Lazada vietnam

download Lazada vietnam

of 26

Embed Size (px)

Transcript of Lazada vietnam

 • THNG PHMCMO Lazada Vietnam

  M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  M-COMMERCE = MOBILE + E-COMMERCE

  1,31in thoi/ u ngi

  4,07 tUSD doanh thu vo nm 2016

  Source: Vecita, Nielsen 2017

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  Ngun: Google, Wearesocial Thng 1/ 2017

  IN THOI

  PH THNG

  IN THOI

  THNG MINH

  LAPTOP &

  MY VI TNHMY TNH BNG

  MUA

  SN PHM/ DCH V

  TRC TUYN

  MUA SM

  TRC TUYN QUA

  LAPTOP/ MY VI TNH

  MUA SM

  TRC TUYN QUA

  THIT B DI NG

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  Ngun: GWI Vietnam Report Thng 3/ 2017

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCEHIU V M-COMMERCE

  Ngun: GWI Vietnam Report Thng 3/ 2017

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  2013

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  Giao din thn thin

  vi nn tng di ng

  Voucher & Deals

  c quyn trn appKt ni mnh m vi khch hng

  (nhc nh, thng bo)

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  Thng xuyn cp nht vi nhng tnh nng th v

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  Lt ti ng dng T l s dng ng dng

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  J A N F E B M A R A P R M A Y J U N J U L A U G S E P O C T N O V D E C

  T TRNG GIAO DCH THEO NN TNG

  App M-site Desktopng dng

  Phin

  bn di

  ng

  Phin bn

  desktop

  Ngun: ni b Lazada

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  Ngun: ni b Lazada

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

  n hng qua Di ng VS My tnh

  cc ngy trong tun

  Mobile Desktop

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  n hng qua Di ng VS My tnh

  cc gi trong ngy

  Mobile Desktop

  Di ng My tnh

  Di ng My tnh

  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Ch nht

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  DI NG VS MY TNH

  Ngun: ni b Lazada

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCEHIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  Thi lng trung bnh/

  lt truy cp

  4.8%

  1.5%

  7.9pht/ lt truy cp

  2.2pht/ lt truy cp

  T l

  mua hng

  400Klt truy cp

  290Klt truy cp

  Lt truy cp

  trung bnh/ ngySource: internal Lazada

  NG DNG VS. TRANG DI NG

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  Nhng th nghim mi

  SOCIAL COMMERCE

  Its a $40mil girl!

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  C NHN HA NGI DNG

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCEHIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  NG DNG BT KP XU HNG

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCEHIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  2711 ngi s dng/ ngy

  5m39sthi lng/

  truy cp

  10.8 s trang/

  truy cp

  96% quay li s dng

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  Cp nht: Seller Center App s c g mi?

  Phin bn mi n nh hn

  To v chnh sa sn phm trc tip

  Dch v cho nh bn hng

  Tng tc vi khch hang.

  ng k chng trnh khuyn mi

  H tr t Lazada

  C mt trn iOS

  COMING SOON

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCEHIU V M-COMMERCE

 • HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  S dng nn tng

  h thng thng minh

  Ch tr duy nht

  MT LOI PH

  Tip cn khch hng

  trn phm vi c nc

  Truy cp th vin thng tin a dng v Thng mi in t

  Lazada cung cp nn tng Seller Center

  h thng gip bn vn hnh v qun l

  gian hng mt cch ch ng t sn

  phm, n hng cho n thanh ton.

  Khng pht sinh ph ng k hay ph

  thng nin. Ch p dng ph c nh (%)

  da trn ngnh hng v hnh thc bn

  hng khi n hng giao dch thnh cng!

  Mang sn phm n hng triu khch

  hng khp c nc cng h thng

  logistic ti u: bn gi hng v giao

  hng n Lazada, Lazada giao hng n

  khch hng!

  Lazada chia s 101 cch ti u cng

  vic bn hng trc tuyn v kinh

  nghim t cc chuyn gia/ nh bn

  hng tiu biu

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  www.lazada.vn/sell-on-lazada/

  ng k bn hng trn Lazada.vn ngay ti:

  ng k

  thng tin

  Hon tt kha hc

  Vn hnh gian hng ming ti sn phm

  trn Seller Center

  Quy trnh ng k ch gm 3 bc n gin

  Hoc li lin lc ti y,

  Lazada s gi thng tin ng k n bn

  HIU V M-COMMERCE

 • DEMYSTIFYING M-COMMERCE

  Chc nh bn hng thnh cng

  vi M-Commerce cng Lazada!

  HIU V M-COMMERCE