Kurier Plus - 20 października 2012, NUMER 946

of 24 /24
NEW YORK PENNSYLVANIA CONNECTICUT NEW JERSEY MASSACHUSETTS KURI ER POLISH WEEKLY MAGAZINE NUMER 946 (1246) ROK ZA£O¯ENIA 1987 TYGODNIK 20 PAÌDZIERNIKA 2012 „Kurier Plus”: – Jak biznes…? Py- tam, bo recesja nas trapi… Marek Skulimowski: – Podobno wy- chodzimy z recesji… Biznes? Bardzo do- brze, rozwijamy siê prê¿nie. – Jeszcze jakieœ pó³tora roku temu znajdowa³ siê pan w centrum pol- skiej polityki w Nowym Jorku: odzy- skiwa³ pan zaginione polskie dzie³a sztuki, przyjmowa³ prezydentów, ra- towa³ rodaków zatrzymanych na lot- niskach przez Immigration… a dziœ mówi pan o dostawach towaru, pro- blemach z pracownikami, wymianie uszkodzonych lamp… spora zmia- na. – Doda³bym te¿, ¿e teraz zajmujê siê uro- d¹ kobiet… A w konsulacie te¿ pracowa³em podczas remontów. Tam nabra³em doœwiad- czenia w sprawach budowlano – remonto- wych, tak ¿e wydaje mi siê, ¿e przyszed³em do œwiata biznesu z nale¿ytym przygotowa- niem (œmiech). No, mo¿e mniej doœwiad- czenia mia³em w bran¿y kosmetycznej… – Jak to jest: przejœæ ze œwiata polity- ki do œwiata biznesu? – To tak, jakby przejœæ na drug¹ stronê szyby… – Co to znaczy? - Mam wra¿enie, ¿e jeden i drugi œwiat oddziela gruba szyba. Te dwa œwiaty widz¹ siê, ale rzadko przenikaj¹. Przejœcie z jednej strony na drug¹ nie jest ³atwe. – Biznes nie przenika do polityki? To doœæ œmia³e stwierdzenie… – Mówiê raczej o moich doœwiadcze- niach z korpusu dyplomatycznego. Na przyk³ad du¿o mówi siê tam o promocji polskiej gospodarki w Stanach Zjednoczo- nych. Teraz, kiedy jestem po tej drugiej stronie, widzê jak naprawdê ta promocja wygl¹da. Akurat firma Inglot takiej pomo- cy ze strony placówek dyplomatycznych za bardzo nie potrzebowa³a i mamy po- nad 160 sklepów w 44 krajach na œwiecie. Jednak podczas mojej pracy w dyplomacji – czy to w USA, czy w Izraelu – wielokrot- nie widzia³em, ¿e moi koledzy – dyplomaci z innych krajów, œmielej wspierali i lanso- wali swoje rodzime firmy. Najlepszym przyk³adem s¹ dyplomaci izraelscy, którzy promuj¹ swoje przedsiêbiorstwa w sposób powiedzia³bym nawet doœæ nachalny, a jed- noczeœnie bardzo skuteczny. Nasi dyploma- ci, s¹ niestety bardziej ostro¿ni. Kiedy przychodzi³o do konkretnej pomocy, to za- raz pojawia³y siê obawy o korupcjê, œledz- twa ABW, czy CBA... Wielu po prostu nie chcia³o z biznesem mieæ nic wspólnego i zajmowa³o siê bardziej „bezpiecznymi” zadaniami, jak np. promocja kultury, nauki etc. Oczywiœcie nie chcia³bym uogólniaæ i jest grupa dyplomatów, czêsto pochodz¹- cych ze œwiata biznesu, którzy podejmuj¹ wiele interesuj¹cych dzia³añ, takich jak ostatnia konferencja US-PL Business Week w Nowym Jorku. Drugie starcie w formie spotkania z grup¹ niezdecydowanych wyborców, odby³o siê w Hempstead, na Long Island, w Hofstra Uni- veristy. Odpowiadaj¹c na pytania niezdecydo- wanych, Obama natychmiast przeszed³ do ata- ku zacieraj¹c wra¿enie znudzenia i letargu z debaty dwa tygodnie wczeœniej. Powa¿nie grozi mu, ¿e bêdzie prezydentem jednej ka- dencji, co by³oby wielkim wstydem dla polity- ka, który zosta³ wybrany do Bia³ego Domu ja- ko uzdrowiciel partyjniackiego Waszyngtonu. Obama stara³ siê przedstawiæ swego rywa- la jako k³amcê, który ukrywa swe prawdzie przekonania na temat podatków i aborcji, jest narzêdziem nafciarzy, dwulicowcem w spra- wie prawa do noszenia broni i Ÿróde³ pozy- skania energii oraz miêczakiem wobec Chin. G³ównym tematem sporu by³a gospodarka i tworzenie miejsc pracy. W tej sprawie Oba- ma zby³ rywala pogardliwie mówi¹c, ¿e „Gu- bernator Romney nie ma piêciopunktowego planu”. Ma plan tylko jednopunktowy, jak pomóc bogatym. ¯¹da³, aby ujawni³, jak za- mierza pogodziæ sw¹ obni¿kê podatków z ob- ni¿eniem deficytu bud¿etowego. Jednak Romney dzielnie dotrzymywa³ mu kroku maj¹c wyraŸn¹ przyjemnoœæ z walki na równej stopie z prezydentem utwierdzaj¹c sw¹ pozycjê powa¿nego rywala. By³ wyrazi- sty, energiczny a nawet agresywny wytykaj¹c Obamie d³ug¹ listê nie spe³nionych obietnic, które punktowa³ powtarzaj¹c frazê „Nie musi- my siê na to godziæ.” Nie musimy wiêc godziæ siê – jego zdaniem – na benzynê po cztery do- lary za galon, na wysokie bezrobocie, na 47 milionów ludzi korzystaj¹cych z kartek na ¿ywnoœæ, ¿eby nie g³odowaæ. Ani na to, by po³owa absolwentów koled¿u nie mog³a zna- leŸæ pracy. Ani na to, ¿eby 23 miliony ludzi nie mog³y znaleŸæ dobrego zatrudnienia. Runda remisowa Na razie do polityki nie wracam PE£NE E-WYDANIE KURIERA W INTERNECIE: WWW.KURIERPLUS.COM Drastyczne zdjêcia ofiar katastrofy – str. 2 Basen narodowy kryty – str. 5 CPSD honoruje najlepszych – str. 7 Dogoniæ resztki dnia – str. 11 W œwiecie mocnych ludzi – str. 14 Polak wygra³ na Greenpoincie i Williamsburgu 8 6 Krzysztof Olechowski wygra³ w wyborach na stanowisko demokratycznego przewodniczacego dystryktu 50. Dystrykt ten obejmuje Greenpoint, Williamsburg oraz Fort Greene. Panu Krzysztofowi serdecznie gratulujemy zwyciêstwa. Polscy mieszkañcy Greenpointu ciesz¹ siê, ¿e bêd¹ mieli swego przedstawiciela w amerykañskich w³adzach dzielnicy. (R) Marek Skulimowski – Inglot ma 160 sklepów w 44 krajach œwiata. FOTO. BO¿ENA KONKIEL – mówi Marek Skulimowski, dyrektor firmy kosmetycznej Inglot na Stany Zjednoczone. Prezydent Obama odzyska³ sporo utraconego gruntu podczas wtorkowej deba- ty z Mittem Romneyem. FOTO: MAREK RYGIELSKI

Embed Size (px)

description

Kurier Plus - 20 października 2012, NUMER 946

Transcript of Kurier Plus - 20 października 2012, NUMER 946

 • NEW YORK PENNSYLVANIA CONNECTICUT NEW JERSEY MASSACHUSETTS

  KURIERP L U SP O L I S H W E E K L Y M A G A Z I N E

  NUMER 946 (1246) ROK ZAOENIA 1987 TYGODNIK 20 PADZIERNIKA 2012

  Kurier Plus: Jak biznes? Py-tam, bo recesja nas trapi

  Marek Skulimowski: Podobno wy-chodzimy z recesji Biznes? Bardzo do-brze, rozwijamy si prnie.

  Jeszcze jakie ptora roku temuznajdowa si pan w centrum pol-skiej polityki w Nowym Jorku: odzy-skiwa pan zaginione polskie dziea

  sztuki, przyjmowa prezydentw, ra-towa rodakw zatrzymanych na lot-niskach przez Immigration a dzimwi pan o dostawach towaru, pro-blemach z pracownikami, wymianieuszkodzonych lamp spora zmia-na.

  Dodabym te, e teraz zajmuj si uro-d kobiet A w konsulacie te pracowaempodczas remontw. Tam nabraem dowiad-

  czenia w sprawach budowlano remonto-wych, tak e wydaje mi si, e przyszedemdo wiata biznesu z naleytym przygotowa-niem (miech). No, moe mniej dowiad-czenia miaem w brany kosmetycznej

  Jak to jest: przej ze wiata polity-ki do wiata biznesu?

  To tak, jakby przej na drug stronszyby

  Co to znaczy?- Mam wraenie, e jeden i drugi wiat

  oddziela gruba szyba. Te dwa wiaty widzsi, ale rzadko przenikaj. Przejcie z jednejstrony na drug nie jest atwe.

  Biznes nie przenika do polityki? Todo miae stwierdzenie

  Mwi raczej o moich dowiadcze-niach z korpusu dyplomatycznego. Naprzykad duo mwi si tam o promocjipolskiej gospodarki w Stanach Zjednoczo-nych. Teraz, kiedy jestem po tej drugiejstronie, widz jak naprawd ta promocjawyglda. Akurat firma Inglot takiej pomo-cy ze strony placwek dyplomatycznychza bardzo nie potrzebowaa i mamy po-nad 160 sklepw w 44 krajach na wiecie.Jednak podczas mojej pracy w dyplomacji czy to w USA, czy w Izraelu wielokrot-nie widziaem, e moi koledzy dyplomaciz innych krajw, mielej wspierali i lanso-wali swoje rodzime firmy. Najlepszymprzykadem s dyplomaci izraelscy, ktrzypromuj swoje przedsibiorstwa w sposbpowiedziabym nawet do nachalny, a jed-noczenie bardzo skuteczny. Nasi dyploma-ci, s niestety bardziej ostroni. Kiedyprzychodzio do konkretnej pomocy, to za-raz pojawiay si obawy o korupcj, ledz-twa ABW, czy CBA... Wielu po prostu niechciao z biznesem mie nic wsplnegoi zajmowao si bardziej bezpiecznymizadaniami, jak np. promocja kultury, naukietc. Oczywicie nie chciabym uoglniai jest grupa dyplomatw, czsto pochodz-cych ze wiata biznesu, ktrzy podejmujwiele interesujcych dziaa, takich jakostatnia konferencja US-PL Business Weekw Nowym Jorku.

  Adam Sawicki

  Drugie starcie w formie spotkania z grupniezdecydowanych wyborcw, odbyo siw Hempstead, na Long Island, w Hofstra Uni-veristy. Odpowiadajc na pytania niezdecydo-wanych, Obama natychmiast przeszed do ata-ku zacierajc wraenie znudzenia i letarguz debaty dwa tygodnie wczeniej. Powaniegrozi mu, e bdzie prezydentem jednej ka-dencji, co byoby wielkim wstydem dla polity-ka, ktry zosta wybrany do Biaego Domu ja-ko uzdrowiciel partyjniackiego Waszyngtonu.

  Obama stara si przedstawi swego rywa-la jako kamc, ktry ukrywa swe prawdzieprzekonania na temat podatkw i aborcji, jestnarzdziem nafciarzy, dwulicowcem w spra-wie prawa do noszenia broni i rde pozy-skania energii oraz miczakiem wobec Chin.Gwnym tematem sporu bya gospodarkai tworzenie miejsc pracy. W tej sprawie Oba-ma zby rywala pogardliwie mwic, e Gu-

  bernator Romney nie ma piciopunktowegoplanu. Ma plan tylko jednopunktowy, jakpomc bogatym. da, aby ujawni, jak za-mierza pogodzi sw obnik podatkw z ob-nieniem deficytu budetowego.

  Jednak Romney dzielnie dotrzymywa mukroku majc wyran przyjemno z walkina rwnej stopie z prezydentem utwierdzajcsw pozycj powanego rywala. By wyrazi-sty, energiczny a nawet agresywny wytykajcObamie dug list nie spenionych obietnic,ktre punktowa powtarzajc fraz Nie musi-my si na to godzi. Nie musimy wic godzisi jego zdaniem na benzyn po cztery do-lary za galon, na wysokie bezrobocie, na 47milionw ludzi korzystajcych z kartekna ywno, eby nie godowa. Ani na to, bypoowa absolwentw koledu nie moga zna-le pracy. Ani na to, eby 23 miliony ludzinie mogy znale dobrego zatrudnienia.

  Runda remisowa

  Na razie do polityki nie wracam

  PENE E-WYDANIE KURIERA W INTERNECIE: WWW.KURIERPLUS.COM

  Drastyczne zdjcia ofiar katastrofy str. 2 Basen narodowy kryty str. 5 CPSD honoruje najlepszych str. 7 Dogoni resztki dnia str. 11 W wiecie mocnych ludzi str. 14

  Polak wygra na Greenpoinciei Williamsburgu

  8

  6

  Krzysztof Olechowski wygra w wyborach na stanowisko demokratycznego przewodniczacego dystryktu50. Dystrykt ten obejmuje Greenpoint, Williamsburg oraz Fort Greene. Panu Krzysztofowi serdeczniegratulujemy zwycistwa. Polscy mieszkacy Greenpointu ciesz si, e bd mieli swegoprzedstawiciela w amerykaskich wadzach dzielnicy. (R)

  u Marek Skulimowski Inglot ma 160 sklepw w 44 krajach wiata.

  FOTO

  . BOE

  NA

  KO

  NK

  IEL

  mwi Marek Skulimowski, dyrektor firmy kosmetycznej Inglot na Stany Zjednoczone.

  Prezydent Obama odzyska sporo utraconego gruntu podczas wtorkowej deba-ty z Mittem Romneyem.

  FOTO

  : MA

  REK

  RY

  GIE

  LSK

  I

 • Nie skoczya si jeszcze procedurasprawdzania, czy zwoki ofiar kata-strofy smoleskiej spoczywaj w od-powiednich grobach, a ju mamy no-wy skandal z nimi zwizany.

  W rosyjskim Internecie pojawiy sizdjcia tyche zwok, zarwno amator-skie, jak i profesjonalne. Cz zostaazrobiona na terenie miejsca katastrofy,cz w prosektorium. Jak atwo si do-myle s to zdjcia makabryczne, bo wwyniku katastrofy ciaa byy rozczonko-wane lub zmasakrowane. Jest na nich wi-doczne rwnie ciao prezydenta LechaKaczyskiego. Jak do tej pory nie udaosi ustali, kto zrobi te zdjcia. Nie wia-domo, czy by tylko jeden autor, czy wi-cej. Fotografie wykonane w prosektoriumjednoznacznie wskazuj na fakt, e zrobije kto, kto albo mia prawo je robi, albokto, kto dosta si do cia nielegalnie i fo-tografowa je w sobie tylko wiadomymcelu. Nie udao si rwnie ustali, ktopodj decyzj o umieszczeniu ich w In-ternecie, gdzie moe je zobaczy kady,kto chce, o ile bdzie umia dotrze dowaciwego serwera. Dla internautw niejest to skomplikowane. Nie wiadomo tak-e, dlaczego zdjcia te pojawiy si dopie-ro teraz, w chwili, kiedy okazao si, epomylono trumny ze zwokami Anny Wa-lentynowicz i Teresy Walewskiej Przyja-kowskiej. Jeli kto celowo umieci je wInternecie, to nie mona wykluczy, enapisy na trumnach te zostay zamienio-ne celowo.

  O ile mona zrozumie ewentualne do-kumentalne zamiary osoby, czy osb foto-grafujcych ciaa, o tyle nie sposb zrozu-mie intencji osoby, ktra zamiecia je wInternecie. Czy zrobia to dla wywoaniasensacji, czy z gupoty, czy wreszcie znienawici? Czy chodzio jej o omiesze-nie ofiar i dotknicie ich rodzin, czy o ja-k prowokacj?

  Znajc metody dziaania Rosjan pro-wokacji nie mona wykluczy. Nie wy-klucza jej premier Donald Tusk, natomiastzdaniem ministra sprawiedliwoci Jarosa-wa Gowina jest ona mao prawdopodob-na. Oczywicie trudno si spodziewa, e-by z powodu tych zdj doszo do kon-fliktu polsko-rosyjskiego na szczeblu rz-dowym, czego notabene chciaby Jaro-saw Kaczyski i Antoni Macierewicz, amoe take i suby Putina, ale mona do-mniemywa, e za ich publikacj stojosoby, ktre chciay jeszcze bardziej za-miesza w polskim yciu politycznym ijeszcze bardziej skci midzy sob Po-lakw. Nie mona take wykluczy prbwzniecenia w polskim spoeczestwie na-strojw antyrosyjskich, po to, aby pniejoskary je o nieuleczaln rusofobi.Oczywicie s to tylko domniemania, aledowiadczenia, jakie maj Polacy z Rosja-nami nie pozwalaj mie do nich zaufanianawet za grosz. Nie pozwala na nie takeprzebieg ledztwa badajcego przyczynykatastrofy smoleskiej. Bo jake tu mwio zaufaniu, kiedy kamstwo goni kam-

  stwo a ustalenia strony polskiej s ostenta-cyjnie lekcewaone a potem przemilcza-ne. Jedno jest pewne, Rosjanie prowadzjak gr przeciwko Polsce, choby tylkopo to, by osabi jej pozycj w Unii Euro-pejskiej i zdyskredytowa j w oczachopinii wiatowej. Stawk tej gry moe bytake popsucie wzgldnie poprawnychstosunkw Polski z Niemcami. Na mniej-sz skal objawia si ona w postaci graniaPolakom na nosie moemy dowolniemanipulowa prawd o katastrofie smo-leskiej, a i tak nam nic nie zrobicie. Al-bo: adne prawo nie zabrania nam umie-ci zdj ofiar w Internecie i nie musimymie w tej sprawie skrupuw obyczajo-wych i moralnych. Sdzc po stosunkuRosjan do polskich zwok, jaki objawilipo katastrofie i podczas sekcji, taki brakskrupuw jest cakiem moliwy i moeby wynikiem prymitywnej mentalnoci.

  Polskie suby specjalne ju 28 wrze-nia wiedziay o publikacji zdj. Zacho-dzi wic pytanie, dlaczego zareagowaydopiero teraz? Pytany o to dyrektor Agen-cji Bezpieczestwa Wewntrznego(ABW) Krzysztof Bondaryk powiedzia,i ju 1 padziernika wysa do szefa Ro-syjskiej Suby Bezpieczestwa pismo zprob o wyjanienie tej sprawy. Nato-miast dopiero w minion rod, na polece-nie ministra Radosawa Sikorskiego, zo-sta wezwany do MSZ ambasador Rosji.Wiceszef MSZ Jerzy Pomianowski prze-kaza mu, e Polska oczekuje od wadz ro-syjskich stanowczych dziaa, natychmia-stowego ledztwa oraz ukarania winnychwycieku do Internetu drastycznych zdjofiar katastrofy smoleskiej. Wyjanieniasytuacji oczekuje te szef polskiego rzdu.Odnoszc si do tego Rossijskaja Gazie-ta sugeruje, e to sami Polacy mogli opu-blikowa te zdjcia na stronach rosyj-skich. Zdaniem jej dziennikarzy wtpli-we jest istnienie hakera rosyjskiego, ktrybyby zainteresowany podgrzewaniem itak ju napitej atmosfery ycia politycz-nego w Polsce. W tym kraju od dawna jutrwa tak zwana wojna polsko-polska mi-dzy gwnymi siami politycznymi i jelikto byby zainteresowany pojawieniemsi zdj, to nie Rosjanie, a raczej uczest-

  nicy warszawskich batalii politycznych stwierdzaj w konkluzji. Z uzyskanychprzez nich informacji wynika, e zdjciaw prosektorium mg wykona kady, ktoby obecny przy identyfikacji cia ofiar imia przy sobie telefon z wbudowan fo-tokamer: od krewnych ofiar po personeltechniczny - tak z Rosji, jak i Polski.Twierdz oni te, e zdjcia mog pocho-dzi z komisji Jerzego Millera. Tymcza-sem wedug owiadczenia polskiej proku-ratury tych zdj nie ma w dokumentachledztwa. Minister spraw wewntrznychJacek Cichocki w Radiu RMF FM stwier-dzi, e zostay zrobione zanim na miejscezdarzenie przybyli specjalici z Polski. Wtej sytuacji trudno jest uwierzy dzienni-karzom rosyjskim. Czas te pokae, czybdzie mona wierzy Komitetowi led-czemu Federacji Rosyjskiej, ktry oznaj-mi, e podjte zostay odpowiednie krokizmierzajce do wycofania zdj ze rod-kw masowego przekazu, ustalenia oso-by, ktra je wykonaa i upublicznia a tak-e wyjanienia motyww jej dziaa.

  Eryk Promieski

  Dzielni w AfganistaniePolscy onierze wspierani przez afgaskichkomandosw i amerykaskich lotnikw, zli-kwidowali w Afganistanie zesp baz szkole-nia talibw. Kompleks skada si z powiza-nych ze sob orodkw na duym, niedo-stpnym i kontrolowanym przez talibw te-renie, na pograniczu z Pakistanem. Obozo-wiska byy doskonale zamaskowane przedobserwacj z powietrza. Szkolenia wojskoweprzechodzio w nich kilkadziesit osb. Re-belianci atakowali gwnie Afgaskie SiyBezpieczestwa. W wymianie ognia polegokilkunastu rebeliantw. Uderzenie wykonanow pierwszej dekadzie padziernika, rwno-czenie w piciu miejscach.

  Biaoruska wpadka MSZResort spraw zagranicznych wysa 30 bia-oruskim opozycjonistom deklaracje podat-kowe PIT z sumami, jakie otrzymali od pol-skiej dyplomacji. Korespondencja zostaawysana listami poleconymi z logo MSZ wlutym tego roku. Otrzymay j m.in. osobykandydujce w wyborach prezydenckichprzeciw ukaszence. PIT zostay podpisaneprzez szeregow urzdniczk MSZ. S tokieszonkowe sumy, ale wadze Biaorusimog je uzna za dowd nielegalnego finan-sowania. MSZ nie wycign wnioskw z te-go, e na postawie polskich dokumentw fi-nansowych przekazanych wadzom Biaorusizosta skazany Ale Biaacki trzy miesicewczeniej.

  Ostatnia posuga na miejscuZawodnik, ktry na 14 kilometrze maratonuw Poznaniu zasab i zmar, otrzyma namiejscu ostatni posug od ksidza zawod-nika. Ks. Adam Pawowski bieg z napisemBg jest. Dziki temu ratownicy mogli wy-owi go z tumu, aby udzieli ostatnich sa-kramentw. Nie miaem przy sobie oleju,ale mogem udzieli temu mczynie roz-grzeszenia w postaci absolucji generalnej.To straszne, e ten czowiek zmar, ale wa-ne, e by przygotowany na spotkanie z Bo-giem. Rozmawiaem z jego bliskimi, okazaosi, e to byo dla nich niezwykle istotne.Ciesz si, e w tym caym nieszczciu jed-nak tam byem mwi ks. Adam.

  Pogrzeb Jerzego JarockiegoNa Cmentarzu Rakowickim w Krakowie od-by si pogrzeb Jerzego Jarockiego, jednegoz najwybitniejszych polskich reyserw te-atralnych. Urna z jego prochami zostaa zo-ona w Alei Zasuonych. Za duo w ostat-nich latach smutnych poegna; w ciguostatnich kilku lat polska kultura doznaa po-wanego uszczerbku - mwi minister kultu-ry i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdro-jewski, egnajc zmarego.- Potrzebna jestporzdna przerwa w tych poegnaniach. Alekto moe nam j wyreyserowa tak dobrze,jak egnany dzi Jerzy Jarocki? zapytaminister.

  Ksi w KrakowieZaangaowanie Polski i Ksistwa Monakow procesy demokratyczne w Afryce Pnoc-nej, m.in. w Tunezji byo jednym z tematwrozmw prezydenta Bronisawa Komorow-skiego i ksicia Monako Alberta II w Warsza-wie. W drugim dniu oficjalnej wizyty w Pol-sce Albert II wraz z ksin Charlene odwie-dzili Krakw. Przed poudniem para ksicaspotkaa si z prezydentem miasta JackiemMajchrowskim, a pniej zwiedzia ZamekKrlewski na Wawelu. Prezydent Majchrow-ski podj ksic par w siedzibie krakow-skiego magistratu. Kilkunastominutowa roz-mowa dotyczya turystyki, ekologii i dziaal-noci Alberta II w Midzynarodowym Komi-tecie Olimpijskim. Poruszono te kwestikandydatury Krakowa na gospodarza Zimo-wych Igrzysk Olimpijskich.

  POLSKA

  KURIER PLUSredaktor naczelny

  Zofia Doktorowicz-Kopotowska

  staa wsppraca

  Izabela Barry,

  Andrzej Jzef Dbrowski,

  Halina Jensen, Czesaw Karkowski,

  Krzysztof Kopotowski, Boena Konkiel

  Weronika Kwiatkowska, Krystyna Mazurwna

  Konrad Lata, Agata Ostrowska-Galanis,

  Aneta Radziejowska, Katarzyna Zikowska

  korespondenc i z Po lsk i

  Jan Ry o ,E ryk P romiesk i

  koresponden tka z F ranc j i

  Krystyna Mazurwna

  fotografia

  Zosia eleska-Bobrowski

  skad komputerowy

  Marek Rygielski

  wydawcy

  John Tapper

  Zofia Doktorowicz-Kopotowska

  Kurier Plus, Inc

  .

  Adres : 145 Java Street

  Brooklyn, NY 11222

  Tel : (718) 389-0134 (718) 389-3018

  Fax : (718) 389-3140

  E-mail : [email protected]

  Internet : ht tp://www.kurierplus.com

  Redakcja nie odpowiada

  za tre ogosze.

  Adam Mattauszek

  2 KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  Drastyczne zdjcia ofiar katastofy

  Tydzie z Plusem

  Serdecznie zapraszamy w pitek, 26 padziernika, 2012 r. o godz. 19:00 do galerii Kuriera Plus na prezentacj Wspomnie i wierszy. cz.2 najnowszej publikacji Klubu Poetw Telimena. Podczas spotkania celebrowa bdziemy lampk wina 10-lecie istnienia tegozacnego Klubu. Z mini koncertem wystpi Lesaw Kanik.Donacje mile widziane.Galeria Kuriera Plus, 145 Java Street, Greenpoint, tel. (718) 389-3018

  Telimena w Kurierze

  u Zdjcia ofiar katastrofy smoleskiej pojawiy si w rosyjskim internecie.

 • 3KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  oraz Zakad Ubezpiecze Spoecznych

  zapraszaj na

  DNI PORADNICTWA

  w NOWYM JORKU

  19 i 20 padziernika 2012 roku

  dla Polakw

  pracujcych lub mieszkajcych w USA

  Specjalici ZUS wyjani:

  q rodzaje wiadcze emerytalno-rentowych oraz warunki okrelone polskim

  ustawodawstwem, niezbdne do ich uzyskaniaq zasady ustalania prawa do polskich wiadcze oraz obliczania ich wysokoci

  z uwzgldnieniem przepisw umowy o zabezpieczeniu spoecznym midzy Polsk i USAq zasady skadania wnioskw o polskie wiadczenia emerytalno-rentowe podlegajce

  koordynacji na podstawie tej umowy oraz stosowane formularzeq zasady wypaty polskich wiadcze emerytalno-rentowych osobom zamieszkaym w USAq kanay komunikacji klientw z ZUS

  Specjalici ZUS odpowiedz rwnie na indywidualne pytania

  19 padziernika pitek, godz. 1800

  Redakcja Nowego Dziennika

  70 Outwater Lane, 4 pitro

  Garfi eld, New Jersey 07026

  20 padziernika sobota, godz. 1000

  Centrum Polsko-Sowiaskie

  176 Java Street, 2 pitro, pokj 6

  Brooklyn, NY 11222

  Porady udzielane s BEZPATNIE

  WSTP WOLNYChcemy reklamowa Twoj firm!

  Kurier Plus, tel. (718) 389-3018

 • Spodobao si Panu zmiady swojegoSug cierpieniem. Jeli wyda swe yciena ofiar za grzechy, ujrzy potomstwo, dniswe przeduy, a wola Pana speni siprzez Niego. Po udrkach swej duszy ujrzywiato i nim si nasyci. Zacny mj Sugausprawiedliwi wielu, ich nieprawoci onsam dwiga bdzie.

  Iz 53,10-11

  W jednej z pieni wiekopostnychpiewamy: Zbawienie przeszo przezkrzy / Ogromna to tajemnica / Kadecierpienie ma sens, / Prowadzi do peni y-cia. / Codzienno wiedzie przez krzy /Wikszy, im kochasz gorcej / Nie musiszgin ju dzi, / Lecz ukrzyowa swe ser-ce. / Kade spojrzenie na krzy / Niechniepokojem zagoci / Bo wszystko w y-ciu to nic / Wobec tak wielkiej mioci.

  atwo jest, z rozrzewnieniem piewat pie, ale o wiele trudniej zmierzy siz tajemnic cierpienia w yciu codzien-nym. Ostatnio odprawiaem pogrzeb 21-letniej dziewczyny, ktra zgina w wy-padku samochodowym. Bya jedynaczk.Patrzyem na zbolaych rodzicw. Nie mawikszego cierpienia, ni oglda jedynedziecko w trumnie. Nie mia bym odwagipiewa wwczas Kade cierpienie masens. W takiej sytuacji i w tym momen-cie potrzebny jest czas, aby przej swojdrog krzyow. W homilii wskazywaemna scen ukrzyowania w gwnym ota-rzu. Jezus umiera na krzyu, a pod krzy-em umiera z blu Jego Matka. Jednak nietu koczy si droga Jezusa. Ona prowadzido paschau przy trumnie zmarego. Pas-cha jest symbolem Chrystusa zmartwych-wstaego. W czasie liturgii Wielkiej Sobo-ty kapan wnosi zapalony pascha do ko-cioa i piewa: wiato Chrystusa, a ludodpowiada: Bogu niech bd dziki.Aby czowiek w swoim cierpieniu mgtak odpowiedzie musi przej z Chrystu-sem przez Golgot do grobu zmartwych-wstania Chrystusa. W kociele w. Krzyaw Maspeth midzy scen ukrzyowaniaa paschaem jest otarz sprawowania Eu-charystii. Jest to najwaniejsze miejscezatrzymania w naszej wdrwce z Golgo-ty do radoci zmartwychwstania. Tu gro-madzimy si na najwaniejszej, wsplno-towej modlitwie Kocioa. Msza w. jestczym wicej ni modlitw, jest uobecnie-niem Najwitszej Ofiary Chrystusa. Zna-ny austriacki psychiatra i psychoterapeutaVoctor Frankl powiedzia, e czowiek mazdolno do podejmowania ofiary i przezto nadawania sensu nawet najwikszemucierpieniu. Gdy z Chrystusem przyjmuje-my ofiar naszego cierpienia, wtedy ononabiera sensu i realnego ksztatu w mocyzmartwychwstania Chrystusa.

  Bg chce nas zbawia we wsplnocie,nie indywidualnie. Chrystus wyranie m-wi, e tam gdzie wierni gromadz siw Jego imi, On jest obecny w szczeglnysposb. T myl uwypukla Kosciw Konstytucji dogmatycznej o Kociele,w ktrej czytamy, e spodobao si Boguzbawia ludzi nie pojedynczo, ale wewsplnocie, ktr prowadzi Duch wity.w. Pawe w Licie do Galatw ukazujeducha wsplnoty w yciu codziennym ty-mi sowami: Jedni drugich brzemio-na nocie, a tak wypenicie zakon Chry-stusowy. Nieraz to brzemi jest po-nad nasze siy, dlatego Bg stawia na na-szej drodze ludzi, ktrzy na rne sposobymog nam pomc nie tylko w cierpieniufizycznym, ale i duchowym.

  Kiedy rozmawiaem z kobiet, ktrapewna swojej wiary powiedziaa: Gdymam jaki problem, cierpi duchowo, tonie szukam pomocy u ludzi, ale zwracamsi bezporednio do Boga, On jest najlep-szym lekarzem. Dla mnie taka postawama posmak pychy i przypominaj mi sisowa z Listu w. Jakuba: Bg pysznymsi sprzeciwia, a pokornym ask daje. Toprawda, e Bg jest najlepszym lekarzem.Ale nigdy nie mamy pewnoci, e naszawiara bdzie zawsze tak mocna, e moesi zmierzy z najwikszym cierpieniem.Apostoowie byli blisko Chrystusa i prosi-li: Panie przymn nam wiary. Wieluwitych przechodzio przez ciemn nocwiary. I moe by tak, e bdziemy w cier-pieniu woa do Niego, a On jakby milczy.Moemy sobie wyobrazi sytuacj, gdyczowiek stanie przed Bogiem i z alempowie: Panie, wolaem w cierpieniu, a nieodpowiadae. A Bg na to: To ty mnienie suchae. Posyaem do ciebie ludziz rad, wrd nich by take ksidz, psy-cholog. Stworzyem nawet zioa agodzcebl poranionej duszy. Ale ty tego nie wi-dziae, patrzye w niebo i woae. Ja niejestem tylko w niebie, jestem w ludzkiejwsplnocie, jestem w twoim blinim,w caym stworzonym wiecie. Zauwa nietylko Mnie, ale bliniego. Dzi on potrze-buje ciebie, a jutro ty moesz potrzebowajego. Najpikniejsz modlitw, ktra do-ciera do Mnie bdzie yczliwe sowo skie-rowane do potrzebujcego. To sowo moewicej znaczy nic cay raniec.

  Aby zmierzy si z cierpieniem musi-my da si porwa boemu nurtowi, ktrypynie przez wieki i chwil naszego ycia.Prorok Izajasz w zacytowanym na wstpiefragmencie zapowiada, kiedy ten nurt bo-y przebierze bardzo ziemski ksztat, byniejako ludzkimi rkami przygarnia zbo-laego czowieka i prowadzi go drog po-koju, ktry, gdy przyjdzie czas zamienisi w pokj wieczny. Cierpicy Suga Jah-we w czterech pieniach Deutero-Izajaszajest postaci wyjtkow, ktra ma wype-ni specjaln misj Boga zarwno wobecIzraela, jak i wszystkich narodw na wie-cie. Duch Boy spocznie na nim i bdziestale w nim dziaa, dlatego Suga Jahwekonsekwentnie bdzie realizowa swojeposannictwo. Kim jest tajemnicza postacierpicego Sugi Jahwe? Egzegeci wska-zuj na Mesjasza Jezusa Chrystusa.

  Bg zna tajemnice naszego serca, ta-jemnice naszego blu i wybra taki sposbprzyjcia do nas, abymy czuli Jego bli-sko i solidarno w naszym cierpieniu.W drugim czytaniu z Listu do Hebrajczy-kw s sowa: Majc arcykapana wiel-kiego, ktry przeszed przez niebiosa, Je-zusa, Syna Boego, trwajmy mocno wwyznawaniu wiary. Nie takiego bowiemmamy arcykapana, ktry by nie mgwspczu naszym sabociom, lecz do-wiadczonego we wszystkim na nasze po-dobiestwo, z wyjtkiem grzechu. A za-tem zmierzy si moemy z najwikszymcierpieniem w Jezusie Chrystusie, ktryjest obecny w swoim Kociele. W Kate-chizmie czytamy: Porwnanie Kocioado ciaa wyjania wewntrzn wi mi-dzy Kocioem i Chrystusem. Koci niejest tylko zgromadzeniem wok Chrystu-sa, lecz jest on zjednoczony w Nim, w Je-go Ciele. Naley szczeglnie podkrelitrzy aspekty Kocioa, jako Ciaa Chrystu-sa: jedno wszystkich czonkw midzysob dziki ich zjednoczeniu z Chrystu-sem; Chrystus jako Gowa Ciaa; Kocijako Oblubienica Chrystusa.

  Osobista wie z Bogiem jest bardzowana. Jednak musi ona by mdrzewkomponowana w ycie wsplnoty zba-wienia, ktrej gow jest Chrystus. W tejwsplnocie kady ma swoje wane miej-sce. W Ewangelii na dzisiejsz niedzielapostoowie Jakub i Jan, synowie Zebede-usza prosili Jezusa o pierwsze miejscaw Jego Krlestwie. Jezus zapyta ich, czymog pi ten kielich, ktry on pije. Skwa-pliwie odpowiedzieli, e tak. Na co Jezusodpowiedzia: Kielich, ktry Ja mam pi,pi bdziecie; i chrzest, ktry Ja mamprzyj, wy rwnie przyjmiecie. Niedo Mnie jednak naley da miejsce pomojej stronie prawej lub lewej, ale dosta-nie si ono tym, dla ktrych zostao przy-gotowane. Obydwaj apostoowie ponielimier mczesk. Wypili, zatem kielichmki, ktry wypi Jezus. Stajc si chrze-cijaninem godzimy si na wypicie Chry-stusowego kielicha. Nie wiemy, jakprzyjmie on form w naszym yciu, mo-emy mie tylko pewno, e gdy go pibdziemy razem z Chrystusem, to popro-wadzi nas ku zmartwychwstaniu.

  Ks. Ryszard Koper

  www.ryszardkoper.pl

  Bunt w Atenach24-godzinny strajk generalny obj w czwar-tek ca Grecj. Zwizki zawodowe protestu-j przeciw drastycznym oszczdnociom. WAtenach demonstranci starli si z policj.Modzi ludzie obrzucili policj koktajlamiMootowa i kamieniami. Siy porzdkoweuyy gazu zawicego przeciw awanturni-kom. Podczas manifestacji na atak sercazmar 65-letni uczestnik. Zostay zamkniteministerstwa, szkoy i pastwowe instytucje.Szpitale przyjmuj chorych tylko w nagychwypadkach. Strajk sparaliowa transportpubliczny. Zawieszono komunikacj promo-w z wyspami na Morzu Egejskim. Do prote-stu przyczyli si pracownicy kolei, taksw-karze i kontrolerzy lotw. Liczne loty krajowezostay odwoane lub realizowane s ze spo-rymi opnieniami. Zamknite s muzea iantyczne zabytki.

  Prba zamachu na FED21-letni obywatel Bangladeszu chcia wy-sadzi budynek banku Rezerwy Federalnejna Manhattanie. Wg. FBI mia powizania zal-Kaid; zosta aresztowany podczas prbyzamachu prowadzonej pod kontrol FBI. S-dzi, e atrapa w jego miniwanie jest adun-kiem wybuchowym, ale niewiadomie wziudzia w prowokacji policyjnej. Dwie osoby,o ktrych sdzi, e s jego wsplnikami, wrzeczywistoci pracoway dla FBI. Mczy-zna przyjecha do USA w styczniu br. z za-miarem dokonania zamachu terrorystyczne-go. Mia stworzy ekstremistyczn siatk iwerbowa do niej czonkw. Szuka w kon-taktw z osobami zwizanymi z Al-Kaid.

  Bohaterska babcia82-letnia kobieta w St. Egyden am Steinfeldw Austrii przeszkodzia ograbi lokalny bank.Gdy 62-letni napastnik Gerhard P. wycignpistolet, stojca przy okienku kasowym Her-tha Wallecker zerwaa mu z gowy kominiar-k. Co ci nie pasuje? zwrci si do niejbandyta, nakadajc kominiark z powrotem.Jednoczenie skierowa bro w stron ka-sjerki i zada od niej pienidzy. Walleckernie stracia zimnej krwi. Ponownie zerwaamu kominiark i rzucia j za pulpit kasowy.W tym samym czasie kasjerka podaa rabu-siowi plastikow torb pen banknotw.Widzc to, Wallecker wykrzykna: Pieni-dze nale do banku i wyrwaa zdobycz.Torba pka i banknoty wysypay si na pod-og. Wtedy napastnik rzuci si do ucieczki,porzuci rwnie atrap bomby wykonan zbudzika i sztucznych ogni.

  Newsweek tylko w necieOstatnie drukowane wydanie tygodnikaNewsweek, ktry w przyszym roku b-dzie mia 80 lat, trafi na rynek 31 grudnia2012 roku. Pniej bdzie dostpny tylko wwersji cyfrowej. Wersja cyfrowa bdzie sinazywaa Newsweek Global. Ma to by po-jedyncze wydanie o zasigu globalnym wformacie cyfrowym na zasadach prenumera-ty. Poinformowaa o tym w czwartek TinaBrown redaktor naczelna korporacji New-sweek Daily Beast Co., do ktrego naley ty-godnik. Nastpi te redukcje personelu.

  Historyczny skokFelix Baumgartner wznis si w niedzielbalonem na wysoko ponad 39 km ustana-wiajc rekord najwyszego zaogowego lotubalonem. Po ok. 8 km spadania pobi rekordskoku ze spadochronem z najwikszej wyso-koci. Po ok. 9 minutach szczliwie wyl-dowa na wschodzie stanu Nowy Meksyk.Podczas wznoszenia si balonem Baumgart-ner sygnalizowa ekipie naziemnej, e jestmu za zimno, a gdy spada, powiedzia, ezaparowa mu hem. Balon rozpocz wzno-szenie si ok. 9.30 am. Start, ktry nastpiw Roswell w Nowym Meksyku, kilkakrotnieprzesuwano z powodu silnego wiatru.

  WIAT

  Zmierzy si z cierpieniem

  4 KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  Na drogach Prawdy Boej

  Katolicki Klub DyskusyjnyKatolicki Klub Dyskusyjny

  im. B. Jana Pawa II zaprasza na kolejnespotkanie w niedziel, 21 padziernika 2012 r. O. Pawe Bielecki / Kapucyn/ przybliy nam

  swoje wiadectwo z wrzeniowej pielgrzymkiPapiea Benedykta XVI do Libanu.

  Spowied o godz. 2 ppo.Msza w. o godz. 3 ppo.Prelekcja o godz. 4 ppo.

  Koci w. Szczepana na Manhattanie / St.Stephen Church - 151 E 28th Streetpomidzy Lexington Ave oraz 3 Ave/. Dojazd metrem linia 6 do 28 Street.

  Info. tel. 212-289-4423

  *Katolicki Klub Dyskusyjny im. b. Jana Pawa II

  razem z Parafi w. Stanisawa B. i M. na Manhattanie organizuje pielgrzymk na Uroczysto Wszystkich witych

  do Amerykaskiej Czstochowy w niedziel, 28 padziernika 2012 r.

  Odjazd autokaru sprzed Kocioa w. Stanisawa B.i M.- 101 E 7 Street

  /pomidzy 1 Ave a Ave A/ o godz. 8.30 rano.Rezerwacja miejsc i informacja:

  Tel. 212-289-4423

  u Zauwa nie tylko mnie, ale bliniego.

 • 5KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  - 79-09

  Mecz Polska Anglia planowany nawtorek ale przesunity na rod stasi powodem mini-kryzysu politycz-nego w Polsce. Dzie wczeniej, wponiedziaek, premier Donald Tuskodby tur wizyt po mediach za-chwalajc swe plany przedstawionew tzw. drugim expose sejmowym.

  W wyniku tego wzrosy nieco supkisondaowe rzdu i Platformy Obywatel-skiej, a tu taki wstyd. Krajem rzdzi pi-karz a nie mona odby prestiowegomeczu, zauway kwano lider opozycjiJarosaw Kaczyski. Sam Tusk na swenieszczcie powiedzia w marcu, e Sta-dion Narodowy jest jak jego rzd - dum-ny i pikny. No to prosz, rzd wyda nacacko sportowe dwa miliardy zotych, alespad deszcz i trzeba byo odoy impre-z.

  Do Warszawy przyjechao na t oka-zj kilka tysicy kibicw z kraju a takekilka tysicy z Anglii. Skandal zrobi simidzynarodowy. Mecz mia zacz sio 9 wieczorem, publiczno przysza iczekaa daremnie prawie godzin. Poogoszeniu przeoenia meczu, niektrzykibice poszli spa do samochodw z bra-ku miejsc w hotelach lub z braku pieni-dzy. Inni wrcili jak niepyszni do swoichmiast, chocia wzili dzie wolny spe-cjalnie na ten mecz. Niektrzy wyrzucilibilety po wejciu na stadion we wtorek inie mogli wej w rod.

  Powodem kryzysu by dach nad sta-dionem. Obie druyny poprosiy, ebygra przy otwartym dachu, gdy pod da-chem jest za duszno. Ale mia spadeszcz. Stadion powinien mie systemdrenaowy pod muraw. I mia, ale war-stwa z drenami zostaa usunita po zawo-dach Euro 2012, a przed koncertem Ma-donny. W czasie Euro 2012 warstwy mu-rawy miay 20 cm drenau plus 40 cm

  warstwy wegetacyjnej z tzw. podsypk.Razem daje to 60 cm. Obecnie pooonatrawa razem z warstw wegetacyjn mado 10 cm. Pod spodem jest betonowaplatforma, co zreszt stwarza due ryzy-ko kontuzji zawodnikw z powodu brakugbokiej amortyzacji upadkw. Pierwot-nie dreny byy wprowadzone do odwod-nienia, czyli do koryt w betonowej py-cie. Obecnie w tych korytach jest war-stwa ziemi, dlatego s mniej drone. Kie-dy spada we wtorek rzsista ulewa, Sta-dion Narodowy zamieni si w basen.

  Decyzj o zostawieniu rozsunitegodachu wyda w poniedziaek przedstawi-ciel FIFA, midzynarodowej federacjipikarskiej, Soweniec Dalnie Jost, mimoe prognoza pogody przewidywaa ulewna wtorkowy wieczr. Kiedy zaczo pa-da, Jost wyda polecenie zasunicia da-chu we wtorek godzin przed meczem.Niestety byo ju za pno. Dachu niemona zasuwa w czasie deszczu z po-wodw technicznych. Doszo wic doodwoania meczu i kompromitacji Polskia take rzdu Tuska. Wysannik FIFAnie zama przepisw, ale zabrako muwyobrani.

  Tej wyobrani zabrako take w Naro-dowym Centrum Sportu, ktre uprzedza-o, e dach nie moe by zasuwany wtrakcie deszczu. Zamiast wic odrzucidecyzj Josta i zamkn dach na wasnrk, kiedy jeszcze nie byo za pno,NCS postpio wedug przyjtych regu.Jednak wstyd nie spad na nikomu nieznanego wysannika FIFA, ale na Polski Donalda Pluska, jak przezywali premie-ra zoliwi po imprezie.

  Tusk zarzdzi kontrol w Minister-stwie Sportu i w Narodowym CentrumSportu. W poniedziaek maj by wyniki,wic podane wyej ustalenia mog sijeszcze zmieni. PiS da zwoania nad-zwyczajnego posiedzenia sejmowej komi-

  sji sportu. SLD domaga si ustpienia mi-nister Joanny Muchy, ktra istotnie moestraci stanowisko, eby uspokoi opinipubliczn. Jednak najwaniejsze jest to, ew gruncie rzeczy baha sprawa przecieto tylko przeoenie meczu przesoniaw mediach nie tylko dte drugie exposepremiera z szerok, aczkolwiek mao real-

  n wizj rozwoju kraju i jego wystpy wtelewizji. Take zepchna duo powa-niejsz spraw prowokacyjnej publikacjiw sieci z serwera w Rosji zdj szcztkwofiar katastrofy smoleskiej. Jest to miarazdziecinnienia spoeczestwa pod rzdamichopcw z boiska.

  Jan Ryo

  Basen narodowy kryty

  u W czasie ulewy Stadion Narodowy zamieni si w basen.

  Od pitku do soboty, 19-20 padziernika 2012 w greenpoinckimoddziale Citibank odbdzie sie wystawa nowojorskich Emocjonali-stw. Bdzie to ju trzeci, doroczny pokaz grupy w tym miejscu.Tematem przewodnim obecnej ekspozycji jest pejza. Zobaczymym.in. prace malarskie Beaty Szpury, Artura i Janusza Skowronw,fotografie Mietka Rudka i Wojtka Kubika oraz rzeby LubomiraTomaszewskiego. Organizatorem wystawy ze strony Citibank jest Halina Wjtowicz (nazdjciu druga z prawej) ze strony Emocjonalistw Janusz Skowron(pierwszy z prawej) .

  Wystawa nowojorskichEmocjonalistw

  u Na wystawie Emocjonalistw w Citibank 2011 roku.

 • 6 KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  B I O F O T O N Yopaski i ubrania z napylonymi zioami

  Prosz opowiedzie jak wygl-daa paska droga z maego podkar-packiego Lubaczowa do nowojorskie-go fotela dyrektora operacji amery-kaskiej w Inglocie? Marzy pan kie-dy o takiej karierze?

  Nie. Byo w tym wszystkim duo szcz-cia, sporo cikiej pracy i wiele sympatii lu-dzi, z ktrymi si zetknem. W ostatnich po-nad dziesiciu latach byem otoczony po prostudobrymi ludmi, ktrym wiele zawdziczam,zarwno w karierze dyplomatycznej jak i biz-nesowej. Tak naprawd nie potrafi odpowie-dzie na paskie pytanie. To by cig zdarze.Czasami czowiek w yciu otrzymuje rneszanse i albo z nich skorzysta, albo nie. Pierw-sz by mj wyjazd na placwk z maegomiasta Lubaczowa. Na wielu ju to zdarzenierobio wraenie, bo to by wyjazd nie tylkodo Nowego Jorku, ale na dyplomat Na po-cztku temu skokowi w nieznane towarzyszystrach, a potem to ju samo jako si toczyo.Oprcz tego, o czym ju wielokrotnie mwi-em, nie bybym tu gdzie jestem bez subyw polskiej dyplomacji. Jednak po dziesiciu la-tach tej suby stwierdziem, e czas na rady-kaln zmian, e trzeba odej, i e nadszedna to waciwy moment. Chocia t zmian przejcie do biznesu planowaem jeszczekoczc prac w Izraelu, poniewa szczeglniepodczas pracy w tamtym kraju nabraem wik-szej sympatii i szacunku do dziaalnoci gospo-darczej i przedsibiorczoci. Wwczas jednakwyskoczy jeszcze Nowy Jork, tak e to mo-je przejcie nieco odwleko si w czasie.

  - Niektrzy mog podejrzewa, e dy-rektorem operacyjnym na USA moezosta tylko czowiek, ktry ma jakieniesamowite plecy, ukady, e te-go nie da si osign sam prac.

  - (miech) To mi przypomina pocztek na-szej rozmowy, e zaraz wpadnie tu CBA

  i ABW Stany Zjednoczone s najbardziejwymagajcym rynkiem na wiecie, poniewatutaj jest najwiksza konkurencja, a klient manajwikszy wybor towarw. I jeeli w USAuda si co osign, to uda si to niemalew kadym miejscu na wiecie. Wida tona przykadzie niektrych firm polskich, kt-re do dobrze radz sobie w Europie, alewejcie na rynek amerykaski wydaje si bydla nich zbyt duym wyzwaniem. Ten krajjest tak potny, a konkurencja tak wielka, eadne plecy czy umocowania nie pomog.adne te uprzedzenia nie odgrywaj roli;tym samym przeamujemy mit, e w USAistnieje jakakolwiek niech wobec polskichfirm lub produktw to jest bzdura!. Jakmasz ciekaw koncepcj i bardzo dobry pro-dukt, to kady bdzie chcia z tob rozma-wia, tak jak olbrzymia sie Macys rozma-wia z Inglotem i otwieramy kolejne sklepy.

  Udao si panu tak bezbolenieprzej ze wiata polityki do wiatabiznesu?

  Szczerze? Nie. To by do trudny pro-ces, bo struktury administracyjne rozleniwia-j w kadym znaczeniu tego sowa. I to doty-czy tak samo urzdnikw polskich, jaki amerykaskich. Administracja jest wielkmachin, a pracujcy w niej ludzie czuj sibezpieczni i wiedz, e niewiele im grozi,niezalenie od podjtej decyzji pytanie: iluz nas dowiadczyo bdw urzdnikw,a w ilu z tych sytuacji urzednik ponis jakiekonsekwencje? To jest niemoliwe w bizne-sie. Jeli ja podejm nieprawidow decyzj,to natychmiast wiem, ile to bdzie firmkosztowao. Kady krok musi by przemy-lany. Nie moe by politycznych kaprysw,z ktrymi miaem do czynienia podczas mo-jej poprzedniej pracy. Tam zdarzao mi siwidzie ludzi ganionych za sukcesy, ale tak-e widziaem bdy, kosztowne dla samego

  petenta lub polskiego podatnika, ktre p-niej rozmyway si bez adnych konse-kwencji. W administracji yje si spokojniei wiem, e niektrym to bezpieczestwo od-powiada. Ja jednak powiedziaem sobie, eodchodz teraz albo nigdy.

  Czy w zwizku z tym wyklucza panpowrt do czynnej polityki?

  Nigdy nie powinno si mwi nigdy,ale w najbliszej, dajcej si przewidzieprzyszoci, powrt do polityki lub admini-stracji wykluczam.

  Rozmawia Mariusz A. Wolf

  Jak przez ostatnie trzy lata w pa-dzierniku, tak i w tym roku, w Funda-cji Kociuszkowskiej odbd siImienieny Tadeusza, urzdzane nawzr przyjcia, ktre w 1792 wypra-wi dla Kociuszki Ksi Czartory-ski. W czasie tego przyjcia soleni-zant otrzyma wieniec z lici dbu za-sadzonego przez Krla Jana III So-bieskiego. Fundacja rwnie co roku

  dekoruje wybraca wiecem lauro-wym.W tym roku gociem honorowym Fun-dacji jest Marek Skulimowski, dyrek-tor ds.marketingu w firmie Inglot, byykonsul RP w Nowym Jorku. MarekSkulimowski jest osob ogromnie za-suon dla Polonii w USA. Od lat jestrwnie jest przyjacielem FundacjiKociuszkowskiej. Podczas czwartkowego przyjcia wy-stpi Joanna Mieleszko, mezzosopran.Po czci oficjalnej zapraszamy do za-bawy z DJ DLP znanym z Polish Hap-py Hours, w Galerii Fundacji. Panie zachcane s do przyjcia w bia-ych sukniach. Impreza biletowana:$20/$10 studenci (panie w biaychsukniach wstp wolny)

  Rezerwacje: 212-734-2130Fundacja Kociuszkowska15 E 65 Street, New York, NY 10065212-734-2130 www.thekf.org

  Na razie do polityki nie wracam1

  4Flex Kolagen Nowej Generacji!

  $36.99

  Po to by Twoje ciaow dojrzaym wieku miao

  si wyginao.

  Stymuluje metabolizm tkanki chrzstnej Pobudza syntez skadnikw chrzstki stawowej Zwiksza syntez skadnika mazi stawowej Korzystny dla narzdu ruchu

  Dlaczego wybra 4Flex?

  Produkt zawierajcy bioaktywne peptydy kolagenowe FORTIGEL Opatentowana technologia produkcji pozwala otrzyma jednorod-

  ne, zmikronizowane molekuy o doskonaej biodostpnoci Jako i skuteczno potwierdzone licznymi badaniami

  FOTO

  : AN

  ETA

  RA

  DZI

  EJO

  WS

  KA

  u Sklep Inglota przy Times Square.

  Jestecie bardzo zmczeni, mczy was bl gowy, dokuczaj stawy i krgo-sup, s problemy z krzeniem i niepokoi uczucie dusznoci.... Prbowalicieju wszystkich sposobw leczenia i zastanawiacie si, jak bdzie z kadym na-stpnym dniem... Nie bdcie rozczarowani. Jest wyjcie! Opaski i ubrania bio-fotonowe, ktre w ostatnich latach zyskay du popularno. Ludzie opowia-daj, e w cigu 1-3 dni odchodzi ostry bl, a po kilku tygodniach zmniejszajsi stany zapalne.

  Opinie osb, ktre zaczy uywa opaski biofotonowe:Kobieta, 48 lat. Bardzo bolay mnie nogi. Stanie sprawiao mi bl, odczu-

  waam skurcze ydek. Zaczam uywa skarpetki do spania, a do pracy zaka-daam getry. Po pierwszej nocy odczuam ciepo w nogach, a po tygodniu mi-ny skurcze.

  Mczyzna, 34 lata. Skrciem nog podczas gry w tenisa. Uyem opaskina kostk. Opuchlizna i bl przeszy po pierwszej dobie.

  Kierowca samochodw ciarowych. Bl krgosupa i kolan utrudniay miwykonywanie pracy. Po dwch tygodniach uywania pasa i opasek na kolanabl zmniejszy si, zesza opuchlizna.

  Midzynarodowa korporacja HuaShen opracowaa produkty z biofotonamiw/g staroytnych receptur zioowych i wspczesnej nanotechnologii. Przy na-kadaniu ubrania na chore miejsce przenika energia rolin i mineraw w gbciaa ludzkiego na gboko od 3 do 5 cm. i dalej na zasadzie rezonansu. Wrezultacie zwiksza si potencjalna energia komrek, organizm oczyszcza si zwszelkich zanieczyszcze, zaczyna si regenerowa i wzrasta nasza odpor-no.

  Zapraszamy w sobot, 20 padziernika godz 17.00 do MARKOWEJ APTEKI PHARMACY, 831 Manhattan Ave.

  W czasie spotkania moesz zobaczy pod mikroskopem jak pracuj biofotony,jak rownie zobaczy jak dziaaj na Twj organizm.

  Dodatkowe informacje: 347-645-2838

 • 7KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  Total Health Care126 Greenpoint Ave. Brooklyn, NY 11222

  Assistant Professor

  KARDIOLOGLEKARZ CHORB UKADU KRENIA

  Christopher L. Gade

  Wizyty w kady pitek po wczeniejszym umwieniu si. tel. (718) 389-0100

  Pracujcy w Weill Cornell Medical Centeri New York Presbyterian Hospital, od niedawnaprzyjmuje rwnie na Greenpoincie w:

  ANIA TRAVEL AGENCY57-53 61st Street, Maspeth, N.Y. 11378

  Tel. 718-416-0645, Fax 718-416-0653

  US Money Express:Authorized AGENT in U.S. Money Express Transfers/ U.S. MoneyExpress Co. is licensed as a Money Transmitter by the State of New York Banking Department

  m Tumaczenia

  m Bilety Lotnicze

  m Usugi Konsularne

  m Notariusz publiczny

  m Wysyka paczek morskich i lotniczych

  m Wysyka pienidzy - VIGO i US Money Express

  30 wrzenia w Konsulacie General-nym w Nowym Jorku Centrala Pol-skich Szk Doksztacajcych wAmeryce po raz drugi w historii swo-jego istnienia przyznaa stypendianaukowe. Otrzymao je 19 absolwen-tw polonijnych szk, ktrzy w ubie-gym lub biecym roku zdali maturi rozpoczli edukacj akademick.

  Warunkiem otrzymania wsparcia finan-sowego byo midzy innymi: rzetelne po-dejcie do nauki, bardzo dobre oceny, za-angaowanie w ycie Polonii, a take u-dokumentowane osignicia pozaszkolne.wieo upieczeni studenci musieli ponad-to napisa esej o tym, ktry z polskich no-blistw najbardziej zasuy si wiatuoraz uzasadni swj pogld.

  Bohaterami prac uczniw byli najcz-ciej Maria Skodowska-Curie i Lech Wa-sa. To ich uznali absolwenci za najbar-dziej wpywowych na losy wiata pol-skich noblistw.

  Komisja stypendialna z przewodnicz-c Alicj Jachn na czele wysoko oceniawypracowania modziey. W pracachtych modych ludzi przewija si i piknomyli, i gbia duszy stwierdzia. Odwas, modzi stypendyci, bdzie zaleaaprzyszo i obraz Polonii podkrelia,przedstawiajc nagrodzonych uczniw.

  Wrd nich byo dziesicioro absolwen-tw Szkoy Jzyka i Kultury Polskiej naMaspeth, czworo ze szkoy przy PolskiejFundacji Kulturalnej w Clark, NJ, dwch ze szkoy im. Puaskiego na Brooklynieoraz po jednym ze szk: Cyryla i Metode-go na Brooklynie, b. ks. Popieuszki wDerby, CT, oraz Jagiellonw w Passaic, NJ.

  Mimo e niemal wszyscy tegorocznistypendyci urodzili si w Stanach Zjed-noczonych, cz ich silne wizi z Polsk.S ambitni, pracowici, zaangaowani wdziaalno na rzecz rodowiska polonij-nego. Pracowali jako asystenci nauczycie-li w szkoach polonijnych, dziaali w dru-ynach harcerskich, udzielali si w ko-cioach na rzecz wsplnoty parafialnej.

  Stypendia wrczya wyrnionym Do-

  rota Andraka, prezes CPSD, gratulujc imwiedzy, zaangaowania w sprawy Poloniii osignie w dziaalnoci pozaszkolnej.Gratulacje i yczenia zoyy im rwniekonsul Ewa ukowicz-Oniszczuk i pro-wadzca spotkanie Ewa Winiewska, pre-zes na stan Nowy Jork.

  My Polacy, urodzeni poza granicamiPolski, chcemy kultywowa nasz pol-sko. To dziki Centrali Polskich Szk

  Doksztacajcych i wszystkim szkoompolonijnym mielimy tak moliwo.Dzikujemy za pomoc, ktr otrzymali-my i obiecujemy, e dooymy wszel-kich stara, abycie wszyscy byli z nasdumni zapewni w imieniu stypendy-stw Mateusz Swuliski, absolwent pol-skiej szkoy przy PFK w Clark, studentStern School of Business na NYU.

  CPSD honoruje najlepszychStypendia dla absolwentw polskich szk

  Opiekujemy si krgosupami mieszkacwGreenpointu, dzielnicy Brooklynu przez 30 lat.Oferujemy najnowsze metody leczenia blw

  plecw (korzonkw), blw szyi, blwpromieniujcych do ng (rwa kulszowa),

  blw gowy, blw promieniujcych do ramion.Specjalizujemy si w nowoczesnych, bezoperacyjnych

  chiropraktorskich technikach odbarczania staww, mini i wizade krgosupa oraz nastawiania wypadnitych,przesunitych i zdegenerowanych dyskw krgosupa.

  Prowadzimy skomplikowane przypadki z ponad dwudziestoletnim dowiadczeniem w:

  3 Wypadkach w pracy (Workers Compensation)3 Urazach komunikacyjnych (No Fault)

  Akceptujemy wszystkie wiksze ubezpieczenia zdrowotne.Dzwo po bezpatn konsultacj w jzyku polskim do naszej przychodni. Kontakt: Robert Interewicz,

  menader przychodni: 718-389-0953

  Dr DAVID ABOTT LEKARZ SPECJALISTA W SCHORZENIACH I DOLEGLIWOCIACH KRGOSUPA

  SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA NA GREENPOINCIE

  Manhattan Avenue Chiropractic Associates715 Manhattan Avenue, Brooklyn, New York 11222

  Telefon: (718) 389-0953

  u Tegoroczni stypendyci i czonkowie Komisji Stypendialnej.

  FOTO

  : MA

  RIA

  PAD

  ZIO

  R-

  MA

  RC

  HW

  IS

  KA

  13

 • 8 KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  Przygnbia mnie wiado-mo o mierci Jerzego Jaroc-kiego. Obok Erwina Axera, Ka-zimierza Dejmka, ZygmuntaHuebnera i Konrada Swinar-skiego by w mej modoci nie-docignionym mistrzem reyse-rii teatralnej. Nie przeszkadzami chd jego przedstawie, na-tomiast podziwiaem ich przej-rzysto logiczn i pojemnointelektualn. Jarocki nie poka-zywa w nich siebie, lecz myl

  autora i jej odniesienia do rze-czywistoci. Nie tylko tej

  za oknem, take tej rozumianej szerzej. Oczywicieza myl i przesaniem kry si take on sam. Ju samwybr dramatu wynika z jego osobowoci. Bezbdnieumia wyowi ze wartoci uniwersalne i ponadczaso-we, pokazujc je w sposb finezyjny a zarazem zrozu-miay nawet dla mniej wyrobionego widza. elazny ra-cjonalizm przeplata pomysami z pogranicza surreali-zmu, co w wyrafinowany sposb uatrakcyjniao jegospektakle. Wystarczy choby przypomnie scenz Matki Witkacego, w ktrej tytuowa bohaterka zo-staa zasypana kolorow wczk, z ktrej robia nieko-czcy si szal, czy monolog jej syna, walczcego z przy-gniatajc go szaf, podczas nadawania yciu wysze-go sensu. Wystarczy choby przypomnie mynki kr-cone motkami przez tytuowych Szewcw tego Wit-kacego, czy mietnik, jako siedlisko jednej ze Starychkobiet Rewicza, lub yrandol, na ktrym bujaa sidruga bohaterka teje sztuki. Jednym z najbardziej cha-rakterystycznych pomysw Jarockiego by ubir Ku-charki w Maym dworku (znowu Witkacy) z przo-du niemal zakonnica, z tyu goa pupa.

  Pomniejsi aktorzy nie zawsze go lubili, bo zmuszaich do nadludzkiego wrcz wysiku zrcznociowego,wielcy za, twierdzili, e mona si od niego wiele na-uczy. Holoubek pokornie chodzi po linie rozpitej mi-dzy balkonami, a Zapasiewicz, udawa pudla lub taplasi w bocie. Nienawidzili go pracownicy techniczni, bomusieli dokonywa rzeczy niemoliwych a to samo-chd mia wjeda na scen, a to trzeba byo zbudowana niej filharmoni, a to skonstruowa samoloty, ktre la-tayby nad widzami. Ale wybaczali mu, kiedy widowniatrzsa si od oklaskw. Pamitam ich przejcie, gdyza owymi samolotami, nadlatujcymi ze Wschodu, ci-gny si w nieskoczono czerwone wstki. Dobrzewiedzieli, co one oznaczaj w sztuce Mroka Pieszo.Widzowie wiedzieli rwnie i nie szczdzili manifesta-cyjnych braw.

  Tak, pamitam, bo miaem szczcie pracowaw Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy za dyrekcjiwspomnianego Gustawa Holoubka. Bya to wwczasjedna z najlepszych scen kraju. Jej poziom wyznaczaywanie przedstawienia Jarockiego. lub, Na czwo-rakach Rzenia i wspomniane Pieszo zawsze szykompletami. Jego Krl Lear, cho pozbawiony szek-spirowskiej krwistoci, by wydarzeniem nie tylkow dziejach tego teatru. Kreacja Holoubka w roli tytuo-wej przejmowaa do ez. O lepsze szli rwnie prowa-dzeni przez niego aktorzy: Zbigniew Zapasiewicz jakohrabia Kent, Jzef Nowak jako hrabia Gloucester, Ma-rek Walczewski w roli Edgara i Piotr Fronczewski kreu-jcy Bazna. Wzruszajca bya take Joanna Szczep-kowska jako Kordelia. Refleksje o pysze i pokorze, fa-szu i prawdzie, wadzy i podstpie brzmiay nadzwyczajprzekonywajco. Miejscem akcji uczyni Jarocki drog,zaprojektowan przez Kazimierza Winiaka w ksztacieznaku nieskoczonoci, co czynio z tego dramatu filo-zoficzn przypowie. Od siebie dodam, e byo to jed-no z najwaniejszych przedstawie, jakie widziaemw swoim yciu. Dokadaem do niego rk, podsuwajcJarockiemu kolejne tumaczenia i wyszukujc dla ko-lejne interpretacje tej sztuki. Nie tylko polskie, bowiemchcia on zna wszystkie, jakie powstay w wiecie. Ro-boty zatem miaem niemao. On jeszcze, rzecz jasna,jeszcze wicej, tak wiele, e w kocu przypaci j ata-kiem serca. Nie przeszkodzio mu to wymiewa siz bdw, jakie puszczaem w programach do spektakli.Nie zwracaem bowiem uwagi na daty i wyliczenia, cokoczyo si rnymi absurdami. Jarocki je wyapywaz waciw sobie precyzj. Potem wypomina mi jeprzy kadej okazji. Tak czsto, e w kocu uwierzyemw pogosk, i jest sadyst. Nie bez kozery wspomnianyKazio Winiak nie chcia ju z nim pracowa w obawieo wasne serce.

  Z pniejszych przedstawie Jarockiego pamitamjego krakowskie dokonania w Starym Teatrze, przedewszystkim Winiowy sad z wielk kreacj Ewy Las-sek w roli Raniewskiej, Sen o bezgrzesznej, Rewi-zora i ycie jest snem. Z doskoku z Nowego Jorkuwidziaem w warszawskim Teatrze Narodowym wspa-niae Bdzenie i Kosmos Gombrowicza. Nie zdo-aem natomiast zobaczy gonego Tanga Mroka iSprawy wedug Samuela Zborowskiego Sowac-

  kiego. Kiedy ju sam byem reyserem, Jarocki niezmiennie

  pozosta dla mnie niedocigym wyznacznikiem teatrumdrego w przesaniu, klarownego w formie i wycyzelo-wanego w wykonaniu. Teatru, w ktrym reyser chce jaknajlepiej zrozumie autora i pokaza jego fenomen a nieudowodni, i jest lepszy od niego.

  *Kompozytor Stanisaw Radwan o Jerzym Jarockim

  Jego profesorski autorytet wynika z nieustannegodoskonalenia kadego elementu. Gdy chodzio o mu-zyk, niejednokrotnie czekalimy na prb wznowie-niow, by co jeszcze dopracowa, wymieni. Jeliby akurat w miecie, gdzie by grany jego spektakl,przychodzi na kade przedstawienie. Powie to kadyz dziesitkw, czy nawet setek aktorw, ktrych wy-chowa, e po kadym spektaklu wybiera sobie kogodo rozmowy. Wszystko po to, aby i coraz gbiej,aby jeszcze jakie wytworzy konteksty dla widza,ktrych sam do tej pory nie bra pod uwag. Aktora,w ogle czowieka, poznaje si do samego koca. Na-wet jeli na pocztku dostrzega si jego olbrzymiemoliwoci, to nierzadko trzeba mu te moliwoci do-piero uprzytomni. To byo genialne, profesorskieczucie Jarockiego. Tyranizowa w pracy, ale nie tyra-nizowa osoby. Mao jest takich reyserw, ktrzy po-trafi uprzytomni czowiekowi jego moliwoci.Ano mao.

  *Jeszcze jedn mier musz odnotowa. Tym razem

  dramatopisarza i prozaika Janusza Krasiskiego. Mo-do spdzi w obozach koncentracyjnych i stalinow-skim wizieniu, z ktrego wyszed dopiero w 1956 ro-ku. Nic zatem dziwnego, e w swych utworach ukazy-wa czowieka w obliczu tragedii lub mierci. Jego bo-haterowie zadaj ostateczne pytania, walcz o ludzkgodno i zdobywaj si na opr wobec totalitarnejwadzy. By moe, paradoksalnie, ciar gatunkowyjego twrczoci spowodowa, e nie zyska nalenejmu sawy, cho znawcy byli w peni wiadomi jej ran-gi. Owszem Czapa, czyli mier na raty, odebra-na zostaa jako jeden z najbardziej egzystencjalnychdramatw naszej literatury, owszem sztuki: Kwatery,Wkrtce nadejd bracia, Filip z prawd w oczachi niadanie u Desdemony zostay z powodzeniemwystawione w teatrze, ale jako nie weszy do kanonupowojennego dramatu. Nie wszed te do kanonu jegowspaniay cykl pokazujcy heroiczny bunt wobec poli-tycznej przemocy Na stracenie, Twarz do cia-ny, Niemoc i Przed agoni. Odnosiem niekiedywraenie, e przewysza on rang wikszo podob-nych dokona i budzi lk krytykw w stopniu niemniejszym ni twrczo Jzefa Mackiewicza. S bo-wiem pisarze, ktrzy wyrastaj ponad nas tak wysoko,e nie wiemy jak o nich mwi i pisa. Janusz Krasi-ski by jednym z nich.

  m

  K a r t k i z p r z e m i j a n i a

  ANDRZEJ JZEF DBROWSKI

  Republikanin wzmocni sobie popar-cie w regionach wydobywania wgla i ropynaftowej przedstawiajc demokrat jakozimnego obroc rodowiska, ktry dla do-bra ptakw jest gotowy narazi miejsca pra-cy i zgodzi na wysze ceny energii. Rom-ney stara si odrzuci wizerunek prawico-wego radykaa wyranie przesuwajc swestanowisko w stron centrum. Opowiadawic, jak wiele zatrudnia kobiet w urzdziegubernatora stanu Massachussetts, jakwprowadzi powszechne ubezpieczeniazdrowotne w tym stanie, jak popiera prawokobiet do korzystania ze rodkw antykon-cepcyjnych i jak jest do umiarkowanyw sprawie imigracji. Nie popieram ciga-nia ludzi i wyrzucania ich z kraju odpowie-dzia Romney zapytany o polityk imigra-cyjn. Obama zarzuci mu bowiem, e jegogwn strategi w ograniczeniu nielegalnejimigracji jest zachcanie ludzi do samo-de-portacji.

  Jednak stanowisko Romneya wobec imi-grantw ma obecnie pewne niuanse. Ow-szem, w okresie prawyborw republika-skich opowiada si za twardym wdraa-niem prawa, aby zmusi nielegalnychdo wyjazdu z Ameryki. By przeciwnyamnestii w jakiejkolwiek formie. Jeszczew styczniu w prawyborczej debacie zapo-wiada wprowadzenie w caym kraju obo-

  wizku sprawadzania statusu prawnegowszystkich nowo zatrudnianych pracowni-kw. Taki program pod nazw E-Verify judziaa od pewnego czasu, lecz jest dobro-wolny. Ale po uzyskaniu nominacji partyj-nej Romney zagodzi podejcie do tejsprawy. Dzi opowiada si za przyznaniemzielonej karty tym nielegalnym imigrantom,ktrzy suyli w wojsku. Niestety, dotyczyto zaledwie kilkudziesiciu tysicy ludzi,wobec 12 milionw bez prawa staego po-bytu.

  Romney zarzuci Obamie, e nie speniobietnicy z poprzednich wyborw uregulo-wania spraw imigracji ju w pierwszym ro-ku urzdowania. Sam obiecuje trwae roz-wizanie problemu, jednak nie podaje aniszczegw, ani nie mwi, jak zamierzaprzekona republikanw w Kongresie od-rzucajcych jakikolwiek status legalny dla nielegalnych mieszkacw, uznajc toza amnesti dla przestpcw.

  Gdyby tak umiarkowane pozycje Rom-ney zaj w prawyborach republikaskich,to zapewne nie pokonaby rywali do nomi-nacji partyjnej. Majc teraz nominacjw kieszeni, mg w kocu pokaza swprawdziw twarz pragmatyka.

  Debata miaa na celu pozyskanie wybor-cw niezdecydowanych, do ktrych nalegwnie kobiety. Dlatego Obama cztery ra-

  zy wytkn Romneyowi, e zamierza obcifundusze klinikom aborcyjnym. Ale Rom-ney zarzuci prezydentowi, e w trakcie jegokadencji liczba kobiet yjcych w biedziewzrosa o trzy i p miliona a w ostatnichczterech latach prac stracio 580 tysicykobiet. Polityka gospodarcza Obamy nieprzyniosa bowiem obiecanych efektw, mi-mo dwukrotnego zwikszenia deficytu bu-detowego.

  Ostatni cios nalea wszake do prezy-denta, ktry przypomnia osawion wypo-

  wied Romneya o 47 procentach Ameryka-nw, nie paccych podatku od dochodw,czyli nie biorcych odpowiedzialnociza swe ycie liczc, e rzd rozwie ichproblemy. Poniewa czas debaty si sko-czy, Romney nie mia moliwoci raz jesz-cze przeprosi za te sowa. Jednak natych-miastowe badania opinii publicznej potwier-dzaj wraenie remisu w starciu midzyprezydentem po przejciach w Biaym Do-mu a gadkim bizesmanem, ktry obiecujepostawi na nogi Ameryk. m

  Runda remisowa1

  u Debata miaa na celu pozyskanie wyborcw niezdecydowanych.

 • 9Zainteresownych prenumerat tygodnika

  KURIER PLUSinformujemy, e roczny abonament

  wynosi $70, proczny $40, a kwartalny $25

  Kurier Plus poszukuje operatywnych osb, atwo nawizujcych kontakty

  z ludmi do zbierania ogosze. Tel. 718-389-3018

  KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  JOANNA BADMAJEW, MD, DO6051 Fresh Pond Road, Maspeth, NY 11378; tel. 718-456-0960

  MEDYCYNA RODZINNA I Badania okresowe i prewencyjne I Elektrokardiogram - USG I Badania laboratoryjne na miejscu I Badania ginekologiczne, cytologia I Planowanie rodziny I Szczepienia okresowe I Prowadzenie chorb przewlekych - cukrzyca,nadcinienie,

  astma,leczenie uzalenie I Medycyna estetyczna - laserowe usuwanie owosienia I LimeLight - leczenie zmian skrnych, trdzik modzieczy, rowaty I NOWO TITAN - usuwanie efektw wiotczejcej i starzejcej si skry

  Godziny otwarcia gabinetu: Pon.3-7pm / Wt.-r.9am-2pm / Czw. 3-8pm / Sob. 9am-2pm. Zapraszamy.

  Greenpoint Eye Care LLCSerdecznie zapraszamy do Gabinetu Okulistycznego Dr. Michaa Kisielowa.Nowoczesne metody leczenia wad i chorb oczu (jaskra. kontrola chorych na cukrzyc,badanie dna oka, pomiar cinienia rdgakowego oraz komputerowe badanie polawidzenia). Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu laserowej korekty wad wzroku orazusuwania zamy. Peny zakres opieki okulistycznej dorosych i dzieci; dobr soczewekkontaktowych; wysoka jako szkie korekcyjnych; duy wybr oprawek (Prada, Dior,Ray Ban, Tom Ford, Oliver Peoples); okulary przeciwsoneczne; akcesoria optyczneoraz okuluistyczne badania dla kierowcw (DMV)

  Dr Micha KiselowDOKTOR MWI PO POLSKUWikszo medycznych i optycznych ubezpiecze honorowana.

  909 Manhattan Ave. Brooklyn NY 11222, 718-389-0333Gabinet otwarty:

  Poniedziaek - Pitek - 10 am - 7 pm;Sobota - 9 am - 5 pm

  www.greenpointeyecare.com

  PEDIATRA - BOARD CERTIFIED

  Dr Anna DuszkaOstre i przewleke choroby dzieci i modziey

  Badania okresowe i szkolne, szczepienia

  Manhattan Medical Center - 934 Manhattan Ave. Greenpoint

  (718) 389-8585Moliwo umwienia wizyty przez komputer - ZocDoc.com

  Dr Andrzej Salita F Choroby wewntrzne, skrne i weneryczne, drobne zabiegi chirurgiczne, ewaluacja psychiatrycznaDr Urszula SalitaF Lekarz rodzinny, badania ginekologiczneDr Florin MeroviciF Skuteczne metody leczenia blu krgoslupaDOSTPNI SPECJALICI: GASTROLOG, UROLOG

  PRZYCHODNIA MEDYCZNA

  126 Greenpoint Ave, Brooklyn NY 11222, tel. 718- 389-8822; 24h. 917-838-6012Przychodnia otwarta 6 dni w tygodniu

  Board Certified in Internal Medicine, Board Certified in Anti-aging MedicineDiplomate of American Academy of Anti-aging and Regenerative Medicine

  G Terapia hormonalna (hormony bioidentyczne dla kobiet i mczyzn G konsultacje anti-aging (hamujce proces starzenia)G subkliniczna niewydolno tarczycy G zmczenie nadnerczy

  G wykrywanie i leczenie zatru metalami cikimi G wykrywanie i leczenie niedoborw aminokwasw/kwasw tuszczowychG terapia antyoksydantami (witaminowa) dostosowana do indywidualnych potrzeb

  G wykrywanie chorb na tle autoimmunologicznym: lupus, stwardnienie rozsiane, scleroderma G zabiegi kosmetyczne (Botox, Restylane, Radiesse, Sculptra, Mezoterapia)

  MEDYCYNA ODMADZAJCA I REGENERUJCA Sabina Grochowski, MD, MS

  850 7th Ave., Suite 501, Manhattan (pomidzy 54th a 55th St.)Tel. 212-586-2605 Fax: 212-586-2049

  126 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-6000; 718-472-7306

  TOTAL HEALTH CAREPHYSICAL THERAPY

  3 Nowe technologie leczenia: fluoroskop do zabiegw na krgosupie

  3 Rozciganie krgosupa (dekompresja)3 Leczenie powypadkowe, zmian artretycznych

  oraz neuropatii

  W naszej klinice przyjmuj rwnie lekarze innych specjalnoci,m.in.: gastrolog, neurolog, ortopeda, urolog, chirurg, lekarz

  zajmujcy si zwalczaniem blu.Wykonujemy rne badania diagnostyczne, m.in. USG,

  przewodnictwa nerwowego. Wikszo ubezpiecze honorowana. Dla osb bez ubezpiecze mamy specjalne ceny.

  718-389-0100

  Acupuncture and Chinese Herbal CenterDr Shungui Cui, L.Ac, OMD, Ph.D jeden z najbardziej znanych specjalistw w dziedzinietradycyjnych chiskich metod leczenia. Autor 6 ksiek.Praktykuje od 43 lat. Pracowa we Woszech, Kuwejcie, wChinach. Pomaga nawet wtedy, gdy zawodz inni.

  LECZY:

  l

  katar sienny

  l

  ble plecw

  l

  rw kulszow

  l

  nerwoble

  l

  impotencj

  l

  zapalenie cewki moczowej

  l

  bezpodno

  l

  parali

  l

  artretyzm

  l

  depresj

  l

  nerwice

  l

  zesp przewlekego zmczenia

  l

  naogi

  l

  objawy menopauzy

  l

  wylewy krwi do mzgu

  l

  alergie

  l

  zapalenie prostaty itd.

  Do akupunktury uywane s wycznie igy jednorazowego uytku

  144-48 Roosevelt Ave. #MD-A, Flushing NY 11354Poniedziaek, roda i pitek: 12:00 - 7:00 pm

  (718) 359-09561839 Stillwell Ave. (off 24th. Ave.), Brooklyn, NY 11223

  Od wtorku do soboty: 12:00-7:00 pm, w niedziele 12:00 - 3:00 pm(718) 266-1018 www.drshuiguicui.com

  Wrastajce paznokcie, rekonstrukcja stopy, halluksy, narola, odciski, kurzajki, ostrogi.

  Zamania, urazy stp/staww skokowych, zapalenia mini, zwyrodnieniastaww, lecznicze wkadki ortopedyczne po penym badaniu biomecha- nicznym, wady wrodzone noworodkw, szpotawe nki, paskostopie.

  Grzybice skry oraz paznokci, uczulenia, zmiany nowotworopodobne skry, zapalenia.

  63-61 99 Street, Suite G1 (Wejcie od 63 Drive)Rego Park, NY 11374 Tel. (718) 896-5953

  CHIRURG STPw North Shore University Hospital

  CHIRURGIA

  ORTOPEDIADOROLIDZIECINOWORODKI

  DERMATOLOGIA

  LECZENIE STPPACJENTW CHORYCHNA CUKRZYC

  Dr Inessa Borochov D.P.M.LEKARZ PODIATRA

 • 10 KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  PREZYDENT BARACK OBAMA

  WYRANY ZWYCIZCA

  W OBRONIE AMERYKANWKLASY REDNIEJ

  BARACK OBAMA MITT ROMNEYPrzyszociowy, konkretny plan Wsteczne, chybione rozwizania

  Mitt Romney stale broni tej samej, z gry nad, polegaj na sobie polityki gospodarczej,przez ktr wpadlimy w obecne kopoty - cipodatkw dla milionerw i deregulacji WallStreet.

  Mitt Romney wci powtarza mgliste pomysytworzenia miejsc pracy na podstawie bdnejekonomiki z gry na d z przeszoci cipodatkw milionerw i zniesienia regulacji naWall Street.

  Plan podatkowy Mitta Romneya przewidujecicie podatku mulitimilionerom o 250 000tysicy dolarw kademu, ktre zostanieopacone podwyk podatkw rodzinom klasyredniej z dziemi, przecitnie o 2 tys. dolarw.(1)

  Mitt Romney chce obci wydatki krajowe o 20procent co obniy fundusz Pell Grant dlablisko 10 milionw ciko pracujcychstudentw, ktrzy licz, e pomoe im to wopaceniu koledu. (3)

  Cho seniorzy zarabiaj na Medicare przez caeycie cikiej pracy, to Mitt Romney prbujeukry swj plan zamiany Medicare w programwauczerw, ktry zniesie gwarantowanewiadczenia i moe podnie wydatki z kieszenipacjenta do 6400 dolarw rocznie, (5)zmuszajc seniorw do targowania si zubezpieczalniami. (4)

  Sprawd fakty: (1) Tax Policy Center, On the Distributional Effects of Base-Broadening Income Tax Reform 8/1/12; (2) Washington Post, 3/30/10; Department of Education, Accessed 4/15/12;Associated Press, (3) White House, 3/21/12; (4) Department of Health and Human Services, 2/2012; (5) Center on Budget and Policy Priorities, 4/8/11; 8/24/12

  Wicej informacji na stronie: BarackObama.com

  Pomocbiznesom

  w tworzeniumiejsc pracy

  Oglna wizja

  Prezydent Obama buduje skierowan w przyszoinnowacyjn gospodark wok klasy redniej.Ameryka rozwija si, kiedy nam wszystkim na tymzaley, kiedy inwestujemy w przyszo i kiedykady gra wedug tych samych regu.

  Prezydent Obama podaje przekonywujcekonkrety jak tworzy na przyszo miejscapracy inwestujc w technologie czystej energii,tworzc nowe miejsca pracy w przemyle ipopierajc szkolenie zawodowe. I prezydentObama wie, e jest jeszcze wiele do zrobienia.

  Prezydent Obama obniy podatki wszystkimrodzinom pracowniczym jak rwnie 18 razymaym biznesom. Ma zamiar przeduy szerszecicia podatkowe dla rodzin pracowniczych i nastae wprowadzi odpis podatkowy na czesne wkoledu.

  Prezydent Obama przekonuje, e musimyinwestowa w owiat, aby pomc naszejmodziey w budowie gospodarki XXI wieku. Stara si, aby koled by bardziej dostpny przezpodwojenie funduszy Pell Grant, przez lepszpomoc w opaceniu koledu dodatkowymczterem milionom studentw, a take utrzymaniskie oprocentowanie poyczek studenckich. (2)

  Prezydent Obama ochroni Medicare dladzisiejszych seniorw i przyszych pokole.Wzmocni ju Medicare dodajc bezpatneuprawnienia zapobiegawcze, zamykajc tzw.doughnat hole w opacaniu lekarstw na recept,przeduajc fundusz powierniczy Medicare oosiem lat i obcinajc 2,5 milarda dolarwmarnotrastwa i oszustw Medicare.

  Ciciapodatkw

  klasy redniej

  Wyksztaceniebardziej

  dostpne

  Ochrona Medicare

  Ogoszenie patne

 • 11KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  Dogoni resztki dnia...Mamy ju jesie. Przepracowanym,

  zmczonym letnimi upaami, ktrzy niezdyli jeszcze wykorzysta wakacyjnegourlopu oraz tym, ktrzy ju wypoczywali,ale s wci ciekawi wiata i chc jeszczeco uszczkn z kurczcych si dni, pole-cam krtki wypad do Massachusetts iNew Hampshire. Wystarcz cztery dni,by odkry fantastyczne miejsca, odpoczi naadowa akumulator na nastpne tygo-dnie pracy. Jeli kto dysponuje tylko du-gim weekendem, rwnie powinien zmie-ci si w czasie.

  A wic w drog. Miym zaskoczeniemmoe by jesienna szata, a moe tajemni-cza atmosfera zwiedzanego w tym sezo-nie Salem i Gloucester? Na pocztkunaszej podry cofnijmy si doXVII wieku. Zatrzymujemy si w Sau-gus. Usytuowany na trzech hektarachpark historyczny Saugus Iron WorksNational Historic Site przyciga malow-niczym pooeniem i ciekaw histori.W 1630 r. zaczli tu napywa liczni, an-gielscy protestanci-purytanie. Chcielizbudowa spoeczestwo o rygorystycz-nych obyczajach i gbokiej wierze. w-czesny gubernator Massachusetts, bogatypurytanin John Wintrop zrealizowa swjpomys powstania w lenej guszy nieza-lenej kolonii. Bogate w rud elaza tere-ny, poacie lasw, ktrych drzewa prze-rabiano na wgiel drzewny oraz dostar-czajca energii rzeka Saugus day pod-waliny pocztkom amerykaskiego prze-mysu z wykorzystaniem technologii eu-ropejskiej. Do 1670 r. Saugus by produ-centem 1/7 wiatowej produkcji elaza.

  Przenosimy si do Salem miastaznanego gwnie z procesw czarownicz roku 1692. Owa tragiczna historia ska-zania na mier 20 kobiet podejrzanycho czary miaa swe rdo w wczesnejmentalnoci purytaskiej. Wszelkie odbie-gajce od norm zachowania ludzkie tu-maczono czarami, stanowicymi wielkieprzestpstwo. Ludzie, ktrzy wydawali siby optani przez diaba, napawali spoe-czestwo najwikszym strachem. Salem,ktrego nazwa pochodzi od nazwy Jero-zolimy (ang. Jerusalem), w XVIII wiekubyo znanym w wiecie portem morskim.W XIX wieku egluga zacza by wypie-rana przez Boston i Nowy Jork.

  Salem byo te kolebk polskiej emi-gracji. Dziaajce w pocz. XX w. prneorganizacje: Zjednoczenie PolskieRzymsko - Katolickie w Ameryce orazNarodowa Liga Polska dyy do piel-gnacji polskiego dziedzictwa i zjednocze-nia Polakw z rnych zaborw. Salem

  miao swoj polsk dzielnic, w obrbieHallu w. Jzefa, gdzie mona obejrzepamitki z tamtych czasw.

  Obecnie podstaw gospodarki miastajest turystyka. Moemy podziwia starebudynki, brukowane uliczki, bogate w

  zbiory Peabody Museum oraz replik a-glowca Friendship zacumowanego wSalem Maritime National Historic Si-te. I koniecznie trzeba wstpi do mu-zeum czarownic! Na pewno kady znaj-dzie co dla siebie. W padzierniku ob-chodzi si w Salem Hunted Happenings.Goszczc w Salem w sierpniu, bylimyuczestnikami festiwalu na portowym na-brzeu. Jeszcze brzmi w naszych uszachszanty rozpiewanych marynarzy, aprzed oczami maluje si pikny zachdsoca... Koczymy bogaty w atrakcjepierwszy dzie naszych krtkich wakacji.

  Rankiem udajemy si do Gloucester,gdzie najwiksz atrakcj stanowi Ham-mond Museum. Urocze pooenie na ska-listym brzegu pwyspu Cape Ann i re-dniowieczna architektura obiektu zapieranam dech w piersiach. Jestem caa w sko-wronkach, bo mam okazj usyszebrzmienie oryginalnych organw zbudo-

  wanych przez Johna H. Hammonda. Mo-numentalna harmonia dzwikw wypeniaolbrzymi hall, a konstrukcja organw po-zwala dosign dwikom wysokoomiu piter. Co ciekawe, Hammondwcale nie zna nut, ale kocha muzyke iurzdza wieczory muzyczne z udziaemnajwspanialszych organistw wiata.W zbudowanym przez siebie w la-tach 1926-29 domu-zamku, zgromadzikolekcj z czasw staroytnego Rzymu,redniowiecza i renesansu.

  John H. Hammond by rwnie auto-rem ponad 1200 wynalazkw i patentw,gwnie elektronicznych. By pionieremm.in. remote control i stereo. Nad swoimiinnowacjami pracowa w znajdujcych siw zamku laboratoriach.

  Wyposaeni w mapk, peni emocjizwiedzamy z zachwytem wntrza, a tak-e podziwiamy ogrody i niezwyky wi-dok na skaliste wybrzee oceanu. Za-trzymujemy si na dusz chwilw miejscu spoczynku Hammonda, zmar-ego w 1965 r. Poza sezonem muzeumjest czynne tylko w soboty i niedziele.Ostatnim w tym roku dniem bya sobo-ta 13 padziernika.

  Podrujc po Cape Ann warto do-trze do Halibut Point State Park, na cy-pel pwyspu. Jest to miejsce, gdzie znaj-doway si ogromne kamienioomy grani-tu. W miejscu wyrobiska, zwanego Bab-son Farm Quarry powstao malowniczejezioro o urwistych, stromych, skalnych

  brzegach. Oddzielone od oceanu pasemzieleni z wyznaczonymi trasami spacero-wymi robi niesamowite wraenie. W cen-trum turystycznym mona obejrze filmo starych metodach wydobywania granitui o zastosowaniu go w budownictwie, np.nowojorskich tuneli.

  Trzeci dzie odpoczynku polecamspdzi w Portsmouth, NH. i odwiedziStrawbery Banke Museum skansen sta-nowicy kompleks budynkw mieszkal-nych, sigajcych XVII wieku. Ich wy-strj, demonstracje codziennego ycia -gotowanie, handel, rzemioso - a takeprezentacja wczenie panujcej mody,pozwalaj skutecznie przenie si w hi-stori. Muzeum czynne jest do 31 pa-dziernika.

  Dopenienie uroku Portsmouth stanowiprzybrzeny Prescott Park - czysty, zadba-ny, ukwiecony i bogaty w rzeby. Upaja-my si woni kwiatw i podziwiamy cayprojekt. Wstpujemy do galerii lokalnychartystw, mieszczcej si w starym na-brzenym budynku.

  Wracajc do Nowego Jorku zatrzy-mujemy si w Lincoln, MA. Robimy so-bie przechadzk po ogrodzie rzeb ParkuDe Cordova. Zestaw rzeb jest tak cieka-wy, e oprcz przey artystycznych, ma-my sporo frajdy i zabawy. Odpreni i za-dowoleni postanawiamy podzieli sie na-szymi wraeniami. Chyba warto?.

  Anna L. Skowron

  u Hammond Castle.

  u Muzeum Czarownic w Salem.

  u Autorka z mem w Saugus. Tam mielimy wraenie, e czas stan w miejscu.

 • Na dugie jesien-ne wieczory pole-cam Pastwu bar-dzo grube i bardzociekawe ksiki zpki z nowocia-mi. Pka ta coprawda ostatnionieco stracia naaktualnoci z po-wodu wakacji,przerwy w na-szym funkcjono-waniu i remontu,ale ju za chwil

  stan na niej nowe ciekawe tytuy. Pki co,polecam Pastwu opasy, ale fascynujcytom Opisanie wiata autorstwa Marco

  Polo, weneckiego kupca i podrnika zXIII wieku. Pamitacie Pastwo stary se-rial telewizyjny z bodaje jeszcze lat 80., zprzepikn muzyk Ennio Morricone?Marco Polo wdruje przez Azj, spotykasi z genialnym chanem Mongolii, Kuba-jem, ktry podbi w XIII wieku Chiny irzdzi nimi dugo i sprawiedliwie, a jedno-czenie spisuje dzie po dniu swoj w-drwk, miejsca i ludzi, ktrych napotykapo drodze. Pustynie, rzeki, dzikie ludy, Sa-racenowie, Tatarzy, nieznane roliny, won-ne przyprawy, misiste, grube tkaniny, dro-gocenne kamienie, papierowe -nieznanejeszcze w Europie - pienidze, wierne i nie-wierne kobiety, seraje, kupcy, mdrcy izodzieje - oto krajobraz Azji, przez ktrniestrudzenie wdruje wenecjanin. 450

  stron opowieci jak z tysica i jednej nocy idwiecie stron przypisw, wyjanie histo-rycznych a wszystko opatrzone przedmo-w Umberto Eco. Ksika wydana jestprzez W.A.B. -jeden z najlepszych pol-skich domw wydawniczych, i naprawdgodna jest polecenia.

  Henry James by nowojorczykiem, ktryprzeprowadzi si do Anglii i tam spdziwiksz cz swego ycia. Jako pisarzuwaa, e powie musi by przedewszystkim realistyczna, e powinna opisy-wa ycie w taki sposb, by czytelnikumia je rozpozna. Dobra powie, pisa,musi mie interesujc akcj. James, stosu-jc rodki do tej pory nieznane lub maouywane, takie jak monolog wewntrznybohatera czy przedstawianie historii zpunktu widzenia bohatera, wznis po-wie psychologiczn na wyyny. Pokazy-wa ciemn stron ludzkiego charakteru, je-

  go ksiki to czsto znakomite studium za.Prszyski i S-ka, nastpne wietne polskiewydawnictwo wydao ostatnio dwieznako-mite powieci Jamesa - Skrzyda gobi-cy i O czym wiedziaa Maisie. W kata-logowaniu ju znajduje si jego nastpnaksika -Opowiadania nowojorskie. Sto przykady literatury najwyszych lotw gbokie, mdre, ale wcale nie nudne, ztoczc si wartko akcj.

  Jesienny sezon spotka w bibliotece roz-poczlimy z rozmachem w ostatnichdniach wakacji moglimy spotka si zjednym z nawybitniejszych przedstawicielimodego pokolenia w literaturze, JackiemDehnelem i jego ksik, nominowan wtym roku do nagrody Nike - Saturnem.Zaraz potem wywietlilimy gony filmLecha Majewskiego Ogrd rozkoszyziemskich, a nastpnie spotkalimy si zTadeuszem Chabrowskim, ktrego druga zkolei powie - Biae nieszpory ukaesi na dniach w Polsce. Dobra to i ciekawapowie, dotykajca problemw, o ktrychmao kto u nas jeszcze pisze.

  A ju w przyszym tygodniu spotkanie zPrzemysawem Guld, dziennikarzem zTrjmiasta, ktry przyjecha do NowegoJorku na festiwal muzyczny CMJ, a przyokazji niejako przywiz ze sob swoj no-w wydan ksik Chopcy i dziewcztaw Polsce. Ta ksika to zbir opowiadao modych ludziach z naszego kraju, o ichwkraczaniu w ycie, o inicjacjach spoecz-nych, seksualnych, religijnych jednymsowem o dorastaniu, ktre wpisane w pol-sk rzeczywisto moe zaskoczy czytel-nika jej absurdalnoci. O ksice krytycypisz dobrze i bardzo dobrze, myl wic,e warto przyj i posucha. Spotkanie zPrzemkiem Guld 24 padziernika(roda), o 18:30, u nas w bibliotece.

  Przez kolejne miesice, do wit, bdziesi sporo dziao. Planujemy przynajmniejjeszcze dwa spotkania autorskie, nie zdra-dz z kim, ale bd to prawdziwe niespo-dzianki. Bdzie jak zwykle koncert boo-narodzeniowy w grudniu, i kilka filmw.Od tego tygodnia rozpoczy si na nowokonwersacje angielskie. Odbywaj si onew rody po poudniu, o godzinie 18:30.Pracujemy nad tym, by uzyska dodatko-wy program w godzinach rannych. Przy-chodcie Pastwo, bo takie konwersacje tonajlepszy sposb na uczenie si jzyka.

  A teraz sprawa mao przyjemna: ponie-wa zwracane ksiki wrzucacie Pastwodo specjalnego pojemnika, jest czas na to,by kadej takiej ksice si przyjrze. Niema dnia, ebym nie wyrzucia do miecidwch-trzech ksiek. Brudne, poszarpane,zalane, z wygitymi grzbietami i wyrwany-mi kartkami stanowi marne wiadectwonaszej spoecznej dojrzaoci. Od dziesiciulat (tak, tak, w tym tygodniu obchodz dzie-sit rocznic mojej pracy w bibliotece naGreenpoincie) prosz, zaklinam, tumacz ksiki s nasz wspln wasnoci. Pie-nidze na nie wydane pochodz z kieszenimojej i mojego ma i pani redaktor Kopo-towskiej, i kadego z nas, kto paci podatki.Nie jestecie Pastwo maymi dziemi, e-by wam przypomina o sprawach oczywi-stych szacunku do wsplnego dobra. Pro-sz, pamitajcie, e raz zniszczona ksikapowinna w zasadzie wylecie ze zbioru. Awikszo tytuw kupowana jest w jednymegzemplarzu. Bdziemy bardzo uwanieprzeglda zwracane ksiki i niestety -bdziemy obcia kar za zniszczone, po-darte, czy mokre egzemplarze.

  I na koniec na bocznych cianach na-szych pek wisi nowa wystawa tym ra-zem s to fotografie znanej wielu z Pa-stwa Magorzaty Tambor. Nastrojowe,poetyckie, czasem romantyczne, czasemgronie wygldajce chmury na dziesiciufotografiach Pani Magorzaty zachwycajczytelnikw kolorami. Zapraszam do obej-rzenia. Wystawa bdzie wisie do poowylistopada.

  m

  12 KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  107 Norman Avenue

  IZABELA JOANNA BARRY

 • 13KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  PASSAIC, NJ2 LISTOPADA 2012PITEK - 8:00 PM CENTRUM 1-3 MONROEBil./Inf. 973- 478-6611;

  779-6855; 473-3845;

  779-6613

  TRENTON, NJ3 LISTOPADA 2012SOBOTA - 8:00 PM Lawrence High School 2525 Princeton PikeBil./Inf. 609-610-4575;

  609-392-7222; 609-393-1660

  GREENPOINT, NY4 LISTOPADA 2012NIEDZIELA3:00 PM i 7:00 PM POLSKI DOM NARODOWY261 DRIGGS AVE.Bil./Inf. 718-389-1684; 389-7790;

  349-0468 389-5858; 383-2051

  LINDEN, NJ6 LISTOPADA 2012WTOREK - 8:00 PM AUD. PRZY KOCIELEW.TERESY 131 E. EDGAR RD.Bil./Inf. 908-862-1116;

  587-0866; 486-3346;

  973-668-5972; 615-5279

  COPIAGUE, NY 7 LISTOPADA 2012RODA - 8:00 PM AUD. OUR LADY OFASSUMPTION 1 MOLLOY ST.Bil./Inf. 631-789-1227;

  842-5211; 842-5084; 842-3999

  www.bilety.com www.spojnik.com www.bilety.com www.spojnik.com

  ZENON LASKOWIK, Jacek Fedorowicz, Kabareciarnia i zesp muzyczny Promile zapraszaj na program

  CHITY DLA PROSPERITY - scenariusz i reyseria Zenon Laskowik - Kilkunastu wykonawcw. Trzy godziny wsplnej zabawy.

  PMB MUSIC PROD

  $5 ZNIKIPRZY PIERWSZYCH ZAKUPACH

  Od trzech lat CPSD jest jednym zesponsorw Polsko-Sowiaskiej Federal-nej Unii Kredytowej, co pozwolio jejuzyska rodki na rzecz szkolnictwa polo-nijnego. Ze skadek tych osb, ktrewskazay Central jako swego sponsora,zosta m.in. utworzony fundusz stypen-dialny. W biecym roku Centrala ufun-dowaa maturzystom jednorazowe stypen-dia na czn kwot 25 tys. dolarw wwysokoci tysica, ptora i dwa tysicedolarw. W uroczystoci wziy udziadwie przedstawicielki Rady DyrektorwP-SFUK: Iwona Podolak i MagorzataGradzka.

  36 polonijnych uczniw nagrodzono w 28. konkursie literackim

  30 wrzenia w Konsulacie Generalnymmodzi, utalentowani twrcy ze szk po-lonijnych otrzymali nagrody za osigni-cia w Konkursie Literackiej TwrczociDzieci i Modziey Gimnazjalnej.

  Dla obecnych na sali modych literatwbyo to wielkie wydarzenie, gdy w spo-tkaniu wzia udzia znana i lubiana autor-ka ksiek dla dzieci i modziey BarbaraKosmowska oraz Edward Lutczyn, twrcarysunkw satyrycznych i ilustrator.

  Konkurs, objty honorowym patrona-tem Prezydenta Miasta Supska, zrodzisi w 1984 roku. W 1993 r. obj ca Pol-sk, a 2007 roku w ramach utrwaleniawizi z dziemi i modzie polonijnotrzyma status midzynarodowy.

  W tym roku na konkurs nadesano9321 zestaww tekstw literackich z 402szk podstawowych i gimnazjw z caejPolski oraz 421 wierszy i opowiada mo-dziey polonijnej z 36 szk w StanachZjednoczonych i 112 utworw literackichz 3 szk w Berlinie.

  Renata Jujka, koordynator programudla szk polonijnych, przypomniaa, eupyno pi lat od momentu, kiedy kon-kurs przyj si na gruncie amerykaskim.W cigu tych piciu lat w szkoach polo-nijnych odbyo si ponad 40 spotka ztrzynastoma gomi z Polski (pisarzami,poetami, publicystami), w ktrych wzioudzia ponad 3 i p tysica osb. Wpierwszym roku tylko dwie szkoy wysa-y prace na konkurs, w tym roku ju trzydzieci sze. To cieszy i daje nammotywacj do przyszej pracy owiad-czya popularyzatorka konkursu.

  Nastpnie ogosia wyniki 28. konkursuliterackiej twrczoci dzieci i modzieyze Stanw Zjednoczonych. Sowa uznaniaskierowaa do 11 laureatw i 25 wyr-nionych w konkursie uczniw z 16 polo-nijnych szk: Szkolnego Punktu Konsul-tacyjnego przy Konsulacie GeneralnymRP, im. Krlowej Jadwigi na Ridgewood,im. Cyryla i Metodego na Brooklynie, im.Stanisawa Moniuszki na Rockeway Be-ach, Szkoy Jzyka i Kultury Polskiej im.Jana Pawa II na Maspeth, szkoy przy pa-rafii M. B. Czstochowskiej i w. Kazi-mierza na Brooklynie, NY, im. Jana Paw-

  a II w Bridgeport i im. Adama Mickiewi-cza w Stamford, CT, oraz im. StanisawaKostki w Garfield, im. Jagiellonw w Pas-saic, im, w. Jadwigi w Trenton, im M.Kopernika w Mahwah, Aleksandra Janty--Poczyskiego, ze szkoy w Clifton i przyPFK w Clark, NJ oraz ze szkoy w. Rafa-a Kalinowskiego w Munster, IN.

  Moi drodzy laureaci, chc wam ser-decznie podzikowa, e sigacie po pi-ro, e piszecie, e macie we wosachwiatr powiedziaa na zakoczenie.

  Jeden z laureatw 13-letni AlexanderSandoval, Amerykanin, ucze szkoy Ja-giellonw w Passaic, przyby na uroczy-sto ze swoj niani, ktrej zawdziczaznajomo jzyka polskiego i dziki kt-rej uczy si w polskiej szkole. To o niejpiknie i wzruszajco napisa w swojejpracy konkursowej. Ucz si polskiego,bo moja niania mwi tylko po polsku, a jalubi moj niani i lubi z ni rozmawia powiedzia.

  W czasie spotkania etiud FryderykaChopina op.25 no.2 zagra na fortepianie

  Michael Woliski ze szkoy w Ridgewo-od, za Nicholas Kaponyas ze szkoy Cy-ryla i Metodego na Brooklynie popisa sipiknym wykonaniem nokturnu B-molop. 9 no. 1 Fryderyka Chopina. Magdale-na Kuma ze szkoy w Ridgewood, za-kwalifikowana do prestiowej szkoy TheJulliard School jako jedna z siedmiorgadzieci z caego wiata, zapiewaa pieGiovanniego Battisty Perolesiego pt. Setu mami.

  Barbara Szenk

  CPSD honoruje najlepszych

  u Uczniowie polonijni wyrnieni w Konkursie Literackiej TwrczociDzieci i Modziey Gimnazjalnej z pisark, Barbar Kosmowsk.

  u Dorota Andraka wrcza dyplom i pamitkowksik niani Alexa Sandovala, Alicji Zajc.

  u Laureaci XXVIII Konkursu Literackiej TwrczociDzieci i Modziey Gimnazjalnej .

  FOTO

  : MA

  RIA

  PAD

  ZIO

  R-

  MA

  RC

  HW

  IS

  KA

  7

 • Literatura amerykaska wedug mnie

  Czesaw Karkowski

  Mj ulubiony kana telewizyjny Ame-rican Movie Classic przypomnia nie-dawno stary film Sea Wolf z Edwar-dem G. Robinsonem w roli Wolfa Lar-sena, Id Lupino jako Maud Brewsteri Johnem Garfieldem jako pisarzemHumphreyem van Weydenem.

  Gwiazdy dawnego kina, E. G. Robinso-na, nigdy specjalnie nie lubiem, a juszczeglnie nieprzekonujco wyglda wniepozorny formatem mczyzna w roliniezwykle silnego, brutalnego i cyniczne-go Wolfa Larsena. Film jednak obejrza-em z przyjemnoci.

  Przypomnia mi modziecz lektur Wilka morskiego Jacka Londona i wiel-kie przejcie, z jakim czytaem o konfron-tacji miczaka pisarza van Weydena zsilnym i fizycznie, i intelektualnie kapita-nem statku Wilkiem Larsenem. I nie pa-mitam, kto mi bardziej imponowa. Bru-talno Wilka odstrczaa, ale zarazemjego silna wola, zdolno do zapanowanianad ludmi i nad ywioami, upr w de-niu do celu na pewno budziy podziw.Hamletyzowanie van Weydena, jego sa-bo fizyczna, jego moralne dywagacjewydaway sie niepowane w konfrontacjiz mskim wiatem ludzi czynu.

  W zwarciu dwch siBohater jest bezsilny wobec bezwzgl-

  dnej woli Larsena. Kapitan reprezentujepotg natury, Humphrey mikko kul-tury. Jest bezradny, gdy pozostaje bez o-sony spoecznych norm i konwenansw,cywilizacyjnych zdobyczy czynicych na-sze ycie bezpiecznym i komfortowym.Ale ostatecznie to on jest gr.

  To by zawsze ulubiony tematLondona: czowiek w obliczu na-tury, kiedy zdany na wasne siy,musi sobie radzi z podstawo-wymi problemami, bez pomocyinnych ludzi, bez kokonu spo-ecznych instytucji niwelujcychsi bezporedniego starcia zywioem przyrody. A stawkjest ycie albo mier.

  Czy to s poszukiwacze zota na Ala-sce, kopacze kruszcu w Kalifornii, czyamerykaskie trampy na marginesie spo-eczestwa podrujce na dziko poci-gami, czy wreszcie mieszkacy wysp Pa-cyfiku zawsze mamy do czynienia z tymsamym podstawowym konfliktem: siawiata, bijca na olep, a przeciw niej sa-motny czowiek w walce o przetrwanie, oswoj godno, o czowieczestwo. Sabyi bezradny, jednak zwycia.

  W jednym ze wspaniaych opowiada(wszystkie s bardzo dobre) z cyklu Smo-ke Bellew (po polsku Bellew Zawieru-cha), do osady poszukiwaczach zota naAlasce przychodzi stary Indianin. Krcisi wrd ludzi, przyglda si z natrtnciekawoci ich codziennoci, a po pew-nym czasie wyznaje: zabiem tego i tego,zastrzeliem tamtego, innego pozbawiemycia. Walczyem z wami, przybyszami.Ale poddaj si. Nie rozumiem, jak to sidzieje, e zwyciacie: jestecie sabi inieprzystosowani. Mczyni nie majnaszej wytrzymaoci, hartu ducha, w cowdraa si kadego Indianina od dzieci-stwa. Wasze kobiety s wiotkie i kruche.Nasze silne, mog rodzi duo dzieci,ciko pracowa, wytrzyma wiele. Wa-sze psy s niemal nagie, pozbawione fu-tra; nasze to p wilki, mocne, zaprawionedo najtrudniejszych warunkw tego suro-

  wego klimatu. Nic nie przemawia na wa-sza korzy, ale to wy jestecie gr. Dowas naley ten wiat.

  Nie indiaska symbioza z natur, swo-icie elastyczna ulego wobec otaczaj-cej rzeczywistoci, powiada nam London,ale twarda, bezwzgldna konfrontacja zprzyrod, walka na mier i ycie jestistot czowieka, cywilizacji zachodniej.Jest jej wielkoci, jej potg.

  Starcie czowieka z natur naley dowielkich wtkw literatury zachodniej, aJack London ze swymi opowiadaniami ipowieciami zaledwie jednym z goswna ten temat. Gosw wspaniaych. Chodzi zmieni si nasz porzdek wartoci,na przyrod nie patrzymy jak na wro-ga, ktrego naley pokona; dzi naturawymaga opieki, ochrony przed nieokie-znan ekspansj czowieka, jednak wciw stary temat fascynuje.

  Koszmar statku Wilka LarsenaWilk morski jest bezsprzecznie naj-

  bardziej udan powieci Londona, chowszystkie wydaj si sabe w porwnaniuz jego znakomitymi opowiadaniami, arcy-dzieami literatury wiatowej. W krtkichformach, zwizej treci, amerykaski pi-sarz czu si najlepiej.

  Powie opowiada o pisarzu, wspo-mnianym Humphreyu van Weydenie,ktry jako rozbitek przypadkiem trafiana statek dowodzony przez Wolfa Larse-na. Jest to czowiek brutalny i bez-wzgldny, terroryzuje zaog swoj sifizyczn i potn si woli. Jest przytym oczytany, gruje wic nad swymimarynarzami pod wszelkimi wzgldami.Sabym i niezdecydowanym Humph-reyem pomiata szczeglnie. Zarazemlubi z nim rozmawia, albowiem intelek-tualista na pokadzie to jedyny partnerdo dyskusji dla Wilka Larsena. Kapi-tan nie tylko nie cierpi osb wtych,fizycznie sabych, ale i mylicieliwiecznie wtpicych, w cigych roz-terkach. Larsen jest zwolennikiem filo-zofii Nietzschego, kultu silnego czowie-

  ka, penego woli mocy.Takiego, ktrypodporzdkowuje sobie wszystkich. Ra-dykalny materialista naigrywa si i iro-nizuje z idealizmu Humphreya, jegowiary w sens ycia, doskonalenie duszy ijej niemiertelno. Wszelki idealizm,jego zdaniem, czyni czowieka sabym,bo wtpicym, niepewnym. Rozterkimoralne powstrzymuj od zdecydowane-go dziaania, powoduj, e gubi si cel zoczu. Czy Napoleon dokonaby tyluwielkich rzeczy, gdyby si martwi tym,e jacy jego onierze zgin, a kto innybdzie cierpia z powodu obalenia ana-chronicznych monarchii?

  Jedn z ulubionych metod zncania sinad czonkami zaogi jest kara (nawet zadrobne przewinienia) przecigania ofiaryna linie pod statkiem. Nieszcznikawrzucono do wody, gdy nagle pojawi sirekin. Na daremne wysiki zaogi Larsenpotnym szarpniciem wyciga maryna-rza z wody. Niestety, rekin zdoa odgrymu nog. Dla bezwzgldnego wilkamaa cena za wadz nad ludmi, dlawiadka wydarzenia, Humphreya, trage-dia czowieka z powodu bezdusznoci ka-pitana.

  Na pokad statku trafia kolejny rozbi-tek, tym razem kobieta, poetka, MaudBrewster. Humphrey, ktry w czasie po-bytu u wilka morskiego okrzep, nabra si-y fizycznej, tyzny, hartu ducha, nawetawansowa, stara si ochroni przybyprzed brutalnoci i cynizmem kapitana.Przychodzi mu to o tyle atwiej, e WolfLarsen coraz czciej ma napady para-liujcego blu gowy. Zaprztnity jestswoimi problemami. Dwjce literatwudaje si uciec ze statku na szalupie ratun-kowej.

  Lduj na wyspie zamieszkaej tylkoprzez foki. Po pewnym czasie jednak ubrzegu rozbija si statek kapitana Larse-na. Jak si skoczy ostateczna konfron-tacja midzy idealizmem poetki i pisa-rza, a materializmem wilka morskiego,midzy kapitanem, ktry si wymuszaposuszestwo, a pisarzem wierzcym w

  si argumentw i moc rozumu? Pole-cam przeczytanie ksiki.

  Jej wielko nie tyle polega na akcji,ile na przedstawieniu koszmarnej sytu-acji na statku Larsena, na literackiejopozycji dwch si, dwch postaw y-ciowych przywdczej, bezwzgldnej,nie liczcej si z nikim i niczym prze-ciwstawionej niezaradnemu, penemuwaha i rozterek moralnych stanowiskuHumphreya. London odrzuca obiepostawy, wskazujc na trzeci pod ko-niec powieci reprezentuje j pisarz, alejake odmieniony. Po dowiadczeniachna statku Larsena Humphrey jestwzmocniony fizycznie i duchowo, po-trafi radzi sobie w najtrudniejszych y-ciowych okolicznociach. A jednocze-nie zachowuje etyczne zasady, ktrymikieruj si ludzie cywilizacji zachod-niej.

  London jest pisarzem na wskro amery-kaskim. Gosi kult silnego czowieka, za-radnego, przedsibiorczego.

  Opiewa postaw pioniera, od-krywcy i zdobywcy. Na przekrprzeciwnociom, wbrew roz-sdkowi idzie do przodu, wal-czy, zwycia. W tej walceksztaltuje siebie samego, dojrze-wa, mdrzeje; czy w sobie wstarogrecki idea piknego du-cha w piknym ciele.

  W zmaganiach z przeciwnociami po-wstaje nowy czowiek odrodzony, silnywspaniay.

  Takich ludzi Ameryka potrzebuje, natakich wyrosa i tacy j charakteryzuj.Nic te dziwnego, e w Stanach Zjedno-czonych powaano rwnie pisarstwopniejszego Ernesta Hemingwaya,ktrego ja akurat ceni nisko, wic ra-czej nie bd w tym cyklu omawia ad-nego z jego utworw. Jego mskiwiat wyda mi si nadzwyczaj pozerski.London jest na wskro autentyczny.

  m

  14 KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  u THE SEA WOLF z Edwardem Robinsonem w roli Wolfa Larsena (na pierwszym planie), 1941.

  W wiecie mocnych ludzi

 • Nowojorskie sylwetki

  15KURIER PLUS 20 PADZIERNIKA 2012

  Halina Jensen

  Czowiek pira, a przy tym jeden zpierwszych amerykaskich pozyty-wistw, zanim jeszcze w kierunekpowsta w Europie, by nader by-strym obserwatorem ycia spoecz-nego. W swoich dydaktycznych no-welkach opiera si na powiedzeniufrom rags to riches czyli z pucybutamilionerem. Znacznie pniej przy-brao ono znane nam wszystkimmiano - American Dream.

  Przykadw nie trzeba byo wtedy da-leko szuka i wystarczy przytoczy jedy-nie Corneliusa Vanderbilta. Goows,ktry zacz od przewoenia wypoyczo-n odzi pasaerw ze Staten Islad naManhattan, zostawi nastpnie w spadkurodzinie kilkadziesit milionw dolarw.Stereotyp, uoglniajcy te nage lub testopniowo osigane kariery, od dawnawisia w powietrzu, trzeba mu byo tylkoda wyraz w literaturze.

  Horatio Alger, pierworodny syn kal-wiskiego pastora z Massachusetts, ktryurodzi si w 1832 r., poszed pocztkowow lady ojca, koczc z wyrnieniemHarvard Divinity School; a wic najlepszeprotestanckie seminarium w Ameryce.Najwyraniej nie mia powoania do du-chownego stanu, prbujc to zawodu na-uczycielskiego, to pira. Z do duympowodzeniem pisywa wiersze i artykuyna tematy spoeczne. Chcc wypyn naszersze wody, przeprowadzi si do No-wego Jorku jako 32-letni mczyzna. By-a to jednoczenie okazja do zmiany reli-gii, gdy radykalizm wyznawcw Kalwi-na coraz mniej mu odpowiada.

  Zosta pastorem w kociele unitw naManhattanie, pomagajc najuboszym wgettach. Zetkn si tu z upokarzajc n-dz i wystpkiem, ktre szczeglnie doty-kay modocianych. Po czterech latachuzna, i zarwno on sam, jak jego pod-opieczni poruszaj si w bdnym kole.Nie ulegao najmniejszej wtpliwoci, idorana pomoc udzielana dorastajcymchopcom, znajdujcym si na dnie spo-ecznym, jest kropl w morzu, nie roz-wizujc tego palcego problemu. Trzebaim byo przede wszystkim ofiarowa stra-w duchow, nadziej na lepsze ycie, atake przepis na sukces.

  Czytelnictwo upowszechniay ww-czas nie tylko publiczne biblioteki, aletzw. dime books. Byy to dusze nowel-ki, w bardzo tanim broszurowym forma-cie. Rozchodziy si one tylko i wycz-nie za zaliczeniem pocztowym po uprzed-nim zoeniu listownego zamwienia wwydawnictwie. Majc masowy nakad,kada z nich rzeczywicie kosztowaa tyl-ko dziesi centw plus standardowopat za przesyk. Alger wykorzysta tozjawisko do wasnych celw, wydajcswoj pierwsz dime novel w 1868 r. No-

  sia ona tytu Ragged Dick. Koniecznyby naty