KRON°K MAKS°LLER S°NœZ°TIE CERRAH° 1EDA V° ?n tiroid ve paratiroid...

KRON°K MAKS°LLER S°NœZ°TIE CERRAH° 1EDA V° ?n tiroid ve paratiroid hastal±klanyla ilgili g¶zlem
KRON°K MAKS°LLER S°NœZ°TIE CERRAH° 1EDA V° ?n tiroid ve paratiroid hastal±klanyla ilgili g¶zlem
KRON°K MAKS°LLER S°NœZ°TIE CERRAH° 1EDA V° ?n tiroid ve paratiroid hastal±klanyla ilgili g¶zlem
download KRON°K MAKS°LLER S°NœZ°TIE CERRAH° 1EDA V° ?n tiroid ve paratiroid hastal±klanyla ilgili g¶zlem

of 3

 • date post

  05-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KRON°K MAKS°LLER S°NœZ°TIE CERRAH° 1EDA V° ?n tiroid ve paratiroid...

1

1

1

1

KRONK MAKSLLER SNZTIE CERRAH 1EDA V

Dr.Ahmet KEPEK

Kronik maksiller sinzitin cerrahi tedavisinde iki ana cerrahi prensip bulunmaktadr. Bunlardan biri, semptoma ynelik konservatif metodlar, dieri ise re-dikal cerrahi metodlardr. Antral lavaj ve sinoskopi ta-m deerleri yannda tedavi edici zellie de sahip kon-servatif metodlardr. Antral lavaj, medikal tedaviye ce-vap vermeyen normal ostiumun kalnlam sekresyon-la tkand olgularda tedavi edici zellie sahiptir. Si-ns boluunda bulunan enfekte sekresyonun lavajla dar atlmas sonucu, silier akmn dzelmesi salanr (1).

Sinoskopinin sonunda kanl iinden bir katater ge-irilerek, bir ucu maksiller sins iine yerletirilebilmektedir. Bu katater yoluyla gnlk lavaj, lokal antibi-yotik ve dier ila tedavileri yaplabilmektedir (2,3).

Teraptik amal dier bir konservatif cerrahi me-todu da, sinsn drenajn salamak amacyla yaplan intranazal antrostomidir. Sogg'un 87 olguya uygulad alt meada yaplan antrostomide baar oran % 65 olarak gsterilmitir (4). ntranazal antrostominin bir-ok savunucular olsa da, literatr; irreversibl mukoza hastal olan olgularn bu giriimden fayda grmeye-ceini gstermektedir (5).

Tn bu konservatif cerrahi metodlardan ama, anatomik ve fizyolojik snrlar iinde kalarak maksil-ler sinsn drenajn salamaktr. Btn bu metodlar yetersiz kaldnda, radikal cerrahi metodlar uygula-nr. Bu metodlarn da banda Caldwell Luc ameliyat gelmektedir. Bu ameliyatn gayesi, maksiller sins deyen irreversibl deiiklik gsteren mukozann kartlmas ve inferior meatal antrostomi araclyla havalanmann ve drenajn kolaylatrlmasdr.

Caldwell-Luc ameliyat uygulanrken gerek cerra-hi baar, gerekse hastann prognozu asndan dikkat edilmesi gereken baz zellikler unlardr;

Maksiller sins deyen hasta mukozann tnyle karlmas, inferior meatal antrostomi alrken bu-run boluu tabannn mnkn olduu kadar sins boluu tabanna kadar indirilmesi, antrostominin mm-kn olduu kadar geni almas ve burun mukozasnn geni bir flep halinde sins boluuna yatrlmasdr (6).

ocuklarda Caldwell-Luc ameliyatn takiben di ve yz geliimi ile ilgili endieler vardr (2). 17 ya ve daha aa yalardaki 26 hastaya eitli endikasyonlar-

Haseki Hast., KBB Klinii 15

la Children's Hospital of Pittsburgh'da Caldwell-Luc ameliyat yapld; olgularn hibirinde asimetrik yz geliimi ve di geliimi bozukluu grlmedii bildiril-di (8).

Lau, Nadelman ve Tos 174 olguluk Caldwell-Luc serisinde yaklak % 80 baarl sonu bildirmilerdir (9).

Baydar 32 olguluk kronik maksiller sinzit serisin-de, Caldwell-Luc ameliyatyla% 74,S'lik baar oranm bildirmitir (10).

Yarington, 270 Caldwell-Luc ameliyat serisinde, baar orannn % 90'n zerinde olduunu bildirmitir (5).

Caldwell-Luc ameliyatn takiben ortaya kan en yaygn sorun, rekrren sinzittir (Zizmor and Noyek, 1978). Murray, bunun % 12 ila % 25 arasnda olduunu saptamtr. Sublabial antrostomi yeri genellikle ke-mik veya youn fibroz doku ile kapanmaktadr. Kapan-ma yetersiz olursa, oro-antral fistlden sorumlu olabi-lir (Murray, 1983). En sk grlen postoperatif deiim fibro-osseoz proliferasyondur. Bu antrum duvarla-rn kalnlatrabilir veya sins lnenini tamamen tkayabilir. Caldwell-Luc ameliyat geirmi maksiller si-nslerin te biri radyografide opak grlmektedir. Bu sebeple klinik semptomlar ortaya ktnda; fib-ro-osseoz proliferasyon sonucu ortaya kan postopera-tif opasifikasyondan rekrren hastal ayrmak nem-lidir.

Pluridireksiyonel tomografi, CT veya sinoskopi ayrc tanda kullanlmaldr (11).

Caldwell-Luc ameliyat cerrahi tekniinin sonucu olarak gelien fasiyal asimetri, fasiyal parestezi, oro-antral fistl, gingivolabial fistl, dakriyosistitis, devita-lize di gibi komplikasyonlar postoperatif birinci ylda ortaya karlar.

Dier taraftan rekrren polipozis ve rekrren sin-zitis altta yatan patolojik srecin ortadan kaldrlmasndaki yetmezlii gsterir. Bu komplikasyonlarn skl, takip sresi uzadka artar ve tedavi iin dier b-yk ameliyatlar gerektirir.

Erken komplikasyonlarn yksek oran ve uzun ta-kiplerde karlalan artm rekrrens oran kronik maksiller sinzitin tedavisinde Caldwell-Luc ameliya-tnn tercih edilecek tedavi ekli olamayacan gster-mektedir (12). Altta yatan patolojik sre, doal osti-

K.B.B. POSTASI

umun drenaj yapamayacak ekilde tkanmas sonucu gelitiine gre, daha uygun olan tedavi osteomeatal kompleksteki anormalliklerin dzeltilmesidir.

Son yllardaki endoskopik aratrmalar, paranazal sins fizyolojisinde n etmoidlerin anahtar pozisyonun-da olduunu tekrar ortaya koymutur. Maksiller sins sekresyonu sinsn tabanndan duvarlar boyunca yldz biiminde ilerleyerek maksiller ostiuma ulamaktadr. Sekresyon aktif olarak etmoid infundibulum araclyla buruna, oradan da nazofarenkse ulatrlmaktadr.

Frontal sins sekresyonu ise interfrontal septum, si-ns tavan ve lateral duvarn getikten sonra tabana geri dnmektedir. Sekresyonun byk ksm ostium yo-luyla sins terkederken, bir ksm frontal resesten ge-ri sinse dnmektedir.

Frontal ve .maksiller sinslerin n blmleri olan frontal reses ve etmoid infundibulum n etmoidin bir paras olan yarklardr. Frontal reses araclyla fron-tal sinsten gelen sekresyonlar, maksiller sins sekres-yonuyla etmoid infindibulumda birleir ve nazofarenk-se doru gnderilir.

Hastalk yoksa bu dar yarklar nemli bir grev yapmaktadr. Buralarda karlkl mukozalardaki mu-kosilier hareketler patolojik olarak deimi mukuslar zerine tesir edebilmektedir. Herhangi bir nedenle bu alanlarda mukozal ime olursa, karlkl mukozal alanlar az veya ok temas haline gemektedir. Tablo-nun iddet ve sresine bal olarak temas eden alan-lar arasndaki mks ileri tanamamaktadr. Bu etmo-idal n blmelerin blokaj sonuta daha byk sinsle-rin tutulmasna yol aarak ksr bir dngnn balangc olabilmektedir.

Frontal ve maksiller sinslerin havalanmas bozu-lup, mukus daha byk sinslerde tutulmaktadr. n etmoid infeksiyonunda, hastalkl mukoz alanlarndan daha byk sinsler iine tekrar yaylm meydana ge-lerek, frontal ve maksiller sinzite yol aabilmektedir. Dentojen sinzit haricinde akut ve kronik tekrarlyc sinzitin bu balang mekanizmas sinzitli hastalarn ok byk ksmnda endoskopik olarak gsterilebil-mektedir (13).

Endoskopi ile burun orta measna girilerek tehis ve tedavi mmkn olmaktadr. Konvansiyonel ve kom-pterize tomografi ile birletirildiinde, infeksiyon fo-kusu, stenotik alanlar ve anatomik varyasyonlar, gizli polipler ve hastalkl hcresel kompleksler tesbit edile-rek ameliyat yaplabilmektedir.

16

Burunda en iyi bilinen stenoz septal deviasyon tara-fndan meydana getirilendir.

Dier btn stenozlar, lateral burun duvarnda yer alp, saptanmalar sadece endoskop ve kompterize to-mografi ile mmkn olmaktadr. Osteomeatal nite-nin mukosilier akmn bozacak ve tekrarlayan enfeksi-yonlara yol aacak baz anatomik deformiteler bulun-maktadr.

Bunlar arasnda masif konka bulloza, bullann ba-riz bymesi, lateralize olmu ve orta konkaya temas eden processus uncinatus ve lateral konveksitesi nede-niyle burun lateral duvarna temas eden orta konka sa-ylabilir(14).

Sinslerin havalanmas ve mukosilier akmlar tek-rar salandnda, mukozann normale dneceine inanlmaktadr.

Stammberger, 2500 olguluk endoskopik endonazal cerrahisi serisinde, maksiller mukoza an hasara uram olsa da, kendi kendini regenere etme kapasitesi-nin yksek olduunu saptadn bildirmektedir (15).

Endoskopik sins cerrahisinin Caldwell-Luc, etmo-id ve frontal sinslere ynelik nonendoskopik giriimler gibi, daha konvansiyonel teknikler zerine birok avantajlar bulunmaktadr. Cilt ve mukoza kesisinden ve gereksiz kemik dokusunun karlmasndan kanlabilmektedir. yi grnm elde edildiinde osteome-atal blgedeki malformasyonlar, polip gibi tkayc kit-leler daha kesin tehis edilmektedir. Sins mukozasn koruyarak iyilemesi salanmakta ve normal mukosili-er akmn restorasyonuna imkan verilmektedir (16).

Fonksiyonel endoskopik sins cerrahisinde en sk karlalan komplikasyonun orta konka ve lateral bu-run duvar arasndaki yapklklar olduu, netice ola-rak da mukosilier akm bozduu bildirilmitir (17). Ameliyat esnasnda hemoraji, ameliyat sonras hemo-raji, serebrospinal sv szmas, okler travma gibi komplikasyonlar bildirilmektedir.

Nazal endoskopi, paranazal sinslerdeki patolojik deiimlerin daha erken ve daha kesin olarak tehis edilmesine msaade etmektedir. Etmoidlerin patofiz-yolojideki dominant rollerinin anlalmas, minimal fonksiyonel cerrahi ile mkemmel sonular elde edil-mesini salamtr (15).

KAYNAKLAR l.Frederick, J ., Braude, A.I.: Anaerobic infection of !he paranasal sinuses. New

Eng. J. Med. 290: 135, 1974. 2.Altu, M.H.: Burun ve paranazal sins hastalklan, lsmail Akgn Matbaas, ls-tanbu~ 1966: 15-165.

3.Renon, P., Casanova, M., Lory, ., Feron, JJ., Bell.iato, R : Plaidoyer pour Dantiiotherapie locale dans les sinusies maxillaries Les Cahiers d'ORL TX-XIIINo. 8, p. 563-570, 1988.

4.Sog, AJ ., Heighs, M.: inranasal Anrosomy Causes of Failure Laryngoscope 92:9, 1982.

5.Yaingon, C.T.: The Caldwell-Luc Operaion Revisited, Ann., Otel RhinolLaryngol 93: 1984.

6.Goodman, WS.: Thc Caklwell-Luc procedure oolayng. Clin.N. Amer 9:187, 1976.

7.Dixon, H.S.: Microscopic Antrostomies in Children: A review o( tbe Llteratu-re in cbronic sinusitis and a plan of medical and surgical reamen. Laryngos-cope, 86:1976-1814, 1976.

8.Myers, E.N. and Schramrn, V.L: Caldwell-Luc Operation and Exensions. in: Modem Text on Rhinokgy. J . Goldman (Ed). John Wiley and Sons. New York.

9.1..au, A.T., Nadelmann, U., Tos, M.: Rcsecion of he Maxillary Sin us by Cald-well-Luc's Method. Ugeskr l..aeger, 147:2216-9, 1985.

!O.Baydar, A.: Kronik Maksiller Sinzitte Radikal Cerrahi Giriimi Sonulan. Uzmanlk Tezi Haseki Hastanesi KBB Klinii. lstanbu~ 1988.

11.Unger, J .M. Dennison, 8.F., Duncavage, JA., Toohill, RJ .: The Radiokgical Appearance o{