15

  Anturan yläpinnan korkeusase-maan on kiinnitettävä huomiotaensimmäisen harkkokerroksen muu-raustyönhelpottamiseksi.Ensimmäi-sen harkkokerroksen harkot asenne-taan vaakasuoraan ML Leca® Laastinavulla.Harkkojenvaakasaumassakäy-tetään laastia noin 5 mm:n paksuu-della. Ensimmäinen laastisauma voiollanormaalia5mm:äpaksumpi.Tämätuleehuomioidalaastimenekissä!Hark-kojen pystysaumoissa ei normaalistikäytetälaastia.Harkotasennetaantar-tuntateräksienläpi.

  Harkot muurataan puolen harkonlimityksellä, jolloinpystyontelot tule-vat kohdakkain. Kulmissa voidaankäyttääLeca®Design-kulmaharkkojadetaljien F31 20 01a ja F31 20 01b taiF312030ajaF312030bmukaisestitailiitoskohdat voidaan tehdä detaljienF312001ctaiF312030cmukaisesti.

  Seinäntoiseenpäähäntuleeyleensäsovituskappale, jonka pituus riippuuseinän pituudesta. Tämän kappaleenpituudentuleekuitenkinollavähintään100 mm. Kulmaharkkoja käytettäessä,sovitepalasahataantäydestäharkostajamuurataanniin,ettäsahattupäätytuleeLeca®Design-kulmaharkkoavasten.

  Sovitepalanjakulmaharkonvälissäkäytetään ”nokkalaastia”. Sahatunharkonjäljellejääneelläpalallajatke-taan muurausta Leca® Design -kul-maharkon toiselta sivulta niin, ettäsahattupuolionkulmaharkkoavastenja nokkalaasti niiden välissä. Tällämenettelylläminimoidaanharkkojenhukkaprosenttia.Kulmaharkkojeneris-teiden liittyminen on varmistettavapystysaumoissa tiiviistisuorienhark-kojen eristeeseen vähän paisuvallapolyuretaanivaahdolla.

  Muurauksen edetessä on varmis-tettava,ettäulkokulmansisänurkkaansyntyväpystyonteloonriittävänsuuriraudoitustajavaluavarten(raudoituk-sen minimi suojaetäisyys täyttyy) jaettäontelokulkeekatkeamattaperus-tuksista tuelle.Valettavaa pystyonte-loa voidaan muotoilla kuvien F31 2001b,F312030bmukaisestijakulmassavoidaankäyttäämyösesim.laudasta/vaneristatehtyätukkomuottia.

  Harkkomuuraus etenee nurkastaaloittaenkerroselivarvikerrallaan.Lin-jalangatnostetaanmuurauksenede-

  Kuva16

 • 15

  tessätulevanharkkokerroksenyläreu-nantasolle.Suoruuttavoidaanhallitasäätelemällä muuraussauman pak-suutta. Koska pystysaumalaastia eitarvita,harkotvoidaannostaasuoraanharkkolavaltapaikalleenlaastinpäälle.

  Harkon ulkokuoren raudoitusuratäytetäänlaastillaennenharjaterästenasentamista.Uriinpainetaansuunni-telmienmukaisetharjateräkset.Vaaka-teräksetasennetaanmuurauksenede-tessä. Kutistumisraudoitus sidotaanpystyraudoitukseen (sisäkuoressa)varmistamaanpystyteräksienpaikallapysymisenvalunaikana.

  telija määrittelee kohdekohtaisesti(tapauskohtaisesti) veden-/kosteus-eristyksenvaatimukset.Vedeneristeentaaksejääväseinäpinnoitetaanweber.vetonit 137 Sokkelilaastilla, tai 410Ohutrappauslaastilla. Rakenteen toi-minnan varmistamiseksi asennetaanmahdollinenlisälämmöneristysveden-eristeenulkopuolelle.

  LämmöneristeenävoidaankäyttääWeberin ladottavia Geosäkkejä. Geo-säkkionsuodatinkankaastatehtysäkki,jonkasisälläonLeca®soraa.Geosäkitmuodostavatsamallapystysuuntaisensalaojakerroksen.Muussatapauksessaperusmuurin ulkopuoliset salaojitus-kerrokset(min.200mm)asennetaantäyttöjenyhteydessä.

  Harkkojen pystysaumoissa ei käy-tetä laastia, poikkeuksena katkaistutharkot, joiden leikattujen päiden pys-tysaumoissa käytetään laastia, sekäkunharkonpontattupäätyliittyytoisenharkon kylkeen. Muuratessa harkkotyönnetäänkiinniedellisenharkonpää-typintaan ja lasketaan se sen jälkeenalas valmiin laastikerroksen päälle.Harkkokopautetaanlopulliseenasen-toonsakumivasaralla.Harkkoaei tuleliikuttaa laastikerroksen päällä niin,ettäharkonjalaastintartuntakärsii(tailaastiameneeeristeenväliin).

  Raudoitteina käytetään SFS-stan-dardien ja rakennesuunnitelmienmukaisiabetoniterästankoja.Raudoit-teet on sijoitettava betoniharkkojenonteloihinkappaleen4mukaisesti,jol-loinbetoniantaaraudoitteilleriittävänsuojankorroosiotavastaan.

  Vähänpaisuvaapolyuretaaniavoi-daan haluttaessa käyttää myös vaa-kasaumoissa(kaksipalkoa)tiivistämi-seen,jolloinsaavutetaanhiemannor-maaliaparempilämmöneristävyys.

  Polyuretaanikaistatonasennettavamuurauslaastinlevittämisenjälkeen.

  Polyuretaanikaistat varmistavatmyös ettei valubetoni kulkeudu eris-teidenväliin.

  Kuva17

  Kuva19

  Kuva18

  Kuva20

  Kuva21

  Laastipurseet poistetaan ajoittainennen laastin jäykistymistä. Valuon-teloidenkohdallaonkiinnitettäväeri-tyistähuomiotalaastipurseidenpois-tamiseenvalunhelpottamiseksi.

  Vinkki: Laastisaumathiotaansamallaesim. styrox- tai uretaanipalalla, mikähelpottaajatkossapinnoitustyönsuorit-tamista.

  Harkotvoidaankatkaistakovametalli-teräiselläsahalla,tarkoitukseentehdylläsähkösahallataiisoteräiselläkulmahio-makoneella.Isolletyömaallekannattaavuokratakoneellinenharkkosaha.

  Kellarillisen rakennuksen perus-muurin maan alle jäävä osa on ainaeristettäväkosteudelta.Olosuhteissa,joissa perusmuuriin ei kohdistu suo-ranaistavedenpainetta,voidaankäyt-tääepäjatkuviavedeneristeitä,kutenperusmuurilevyjä. Rakennesuunnit-

 • 16

  jase,ettäharkkoeiimeitseensämas-sastavettä, jolloinmassanlopullinenlujuusjääalhaisemmaksi.

  Pakkasolosuhteissakasteluaeisuo-sitellatehtäväksijäätymisriskinvuoksijaonvarmistettava,ettäbetoninnot-keusonriittävä.

  lyttävät suunnitellun paksuutensa.Pystyrakenteiden nousunopeus onhyväpitäävälillä0,5…1,0m/h.Hanka-lissapaikoissavoidaankäyttäähidas-tettua betonimassaa valusaumojensyntymisenehkäisemiseksi.

  Tiivistys: Tiivistysonulotettavanoin150 mm edelliseen valukerrokseen.Mahdollisentäryttimenonoltavaainapystyasennossa.

  Ennen kuormittamista on syytätehdä lujuudenkehityksenseurantaa.Betoninominaisuuksienkehittymistäseurataan lämpötilamittauksin taimuullaluotettavallatavalla.Seurantavoidaan tehdä joko lämpötilan mit-tauksella valetusta rakenteesta (tar-peeksi tarkka pientalohankkeissa) taivalmisbetonitoimittajilta saatavallapalvelulla – dataloggerit. Lujuuden-kehityksen arviointiin löytyy ohjeitaSuomenBetoniyhdistyksenBetoninor-meista(2004)BY50taiBetonitiedonteoksestaTalvibetonointi(1999).

  Lämpötilanlaskiessaalle+5°Cvalusuojataanjarakenteenlämmityksestähuolehditaan.Muuratturakennesuo-jataanjäätymiseltävähintäänkolmenvuorokaudenajanmuurauksenjälkeen.

  Betonieisaajäätyäennenkuinseon saavuttanut jäätymislujuutensa5 MPa. Rakennetta ei saa myöskäänkuormittaataimuottejapurkaaennenkuinriittävä lujuudenkehitysonvar-mistettu. Betoni C25/30 saavuttaanormaalistikovettuvaasementtiäkäy-tettäessäjäätymislujuuden+5°Cläm-pötilassa 2,5 vuorokaudessa. Betoninlujuusluokkaakorottamalla jäätymis-lujuus5MPasaavutetaannopeammin.Jäätymislujuus tarkoittaa lujuutta,jonka saavutettuaan betonirakenneeivahingoitujäätyessään,muttatois-tuvaa jäätymissulatusrasitusta se eikestä.

  Rakenteen jälkihoidossa nouda-tetaan betonirakenteiden jälkihoito-ohjeita.

  Valunjälkeenseinätharjataanpuh-taaksivalupurseista,jollointasoitetyönaikainenputsaustyövähenee.

  Betonointipöytäkirja täytetäänsoveltuvinosinmyöstalvibetonoinninyhteydessä.Setoimiimyöstalvibeto-nointisuunnitelmana. Jälkihoito teh-däänsuojaamallavalutiiviilläsuojalla,jokaestäävedenhaihtumisenraken-teesta. Lämpötilan ollessa alle +0 °C,jälkihoitoaeisaatehdäkastelemalla.

  9.2 PYSTYONTELOIDEN BETONOINTI

  Valueristeharkkorakenteessa käytet-tävänvalubetoninlujuudensekärasi-tusluokan määrittelee aina kohteenrakennesuunnittelija, kunkin raken-neosanvaatimuksenmukaan.

  Ennenpystyonteloidenbetonointia,läpiviennit,kolhut,yms.reiättuleepai-kataesim.Leca®Laastilla (taivastaa-valla),tainemuotitetaanvalussatäyt-tyviksi.

  Seinätmuurataanhaluttuunkorke-uteen(korkeintaankolmemetriä)astiennenensimmäistävalukertaa.Muu-rattaessa on huolehdittava, että pys-tyontelorakenne säilyy yhtenäisenä.Tarkastetaanettäkaikki raudoituksetovatpaikoillaanjakiinnitettyniin,ettäne pysyvät valussa paikoillaan. LVIS-asennuksia (putkituksia)suositellaanvedettäviksiniissäonteloissa, joitaeiolehyödynnettylaskelmissa(esim.rau-doittamattomat).Betonimassanvalu-paineenjaitsebetonointityönaiheut-tamatrasituksetonhuomioitavamah-dollisestituettaessakorkeitamuurat-tujaseiniä.

  Harkotvaletaantäyteenvälipohjientuilla ja valueristeharkon yläpäässä.Mikäliontarvetehdätyösauma,teh-dään se harkkokerroksen puoliväliin.Näin valun työsauma ei osu harkko-saumankohdalleeikävalmiiseenpin-taansynnyhalkeamia.

  Suurtenvalureikienvuoksiharkko-jen valuonteloita ei normaalisti tar-vitsekastella.Kasteluakannattaakui-tenkinkäyttääjostoimitettavanbeto-nimassannotkeuseioleriittävä,vale-taankerrallakorkeitaseiniätaisääonerityisenlämmin.Kastelullavarmiste-taanmassanleviämisenonnistuminen

  Valualoitetaannurkistajaedetäänkiertäen. Samalla seurataan valuon-teloiden täyttymistä ja mahdollistenmuottien ja tukirakenteiden pysy-vyyttä. Valettaessa massan korkeus-erovalureikienvälilläsaaollakorkein-taan 0,5 m.Valussa suositellaan käy-tettäväksi saumausbetonia tai itse-tiivistyvää betonia (maksimi raekoko#8mm,notkeusS3nesteytettytaiS4– tarkista valmisbetonitoimittajalta),jolloinbetonin tiivistäminenvoidaanjättääpois.Rakennetuetaantarvitta-essaennenvalua.

  Betonionpyrittävävalamaansiten,että se täyttää harkon ontelot tasai-sena,halutunpaksuisenakerroksenajaettäseliittyysaumattomastijoennes-tään olevaan tuoreeseen betonimas-saan.Betonointisuoritetaannormaa-lisi maksimissaan 1,0…1,5 metrin ker-roksinariippuenmassannotkeudesta,rakenteesta, raudoituksesta ja beto-nilleasetetuistavaatimuksista (esim.vesitiiviys). Mikäli käytetään suurem-paavalukorkeutta,onrakenteentuen-taan ja betonimassan täyttämiseenkiinnitettäväerityistähuomiota!

  Betonimassaa ei saa valaa vinostipystypintaan nähden tai raudoitustavasten,jolloinseuraakarkeanrunkoai-neenerottuminen=>onkalot.

  Erottumisvaaranvuoksionbetoni-massanvapaapudotuskorkeuspidet-tävä mahdollisimman pienenä, kor-keintaan1…1,5metrissä.

  Betonitäytetäänvaakasuorinaker-roksinaniin,ettäbetonikerroksetsäi-

  Kuva22

  Kuva23

 • 17

  F312004 Leca-harkkoseinärakenteetLeca Design LTH-380 ja Leca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinäYleisleikkausLTV-380 ja LTH-380 F31 20 2921.03.2011

  F312029 21.03.2011

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  F312001cF120430 F312002

  F312003Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoperustuksetKellarillinen perustusMaanpaineseinä. Comfort-lattia. Radonratkaisu.Leca Valueristeharkko LTV-380

  F12 04 3021.03.2011

  F120430 21.03.2011

  Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneUlkonurkkaLTV-380 valueristeharkko

  F31 20 01c

  21.03.2011

  F312001c 21.03.2011

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneHuoneiston sisäinen seinäLTV-380 Valueristeharkko

  F31 20 0221.03.2011

  F312002 21.03.2011

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneIkkunan vaakaleikkausLTV-380 Valueristeharkko

  F31 20 0421.03.2011

  F312004 21.03.2011

  Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  F312001a F312001b

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneUlkonurkkaLTV-380 Valueristeharkko

  F31 20 01a

  21.03.2011

  F312001a 21.03.2011

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneUlkonurkkaLTV-380 Valueristeharkko

  F31 20 01b

  21.03.2011

  F312001b 21.03.2011

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  F312029

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-380 ulkoseinärakenneHuoneistojen välisen seinän liittyminen ulkoseinäänLTV-380 Valueristeharkko, Kahi dB-ponttiharkko

  F31 20 0321.03.2011

  F312003 21.03.2011

  Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  10 DETALJIT LECA® VALUERISTEHARKKO LTV-380 RAKENTEET

  Internetsivuiltammewww.e-weber.filöytyvätmallisuunnitelmatovatA4-kokoisiajajokaisestamallistaonsaatavissadwg-tiedostonlisäksipdf-tiedostoselailuavartensekä ilmaisellakatseluohjelmalla(AutodeskExpressViewer)selattavadwf-tiedosto.SuunnitelmatontallennettuWeberinaineistopankkiin,jossaniitävoidaanselaillajajostaniitävoidaantarvittaessatallentaamyöhempääjatkosuunnitteluavarten.Suunnitelmatovatohjeellisiajaniidensoveltamisestarakennuskohteeseenvastaarakennesuunnittelija.

  F120430 KellarillinenperustusMaanpaineseinä.Comfort-lattia.Radonratkaisu.LecaValueristeharkkoLTV-380.F312001a LecaValueristeharkkoLTV-380ulkoseinärakenne.Ulkonurkka.LTV-380Valueristeharkko.F312001b LecaValueristeharkkoLTV-380ulkoseinärakenne.Ulkonurkka.LTV-380Valueristeharkko.F312001c LecaValueristeharkkoLTV-380ulkoseinärakenne.Ulkonurkka.LTV-380Valueristeharkko.F312002 LecaValueristeharkkoLTV-380ulkoseinärakenne.Huoneistonsisäinenseinä.LTV-380Valueristeharkko.F312003 LecaValueristeharkkoLTV-380ulkoseinärakenne.Huoneistojenvälisenseinänliittyminenulkoseinään.

  LTV-380Valueristeharkko,KahidB-ponttiharkkoF312004 LecaValueristeharkkoLTV-380ulkoseinärakenne.Ikkunanvaakaleikkaus.LTV-380Valueristeharkko.F312029 LecaDesignLTH-380jaLecaValueristeharkkoLTV-380ulkoseinä.Yleisleikkaus.LTV-380jaLTH-380.

 • 18

  F312033Leca-harkkoseinärakenteetLeca Design LTH-420 ja Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinäYleisleikkaus.LTV-420 ja LTH-420

  F31 20 6021.03.2011

  F312060 21.03.2011

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  F312030cF120440 F312031

  F312032Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoperustuksetKellarillinen perustusMaanpaineseinä.Comfort-lattia. Radonratkaisu.Leca Valueristeharkko LTV-420

  F12 04 4021.03.2011

  F120440 21.03.2011

  Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneUlkonurkkaLTV-420 Valueristeharkko

  F31 20 30c

  21.03.2011

  F312030c 21.03.2011

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneHuoneiston sisäinen seinäValueristeharkko LTV-420

  F31 20 3121.03.2011

  F312031 21.03.2011

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneIkkunan vaakaleikkausLTV-420 Valueristeharkko

  F31 20 3321.03.2011

  F312033 21.03.2011

  Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  F312030a F312030b

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneUlkonurkkaLTV-420 Valueristeharkko

  F31 20 30a

  21.03.2011

  F312030a 21.03.2011

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneUlkonurkkaLTV-420 Valueristeharkko

  F31 20 30b

  21.03.2011

  F312030b 21.03.2011

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  F312060

  Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

  Leca-harkkoseinärakenteetLeca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenneHuoneistojen välisen seinän liittyminen ulkoseinäänValueristeharkko LTV-420, Kahi dB-ponttiharkko

  F31 20 3221.03.2011

  F312032 21.03.2011

  Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

  Saint-Gobain Weber Oy AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)00380 HELSINKIPUH. 010 44 22 00

  LECA® VALUERISTEHARKKO LTV-420 RAKENTEET

  F120440 KellarillinenperustusMaanpaineseinä.Comfort-lattia.Radonratkaisu.LecaValueristeharkkoLTV-420.F312030a LecaValueristeharkkoLTV-420ulkoseinärakenne.Ulkonurkka.ValueristeharkkoLTV-420.F312030b LecaValueristeharkkoLTV-420ulkoseinärakenne.Ulkonurkka.ValueristeharkkoLTV-420.F312030c LecaValueristeharkkoLTV-420ulkoseinärakenne.Ulkonurkka.ValueristeharkkoLTV-420.F312031 LecaValueristeharkkoLTV-420ulkoseinärakenne.Huoneistonsisäinenseinä.ValueristeharkkoLTV-420.F312032 Leca Valueristeharkko LTV-420 ulkoseinärakenne. Huoneistojen välisen seinän liittyminen ulkoseinään.

  ValueristeharkkoLTV-420,KahidB-ponttiharkko.F312033 LecaValueristeharkkoLTV-420ulkoseinärakenne.Ikkunanvaakaleikkaus.LTV-420Valueristeharkko.F312060 LecaDesignLTH-420jaLecaValueristeharkkoLTV-420ulkoseinä.Yleisleikkaus.LTV-420jaLTH-420.

  Internetsivuiltammewww.e-weber.filöytyvätmallisuunnitelmatovatA4-kokoisiajajokaisestamallistaonsaatavissadwg-tiedostonlisäksipdf-tiedostoselailuavartensekä ilmaisellakatseluohjelmalla(AutodeskExpressViewer)selattavadwf-tiedosto.SuunnitelmatontallennettuWeberinaineistopankkiin,jossaniitävoidaanselaillajajostaniitävoidaantarvittaessatallentaamyöhempääjatkosuunnitteluavarten.Suunnitelmatovatohjeellisiajaniidensoveltamisestarakennuskohteeseenvastaarakennesuunnittelija.

 • TilauksetjatoimituksiakoskevatkysymyksetAsiakaspalvelukeskusJälleenmyyjät,puhelin010442211Rakennusliik[email protected]e-weber.fi

  MyyntiRautakaupatjarakennustarvikeliikkeet

  Saint-Gobain Weber Oy AbStrömberginkuja2(PL70)00380Helsinkipuhelin010442200telekopio0104422295www.e-weber.fi