Laurence Dujardin wffiwwffiruffiwffiruffi - cdn4. oponopono - Laurence Dujardin.pdf ·...

Click here to load reader

 • date post

  11-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  21
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Laurence Dujardin wffiwwffiruffiwffiruffi - cdn4. oponopono - Laurence Dujardin.pdf ·...

 • {. tiJi,1,_...t'i'l i\

  Laurence Dujardin

  wffiwwffiruffiwffiruffi O metod5 S$P$PX-& ryX ffiPXffiXKh$W

  de a ne ffiL&ffiKm$h de blocajele memoriei

  *.xi .i"i'l'lJt;'tf i'r'i:S

 • Laurence Dujardin

  HO'OPONOPONO

 • DIDACTICA PUBLISHING HOUSE

  Original French Tide: Ho'oponopono @ 20t5, Groupe Epolles, Paris, France

  @ 2077,Didactica Publishing House

  Toate drepturile tezel^te pentru limba romini.

  Nicio parte a acestei lucriri nu poate fi reprodusd fbrd acordul editurii.

  Editor coordonator: Florentina Ion

  Traducltor: Anca Migurean

  Redactor: Crina Brdiloiu

  Corector: Roxana-Georgiana Ioanid

  DTP: Emanuel Pavel

  Didactica Publishing House

  Bd. Splaiul Unirii nr. 16

  Clldirea Muntenia Business Center,

  etaj 3, Sector 4, Bucuregti

  Comenzi gi informa,tii:

  TelefonAax: +40 21 410.88.t4; +40 27 410.88.10

  e-mail: offr [email protected]

  www.edituradph.ro

  CUPRINS

  lntroducere ...... 9

  Capitolull Originile. .... 77 Origini ancestrale ......17

  Tradiliihaoaiene;ipolineziene .......17 Problemeuni,oersa/e .........19

  Morrnahgi eliberareakarmei .........19 Karma ......20 MetodaluiMorrnah ........21

  Stiinlegispiritualitate..... ....22 Experienla doctorului lhaleakala Hew Len . . . .23 Metodafolositd ......24 Joe Vitale, ain/elegepentruacrede. ....25

  incercali 9i dumneavoastr;. .........26 Cetrebuiesarelinem ........27

  Capitolul 2 Ho'oponopono

  Constituirea identitatii . . 9i identitatea noastre.

  Celetrei,,euri ........30 Inteligen{adivind ....31

  Destrdmareainterioard ........31, Armoniegi echilibru . ... ......32

  Patruneqtoiesenliale ........32 Reintoarcerealacopilulinterior... ..........33

  Ce neaducenou Ho'oponopono ......35 Cele patrufraze ale renunldrii . . . . . . . . . . . . . . 35 Iubirea,ocornponentdindispensabild .........36

  Cetrebuiesd re|nem ..........37

  28

  50

 • Capitolul3 Principiile de bazd ale metodei . . . . . 39 Exersarearenunlarii. . .........40

  Identifcarea elementelor care ni se opan. . . . . . .40 Situayii diverse...... ......41

  G6ndurile ne creeazd realitatea . .. ... . .42 Estesulfrcientsdg,4:ndim? .....42 Gdndul, oenergie ..........43 Con;tientizareaenergieipecareoemitem .....44

  Sdtrecem la acliune ...........45 Opriwirenoudasuprarealita;ii. .......45 Sdcombatemgdndurilegre;ite ........46 Sd ie;im din cercul vicios al arnintirilor gre;ite. . . . . . . . . 49

  Sd lucrdm cu noi ingine .........50 Neputh:nd sd-i schimbdm pe ceilalTi, sd ne scbimbdm pe noi . . . . . . 50 Sdtnvdldrnrd.bdarea .........52

  Cetrebuies; retinem ..........55

  Capitolul4Olumeplin6deenergii .....59 Sainlelegemsistemul nostrudeviala .......60

  Orealitatenudoarmateriald..... ..........60 Ochestiunedeenergii. .......61 Un exemplu: experimentele lui Masaru ErToto asu?ra apei . . . . . . 62

  Sd neschimbdmviziuneaasupra lumii .. .....64 Onoudconfguralie .........64 Deta;areadefalselerealiniyi. ........65 Sdneregdsim?utereaPro?rie..... ..........66

  Sd ne mdrim perceplia .. .,. .,..67 Cetrebuies; retinem ..........69

  69

  70 70

  72

  /4

  Capitolul 5 Legi invizibile in acliune Legea manifestdrii . .

  Tran s nt utare a gdn duri I or.

  Reform ul are a in te n lii I or. O rnanifestare a esen/ialului.

  4 I Ho'ooonooono CUPRINS I 5

  Legeaacceptarii ... ....".......75 Via/a nu ute un,ris. Rdbdare;ibundooinld. ......76 Renunfarea .........77

  Legeagratitudinii ... .... .....78 Rd.sturnareaenergieinegatioe ........78 Pdstrareaenergieipozitiae. . . . ......79 Sdtr,iiminprezent .........80

  lertarea .. .....84 Urmeletrecutului ....84 Urrnedene{ters. .....85 Iertareacaeliberare .........86

  Cetrebuiesdrelinem . .....87 Capitolul6$tergereamemoriilorgregite. .....89

  Calea inspiraliei.... ............90 Unbagaj deexperienle. ......90 Ego-uldominant... ........91 Muncainperspectivd ........92 Sd ne urmdm inspira/iapentru a afa esenla . ... . . . . .. 92

  Procesuldecurdlare. ..........93 Ceesteomantra?. .........93 Deceimiparerdu?... ......94 Iertarea. ....94 Mullumesc ...... . ..96 Eliberarefirdiubire?. .......96

  Beneficiileacestei practici .....97 Descbidereaposibilitdyilor . . . . . . ....97 Unnoumoddegdndire ......98 Acceptareaunuisistemechilibrat .....99

  Cetrebuiesdrelinem ........100

  CapitolulT Metodologie.. . .. ..7O7 ProcesuldecurSlare. .....".. IO7

 • RugdciunealuiMorrnah ...109 Mantra. .....-109 Dezlegareakarrnicd .........110

  Recitarea ....11,2 U;ordefolosit ......112 C,indtrebuierecitayiceipatrutermeni?. .....112 Frecoentarecitdrii .. ..... .........113 Cumne odihnim,uocea.. ....113

  Opracticaindividuala ......116 Cetrebuiesd relinem ........1,17

  Capitolul8 Domeniide aplicare . . . . . . . 119 Limitari nedorite . .. .. 1.2O Eliberareatrecutului .........121 imbundtalirea relatiilor. . ... .. I24

  Sd.ie;imdinconficte ........126 Rela|iitoxice. .....125 Cum lucrdmcunoiin;ine. .........126

  Sanatatea. ... I28 Decodareabiologicd .......129 Sdneacceptdm a{acumsuntem .......131

  Abundenfa, reugita, muncd . .. ....... 1.32 Memoriilimitative .......132 S,rlds,imsolu/iilesdqtind.. .........133

  Rasp6ndireavindecarii .......1j5 i.lncepemgiterminamziuacuHo'oponopono.... .. 1,37 Cum pregatim un moment important. ....... 1,37 infiecareclipa... .....138 Cetrebuiesarelinem ........1,4O

  Capitolul9 $iapoi . . ... t4t Cregtereaenergiei ...141,

  Onoudenergie .....141 Instrunt&ttenulneroase. .....142

  6 | Ho'oponopono CUPRINS | 7

  Prea frumos ca sa fie adevdrat?. 1.43

  Sdrdmdnemcon;tienli. .......143 Sdl7mcauza;isolu/ia ........144

  Schimb6ndu-ne pe nol, schimbam lumea ... . 145 Ometoddegoistd?. . '. '..145 SdPdstrd/ndirecyia. ....146

  inincheiere ..........148 Cetrebuiesdrelinem . ......149

  Bibliografie. ...'151

 • 8 | Ho'oponopono

  INTRODUCERE

  Ho'oponopono este o metodi care permite si acfionim asupra a ceeace ne inconjoari si asupra a ceea ce tr[im, tratdnd proble- mele pornind de la singurul punct de ancorare esenfial: noi ingine. De fapt, noi suntem ca un punct in mijlocul unei matrice, care nu se poate migca decdt dacl ne deplaslm noi ingine.

  Aceasti metodi de denoltare personaln i9i afl[ originile in tradigiile havaiene antice, dar abiain secolul al )O(lea a cunoscut o puternicd dewoltare datoriti lucririlor lui Morrnah Simeona, apoi lucririlor doctomlui Ihaleakala Hew Len 9i ale luiJoe Vitale. Vom reveni asupra acestora in prima parte a acestei lucriri.

  Punerea in aplicare a Ho'oponopono inseamni eliberarea de tot ce ne incom odeazdgi ne bloche azd, debarasarcz de toate poverile

  care ne impovdreazi, prin recitarea a patru fraze: imi pare rdu, iartd-md., mulTumesc, te iubesc.

  Din punct de vedere logic, acest lucru pare improbabil, greu, chiar imposibil. Cititorii igi pun cu siguranli intrebiri sau sunt interesafi in legituri cu aceast[ idee, motiv Pentru care tin cartez in mini chiar in acest moment. Aceastl carte li va aifia si igi descopere Ho'oponopono personal sau sd igi aprofundeze cunogtinfele.

  Indiferent de motivaliile care duc la folosirea acestei metode, ea ne poate schimba complet via\a- fiind simplu de utilizat, 9i chiar ludici. Ho'oponopono permite si ne facem mai simpl5 viala de zi cu zi sau si eliberdm in profunzime credinle sau lucruri programate de multd weme.

  intr-adevlr, Ho'oponopono ne permite si tratlm cu usurinli orice situalie supiritoare sau care ne provoaci suferinfi;

  f . e*e ."rre se adreseazd atit bdrbaEilor, cit 9i femeilor, insi vom folosi doar genul masculin pentru ambele cazuri, pentru a nu aglomera inutil continutul cir,tii.

 • si infruntrm grijile de orice fel 9i sn incercim sr regisim liber- tatea de actiune, de a gindi si de a fi la orice nivel. Aceasti metodi ajutd,la (re)gisirea picii cdt si a unei forme de senini- tate. si cdti satisfactie atunci cdnd constatim schimbirile care se produc astfel ,,ca prin miracol" in jurul nostru! De altfel, Ho'oponopono ne demonstreazi in ce misurI gdndu- rile si nivelul nostru de energie au'consecinte importante asupra mediului in care triim. Aceastr metodi face intr-adevir apei la evidentele care guverneazd.intregal univers pentru a ne permite si evoludm in deplini libertate - evidente c re, asa cum vom vedea, sunt reluate in cele patrufraze cheie.

  Eu insimi sunt o ferventi utihzatoarc de Ho'oponopono: sd. desco- pir aceasti practici m-a ajutat mult. Am invllat Ho'oponopono de-a lungul evolutiei mele personale, am inceput sd, o ttfiznz in orice situatie, impotriva problemelor mele materiale cdt 9i afec- tive gi am putut obr.*u r.hi*beri importante. Ho'oporroporro m-a ajtftat mai ales sr mi eliberez de planificirile famiriare (pentru noi togi acestea sunt cele mai importante) si o forosesc in orice ocazie, preventiv sau pentru a rezolva o probleml deja prezentd.. O asociez adesea cu practicarea Feng Shui-ului si cu reprogramarea ADN-ului (vom da mai multe detalii asupra acestor practici pe parcursul acestui ghid), recomanddnd-o cliengilor mei.

  Ho'oponopono ne permite si. ne reconectim la noi insine, ceea ce este, pentru fiecare din noi, sunt convinsi de asta, ultima provocare a secolului )OO.

  in aceastl lucrare, vom reveni asupra originilor 9i a fundamen- telor metodei Ho'oponopono si vom incerca si explic[m de ce fitnctioneazi pentru atdt de multi lume. Vi vom da, pe par- cursul acestei cirgi, cheile si metodele de a exersa, mai ales in ulti- ma parte, pentru a v