Kripa Siddha (IDS)

download Kripa Siddha (IDS)

of 40

 • date post

  15-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  607
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kripa Siddha (IDS)

 • 7/23/2019 Kripa Siddha (IDS)

  1/40

  Kripa siddhaIndradyumna Swami

 • 7/23/2019 Kripa Siddha (IDS)

  2/40

 • 7/23/2019 Kripa Siddha (IDS)

  3/40

  Indradyumna Swami

  Srimad Bhagavatam 8.20.3

  Zagreb, 03.09.1997.

  &

  Radha Krishna lilaTer Kadamba, 21.10.2013.

 • 7/23/2019 Kripa Siddha (IDS)

  4/40

 • 7/23/2019 Kripa Siddha (IDS)

  5/40

  5

  Zagreb, 03.09.1997.rimad Bhagavatam 8.20.3

  Prijevod: "Ja sam unuk Prahlada Maharaja. Kako mogupovui svoje obeanje zbog pohlepe prema novcu, kada samve rekao da u dati zemlju?! Kako mogu postupiti kao obinavaralica, posebno prema brahmanama?!"

  Smisao: Bali Maharaja je ve blagoslovio njegov djedPrahlada Maharaja. Zato je bio isti bhakta, iako se rodio uobitelji demona. To su dvije vrste vrlo naprednih bhakta:sadhana siddhe i krpa siddhe. Sadhana siddha je onaj koji je

  postao bhakta postojanim slijeenjem principa propisanim uastrama, po naredbi i vodstvom duhovnog uitelja. Ako tako

  postojano predano sluimo, sigurno emo tokom vremena

  dostii savrenstvo.Ali ima i drugih bhakta koji se nisu podvrgli svim potrebnim

  pravilima predanog sluenja, ali koji su zahvaljujui posebnojmilosti gurua i Krine, duhovnog uitelja i Svevinje BoanskeOsobe, odmah dostigli savrenstvo istog predanog sluenja.Primjeri takvih bhakta su: Yajna patniye, Bali Maharaj i

  ukadeva Goswami. Yajna patniye su bile ene obinih

 • 7/23/2019 Kripa Siddha (IDS)

  6/40

  6

  brahmana zaokupljenih plodonosnim djelatnostima. Iako subrahmane bili vrlo ueni i napredni u vedskom znanju, nisumogli dobiti milost Krine i Balarama, dok su njihove ene

  dostigle potpuno savrenstvo u predanom sluenju, usprkostome to su bile ene.

  Bali Maharaj je dobio milost Prahlada Maharaja i njegovommilou milost Gospodina Vinua koji se pojavio pred njimkao brahmacari prosjak. Tako je Bali Maharaja postao krpasiddhi zahvaljujui posebnoj milosti gurua i Krine. CaitanyaMahaprabhu govori o toj guru krsna prasada milosti (C.C.19.151). Milou Prahlada Maharaja, Bali Maharaj je dobiosjeme predanog sluenja i kada se to sjeme razvilo, imse Gospodin Vamanadeva pojavio, stekao je kranji plodtog sluenja ljubav prema Bogu. Bali Maharaj je uvijekgajio devociju prema Gospodinu i poto je bio proien,

  Gospodin se je pojavio pred njim. Zbog neokaljane ljubaviprema Gospodinu odmah je odluio: Dati u malom patuljkubrahmani sve to zatrai od mene. To je znak ljubavi. Takose smatra da je Bali Maharaja primjer onoga koji je dostigaonajvie savrenstvo predanog sluenja zahvaljujui posebnojmilosti.

  Nj.S. Indradyumna Swami:Danas imamo vrlo vanu strofui takoer vrlo vaan smisao. Tema dananjeg predavanja jestoito kripa siddha ili posebna milost gurua i Krine. rilaPrabhupada ovdje spominje kako postoje dva naina na kojamoemo dostii savrenstvo u Svjesnosti Krine. Jedan jesadhana siddha, a drugi je kripa siddha. Sadhana siddha se

  odnosi na izvravanje propisanih pravila u slubi predanosti,

 • 7/23/2019 Kripa Siddha (IDS)

  7/40

  7

  pod vodstvom duhovnog uitelja. To mi upravo sada u ovomtrenutku i radimo. To se takoer naziva i bhajana kriya.

  Osoba prvo postane zainteresirana za svjesnost Krine kaorezultat druenja s bhaktama. Nakon toga osoba postajeozbiljnija u vezi Svjesnosti Krine. Odnosno, osoba napredujedalje od toga nivoa gdje eli neto znati o bhaktama, na nivogdje ona eli biti jedna od njih. Ako je osoba ozbiljna, onatreba prihvatiti bhajana kriyu tj. pravila i propise, koja vode doslube predanosti. Isto tako kada osoba eli biti inenjer, onamoe sanjati o tome, ali se ipak mora podrvi svim pravilimai propisima, pogotovo mora ii u kolu i zavriti je uz pomouitelja. Razlika izmeu tih osoba koje samo promatrajuSvjesnost Krine iz radoznalosti i onih koji prakticiraju je

  prakticiranje pravila i propisa slube predanosti.

  U Caitanya ikamrti rila Bhaktivinoda Thakura diskutirao razliitim vrstama vainava. Mi odajemo potovanje svimvainavama, no mi znamo kako postoje dvije vrste vainava.Postoje uobiajeni vainave i transcendentalni vainave.Uobiajeni vainava je roen u obitelji vainava, ali moda nemoe slijediti sva pravila i propise. Takoer, takav normalnivainava se moe i druiti s drugim vainavama, ali nije

  dovoljno jak kako bi slijedio sva pravila i propise. On moeizgledati kao i ostali vainave. Moe nositi ogrlicu, dhoti i tilak,ali opet ne moe slijediti sva ta pravila i propise. Reeno je datakav vainava, ako se drui s transcendentalnim vainavom,moe i sam postati transcendentalan.

  Takav transcendentalan vainava je opisan kao onaj koji slijedi

  sva ta pravila i propise. Opisan je kao onaj koji ima veliku vjeru

 • 7/23/2019 Kripa Siddha (IDS)

  8/40

  8

  u pjevanje Svetih Imena Hare Krina Hare Krina KrinaKrina Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama HareHare ima veliku vjeru u proces predanosti i kako se vainave

  dijele na te dvije grupe obine i transcendentalne.

  Specino za uobiajenog vainavu je to on u potpunosti nemoe slijediti pravila i propise. To znai da ako mi jednoga danaelimo postati isti bhakte, mi se trebamo potpuno ukljuitiu ovaj proces i potpuno se predati. Ne trebamo varati samisebe. Krina kae da onaj koji se potpuno ukljui u predanosluenje, on transcendira zakone materijalne prirode i dolazina transcendentalni duhovni nivo nivo Brahmana.

  Osoba se u potpunosti treba angairati u proces predanosti.to to praktino znai u potpunosti se predati Krini? Je lito neki poetski izraz, a osoba i dalje pui cigarete? Praktino

  znai da osoba slijedi upute svog duhovnog uitelja. Sadhanabhakti se moe usporediti s pacijentom koji je bolestan i slijediupute doktora kako bi ozdravio. Npr. osoba je jako bolesnai ode doktoru, a doktor kae: Radi kako ti ja kaem. Uzmiovaj lijek tri puta dnevno, dobro se odmori i pij puno soka. Neizlazi van po hladnom vremenu, ne jedi previe i nemoj ostati

  predugo budan.

  Moemo primjetiti kako je doktor dao dvije vrste uputa, a tosu one koje treba initi i koje ne treba initi. Takoer je istakod sadhana bhakti. Postoje aktivnosti koje su povoljne zanapredak u Svjesnosti Krine, a postoje i aktivnosti koje sunepovoljne za napredak u Svjesnosti Krine.

 • 7/23/2019 Kripa Siddha (IDS)

  9/40

  9

  Duhovni uitelj daje upute u obje kategorije. rila RupaGoswami opisuje u Upadesamrti kako postoji est aktivnostikoje su povoljne i est aktivnosti koje su nepovoljne i svaki

  bhakta ih treba znati u srcu.

  est principa koji su povoljni za izvravanje predanog sluenjasu: 1. Biti entuzijastian; 2. ulagati napor sa uvjerenjem; 3.

  biti strpljiv; 4. djelovati u skladu s regulativnim principima; 5.odbaciti drutvo abhakta i 6. slijediti stope predhodnih acarya.To je povoljno za na napredak u predanom sluenju. rila RupaGoswami kae kako neije predano sluenje postaje pokvareno1. kada osoba previe jede; 2. skuplja vie novca nego to je

  potrebno; 3. kada umjesto ulaganja napora u predano sluenje,ona ulae napor u svjetovne stvari; 4. kada pria o svjetovnimstvarima, odnosno prajalpira.

  Ovih dana krue vijesti o smrti princeze Dijane i preplavile susvijet. Umrla je u Parizu u automobilskoj nesrei prije tri dana.Sve radio stanice, TV i novine irom svijeta su govorile o njenojsmrti. Juer sam razgovarao sa svojim dobrim prijateljem imom bratu po Bogu Mahadyuti prabhuom. On je predsjednikhrama u Sohou u Londonu. Kae kako svi bhakte priaju osmrti princeze Dijane, a neki ak i plau. Bolje da govorimo

  o Bhismadevu nego vodimo prajalpu. Ako trebamo govoriti otakvoj temi kao to je naputanje tijela, onda trebamo govoritio Bhismadevu, koji je ostavio jako puno uputa za nas.

  Takoer rila Rupa Goswami spominje kao jo jednu odnepovoljnih stvari 5. prakticiranje ovih pravila i propisa

  bez pravilnog razumijevanja i bez elje za napretkom u

  svjesnosti Krine. Jednostavno samo mehaniko slijeenje,

 • 7/23/2019 Kripa Siddha (IDS)

  10/40

  10

  te je nepovoljno ako se osoba 6. intimno drui sa svjetovnimljudima. To su znai osnovne upute. Ono to trebamo raditi iono to ne trebamo raditi. Takoer duhovni uitelj moe, osim

  njih, dati i neke detaljnije upute svom ueniku. Jedna od njihje kada duhovni uitelj kae ueniku da eli od njega da svakidan mantra 16, a na ekadai 25 krugova.

  Uenik se treba osjeati jako sretan kada dobije osobnu uputu.Moemo postati svjesni Krine jednostavno slijeenjem tih

  principa Svjesnosti Krine. Ako od duhovnog uitelja dobijemospeciniju uputu, trebamo se osjeati vrlo sretnima.

  Osoba treba pohraniti tu uputu vjeno u svoje srce. Npr.Bhaktisiddhanta Sarasvati je dao openite upute svim svojimuenicima, dok je rila Prabhupadu dao vrlo dragocijenui jednostavnu uputu... est rijei... propovijedaj Svjesnost

  Krine na engleskom jeziku. rila Prabhupada je pohranio tuuputu duboko u srce.

  itao je Bhagavad Gitu s komentarom rila VivanathaChakravarti Thakura kako osoba treba prihvatiti uputu svogduhovnog uitelja kao svoj ivot i duu. To je kao npr. pupanavrpca koja povezuje majku i dijete. Ona je veza i izvor sve

  hrane za dijete. Ako osoba preree tu vezu, dijete e umrijeti.Uspjeh duhovnog ivota ovisi o toj pupanoj vezi s duhovnimuiteljem, koja ustvari predstavlja njegove upute. Ako lijeposlijedite upute idete u duhovni svijet, a ako ne, va duhovniivot je uniten. To je toliko vano, da se ak spominje i uuvredama Svetom Imenu. To je trea uvreda nepotivanjeuputa duhovnog uitelja.

 • 7/23/2019 Kripa Siddha (IDS)

  11/40

  11

  Osoba ih ne treba prihvatiti na hirovit i povran nain. Trebaprihvatiti vrlo razborito i izvravati s velikim entuzijazmom.Upute duhovnog uitelja nisu razliite od njega. Isto tako kao

  to mi oboavamo duhovnog uitelja na guru puji, isto takomoemo oboavati njegove upute, a ako to radimo moi emoosjetiti njegovo