L’aparell respiratori

Click here to load reader

 • date post

  24-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  4.420
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Power-point de l'aparell respiratori elaborat per l'alumnat de tercer cicle de Benlloch.

Transcript of L’aparell respiratori

 • 1. LAPARELLLAPARELL RESPIRATORIRESPIRATORI

2. GUIGUI 1.-Qu s1.-Qu s 2.-Parts2.-Parts 3.-Moviments3.-Moviments 4.-Respiraci cellular4.-Respiraci cellular 5.-Malalties5.-Malalties 3. 1.- QU S LAPARELL1.- QU S LAPARELL RESPIRATORI?RESPIRATORI? - Laparell respiratori s laparell encarregat- Laparell respiratori s laparell encarregat de fer la respiraci, s a dir, prendre oxigende fer la respiraci, s a dir, prendre oxigen de laire i eliminar el dixid de carboni delde laire i eliminar el dixid de carboni del nostre cos.nostre cos. 4. 2.- PARTS DE LAPARELL2.- PARTS DE LAPARELL RESPIRATORIRESPIRATORI Vies respiratries.Vies respiratries. LesLes fosses nasalsfosses nasals sn dues cavitats que sobren asn dues cavitats que sobren a lexterior pel nas.lexterior pel nas. LaLa faringefaringe s una cavitat que comunica amb las una cavitat que comunica amb la laringe.laringe. LaLa laringelaringe s una cavitat que cont les cordess una cavitat que cont les cordes vocals.vocals. LaLa trqueatrquea s un tub que codueix laire cap alss un tub que codueix laire cap als bronquis.bronquis. 5. ElsEls bronquisbronquis sn dos conductes ambsn dos conductes amb ramificacions dins dels pulmonsramificacions dins dels pulmons anomenats bronquols.anomenats bronquols. ElsEls bronquolsbronquols sn ramificacions delssn ramificacions dels bronquis, que acaben en unes petitesbronquis, que acaben en unes petites cavitats anomenades alvols.cavitats anomenades alvols. 6. Els pulmonsEls pulmons Els pulmons sn un rgan parell, els ms importants de l'aparell respiratori, amb aspecte de con formats per un teixit esponjs de color rosa grisenc 7. En els alvols es produeix lintercanvi deEn els alvols es produeix lintercanvi de gasos:gasos: -Loxigen de laire passa a la sang.-Loxigen de laire passa a la sang. -El dixid de carboni que genera el nostre-El dixid de carboni que genera el nostre cos i que es transportat per la sang passacos i que es transportat per la sang passa als alvols i es expulsat a lexterior.als alvols i es expulsat a lexterior. 8. DiafragmaDiafragma ElEl diafragmadiafragma s un mscul que es trobas un mscul que es troba sota els pulmons. El seu moviment permetsota els pulmons. El seu moviment permet la respiraci.la respiraci. 9. 3.-3.- ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS RESPIRATORISRESPIRATORIS Els moviments respiratoris sn dos: laEls moviments respiratoris sn dos: la inspiraci i lexpiraci.inspiraci i lexpiraci. En laEn la inspiraciinspiraci, el diafragma baixa,, el diafragma baixa, augmenta la caixa torcica i laire entra enaugmenta la caixa torcica i laire entra en els pulmons.els pulmons. En lEn lexpiraciexpiraci, el diafragma puja, es, el diafragma puja, es redueix la mida de la caixa torcica i laireredueix la mida de la caixa torcica i laire dels pulmons surt a lexterior.dels pulmons surt a lexterior. En reps, les persones fem de 12 a 15En reps, les persones fem de 12 a 15 inspiracions per minut.inspiracions per minut. 10. 4.- LA RESPIRACI4.- LA RESPIRACI CELLULARCELLULAR La sang amb oxigen que ix dels pulmonsLa sang amb oxigen que ix dels pulmons passa pel cor i es distribueix per tot el cos.passa pel cor i es distribueix per tot el cos. Loxigen de la sang travessa els vasosLoxigen de la sang travessa els vasos sanguinis i es combina amb els nutrientssanguinis i es combina amb els nutrients que provenen dels aliments i daquestaque provenen dels aliments i daquesta manera es produeix lmanera es produeix lenergiaenergia que lesque les cllules necessiten per a fer totes lescllules necessiten per a fer totes les activitats.activitats. 11. 5.- MALALTIES5.- MALALTIES --RefredatRefredat.. Afecci de les vies respiratriesAfecci de les vies respiratries altes, de natura vrica o allrgica, produdaaltes, de natura vrica o allrgica, produda per efecte del fred o de la humitad.per efecte del fred o de la humitad. --BronquitisBronquitis.. Procs inflamatori que afecta elsProcs inflamatori que afecta els bronquis. Pot estar produt per factorsbronquis. Pot estar produt per factors diversos: fred, humitat, tabac, allrgies idiversos: fred, humitat, tabac, allrgies i tamb per infeccions vriques.tamb per infeccions vriques. 12. --PneumniaPneumnia.. Inflamaci dels alvolsInflamaci dels alvols pulmonars i dels bronquols. En ledatpulmonars i dels bronquols. En ledat infantil sn ms freqents les produdesinfantil sn ms freqents les produdes per virus, mentre que entre els adultsper virus, mentre que entre els adults predominen les bacterianes.predominen les bacterianes. --TuberculosiTuberculosi.. Malaltia infecciosa causadaMalaltia infecciosa causada pel bacil de Koch, i que es caracteritza perpel bacil de Koch, i que es caracteritza per la producci de lesions pulmonars greus,la producci de lesions pulmonars greus, acompanyades de prdua de pes, debilitatacompanyades de prdua de pes, debilitat general, febre i esputs sangosos.general, febre i esputs sangosos. 13. --AsmaAsma.. La majoria dels malalts afectats perLa majoria dels malalts afectats per aquesta disfunci sn persones allrgiquesaquesta disfunci sn persones allrgiques al pollen, la pols, etc.al pollen, la pols, etc. --La tosLa tos.. Originada per la presncia de cossosOriginada per la presncia de cossos slids que irriten les vies respiratries.slids que irriten les vies respiratries. --EstornutEstornut.. Provocat per la presncia de polsProvocat per la presncia de pols en laire que respirem cosa que produeix laen laire que respirem cosa que produeix la irritaci de les vies respiratries superiors.irritaci de les vies respiratries superiors. --El singlotEl singlot.. s causat per movimentss causat per moviments espasmdics del diafragma, provocats perespasmdics del diafragma, provocats per causes emocionals, esforos excessius, etc.causes emocionals, esforos excessius, etc. 14. Un treball realitzat per:Un treball realitzat per: -Mireia-Mireia -Altea-Altea -Carolina-Carolina FFII