KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

of 24 /24
Klasszikus zenész ismeretek középszint — írásbeli vizsga 1712 I. összetevő EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Név: ........................................................... osztály:...... KLASSZIKUS ZENÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 I. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 17.

Embed Size (px)

Transcript of KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMBERI ERFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1712 írásbeli vizsga, I. összetev 2 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
1712 írásbeli vizsga, I. összetev 3 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
Fontos tudnivalók
A feladatlapot tollal kell kitölteni. A kottázási feladat esetében ceruzás lejegyzés is
elfogadható.
A feladatlap megoldására 80 perc fordítható.
A zenefelismerés feladatoknál minden zenei részlet csak egyszer hangzik el. Az idézetek
hossza 1-1,5 perc, két részlet között fél perc szünet van. Minden zenehallgatáshoz kapcsolódó
feladattípus idézeteinek elhangzása eltt hallani is fogja a pontos utasításokat.
A zeneszerzk nevét csak helyes írásmóddal lehet elfogadni. Nem latin bets írású nyelvbl
bármelyik átírás elfogadható.
A rövid választ igényl feladatok megoldásának sorrendjét a vizsgázó maga határozhatja meg.
A megoldáshoz segédeszköz nem használható.
Eredményes munkát kívánunk!
1712 írásbeli vizsga, I. összetev 4 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
Nevezze meg az elhangzó idézetek szerzjét és a m címét!
Minden helyesen megnevezett zeneszerz 1 pontot, minden helyes mcím 1 pontot ér.
Zeneszerz M címe
1712 írásbeli vizsga, I. összetev 5 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
Hallgassa meg a következ mrészletet! Egy zenetörténeti jelentség m közismert témája
hangzik el, majd rövid szünetek után még háromszor ismétldik az idézet. A négyszeri
meghallgatás után az elre megadott információk segítségével, emlékezetbl kell lejegyezni a
részletet. A zenehallgatás közben írni nem szabad! Értékelésre a kezdhanggal ellátott
kottarészlet kerül, a további sorok jegyzetelés céljára használhatók.
Klasszikus zenész ismeretek középszint
1712 írásbeli vizsga, I. összetev 6 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
10 pont
1712 írásbeli vizsga, I. összetev 7 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
Az alábbi kottasorok csak vázlatkészítésre használhatók! (Az értékelés során az itt leírtakra
pontot nem kaphat.)
1712 írásbeli vizsga, I. összetev 8 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
1. Párosítás
Párosítsa a zeneszerz nevét és az általa írt zenem címét! A megoldásokat írja be az alsó
táblázatba!
A. Bartók Béla
3. A négy évszak
1712 írásbeli vizsga, I. összetev 9 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
Minden helyes válasz 1 pontot ér.
allemande
1712 írásbeli vizsga, I. összetev 10 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
szöveget – Bartók Béla pályaképe – a felsorolt kifejezések, nevek felhasználásával! A
megfelelt írja a pontozott vonalra! Vegye figyelembe, hogy a felsorolt kifejezések közül
nem mindegyik illik a leíráshoz! Ügyeljen arra, hogy a szövegbe írt szóalakkal értelmes és
helyes mondatot kapjon!
cseleszta, Arnold Schönberg és Igor Stravinsky, Argentína, az Egyesült Államok, 2.
hegedverseny, Concerto, 3. zongoraverseny
Klasszikus zenész ismeretek középszint
1712 írásbeli vizsga, I. összetev 11 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
Bartók zongoramvei, az Allegro barbaro, vagy a Szabadban, valamint pedagógiai céllal
komponált sorozatai, a Gyermekeknek és a ..............................................................................
zongorára, illetve a Negyvennégy duó két hegedre jelents helyet foglalnak el a 20. századi
zeneszerzés és korszer zeneoktatás történetében; 1908 és 1939 között komponált
hat ..............................................................................................................................................
különösen az 1923-ban komponált ............................................................................................
és a svájci karmester–mecénás Paul Sacher megrendelésére íródott Zene húros hangszerekre,
ütkre és ....................................................................................................................................
bemutatásakor botrányt kiváltott pantomimjében, A csodálatos mandarinban (librettó: Lengyel
Menyhért) jutott el zenei stílusában a legradikálisabb pontig. E mvek kora két leghíresebb
zenei újítója, ..............................................................................................................................
mellett jelölték ki helyét. Ausztria német megszállását követen mveinek kiadását a londoni
Boosey and Hawkes cégre bízta, s elkészületeket tett, hogy elhagyja a háborús Európát; 1940-
ben feleségével ..........................................................................................................................
Még így is megírhatott néhány mestermvet, a zenekari ..........................................................
az orosz származású Serge Koussevitzky karmester számára, a szólóheged Szonátát (Yehudi
Menuhinnak) és – lényegében – a feleségének szánt ............................................................... .
8 pont
1712 írásbeli vizsga, I. összetev 12 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
I.
1. 8 2. 8 3. 8
Az I. rész pontszáma 50
dátum javító tanár
javító tanár jegyz
dátum dátum
Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetev megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész
üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. összetev teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevvel,
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltend!
Klasszikus zenész ismeretek középszint — írásbeli vizsga 1712 II. összetev
EMBERI ERFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1712 írásbeli vizsga, II. összetev 2 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
Fontos tudnivalók
A feladatlap megoldására 40 perc áll rendelkezésre.
A feladat egy szöveg önálló kidolgozása, megfogalmazása adott szempontok alapján, amelynek
címét a vizsgázó a megadott három téma közül választhatja.
Kérem, írja be a választott feladat sorszámát:
Törekedjen a tömör és tárgyszer fogalmazásra! Az esszé minimális terjedelme 15 mondat.
Az esszé értékelése megadott szempontok szerint történik, de a gondolatmenet szabadon
alakítható ki.
Eredményes munkát kívánunk!
1712 írásbeli vizsga, II. összetev 3 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
1. Értelmezze az alábbi mondatot, amely Richard Wagner mvészetével kapcsolatos!
Írjon rövid esszét a benne megnevezett „Gesamtkunstwerk” (összmvészeti alkotás)
filozófiájáról és gyakorlatáról! Mely mvészeti ágak jelennek meg a szerz alkotói
palettáján? Hogyan testesül meg mindez a bayreuthi színház koncepciójában?
A harmadik alkotóperiódusban, A Rajna kincsétl a Parsifalig már érvényre jut a
„Gesamtkunstwerk”eszméje, vagyis egy olyan malkotásé, amelyben a drámai
kifejezés érdekében minden mvészeti ág részt vesz. Wagner a színpadi jelenet
szempontját helyezi a költészet és a zene fókuszába.
50 pont
1712 írásbeli vizsga, II. összetev 4 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
1712 írásbeli vizsga, II. összetev 5 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
1712 írásbeli vizsga, II. összetev 6 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
VAGY
2. Írjon rövid esszét Wolfgang Amadeus Mozart életének utolsó évérl! (pl. pénzügyi
helyzete, társadalmi státusza, családi körülményei, kompozíciói) Ezen korszak két
reprezentatív alkotása, A varázsfuvola és a Requiem közül az egyiket ismertesse
részletesebben is!
50 pont
1712 írásbeli vizsga, II. összetev 7 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
1712 írásbeli vizsga, II. összetev 8 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
1712 írásbeli vizsga, II. összetev 9 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
VAGY
3. Az alábbi idézet Ady Endre egy Párizsból küldött tudósításából való.
A. Válasszon ki hármat az idézett szöveg hat bekezdése közül! Értelmezze az adott
részletet, különös tekintettel az aláhúzással kiemelt szókapcsolatokra!
B. Ady Endre cikke alapján írjon rövid esszét „A századforduló zenéje” címmel!
Ady Endre: Strauss Saloméja Párizsban (Budapesti Napló 1907. május 22.)
(1.)
Salomét megölik a katonák, a függöny legördül, a Châtelet-színház reng. Föláll
mindenki, tapsol, kiabál, újjong, végre megjelen is. Száraz, borotvált arcú, gyér
hajú és gyomorbajosnak látszó, szögletes úr. Ez , Strauss Richard, kiéhezett,
württembergi iskolamester – els látásra. Hajlong szerényen s lesír róla a
küzdelmes ember kési, fáradt boldogsága. (…)
(2.)
A Salome-táncot Truhanova kisasszony táncolja csodálatosan. Amilyen csodálatos
ennek a táncnak a muzsikája: a megmvészített Liszt. Lehetetlen föl nem ismerni
ebben az elkeletiesített magyar csárdás raffinált ki-kitörését.
(3.)
A muzsika, a Salome muzsikája, való és igaz: kész méreg. Nem mindenkinek és
csak annyira, amennyire minden új mvészet. Finom, érzékeny idegrendszer
ember ernyedten, dühösen szedi rendbe a lelkét, amikor az utolsó ütem elhangzott.
Vagy legalábbis megpróbálja rendbeszedni, mert valóságos rövidzárlatszer
katasztrófák történtek. Salome csábító jelenete, a tánc-zene, a zenekar magyarázata
a bakó-munkához s a finálétlan finálé – szörnységesen szépek.
(4.)
Soha zene-instrumentum, hang, muzsika drámát és szavakat így meg nem
közelítenek. Itt nem frázis ez, hogy a zene beszél: Nemcsak beszél, de lefesti az
elrejtett aktust, például amikor lenyiszálják a Jochanan nyakát. És mégis és százszor
mégis mintha nem poéta szólna, hanem egy bvész.
Klasszikus zenész ismeretek középszint
1712 írásbeli vizsga, II. összetev 10 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
(5.)
A föld gömböly, s az emberek, akik publikummá szoktak verdni, mindenütt
egyformák. A párizsiaknak nem nagyon kell Debussy, de lelkesednek bolondul
Straussért. Igaz, hogy joggal, mert ez a recitáló, nagyszer, új zene egy kis
betekintés a jöv muzsikájába s a Wagnernek csak muszájból hódoló Párizs
elégtételt akart venni. Igaz, hogy Strauss is német, az eladás is német, de mind a
kett lehetne francia is. Párizsnak az tetszett legjobban, hogy e ravasz, zseniális
bvész, ez a Strauss, éppenséggel nem német.
(6.)
Egy kicsit hisztériásnak kell lenni annak, aki dispozícióval akar beülni a színházba
a Salome elé. Szerencsétlenség vagy szerencse, hogy egy kicsit hisztériás minden
mai ember.
50 pont
1712 írásbeli vizsga, II. összetev 11 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
1712 írásbeli vizsga, II. összetev 12 / 12 2017. május 17.
Név: ........................................................... osztály:......
I. Zenefelismerés, zenetörténeti feladatok
II. Esszé (zenetörténeti korszak, mfaj leírása; zeneszerz, vagy egy m bemutatása)
1. 50
dátum javító tanár
javító tanár jegyz