Kulunkan aurkezpena

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Kulunkan jolas-parkearen aurkezpena

Transcript of Kulunkan aurkezpena

 • B

  ilbon,

  2011ko a

  zaro

  an

  -1-

  -AURKEZPEN TXOSTENA-

  Kulunka egitea: zabua edo trapezio tresnaren bitartez oreka puntu edo ardatz batean

  alde batera eta bestera burutzen den higadura edo jolas ezaguna dugu

 • B

  ilbon,

  2011ko a

  zaro

  an

  -2-

  ABIAPUNTUA

  Um

  e,

  nera

  be

  eta

  gazte

  entz

  at

  zuzenduta

  ko

  industr

  ia

  kultura

  letik

  bultzatz

  en

  den

  astiald

  i ere

  dua

  joera

  konts

  um

  ista

  eta

  part

  e h

  art

  ze p

  asib

  oan g

  ald

  urik d

  ago.

  Horr

  ela

  , ere

  mu e

  zberd

  ineta

  n b

  idera

  tzen d

  iren p

  roie

  ktu

  ek

  zerb

  itzu e

  do a

  sis

  tentz

  ia s

  oile

  an o

  inarr

  ituriko i

  zaera

  azaltzen d

  ute

  gehie

  neta

  n,

  hauen i

  gorle e

  ta h

  art

  zaile

  en a

  rteko

  dis

  tantz

  ia nabarm

  ena iz

  anik

  . Z

  ents

  u honeta

  n,

  egoera

  h

  onek uzte

  n dituen huts

  uneak bete

  tzeko helb

  uru

  are

  kin

  , haur,

  nera

  be e

  ta g

  azte

  en h

  ezik

  eta

  inte

  gra

  la b

  ultzatu

  ko

  duen e

  sperientz

  ia p

  ilotu

  bat

  mart

  xan jarr

  i nahi dugu.

  Horr

  eta

  rako, KULUNKAN, Ikas/Jolas Gunea pro

  iektu

  are

  n deskribapena,

  helb

  uru

  ak,

  meto

  dolo

  gia

  ,...

  d

  efinitu

  ditugu.

  Hala

  eta

  guztiz e

  re,

  dokum

  entu

  honen izaera

  biz

  ia e

  ta ire

  kia

  da.

  Edukia

  k e

  ta f

  orm

  ak a

  ldatu

  daitezke e

  ragile

  gehia

  gore

  kin

  bate

  ra

  osatz

  eko.

  Ate

  ak

  zabalik

  utz

  i nah

  i ditugu,

  beti

  ere

  pro

  iektu

  are

  n

  filo

  sofia

  bere

  horr

  eta

  n

  mante

  nduz.

  ZER DA?

  KULUNKAN, Ikas/Jolas Gunea-k

  astiald

  i hezitzaile

  an la

  nean dih

  ard

  ute

  n era

  gile

  eta

  norb

  anakoen b

  ilgunea

  izan n

  ahi du.

  Pro

  iektu

  are

  n inflexio

  puntu

  bezala

  , egu

  n jakin

  batz

  ueta

  n b

  uru

  tuko litzate

  keen a

  isia

  ldi ekim

  ena d

  ugu.

  Hain

  zuzen ere

  , B

  izkaia

  n zabald

  uta

  ko jo

  lasto

  ki

  hezitzaile

  a iz

  ango lit

  zate

  ke,

  haur,

  nera

  be,

  gazte

  eta

  gura

  soei

  zuzenduta

  koa.

  Fam

  iliak u

  nitate

  bat

  bezala

  hart

  zea g

  arr

  antz

  itsua l

  itzate

  ke,

  pro

  iektu

  are

  n p

  art

  e s

  entitu

  eta

  era

  baki

  garr

  antz

  itsuenen s

  ubje

  ktu

  izan d

  aitezen.

  Jola

  s,

  din

  am

  ika

  eta

  ta

  ilerr

  en

  bid

  ez

  gozatu

  z

  pert

  sonare

  n

  gaitasunak

  gara

  tzea

  eta

  balio

  eta

  n

  hezte

  a

  da

  ekim

  enare

  n h

  elb

  uru

  a.

  Jola

  sa,

  jokoa e

  z b

  ezala

  , haurr

  are

  n g

  ara

  penera

  ko,

  ondo p

  asatu

  , harr

  em

  anak izan,

  err

  espetu

  ohitura

  k b

  ere

  ganatz

  eko,

  irudim

  ena e

  ta f

  anta

  sia

  lantz

  eko,

  barr

  e e

  giteko e

  ta e

  lkarr

  engandik

  ikaste

  ko b

  uru

  tzen d

  en

  jard

  uera

  da.

  Ez d

  ago ira

  bazle

  rik,

  irabazi eta

  gald

  u e

  giten d

  a a

  ldi bere

  an;

  bata

  eta

  beste

  a.

 • B

  ilbon,

  2011ko a

  zaro

  an

  -3-

  HELBURUAK

  Orokorra:

  A)

  Ais

  iald

  i H

  ezitzaile

  are

  n b

  itart

  ez,

  pert

  sonen h

  ezik

  eta

  inte

  gra

  la b

  ultzatz

  ea,

  balio

  eta

  n h

  ezte

  a.

  Hauek

  izango d

  ira e

  gitasm

  o h

  au a

  urr

  era

  era

  mate

  ko g

  ure

  ard

  atz

  ak.

  Zehark

  a e

  ta m

  odu e

  spezifik

  oan landuko d

  itugu,

  bai anto

  lakuntz

  an,

  din

  am

  izazio

  eta

  n

  Balio

  hauekin

  Kulu

  nkatu

  ko g

  ara

  :

  Euskara

  eta

  ais

  iald

  i euskald

  una

  Kultura

  rtekota

  suna

  Aukera

  berd

  inta

  suna

  Hezkid

  etz

  a

  Lankid

  etz

  a,

  elk

  art

  asuna

  Gata

  zken k

  onponbid

  eak

  Inguru

  men e

  ta jasangarr

  itasuna

  B)

  Part

  e h

  art

  zaile

  ek o

  ndo p

  asatz

  ea.

  Zehatzak:

  A)

  Esperientz

  ia p

  ilotu

  a a

  bia

  puntu

  hart

  uta

  , eto

  rkiz

  unera

  ko ikas/jola

  s g

  unea e

  raik

  itzen joate

  a.

  B)

  Astiald

  i hezitzaile

  an lanean d

  ihard

  ute

  n e

  ragile

  eta

  pro

  iektu

  ak b

  atu

  zein

  elk

  arlanean a

  ritz

  ea.

 • B

  ilbon,

  2011ko a

  zaro

  an

  -4-

  PROPOSAMENA

  A) Non-Noiz?

  2012ko Gabonetan

  egik

  aritu

  nahi

  dugu

  KU

  LU

  NK

  AN

  . H

  ain

  zuzen

  ere

  D

  ura

  ngoko

  herr

  ian.

  Hiru

  Gune

  banatz

  ea a

  urr

  eik

  uste

  n d

  a,

  Landako (

  haur

  eta

  fam

  iliak),

  Azoka z

  aharr

  a (

  Nera

  be e

  ta g

  azte

  ak)

  eta

  Pla

  teru

  ena

  (Gura

  soak).

  Bakoitzean,

  egitara

  u e

  ta d

  inam

  ika e

  zberd

  inak e

  gitea p

  roposatz

  en d

  itugu,

  zehark

  a e

  ta z

  uzenki

  lotu

  tako b

  eharr

  ak k

  ontu

  tan h

  art

  urik.

  B) Metodologia:

  E

  ragile

  part

  e hart

  zaile

  guztiek osatu

  riko asanbla

  dak bu

  rutu

  ko dira gai

  oro

  korr

  eta

  z aritz

  eko.

  Batz

  ord

  eak

  osatz

  ea e

  re a

  urr

  ikuste

  n d

  a,

  gune e

  do lanketa

  bere

  zituen

  tzako.

  C) Diru-Iturriak:

  Pro

  iektu

  honen

  filo

  sofia

  era

  gile

  bakoitzare

  n

  bolu

  nta

  rio

  tza-indarr

  ean

  oin

  arr

  itzen

  bada

  ere

  , garr

  antz

  itsua

  litzate

  ke institu

  zio

  publik

  oen laguntz

  a izate

  a,

  ezin

  beste

  ko g

  estio e

  ta a

  zpie

  gitura

  k e

  skura

  garr

  i iz

  an d

  itza

  gun.

  info+:

  ku

  lun

  ka

  [email protected]

  egk.o

  rg

  94

  4 4

  3 6

  1 4

  3 (

  Urt

  zi-Iv

  n

  )