Lanbide Heziketa: Lan Bidea - · PDF fileFormación Profesional: Camino hacia el Empleo...

Click here to load reader

 • date post

  13-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lanbide Heziketa: Lan Bidea - · PDF fileFormación Profesional: Camino hacia el Empleo...

 • Lanbide Heziketako III. Erakusketa

  Lanbide Heziketa:Lan Bidea

  Bilbao Exhibition Centre. 2006ko azaroaren 7, 8, 9, 10 eta 11

  III Muestra de Formacin Profesional

  Formacin Profesional:Camino hacia el empleo

  Bilbao Exhibition Centre. 7, 8, 9, 10 y 11 de Noviembre de 2006

  HEZKUNTZA UNIBERTSITATEETA IKERKETA SAILA

  DEPARTAMENTO DE EDUCACIN,UNIVERSIDADES E INVESTIGACIN

 • Aur

  kibi

  dea

  /

  ndic

  e AURKEZPENA / PRESENTACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3LHren ezaugarri nagusiak / Caractersticas generales de la FP . . . . . . . . . . 4

  Heziketa-Bideak / Itinerarios Formativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  6

  Emakumea eta Lanbide Heziketa / La mujer y la Formacin Profesional . . 8

  Unibertsitate-Ikasketetarako sarbidea / Acceso a Estudios Universitarios . 8

  Administrazioa / Administracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Arte Grafi koak / Artes Grfi cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza / Textil, Confeccin y Piel . . . . . . 16

  Elektrizitatea eta Elektronika / Electricidad y Electrnica . . . . . . . . . . . . . . 18

  Elikagaigintza / Industrias Alimentarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Eraikuntza eta Obra Zibilak / Edifi cacin y Obra Civil . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Fabrikazio Mekanikoa / Fabricacin Mecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Gorputz- eta Kirol-Ekintzak / Actividades Fsicas y Deportivas . . . . . . . . . 26

  Ibilgailu autopropultsatuen Mantentze-Lanak / Mantenimiento de vehculos autopropulsados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Informatika / Informtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Irudi Pertsonala / Imagen Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Itsas Jarduerak eta Arrantza / Actividades Martimo Pesqueras . . . . . . . . . 36

  Kimika / Qumica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Komunikazioa, Irudia eta Soinua / Comunicacin, Imagen y Sonido . . . . 40

  Komunitaterako Zerbitzu Soziokulturalak / Servicios Socioculturales y a la Comunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  Mantentze-Lanak eta Ekoizpen Zerbitzuak / Mantenimiento y Servicios a la Produccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  Merkataritza eta Marketina / Comercio y Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Nekazaritza-Jarduerak / Actividades Agrarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Osasuna / Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Ostalaritza eta Turismoa / Hostelera y Turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  Zurgintza eta Altzarigintza / Madera y Mueble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  LANBIDE HEZIKETA / FORMACIN PROFESIONAL

  OKUPAZIO TASA / TASA DE OCUPACIN

  LANBIDE ARLOAK ETA HEZIKETA ZIKLOAKFAMILIAS PROFESIONALES Y CICLOS FORMATIVOS

  ARGIBIDE GEHIAGO / MS INFORMACIN

  www.euskadi.net/lanbidez

  Feriaren kokapen-planoaPlano de situacin de la Feria

  Argitaraldia / Edicin: 2006ko iraila / Septiembre 2006. Ale-kopurua / Tirada: 30.000 / 30.000 ejemplares. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / Administracin de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. Departamento de Educacin, Universidades e Investigacin. Argitaratzailea / Edita: Eusko Jaularitzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Donostia-San Sebastin, 1 01010 Vitoria-Gasteiz. Diseinu eta diagramazioa / Diseo y diagramacin: Rali, S.A. Fotokonposizioa / Fotocomposicin: Rali, S.A. Inprimatzea / Impresin: E. G. Zure, S.A. L.G. / D.L.: BI-2340-06

  Lan-munduan barneratzea (Egailan) / Insercin laboral (Lanbide) . . . . . .

 • Formacin Profesional: Camino hacia el Empleo | 3

  Azken zortzi urteotan (1997-2005), Lanbide Hezike-tak zinezko aldaketa izan du, edukiari, gizarte-os-peari eta enplegagarritasunari dagokienez.

  Euskadin, Lanbide Heziketa bihurtu da pertsonak laneratu eta birlaneratzeko ate nagusi, dituen hiru azpisistemen bitartez: hasierako prestakuntza, eten-gabeko prestakuntza eta lanerako prestakuntza.

  Lanbide Heziketak, egin-eginean ere, ondo betetzen du etengabe ikasteko gaitasuna duten pertsonak prestatzeko helburua, eta eus-kal lan-merkatuko langileei ezagutza eta gaitasuna ematen lagun-tzen du, merkatu hori gero eta kualitatiboago eta lehiakorragoa baita.

  Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailetik, beraz, Lanbide He-ziketaren aldeko apustua egin dugu, lan-merkatuak, gizartean gertatzen ari diren aldaketa azkarren aurrean, eskatzen dituen es-pezialitate malgu eta kualifi kazio altuen beharrei erantzun ahal izateko, erreakzionatzeko ahalmenarekin.

  Lanbide Heziketak, gainera, erantzuna eman behar die ikasleen eta familien prestakuntza- eta lan-itxaropenei, baita irakasleak euren lanean gustura egoteari ere, eta gizarte-koherentzia erraztu behar du, kolektibo guztiei (gazte, heldu, langile, hirugarren adi-nekoei) bidezko irispidea emanez gaitasunak eskuratzeko prozesu horretara, etengabeko ikaskuntzaren eta prestakuntzaren bitartez.

  Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuordetzaren bitartez, Lanbide Heziketako hirugarren Erakusketa antolatu du, Lanbide Heziketa, enplegurako helburuaren ikuspuntutik. Honako hau da Erakuske-taren helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketa-ren eta lanbide-arloen egoeraren berri ematea, prestakuntza-es-kaintza hori jendearengana eta enplegura hurbiltzea erraztuz. ERAKUSKETAN, era berean, ikasleek egindako lanak ere ikusi ahal izango dira, baita Lanbide Heziketan aplikatzen ari diren material berriak eta berrikuntza teknologikoak ere.

  ERAKUSKETAK baliabide teknikoak eta Lanbide Heziketari ekite-ko forma berriak eskaintzen dizkie bisitariei, batez ere Derrigo-rrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko azken mailetako ikasleei proiektu honen jasotzaile nagusiak baitira, euren be-giz ikusi ahal izan dezaten zein den Euskal Autonomia Erkidegoko egoera eta lanerako irtenbideak, ahaztu gabe, jakina, goi-teknikari tituluak unibertsitate-ikasketetarako zuzeneko sarbidea ematen duela, ondorio horretarako ezarriko diren baliozkotze edo konba-lidazio egokien bitartez.

  Erakusketaren barruan, eta Euskal Autonomia Erkidegoan lehen aldiz, trebetasun eta antzeei buruzko txapelketa edo lehiaketa antolatuko da, Erkidegoko Lanbide Heziketako ikastetxeetako ikasleek esku hartu dezaten; hain zuzen ere, honako lanbide-alo-rrekoek: Fabrikazio Mekanikoa eta Elektrizitatea eta Elektronika (Automatismo Industrialak) eta Irudi Pertsonala, laneratze-maila altua dute eta.

  Hona lehiaketaren helburua: gaitasunek eta konpetentzia-maila altuek lanbide-arrakasta eta norberaren errealizazioa lortzeko duten funtsezko garrantziaz jabetzea. Era berean, Lanbide Hezike-ta gehiago aintzatesteko eta sustatzeko ere balioko du, parte har-tzen duten gazte eta irakasleentzako desafi oa izateaz gain, gaita-sun-maila handiagoak lortzeko bide horretan.

  Azkenik, nire asmoa da hemen aurkezten dugun gida hau ikaste-txeetako orientatzaileentzako baliagarri izatea, Euskal Autonomia Erkidegoan ikasi daitezkeen Lanbide Heziketako irakaskuntzak hobeto ezagutu ditzaten, eta euren ikastetxeetako ikasleei orienta-ziorik egokiena eman diezaieten.

  Los ltimos ocho aos (1997-2005) han supuesto un cambio verdadero de la Formacin Profesional Vas-ca, en lo que a su contenido, prestigio social y em-pleabilidad se refi ere.

  En Euskadi, la Formacin Profesional se ha converti-do en la puerta principal para la integracin y la reincorporacin de las personas en el mundo labo-

  ral, a travs de los tres subsistemas de Formacin inicial, continua y ocupacional.

  La Formacin Profesional cumple con el objetivo de formar a per-sonas con capacidad de aprendizaje permanente y contribuye a dotar de conocimiento y competencia a los trabajadores del mer-cado laboral vasco, cada vez ms cualitativo y competitivo.

  Desde el Departamento de Educacin, Universidades e Investiga-cin apostamos por una Formacin Profesional que responda, con capacidad de reaccin, a las necesidades de especialidades fl exi-bles y de alta cualifi cacin que el mercado de trabajo solicita ante los rpidos cambios que se estn produciendo en la misma.

  Adems, la Formacin Profesional debe responder tambin a las expectativas de formacin y de empleo del alumnado y de las fa-milias as como a la satisfaccin en el trabajo del profesorado, y a facilitar la coherencia social procurando un acceso equitativo a la adquisicin de capacidades a todos los colectivos (jvenes, adul-tos, trabajadores, tercera edad) a travs del aprendizaje permanen-te y de la Formacin Continua.

  Con el objetivo de dar a conocer la Formacin Profesional y la si-tuacin de las distintas Familias Profesionales, propiciando un acercamiento de la poblacin al panorama actual de esta oferta formativa as como su relacin con el empleo, el Departamento de Educacin, Universidades e Investigacin a travs de la Viceconse-jera de Formacin Profesional y Aprendizaje Permanente organiza la tercera Muestra de Formacin Profesional desde una perspectiva de La Formacin Profesional como meta para el empleo. En la MUESTRA, se podrn presenciar los trabajos que desarrollan los alumnos y alumnas, as como los nuevos materiales e innovacio-nes tecnolgicas que se estn aplicando en el campo de la Forma-cin Profesional.

  La MUESTRA pone a disposicin de los visit