Kostnadsanalys f£¶r hepatit B-vaccination hexavalent vaccin och alla andra barn ett...

download Kostnadsanalys f£¶r hepatit B-vaccination hexavalent vaccin och alla andra barn ett pentavalent vaccin

of 30

 • date post

  06-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kostnadsanalys f£¶r hepatit B-vaccination hexavalent vaccin och alla andra barn ett...

 • Kostnadsanalys för hepatit B-vaccination Analys av sjukvårdens förväntade och

  inbesparade kostnader vid införande av vaccination mot hepatit B i det allmänna

  vaccinationsprogrammet för barn i Sverige

 • 2

  Artikelnr 2010-1-22

  Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2011

 • 3

  Förord

  Socialstyrelsen har genomfört en förnyad utvärdering av om hepatit B- vaccin ska erbjudas alla barn, eller om den nuvarande strategin att bara er- bjuda vaccinet till personer med ökad risk ska fortsätta. En viktig del av denna utvärdering har varit att jämföra samhällets kostnader för de olika strategierna. Denna analys, som har genomförts av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund, presenteras i det här dokumentet och ingår som en del i hela den analys som genomförts och som finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats. Arbetet har utförts av Anna H Glenngård (ag@ihe.se) och Knut Ödegaard (ok@ihe.se) IHE. För underlag till, och hjälp med granskning av, analysen riktar vi också ett särskilt tack till: Ann Söderström, Smittskyddsläkare, Västra Götaland Magnus Lindh, Professor i klinisk virologi, Viruslaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ragnhild Janzon, Avd för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet Rolf Hultcrantz, Professor i gastroenterologi och hepatologi, Karolinska Universitetssjukhuset Ronny Tikkanen, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet

  Agneta Holmström Enhetschef Smittskydd

 • 4

 • 5

  Innehåll

  Förord ............................................................................................................ 3 

  Sammanfattning ............................................................................................ 6 

  Bakgrund ....................................................................................................... 8 

  Metod ........................................................................................................... 10 

  Data .............................................................................................................. 12  Födelsekohorter ................................................................................................ 12 

  Vaccinationstäckningsgrad .............................................................................. 12 

  Effekt av vaccination ........................................................................................ 12 

  Kostnad för vaccination ................................................................................... 13 

  Risker och sjukdomsförlopp ............................................................................ 13 

  Kostnad för handläggning och behandling av hepatit B .............................. 15 

  Resultat ........................................................................................................ 20  Förväntade kostnader och kostnadsbesparingar förknippade med olika vaccinationsstrategier – nuvärdesansats ....................................................... 20 

  Förväntade kostnader och kostnadsbesparingar förknippade med olika vaccinationsstrategier – odiskonterade värden ............................................. 21 

  Diskussion ................................................................................................... 26 

  Referenser .................................................................................................... 29 

 • 6

  Sammanfattning

  Studien redovisar sjukvårdens förväntade nettokostnader (vaccinationskost- nader samt framtida inbesparade kostnader) av att införa vaccination mot hepatit B i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. En hälsoekonomisk Excel-baserad modell har tagits fram. Två strategier jämförs i modellen; a) vaccination mot hepatit B som en del i det allmänna barnvaccinationspro- grammet där alla barn erbjuds ett hexavalent vaccin och b) riktad vaccina- tion till barn i riskgrupper (såsom idag) där barn i riskgrupper erbjuds ett hexavalent vaccin och alla andra barn ett pentavalent vaccin. Beräkningar i modellen baseras på förväntade födelsekohorter under 40 år. I en känslig- hetsanalys beräknas även kostnaden av dagens riktade vaccination till vuxna i riskgrupper.

  De uppgifter som används i modellen är främst insamlad från offentliga myndigheter och register. Information har vidare inhämtats från publicerade internationella studier. Då tillförlitlig publicerad data inte funnits tillgänglig har experter inom den svenska hälso- och sjukvården konsulterats.

  Resultaten redovisas dels diskonterade med 2008 som basår, dels utan diskontering. De diskonterade beloppen kan tolkas som nuvärdet av framti- da förväntade nettokostnader medan beloppen utan diskontering kan tolkas som framtida kassaflöden.

  Sjukvårdens kostnad för riktad och allmän strategi beräknas uppgå till 250 respektive 269 miljoner kronor för 2008 års födelsekohort utan diskon- tering (r=0%). Merkostnaden av att införa allmän vaccination beräknas som skillnaden mellan strategierna till 19 miljoner. Kostnaden utgörs av vaccin- kostnaden samt besök på vårdcentral för att administrera vaccinationen för tre doser under barnets första levnadsår. Vaccinationskostnaden för 40 ko- horter beräknas till 11 300 miljoner kronor för strategin allmän vaccination och 10 500 miljoner för strategin riktad vaccination mot hepatit B bland barn. Kostnaden för vaccination infaller under det första levnadsåret medan den förväntade inbesparade kostnaden till följd av vaccination till största delen infaller mer än 20 år senare. Den inbesparade kostnaden av att införa allmän vaccination jämfört med riktad vaccination mot hepatit B beräknades till 4 600 kronor det första året som strategin införs och omkring 4 500 000 kronor 40 år senare (r=0%). Den förväntade inbesparade kostnaden stiger i takt med att de vaccinerade individerna blir äldre samt att antalet vaccinera- de kohorter ökar. Summerat över förväntad livstid för hela 2008 års kohort uppgår den inbesparade kostnaden utan diskontering (r=0%) till 6,4 miljoner kronor varav 5,5 miljoner infaller efter 20 års ålder. Nettokostnaden för sjukvården av att införa allmän, jämfört med riktad vaccination mot hepatit B för 2008 års kohort blir därmed 12,5 miljoner utan diskontering.

  Nuvärdet av vaccinationskostnaden (r=3%) för 40 kohorter beräknas till 6 700 miljoner kronor för strategin allmän vaccination och 6 100 miljoner för strategin riktad vaccination mot hepatit B bland barn. Den förväntade diskonterade inbesparade kostnaden med 2008 som basår ackumulerad över 40 födelsekohorter beräknas till 59 miljoner för allmän jämfört med riktad

 • 7

  strategi. Omkring två tredjedelar utgörs av öppenvård, inklusive läkeme- delsbehandling och en tredjedel av slutenvård för hepatit B-infektion. Nu- värdet av den förväntade nettokostnaden (r=3%) för sjukvården av att införa allmän jämfört med riktad vaccination mot hepatit B beräknas till 17 miljo- ner för 2008 års födelsekohort och 6 miljoner för 2047 års födelsekohort.

  Utöver kostnaden för vaccination av barn i riskgrupper omfattar dagens riktade program vaccination av vuxna i riskgrupper. Kostnaden för vaccina- tion av vuxna i de två största riskgrupperna som omfattas av smittskyddet (individer med tungt missbruk samt män som har sex med män) beräknades till omkring 1,7 miljoner kronor i vardera gruppen för år 2008, givet anta- ganden om dagens vaccinationstäckningsgrad samt antalet individer i dessa båda grupper.

  Studien är begränsad till att beräkna sjukvårdens kostnader till följd av olika vaccinationsstrategier. Därmed inkluderas inte indirekta kostnader för sjuklighet som drabbar samhället i form av exempelvis produktionsbortfall. Inte heller inkluderas de kostnader som skulle kunna undvikas för vaccina- tion mot hepatit B bland vuxna, vilka bekostas privat av individer eller före- tag. Kostnaden för att vaccinera sjukvårdspersonal med ökad risk bärs av arbetsgivaren, liksom kostnaden för att vaccinera annan personal med ökad risk bärs av deras arbetsgivare. Den största yrkesgruppen med ökad risk är dock sjukvårdspersonal vilket innebär att det är landstingen/regionerna som bär även dessa kostnader.

 • 8

  Bakgrund

  Dagens svenska allmänna vaccinationsprogram för barn finansieras av landsting och kommuner och omfattar i februari 2009 skydd mot de nio sjukdomarna difteri, stelkramp, kikhosta, polio, infektioner orsakade av Ha- emophilus influenzae typ B, mässling, påssjuka och röda hund samt pneu- mokocker. Barn med ökad risk att utsättas för smitta rekommenderas vidare vaccination mot hepatit B, tuberkulos och influensa (SOSFS 2006:22). I absoluta tal nästan fördubblades kostnaderna för vacciner i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn mellan åren 1992 och 2005, från 75 till 134 mnkr (IMS Health). Uttryckt som andel av de totala vaccinkostnaderna i Sverige mer än halverades emellertid kostnaderna under samma period, från 74 procent år 1992 till 31 procent år 2005 (Anell & Glenngård 2007).

  Socialstyrelsens nya föreskrifter från december 2006 (SOSFS 2006:22) innebar inte att några nya vacciner tillfördes programmet, utan handlade istället om förändringar angående ålder för vaccinering för att ge barnen det b